فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اصغر واحدی، اسدالله متاجی، جواد اسحاقی راد صفحات 1-12
  ذخایر حوض کربن آلی خاک جنگل نقش بسیار مهمی در چرخه جهانی کربن و کاهش تغییرات اقلیمی دارد. لذا تعیین ارتباط و هم بستگی بین عوامل مختلف، از جمله تنوع زیستی گیاهی و مقادیر وزنی حوض کربن آلی خاک گامی موثر در پیش بینی تغییرات آن محسوب می گردد. از این رو تحقیق حاضر در قطعه شاهد با مساحت 38 هکتار در جنگل آمیخته راش گلندرود نور صورت گرفت. در پلات هایی با مساحت m2 400 به صورت سیستماتیک با فاصله ثابت 100 متر از یکد یگر، کلیه پوشش های درختی و در میکروپلات هایی با مساحت m2 1 در مرکز و چهارگوشه پلات اصلی، کلیه پوشش های علفی برای محاسبه شاخص های تنوع شانون وینر(H ́)، یکنواختی پایلو (J ́)، غنای گونه ای(SR)، غلبه گونه ای (D)، فراوانی (Abundance) و مقدار اهمیت گونه ای (SIV) مورد اندازه گیری قرار گرفتند. در مرکز هر میکروپلات پس از کنار زدن کامل لایه لاشبرگی نمونه های خاک از عمق های مختلف (10-0، 30-10 و 50-30 سانتی متر) برداشت شدند. نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس نشان داد که ذخایر وزنی حوض کربن آلی خاک در عمق دوم نسبت به سایر اعماق خاک به صورت معنی داری، بیشتر است. نتایج ضریب هم بستگی پیرسون نشان داد که از بین کلیه شاخص های تنوع زیستی درختی، فقط بین فراوانی لایه درختی و ذخایر کربن آلی در عمق اول خاک هم بستگی معنی دار مثبت وجود دارد. هم چنین بین شاخص های یکنواختی پایلو، غلبه گونه ای پوشش های علفی و وزن حوض کربن آلی در عمق سوم خاک، وزن کل حوض کربن آلی خاک؛ به ترتیب هم بستگی معنی دار وجود داشت. البته بین شاخص غلبه گونه ای و کلیه مخازن آلی کربن خاک در اعماق مذکور رابطه عکس وجود داشت. هم چنین بین شاخص تنوع شانون وینر پوشش علفی و وزن حوض کربن آلی عمق سوم خاک، وزن کل حوض کربن آلی خاک هم بستگی معنی دار قوی و مثبت وجود داشت. بر خلاف نتایج به دست آمده، شاخص اهمیت گونه ای و غنای گونه ای پوشش گیاهی با تغییرات ذخایر وزنی حوض کربن آلی خاک در کلیه سطوح معرفی شده ارتباط معنی دار نداشت که این رویداد نشان می دهد تغییرات ذخایر کربن آلی خاک در منطقه مورد مطالعه مستقل از ارتباط با مقادیر شاخص های اهمیت گونه ای و غنای گونه ای پوشش درختی و علفی می باشد.
