فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه کاوسی *، جواد میکانیکی صفحات 1-18
  بازارهای روز محله، یکی از مهم ترین مراکز خدماتی در سطح شهر محسوب می گردند. یکی از موارد قابل توجه قبل از احداث این مراکز، انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در جهت کارایی هرچه بیشتر این مراکز موثر واقع شود. پژوهش حاضر با هدف مکان یابی بازار روز محله در شهر بیرجند، در راستای توزیع مناسب بازارهای روز و بهبود تقاضای سفر درون شهری می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. در مرحله ی نخست به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر مکان یابی پرداخته شد. سپس با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و پس از طی کردن مراحل جمع آوری داده، تهیه لایه های اطلاعاتی، طبقه بندی و ارزش گذاری درونی لایه ها و وزن دهی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی به اولویت بندی زمین های شهر بیرجند برای ایجاد بازارهای روز محله پرداخته ایم. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعه نقشه های وضع موجود و تفضیلی شهر بیرجند به دست آمده است. در نهایت زمین های این شهر را به پنج دسته خیلی مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و خیلی نامناسب تقسیم بندی کرده ایم که نتیجه در قالب یک نقشه ارائه گردیده است. پس از تطابق این نقشه با واقعیت زمینی، زمین های فاقد کاربری و فضاهای سبز بالای 2000 مترمربع، دسته مناسب، خیلی مناسب برخی محلات با توجه به نیاز شهروندان و توزیع فضایی مناسب برای ایجاد بازار روز محله در شهر بیرجند در حد قطعات مناسب تشخیص داده شد که در نقشه نهایی نشان داده شده است. همچنین با توجه نقشه نهایی مشاهده شد، چهار بازار روز محله موجود شهر بیرجند، در پهنه های مناسب و خیلی مناسب قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، بازار روز، شهر بیرجند، توسعه پایدار، سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • سیروس قنبری، مریم قاسمی*، مرضیه پورجوپاری صفحات 19-46
  گردشگری طی چند دهه گذشته یکی از اصلی ترین و در عین حال مباحثه انگیزترین مفاهیم توسعه روستایی محسوب می گردد زیرا با استفاده از ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در نواحی روستایی می تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستا، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان، حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد. از آنجا که گردشگری برای جامعه میزبان قبل از هر چیز مسئله ای اقتصادی است، آگاهی از دیدگاه جامعه میزبان به عنوان عرضه کننده محصول گردشگری حائز اهمیت فراوان است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه ساکنین انجام گردید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی بوده است. پرسشنامه جامعه میزبان به کمک 190 سرپرست خانوار در 6 روستای گردشگر پذیر بخش ماهان تکمیل گردید. آلفای کرونباخ 0.71 حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه است. همچنین نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی با استفاده از کولموگروف اسمیرونوف مورد تائید قرار گرفت (Z=1.21). جهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در نرم افزار SPSS از آزمون های تی تک نمونه ای و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر جامعه میزبان اثرات گردشگری بر توسعه روستایی سکونتگاه های روستایی بخش ماهان کرمان با 74.18 بالاتر از میانگین مفروض 66 است با این حال ارزیابی روستائیان در مورد اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری بر روستاهای مورد بررسی متفاوت است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اگر چه روستاهای بخش ماهان کرمان از قابلیت بالایی در زمینه جذب گردشگر برخوردارند اما تقویت زیرساخت های مورد نیاز در گسترش جریان گردشگری روستایی بخش ماهان ضروری است.[1]
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، بخش ماهان، شهرستان کرمان، توسعه ی پایدار، اثرات گردشگری
 • محمدرحیم رهنما، *فرزانه رزاقیان صفحات 45-64
