فهرست مطالب

مواد نوین - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، پاییز 1393)

مجله مواد نوین
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/06/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نوید حسین آبادی، رسول صراف ماموری*، علی محمد هادیان صفحات 1-14
  در این پژوهش ابتدا مخلوطی از نانوذره های هیدرید آلومینیم و آلانیت منیزیم با استفاده از مواد اولیه کلریدی و به روش آسیای مکانیکی - شیمیایی تهیه گردید. سپس بدنه های صلب آلومینایی پس از اعمال لایه میانی هیدریدی، در چهار دمای 300، 350، 400، و 450 درجه سانتی گراد با استفاده از یک پرس داغ القایی متصل شدند. در حین اتصال، تجزیه نانوذره های هیدریدی در دمای اتصال، مخلوطی از نانوذره های آلومینیم و ترکیب بین فلزی آلومینیم - منیزیم بدون لایه اکسید سطحی را به گونه درجا در لایه میانی فراهم آورد. در انتها، ساختار فصل مشترک و استحکام پیوند در اتصال نفوذی بدنه ها مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که اتصال بدنه ها با تشکیل مجموعه ای از اکسیدهای مختلط (اسپینل) همراه بود که استحکام پیوندی در حد 196 مگاپاسکال را ایجاد نمود.
  کلیدواژگان: اتصال نفوذی، آلومینا، هیدرید، نانوذره، پرس داغ القایی
 • بهزاد امینی کیا*، صادق فیروزی صفحات 15-26
  در این پژوهش پودرTiB2-TiC نانوکریستالی از راه روش جدیدی با عنوان سنتز احتراقی ماکروویو یا همان MACS (Microwave-Assisted Combustion Synthesis) تولید شد. ابتدا مخلوط پودری 3Ti + B4C به کمک آسیاب سیاره ای تا 9 ساعت آسیاب شد. از پودرهای آسیاب شده جهت انجام واکنشMACS قرص هایی با قطر mm10 تهیه و از یک دستگاه ماکروویو خانگی با توانW1100 جهت سنتز استفاده شد. نتایج ناشی از آنالیزهای XRD و SEM نشان داد که با افزایش زمان آسیاکاری مخلوط اولیه تا 9 ساعت، سنتز فاز های TiC و TiB2 با موفقیت بیش تری همراه شد و میزان فراورده های جانبی و ترکیبات میانی در محصول نهایی به کم ترین مقدار خود رسید. این امر از راه تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی عبوری نیز تایید شد. هم چنین، با افزایش زمان آسیاکاری مخلوط پودری از 1 ساعت به 9 ساعت، مدت زمان لازم جهت سنتز نمونه از 3 دقیقه به زیر 35 ثانیه کاهش یافت.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، کاربید تیتانیوم، آسیاب سیاره ای، کاربید بور، سنتز احتراقی تحت ماکروویو
 • سید جلیل موسوی دولت آبادی*، سعید توحید صفحات 27-39
  هدف از این پژوهش ایجاد اتصالی با خواص مناسب روی فوم های آلومینیومی می باشد. در این پژوهش، ورق های آلومینیوم خالص تجاری با ابعاد mm 1 ×100 ×200 پس از آماده سازی و برس زنی به همراه 2 % وزنی از پودر هیدرید تیتانیم روی هم انباشته شده و با استفاده از روش نورد تجمعیARB))، تا 4 پاس با 50 %کاهش ضخامت، نورد شدند. سپس عملیات حرارتی در دماهای گوناگون °C650-500و زمان های 10 و 20 دقیقه جهت فوم سازی روی تعدادی از ورق های ARB شدهانجام گرفت و تاثیر دما و زمان نگهداری در کوره بر چگالی و درصد تخلخل فوم تولید شده به وسیله آزمون ارشمیدس اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که فوم های تولید شده در دمایی نزدیک به دمای ذوب آلومینیوم