  کلیدواژگان: حوض کربن آلی خاک، تنوع گونه ای، پوشش درختی و علفی، جنگل آمیخته راش، گلندرود نور
 • شایسته غلامی، عبدالرسول سلمان ماهینی، سیدمحسن حسینی، جهانگرد محمدی، احسان صیاد صفحات 13-26
  توزیع مکانی جانداران خاکزی از پوشش گیاهی که یک ساختار موزاییک افقی با شرایط متفاوت خرداقلیمی و دسترسی به مواد غذایی ایجاد می کند، تاثیر می پذیرد. این تحقیق جهت بررسی ارتباط مکانی تراکم پوشش گیاهی و تنوع زیستی جانداران خاکزی در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه انجام گرفت. تعیین تراکم خام پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دور و تفسیر تصاویر سنجنده LISS III ماهواره IRS-P6 و به وسیله شاخص پوشش گیاهی NDVI انجام گرفت. جانداران خاکزی با استفاده از 200 نقطه نمونه، روی خط نمونه هایی (ترانسکت) موازی با فاصله 5/0 کیلومتر از یکدیگر و عمود بر رودخانه نمونه برداری شدند. نمونه برداری به روش دستی، در قطعات نمونه ای به ابعاد 50 سانتی متر *50 سانتی متر تا عمق 25 سانتی متر صورت گرفت. فراوانی، شاخص های تنوع Shannon H، یکنواختی Sheldon، غنای Menhinick و تراکم پوشش گیاهی پس از محاسبه، با استفاده از روش های زمین آماری مورد تحلیل قرار گرفتند. واریوگرام ها کروی بوده و وجود هم بستگی مکانی را نشان دادند. دامنه تاثیر برای NDVI، فراوانی، تنوع، غنا و یکنواختی به ترتیب،1977، 1724، 1326، 1825 و 1450 متر بود. نقشه های کریجینگ نشان دادند که شاخص ها، الگوی تصادفی ندارند و دارای الگوی پراکنش مکانی هستند. فراوانی و شاخص های تنوع زیستی جانداران خاکزی از نظر الگوی مکانی، با شاخص NDVI شباهت بسیار دارند. دامنه تاثیر آنها نزدیک و ساختار مکانی این متغیرها به صورت مدل کروی است. تحلیل هم بستگی نیز ارتباط مثبت ویژگی های مورد بررسی جانداران خاکزی با تراکم پوشش گیاهی را تایید می نماید. نتایج این تحقیق می تواند برای تعیین حاشیه امن یا ضربه گیر اولیه در حفاظت محیط زیست استفاده شود.
  کلیدواژگان: الگوی مکانی، شاخص NDVI، جانداران خاکزی، واریوگرام
 • جواد اسحاقی راد، آمنه خانعلیزاده صفحات 27-39
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه تنوع گونه ای گیاهی در پارسل مدیریت شده و شاهد سری جمند واقع در نوشهر (استان مازندران) انجام گرفته است. از روش آماربرداری تصادفی سیستماتیک با ابعاد شبکه 200×100 متر برای تعیین محل قطعات نمونه استفاده شد. گونه های چوبی در قطعات نمونه 400 متر مربعی و پوشش علفی در قطعات نمونه 100 متر مربعی (در مرکز قطعه نمونه اصلی) بررسی شدند. در هر یک از قطعات نمونه، نوع و درصد پوشش گونه های گیاهی براساس مقیاس براون بلانکه ثبت شد و به منظور ارزیابی تنوع گونه ای گیاهی در قطعات نمونه از شاخص های تنوع گونه ای و یکنواختی شانون وینر و تنوع گونه ای سیمپسون استفاده شد. نتایج نشان داد که یکنواختی گونه ای شانون وینر، تنوع گونه ای شانون وینر و تنوع گونه ای سیمپسون در لایه علفی در پارسل مدیریت شده به ترتیب 77/0، 1/2 و 8/0 و در پارسل شاهد به ترتیب 68/0، 9/1 و 72/0 می باشد. با این حال، تفاوت دو پارسل از لحاظ شاخص های تنوع گونه ای مربوط به پوشش علفی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار نمی باشد. در اشکوب درختی میانگین همه ی شاخص های تنوع گونه ای بر اساس درصد پوشش، تراکم نسبی و مقدار اهمیت گونه در پارسل شاهد به طور معنی داری بیشتر از پارسل مدیریت شده به دست آمد. هم چنین در اثر اجرای شیوه تک گزینی درصد آمیختگی گونه راش در پارسل مدیریت شده افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: شاخص سیمپسون، شاخص شانون وینر، شیوه تک گزینی، سری جمند، نوشهر
 • فاطمه پارسایی، حسین وارسته مرادی، حمیدرضا رضایی صفحات 41-53
  ترکیب گونه ای جامعه پرندگان جنگلی به عوامل زیادی وابسته است و در هر منطقه جغرافیایی، ساختار پوشش گیاهی می تواند بیشترین اهمیت را در بین این عوامل داشته باشد. در این مطالعه تغییرات ترکیب گونه ای جامعه پرندگان با استراتژی های مختلف جستجوغذا در ارتباط با سه نوع بهره برداری از جنگل شامل نواری، حفره ای، تک گزینی ویک منطقه بکر(شاهد) بررسی شد. پرندگان ومتغیرهای محیط زیستی در 103 پلات نمونه برداری دایره ای با شعاع 25 متر ثبت شدند. بر اساس نتایج 4 گروه از پرندگان بر اساس نحوه جستجو غذا در تیمارها مشاهده شدند. گروه اول جستجوگر از زمین، گروه دوم شکارگر بر شاخ و برگ درختان، گروه سوم مگس گیرها یا شکارگر در پرواز و گروه چهارم شکارگر از زیرپوسته درختان بودند. گروه 1 بیشترین فراوانی را در تیمار نواری داشتند. گروه2 در تیمار حفره ای، گروه3 و4 در مناطق بکر و بعد از آن در تیمار تک گزینی بیشترین فراوانی را نشان دادند. گروه اول بیشتر با متغیرهای درصد پوشش بوته ای و علفی، درصد پوشش سنگی و درختان با ارتفاع 20-10 متر همبستگی مثبت نشان داد. گروه دوم، سوم و چهارم با تعداد درختان با ارتفاع بیش از 20 متر، مساحت پایه ای درختان، تعداد خشکه دار و تعداد درختان راش، همبستگی بیشتری نشان دادند. نتایج نشان داد که تیمار تک گزینی تاثیر کمتری بر پرندگان وابسته به مناطق جنگلی بکر داشته و بنابراین روش مناسب تری جهت کاهش اثرات منفی برداشت از جنگل بر ساختار جامعه پرندگان جنگلی می باشد.
