فهرست مطالب

فصلنامه کومش
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 53، پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/06/31
 • تعداد عناوین: 16
|
 • نعمت ستوده اصل، راهب قربانی*، علی رشیدی پور صفحات 1-7
  سابقه و هدف
  شناخت صحیح و تعریف شده از موانع تولید علم، اولین و مهم ترین قدم از تلاش های لازم جهت تسریع شتاب علمی کشور و رسیدن به اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی مشکلات پژوهشی و موانع تولید علم از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1391 به منظور تعیین موانع پژوهش از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 88 نفر از اعضاء هیات علمی تمام وقت شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بود. در پرسش نامه طراحی شده، گویه های موانع پژوهشی، مشتمل بر 39 سوال چهار گزینه ای در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بوده است که از موافقت خیلی کم تا موافقت خیلی زیاد تنظیم شده بود. به پاسخ های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد هر یک از گویه ها، به ترتیب نمرات 1 تا 5 داده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، میانگین (± انحراف معیار) نمرات حیطه تهیه و تدوین طرح پژوهشی 1.93±0.26، حیطه مشکلات در اجرای طرح 2.32±0.35، حیطه اداری و مدیریتی2.68 ± 0.26 و حیطه فردی 3.24 ± 0.22 بوده است. درجه مانع بودن پژوهشی در چهار حیطه تفاوت معنی دار داشت (p<0.001). به طوری که حیطه فردی را مانع تر می دانستند. در پاسخ به این گویه که «به طور کلی، کدام حیطه را به عنوان مهم ترین مانع پژوهشی و تولید علم در دانشگاه می دانید؟»، 88/6% حیطه فردی، 6/8% حیطه اداری و مدیریتی و4/5% حیطه اجرایی طرح را بیان نمودند. تفاوت معنی داری در پاسخ به گویه های حیطه های بررسی شده بین محققین دانشکده های مختلف، پایه یا بالینی بودن محقق، مرد یا زن بودن محقق دیده نشد.
  نتیجه گیری
  از دیدگاه اعضای هیات علمی، عوامل فردی مهم ترین موانع تاثیر گذار بر فعالیت های تحقیقاتی در دانشگاه می باشد. لذا لازم است مسائل شخصی و انگیزشی اعضای هیات علمی بیش تر از سایر عوامل مد نظر قرار گیرد تا بخشی از موانع موجود را کاهش و به سوی وصول به تعهدات دانشگاه در رسیدن کشور به جایگاه اول در منطقه در تولیدات علمی، گام برداشت
  کلیدواژگان: موانع تحقیق، هیات علمی، فاکتورهای فردی، علوم پزشکی
 • ستاره سلطانی، جعفر علاوی طوسی*، مجتبی ملک، حمیدرضا همتی، زهره مقسومی صفحات 8-13
  سابقه و هدف
  زخم پای دیابتی از عوارض دیابت است که در بسیاری از موارد منجر به آمپوتاسیون اندام تحتانی می شود. یکی از داروهایی که به صورت سیستمیک در بهبود زخم های مختلف مورد مطالعه است، پنتوکسی فیلین می باشد. در این مطالعه اثر آن در بهبود زخم های دیابتی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه بالینی تصادفی شده دو سو کور، بیماران با زخم دیابتی پا که به کلینیک دیابت بیمارستان فاطمیه شهرستان سمنان مراجعه کردند، بررسی شدند. در یک گروه، پنتوکسی فیلین خوراکی، 400 میلی گرم سه بار در روز، به مدت 3 ماه و در گروه شاهد دارونما تجویز گردید. میزان کاهش اندازه زخم و میزان بهبودی کامل آن به عنوان معیارهای برآورد بهبودی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از 110 بیمار مورد مطالعه، 30 بیمار به دلیل سرگیجه غیر قابل تحمل، خون ریزی رتین، نیاز به دبریدمان و عدم مراجعه، حذف شدند. در نهایت 80 بیمار در دو گروه 40 نفری مورد بررسی قرار گرفتند. درصد بهبودی زخم در پایان ماه اول و دوم در گروه پنتوکسی فیلین به طور قابل توجهی بیش تر بود. میزان بهبودی کامل زخم در گروه پنتوکسی فیلین بیش تر بود ولی از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشت. به علاوه تهوع و سرگیجه در گروه پنتوکسی فیلین شیوع قابل توجهی داشت.
  نتیجه گیری
  پنتوکسی فیلین با کاهش اندازه زخم در بهبودی زخم پای دیابتی در بیماران بدون بیماری عروق محیطی موثر است. ولی به دلیل عوارض جانبی احتمالی، باید مصرف آن در بیماران دیابتی با تإمل صورت گیرد
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، پای دیابتی، پنتوکسی فیلین، التیام زخم
 • حسین رضایی، محمد تقی محسنی*، یاسر رضاپور میرصالح، علی سعدالهی، راهب قربانی صفحات 14-22
  سابقه و هدف
  لکنت اختلالی پیچیده است که بر کارکردهای شغلی، اجتماعی، تحصیلی و عاطفی افراد دارای این اختلال تاثیر می گذارد. یکی از عوامل روان شناختی که بر روی لکنت تاثیر منفی دارد، اضطراب است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش باورهای فراشناخت در پیش بینی اضطراب و شدت لکنت در افراد لکنتی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی-مقطعی از طریق نمونه گیری در دسترس، 61 فرد لکنتی و 61 فرد سالم غیر لکنتی که از نظر سن و جنس با افراد لکنتی همسان بودند، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه باورهای فراشناختی (MCQ-30)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و مقیاس سنجش شدت لکنت (SSI3) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون t مستقل نشان داد که میانگین شدت اضطراب در افراد لکنتی به طور معنی داری بالاتر از افراد غیر لکنتی بود (p < 0.001). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع باورهای فراشناخت قادر به پیش بینی 48 درصد از واریانس اضطراب در افراد لکنتی بودند و از بین آن ها باورهای منفی مرتبط با کنترل ناپذیری و خطر و باورهای مثبت بر خودآگاهی شناختی نقش بیش تری در پیش بینی اضطراب افراد لکنتی دارند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که باورهای فراشناخت افراد لکنتی می تواند عامل مهمی در تعیین شدت اضطراب آن ها باشد. پیشنهاد می شود درمانگران برای کاهش اضطراب افراد لکنتی، باورهای فراشناختی منفی این افراد را شناسایی و اصلاح کنند
  کلیدواژگان: لکنت، اضطراب، شناخت، گفتاردرمانی
 • حمیدرضا بکاییان، امیرهوشنگ بختیاری*، محمد اردستانی، میلاد ایروانی صفحات 23-28
  سابقه و هدف
  استفاده از تحریکات الکتریکی عصبی از راه پوست یا(Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENSکاربرد بسیاری در کنترل دردهای مختلف از جمله دردهای متعاقب تمرینات کشش عضلانی دارد. در این مطالعه ما اثر فرکانس های بالا و پائین TENS را بر آستانه درد ناشی از کشش عضلانی بررسی کردیم.
