فهرست مطالب

Medical Laboratory Journal
Volume:8 Issue: 3, 2014

 • تاریخ انتشار: 1393/07/03
 • تعداد عناوین: 17
|
 • میثم حسن نژاد بی بالان، ناعمه جاوید، مطهره صامت، فاطمه شاکری، عزت الله قائمی* صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  بیوفیلم یک جمعیت میکروبی پیچیده و به هم چسبیده است که توسط یک ماده زمینه ای پلیمری خارج سلولی احاطه شده است. در این مطالعه فراوانی تولید بیوفیلم در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس و ارتباط بین شدت تشکیل بیوفیلم با برخی از شاخص های فنوتیپی و ژنوتیپی استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  تعداد 150 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شهر گرگان برای مطالعه انتخاب گردید. برای ارزیابی تشکیل بیوفیلم از روش microtiter plates assay استفاده شد میزان تشکیل بیوفیلم در جدایه ها ثبت و پراکندگی آن بر حسب نوع ژن agr و مقاومت / حساسیت به آنتی بیوتیک ها با تست آماری x2 ارزیابی شد.
  یافته ها
  در مجموع تعداد 84 جدایه (56%) قادر به تشکیل بیوفیلم بودند. جدایه های متعلق به agr group I توانایی بیشتری در تشکیل بیوفیلم قوی داشتند. در بین جدایه های بیماران، جدایه های جداشده از زخم وادرار(هر دو مورد با 75%) بیشترین توانایی را در تشکیل بیوفیلم از خود نشان دادند. علاوه بر این، جدایه های مقاوم به متی سیلین توانایی بیشتری در تشکیل بیوفیلم از خود نشان دادند.
  نتیجه گیری
  توانایی تشکیل بیوفیلم در جدایه های مقاوم به متی سیلین دارای فراوانی بیشتری بود. با توجه به اهمیت و مشکلات درمانی جدایه های MRSA و به ویژه CA-MRSA توجه به حذف یا کنترل بیوفیلم در کنار درمان آنتی بیوتیکی ضروری است.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، بیوفیلم، Microtiter plates assay، PCR
 • نادر هاشمی، یعقوب یزدانی* صفحات 8-14
  زمینه و هدف
  مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری خودایمن التهابی مزمن است. تزریق مخاطی پروتئین اصلی میلین متصل به قسمت ایمونوژن توکسین کلرا می تواند شدت پاسخ ایمنی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس را کاهش دهد. برای تولید این پروتئین نوترکیب در مقیاس انبوه، انتخاب میزبان بیانی مناسب، نوع ترکیب بندی شاخص های پروتئینی، ساختار فضایی دو پروتئین در حالت متصل شده، بهینه کردن توالی نوکلئوتیدی از لحاظ سازگار بودن کدون های خوانش(CAI) و محتوایGC، بسیار حائز اهمیت می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه با استفاده از نرم افزارهای D NA2،PSIPRED و ProtParam بهترین حالت ممکن برای تولید پروتئین نوترکیب مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه براین، خوانش صحیح پروتئین اصلی میلین متصل به قسمت ایمونوژن توکسین کلرا نیز مورد توجه قرار گرفت. پس از حصول اطمینان ازکارآمدی قطعه کدکننده به روش نرم افزاری، قطعه کدکننده برای سنتز سفارش داده شد. به منظور ارزیابی قطعه طراحی شده آزمون تکثیرژنی با استفاده از پرایمرهایT7 انجام گرفت. درنهایت قطعه طراحی شده درمحل کلونینگ وکتور بیانی pET28 جای گرفت.
  یافته ها
  بعداز بهینه سازی قطعه کدکننده مهندسی شده، میزان CAI از 64 درصد به 80درصد و محتوای GCاز 41درصد به 49 درصد ارتقا پیدا کرد. حضور باند حدود 700bp در الگوی الکتروفورز حاصل از بررسی وکتور نو ترکیب ساخته شده به روش تکثیرژنی، نشان دهنده کلونینگ صحیح قطعه مورد نظر درمحل کلونینگ وکتور بیانی pET28 می باشد.
  نتیجه گیری
  مطالعات نرم افزاری و آزمایشگاهی نشان می دهد قطعه طراحی شده احتمالا در بهترین حالت ممکن قادر به کدکردن پروتئین نوترکیب مربوطه است.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، توکسین کلرا، پروتئین اصلی میلین
 • محسن رجبی، رضا حبیبی پور*، سارا وثاقتی عزتپور، صفورا وثاقتی عزتپور صفحات 15-22
  زمینه و هدف
  اثرات درمانی ضد میکروبی و ضد ویروسی آلوئه ورا و پولک به اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا و پولک بر رشد برخی باکتری ها جهت جایگزینی داروهای شیمیایی بوده است.
