فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم دانشگر، رضا عرفانزاده، حسن قلیچ نیا صفحات 69-78
  یکی از روش های حفاظت از گیاهان در اکوسیستم های طبیعی، حفظ بذر آنها در خاک می باشد. در تحقیق حاضر تاثیر قرق بر خصوصیات بانک بذر مراتع پلور مورد مطالعه قرار گرفت تا بتوان با شناخت آثار مثبت و منفی آن در منطقه نسبت به توصیه استفاده از آن به عنوان یک اقدام حفاظتی از گیاهان تصمیم گیری کرد. تعداد 10 پلات 4 متر مربعی در هر یک از مناطق قرق و چرا شده مستقر گردید. در هر پلات حدود یک کیلوگرم خاک از هر یک از عمق های 5-0 و 10-5 سانتی متری برداشت شد. به مدت چهار ماه تمامی بذرهای جوانه زده در گلخانه شناسایی و شمارش شدند. در نهایت تراکم بذرها، غنای گونه ای و تشابه بانک بذر با پوشش سطحی در هر پلات محاسبه شد. به منظور مقایسه میانگین های خصوصیات بانک بذر در هر کدام از عمق های خاک بین مناطق قرق و چرا شده از آزمون t غیرجفتی و بین دو عمق نمونه برداری هر منطقه از آزمون t جفتی استفاده شد. نتایج نشان داد که تراکم و غنای گونه ای ترکیب بانک بذر خاک و تشابه آن با پوشش سطح زمین در منطقه قرق به طور معنی داری کمتر از منطقه چرا شده بود. به طور کلی نتیجه گیری شد اگرچه قرق به عنوان یک روش اصلاح مرتع نقش مهمی در حفاظت از گیاهان در برابر چرای دام ایفا می کند، اما برای حفاظت از ذخایر بذری خاک توصیه نمی شود، چون با کاهش تراکم و غنای گونه ای بانک بذر خاک و تشابه آن با پوشش سطح زمین موجب حذف برخی گیاهان در بلندمدت خواهد شد.
  کلیدواژگان: اصلاح مرتع، چرای دام، حفاظت گیاهان، بانک بذر خاک
 • محمدعلی علیزاده، احمد رضا سیف اللهی، شعبان شفیع زاده، علی اشرف جعفری صفحات 79-88
  در این تحقیق، تحمل پذیری 40 جمعیت اسپرس نسبت به سفیدک سطحی در شرایط محیط طبیعی مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. جمعیت ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه شهید حمزوی سمیرم استان اصفهان سال 1387 کشت شدند و به مدت 3 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به مشاهدات، علائم بیماری عمدتا در شهریورماه و روی چین سوم مشاهده شد. این علائم با شروع لکه های زرد و کم رنگ روی برگ ها در حاشیه ی کرت ها شروع و با سفیدرنگ شدن کل برگ های گیاه در بعضی جمعیت ها ادامه یافت. پس از جمع آوری نمونه ها از اسپرس های آلوده به سفیدک و بررسی های آزمایشگاهی آنها و با استفاده از کلید قارچ شناسی، قارچ Leveillula taurica به عنوان عامل بیماری سفیدک سطحی اسپرس جدا شد. نمونه های گیاهی از هر کرت 27 شاخه از 9 بوته به صورت تصادفی انتخاب شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمعیت ها با شاخص شدت بیماری (DSI)1، بر مبنای 1) بدون علائم بیماری به عنوان جمعیت های مقاوم، 2) شاخص بیماری بین (25-1%) به عنوان جمعیت های متحمل، 3) دارای شاخص بیماری بین (50-26%) به عنوان جمعیت های نیمه حساس و 4) شاخص بیماری بالاتر از 50% به عنوان جمعیت های حساس ارزیابی شدند. تجزیه ی واریانس داده ها نشان داد که بین جمعیت ها، بین سال ها و اثر متقابل آنها دارای تفاوت معنی داری بودند (P<1%). مقایسه ی میانگین بین داده ها به روش دانکن نشان داد که جمعیت های پلی کراس کرج و اشنویه با میانگین شاخص شدت بیماری به ترتیب 5/2 و 8/2 به عنوان جمعیت های متحمل و جمعیت های اردبیل (گرجان)، اردبیل (کهلران) با شاخص شدت بیماری 7/3 به عنوان جمعیت های خیلی حساس ارزیابی شدند و بقیه ی جمعیت ها دارای درجاتی از حساسیت متوسط بودند. نتایج این تحقیق مشخص کرد که در سال اول کشت میزان آلودگی و شاخص شدت سفیدک کم بود، اما در سال های دوم و سوم هم میزان آلودگی و شاخص شدت آلودگی افزایش یافت.