  مواد و روش ها
  60 دانشجوی پسر مبتلا به کوتاهی همسترینگ به طور تصادفی در یکی از 3 گروه آزمایشی 1) High-TENS، 2) Low-TENS و 3) کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. هر سه گروه در جلسه اول تحت برنامه کشش ایستای عضله همسترینگ قرار گرفتند، در حالی که در جلسه دوم (یک هفته بعد) از کشش ایستا به هم راه جریان های الکتریکی در گروه های آزمایشی استفاده شد و گروه کنترل تحت کشش ایستا قرار گرفت. شدت درد با استفاده از مقیاس چشمی درد و زاویه آستانه شروع درد زانو با استفاده از گونیامتر، در هر دو جلسه اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  آستانه درد به طور معناداری در گروه TENS فرکانس پایین افزایش یافت (P=0.001)، در حالی که هیچ افزایش معناداری در گروه TENS فرکانس بالا و کنترل مشاهده نشد. تغییر معناداری در شدت درد گزارش شده در هیچ کدام از گروه های آزمایشی مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که جریان الکتریکی TENS با فرکانس پایین می تواند موجب افزایش آستانه درد ناشی از تکنیک کشش عضلانی ایستای عضلات همسترینگ شود. این نتایج نشان دهنده ارزش کلینیکی این جریان برای انجام تمرینات کشش ایستای عضلات همسترینگ کوتاه شده می باشد.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی عصب از راه پوست، آستانه درد، کشش ایستا، عضله اسکلتی
 • محسن پورعزیزی، راهب قربانی، شیدا ذوالفقاری*، حمید شاهین فر، روناز نیکخواه صفحات 29-35
  سابقه و هدف
  خودکشی یکی از مشکلات مهم اجتماعی و بهداشت روانی بسیاری از کشورها به حساب می آید و منابع قابل توجهی را در مجموعه مراقبت های بهداشتی به خود اختصاص داده است. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی بیش از هزار مورد اقدام به خودکشی در استان سمنان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، اطلاعات کلیه موارد اقدام به خودکشی ارجاع داده شده به بیمارستان های دولتی و پزشکی قانونی استان سمنان در سال 88-1387 با استفاده از فرم های آماری خودکشی و بر اساس اطلاعات دموگرافیک و عوامل مرتبط با خودکشی (روش های خودکشی، بیماری های جسمی و روانی زمینه ای) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 1217 مورد اقدام به خودکشی، 768 مورد (63/1%) مونث و مابقی مذکر و با میانگین سنی± انحراف معیار، 24.6±8.4 بوده است. 599 مورد (%49/22) مجرد و مابقی متاهل بوده اند. غالب افراد مذکر، مجرد (%60/8) و غالب افراد مونث، متاهل (%12/56) بوده اند (p<0.001). شایع ترین روش های اقدام به خودکشی، مسمومیت دارویی (%83/98) و مسمومیت با سم و مواد مخدر (%7/15) بوده است. در مجموع %1/6 از موارد اقدام به خودکشی منجر به مرگ شده که به صورت معنی داری در مردان بیش تر از زنان بوده است (p<0.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به شایع ترین شیوه اقدام به خودکشی، باید ترتیبی اتخاذ شود که داروها فقط بر اساس نسخه ارائه شود و از تجویز بیش از حد داروها نیز خودداری گردد. تلاش در راستای شناسایی دقیق تر گروه های در معرض خطر، فراهم آوردن شرایط تحصیل، برنامه ریزی برای اشتغال زایی و کاهش مشکلات اقتصادی در گروه سنی جوان توصیه می شود
  کلیدواژگان: خودکشی، اپیدمیولوژی، سمنان، ایران
 • زینب خداکرمی، محمد فیروزآبادی* صفحات 36-45
  سابقه و هدف
  نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته در سال های اخیر، کارآیی روش نوروفیدبک در ایجاد مهارت خودتنظیمی فعالیت نورون های مغز در برخی باندهای فرکانسی میانی (تتا، آلفا، بتا)، و اثرات رفتاری و عمل کردی ناشی از آن را در افراد نشان داده است. در این مطالعه، اثر نوروفیدبک بر ایجاد توانایی کنترل ارادی توان باند گاما و اثرات متعاقب آن بر سنجه های رفتاری اتصال ویژگی دیداری در افراد بررسی شد.
  مواد و روش ها
  برای این منظور از دو گروه آزمایش و کنترل، هر کدام متشکل از 8 نفر خانم دانشجو سالم (انتخاب شده به صورت تصادفی) استفاده شد. 8 جلسه آموزش نوروفیدبک بهسازی گاما با هدف تقویت توان باند گاما (44-36 هرتز) و مهار هم زمان توان باند بتا (20-12 هرتز) در کانال Oz، برای گروه آزمایش اجرا شد. تغییرات توان باند گاما سیگنال الکترومغزنگاره و عمل کرد اتصال ویژگی دیداری دو گروه در جلسات نوروفیدبک و پیش و پس از آن، با استفاده از آزمون های آماری مورد مقایسه و ارزیابی اطلاعاتی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر طبق نتایج، آموزش نوروفیدبک منجر به افزایش توان باند گاما در طی جلسات و حین فعالیت پایه ی شناخت در مغز شد. هم چنین افزایش توان باند گاما، از طریق کاهش زمان واکنش در افراد، موجب بهبود عمل کرد اتصال ویژگی دیداری شد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها کارآیی روش نوروفیدبک را در ایجاد مهارت تنظیم فعالیت نورون های مغزی و بهبود فرآیندهای ادراک و شناخت در افراد نشان می دهد.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، فعالیت باند گاما، الکترومغزنگاره، اتصال ویژگی دیداری
 • محمد فروزش فرد، راهب قربانی، نجمه دولابی، وحید سمنانی، ستاره سلطانی، مجید میرمحمدخانی*، حمیدرضا همتی صفحات 46-52
  سابقه و هدف
  «سیلوسپت» محصول جدیدی است که به جای بتادین برای اسکراب دست ها قبل از انجام عمل جراحی پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه دو ماده از نظر خواص آنتی سپتیک و مقبولیت بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه شبه تجربی، اعضای تیم جراحی بیمارستان امیر المومنین سمنان در دو نوبت با سیلوسپت و بتادین اقدام به اسکراب دست نمودند. از نمونه دست غالب، قبل، بعد از خشک شدن و 1 ساعت بعد از شستشو کشت میکروبی به عمل آمد و مطلوبیت هر ماده نیز از ایشان سوال شد.
  یافته ها
  33 شرکت کننده، 29 بار با سیلوسپت و 33 بار با بتادین اسکراب نمودند. تفاوتی از نظر مثبت شدن کشت قبل از شستشو (0/7=p) و یک ساعت بعد (0/5=p) گزارش نشد. بلافاصله بعد از شستشو نیز اصلا مورد مثبتی وجود نداشت. گرچه تفاوتی میان دو ماده از نظر تمایل افراد (0/7=p) و بد بویی (0/3=p) دیده نشد، اما از نظر تاثیر نامطلوب بر پوست (0/04=p)و بد رنگی (0/03=p) شرکت کنندگان سیلوسپت را بهتر دانستند.
  نتیجه گیری
  یافته ها ضمن تایید برابری دو ماده از نظر تاثیر ضد میکروبی و تمایل افراد، نشان داد استفاده کنندگان به دلیل بد رنگی و عوارض نامطلوب پوستی، سیلوسپت را بر بتادین ترجیح می دهند. سیلوسپت به عنوان جای گزینی موثر، مقبول و مقرون به صرفه قابل پیشنهاد است
  کلیدواژگان: گندزدایی دست، پوویدون ‐ یدین، سیلوسپت
 • میترا منتظری، مهدیه منتظری* صفحات 53-59
  سابقه و هدف
  کبد مهم ترین ارگان داخلی بدن می باشد که نقش اصلی در متابولیسم بدن دارد. بیماری کبد را نمی توان به راحتی در مراحل اولیه کشف کرد زیرا کبد حتی زمانی که قسمتی از آن نیز آسیب دیده باشد به درستی کار می کند و این خود تشخیص این بیماری را مشکل می کند. ابزارهای طبقه بندی اتوماتیک به عنوان یک ابزار کمک تشخیص باعث کاهش بار کاری پزشکان می گردد. طبقه بندی هایی که به منظور تشخیص هوشمند بیماری کبد در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است شامل دسته بند های Naïve Bayes، Trees Random Forest 1NN، AdaBoost، SVM، می باشند.