  امروزه سیاست های شهرنشینی از الگوی رشد افقی به سمت رشد هوشمند تغییر کرده است که به ایده شهر فشرده منجر می شود. بلند مرتبه سازی به عنوان یکی از روش های ساخت شهر های فشرده، برای استفاده حداکثر از فضا و منابع محدود، بسیار مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است. اما عدم توجه به معیارها و ضوابط لازم برای مکان یابی صحیح این ساختمان ها می تواند باعث بروز مشکلات متعددی در مناطق شهری و آینده شهرها گردد. لذا هدف این مقاله شناسایی معیارهای موثر در مکان یابی ساختمان های بلندمرتبه منطقه 9 شهرداری مشهد با تاکید بر اصول نظریه رشد هوشمند شهری از جمله ایده شهر فشرده، کاربری ترکیبی، حفظ فضای باز و در نهایت بررسی پتانسیل منطقه به لحاظ بلندمرتبه سازی می باشد. لذا با استفاده از روش اسنادی و میدانی، 9 معیار در دوگروه کالبدی- فضایی و کیفیت محیطی برای بررسی مکان های مناسب جهت بلندمرتبه سازی انتخاب شده است. همچنین از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP به عنوان ابزار تعیین وزن معیارها و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به عنوان ابزار تلفیق، تحلیل و نمایش داده های مکانی در فرایند مکان یابی، استفاده شده است. از سطح کل منطقه (45617 قطعه) تعداد 1747 قطعه با مساحت 100 هکتار به ترتیب در اولویت های اول و دوم، برای بلندمرتبه سازی پیشنهاد شده است. اما محدوده های پیشنهادی با آنچه در حال وقوع می باشد، متفاوت بوده و فرضیه مقاله مبنی بر عدم بکارگیری اصول و معیارهای مبتنی بر ایده شهر فشرده و متراکم، مورد تایید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: الگوی شهر فشرده، بلندمرتبه سازی، مشهد، منطقه 9، AHP
 • مسلم شجاعی*، مژگان تراب احمدی، مهشید منزوی صفحات 65-82
  زندگی شهری و الزامات ماشینی آن موجب شده است تا تمایل حضور در طبیعت و جستجوی آرامش طبیعی در بین شهروندان به شکل فزاینده ای افزایش یابد. در پی پاسخ گویی به این نیاز و ساماندهی آن، گونه جدیدی از گردشگری در متون علمی این صنعت با عنوان طبیعت گردی (اکوتوریسم) شکل گرفت. امروزه طبیعت گردی در میان گونه های مختلف گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در بیست سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. استان قم در بین مقصدهای گردشگری ایران یکی از گردشگرپذیرترین استان های کشور به شمار می آید و ضرورت دارد تا برای تنوع بخشیدن به محصولات گردشگری این استان در کنار گردشگری مذهبی ظرفیت سنجی انجام شود. این مقاله با هدف شناسایی پهنه های مستعد طبیعت گردی استان قم و اولویت بندی آن ها تهیه شده است که از مدل ارزیابی توان اکولوژیکی برای شناسایی پهنه های مستعد و از روش تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی این پهنه ها بهره جسته است. با هدف شکل دهی کانون های طبیعت گردی استان و جذب سرمایه گذاران، تمرکز این تحقیق بر شناسایی و اولویت بندی پهنه های مستعد طبیعت گردی استان قم است. از میان پهنه های مستعد طبیعت گردی 6 پهنه شناسایی و به روش AHP و براساس پنج معیار و بیست و نه زیر معیار اولویت بندی شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای توسعه طبیعت گردی متمرکز در استان قم، به ترتیب پهنه های حوض سلطان، کهک، دستجرد، سلفچگان، قاهان و پلنگ دره با امتیازهای 83/0، 74/0، 73/0، 72/0، 62/0 و 57/0 در اولویت هستند.
  کلیدواژگان: طبیعت گردی، ارزیابی توان اکولوژیکی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، اولویت بندی پهنه های مستعد، توسعه طبیعت گردی متمرکز، استان قم
 • محمدرضا پورمحمدی، رسول قربانی، علی اکبر تقی پور* صفحات 83-105
  هدف اصلی این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز می باشد. برای این منظور دو دسته واحدهای مسکونی ویلایی و آپارتمانی مورد پرسشگری و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای تاثیرگذار در قیمت مسکن به چهار دسته اصلی متغیرهای کالبدی- فیزیکی، متغیرهای دسترسی، متغیرهای محیطی (همسایگی) و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی شدند؛ داده های مورد نیاز با پرسشگری از خانوارها و قیمت مسکن با مراجعه به بنگاه های معاملات املاک به دست آمد. در واحدهای ویلایی متغیرهایی مانند مساحت زمین، بر ساختمان، درآمد و تحصیلات، دسترسی به شوفاژ، عرض کوچه یا خیابان، وضعیت ترافیکی کوچه یا خیابان به صورت مثبت و متغیرهایی مانند نمای ساختمان، تعداد اتاق، فاصله از مرکز شهر، قدمت یا عمر بنا، نوع سند مالکیت، تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت داشته اند. در واحدهای آپارتمانی متغیرهای مثبت و معنی دار مساحت زیربنا، سن سرپرست خانوار، درآمد، دسترسی به آسانسور و شوفاژ، میزان رضایت، فاصله از مسجد و متغیرهای منفی و معنی دار نوع سند مالکیت، نمای ساختمان، فاصله از مرکز شهر، تعداد افراد خانوار و تعداد واحدها می باشند.