  کلیدواژگان: اسپرس، Onobrychis sativa، سفیدک سطحی، تحمل پذیری، اصفهان
 • مژگان زمانی، صمد خاقانی نیا صفحات 89-96
  در این مطالعه، تعداد 14 گونه از 9 جنس متعلق به مگس های میوه از روی 15 گونه از 9 جنس گیاهان تیره میناسیان، در طی سال های 1390 تا 1392 جمع آوری و شناسایی گردید و در بین آنها سه گونه Centaurea depressa (Bieberstein، 1808)، Achillea millefolium Linnaeus، 1753 وC. macrocephala Puschk. ex Willd، 1803 برای اولین بار از ایران به عنوان میزبان این حشرات گزارش شدند. گونه های Terellia colon (Meigen، 1826) و Acanthiophilus helianthi (Rossi، 1794)، Trupanea stellata (Fuesslin، 1775) و گونه های Chaetostomella cylindrica (Robineau-Desvoidy، 1830) وTerellia colon (Meigen، 1826) به ترتیب از روی گونه های C. depressa، A. millefolium و C. macrocephala با پرورش در آزمایشگاه به دست آمدند.
  کلیدواژگان: ایران، سقز، میناسیان، رابطه میزبانی، مگس میوه، Tephritidae
 • فروزان محمدی سرواله، مهتاب پیروقار، نقی شعبانیان صفحات 97-107
  آتش سوزی در جنگل های زاگرس با توجه به نقش حفاظتی این جنگل ها در جلوگیری از فرسایش آب و خاک، یک تهدید زیست محیطی جدی برای این جنگل ها محسوب می شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان تاثیر متغیرهای موثر در ایجاد آتش سوزی و تهیه ی نقشه ی حساسیت مناطق مختلف به آتش سوزی می باشد. به همین منظور متغیرهای موثر در رخداد آتش سوزی شامل ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از جاده، فاصله از اراضی زراعی، دما و بارندگی برای تعیین میزان تاثیر هر متغیر در ایجاد آتش سوزی بررسی شدند. به همین دلیل نمونه برداری از مناطق جنگلی که آتش سوزی اتفاق افتاده بود و مناطق جنگلی که آتش سوزی در دوره ی مورد بررسی اتفاق نیفتاده بود، انجام شد. برای این تحقیق از روش آماریMLP1، استفاده شد تا میزان اهمیت و تاثیر عوامل مختلف به آتش سوزی مشخص شود. نقشه ی احتمال خطر مناطق مختلف به آتش سوزی توسط روش شبکه ی عصبی مصنوعی تهیه شد. نتایج نشان داد که متغیرهای شیب و فاصله از جاده به ترتیب با تاثیر 100 درصدی و 95 درصدی، مهمترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد آتش سوزی هستند و متغیر جهت با تاثیر 55 درصد کمترین ارتباط را با ایجاد آتش سوزی در منطقه داشته است. اعتبارسنجی مدل به وسیله ی ضرایب کاپا انجام شد. نتایج نشان داد که نقشه ی حساسیت تهیه شده دارای 90 درصد صحت است و 98 درصد سلول های شبکه به درستی طبقه بندی شده اند.