درصد تخلخل بیش تری دارند. فوم های تولید شده از روش ARB، به وسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) در سرعت های گوناگون چرخشی rpm1100-560 و سرعت پیشروی mm/min25 جوشکاری شدند و بررسی مقطع اتصال فوم جوشکاری شدهنشان داد که اتصال مناسب با خواص قابل قبول به وسیله FSW، قابل دست یابی می باشد و با افزایش سرعت چرخشی، سختی در ناحیه هم زده فوم افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: فوم آلومینیومی، نورد تجمعی، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
 • سمانه صاحبیان سقی*، سید مجتبی زبرجد، جلیل وحدتی خاکی، اندرا لاتزری صفحات 41-54
  در این پژوهش به منظور بررسی توزیع پذیری نانولوله کربنی در زمینه پلی اتیلن از تغییر شیمی سطح نانولوله کربنی و امواج فراصوت جهت تولید پودر کامپوزیتی استفاده شد. جهت بررسی اثر همزمان دو پارامتر مذکور بر رفتار کششی نانوکامپوزیت PE/CNT نمونه های استاندارد تولید گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش نانولوله های کربنی اصلاح نشده اگر چه سبب افزایش استحکام زمینه پلی اتیلن می شود، ولی کاهش شدید انعطاف پذیری پلی اتیلن خالص را به سبب آگلومره شدید باعث می شوند. ایجاد گروه های عاملی، پوشش دهی توسط اسید استئاریک و امواج فراصوت کنترل ابعاد مناطق کلوخه ای و توزیع یکنواخت نانولوله ها در زمینه را سبب می شود. نتایج پژوهش ها نشان داد که افزایش نانولوله کربنی اصلاح نشده سبب افزایش 12درصدی استحکام و کاهش 82درصدی انعطاف پذیری، تاثیر فاکتور اصلاحی اسید شویی و امواج فراصوت افزایش 17 درصدی استحکام و کاهش 70 درصدی انعطاف پذیری و استفاده از عامل سطحی اسید استئاریک افزایش 15% استحکام و کاهش انعطاف پذیری 60 درصد در قیاس با پلی اتیلن خالص را نشان می دهد. افزون بر این، نشان داده شد که در حضور پوشش سطحی اسید استئاریک نیازی به استفاده از امواج فراصوت جهت توزیع پذیری بهتر نانولوله ها در زمینه نیست.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن، نانولوله کربنی، اسید استئاریک، امواج فراصوت، خواص مکانیکی، توزیع پذیری
 • مهدی جاویدی، صمد بهاءلو هوره صفحات 55-64
  در این پژوهش رفتار خوردگی تحت تنش فولاد API 5L X52حین حفاظت کاتدی در شرایطpH نزدیک به خنثی با استفاده از آزمون کشش با نرخ کرنش کم، آزمایش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و آنالیز سطوح شکست مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمون کشش با نرخ کرنش کم، شدت افت در کاهش سطح مقطع و ازدیاد طول به عنوان معیارهای ارزیابی حساسیت به خوردگی تحت تنش در نظر گرفته شد و نتایج حاصل از آن حاکی از شکست داکتیل در پتانسیل های اعمالی کم و شکست ترد در پتانسیل های اعمالی کاتدی تر بود. به منظور شبیه سازی رفتار نوک ترک و دیواره آن آزمون پلاریزاسیون به ترتیب در دو نرخ روبش سریع و آهسته انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که در پتانسیل های اعمالی کم و متوسط، ساز و کار غالب در فرآیند خوردگی تحت تنش فولاد X52، انحلال آندی بوده و در پتانسیل های اعمالی کاتدی تر، ضمن توقف خوردگی تحت تنش، پدیده تردی هیدروژنی عامل بروز شکست فولاد ذکر شده در محیط با pH نزدیک به خنثی می باشد.