  مواد و روش ها
  داده های مورد استفاده از سوابق 583 بیمار است که این مجموعه داده در دانشگاه کالیفرنیا در سال 2013 به ثبت رسیده است. برای ارزیابی مدل های استفاده شده از اعتبارسنجی ضرب دری از نوع k-لایه استفاده شده است. 5 مدل ماشین یادگیری از نظر ویژگی، حساسیت، سطح زیر منحنی راک و دقت دسته بندی مقایسه شدند.
  یافته ها
  میزان دقت این 5 مدل به ترتیب 55%، 72%، 64%، 70% و 71% و سطح زیر منحنی راک به ترتیب 0/72، 0/72، 0/59، 0/67 و 0/5 است.
  نتیجه گیری
  مدل Trees Random Forest بهترین مدل ارزیابی گردید که دارای بالاترین میزان دقت می باشد. از نظر سطح زیر منحنی راک مدل Trees Random Forest و Naïve Bayes بیش ترین سطح زیر منحنی را دارا می باشند. لذا به کارگیری مدل Trees Random Forest در زمینه تشخیص و پیش بینی بیماری کبد پیشنهاد می شود. این امر در تحقیقات مرتبط با حوزه ی سلامت و به خصوص در تخصیص منابع درمانی برای افرادی که پرمخاطره پیش بینی می شوند از اهمیت بالایی برخوردار است
  کلیدواژگان: بیماری کبد، رده بندی، پیش بینی، هوش مصنوعی
 • سمیه عزیزی، مهدی کارگرفرد *، رقیه عزیزی صفحات 60-66
  سابقه و هدف
  ضعف قدرت عضلانی به ویژه ضعف عضلات اندام تحتانی از نشانه ها و عوارض بیماری پارکینسون می باشد که در ترکیب با سایر علائم و نشانه ها مشکلات حرکتی مختلفی به دنبال خواهد داشت. این تحقیق برای ارزیابی اثربخشی یک برنامه ورزش در آب بر قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به پارکینسون طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  در یک تحقیق نیمه تجربی، تعداد 20 بیمار مراجعه کننده به مطب متخصصین مغز و اعصاب شهر اصفهان به طور داوطلبانه انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (10) نفر و کنترل (10) نفر قرار گرفتند. آزمودنی های گروه ورزش در آب به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه ی 60 دقیقه ای به انجام فعالیت در آب پرداختند، در حالی که گروه کنترل در این مدت هیچ گونه فعالیت ورزشی را تجربه ننمودند و فقط پیگری شدند. در ابتدا و انتهای دوره، قدرت عضلات اندام تحتانی برای انجام حرکات اکستنشن و فلکشن در دو سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه توسط دستگاه نیروسنج آیزوکنتیک (Biodex، Systems III) ارزیابی شد.
  یافته ها
  افزایش معناداری را در اوج گشتاور فلکسورها و اکستنسورهای عضلات زانو در هر دو سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه در گروه تمرین قبل و پس از هشت هفته ورزش در آب مشاهده شد. درصد تغییرات اثر مثبت ورزش در آب را تایید کرد، به طوری که درصد تغییرات در اوج گشتاور فلکسورها و اکستنسورهای عضلات زانو در هر دو سرعت 60 و 180 درجه بر ثانیه پس از مطالعه بین دو گروه معنادار بود (p<0.05).
  نتیجه گیری
  ما نتیجه گرفتیم که ورزش در آب می تواند به عنوان یک روش درمانی مفید و موثر در جهت بهبود قدرت عضلات پایین تنه در بیماران مبتلا به پارکینسون مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، ورزش در آب، قدرت عضله
 • محمدحسین دلشاد، علیرضا حیدرنیا*، شمس الدین نیکنامی صفحات 67-75
  سابقه و هدف
  نحوه پذیرش و به کارگیری موازین کنترل عفونت ویروس هپاتیت ب توسط کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی دارای اهمیت می باشد. این بررسی به منظور تعیین نحوه پذیرش و سطح بهبود رعایت موازین کنترل عفونت در 3 حیطه قبل، حین و بعد از تماس های مخاطره آمیز شغلی، انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی، بر روی تعداد 135 نفر از کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی، انجام گرفت. از روش خوشه ایدو مرحله ای برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، لیست برگ تهیه شده برای مشاهده نامحسوس عمل کردها، در 7 عامل ثبت شده و بررسی امتیاز مکتسبه آن با طیف مطلوب، نسبتا مطلوب و نامطلوب به کمک آزمون های آماری مناسب انجام شد.
  یافته ها
  کارکنان در مورد نحوه پذیرش موازین کنترل عفونت ویروس هپاتیت ب به ترتیب در عامل 2 حیطه 1 با 59/35%، عامل 7 حیطه 3 با48/88% و عامل 4 حیطه 2 با 45/92% دارای بیش ترین عمل کرد مطلوب شدند. میزان بهبودی رعایت موازین مذکور در بین میانگین رتبه نمرات آن ها مشهود می باشد (P<0.05). شاغلین آزمایشگاه دارای بیش ترین میزان رعایت موازین شدند (0/0016=p). کم ترین عمل کرد مطلوب به ترتیب اختصاص یافت به عامل 5 حیطه 2 (عدم استفاده از سرنگ خودایستا) با 87%، عامل 2 حیطه 1 (استفاده نکردن از پنبه الکلی در هنگام شکستن شیشه واکسن یا آمپول) با 85% و عامل 6 حیطه 3 (گزارش نکردن حوادث فرورفتن سر سوزن در هنگام مراقبت) با 57%.
  نتیجه گیری
  بیش از نیمی از کارکنان دارای عمل کرد نسبتا مطلوب و نامطلوب شدند. لذا با بهره گیری از این تحقیق، انتظار می رود 100% افراد، موازین کنترل عفونت ویروس هپاتیت ب را پس از یک دوره آموزش برنامه ریزی شده به کار گیرند.
  کلیدواژگان: کنترل عفونت، ویروس هپاتیت ب، کارکنان بهداشتی، پیشگیری اولیه
 • جعفر دوست محمد پور، نرگس حسین مردی*، مهیار جان احمدی، شیما ابراهیمی، یعقوب فتح اللهی، فرشته معتمدی صفحات 76-81
  سابقه و هدف
  بیماری آلزایمر به عنوان نوعی از اختلال شکل پذیری عصبی شناخته شده است. علاوه بر وقوع تغییرات دراز مدت نامناسب در کارکرد سیناپسی که به دنبال آلزایمر در مغز ایجاد می شود، شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت که در پردازش اطلاعات نقش ایفا می کند نیز می تواند تغییر نماید که در این مطالعه بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  پتانسیل پس سیناپسی تحریکی میدانی (fEPSP) از ناحیه استراتوم رادیاتوم CA1 به دنبال تحریک شاخه های جانبی شافر در موش های مدل آلزایمری شده ثبت گردید. جهت القای آلزایمر μl 1 از محلول پپتید(Aβ (μg/μl 5 و μl 1 محلول ایبوتنیک اسید (μg/μl 5) به صورت دوطرفه داخل هیپوکمپ پشتی تزریق گردید. به منظور بررسی شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت از تحریکات زوج پالس با فواصل بین دو تحریکIPI) 20، 80)و 200 میلی ثانیه استفاده شد و سپس شاخص زوج پالس محاسبه گردید.
