فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، تابستان 1393)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/03
 • تعداد عناوین: 14
|
 • روح انگیز نشیبی، فاطمه احمدی صفحات 88-92
  از آنجایی که هر آموزشی نمی تواند منجر به یادگیری گردد و روش های سنتی کمتر موجب یادگیری عمقی می-شوند، بر آن شدیم تا یکی از روش های فعال یادگیری یعنی روش آموزش بر اساس بیمار Case –based teaching را در تدریس برخی دروس شایع و کاربردی بیماری های عفونی به کار بریم. با توجه به اینکه بیماری های اسهالی از بیماری های شایع و مهم و حتی از علل مرگ و میر به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشند و مدیریت صحیح آن اهمیت زیادی دارد، این مباحث انتخاب شدند. این روش به صورت مداخله ای برای تدریس یک گروه 17 نفره ی دانشجویان به کار گرفته شد و با گروه دیگر که 21 نفر بودند و تدریس به صورت سنتی برایشان انجام می شد، مقایسه شدند. برای این مقایسه از امتحان OSCE و MCQ پایان دوره استفاده شد. نتایج با نسخه ی 16 نرم افزارSPSS بررسی شد. در سطح α مساوی 0.05 برای امتحان OSCE به روش P=0.026 Independent T-Test با میانگین نمره 73/12 و انحراف معیار 15/2 در گروه مورد پژوهش در مقایسه با میانگین نمره 02/11 و انحراف معیار 33/2 در گروه کنترل و برای امتحان MCQ به روش P=0.039Mann-whitney testبا میانگین نمره ی 47/2 و انحراف معیار 94/0 در گروه مورد پژوهش در مقایسه با میانگین نمره ی 81/1 و انحراف معیار 03/1 در گروه کنترل به دست آمد که در هر دو امتحان نتایج معنادار بودند. بنابراین توصیه می شود که هر زمان که وقت و امکانات اجازه می دهد در آموزش مطالب شایع و کاربردی از این روش استفاده کنیم.
  کلیدواژگان: روش آموزشی، Case - based teaching، ایران
 • صابر اعظمی آغداش، علیرضا فرج اللهی، ابوالقاسم امینی، محمدرضا رشیدی، عباس شهبازی صفحات 93-99
  مطالعه ی حاضر با هدف تحلیل وضعیت مدیریت روابط بین المللی در حیطه ی بهره گیری از اساتید و کارشناسان خارجی و برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1385 تا 1390 انجام گرفته است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از 2 چک لیست که یکی برای تحلیل وضعیت دعوت از اساتید و کارشناسان خارجی و دیگری برای تحلیل برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده برای دانشجویان خارجی که از طریق بررسی متون و 5 جلسه پانل خبرگان طراحی شده بودند و در کل شامل 65 سوال بودند، استفاده گردید. از روش نمونه گیری سرشماری برای انتخاب موارد دعوت از اساتید و کارشناسان خارجی و دوره های آموزشی استفاده شد. دانشگاه علوم پزشکی تبریز در زمینه ی دعوت از اساتید و کارشناسان خارجی عملکرد ضعیفی داشته است به طوری که در هیچ یک از موارد آیین نامه، اولویت بندی، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظر سنجی و بازخورد، حتی حداقل موارد نیز رعایت نشده بود. برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی نیز هیچ یک از گویه های مورد نظر در هیچ یک از دوره های آموزشی کوتاه مدت رعایت نشده بود.
  کلیدواژگان: تحلیل وضعیت، کارشناسان خارجی، دوره های آموزشی، دانشجویان خارجی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • مجید خزاعی صفحات 100-105
  ارزشیابی یکی از جنبه های مهم در فرایند فعالیت های آموزشی است که بر اساس نتایج آن، می توان نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی شناخت. هدف این مطالعه، نظرسنجی از دانشجویان در خصوص استفاده از تصاویر و فیلم-های آموزشی در مقایسه با روش رایج آزمون به صورت چهار گزینه ای جهت ارزشیابی دانشجویان پزشکی درپایان ترم درس فیزیولوژی 2 پزشکی می باشد. این مطالعه به صورت یک مطالعه ی مداخله ای (Trial study) در نیمسال اول 90-89 بر روی تعداد 160 دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ارزشیابی با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته انجام شد. قبل از آزمون، درصد بیشتری از دانشجویان موافق با آزمون چهار گزینه ای بودند (5/31 درصد خیلی موافق و 5/40 درصد موافق) اما بعد از آزمون با استفاده از فیلم و اسلاید درصد کمتری از دانشجویان موافق با آزمون چهار گزینه ای بودند (17 درصد خیلی موافق و 8/20 درصد موافق). همچنین درصد دانشجویان موافق با شیوه ی جدید ارزشیابی پس از آزمون افزایش یافت (از 1/13درصد به 5/34 درصد خیلی موافق). میزان رضایتمندی دانشجویان و عادلانه بودن آزمون چند گزینه ای به ترتیب 14/6 و 92/4 (05/0p<) و در خصوص آزمون با استفاده از فیلم و اسلاید 30/7 و 32/7 (از 10) (05/0p>) بود. به نظر می رسد که شیوه ی ارزشیابی پایان ترم دانشجویان در دروس علوم پایه با استفاده از تصاویر و فیلم های آموزشی نه تنها از دید دانشجویان عادلانه تر بوده بلکه در ارزیابی عمقی تر مطالب آموخته شده موثرتر از آزمون های چهار گزینه ای رایج باشد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، ارزیابی دانشجو و آموزش پزشکی، رضایتمندی