  کلیدواژگان: آتش سوزی، شبکه ی عصبی مصنوعی، عامل انسانی، عامل فیزیوگرافی، اقلیم، سروآباد
 • علی برهانی، سوزان بدلیان، سعید علی موسی زاده صفحات 108-116
  قارچ های راستهAgaricales یکی از فراوانترین قارچ های ماکروسکوپی در بیشتر مناطق هستند؛ به طوری که وجود مواد متابولیکی با اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی در تعداد زیادی از گونه های آنها به اثبات رسیده است. در این تحقیق میسلیوم 10 گونه قارچ از راسته Agaricales شامل Agrocybe cylindracea،Armillaria mellea، Flammulina velutipes، Hypholoma fascicular، H. sublateritium،Mycena inclinata، Omphalotus olearius،Panellus stipticus،Pleurotus ostreatus، Schizophyllum commune که بازیدیوکارپ آنها از جنگل های استان مازندران جمع آوری شده بود، تهیه شد. اثر آنتاگونیستی آنها روی 5 گونه قارچ بیماری زای گیاهی شاملsorokiniana Bipolaris،Ophiostoma nova ulmi، Fusarium culmorum، F. oxysporum f. sp. Perniciosum، Pestaloptiopsis funerea و 4 گونه قارچ آنتاگونیست شامل Trichoderma viride، T. asperellum، T. harzianum و T. atroviride در محیط کشتMEA به روش کشت دوگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمامی قارچ های مورد آزمایش روی یک یا چند گونه قارچ بیماری زای گیاهی اثر آنتاگونیستی داشته اند. بیشترین اثر آنتاگونیستی مربوط به قارچ هایFlammulina velutipes،Omphalotus olearius، Schizophyllum communeبوده است. قارچ هایO. olearius، M. inclinata و P. stipticus بیشترین اثر آنتاگونیستی را روی گونه های تریکودرما نشان دادند.
  کلیدواژگان: قارچ های ماکروسکوپی، Agaricales، Trichoderma، استان مازندران
 • زهرا هاشمی خبیر، کریم حداد ایرانی نژاد، محمد خانجانی، محمد مقدم صفحات 117-136
  مطالعه ی فونستیک کنه های نهان استیگمایان مراتع استان آذربایجان غربی در سال 1391 با نمونه برداری در سه نوبت (اواخر اردیبهشت، اواخر تیر و اواخر مهرماه) انجام شد. کنه های موجود در نمونه های خاک با استفاده از قیف برلیز جداسازی شده و در محلول نسبیت شفاف سازی شدند. سپس از نمونه ها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در این مطالعه 70 گونه از 48 جنس متعلق به 34 خانواده و 22 بالاخانواده جمع آوری و شناسایی گردیدند که از بین آنها 64 گونه برای منطقه آذربایجان و دو جنس و چهار گونه برای فون کنه های ایران جدید است که به ترتیب با یک و دو ستاره (*) مشخص شده اند.