  کلیدواژگان: خوردگی تحت تنش، X52، pH نزدیک به خنثی، حفاظت کاتدی، آزمون کشش با نرخ کرنش کم، پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک
 • ابوالفضل احمدی، اسماعیل جعفری، مهدی قدرت* صفحات 65-81
  خوردگی سایشی تسریع شده با جریان سیال بیش از 30 سال است که در جهان شناخته و وقوع آن در انواع نیروگاه های هسته ای، بخار و سیکل ترکیبی گزارش شده است که با توجه به این قدمت راهکارهای کنترل و یا رفع آن بسیار مهم است. در این پژوهش خوردگی سایشی تسریع شده با جریان سیال آب گرم (تک فازی) در لوله های اکونومایزر فشار قوی در ساختمان بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان با بررسی ظاهری، ابعادی و ریز ساختاری؛ در خم لوله های ساده کربنی آسیب دیده مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشانگر کم تر بودن ضخامت لوله ها از میزان استاندارد، عدم تغییر ریز ساختار لوله (فریتی-پرلیتی) و وقوع خوردگی سایشی است. رژیم شیمیایی آب، طراحی اولیه هارپ، خواص متالورژیکی و مکانیکی مواد مورد استفاده در هارپ و شرایط ترمودینامیکی و هیدرودینامیکی سیال مهم ترین عوامل در بروز این مکانیزم می باشد. در این پژوهش با کنترل شیمی آب (PH و اکسیژن) و استفاده از مواد جایگزین، از تخریب اتفاقی لوله ها جلوگیری می شود.
  کلیدواژگان: خوردگی، لوله ساده کربنی، لایه اکسیدی محافظ
 • امیرحسین اعتضادی، مجتبی نصر اصفهانی*، احسان صائب نوری صفحات 83-94
  فلز مس به دلیل ویژگی های مطلوب مکانیکی و الکتریکی کاربردهای صنعتی بسیاری دارد. اگر چه فلز مس و آلیاژهای آن عموما به عنوان مواد مقاوم در برابر خوردگی شناخته شده اند، ولی با توجه به محیطی که در آن بکار گرفته می شوند، هنوز انواع گوناگونی از خوردگی را متحمل می شوند که عموما کاربرد عملی آن ها را محدود می کند. روشی موثر که می تواند این مشکل را حل کند، اصلاح سطح با استفاده از فیلم های لایه نازک خود مجموعه ساز است. تک لایه های خودمجموعه ساز سامانه های ساده و انعطاف پذیری هستندکه به عنوان یک لایه ایزوله عمل کرده و از نفوذ کلرید به سطح جلوگیری می کند. در این پژوهش، دو شیف باز N وN’- بیس (سالیسیدن)-1 و 3 - پروپان دی آمین (شیف باز1) و N وN’- بیس (4- متوکسی سالیسیدن)-1 و 3 - پروپان دی آمین(شیف باز2) به صورت لایه نازک خود مجموعه ساز به عنوان بازدارنده خوردگی مس در محلول اسیدکلریدریک 5/0 مولار سنتز و بازده بازدارندگی آن ها به وسیله آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی، بررسی شد. نتایج آزمون پلاریزاسیون نشان داد که این تک لایه های خود مجموعه ساز به عنوان باردارنده های مختلط عمل می کند و هر دو فرآیند کاتدی و آندی را متوقف می سازد. افزایش قطر منحنی ها در اندازه گیری های امپدانس نشان می دهد که تک لایه ها به عنوان بازدارنده های خوبی عمل می کنند. نتایج بدست آمده از روش پلاریزاسیون و امپدانس از مطابقت مطلوبی برخوردارند و نشان می دهند که با افزایش غلظت بازدارنده، بازدارندگی تا 95 درصد افزایش می یابد. ورود گروه متوکسی در حلقه بنزن شیف باز نیز در کل باعث افزایش بازده بازدارندگی شیف باز شد که می تواند ناشی از اثرات دهندگی الکترون و اثرات آب گریزی این گروه باشد.