 • اصغر تنومند، فریده نیکنام، فرحناز عبدالله زاده صفحات 106-113
  آموزش بالینی نوعی آموزش است که دانشجو در تعامل با مربی و محیط، مفاهیم آموخته شده را در حیطه ی عمل به کار می گیرد. با وجود تلاش هایی که از طرف مسوولان آموزش پرستاری و مسوولان درمانی برای اصلاح مشکلات آموزش بالینی صورت گرفته، واقعیت ها موید آن است که در جنبه ی تربیت پرستار بالینی، آموزش پرستاری دستخوش کاستی های فراوان است. لذا با توجه به تاثیرگذاری محیط در کیفیت آموزش، طی این مطالعه مشکلات محیط آموزش بالینی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته شامل دو قسمت برای دو گروه مربی و دانشجو بود. جامعه ی مورد پژوهش را کلیه ی مدرسان پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی تبریز، مراغه و اهر و دانشجویان ترم 8 پرستاری این دانشکده ها تشکیل می دادند. تعداد50 نفر در گروه مربی و 107 نفر در گروه دانشجو که به روش سرشماری انتخاب شده بودند به سوالات پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (نسبت ها، درصدها، جداول توزیع فراوانی، انحراف معیار) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که توزیع امتیازات از دیدگاه دانشجویان در زمینه ی موانع محیط آموزش بالینی بیشترین نمره درصدی مربوط به «تبعیض بین دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان علوم پزشکی» و کمترین نمره درصدی مربوط به «عدم تناسب تعداد بیماران با تعداد دانشجو» می باشد. توزیع امتیازات از دیدگاه مدرسان مورد پژوهش در زمینه ی موانع محیط آموزش بالینی نشان داد که بیشترین نمره درصدی مربوط به، «عدم وجود سیستم ثبت و گزارش نویسی مطابق با استانداردهای پرستاری (SOAPIE)» و «کمبود وسایل لازم جهت انجام روش های پرستاری» و کمترین نمره درصدی مربوط به «عدم وجود تشخیص های متنوع بیماری» می باشد. لذا بهبود امکانات و تجهیزات محیط بالینی و بازنگری در سیستم ثبت و گزارش نویسی مطابق با استانداردهای پرستاری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، موانع محیطی، دانشجویان، مدرسان پرستاری
 • احمد صادقی، مهدی حارث ابادی، زهره عباسی، سید حمید حسینی صفحات 114-121
  ییکی از روش های مفید و مقرون به صرفه برای پیشرفت و هماهنگی حرفه ی پرستاری با پیشرفت های حاصله در تکنولوژی علوم پزشکی و اجتماعی، آموزش ضمن خدمت می باشد که شامل تمام آموزش های شغلی است که برای ارتقای کیفیت عملکرد افراد به آن ها داده می شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انگیزش پرستاران جهت شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت انجام گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی_مقطعی می باشد که در سال 1389 در شهر بجنورد انجام گرفت. جامعه ی پژوهش کلیه پرستاران شاغل در دو بیمارستان آموزشی این شهر و نمونه پژوهش 120 نفر از این تعداد بودند که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که انگیزش افراد در خصوص شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت را در 4 حیطه (عوامل شخصی، حیطه سازمانی، عوامل حرفه ای و عوامل مرتبط با برنامه ریزی دوره) می سنجید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای دو، تی تست و ضریب همبستگی توسط نسخه ی 18 نرم افزار SPSSبهره گیری شد. 57% افراد مورد مطالعه معتقد بودند که شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت، دانش، آگاهی و مهارت های عملکردی آن ها را ارتقا داده است. 6/33% پرستاران انگیزه خود جهت شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت را عوامل شخصی، 13% عوامل سازمانی، 9% عوامل مرتبط با برنامه ریزی و 51% عوامل حرفه ای قلمداد کردند. بیشتر پرستاران در بعد حرفه ای و فردی موافق بودند که این عوامل می تواند انگیزه آن ها را جهت شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت تامین کند؛ لذا پیشنهاد می شود که ضمن تقویت این عوامل، در بعد عوامل سازمانی و برنامه ریزی نیز اقداماتی انجام شود تا پرستاران با انگیزه بیشتری در دوره های بازآموزی شرکت کنند.