  کلیدواژگان: آذربایجان غربی، ایران، فون، کنه های نهان استیگما، مراتع
 • محسن الهی، مسلم اکبری نیا صفحات 137-148
  امروزه ذخیره گاه های جنگلی به عنوان مناطق حفاظت شده بسیار مهم محسوب می شوند و تجزیه و تحلیل روابط پوشش گیاهی و عوامل محیطی در این ذخیره گاه ها به عنوان مباحث مهم بوم شناسی، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر، در منطقه مورد مطالعه (هسته مرکزی ذخیره گاه) 30 قطعه نمونه دایره ای شکل 20 آری به صورت کاملا تصادفی پیاده شد. درون هر قطعه نمونه، 4 میکروپلات به منظور بررسی رقابت، پیاده و میزان رقابت بین پایه های ارژن توسط شاخص رقابت Schütz محاسبه شد. در هر قطعه نمونه شیب، جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا ثبت شد. همچنین در هر قطعه نمونه یک نمونه ترکیبی خاک از دو عمق 30-0 و 80-30 سانتی متر برداشت شد. ویژگی های خاک شامل نیتروژن، کربن، پتاسیم، فسفر، ماده آلی، اسیدیته و هدایت الکتریکی اندازه گیری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل عاملی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد بین متغیر های مورد بررسی، ابتدا متغیر های نیتروژن، کربن و ماده آلی دو عمق از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر میزان رقابت می باشند. بعد از آن شیب، ارتفاع از سطح دریا و پتاسیم عمق 30-0 سانتی متر دارای اهمیت هستند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت از مجموعه عوامل توپوگرافی و خاکی تاثیرگذار بر میزان رقابت بین گونه های ارژن در ذخیره گاه جنگلی تنگ خشک، عوامل خاکی از اهمیت بالاتری برخوردارند.
  کلیدواژگان: خصوصیات خاک، فیزیوگرافی، شاخص رقابت Schütz، تحلیل عاملی، ارژن
|
 • Maryam Daneshgar, Reza Erfanzadeh, Hasan Ghelichnia Pages 69-78
  Using of the soil seed bank is one of the most important methods for plant conservation particularly in natural ecosystems. Different factors can affect the soil seed bank. In the present study، we investigated the effect of exclosure on soil seed bank richness and diversity to use the results in plant conservation projects. Therefore، 10 2*2 plots were established in each grazed and non-grazed areas. In each plot، about 1kg soil was taken from each depth i. e. 0-5 and 5-10 cm. Soil samples were transported to the greenhouse after cold stratification. All seeds germinated during the first four months were identified. The number of seeds per m2 and the number of species per plot were then calculated. Soil seed bank characteristics were compared between grazed and non-grazed areas using unpaired t-test. Paired t-test was performed to compare soil seed bank characteristics between the two depths in each area. The results showed that soil seed bank diversity، richness and similarity with aboveground vegetation were higher in grazed than non-grazed plots. We concluded although that exclosure has important role in plants conservation while it may lead to the extinction of some plant species through decreasing soil seed bank density and species richness.
  Keywords: Grazing, Plant conservation, Rangeland restoration, Soil seed bank characteristics
 • Mohammad Ali Alizadeh, Ahmad Reza Seifollahi, Shaban Shafizadeh, Ali Ashraf Jafari Pages 79-88
  In this research، powdery mildew tolerance of 40 sainfoin populations was evaluated in the filed condition. The populations were cultivated in a randomized block design with three replications in Shahid Hamzeh station of Esfahan province in 2009. Regarding of observation، Initial disease symptoms occurred mainly in the third cut which is in September. Symptoms included presence of yellowish necrotic area around blocks borders with further whitening of all leaves of the affected plants. Field collected samples of populations were evaluated in the laboratory and the fungus Leveillula taurica was isolated and identified in Esfahan province.. Evaluation of plant samples were carried out randomly for 27 branches of 9 bushes in every block. Evaluation of the populations was carried out on the base of disease severity index (DSI): 1 (without disease symptoms as resistant populations، 2(DSI 0f 1-25 as tolerant populations، 3(DSI 0f 26-50 as semi susceptible populations، 4(severity index 0f over 50 as susceptible populations. Analysis of variance showed significance differences (P<1%) between populations، disease severity index، percent of infection and the yield. Mean comparison of Duncan test showed Polycross and Azarbayejan-Oshnavieh populations as tolerant population with disease severity index of 2. 5 and 2. 8 and three populations including: Gorajan-Ardabil، Kohleran- Ardabil and Khoramabad as highly susceptible with disease severity index of 4 and 3. 5. The remained populations were assessed as moderately susceptible with disease severity index as 3. Result of this research showed that in the first year of cultivation، infection level of powdery mildew and disease severity index of the population were low but increased in the second and third years.