  کلیدواژگان: مدل هدانیک، قیمت مسکن، شهر تبریز، حداقل مربعات معمولی
 • علیرضا دربان آستانه *، حشمت الله عسگری، فاطمه قربانی صفحات 105-127
  احساس امنیت به انعکاس روانی شهروندان از عوامل تهدیدکننده جرم بر می گردد و تاثیر شگرفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و به ویژه انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی در نواحی روستایی می گذارد. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان شهرستان شیروان و چرداول به اجرا در آمد. روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی و داده های مورد نیاز از 445 نفر در 166 روستای شهرستان شیروان و چرداول در سال 1390 گردآوری شد. برای ارزیابی و تحلیل احساس امنیت از روش های آمار فضایی شامل آماره ی موران و، روش کریجینگ و برای تبیین متغیر وابسته از تحلیل های همبستگی دو متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، احساس امنیت روستاییان در سطح شهرستان با میانگین 46/2 (در بازه 1 تا 5) در حد متوسط و پایین می باشد. نتایج تجزیه ورایانس یک طرفه نیز نشان داد اختلاف معنی داری بین دهستان های شهرستان وجود دارد به نحوی که دهستان های لومار، زردلان، آسمان آباد با میانگین احساس امنیت پایین تر در گروه اول و دهستان های زنگوان، هلیلان، کارزان، شباب و بیجنوند با میانگین احساس امنیت بالاتر در گروه دوم قرار گرفتند. نتایج تحلیل فضایی نیز حاکی از وجود طبقات خوشه ای و متفاوت در پهنه شهرستان می باشد به نحوی که نواحی شمال شرقی و جنوب غربی و غرب شهرستان، کمترین احساس امنیت و نواحی مرکزی بیشترین احساس امنیت را دارند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نیز حاکی از اهمیت متغیرهایی مانند برخورداری و عملکرد پاسگاه پلیس، شاخص برخورداری، سرمایه اجتماعی، تهیه و اجرای طرح هادی، کیفیت روشنایی معابر، جمعیت روستا، فاصله روستا از جاده های اصلی، عملکرد رسانه ها و تجهیزات ارتباط روستایی بر احساس امنیت روستاییان می باشد
  کلیدواژگان: احساس امنیت، پهنه بندی، آماره موران، شهرستان شیروان و چرداول، فن کریجینگ
 • عیسی ابراهیم زاده، منیر یاری، یاسمن یاری صفحات 127-150
  گردشگری شهری، نیروی بالایی در جذب گردشگران و به تبع آن جذب منافع مالی و فرصت های شغلی دارد. بسیاری از شهرهای ایران از جمله بروجرد به دلیل بهره مندی از شرایط اقلیمی متنوع، نیروی بالایی در جذب گردشگری شهری دارند که متاسفانه هنوز جایگاه مناسب خود را در این مقوله نیافته اند. دلایل مختلفی برای این نقصان وجود دارد که در این میان یکی از مهم ترین و موثرترین دلایل، نارضایتی گردشگران است. از این رو شناسایی سطح واقعی کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران، نخستین گام برای افزایش رضایت آن ها و در نتیجه توسعه پایدار اقتصاد گردشگری خواهد بود. یکی از روش های سنجش کارایی خدمات و تسهیلات موجود در یک ناحیه، ارزیابی نظر بهره برداران و استفاده کنندگان از این خدمات است. لذا تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی گردشگران از زیرساخت ها و کارکردهای گردشگری شهری بروجرد است. روش تحقیق روش ترکیبی (پیمایش و توصیفی-تحلیلی) است. با بهره گیری از مدل کانو داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جانسن-وربرگ و مدل کانو طراحی شده است که با مراجعه به هتل ها و مهمان پذیرها و مراکز تجمع گردشگران، تعداد 130 نفر از این گردشگران که در نوروز سال 1392 به این شهر سفرکرده بودند، به روش در دسترس انتخاب شد و پرسش نامه نزد آنان توزیع و تکمیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که امنیت گردشگران با ضریب رضایت مندی 56/0، مهم ترین الزام اساسی، رستوران ها و تدارک غذا با ضریب رضایت مندی 80/0، مهم ترین الزام عملکردی و سیستم های ارتباطی (اینترنت، تلفن،...) با ضریب رضایت مندی 82/0، مهم ترین الزام انگیزشی گردشگران است.