  یافته ها
  اگر چه القای آلزایمر سبب کاهش پاسخ سیناپسی پایه به خصوص در شدت های تحریک بالا شد، اما این کاهش معنی دار نبود (05/0P> ANOVA،). هم چنین شاخص زوج پالس در حیوانات مدل آلزایمر نیز در هیچ کدام از IPI ها شامل 20 میلی ثانیه (%40.4±4.68، n=5)، 80 میلی ثانیه (%129.8±4.1، n=5) و 200 میلی ثانیه (%129±6.8، n=5) تفاوت معنی داری با گروه کنترل (به ترتیب 75.2±5.08%، %138±7.56%، 108.4±2.09 % و 5=n) نداشت، unpaired t-test) P>0.05).
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که القای آلزایمر به وسیله تزریق آمیلوئید بتا در هیپوکمپ منجر به اختلال انتقال سیناپسی پایه و شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت نمی شود
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، پروتئین آمیلوئید بتا، شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت، هیپوکمپ، ثبت پتانسیل میدانی
 • نوشین ابدال، احسان الله غزنوی راد، عادل حمیدی، داود حسینی* صفحات 82-89
  سابقه و هدف
  استافیلوکوکوس ها یکی از رایج ترین عوامل عفونت های بیمارستانی به شمار می روند. آمینوگلیکوزیدها اغلب به صورت ترکیب با بتالاکتام ها یا گلیکوپپتیدها در درمان اندوکاردیت و باکتریمی ناشی از استافیلوکوکوس ها استفاده می شوند. مکانیسم اصلی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در استافیلوکوکوس ها غیر فعال سازی دارو به وسیله آنزیم های تغییر دهنده آمینو گلیکوزیدی سلولی می باشد.
  مواد و روش ها
  50 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین و 50 ایزوله استافیلوکوکوس کواگولاز منفی از نمونه های مختلف بالینی جمع آوری گردید و توسط تست های بیوشیمیایی استاندارد تعیین هویت شد. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در ایزوله ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و Etest برای آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی تعیین شد و سپس فراوانی ژن های aac(6'')-Ie-aph(2«)، aph(3'')-IIIa و ant(4'')-Ia با استفاده از روش PCR مشخص گردید.
  یافته ها
  26% از نمونه ها حداقل به یکی از آنتی بیوتیک ها مقاومت نشان می دادند. ژن های aac(6'')-Ie/aph(2») و aph(3'')-IIIa به ترتیب فراوان ترین ژن ها بودند. حدود 14% از کل نمونه ها به طور هم زمان دارای دو ژن فوق بودند ولی در هیچ نمونه ای ژن ant(4'')-Ia یافت نشد.
  نتیجه گیری
  ژن های(aac(6'')-Ie-aph(2«و aph(3'')-IIIa شیوع بالایی در بین ایزوله ها داشتند، که با تجویز مناسب آنتی بیوتیک می توان از شیوع مقاومت بیش تر جلوگیری نمود. استفاده از روش های فنوتیپی و ژنوتیپی به طور هم زمان اطلاعات کاملی از مقاومت آمینوگلیکوزیدی را در اختیار ما قرار داد
  کلیدواژگان: کوآگولاز، طلایی استافیلوکوک، واکنش زنجیره ای پلیمراز، آمینوگلیکوزیدها، متی سیلین
 • مسعود بیگی بروجنی، محمد ارجمند*، قادر خلیلی، زیبا اکبری، علی نجفی، نسیم بیگی بروجنی، افسانه شفیعی، رضا حاجی حسینی صفحات 90-96
  سابقه و هدف
  بر اساس تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بیماری لیشمانیازیس از جمله شش بیماری مهم منطقه حاره ای محسوب می گردد. هم چنین این بیماری در خاورمیانه و کشورهای مدیترانه ای نیز شایع می باشد. اهمیت کنترل این بیماری، به دلیل افزایش موارد مشاهده شده در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی از جمله ایدز می باشد و با توجه به نیاز مبرم به داروهای جدید با عوارض کم تر برای کنترل و درمان بیماری، تاثیر داروی آرتمیزینین بر روی متابولیت های پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور (سوش فردلین) در شرایط آزمایش گاهی در انستیتو پاستور ایران بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  پس از تعیین IC50 داروی آرتمیزینین بر روی انگل لیشمانیا؛ متابولیت های انگل در دو گروه کنترل (بدون دریافت دارو) و گروه مورد آزمایش (دریافت کننده دوز مشخص از دارو) با استفاده از روش طیف سنجی مغناطیس هسته H NMR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعات ما نشان می دهد که تغییرات متابولیسم فاز ایستایی پروماستیگوت لیشمانیا سوش فردلین در دو گروه کنترل و گروه تحت اثر داروی آرتمیزینین، از بین 41 متابولیت چرخه متابولیسمی گالاکتوز، تعداد 5 متابولیت بیش ترین تغییرات را نشان دادند، لذا متابولیت های مسیر گالاکتوز رتبه اول تغییرات را دارد و سپس متابولیت های مسیر بیوسنتز اسفنگولیپید و بیوسنتز والین، لوسین وایزولوسین در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  داروی آرتمیزینین در شرایط آزمایش گاهی با تغییر در متابولیت های مربوط به چرخه های متابولیسمی مختلف از جمله مسیر متابولیسمی گالاکتوز، مسیر بیوسنتز اسفنگولیپید و هم چنین مسیر بیوسنتز والین، لوسین و ایزولوسین منجر به توقف فعالیت انگل لیشمانیا ماژور سویه فردلین گردید. طیف های حاصله از آزمون H NMR توسط نرم افزار آماری کمومتریکس، اختلاف معنی داری را بین متابولیت های گروه دریافت کننده داروی آرتمیزینین و گروه بدون دریافت دارو نشان داد. با بررسی این تغییرات و شناسایی جایگاه متابولیت های مذکور در مسیرهای متابولیکی تغییر یافته می توان جهت از بین بردن انگل در جستجوی هدف دار ژن های موثر در بیان آنزیمی این مسیرها بود که برای انگل ضروری هستند و کنترل متابولیکی بالایی را در انگل انجام داده در حالی که کنترل کمی در میزبان دارند. با توجه به اهمیت درمان بیماری لیشمانیوز و نتایج مطالعه حاضر از مسیرهای متابولیسمی تغییر یافته در انگل لیشمانیا، با تمرکز بیش تر روی این مسیرها راهی برای بررسی های آتی بیماری و کشف داروها و درمان های جدید باز می گردد.