  کلیدواژگان: برداشت از جنگل، ترکیب گونه ای، جامعه پرندگان، استراتژی جستجوغذا
 • احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، عتیقه اصغری صفحات 55-67
  گونه زغال اخته از گونه های بومی جنگل های ارسباران است که در حاشیه جنگل و در توده های با تاج پوشش باز به صورت خودرو رویش داشته و دارای وسعت انتشار نسبتا محدود است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عوامل محیطی مانند جهت دامنه، اقلیم (درجه حرارت، بارندگی) و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پهنای دوایر رویشی گونه زغال اخته بود. به این منظور 48 پایه زغال اخته در چهار جهت اصلی جغرافیایی (12 پایه در هر جهت) انتخاب شده و یک دیسک به ضخامت 2 سانتی متر از ارتفاع 10 سانتی متری پایه ها تهیه شد. برای بررسی وضعیت خاک در هر جهت جغرافیایی، در مجاورت پایه ای که دیسک از آن تهیه گردید، یک نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متری و در کل 48 نمونه خاک برداشت گردید. پس از اسکن کردن مقطع دیسک ها، پهنای دوایر سالیانه با استفاده از نرم افزار Image-j اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین میانگین پهنای دوایر رویشی در جهت های مختلف اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0=α). به طوری که جهت شرقی دارای بیشترین پهنای دوایر سالیانه (34/1 میلی متر) نسبت به جهات دیگر است. هم چنین در جهت های شمالی و شرقی بین پهنای دوایر سالیانه و درجه حرارت و در جهت جنوبی بین پهنای دوایر و بارندگی هم بستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. مطالعات خاک شناسی نیز نشان داد، درصد کربنات کلسیم (8/28)،، درصد رس (45)، آمونیم(mg/kg 3/57)، نیترات (mg/kg 12) و کلسیم تبادلی (cmol/kg 9/22) در جهت شرقی به طور معنی داری بیشتر از سایر جهت ها بود. بنابراین پیشنهاد می گردد، جهت احیا توده های جنگلی تخریب شده منطقه ارسباران از زغال اخته به عنوان یک گونه چند منظوره در دامنه های شرقی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ارسباران، بارندگی، پهنای دوایر سالیانه، جهت، خاک جنگل، دما، زغال اخته
 • شکوفه شکرالهی، حمیدرضا مرادی، قاسمعلی دیانتی تیلکی صفحات 69-81
  تحقیق حاضر با هدف بررسی برخی عوامل اکولوژیک در رویشگاه های چهارگونه مرتعی و معرفی مهم ترین آنها در حضور و پراکنش گونه ها، در بخشی از مراتع ییلاقی پلور با مساحتی معادل 4600 هکتار انجام شده است. بدین منظور پس از مطالعات اولیه و انتخاب گونه های گیاهی، نمونه برداری در رویشگاه هر گونه گیاهی در طول 3 ترانسکت 150 متری به روش تصادفی-سیستماتیک در منطقه معرف هر تیپ انجام گرفت. گونه های گیاهی مورد مطالعه شامل: Festuca ovina (علف بره)، Astragalus gossypinus (گون پنبه ای)، Poa bulbosa (علف چمنی) و Dactylis glomerata (علف باغی) می باشد. در طول هر ترانسکت، 10پلات با ابعاد یک متر مربع و به فاصله 10 متر از هم قرار داده شد. هم چنین در ابتدا و انتها و وسط هر ترانسکت پروفیل حفر و از عمق 30-0 سانتی متری، نمونه خاک برداشت شد. خصوصیات خاک از قبیل ازت، فسفر، ماده آلی، pH، EC و بافت خاک اندازه گیری گردید. در این تحقیق به منظور بررسی گونه های گیاهی در ارتباط با عوامل محیطی و یافتن رابطه منطقی بین آنها از نرم افزار شازم نسخه 10 استفاده گردید. الگوی به کار رفته در این پژوهش، بر مبنای توابع کیفی بوده و برای این منظور تابع لوجیت برآورد گردید. نتایج نشان داد که برای گونه های F. ovina و P. bulbosa دو متغیر اسیدیته و ازت، برای گونه A. gossypinus دو متغیر هدایت الکتریکی و ماده آلی و برای گونه D. glomerata دو متغیر ارتفاع و ازت، اهمیت خاصی در احتمال حضور یا عدم حضور دارند.