  کلیدواژگان: انگیزش، آموزش ضمن خدمت، پرستار، بیمارستان آموزشی
 • مسعود برومند نسب، فرانک امیدیان، طیبه حسین پور صفحات 122-129
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی برنامه ی درسی پنهان به عنوان یک نظام آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش-آموزان مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی 91-90 بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان شوشتر می باشد. حجم نمونه در این پژوهش 351 نفر بود. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. همچنین معدل تحصیلی دانش آموزان به منظور سنجش عملکرد آن ها در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین جو اجتماعی مدرسه، تعامل میان معلم و دانش آموزن و تعامل میان دانش آموزان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان شوشتر رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: برنامه ی درسی پنهان، عملکرد تحصیلی، جو اجتماعی، تعامل معلم با دانش آموز، تعامل
 • راضیه زاهدی، عباس احمدی وسمه جانی، عاطفه کرم زاده، راضیه زاهدی صفحات 130-136
  بررسی موانع پژوهشی در هر رشته ی علمی اهمیت خاصی دارد و می تواند ضعف وکمبودهای آن رشته را نمایان نماید. این مطالعه به منظور تعیین دیدگاه اعضای هیات علمی در ارتباط با موانع انجام تحقیقات پژوهش در آموزش انجام گرفت. طی یک مطالعه ی توصیفی مقطعی و با استفاده از پرسشنامه خودساخته و ساختار یافته روا و پایا، نظر50 نفر از اعضای هیات علمی با نمونه گیری به روش سرشماری درباره موانع فردی و سازمانی پژوهش مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته ها نشان داد، مهمترین موانع فردی در انجام تحقیقات آموزشی: تمایل و علاقه بیشتر به تدریس نسبت به انجام این تحقیقات 50 نفر (100%)، عدم علاقه به انجام آن 47 نفر (94%) و اهمیت بیشتر کارهای درمانی 44 نفر (7/93%)، موانع سازمانی: در نظر گرفتن مطالعات پژوهش در آموزش در سطح دوم تحقیقات 45(7/93%)، تمایل کم مسوولان نسبت به این تحقیقات 44 نفر (6/91%) و کمبود نیروهای مشاوره ای متخصص 45 نفر (6/91%) از مهمترین موانع موثر بر اجرای آن بوده است. میانگین نمره ی موانع فردی (9/9± 2/72) با اختلاف کاملا معناداری بالاتر از موانع سازمانی (02/9±1/63) بوده است. (P<0.001) مهمترین موانع فردی وسازمانی در بررسی حاضر، نداشتن رغبت و انگیزه ی کافی در انجام این مطالعات بوده، که ممکن است کاربردی کردن نتایج این مطالعات و اخذ امتیازات ویژه جهت اعضا هیات علمی فعال در این امور راهکاری در جهت افزایش انگیزه آنان باشد و با توجه به بالا بودن میانگین نمرات فردی و سازمانی می توان نتیجه گیری کرد، در جهت افزایش کمی و کیفی، نیاز به انجام مداخلات بنیادی و توجه خاص مسوولان به این امر بوده تا بستر مناسب انجام آن فراهم شود.
  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، موانع تحقیق، آموزش پزشکی
 • مرتضی نصیری، مصعب قادری، علی آیینه حیدری، محمد پاچنگ، سارا آدرویشی صفحات 137-147
  پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان یکی از مهمترین نگرانی های مسوولان آموزشی دانشگاه ها، دانشجویان و خانواده های آنهاست که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. یکی از عواملی که به نظر می رسد بر پیشرفت تحصیلی موثر است، هوش هیجانی می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. این مطالعه ی توصیفی_تحلیلی همبستگی بر روی 303 نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد و ملی شهر جیرفت در سال 1392 انجام شد. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل نیمسال گذشته و معدل کل و برای سنجش هوش هیجانی، پرسشنامه ی استاندارد هوش هیجانی برادبری_گریوز مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نسخه ی 19 نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تی تست، آنوا، کای دو، ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سطح متوسط قرار داشت. ارتباط معنا داری بین پیشرفت تحصیلی با دانشگاه محل تحصیل، جنسیت و وضعیت سکونت وجود داشت (00/0P=). میانگین نمرات مقیاس های خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه به ترتیب 58/5±81/82، 93/13±47/70، 30/7±36/81، 26/10±44/73 و میانگین نمره ی کلی هوش هیجانی دانشجویان 26/9±02/77 بود که نشان دهنده ی هوش هیجانی متوسط دانشجویان می باشد. بر اساس نتایج بین هوش هیجانی و تمام مقیاسهای آن و متغیرهای سن، ترم و مقطع تحصیلی ارتباط معنادار وجود داشت (05/0=P). آزمون آماری پیرسون، ارتباط معناداری بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی دانشجویان نشان داد. لذا انتظار می رود با گنجاندن مفهوم هوش هیجانی در برنامه ی آموزشی دانشگاه ها، به دانشجویان کمک کرد تا بهتر با فشارهای تحصیلی و اجتماعی مقابله کنند و کمتر دچار افت تحصیلی گردند.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، هوش هیجانی، دانشجو، جیرفت
 • مژده میراحدی، ناهیده قره آغاجی صفحات 148-155