  کلیدواژگان: آرتمیزینین لیشمانیا، فردلین، متابونومیکس، متابولومیکس
 • بهاره کوه شکن، عادله دیوسالار*، مریم سعیدی فر، علی اکبر صبوری صفحات 97-102
  سابقه و هدف
  کاتالاز آنزیمی است که تجزیه ی H2O2 به آب و اکسیژن مولکولی را کاتالیز می کند. از سوی دیگر آسپیرین داروی بسیار مهمی است که توسط بسیاری از بیماران و در سطح جهانی استفاده می شود. اهمیت این آنزیم در دفاع آنتی اکسیدان بدن و ارتباط این آنزیم کبدی با بیماری هایی از قبیل دیابت موجب شد تا در این مطالعه تاثیر آسپیرین را که محل متابولیزه شدن آن مانند تمامی داروها در کبد می باشد بر عمل کرد و ساختار آنزیم کاتالاز کبدی مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  به کمک تکنیک های طیف سنجی مرئی- ماوراء بنفش و فلوئورسانس در دو دمای 25 و 37 درجه سانتی گراد تغییرات در ساختار و عمل کرد کاتالاز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  با استفاده از مطالعات کینتیکی و با توجه به نمودار و معادله ی میکایلیس-منتن مقدار Km آنزیم 40 میلی مولار اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که آسپیرین باعث ایجاد تغییر در فعالیت آنزیم نمی شود. هر چند افزودن آسپیرین باعث کاهش تدریجی در شدت نشر فلوورسانس کاتالاز شد. علاوه بر آن با افزایش دما مقدار ثابت اتصال دارو به آنزیم کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  کاهش مشاهده شده در نشر فلوئورسانس ذاتی کاتالاز در این مطالعه تحت تاثیر غلظت های افزایشی آسپیرین نشان داد که این دارو با باز کردن ساختار سه بعدی کاتالاز به عنوان یک خاموش کننده عمل می کند. هر چند که باز شدن ساختار آنزیم منجر به مهار فعالیت آن نشد.
  کلیدواژگان: کاتالاز، پراکسید هیدروژن، آسپیرین، فلوئورسانس
 • علی قنبری، افسانه الیاسی، حسین علی صفاخواه* صفحات 103-110
  سابقه و هدف
  یکی از مهم ترین عوامل ایجاد زخم گوارشی ترشح زیاد اسید معده است. دوپامین و آگونیست های آن دارای نقش حفاظتی در معده می باشند. در این پژوهش نقش گیرنده های آدرنرژیک و D2 دوپامینرژیک در اثر بروموکریپتین بر ترشح تحریک شده ی اسید معده ناشی از هیستامین مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از 93 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 180 تا 200 گرم استفاده شد. پس از بیهوشی با مخلوط کتامین و زایلازین، ورید ژوگولار جهت انفوزیون هیستامین و نای جهت تراکئوستومی و جلوگیری از خفه شدن حیوان در دسترس قرار گرفت. جهت ورود سالین فیزیولوژیک و خروج ترشحات معده به ترتیب یک کانولی پلی اتیلنی از طریق مری و یک لوله پلی اتیلنی از محل اتصال معده –دئودنوم درون معده قرار داده شد. به مدت 2 ساعت هر 10 دقیقه 2میلی لیتر سالین فیزیولوژیک از طریق لوله مروی وارد و از لوله معدی- دئودنومی خارج و pH محلول سنجیده، با استفاده از سود 0/1 نرمال تیتر و میزان اسید به صورت میکرواکی والان به ازای هر 10 دقیقه گزارش شد.
  یافته ها
  انفوزیون وریدی هیستامین به میزان 0.8 mg/100g/h منجر به افزایش معنی دار در ترشح اسید معده گردید که در دقیقه 30 شروع و تا پایان آزمایش ادامه یافت. استفاده از بروموکریپتین (آگونیست گیرنده های D2 دوپامین) mg/kg 8 قبل از انفوزیون وریدی هیستامین موجب کاهش معنی دار ترشح اسید ناشی از هیستامین گردید. همچنین تزریق دومپریدون (آنتاگونیست محیطی گیرنده های D2) و پروپرانولول (آنتاگونیست گیرنده های بتا آدرنرژیک) قبل از بروموکریپتین اثر تضعیفی بروموکریپتین بر ترشح اسید ناشی از هیستامین را بطور معنی داری تشدید کرد.
  نتیجه گیری
  اثر بروموکریپتین بر ترشح اسید ناشی از هیستامین احتمالا از طریق گیرنده های دوپامینی D2 و بتا آدرنرژیک اعمال نمی گردد.
  کلیدواژگان: ترشح تحریک شده ی اسید، بروموکریپتین، هیستامین، گیرنده های آدرنرژیک، گیرنده های D2 دوپامینی
 • غلامحسین مهدوی نژاد، نعمت ستوده اصل*، راهب قربانی، سعید حاجی اقا جانی صفحات 111-118
  سابقه و هدف
  نماز یکی از ارکان مهم دین اسلام و رمز پیوند انسان با خالق هستی است و ارتباط مستمر انسان با خدا را تضمین می کند و پای بندی به این فریضه الهی معیار سنجش ایمان و ملاک شناخت پرهیزگاران است. دانشجویان نقش مهمی در آینده کشور و رهبری سایر اقشار جامعه در هدایت به سمت کمال و اهداف کشور دارند. هدف این تحقیق بررسی میزان پای بندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به نماز می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی به روش سرشماری بر روی 699 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات فرم دو بخشی مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و چک لیست نماز بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 65/6% از دانشجویان در حد خیلی زیاد و زیاد خود را پای بند به فریضه نماز دانسته اند. نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد بین پای بندی دانشجویان به انجام فریضه نماز با سن دانشجویان (0/300=p)، وضعیت تاهل (0/004=p) و دانشکده محل تحصیل دانشجویان (0/014=p) ارتباط معنی داری وجود اشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این تحقیق، بیش تر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به نماز پای بند می باشند. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و به منظور گسترش پای بندی به نماز جماعت ضرورت دارد مسئولین دانشگاه به برگزاری هر چه بهتر و جذب هر چه بیش تر دانشجویان به نماز اهتمام بیش تری مبذول دارند
  کلیدواژگان: دانشجویان، دین، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
|
 • Namat Sotodeh Asl, Raheb Ghorbani *, Ali Rashidy-Pour Pages 1-7
  Introduction
  Proper understanding and definition of barriers knowledge production is the first and most important step in the effort necessary momentum to accelerate scientific and comprehensive plan goals and visions of the country. The present study has been done to investigate the problems and barriers to scientific research of the faculty members of Semnan University of Medical Sciences (SUMS).
  Materials And Methods
  This cross sectional study conducted on 88 faculty members in SUMS in 2013. Data collection tools، including demographic information and questionnaire research barriers in Likert scale ranging from very extreme disagreement to extreme agreement scoring from 1 to 5.
  Results
  The results showed the mean (±SD) in area of preparing research proposals was 1. 93±0. 26، problems implementing the research steps 2. 32±0. 35، administrative and management 2. 68 ± 0. 26 and individual factors was 3. 24 ± 0. 22. The four domains of the five research areas were significant differences (p<0. 001). Individual factors were considered the most barriers in research. Overall، 88. 6% researchers stated that individual، 6. 8% administrative and management and 4. 5% research performing factors are the most important barriers to research activity and knowledge production in SUMS. There were no significant differences concerning basic and clinical، work situation، men and women researchers (p>0. 05).
  Conclusion
  Faculty members considered individual factors as the most barriers factor in research work. Therefore more attention most is paid to individual and motivational factors of faculty members in order to decrease research challenges and stepping toward the goal for university settings in achieving the highest scientific knowledge production in the region.
  Keywords: Research barriers, Individual factors, Faculty member, Medical sciences
 • Setareh Soltany, Jafar Alavy Toussy *, Mojtaba Malek, Hamid, Reza Hemmaty, Zohreh Maghsoomi Pages 8-13
  Introduction
  Diabetic foot ulcer is the complication of diabetes that commonly led to lower limb amputation. Pentoxyphylline is one of the systemic drugs suggested in the healing of different wounds. In the present study, its effect on healing of the diabetic foot ulcer was evaluated.