  روش بررسی
  عصاره هر دو گیاه به روش خیساندن تهیه و غلظت-های مختلف آنها در محیط کشت مولر هینتون آگار تهیه و با انتشار دیسک آزمایش شد. MIC و MBC نیز به روش رقت متوالی تعیین گردید.
  یافته ها
  غلظت های مورد استفاده گیاه آلوئه ورا بر رشد استافیلوکوک طلایی اثر معنی داری نشان داد. MIC وMBC عصاره ژل آلوئه ورا بر باسیلوس سوبتیلیس به ترتیب در غلظت های 230 و 410 میلی گرم بر میلی لیتر بدست آمد که برای هموفیلوس آنفلوآنزا در 500 و 714 میلی گرم بر میلی لیتر بود. عصاره ژل آلوئه ورا اثری بر روی باسیلوس سرئوس نداشت. عصاره برگ و ژل آلوئه ورا بر هموفلیوس آنفلوانزا و سودوموناس آئروژینوزا اثر مهارکنندگی داشت. عصاره پولک بر هموفلیوس آنفلوانزا اثر مهاری داشت ولی بر سودوموناس آئروژینوزا اثر مهارکنندگی نشان نداد. عصاره پولک بر روی باسیلوس سوبتیلیس اثری نداشت در حالی که بر استافیلوکوک اثر معنی داری نشان داد. عصاره هر دو گیاه بر باکتری کلبسیلا پنومونیه تاثیری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  عصاره آلوئه ورا و پولک در شرایط آزمایشگاهی بر این باکتری ها تاثیر گذاشتند. می توان امیداوار بود در آینده این عصاره ها جایگزین مواد شیمیایی برای ساخت مکمل های غذایی جهت کنترل بیماری های انسانی باشند.
  کلیدواژگان: آلوئه ورا، پولک، عصاره هیدروالکلی، ضدباکتری
 • رسول اسماعیلی*، تقی حسن زاده صفحات 23-29
  زمینه و هدف
  سندرم متابولیک، به مجموعه ای از چند اختلال متابولیک گفته می شود که با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی همراه است. تفاوت های ژنتیکی ژن گیرنده لپتین با تغییر غلظت و فعالیت لپتین ارتباط داشته و از این رو بر روی سطح لیپیدهای سرمی موثر خواهد بود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط چند شکلی ژن گیرنده لیپتین بر فعالیت لپتین و الگوی لیپیدی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد - شاهدی 200 بیمار مبتلا به سندرم متابولیک و 200 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. قطعات ژنی واجد تغییرات ژنتیکی با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) تکثیر و ژنوتیپ های چند شکلی(Lys656Asn (K656N با تکنیک(Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP شناسایی گردید. فعالیت لپتین به وسیله کیت و طبق روش استاندارد فلوریمتر و متغیرهای لیپیدی نیز توسط کیت های بیوشیمیایی و به روش آنزیمی اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  دو گروه از نظر تمامی متغیرهای مورد بررسی نظیر پروفایل لیپیدی، قند خون ناشتا، دور کمر، فشار خون و لپتین با یکدیگر اختلاف معناداری را نشان دادند (P<0/05).
  نتیجه گیری
  بین دو گروه شاهد و بیمار از نظر معیارهای خون شناسی و بالینی اختلاف معناداری وجود دارد اما چندشکلیK656N نقشی در مشاهده این اختلاف نداشت. در کل چند شکلی(Lys656Asn (K656N ژن گیرنده لپتین با الگوی لیپیدی و فعالیت لپتین در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک ارتباطی ندارد.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، ژن گیرنده لپتین، چند شکلی K656N
 • مجتبی محسنی*، فاطمه خسروی، مریم مهاجرانی، محمد جواد چایچی صفحات 30-39
 • افشین زاهدی*، آرش خاکی صفحات 40-46
  زمینه و هدف
  امگا 3 یک دسته از اسیدهای چرب ضروری هستند که بدن قادر به تولید انواع آن نیست و باید از طریق ماده غذایی تامین شود. هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات سودمند مصرف امگا-3 بعد از قرار گرفتن درمیدان الکترومغناطیسی روی رفتارهای جنسی، میزان هورمون تستوسترون،(Total Antioxidant Capacity(TAC و(malondialdehyde(MDA سرم موش های صحرایی نر بود.