  کلیدواژگان: رویشگاه، عوامل محیطی، حضور و عدم حضور، مراتع ییلاقی، پلور
 • سیدیوسف عرفانی فرد، نیره شیخ الاسلامی، لعیا زارع صفحات 83-93
  روش های فاصله ای و برآوردکننده های تراکم آنها ممکن است اندازه گیری های اریب داشته باشند مگر اینکه توده درختان مورد بررسی دارای الگوی مکانی تصادفی باشند. بنابراین، این پژوهش با هدف ارزیابی اثر آرایش مکانی درختان بنه بر نتایج اندازه گیری تراکم به وسیله روش نزدیک ترین فرد در درختزارهای زاگرس و کاربرد یک ضریب تصحیح بر پایه الگوی مکانی درختان انجام شد. یک توده کپه ای از درختان بنه با مساحت 45 هکتار در درختزارهای زاگرس انتخاب شد و دو توده تصادفی و پراکنده با تراکم و مساحت مشابه شبیه سازی شدند. فاصله تا نزدیک ترین فرد و همسایه از 40 نقطه نمونه برداری در یک شبکه 100 × 100 متر در هر سه توده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روش نزدیک ترین فرد با برآوردکننده باچلر نتوانست تراکم را در هر سه توده به درستی محاسبه نماید. با استفاده از ضریب تصحیح برگرفته از الگوی مکانی درختان، تراکم بدون اختلاف معنی دار با تراکم واقعی در توده ها اندازه گیری شد. این پژوهش نشان داد که مد نظر قرار دادن آرایش مکانی درختان می تواند نتایج حاصل از روش نزدیک ترین فرد با برآوردکننده باچلر را برای اندازه گیری تراکم بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: الگوی مکانی، باچلر، بنه، تراکم، زاگرس، نزدیک ترین فرد
|
 • A. A. Vahedi, A. Motaji, J. Eshaghi Rad Pages 1-12
  Soil organic carbon pool plays an important role in the global C cycle and climate change mitigation. Therefore, improving our understanding of some factors such as plant biodiversity that can affect forest soil C storage is fundamentally important for anticipating changes. This study was carried out in the mixed-beech forests of Glandrood located in Noor using a systematic network of points including 400 m2 plot for trees layer regularly distributed by a distance of 100 m from each other. Within each sampling plot, five different smaller sub-plots (1m2) corresponded to the herbal coverage on the four cardinals and the center of sampling plots in order to measure Shannon-winner index H΄, Pielou index J΄, Species richness SR, Dominance index D, Abundance index and Species Importance Value index SIV. After removing the litter and large plant materials, soil samples were collected at 0-10, 10-30 and 30-50 cm depths within each sub-plot, air dried and 2 mm sieved. The results of one-way ANOVA indicated that soil organic C pool was significantly different in the second depth compared to other soil layers. Based on the Pearson's correlation test across different soil layers, a positive strong correlation was detected between soil organic carbon storage at the first depth and abundance of tree layer. Furthermore, the aforementioned test showed that there was a strong correlation between Pielou index, dominance index of herbal coverage and soil C pool weight in the third depth as well as across the whole depths. Moreover, there was a inverse correlation between Dominance of herbal coverage and soil C pool weight in the third depth and the whole depth. In addition, there was a positive strong correlation between Shannon's index of herbal coverage and soil C pool weight in the third depth, total soil C pool weight. In contrast to the above conclusion, there was no significant correlation between species richness, SIV and soil C pool weight in different depths. This illustrated that soil organic C pool variation was independent of species richness and species importance value of both trees and herbal layers.