  کلیدواژگان: گردشگری شهری، رضایت مندی، کانو، شهر بروجرد
 • غلامرضا خوشفر *، علیرضا خواجه شاهکوهی، شهاب کرمی، رضا بارگاهی صفحات 151-179
  کیفیت زندگی، از مقولات اجتماعی بسیار مهم است که هم چون شاخص های مهم اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص ملی، میزان اشتغال و... در میزان توسعه یافتگی کشورها نقش بزرگی را ایفا می کند. این مفهوم، به خصوص، در ارتباط تنگاتنگی با سرمایه اجتماعی قرار دارد. این ارتباط می تواند دروازه ورود مفهوم سرمایه اجتماعی به برنامه ریزی شهری باشد. موضوع اساسی در این زمینه، رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در مناطق شهری است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. ابزار سنجش مفاهیم، پرسش نامه محقق که اعتبار آن با روش اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه ی ساکنان شهر گرگان که 343977 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 363 نفر تعیین شده است. نمونه ها به روش تصادفی سیستماتیک از دو محله گرگانپارس و کوی انقلااب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داد ه ها از روش های آماری[1] توصیفی و استنباطی و از آزمون های آماری متناسب با سطح سنجش متغیرها استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین سرمایه ی اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد، مشارکت و روابط اجتماعی) با کیفیت زندگی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه ی معناداری وجود دارد. این رابطه با کنترل ناحیه، جنسیت، گروه سنی و سطح تحصیلات همچنان باقیمانده و در سطح اطمینان بالا (99 درصد) معنی دار است. بر این اساس می توان گفت که کیفیت زندگی و ابعاد متعدد آن (کالبدی-زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی درمانی) متاثر از سرمایه ی اجتماعی می باشند. نتایج تجربی اینپژوهش نشان داده است که سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می شود که شاخص های کیفیت زندگی بهبود یافته و در ادامه افزایش سطح کیفیت زندگی، خود سبب بهبود و توسعه روابط جمعی مبتنی بر اعتماد، مشارکت و تعامل در جامعه می گردد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد، مشارکت، کیفیت زندگی، گرگان
|
 • Pages 1-18
  Daily neighborhood markets are one of the most important service centers in the city. So، attainders to this point، in daily neighborhood market should locate suitability، is necessary to decrease demand of inter towns travels. The goal of this research is located in daily neighborhood markets in Birjand، to improve travel demand and suitable distribution of daily markets and success to a sustainable city. Method of this research is descriptive–analytic. At the first stage، we turned to recoiling and examination of effective factors on location then by using ArcGIS software and Analytic Hierarchy processes (AHP) and after collecting data، preparing informational layer، classification and evaluating of layers، goring measure and covering informational layer، we turned to prior Birjand lands for making daily neighborhood markets، information of this paper made available by field observation detailed planning study and 1:50000 detailed and existing map of birjand. Finally، lands of this city divided to 5 groups، including: very suitable، suitable، average، unsuitable، very un suitable. After agreement of this map with real earth islands without and green space that are more than 2000 m are in very suitable، suitable group for making daily neighborhood markets. That results are shown (produce) on a map. By regarding to final map we observed that among 4 daily neighborhood markets in Birjand، 2 markets are in average، un suitable areas and 2 markets are in very suitable، suitable areas.