  این پژوهش با هدف بررسی انگیزه و علاقه ی دانشجویان کارشناسی رادیولوژی در اولویت دادن به انتخاب شغل و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی مقطعی است که در آن از روش نمونه ی در دسترس جهت گردآوری داده ها استفاده شد. تعداد 129 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته ی رادیولوژی در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 و نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 در این پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 18 سوال بود. داده ها به کمک نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی تجزیه و تحلیل گردید. بین نحوه ی برخورد اساتید و گذراندن کارآموزی با افزایش علاقه دانشجویان به رشته ی رادیولوژی بعد از ورود به دانشگاه رابطه ی معنادار مشاهده شد (007/0=(p. اکثر دانشجویان رادیولوژی (5/61 درصد) اشتغال به کار را نسبت به ادامه ی تحصیل در اولویت قرار دادند. از این تعداد 68 درصد تمایل داشتند که در بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) مشغول به کار شوند که دلیل این علاقمندی را عدم پرتوگیری مطرح نمودند. در بین گرایش های کارشناسی ارشد برای ادامه ی تحصیل، بیشترین درصد علاقه مندی مربوط به رشته MRI و کمترین درصد مربوط به رشته ی مهندسی پزشکی بود که دلیل این علاقه، آینده ی شغلی بهتر رشته MRI بود. با توجه به بازار کار رشته ی رادیولوژی، بیشتر دانشجویان علاقه-مندندکه ابتدا موقعیت شغلی خود را تثبیت نموده و سپس ادامه تحصیل دهند. همچنین اولویت اول دانشجویان در مورد اشتغال و ادامه تحصیل، MRI است که عدم دریافت پرتو یونیزان و دستیابی به موقعیت شغلی بهتر دلایل اصلی آن می باشد.
  کلیدواژگان: علاقه، انگیزه، ادامه تحصیل، آینده شغلی، رادیولوژی
 • فاطمه حیدری، مجید محمدشاهی، سید عابدین حسینی آهنگری، سید احمد حسینی صفحات 156-164
  با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک در آموزش علوم پزشکی، طراحی و راه اندازی تکنیکهای نوین آموزشی اهمیت دارد. بر این اساس، مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی دو روش آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ به شیوه ی بحث گروهی انجام شد. این مطالعه ی نیمه تجربی بر روی 114 نفر از دانشجویان رشته تغذیه که واحد مدیریت خدمات غذایی را اخذ کرده بودند، انجام شد. در ابتدای هر ترم 6 الی7 جلسه به صورت حضوری برگزار گردید. سپس بخش غیر حضوری با مدیریت استاد به صورت آفلاین برگزار شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی نظر سنجی محقق ساخته و پرسشنامه های پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. جهت مقایسه ی میانگین ها در هر گروه و بین دو گروه از آزمون های آماری t زوج و t-test استفاده گردید. نتایج پیش آزمون در دو گروه در هیچ یک از حیطه ها تفاوت معناداری نشان نداد (05/0< P). بر اساس نتایج به دست آمده از بخش پس آزمون، میانگین امتیاز فراگیران در سطح باور و عملکرد در روش آموزش غیر حضوری مبتنی بر وبلاگ به طور معناداری بالاتر بود (به ترتیب: 032/0= P و 017/0= P). با این حال، در سطح دانش تفاوت معناداری در دو روش آموزشی مشاهده نشد (078/0= P). در هر حال، استفاده از وب سایت ها و وبلاگ ها به عنوان فرصتی مناسب برای آموزش الکترونیک می-تواند در ارتقای سطح آموزشی موثر باشد. با این حال، فرهنگ سازی و افزایش دانش رایانه ای از ضروریات استفاده از این روش است.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیک، آموزش مبتنی بر وبلاگ، بحث گروهی
 • سارا صاکی، اسمعیل اسکندری، الهام نصیری، محمدرضا صاکی، صلاح صاکی، شکوفه رئیسیان صفحات 165-171
  دانشجویان دانشگاه ها، به لحاظ حساسیت دوران رشد و شرایط بحرانی این برهه، به ویژه در سال اول ورود به دانشگاه و ناآشنایی با این محیط فشارها و ناراحتی های زیادی را تجربه می کنند، لذا حمایت از آن ها در این مسیر ضروری است. با توجه به این که انجام مشاوره توسط اساتید در سراسر دانشگاه های کشور صورت می گیرد بر آن شدیم تا انگیزه ی قبول این مسئولیت را از اساتید جویا شویم. مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی است. 45 پرسش نامه 20 سوالی که روایی آن توسط دو تن از اساتید روانشناسی و یک کارشناس ارشد آمار به تایید رسیده بین اساتید مشاور دانشگاه-های علوم پزشکی شیراز، تهران، بوشهر و جندی شاپور اهواز در مقطع علوم پایه توزیع گردید. تعداد 32 پرسش نامه به طور کامل تکمیل و مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفتند. برای ارزیابی پارامترهای درخواست شده در پرسش نامه، همیشه و اغلب، به عنوان نظر موافق، گاهی، به عنوان نظر ممتنع و به ندرت و اصلا، به عنوان نظر مخالف در نظر گرفته شده اند. مهم ترین دلیل پذیرش مشاوره در بعد آموزشی، پیشرفت تحصیلی دانشجو (9/96 %) بوده است. انگیزه ی پذیرش مشاوره از بعد پژوهشی به منظور افزایش اعتبار پژوهشی دانشگاه و دانشجو به ترتیب 9/46 % و 5/37 % نظر موافق را به خود اختصاص داده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از نظر اساتید، انجام مشاوره راهی موثر برای کمک به پیشرفت دانشجو و رفع مشکلات در زمینه های تحصیلی، فردی و اجتماعی است.