  کلیدواژگان: خوردگی، فیلم های لایه نازک خودمجموعه ساز، پلاریزاسیون تافل، امپدانس الکتروشیمیایی
 • محمدعلی ترحم نژاد، رضا دهملایی، صادق معینی فر صفحات 95-110
  فولادهای زنگ نزن دوفازی به دلیل ویژگی های مکانیکی مناسب و مقاومت به خوردگی بالا در صنایع شیمیایی، نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه کاربردی بسیار متنوع پیدا کرده اند. در این پژوهش، نرخ خوردگی و ویژگی های مکانیکی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی نوع 2205 با چهار حرارت ورودی گوناگون (kJ/mm) 0.86، 0.91، 1.02، 1.12 بررسی شد. جوشکاری آلیاژ با فرآیندGTAW و قطبیت منفی انجام شده است. مقاومت به خوردگی فلزات جوش و منطقه متاثر از حرارت (HAZ) همه اتصالات به روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک سیکلی و با استفاده از محلول 3.5 درصد کلرید سدیم در دمای اتاق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که برای حرارت ورودی (kJ/mm) 0.86، 0.91، 1.02، 1.12 نرخ خوردگی برای فلز جوش به ترتیب 0.034(mm/yr)، 0.009، 0.004، 0.230 است. هم چنین، کاهش حرارت ورودی باعث افزایش درصد حجمی فریت در فلز جوش نمونه ها شده که بررسی تاثیرات این عامل بر نرخ خوردگی و ویژگی های مکانیکی آن ها، تطابق روند نتایج تجربی این پژوهش با نتایج تئوری را نشان داد. نمونه 1 با داشتن بیش ترین حرارت ورودی، دارای بیش ترین نرخ خوردگی است. نتایج این پژوهش هم چنین، نشان دادند که نمونه 2 با داشتن حرارت ورودی 1.02 kJ/mm، شرایط بهینه ای از نظر کاهش نرخ خوردگی، هم چنین حصول ویژگی های مکانیکی مطلوب برای جوشکاری فولاد دوفازی 2205 را ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: فولاد زنگ نزن دوفازی، حرارت ورودی، درصد حجمی فریت، نرخ خوردگی، ویژگی های مکانیکی
 • بهاره شکرگزار مجرد، امیرعباس نوربخش، رضا ابراهیمی کهریزسنگی صفحات 111-126
  نانو SiC متخلخل با سطح ویژه بالا می تواند به عنوان پایه کاتالیست و هم چنین، جهت بهینه نمودن فرآیند زینترینگ بدنه هایSiC بکار گرفته شود در این پژوهش به منظور سنتز SiC متخلخل ابتدا میکرو حفره زئولیت ZSM-5 سنتز گردید. سپس عامل کربنی فورفوریل الکل درون حفرات زئولیت ZSM-5 تلقیح شد و نانو کامپوزیت زئولیت ZSM-5/فورفوریل الکل دراتمسفر آرگون و در دمای ̊C 900 با زمان ماندگاری شش ساعت در درجه حرارت بیشینه کربونیزه شد. نانو کامپوزیت زئولیت ZSM-5/کربن بدست آمده بر اساس واکنش استوکیومتری با منیزیم ریز دانه مخلوط شد و در دمای 800 درجه سانتی گراد و با زمان ماندگاری شش ساعت قرار گرفت. هم چنین، به منظور بررسی تاثیر میزان و نوع کربن، کربن های متخلخل ناشی از قالب های زئولیت سنتزی ZSM-5، زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت و مزو حفره MCM-48 سنتز شدند. نانو کامپوزیت زئولیت ZSM-5/کربن با نسبت استوکیومتری منیزیم و با نسبت های گوناگون استوکیومتری از کربن های سنتز شده و هم چنین، کربن سیاه مخلوط گردید و در دو دمای گوناگون 650 و800 درجه سانتی گراد با زمان ماندگاری شش ساعت در درجه حرارت بیشینه تحت اتمسفر آرگون قرار گرفت. نمونه ها در نهایت، تحت عملیات اسید شویی قرار گرفتند. زئولیت ZSM-5، نانو کامپوزیت زئولیت ZSM-5/کربن، کربن های پیش سازه سنتز شده و سیلیکون کاربید بدست آمده، به وسیله پراش اشعه ایکس، آنالیز توزین حرارتی، میکروسکوپ الکترونی روبشی،XRF و BETمشخصه یابی شدند. مقایسه داده های ناشی از پراش اشعه ایکس از نمونه ی سنتز شده به وسیله نانوکامپوزیت زئولیت ZSM-5/کربن و کربن CMK-1 با نمونه های دیگر نشان داد، استفاده از کربن با سطح ویژه بالا (کربن CMK-1) با افزایش فاز کاربید سیلیسیم همراه می باشد.