  Keywords: Location, Daily Neighborhoods Markets, Birjand City, Geographical Information System, Analytic Hierarchy Processes
 • Pages 19-46
  The aim of this research is to study tourism effects on rural development. Tourismwas one of the main and controversial challenges during several past decades. In this respect، rural tourism could provide many chances with making employment، improvement rural income and preserve historical، cultural heritage. It could also play an effective role on revival and renewal of rural areas and substantial development. Tourism is of high economical importance; therefore، familiarity with host community as a producer of tourism product is also important. Mahan villages in Kerman Township are facing with same problems as other villages in Iran. Some of these problems are: high vulnerability of economy and instability of income resources، climatic fluctuations، pressure increase on environmental basic resources، employment restrictions and lack of different job opportunities in rural areas، hidden and obvious unemployment، increase of poverty and etc. we analyzed obtained data using the K-S test، one sample t test and a Kruskal Wallis Test. according to rural sustainable development pattern، using the tourism capabilities in rural areas are one of the exit strategies to these condition. The purpose of this research is to enabling another income resource beside industry and agriculture، because ecological restriction on the region، increasing level of population، lack of employment and rural recession and etc، has increased irregular immigration of regional rural. The method of this research is based on analytical- description and completing questionnaire in two different group of host community with 190 households head in six touristy villages of Mahan section. The obtained data from this research was concluded that on basis of host community tourism effects on rural habitat development of Mahan District are higher than that of assumed mean (74. 18 versus 66). The result showed that the Mahan villages in Kerman Township have a high capability of attracting tourism given that the tourism structures are needed to reinforce the rural tourism to be properly provided.
  Keywords: Rural Tourism, Mahan District, Kerman Township, Sustainable Development
 • Pages 45-64
  Nowadays، policies of urbanization have changed from horizontal growth pattern to smart growth that lead to the concept of compact city. Building high-rise structures as one of the compact city parts have been considered by city managers to maximum use of limited space and resources. But lack of consideration to criteria and principles of correct locating this kind of buildings can lead to problems to the future of cities. So، The aim of this article is to identify effective criteria in locating high-rise buildings in District 9 of Mashhad with emphasis on smart growth such as the idea of compact city، mixed land use، preserve open space and finally survey the region''s potential in terms of building high-rise structures. Therefore، by using document and field research method 9 criteria on two physical - spatial and environmental qualities has been selected for suitable positions of this kind of buildings. Also The Analytical Hierarchy Process (AHP) as a tool to determine the weight of criteria and Geographic Information Systems (GIS) as a tool to collate، analyze and display spatial datain the process ofpositioningis used. From the whole surface area (45،617 pieces) the number of1747 pieces with a total area of 100 hectares is proposed respectively in the first and second priorities for high buildings. But the proposed boundaries is different with current situation and the hypothesis based on lack of proper attention to the principles and criteria of compact city، has been approved.
  Keywords: AHP, District 9, High, rise building, Idea of compact city, Mashhad
 • Pages 65-82
  Urban Life and its mechanical necessities led to rise the interesting in nature and find peace among the citizen increasingly. Related to answer to this need and organizing، a new type of tourism has been framed in tourism literature. Nowadays، Ecotourism is outstanding among other types of tourism and has grown significantly in the past twenty years. Qom province is one of the most famous Iranian destinations and is necessary for this province to be notice of diversifying of its tourism products as well as religious tourism. Aims to this issue are identify and prioritize ecotourism potential areas in the Province، The Ecological Capability Evaluation model is used to identify potential areas and the analytic hierarchy process (AHP) to prioritize. Related to configuring ecotourism zones and attracting investors، the article is focused on Intensive ecotourism areas. Among of These areas، 6 areas are selected and prioritized based on 5 factors and 29 indexes. The results were finally indicated that Hozesoltan، Kahak، Dastjerd، Salafchegan، Ghahan and Palang Dare are ranked sequentially by 0. 83، 0. 74، 0. 73، 0. 72، 0. 62 and 0. 57 scores.
  Keywords: Ecotourism, Ecological Capability Evaluation, Analytic hierarchy process (AHP), Prioritizing potential areas, Development of Intensive ecotourism, Qom province
 • Pages 83-105
  The main objective of this paper is to investigate the main determinants of housing price in Tabriz city. For this purpose، the shelters and apartment units have been selected for model estimation and variables of this paper has been classified to economic، social and physical categories. The field analysis has been used for fill out questionnaire in this paper. Moreover، the hedonic price model has been estimated by using of classic linear regression such as OLS. The empirical results of this study reveal that area of land، education، access to radiator، lane or street width and traffic situation have positive and building facet، distance from city center and number of room have negative and significant effect on the shelter housing price. However، in the case of apartment unit، area of land، distance from mosque، income، ownership document and access to elevator and radiator have positive and other explanatory variables like type of ownership document، building facet، distance from city center، number of family member، number of apartment unit.