  Keywords: Soil organic C pool_Plant diversity_Coverage of tree_herbs_Mixed_beech forest_Glandrood of Noor
 • Sh. Gholami, A. Salman Mahini, S. M. Hosseini, J. Mohammadi, E. Sayad Pages 13-26
  The spatial distribution of soil organisms is influenced by the plant cover, thus resulting in a horizontal mosaic of areas subjected to gradients of nutrient availability and microclimatic conditions.This study was conducted to investigate the spatial variability of soil macrofauna in relation to vegetation density in the riparian forest landscape of Karkhe. The vegetation density was determined by calculating the NDVI index. Soil macrofauna were sampled using 200 sampling points along parallel transects (perpendicular to the river). The maximum distance between samples was 0.5 km. Soil macrofauna were extracted from 50 cm×50 cm×25 cm soil monolith by the hand-sorting procedure. Abundance, diversity (Shannon H’ index), richness (Menhinick index) and evenness (Sheldon index) were calculated. Soil macrofauna and NDVI data were analyzed using geostatistics (variogram) in order to describe and quantify the spatial continuity. The variograms were spherical, revealing the presence of spatial autocorrelation. The range of influence was 1724 m for abundance, 1326 m for diversity, 1825 m for richness, 1450 for evenness and 1977 m for NDVI. The kriging maps showed that the NDVI Index and soil macrofauna had spatial variability. The spatial pattern of soil macrofauna abundance and biodiversity were similar to the spatial pattern of vegetation density as shown in the correlation.
  Keywords: Spatial pattern, NDVI Index, Soil macrofauna biodiversity, Variogram
 • J. Eshaghi Rad, A. Khanalizadeh Pages 27-39
  The aim of present study was comparison of plant diversity in managed and control compartments of Jamand district in Noshahr (Mazandaran province). Random-systematic sampling method with network dimension of 100×200 m was used to locate samples. Sampling plot area was 400 m2 to survey woody species and 100 m2 plots was set up to herbaceous species (in the center of main plots). At each sample plot, percent cover of each plant species were recorded by using of Braun-Blanquet scale and Shannon Wiener Evenness, Shannon Wiener and Simpson diversity indices were used to evaluate plant species diversity. The results showed that means of Shannon Wiener Evenness, Shannon Wiener and Simpson diversity indices for herbaceous species were 0.77, 2.1 and 0.8 in the managed compartment, and 0.68, 1.9 and 0.72 in control compartment, respectively, but there were no significant differences between two compartments based on herbaceous layer diversity indices (α= 5%). The means of diversity indices in tree layer based on cover percent, relative density, and importance value were obtained significantly higher in control compartment than managed compartment. Also the results illustrated that implication of single selection method caused increasing the percentage of beech (Fagus orientalis Lipsky) in the stands of managed compartment.
  Keywords: Simpson index, Shannon Wiener index, Single selection, Jamand district, Noshahr
 • F. Parsaei, H. Varasteh Moradi, H. R. Rezaei Pages 41-53
  The species composition of a bird community is dependent upon many factors. Within any geographic area, vegetation structure may be the most important factor. The changes of bird community composition based on foraging behavior in relation to 3 different harvesting systems, including strip cutting, group selection logging, and single tree selection logging, was evaluated in a virgin area in this study. Birds and environmental variables were detected within 103 circle sampling plots with 25m radius. Based on the results, 4 groups of birds were observed in treatments based on the foraging behavior. Group 1 was ground foragers, group 2 consisted of foliage gleaning, group 3 included flycatchers, and group 4 represented bark foraging. The first group had the highest abundance in the strip treatment. The second group in group selection treatment, and the third and fourth groups had the highest abundance in the virgin area and then, in single tree selection treatment. The first group showed the highest correlation with shrub and herb or grass layer, stone cover and the number of trees 10-20m in height. The second, third and fourth groups showed the highest correlation with the number of trees>20m in height, basal areas, dead trees number, and the number of fagus trees. The results showed the single cutting treatment had a relatively minor effect on mature forest bird species and were more appropriate and sustainable methods to reduce the negative effects of forest harvesting on the birds.