  کلیدواژگان: SiC، میکروحفره، منیزیوترمال، نانو کامپوزیت، فورفوریل الکل، زئولیتZSM، 5
 • بهروز جعفری*، زینب نوری صفا صفحات 127-140
  در این مقاله به بررسی بازدارندگی کمپلکس شیف بیسBis(N-(2-2aminoethylamino)ethanol) -2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde) cobalt(III) chloride روی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 5/0 مولار پرداخته شده است. از روش پلاریزاسیون برای ارزیابی راندمان خوردگی و از محاسبات کوانتومی برای ارزیابی مقدار پایداری کمپلکس بالا استفاده شده است. محاسبات کوانتومی پایداری بیش تر کمپلکس بالا را نسبت به ایزومرش و نیز اثر بازدارندگی بیش تر کمپلکس را نسبت به لیگاند آن به تنهایی نشان می دهد. از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز به منظور تایید فیلم حفاظتی و هم چنین، تاثیر هم نیروزایی یون ها روی فولاد استفاده شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز به منظور تایید بازدارندگی بکار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: فولاد نرم، پلاریزاسیون، میکروسکوپ الکترونی، طیف سنجی مادون قرمز، محاسبات کوانتومی
|
 • N. H., R. S.*, A. M. Pages 1-14
  In this paper، diffusion bonding of dense alumina bodies using hydride nanopowders mixture as the interlayer was investigated. Mixture of aluminum hydride and magnesium alanate was synthesized via mechano chemical activation process. Aluminum and magnesium chloride and lithium alanate were used as precursors. Products of milling process were consisted of nano sized alane and Mg alanates. Alumina bodies were diffusion boned at 300، 350، 400، and 450 ْC، under pressure of 20 Mpa for 30 min dwelling time using custom designed induction hot press. Dissociation of hydride mixture interlayer during diffusion bonding process produced in-situ nanosized alloyed aluminum and aluminum-magnesium intermetallic without any surface oxides. Combination of stoichiometric and non-stoichiometric spinel، oxide، and free metal structures were formed during bonding process. The highest bond strength was about 196 MPa via formation of Mg-Al spinel oxide during bonding at 450ْC.
  Keywords: Diffusion Bonding, Alumina, Hydride, Nano Particle, Induction Hot Press
 • B. A.*, S. F. Pages 15-26
  In this research، nanocrystalline TiB2-TiC powder was fabricated by new method which named MACS (Microwave-Assisted Combustion Synthesis). Powder mixture consists of 3Ti+B4C was milled via a planetary mill up to 9 h. Then، from milled powder with different milling time، the pellets was shaped with diameter equal 10 mm for MACS process and synthesized by home microwave device with power of 1100W. The effects of milling time was also considered. Synthesized samples were characterized by XRD and SEM analysis. The results of above analysis showed increasing of the milling time to 9 h the synthesis of desired phases (TiC and TiB2) was associated with greater success and the amount of the side products and intermediate compounds reach to minimum in the final product. This phenomenin was confirmed by TEM images. Also، with increasing of milling time from 1 to 9 h the required time for synthesis of samples reduces from 3 min to 35 sec.
  Keywords: Composite, Planetary Mill, Boron Carbide, Microwave, Assisted Combustion Synthesis
 • S.J. M*, S. T. Pages 27-39
  The aim of this research is to establish an aluminum foam with suitable cover In this research، after preparation and brushing، commercial pure aluminum sheets with dimensions 200×100×1 mm3 of they were stacked with 2 wt% of TiH2 powder. Then sheets were rolled by ARB method up to 4 passes with 50% reduction in each pass. They are treat different temperatures of 500-650 °C and diffrent times of 10-20 min for foaming. The effect of temperature and holding heat treated. The density and porosity of the foam was measured by tests based on Archimedes. The results showed that the produced foams have higher porosity at temperatures close to the melting temperature of aluminum and at hoding time of 10 min. The produced foams were welded by friction stir welding at different rotational speeds of 560-1100 rpm at constant advancing speed of 25 mm/min. Invesstigation of welded sections of the foam showed that a suitable joints with acceptable properties is achieved by FSW. Furtheremore، the weld stir zone hardness of the foam rises by increasing rotational speed.