  Materials And Methods
  In a double blind randomized clinical trial, patients with diabetic foot ulcer referred to diabetes clinic of Fatemieh hospital, Semnan, Iran, evaluated. In one group oral Pentoxyphylline 400 mg, three times a day and in the control group placebo prescribed. Reduction of the wound size and the incidence of complete wound healing considered as the indicators of wound healing.
  Results
  From 110 patients enrolled in the study, 30 patients excluded because of unbearable dizziness, retinal hemorrhage, need to debridement and loss to follow up. At the end, 80 patients in two groups (each with 40 patients) evaluated. In Pentoxyphylline group, the percentage of wound healing at the end of the first and second months was significantly higher. The rate of complete wound healing was higher but not statistically significant. In addition, the prevalence of nausea and dizziness in Pentoxyphylline group, was significant.
  Conclusion
  Pentoxyphylline is effective in the healing of diabetic foot ulcer by decreasing the wound size in patients without peripheral vascular diseases. However, because of the probable adverse effects, it should used with caution.
  Keywords: Diabetes Mellitus, Diabetic foot, Pentoxyphylline, Wound Healing
 • Hossein Rezai, Mohammad Taghi Mohseni *, Yasser Rezapour Mirsaleh, Ali Sadollahi, Raheb Ghorbani Pages 14-22
  Introduction
  Stuttering is a complex disorder influencing occupational, academic, social, and emotional performance of the people affected by this disorder. Anxiety is one of the psychological factors negatively affect stuttering. The aim of present study was to investigate the role of metacognitive beliefs in the prediction of anxiety level and stuttering severity in people with stuttering.
  Materials And Methods
  Using available sampling method, 61 subjects with stuttering and 61 sex and age matched healthy subjects without stuttering participated in this descriptive analytic cross sectional study. Metacognition Questionnaire (MCQ-30), Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) and Stuttering Severity Instrument (SSI3) were used to collect the data.
  Results
  The findings of independent t test showed that mean anxiety severity was significantly higher in subjects with stuttering than in control group (p < 0.001). Results of multiple regression analysis showed that metacognitive beliefs predicted 48% of anxiety score variance in subjects with stuttering and that among metacognitive beliefs, negative beliefs about uncontrollability and danger and cognitive self-consciousness had more influential role in the prediction of anxiety in subjects with stuttering.
  Conclusion
  The findings of this study showed that metacognitive beliefs can be important factors in the prediction of anxiety level in subjects with stuttering. It is suggested that clinicians try to reduce the anxiety level of subjects with stuttering by identifying and modifying their negative metacognitive beliefs
  Keywords: Stuttering, Anxiety, Cognition, Speech therapy
 • Hamid Reza Bokayyan, Amir Hooshang Bakhtyari *, Mohammad Ardestani, Milad Iravani Pages 23-28
  Introduction
  Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) has been very useful in controlling various pains such of muscle stretching pain. In this study, we investigated the effects of high and low frequency TENS on pain reduction during muscle stretching.
  Materials And Methods
  60 male students with tight hamstrings were assessed and randomly assigned into one of the three experimental groups (n = 20 in each group): 1) high TENS, 2) low TENS, 3) and control. In the first session all groups received static hamstring stretching exercise technique, while both experimental groups received combined stretching exercises and TENS in the second session (one week later). The control group received only stretching exercises. During both sessions, pain was measured by VAS and pain threshold was evaluated by goniometer.
  Results
  Pain threshold increased significantly (P=0.001) in low TENS group, whereas the high TENS and control groups showed no significant increase. All experimental groups failed to show any significant changes in pain intensity.
  Conclusion
  The results of this study showed that low-frequency TENS may increase the pain threshold during static stretching of the hamstring muscle. These findings may indicate the clinical value of low-TENS to perform static stretching techniques on hamstring muscles tightness
  Keywords: Transcutaneous electic nerve stimulation, Pain threshold, Muscle stretching exercises, Skeletal muscle
 • Mohsen Pourazizi, Raheb Ghorbani, Sheida Zolfaghari *, Hamid Shahinfar, Ronaz Nikkhah Pages 29-35
  Introduction
  Suicide is one of the important social and mental health problems in many countries and considerable resources are devoted to health care. The purpose of this study was to investigate the demographic features of more than thousand cases of attempted suicide in Semnan province
  Materials And Methods
  In this cross sectional study in 2008-2009, we collected data from cases referred to public hospitals and forensic medicine offices of Semnan province, using researcher made checklists, included demographic data and factors associated with suicide.
  Results
  Among 1217 cases of suicide attempts occurred in Semnan province, 768 cases (63.1%) were female and the rest were male. The mean age±SD of participants was 24.6±8.4. 599 cases (49.2%) were single. There was a significant relationship between gender and marital status (p<0.001) in a way that most of the male cases were single (60.8%) and most females were married (56.1%). The most common methods of suicide was drug toxicity (83.98%) and poison or opium overdose (7.1%). Totally, 1.6% of suicide attempts led to death which was significantly higher in men than in women (p<0.001).
  Conclusion
  Since drug poisoning is the most common method of suicide, officials should ensure that drugs are offered only on prescriptions and physicians should avoid prescribing excessive drugs. Trying to identify high risk groups, providing education requirements, planning for employment and reducing the economic problems in young age group, is suggested
  Keywords: Suicide attempt, Epidemiology, Semnan, Iran
 • Zeynab Khodakarami, Mohammad P. Firoozabadi* Pages 36-45
  Introduction
  Previous studies have shown the application of neurofeedback method in the self-regulation of brain neurons activity in some middle frequency bands (such as Theta, Beta and Alpha) and its behavioral and functional effects on tested subjects. In this study, the neurofeedback efficacy upon voluntary control of gamma band power and its results on behavioral measures of visual feature binding of subjects are discussed.
  Materials And Methods
  Two experimental and control groups, each containing eight healthy female students, were chosen at random. For the experimental group, eight Gamma-enhancing neurofeedback sessions aiming at Gamma band power (36-44 Hz) enhancement and simultaneously beta band power (12-20 Hz) inhibition in Oz channel were taken. EEG gamma band power changes and visual feature binding performance in the neurofeedback, and also the pre and post neurofeedback, sessions were assessed using statistical tests.
  Results
  Referring to the acquired results, neurofeedback training yielded to increase Gamma band power during both training sessions and the cognitive task. Likewise, gamma band power raise led to the improvement of the visual feature bindings through decreasing subjects’ reaction times.
  Conclusion
  These consequences clarify the employment of neurofeedback method in the foundation of the brain neurons self-regulatory skills and the enhancement of perception and cognition processes in human beings.
  Keywords: Neurofeedback, Gamma band activity, Electroencephalography, Visual feature binding
 • Mohammad Fruzeshfard, Raheb Ghorbani, Najmeh Dulabi, Vahid Semnani, Setareh Soltani, Majid Mirmohammadkhani *, Hamidreza Hemmati Pages 46-52
  Introduction
  "SilvoSept" is a new product, suggested as an alternative solution instead of povidone iodine for hand scrub before surgery. The objective of study was the comparison between these two substances regarding their antiseptic properties and utilities.
  Materials And Methods
  In a quasi-experimental study, selected participants from surgical team members of Amir Hospital in Semnan were participated to scrub their hands with SilvoSept and povidone iodine, in two separate times. Dominant hand was sampled 3 times to get microbial cultures: before scrubbing, after drying, and after an hour. Participants were asked about each solution's utilities.