  کلیدواژگان: استاد مشاور، انگیزه، مشاوره، دانشجو، پیشرفت تحصیلی
 • احمد فخری، محمدرضا حق دوست، بتول مرعشی صفحات 172-175
  هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی ارتباط تیپ شخصیت A وB و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است، در این مطالعه پرسشنامه تیپ شخصیت توسط کارورزان (45 دانشجوی دختر و 23 دانشجوی پسر) تکمیل شد و معدل کل دوره ی پزشکی تا قبل از دوره ی کارورزی به عنوان عملکرد تحصیلی درنظر گرفته شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد و نشان داد: بین تیپ شخصیت و عملکرد تحصیلی ارتباط معنا داری وجود ندارد. همچنین بین تیپ شخصیت و جنسیت ارتباط معنا دار مشاهده نشد. فراوانی تیپ شخصیت A در دانشجویان پزشکی بیشتر از تیپ شخصیت B است.
  کلیدواژگان: تیپ شخصیت A وB، عملکرد تحصیلی
 • عبدالحسین شکورنیا، علی اکبر مومن، عبدالحسین شکورنیا صفحات 176-180
  از آن جایی که آموزش بالینی در تربیت پزشکان نقش کلیدی دارد. توجه به عوامل موثر در این حیطه بر کیفیت آموزش بالینی حائز اهمیت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از اجرای یک روش آموزشی بیمار- محور در بخش کودکان بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 91-90 اجرا شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی_ مقطعی است. نمونه ی آماری این پژوهش دانشجویان ورودی به بخش کودکان بودند که در سه دوره ی متوالی جهت آموزش به این بخش معرفی شده بودند (147 نفر). ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که بعد از تعیین روایی و پایایی به کار گرفته شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و در محیط SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد 135 نفر (8/91%) از دانشجویان از اجرای روش جدید آموزشی در بخش کودکان ابراز رضایت کرده و مطالب ارائه شده را به خوبی یاد گرفته اند. در حالی که فقط 12 نفر (2/8%) از دانشجویان از اجرای روش آموزش کنونی در بخش کودکان رضایت داشتند. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که می توان با ابداع روش های آموزش بالینی جدیدتر و کاربردی نمودن آن به افزایش رضایتمندی دانشجویان و در نهایت به افزایش یادگیری و ارتقای سطح دانش تئوری و عملی آنان کمک کرد.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، رضایتمندی، دانشجویان پزشکی
 • مریم زارع نهندی، علی بناگذارمحمدی صفحات 181-182
|
 • Pages 88-92
  Considering every teaching wouldn’t Lead to learning and traditional Methods often Less resulted in deep Learning، we implemented case–based teaching method for educational common and practical Infectious diseases courses. Furthermore، diarrheal diseases are common and important and one of mortality causes in developing countries; moreover، their correct management is important،hence، these items were selected. This Interventional study was implemented for one group with 17 students and compared with another group with 21 students of conventional methods. For this comparison، twoOSCE and MCQ exams wereused. Data was analyzed by SPSS ver. 16 software. In OSCE exam for case group with Independent T-Test P=0. 026، Mean=12. 73، and Standard deviation=2. 15 in in comparison to Mean=11. 02 and Standard deviation=2. 33 in control group were observed. In MCQ exam with Mann-whitney test P=0. 039، Mean=2. 47، and Standard deviation=0. 94 in case group were obtained in comparison with Mean=1. 81 and standard deviation=1. 03 in control group respectively (α= 0. 05) that in two exams results were significant. Therefore، we recommended that this model would be helpful for teaching common and useful issues when time and logistics provided.