 • Mozhgan Zamani, Samad Khaghaninia Pages 89-96
  In this study، 14 species belonged to 9 genera of the family Tephritidae were reared and identified from 15 species belonging to 9 genera of the asteraceus plants during 2011-2013. The species of Centaurea depressa (Bieberstein، 1808)، Achillea millefolium L.، 1753 and Centaurea macrocephala Puschk. ex Willd، 1803 are recorded as the new host plants of this family from Iran. Terellia colon (Meigen، 1826) and Acanthiophilus helianthi Rossi، 1794; Trupanea stellata Fuesslin، 1775 as well as Chaetostomella cylindrical Robineau-Desvoidy، 1830 and Terellia colon (Meigen، 1826) were obtained by raring from Centaurea depressa، Achillea millefolium and Centaurea macrocephala، respectively.
  Keywords: Iran, Saqez, Asteraceae, Fruit flies, Tephritidae
 • Frouzan Mohammadi Sarvaleh, Mahtab Pir Bavaghar, Naghi Shabanian Pages 97-107
  The protective role of the Zagros forests in preventing soil and water erosion is very important. Therefore forest fires account as major environmental hazards for Zagros forests. The aim of this research was to study the influence of variables on fire occurrence and producing fire susceptibility map. Factors affecting fire incidences include altitude، slope، aspect، distance to residential areas، distance to roads and farmlands، temperature and rain. These factors were examined to determine the effect of each variable in occurrence of fire. Sampling procedures was performed in forest areas with previous fire records and in non- affected forest areas and MLP method was used to determine the importance of each factor in the occurrence of fires. Sensitivity maps of different areas to fire were produced using artificial neural network method. Results showed that the slope (100%) and distance to roads (95%) variables are most important factors influencing fire occurrence while aspect with 55% effect has the least correlation with fire occurrence. The model was further validated with Kappa coefficients. Results indicate that the sensitivity map is produced with 90% accuracy، and that 98% of the grid cells are correctly classified.
  Keywords: fire, artificial neural networks, human factors, physiographic factors, climate factors, Sarvabad
 • Ali Borhani, Souzan Badalyan, Saeid Ali Mosazadeh Pages 108-116
  Agaricales are among the most abundant types of mushrooms in most areas. presence of biologically active metabolites، with antibiotic and antifungal properties has been recorded for most of them. In this study mycelium of 10 mushrooms species of Agaricales include: Agrocybe cylindracea، Armillaria mellea، Hypholoma fascicular، Hypholoma sublateritium، Flammulina velutipes، Mycena inclinata، Omphalotus olearius، Panellus stipticus، Pleurotus ostreatus and Schizophyllum commune collected from Mazandaran forest was prepared by tissue culture of basidiocarps and their antagonistic activity was examined against 5 plant pathogenic fungi (Fusarium oxysporum f. sp. Perniciosum، Ophiostoma ulmi، Pestalotiopsis funerea، F. Culmurum and Bipolaris sorokiniana) and 4 Trichoderma species (Trichoderma viride، T. asperellum، T. harzianum، T. atroviride) in dual culture experiments on MEA. The results revealed that all 10 mushrooms species used in the test had antagonistic effect on one or some plant pathogenic fungi species. The most antagonistic index observed on Omphalotus olearius، Mycena inclinata and Panellus stipticus. Seven out of 10 mushrooms species had antagonistic effects on at least one Trichoderma species. The most antagonistic index was observed on Omphalotus olearius، Flammulina velutipes and Schizophyllum commune.