  Keywords: Aluminum Foam, Friction Stir Welding, Accumulative Roll Bonding
 • S. S.*, S.M. Z, J. V., A. L. Pages 41-54
  In this paper، the effect of variation of surface chemical properties in second phase and ultrasound wave was investigated on the dispersity of carbon nanotube in Polyethylene matrix composites. In order to examine both parameters on tensile properties of composites، standard tensile sample of PE/CNT composite was prepared. The results indicated that the addition of untreated carbon nanotube to PE matrix increased the strength of composite، but there is significant drop in elongation as severe agglomeration. The formation of functional group، covering by stearic acid، and ultrasound wave control the dimension of agglomerated carbon nanotubes، and improve the dispersity of second phase in matrix. For example، The increment of 12% in strength، and 82% decreasing in elongation was detected for untreated carbon nanotube/ PE composite compare to pure Polyethylene. Also the effect of functional group and ultrasound wave cause to increase in 17% strength and to decrease 70% in elongation. Finally stearic acid group on the surface of Carbon nanotube result in 15% augmentation in strength and 60% drop in elongation compare to PE. Besides the results showed that it is not necessary to used ultrasound wave to improve the dispersity of CNT coated with SA in PE composite.
  Keywords: Polyethylene, Carbon Nanotube, Stearic Acid, Ultrasound Waves, Mechanical Property, Dispersity
 • M. J., S. B. Pages 55-64
  Stress corrosion cracking behavior of X52 pipeline steel was investigated in a near neutral pH solution by slow strain rate test، potentiodynamic polarization and surface analysis technique. Potentiodynamic polarization tests were performed at fast and slow potential sweep rates، to simulate crack tip and crack wall roles in the SCC process. The results showed that the dominant mechanism of SCC at relatively low and moderate applied potentials is anodic dissolution mechanism. While، at more cathodic applied potentials hydrogen based mechanism was the dominant one.
  Keywords: Stress Corrosion Cracking, X52, Near, Neutral pH, Cathodic Protection, Slow Strain Rate Test, Potentiodynamic Polarisation
 • A. A., E. J., M. Gh* Pages 65-81
  FAC is known more than 30 years in the word. It’s occurrence in deferent types of nuclear، steam and combined cycle power plants has been reported. With attention to this antiquity، the methods for it’s control or obviation، is important. In this essay single phaseFlow Accelerated (assisted) Erosion-Corrosion in High Pressure economizer tubes (HP-ECO) of Boiler Unite 1 at Kerman Combined Cycle Power plant، investigate with visual، dimensional and macrostructure check on damaged carbon steel tubes. The results show that the tube’s thickness is less than standard value، no damage to tube’s macrostructure (Ferrite-Perlite) and erosion corrosion occurrence. The most important factors due to FAC is water chemical condition، first harp design، materials properties (mechanical and metallurgical) used in harp and thermodynamic and hydrodynamic condition of fluid. In this essay un expected tube failure protect with chemical control of water (pH & O2) and change of tubes materials.
  Keywords: Corrosion, Carbon Steel Tube, Protectiveoxide Layer
 • A.H. E M. N.E.*_E. S. Pages 83-94
  One of the most important methods for protection of the metals against corrosion especially in acid media is the use of inhibitors. Acid solutions are generally used in several industrial processes، such as HCl. Copper has a wide range of industrial applications due to its good mechanical and electrical properties. Although copper and its alloys are generally known to be good corrosion resistant materials، they still suffer different forms of corrosion depending on the service environment، which limits greatly their application in practice. One effective approach that can be taken to solve this problem is surface modification using Self Assembled Mono layers (SAM). SAMs provide a flexible and simple system that act as an insulating film and prevent chloride penetration to surface. In this report، two new synthesis Schiff base، N،N''- bis (salicylidene) -1،3 propanediamine and N،N''- bis (4-methoxysalicylidene) -1،3 propanediamine، has been proposed as new corrosion inhibitors. These two inhibitors where self-assembled on copper and their corrosion inhibition performance in 0. 5 M HCl solution was investigated by using polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods. The polarization measurements suggest that the SAMs act as mix inhibitors and suppressed both the anodic and cathodic reaction. Increasing curves diameter in the impedance measurements showed that the SAMs act as good inhibitors. The results from polarization and impedance measurements are in good agreement and show inhibition efficiency gradually increase by increasing concentration. Login methoxy groups in the benzene ring of the Schiff inhibition efficiency increases that could result from the electron donors effects and the effects of the hydrophobic group.