  Keywords: Teaching method, Case Base teaching, Iran
 • Saber Azami, Aghdash Pages 93-99
  The present study tended to review the current situation of the international relations management filed in terms of using foreign scholars and experts and holding continues training courses for foreign students at the Tabriz University of Medical sciences during the Years 2005-2010. In this descriptive study، two checklists were designed and used for obtaining the data. Of the two check lists، one was used for situation analysis of the inviting foreign scholars and experts and the other was taken into account for analysis of holding short-term training courses for foreign students through literature review and the panel meetings of the experts and there were also a total of 65 questions. Census sampling method was used to evaluate the foreign scholars and holding training courses for foreign students. Then، the results showed that Tabriz University of Medical Sciences has performed poorly in inviting foreign scholars and experts. Therefore، none of these regulations، prioritization، planning، evaluation، survey، and feedback was considered even at the minimum level. Further، in terms of holding short-term training courses for foreign students were reviewed; none of the desired statements was met in short-term training courses neither.
  Keywords: situation analysis, foreign experts, training courses, foreign students, Tabriz University of Medical Sciences
 • Majid Khazaei Pages 100-105
  The aim of this study was to investigate the viewpoint of medical students regarding the use of educational pictures and movies for evaluation of medical students in physiology course. This action research has been done on 160 medical students of faculty of medicine، Isfahan University of Medical Sciences during 1st semester of 2010-2011. A researcher-made questionnaire evaluated the exam. Data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics (mean and standard deviation). Results showed that before evaluation، of the vast majority of students agreed with multiple choice questions than evaluation by pictures and movies (from 13. 1% to 34. 5%). The attitude and viewpoint of students regarding to multiple choice question was 6. 14 and 4. 92 and regarding to the new method was 7. 30 and 7. 32 (from 10)، respectively. It seems that the new method of evaluation not only is much justicebut also helps to learn more knowledge in depth than multiple choice question exam.
  Results
  results showed that before evaluation، more percent of students agreed with multiple choice question than evaluation by pictures and movies (from 13. 1% to 34. 5%). The attitude and viewpoint of students regarding the multiple choice question was 6. 14 and 4. 92 and regarding the new method was 7. 30 and 7. 32 (from 10)، respectively.
  Conclusion
  It seems that the new method of evaluation is much justiceand it helps to learn more knowledge in depth than multiple choice question exam.
  Keywords: Education, Evaluation, medicine
 • Asghar Tanomand, Farideh Niknam Pages 106-113
  Clinical education is a training program in which students interact with the instructor and the environment then uses learned concepts in practice. Despite efforts done by nursing educational staff and medical staff to improve the occurred clinical education problems، the facts indicate that the clinical aspects of nursing education has under gone a lot of deficiencies. Due the impact of environment in educational quality، clinical learning environment problems have been studied in this research. The tool of data collection was questionnaires consisted of two parts for both instructors and students. The study population included all nursing students and nursing instructorsin Tabriz، Maragheh، and Ahar nursing and midwifery schools. The students comprised eight semester nursing students. Moreover، target population consisted of 107 nursing junior students and 50 nursing instructors. Data analysis was done using descriptive statistic (proportions، percentages، frequency distribution، and standard deviation). The results showed that students’ viewpoints regarding the highest percentage score was given for “discriminate between nursing students and other students of medical sciences” and the lowest percentage score belonged to «disproportion number of patients with the number of students” however، instructor’ viewpoints showed the highest percentage score is for» the lack of reporting systems in accordance with the standards of nursing writing (SOAPIE) and «lack the necessary equipment to perform nursing procedures» both with the same percentage score and the lowest percentage score was for “lack of diagnosis of various diseases«. Therefore، the improvement of facilities and review of clinical records systems، and nursing documentation standards are recommended.
  Keywords: Clinical education, environmental barriers, students, nursing instructors
 • Ahmad Sadeghi Pages 114-121
  One of the useful and cost-saving methods in both promotion and coordination of nursing profession along with improvement resulted from technology of social and medical science is the in- service training. It includes any professional training that improves the quality of individual practice. The aim of this study was to determine the factors influencing nurses’ participation in continuing educational programs. This study was a cross-sectional descriptive study and was conducted in year 2011 in Bojnurd. Random Sample of 120 nurses selected from those working at two educational hospitals. Data was collected using a valid and reliable questionnaire، which focused on gathering participants’ viewpoints on the influence of four categories of factors (i. e.، personal، organizational، professional، and program) on their participation in continuing educational activities. The data was fed to SPSS18 and statistical methods of t-test، Chi Square، and Spearman Correlation Coefficient were employed to analyze the data. 57%of participants believed that continuing education has improved their knowledge، awareness، and functional skills. Whereas، 33/6% of nurses have mentioned personal factors as the motivation to participate in these programs، 13%organizatonal، 9% program and 51 %professional factors. Finnaly، study findings suggests that، for these nurses، personal and professional factors were the most motivational factors to participate in these in the programs; therefore some strategies will be needed to enhance organizational and program factors while improving them
  Keywords: Motivation, Continuing Education (in, service training), Nurse, Educational hospital
 • Masud Borumand Nasab, Faranak Omidian, Tayebeh Hosseinpur Pages 122-129
  The target of the present research was the analysis and study on the relation between the hidden curriculum and syllabus as an educational system with the educational performance of the junior high school female students of Shushtar، in the school year 2011-12. This research was a Descriptive/ Correlational Research. Statistical population comprises of all girl students in junior high school level of Shushtar city. In this research، the sample size is 351 members. Tools and materials applied in this research were researcher-made questionnaires. Furthermore، the educational average of the students was taken into consideration in order to assess their function. For statistical analysis، the descriptive statistical methods like as average/mean and standard deviation، and the inferential statistics methods including Pearson Correlation Coefficient and regression analysis coefficient were applied. Research results indicated that there was a meaningful positive relation among the social environment and ambience of the school، interaction between the teacher and student and، the interaction between the students and the educational performance of study population.