  Results
  Thirty-three participants scrubbed for 29 and 33 times with povidone iodine and SilvoSept respectively. There was no difference between two groups in positive culture frequencies before washing (p = 0.7), and an hour later (p = 0.5). Immediately after washing, there was no positive case. Although there was no difference between the two in terms of willingness (p = 0.7) and bad odor (p = 0.3), due to having adverse impact on the skin (p = 0.04) and bad color (p = 0.03) participants preferred SilvoSept.
  Conclusion
  The findings not only confirmed the antimicrobial effectiveness of the SilvoSept, and its equality with povidone iodine on willingness of applying, but also showed its superiority to povidone iodine because of its lower adverse effects on skin as well as its better color. SilvoSept can be suggested as an effective, acceptable and affordable alternative
  Keywords: Hand Disinfection, Povidone iodine, SilvoSept
 • Mitra Montazeri, Mahdieh Montazeri* Pages 53-59
  Introduction
  The liver is the most important organ of the body has a central role in metabolism. Liver disease cannot be easily discovered in the early stages, because even when the liver is damaged partially, it also can work truly, and this makes it difficult to diagnose. Automatic classification tools as a diagnostic tool can reduce the workload of doctors. Smart ways to detect liver disease classification used in this study consist of classifier and Naïve Bayes, Trees Random Forest, 1NN, AdaBoost, SVM.
  Materials And Methods
  Our database was 583 patient records which they have been registered at university of California in 2013. For evaluate the proposed models, it is used K-fold cross validation. Five models of machine learning compare base on specificity, sensitivity, accuracy and area under ROC curve.
  Results
  The accuracy of the five models, respectively, 55%, 72%, 64%, 70% and 71% respectively and area under the ROC curve of 0.72, 0.72, 0.59, and 0.67 is 0.5.
  Conclusion
  Trees Random Forest model was the best model with the highest level of accuracy. The area under the ROC curve of Trees Random Forest and Naïve Bayes models have the largest area under the curve. Therefore Trees Random Forest model and predict the diagnosis of liver disease is recommended
  Keywords: Liver disease, classification, prediction, Artificial Intelligence
 • Somayeh Azizi, Mehdi Kargarfard *, Roghia Azizi Pages 60-66
  Introduction
  Muscular weakness, particularly weakness of lower limb muscles is a symptom of Parkinson disease, which, together with other symptoms, will result in a variety of movement disorders. This research is designed to assess the effectiveness of a water-based exercise program on the lower limb muscles strength of Parkinson patient's knee joints.
  Materials And Methods
  In a semi-experimental study, 20 patients who referred to neurologist offices in the city of Isfahan volunteered for this study, and then randomly selected an exercise (n=10) and control (n=10) groups. Subjects of exercise group completed a eight-week water-based exercise training program consisted of three sessions per week, each session lasting 45 to 60 minutes, while the control group were followed and during this period they did not experience any exercise. Peak torque of the knee flexors and extensors using isokinetic dynamometer (Biodex, Systems III) during eccentric and concentric contractions at velocities of 60 and 180 degrees/s before and after 8 weeks of water-based exercise program were measured.
  Results
  The exercise group demonstrated significant increases in peak torque of the knee flexors and extensors at velocities of 60 and 180 degrees/s before and after 8 weeks of water-based exercise program (p<0.05). The percentage change confirmed the positive effect of water-based exercise training, the change in peak torque of the knee flexors and extensors at velocities of 60 and 180 degrees/s after study being significantly different between the groups (p<0.05)).
  Conclusion
  We conclude that water-exercise can be a useful and effective treatment method for improvement strengthening the muscles in Parkinson patients'.
  Keywords: Parkinson disease, Water exercise, Muscular strength
 • Mohammad Hossein Delshad, Alireza Hidarnia *, Shamsodin Niknami Pages 67-75
  Introduction
  A hepatitis B virus infection-control standard of acceptance and use by health care workers is important. The aim of this study was to determine how to improve the level of compliance and infection control standards in three areas before, during and after exposure to risky job.
  Materials And Methods
  A descriptive study, over 135 health care workers was conducted. A two-stage cluster sampling method was used. The data, produced by the leaves list to see subtle performance, points gained 7 operating records and review them with the desired range, relatively favorable and unfavorable to the chi-square test, correlation and Friedman SPSS for analysis data were analyzed.
  Results
  Hepatitis B virus infection-control staff about admissions criteria, respectively, in the two areas one with 59.35 %, 7 domains of factor 3 with 48.88 % and the 4 domains 2 with 45.92 % in the most favorable performance were. The cure rate standards in the average rating scores it is evident (P<0.05). Laboratory personnel were highest standards (p = 0.0016). Least favorable performance respectively allotted to the 5 domains 2 (non-use of syringes A.D) with 87 %, a factor of 2 domain 1 (Do not use alcohol on a cotton breaking glass when shots or injections) with 85 % and the 6 domains 3 (not reported needlestick injuries in health care) with 57 %.
  Conclusion
  More than half of the employees were relatively favorable and unfavorable. Therefore benefiting from this study is expected in 100% of patients, hepatitis B virus infection-control measures after a period of training is planned to operate.
  Keywords: Infection control_hepatitis B virus_health Personnel_Primary Prevention
 • Jafar Doost Mohammad Pour, Narges Hosseinmardi *, Mahyar Janahmadi, Shima Ebrahimi, Yaghoub Fathollahi, Fereshteh Motamedi Pages 76-81
  Introduction
  Alzheimer’s disease (AD) has been suggested to be a form of neuroplasticity failure. In addition to long term maladaptive changes in synaptic function, short term synaptic plasticity that has a role in information processing can be affected in AD that was investigated in this study.
  Materials And Methods
  Field excitatory post synaptic potential (fEPSP) from Stratum radiatum of CA1 neurons were recorded following Schaffer collateral stimulation in a rat model of Alzheimer’s disease (AD). 1 µl of Aβ 1-42 (5µg/µl) and 1 µl of ibotenic acid (5µg/µl) were injected in dorsal hippocampus of male rats for AD induction. For examining the short-term synaptic plasticity, paired pulse stimulations with inter pulse interval (IPI) of 20, 80, and 200 ms were applied and paired pulse index (PPI) was calculated.
  Results
  Results showed that although AD induction decreased basal synaptic responses especially at high stimulus intensity, this change was not significant (ANOVA; P>0.05). Also there were no significant changes in PPI of AD rats at different IPIs including 20 ms (%40.4±4.68, n=5), 80 ms (%129.8±4.1, n=5), and 200 ms (%129±6.8, n=5) in comparison with control ones (%75.2±5.08, %138±7.56, %108.4±2.09 respectively, n=5, P>0.05, unpaired t-test).
  Conclusion
  Such results indicate that hippocampal Aβ treatment does not lead to impairment of basal synaptic response and short term synaptic plasticity.
  Keywords: Alzheimer disease, Amyloid beta, protein, Short term synaptic plasticity, Hippocampus, Field potential recording
 • Nooshin Abdal, Òehsanolah Ghaznavirad, Adel Hamidi, Davood Hosseini* Pages 82-89
  Introduction
  Staphylococci are the most common causes of nosocomial infections are considered. Aminoglycosides are often used in combination with B-lactamas and glycopeptides for the treatment of endocarditis and bacteremia caused by Staphylococci. The main mechanism of aminoglycoside resistance in staphylococci is drug inactivation by cellular aminoglycoside modifying enzymes.