  Keywords: Macro fungi, Antifungal, Biological control, North of Iran
 • Zahra Hashemi Khabir, Karim Hadad Irani Nejad, Mohammad Khanjani, Mohammad Moghaddam Pages 117-136
  A faunistic survey of crypto stigmatic mites of rangelands in West Azerbaijan province، Iran، was conducted by soil sampling in the year 2012 on three different occasions (mid-May، mid-August and mid-October). The Mites were extracted by a Berlese funnel and cleared in Nesbitt’s solution، then mounted in Hoyer’s medium on microscopic slides. In general، 70 species belong to 48 genera in 34 families and 22 super families were collected and identified. Among them، 64 species are new records for West Azerbaijan Province mite fauna that marked by an asterisk and two genera and four species were recorded as new to Iran mite fauna that marked by two asterisks: Phthiracarus lentulus*، Atropacarus striculus*، Steganacarus carinatus*، Rhysotritia ardua*، Sphaerochthonius splendidus*، Cosmochthonius lanatus*، Papillacarus pseudoaciculatus*، Nothrus anauniensis*، Nothrus borussicus*، Neoliodes ionicus**، Plesiodamaeusornatus*، Aleurodamaeus setosus*، Licnodamaeus fissuratus*، Licnodamaeus pulcherrimus*، Belba daghestanica**، Eupterotegaeus ornatissimus*، Fosseremus quadripertitus*، Damaeolus ornatissimus*، Eremaeus cordiformis*، Adoristes ovatus*، Xenillus setosus*، Xenillus singularis*، Carabodes paraspinosus*، Carabodes willmanni*، Austrocarabodes foliaceisetus*، Tectocepheus minor*، Tectocepheus velatus*، Ramusella puertomonttensis*، Anomaloppia iranica*، Rhinoppia obsoleta*، Rhinoppia subpectinata*، Rhinoppia bipectinata*، Microppia minus*،Ramusella insculpta*، Ramusella sengbuschi s. str. *، Ramusella tokyoensis*، Discoppia cylindrica*،Graptoppia sundensis*، Oppiella nova nova*، Neoppia sp. **، Dissorhina ornata*، Scutovertex minutus*، Microzetes baloghi*، Berlesezetes aegypticus*، Passalozetes africanus*، Bipassalozetes striatus*، Bipassalozetes sabulosus*، Oribatula undulata، Oribatula debilitranslamellata*، Oribatula skrjabini*، Oribatula connexa connexa، Oribatula connexa ucrainica*، Oribatula pallida*، Oribatula exarata*، Oribatula tibialis allifera*، Liebstadia similis*، Protoribates paracapucinus*، Scheloribates fimbriatus*، Grandjeanobates sp. **، Eupelops acromios*، Hemileius ovalis*، Hemileius robustus*، Punctoribates angulatus*، Punctoribates punctum*، Lauritzenia fusifer*، Galumna iranensis*، Galumna karajica*، Pergalumna sp. **، Tectoribates sp. **، Hermanniella septentrionalis*
  Keywords: Crypto stigmatic mite, Fauna, Iran, Rangelands, West Azerbaijan
 • Mohsen Elahi, Moslem Akbarinia Pages 137-148
  Forest reserves are protected areas and the analysis of relationships between vegetation and environmental factors in these areas is ecologically considered as an important issue. To investigate the role of altitude and edaphically characteristics in Tang Khoshk forest reserve in Semirom Esfahan، thirty 0. 2 ha circular plots were randomly established. Four circular subplots were also laid out within each main plot and the competition between shrubs was measured by Schütz competition index. Slope، aspect and elevation were recorded within each plot. For each subplot، soil samples from two depths (0-30 and 30-80 cm) were taken. Soil properties including total nitrogen، organic carbon، organic matter، available potassium and phosphorus، pH and electrical conductivity were measured. Factor Analysis (FA) was used to analyze the data. The results indicated that، nitrogen، carbon and organic matter of both depths are the most important factors affecting the competition followed by slope، elevation and potassium content of the first depth. Generally، it could be concluded that soil factors are of higher importance among all physiographical and edaphically characteristics influencing competition between Amygdalus orientalis species in Tang Khoshk forest reserve.
  Keywords: Amygdalus orientalis, Semirom, Physiography, Schütz competition index, Soil properties