  Keywords: Hidden Curriculum (syllabus), educational function, social environment, interaction
 • Razieh Zahedi, Abbas Ahmadi Vasme Jani, Atefeh Karamzadeh, Razieh Zahedi Pages 130-136
  Indeed، the effectiveness of research depends on the satisfaction of the society needs. Evaluation of research barriers in any scientific field is essential for considering deficiencies and weaknesses of that approach. Hence، the purpose of this study was to determine the research barriers in education from the view point of faculty members of Jahrom University of Medical Sciences. In this cross-sectional study، Sample of the study consisted of 52 faculty members that have been randomly selected and assessed by a valid and reliable questionnaire. The completed questionnaires were gathered and Data analysis was done by student’s T، Chi square، and variance analysis tests and consequently showed the most important individual barriers in educational research were having more interest in teaching rather than research، not interesting in this research and more incentives in performing clinical researches. Organizational barriers included considering the educational research studies at the research secondary level، the lack of both characteristically tendency in performing and enough specialist in this field. Moreover، the mean of organizational barriers was lower than personal barriers (p<0. 0001) andthere was a significant difference between the mean of organizational (63/1±9/02) and individual barriers (72/2± 9/9) and also both groups were essential barriers in educational research. Worth noting that beside them، individual barriers were more significant than organizational one. Finally، reducing these barriers by considering the research official’s managers is necessary and so far، it is highly recommended that conducting institutional committees for programming and resolving the problems is suggested.
  Keywords: Faculty members, barriers, educational research
 • Morteza Nasiri, Musab Ghaderi, Ali Aeine Heidari, Mohammad Pachang Pages 137-147
  The students'' academic achievement and preventing the loss of improvement is the main concerns of education officials، students as well as their families would be affected by some factors. It seems that emotional intelligence effects students'' academic achievement. Regarding to this، the present study aimed to assess any probable relationship between emotional intelligence and academic achievement of students. This descriptive-analytic correlational study was conducted on 303 students of the Medical Sciences، Azad، and National universities of Jiroft in 2013. For measuring academic achievement last semester average and total grades and also for measuring emotional intelligence Bradbry-Graves questioner was used. Data was analyzed by SPSS19 software using descriptive (mean and standard deviation) and inferential (t-test، ANOVA، chi-square، Pearson correlation coefficients) statistical methods. Based on the results، students’ academic achievement was in middle range. Moreover، a statistical significant relationship was found between academic achievement and gender، residential status، and kind of universities (P=0. 00). Mean scores of consciousness، self-management، social awareness and relationship management subscales were 82. 81±5. 58، 70. 47±13. 93، 81. 36±7. 30 and 73. 44±10. 26، respectively and mean of student’s emotional intelligence score was 77. 02±9. 26 that showed middle emotional intelligence among students. The Results showed a significant relationship between emotional intelligence and all its subscales with age، students’ semester and degree (P=0. 05). Furthermore، Pearson test revealed a significant correlation between emotional intelligence and academic achievement. Therefore، it’s suggested that with considering concept of emotional intelligence in educational programs، providing a good condition for students can help them to tolerant educational and social strains as well as less effected by educational loss.
  Keywords: Academic Achievement, Emotional Intelligence, Student, Jiroft
 • Nahideh Ghaerhaghagi, Mozhdeh Mirahadi Pages 148-155
  This study was performed on the evaluating motivation and interest of radiology students towards choosing career or continuing higher education study. The study was a cross-sectional study using sampling method for data collection. The participants were 129 discrete and continuous undergraduate students in radiology field during second semester of academic year 2011-2012 and first semester of academic year 2012-2013. A questionnaire containing 18 questions was used to collect data and also was analysed by using SPSS software and descriptive statistical tests. Significant relationship was observed between the time spent for training by students، teachers approach to students and the students’ interest degree to the field after entering to university (p=0. 007). Majority of radiology students (61. 5percent) were interested in starting a career rather than continuing the study. About 68percent of these students were interested in working in magnetic resonance imaging (MRI) center because of lack of exposure to ionizing radiation. Among the branches of radiology Master''s degree، MRI was the highest degree of interest and the lowest percentage was related to medical engineering. Regarding to the job situation of radiology، most of the students showed their interest in stabilizing their career situation at first and then continuing their study. Finally، the first priority of students regarding both employment and continuing the study was usually MRI because they believed in not receiving ionizing radiation and they could have access to better career positions.