  Keywords: Corrosion, Self Assembled Mono Layers, Polarization, Impedance
 • M.A. T, R. D., S. M. Pages 95-110
  Duplex stainless steels has had a variety of usage in the chemical، petrochemical، oil and gas industries because of the adequate mechanical properties and high corrosion resistance. In this article، corrosion rate and mechanical properties of welded duplex stainless steel (2205) has been analyzed using for different heat input of 0. 86، 0. 91، 1. 02، 1. 12 kJ/mm. welding process carried out using reverse Pole GTAW process. The corrosion resistance in 3. 5% of NaCl solution was evaluated by potentiodynamic polarization tests for weld deposit and heat affected zone (HAZ) at room temperature. The results indicated that for heat input 1. 12، 1. 02، 0. 91، 0. 86 kJ/mm the corrosion rate are 0. 230، 0. 004، 0. 009، and 0. 034 (mm/yr) respectively. Decreasing the heat input causes the ferrite volume content of weld deposit of the samples to increase which the correspondence between the theoretical and experimental results of this article has been indicated by studying the effects of this parameter on the corrosion rate and mechanical properties. The sample No. 1 having Max. Heat input possesses Max. Corrosion rate. The results also show that the sample No. 2 with heat input of 1. 02 kJ/mm، have an optimum condition of corrosion rate and creating proper mechanical properties for welding the 2205 stainless steel.
  Keywords: Duplex Stainless Steel, Heat Input, Volume Percent Ferrite, Corrosion Rate, Mechanical Properties
 • B. Sh, A.A. N, R. E. Pages 111-126
  porous nano-sic with high specific surface can be used as catalyst support and also for optimisation of the sic body sintering processes. in this paper،first micropore zeolite zsm-5 was synthesized to synthesis of porous sic Then ZSM-5 zeolite/furfuryl alcohol nanocomposite was carbonized in argon atmosphere at 900˚C with the retention time of 6 hours at the maximum temperature. ZSM-5 zeolite/obtained carbon nanocomposite was mixed with fine-grained magnesium according to the stoichiometry reaction and was put at 800˚C with the retention time of 6 hours. Porous carbons resulting from ZSM-5 synthesized zeolite molds، clinoptilolite natural zeolite and MCM-48 mesoporous were also synthesized to determine the amount and type of carbon. ZSM-5 zeolite/carbon nanocomposite was synthesized with different stoichiometry ratio of magnesium and stoichiometry ratio of different carbons and In the next step، the prepared samples were mixed with carbon black and was put at two different temperatures، 650 and 800˚C with the retention time of 6 hours at the maximum temperature under argon atmosphere. Finally، the samples were subjected to pickling operations. ZSM-5 zeolite، ZSM-5 zeolite/carbon nanocomposite، synthesized precursor carbons and obtained SiC were characterized by various techniques such as X-RAY Diffraction، Thermogravimetric، Scanning Electron Microscope، Fourier Transform Infrared Spectroscopy and X-ray Fluorescence. Comparison of XRD data of samples synthesized by ZSM-5 zeolite/carbon nanocomposite and CMK-1 carbon with other samples showed that the use of carbon with high surface area (CMK-1 carbon) is associated with increased SiC phase.
  Keywords: Microporous, Magnesiothermic, Nanocomposite, Furfuryl alcohol, ZSM, 5 zeolite
 • B. J.*, Z. N. Pages 127-140
  This study investigates the effect of a Schiff base، namely Bis (N-(2-2aminoethylamino) ethanol) -2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde) cobalt (III) chloride on corrosion inhibition of mild steel in 0. 5 M HCl. Potentiodynamic polarization was applied to study inhibition efficiency. It was found that the percent of inhibition efficiencies (IE%) and surface coverage (θ) increase with an increases in the concentrations of inhibitor. Quantum chemical studies obtained theoretical results of complex and ligand and also shows superiority of complex over the corresponding ligand. FTIR observations of the mild steel surface confirmed the formation of protective film and the synergy effect of ions on the metal surface. The scanning electron micrographs (SEM) images are taken and examined in order to support our findings.
  Keywords: Mild Steel, Quantum Chemical Calculations, Inhibitor, SEM, FTIR