  Keywords: Forest harvesting, Species composition, Birds community, Foraging strategy
 • A. Alijanpour, A. Banj Shafiei, A. Asghari Pages 55-67
  Cornalian cherry (Cornus mas L.) is a native woody species in Arasbaran, N.W. Iran. It commonly grows as a wild tree on the forest edges and in forest openings areas. In this study, the influence of physiographic and environmental factors such as aspect, climate (temperature, precipitation) and physical and chemical properties of soil on the tree ring width of Cornalian cherry was examined and statistically analyzed. Totally, 48 trees at four aspects (north, east, west and south), 12 trees in each one, were randomly selected, and a 2 cm thick disk was taken at 10 cm height above ground for each stem. For soil analysis, a soil sample was taken from 0 to 30 cm of depth just next to those stems in which the discs had been got in each aspect (totally 48 samples). After scanning the disks, the width of growth rings was measured using Image-j software. Comparison of tree ring width average in different aspects using Duncan's multiple comparison showed that there was significant difference between average widths in different aspects (α=0.05). The tree ring width in the east aspect had the most growth (1.34 mm) compared to others. The relationship between the rings width and climate conditions (precipitation and temperature) was shown using Pearson's correlation. It was found that there was a significant positive relationship between the annual ring width and temperature in northern and eastern aspects and between the width of the annual rings and precipitation in the southern aspect. Soil results also showed that CaCo3% (28.8), clay% (45), NH4+ (57.3 mg/kg), NO3- (12 mg/kg) and exchangeable Ca (22.9 cmol/kg) were significantly higher in the east compared to other aspects. Eventually, using cornellian cherry as a multi-purposes species suggested the possibility of rehabilitating degraded forest stands in Arasbaran region, which is located in the eastern aspect.
  Keywords: Arasbaran, precipitation, Annual ring width, Aspect, Forest soil, Temperature, Cornellian cherry
 • Sh. Shokrollahi, H. R. Moradi, Gh. A. Dianati Tilaki Pages 69-81
  The aim of the present study was investigating some ecological factors in the habitats of four species and determining the most significant variables affecting the presence and distribution of these species. Study area, which was about 4600 ha, was located at Polur, Mazandaran province. For this purpose, after primary survey and selection of main plant species, 3 transects 150 meter in length were laid down systematically and 10 random plots (1m×1m) were established in each vegetation type. The investigated plant species included Festuca ovina, Astragalus gossypinus, Poa bulbosa and Dactylis glomerata.Then, 3 soil samplings were taken from 0-30 cm in starting, mean and ending points of each transect. Soil factors such as N, P, organic material, pH, EC and texture were determined. The software SHAZAM 10 package was used to find the logical relationship between plant species and environmental variables. The statistical pattern for this research was based on qualitative function. Therefore, logic function was evaluated. The results showed that soil acidity and nitrogen were the main limiting factors affecting the presence and absence probability of Festuca ovina and Poa bulbosa; but, in the habitats of Astragalus depressus, organic matter and electrical conductivity were the most important variables affecting the presence and absence probability of this species. Elevation and nitrogen were the main limiting factors in the habitats of Dactylis glomerata.
  Keywords: Habitat, Environmental factors, Presence, absence, Mountainous rangelands, Plour
 • Y. Erfanifard, N. Sheikholeslami, L. Zare Pages 83-93
  Distance methods and their estimators of density may have biased measurements unless the studied stand of trees has a random spatial pattern. This study aimed at assessing the effect of spatial arrangement of wild pistachio trees on the results of density estimation by using the nearest individual sampling method in Zagros woodlands, Iran, and applying a correction factor based on the spatial pattern of trees. A 45 ha clumped stand of wild pistachio trees was selected in Zagros woodlands and two random and dispersed stands with similar density and area were simulated. Distances from the nearest individual and neighbour at 40 sample points in a 100 × 100 m grid were measured in the three stands. The results showed that the nearest individual method with Batcheler estimator could not calculate density correctly in all stands. However, applying the correction factor based on the spatial pattern of the trees, density was measured with no significant difference in terms of the real density of the stands. This study showed that considering the spatial arrangement of trees can improve the results of the nearest individual method with Batcheler estimator in density measurement.
  Keywords: Spatial pattern, Batcheler, Wild pistachio, Density, Zagros, Nearest individual