  Keywords: Interest, Motivation, Continuing study, Future career, Radiology
 • Majid Mohammadshahi, Fatemeh Haidari Pages 156-164
  Considering the importance of e-learning in medical education، the designation and initiation of new teaching methods is significant. Hence، the aim of this study was to compare two different teaching methods; traditional and weblog-based teaching (WBT) by group discussion. This quasi-experimental study was conducted on 114 students of nutritional science who selected the course unit of “food service managing”. In the first semester، 6-7 section was hold traditionally. Then، WBT was done off-line by the instructor. Data collection was carried out through researcher-made exit poll questionnaire and pre-test and post-test questionnaire too. For comparing intra and inter group differences، Paired sample T test and Student T test was used، respectively. Based on the pre-test results، neither scores was statistically different between groups (P>0. 05). Moreover، the mean of attitude and practice scores in post-test were significantly higher in the WBT method (P=0. 032 and P=0. 017، respectively). However، no significant difference was found in scores of knowledge between two teaching methods (P=0. 078). Therefore، the usage of web-sites and weblogs seems beneficial opportunity for e-learning that can improve educational level; awhile raised culture level and computer knowledge level is recommended necessary to use this method.
  Keywords: E learning, WBT, group discussion
 • Sara Saki Pages 165-171
  University students experience more pressure and discomfort due to sensitivity of development and change period and its critical conditions، especially in the first years of entrance to the university. Therefore، it seems necessary to support them in this way. Since counseling is done by counseling professors in different departments of medical faculties in universities of Iran، we decided to ask professors their incentive and purpose of accepting this great responsibility and to assess their answers. The study was descriptive and cross-sectional and the research population consisted of counseling professors of Medical Universities at basic sciences level. The tool used in this study was a twenty-item questionnaire which was approved by two professors of psychology and an MS in Statistics. A total of 45 questionnaires were distributed among the counseling professors of the mentioned universities and 32 questionnaires were fully completed and analyzed. A total of 32 questionnaires were almost equally distributed among four universities، (Shiraz، Tehran، Bushehr and Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences). To evaluate the requested parameters of the questionnaire، always and often is considered as agreement، sometimes as indifference، and rarely or not at all as disagreement of counseling professor. The most important reason of accepting counseling in educational aspect was student achievement (96. 9%). Research credibility of university and student was agreed in 46. 9%، and 37. 5%، respectively. The cause of counseling acceptance was not to satisfy university administrators، earning money، and possession of extra-time. The results of this study show that the professors believe that counseling is an efficient way to help students’ achievement and to solve their academic، personal، and social problems.
  Keywords: Counseling Professors, Acceptance of Counseling, Students, Educational Achievement
 • Ahmad Fakhri, Mohammadreza Haghdost, Batol Maraashi Pages 172-175
  This study was conducted to investigate the relationship between two types of A and B personality with academic achievement of medical students in Jundishapour university and the primary aim was also to evaluate the variance in academic achievement in these two personality types, namely A and B. 68 medical students (45 female and 23 male) at internship level from Ahwaz University of Medical Sciences were dissociated on the basis of type A and B by type A behavior questionnaire. Academic achievement was evaluated by means of recent five years averages. Moreover, data analysis was done by SPSS soft ware indicated that it was no significant differences in academic achievement in two personality types A and B. Furthermore, there were no significant difference in personality type and gender and also personality type of A was more common than type B in present study population.
  Keywords: personality types A, B, academic achievement
 • Abdolhussein Shakurnia, Aliakbar Momen, Abdolhussein Shakurnia Pages 176-180
  Clinical teaching method has an important key role in training of proficient medical doctor. Hence، attention to all effective factors facing clinical teaching method is a serious affair. This study was based on evaluation of medical students’ satisfaction of a clinical teaching method that was executed in pediatric wards of teaching hospitals in Ahvaz Jundishapour University of medical sciences during 2012-13 year. This is a cross sectional descriptive study. Totally 147 medical students (100 female، 47 male) of three separated consecutive groups who were trained in different times in pediatric wards، have been our statistical samples. All medical students filled out the previously determined realistic and validated questionnaire at the end of their clinical pediatric course individually. Collected data were analyzed with descriptive statistical indicators and SPSS software. The results of this study revealed that 135 medical students (91. 8%) expressed their consent for the new clinical teaching method instead of the old current one. They declared that they have learned better the presented topics، while only 12 medical students (8. 2%) were agreed with the old current method. The results of this study revealed that with creation of new and efficient clinical teaching method can augment the medical students’ satisfaction and help to promote the potential level of their knowledge and practice.
  Keywords: Clinical teaching, Satisfaction, Medical Students