  Keywords: Hedonic Price Model, Ordinary Least Square (OLS), Tabriz City, Housing Price
 • Pages 105-127
  Feeling of security and Psychological feelings are associated with the citizens toward crime threatening. Feeling of security impacts on economic and social development، and also on incentives for investment and production activities in rural areas. Therefore، the aim of this research is to evaluate and analyze the Feeling of security in rural areas in Shirvan and Chardavol County. The research method in this study is survey and data were collected from 445 people in 166 villages in 2011. To evaluate and analyze Feeling of security، spatial statistical methods، including statistic Moran''s، G* index، and Kriging method، and to explain the dependent variable، bivariate correlation analysis were used. The results showed that villagers Feeling of security in the province with an average of 2. 46 is moderate to low، and there is significant difference between Shirvan and Chardavol districts. Analysis of variance showed that there is significant differences among the sub district in County. The first group of sub district Lumar، Zardalan، Asmanabad are below average sense of security and second group of sub district Zangovan، Holailan، Karzan، Shabab and Byjnevand are higher than average sense of security. Spatial analysis results also showed، variable has several clusters in the County area As Northeast and southwest and the West areas of the County are the least sense of security and the Central areas are greatest sense of security. The correlation analysis also indicated that the variables of «functions of the police station»، having index، «social capital»، «preparation and implementation of village physical plan”، “road lighting quality”، “the village population”، “village distance from main roads”، “the media and communication facilities” are significant relationship with villagers Feeling of security variable.
  Keywords: Feeling of security, Physical environment, Rural border areas, Kriging method, Morans, G* index
 • Pages 127-150
  Urban tourism has high potential to attract tourists and consequently causes financial benefits and employment opportunities. Many cities of Iran including Boroojerd because of benefiting from a variety of environmental conditions have a high potential in attracting urban tourism، but still they have not obtained their rightful position in this category. There are various reasons for this deficiency and failure to obtain tourist''s satisfaction is one the most important and the most effective ones. Therefore، identification and determination of the provided services'' quality for tourists is the first step to increasing their satisfaction and it will result in sustainable improvement in tourism economy. One of the methods to evaluate the effectiveness of existing services and facilities in one area is to evaluate the opinions of the beneficiaries and users of that service. On the basis of this fact this study investigates the factors that affecting tourists'' satisfaction from substructures and functions of Boroojerd urban tourism. This survey method is combined approach (surveys and descriptive – analytical). By using KANO requirements motivational theory، research''s data obtained via the questionnaire of Johnson – Warbeck model designed and by visiting the hotels and motel and tourist centers، 130 of these visitors have travelled to this city in Norouz holiday of 1392 and with the method of availability and choice the questionnaires were distributed and completed. The results of this study show that safety with satisfaction rate of 0. 56 is the most basic requirement، preparing food and restaurants with satisfaction rate of 0. 80 is the main functional requirement And communication systems (Internet، mobile،…) with a satisfaction rate of 0. 82 is one of the most important tourist''s motivational necessities.
  Keywords: Urban tourism, Satisfaction, Functional requirements, Boroojerd city, KANO technique
 • Pages 151-179
  The standard of living is considered as one of the most important social issues. This is like key economic indices. Such as gross، it is national product which plays a crucial role to increase the rate & level of development، employment & so on across countries of the world. The principle topic on this issue is the relation between the social capitals with the standard of living in city areas. The research method was close to descriptive-analytical kind. The questionnaire’s tool of evaluating the concepts proved the concepts’ validity correct through the “Apparent Credit” approach. It also proved its reliability correct through the use of “Cronbahch’s Alpha Coefficient”. The population contains the entire 343977 residents of the city of Gorgaan & the volume of sample appeared to be 363 individuals. The findings showed that there is a meaningful relation between the social capital & its dimensions with the standards of living. The relations remain the same with the presence & entering of factors like control of region، gender، age bracket & education level، &keeps its meaningfulness at the same high confidence level. Based on this، it can be cited that the standard of living & its multiple dimensions (structural environmental، social – cultural، economic، hygienic & health care) all are under the influence of social capital. The experimental results of the research have revealed that the higher the level of social capital، the more optimum the standard of living indices will be. Consequently it is suggested that the element of social capital and its key role in quality development of civic neighborhood should be considered and appreciated by authorities when planning and making policy for civic and municipal-related procedures.
  Keywords: Social Capital, Trust, Participation, Quality of Life, Gorgan