  Materials And Methods
  50 isolates of methicillin-sensitive Staphylococcus aureus and 50 isolates coagulase-negative staphylococci, were collected from various clinical specimens and were identified by standard biochemical tests. The antibiotic susceptibility pattern of isolates using the disk diffusion method and Etest for determining aminoglycoside antibiotics and the frequency of gene aac(6')-Ie-aph(2"), aph(3')-IIIa and ant(4')-Ia was determined using PCR.
  Results
  26% of the samples showed resistance to at least one antibiotics.Genes aac(6')-Ie/aph(2") and aph(3')-IIIa were most abundant genes, respectively. Approximately 14% of these genes were two samples simultaneously, but in no instance a gene ant(4')-Ia were found.
  Conclusion
  High prevalence of genes aac(6')-Ie-aph(2") and aph(3')-IIIa resistance genes among isloate were found. Proper antibiotic can be prescribed to prevent dissemination of resistant strains. Use phenotypic and genotypic methods simultaneously give us full information of aminoglycoside resistance
  Keywords: Coagulase, Staphylococcus aureus, Polymerase chain reaction, Aminoglycosides, Methicillin
 • Masoud Beigi Boroujeni, Mohammad Arjmand *, Ghader Khalili, Ziba Akbari, Ali Najafi, Nasim Beigi Boroujeni, Afsaneh Shafiei, Reza Haji Hosseini Pages 90-96
  Introduction
  Based on WHO classifications, leishmaniasis enumerates as one of the six important diseases in the tropics. It is also common in the Middle East and the Mediterranean countries. Control of the disease is important due to increased clinical cases in immune-system deficiency patients. With regard to the increasing need to new drugs with lesser side effects for the control and treatment of the disease, we surveyed the in vitro effects of artemisinin on the promastigotes of leishmania major, s metabolites in Pasteur institute of Iran.
  Materials And Methods
  After IC50 determination, the effects of different concentrations of artemisinin drug were assessed on the metabolites of leishmania in two groups; the control group (without drug reception in culture media) and the case group (with drug reception in culture media), by using NMR technique.
  Results
  The results of this study indicate that in the metabolic changes in promastigotes of leishmania major (fredlin strain) at stationary phase, 5 metabolites of the 41 ones in the galactose metabolic cycle have shown significant changes. Therefore, galactose metabolism has changed the most, while sphingolipid, valine, leucine and isoleucine biosynthesis follow respectively.
  Conclusion
  Artemisinin resulted in metabolic changes in biochemical pathways including galactose, sphingolipids and also valine, lucine, isoleucine that culminated in cessation of leishmania major’s (fredlin strain) activity. Spectra derived from H NMR showed significant difference (p<0.05) between metabolites of the drug received group and the non-drug received group. The identification of altered metabolic sites in these pathways could be used for the annihilation of the parasite. Thus, detecting the important genes for the parasite in these pathways, with high metabolic control over the parasite, but minimal control over the host, is needed. Considering the importance of leishmaniasis treatment and the present data about modified metabolism pathways, we could present a novel route for the future assessment of the disease, drug discovery and new treatment with more focus on these pathways
  Keywords: Artemisinin, Leishmania, parasite, Fredlin, Metabonomics
 • Bahare Koohshekan, Adele Divsalar *, Maryam Saeidifar, Ali Akbar Saboury Pages 97-102
  Introduction
  Catalase is an enzyme that catalyzes the breakdown of H2O2 into the oxygen and water molecules. On the other hand, aspirin is an important drug, which is used by many patients globally. Because of importance of catalase in antioxidant defense system and the connection between this enzyme and some diseases such as diabetes, in this study, we have investigated the effects of aspirin, which is metabolized in the liver like other drugs, on the structure and function of liver catalase.
  Materials And Methods
  Using different spectroscopic (UV-Visible and Fluorescence) techniques at two temperatures of 25 and 37 0 C we have investigated the changes in the structure and function of catalase.
  Results
  By using kinetics studies obtained from spectroscopic methods as well as the Michaelis–Menten plot, the Km value was measured 40 mM. Kinetic results indicated that aspirin did not change the function of BLC. However, addition of aspirin caused a gradual reduction in the fluorescence emission intensity of catalase. Also‚ the values of binding constants of drug on the enzyme decreased by increasing the temperature.
  Conclusion
  The results of the fluorescence studies showed a decrease in fluorescence emission spectra of catalase, affected by addition of aspirin. Aspirin acts as a quencher with unfolding the three- dimensional structure of catalase, but this unfolding did not inhibit the catalase activity
  Keywords: Catalase, Hydrogen peroxide, Aspirin, Fluorescence
 • Ali Ghanbari, Afsaneh Eliassi, Hossein Ali Safakhah* Pages 103-110
  Introduction
  Gastric acid secretion is one of the most important causes of peptic ulcer. Dopamine and its agonists have a protective role in the stomach. In the present study the role of α1 and β adrenoceptors and dopamine D2 receptors in the effects of bromocriptine on histamine-induced gastric acid secretion were evaluated.
  Materials And Methods
  93 Male Wistar rats weighing between 180-220 g were used. After the induction of anesthesia with ketamine/xylazine, for histamine infusion and tracheostomy, jugular vein and trachea were exposed respectively. For injecting physiologic saline and removing gastric secretion a polyethylene tube and a cannula was inserted into the stomach through esophagus and pyloroduodenal junction respectively. Every 10 minute 2 milliliter Physiologic saline was introduced and removed through esophagial and pyloro duodenal tube respectively during 2 hour period of experiment. pH of removed solution was detected, using 0.1 N NaOH was titrated and then acid content was reported as µEq/10 minute.
  Results
  Gastric acid secretion was increased significantly 30 minute after histamine (0.8 mg/100g/h) infusion and remained high throughout experimental period. Administration of bromocriptine as a dopamine D2 receptor agonist (8 mg/kg) before histamine infusion significantly decreased stimulated gastric acid secretion. Domperidone (peripheral D2 receptor antagonist) and or propranolol (β adrenoceptor antagonist) injection before bromocriptine prominently augmented effect of bromocriptine on histamine-stimulated gastric acid secretion.
  Conclusion
  It is possible that effect of bromocriptine on histamine-stimulated gastric acid secretion does not mediated via D2 dopaminergic and β adrenergic receptors
  Keywords: Gastric acid secretion, Bromocriptine, Histamine, Adrenoceptors, D2 receptors
 • Golam, Hosain Mahdavinejad, Namat Sotodehasl *, Raheb Ghorbani, Saaied Haji Aghajani Pages 111-118
  Introduction
  Prayer is one of the important pillars of Islam and divine duty to adhere to the criterion measure of faith and knowledge is virtue. Students play an important role in the future leadership of the country and led to the perfection and goals of other social groups in the country. The purpose of this study was to evaluate adherence to the prayers of Semnan University of Medical Sciences (SUMS).
  Materials And Methods
  This cross - sectional survey was performed in on 699 students of SUMS. The forms of data collection included demographic information and the prayer list were completed by students.
  Results
  The results showed that %56.6 of students have high level, very high and adhered to the ritual prayer. ANOVA test results showed a significant relationship between the commitment of students to perform the ritual prayer aged students (p =0.300), marital status (p = 0.004) and university students (p = 0.014).
  Conclusion
  Based on these findings, more students of SUMS were committed to prayer. According to the results of this study and to develop commitment to comunity prayer need to organize better and attract more students have paid more attention
  Keywords: Students, Religion, Semnan University of Medical Sciences