  روش بررسی
  32 سر موش صحرایی نژاد ویستار(نر=24 و ماده=8) به چهار گروه (گروه شاهد، گروه میدان الکترومغناطیسی، گروه امگا-3 وگروه امگا-3+میدان الکترومغناطیسی) تقسیم شدند. به موش های صحرایی ماده استرادیول بنزوات تزریق شد. در روز28 تحقیق پس از خونگیری، تمامی موش های نر از هر گروه کشته و از بافت بیضه و اپیدیدیم آنها جهت مطالعات میکروسکوپ نوری نمونه گیری شد. میزان هورمون تستوسترون، TAC و MDA سرم با روش رادیو ایمنو اسی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میزان تخریب بافت بیضه و MDAدر گروه میدان الکترومغناطیسی بیشترین و در گروه امگا-3 کمترین بود.رفتارهای جنسی، میزان هورمون تستسترون و TACدر گروه میدان الکترومغناطیسی کمترین و درگروه امگا-3 بیشترین بود.
  نتیجه گیری
  تجویز امگا-3 به طور معنی داری اثرات مضر میدان الکترومغناطیسی را کاهش داده و می تواند اثرات سودمندی روی رفتارهای جنسی در موش های صحرایی نر داشته باشد.
  کلیدواژگان: میدان الکترومغناطیس، موش صحرایی، امگا، 3، رفتارهای جنسی
 • علیرضا براری*، علی اصغرآیت اللهی، سعید شیرعلی، محمد قاسمی، احمد حسینی، علیرضا اکرامی، ابوالفضل خندان دل صفحات 47-53
  زمینه و هدف
  واکنش های هورمونی نسبت به نوع، شدت و مدت تمرینات بدنی متفاوت است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثرتمرینات استقامتی و مقاومتی بر سطح هورمون های جنسی تستوسترون، استرادیول و همچنین میزان پروتئین اتصالی به هورمون های جنسی (SHBG)در دانشجویان مرد تمرین نکرده بود.
  روش بررسی
  جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پسر تشکیل دادند. داوطلبان واجد شرایط، به صورت تصادفی در سه گروه هشت نفری استقامتی، مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیرهای، نمونه گیری قبل و بعد از برنامه تمرینی انجام شد.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان داد که مقادیر تستوسترون و استرادیول در هر دو گروه تمرینی به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری را نشان داد(0/05> P).مقادیر SHBG نیز فقط در گروه استقامتی افزایش معنی داری نشان داد(0/05> P).اما مقدار LH فقط در گروه مقاومتی افزایش معنی داری نشان داد (0/05> P).
  نتیجه گیری
  روش های تمرینی استقامتی و مقاومتی باعث افزایش تولید تستوسترون می گردد. افزایش تسوتسترون و کاهش استرادیول در مردان می تواند همراه با افزایش تولید اسپرم و افزایش باروری باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات استقامتی، تمرینات مقاومتی، تستوسترون، استرادیول
 • هادی غفاری، عبدالوهاب مرادی، امیر قائمی، ناعمه جاوید، مجید تلخابی فرد، حامد نذیری، علیجان تبرایی* صفحات 54-60
  پزشکی گلستان، گرگان، [email protected] نوع مطالعه: تحقیقی | موضوع مقاله: تخصصی | دریافت: 1393/5/15 - پذیرش: 1393/5/15 - انتشار: 1393/5/15
  زمینه و هدف
  سیتومگالوویروس (CMV)، یکی از شایع ترین عوامل بیماری زای فرصت طلب در افراد آلوده به ویروس نقص ایمنی اکتسابی (HIV) است و باعث ایجاد بیماری هایی نظیر انسفالیت، پنومونی و کوریورتینیت می گردد. هدف این مطالعه، بررسی ملکولی عفونت فعال سیتومگالوویروس در افراد آلوده به ویروس نقص ایمنی اکتسابی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه، بر روی 50 نمونه خون افراد آلوده به HIV انجام شد. بیماران مورد مطالعه در دو دسته مصرف کننده و غیرمصرف کننده داروی ضدرتروویروسی قرار گرفتند. نمونه های خون پس از جداسازی پلاسما از نظر وجود ژنوم سیتومگالوویروس به روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 50 بیمار مورد بررسی، 56 درصد (28 نفر) مرد و 44 درصد (22 نفر) زن بودند. ژنوم سیتومگالوویروس در 16درصد (8 مورد) شناسایی گردید که در جمعیت مورد بررسی، شیوع ملکولی عفونت فعال سیتومگالوویروس در مردان 21/4 درصد (6 مورد) و در زنان9/1 درصد (2مورد) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی عفونت فعال CMV در بیماران تحت درمان مبتلا به HIV، درمان عفونت فعال CMV نیز مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عفونت فعال، سیتومگالوویروس، ویروس نقص ایمنی اکتسابی، شیراز، PCR
 • غلامرضا گودرزی*، پگاه شکیب، مریم لشکرآرا صفحات 61-67
  زمینه و هدف
  اشریشیاکلی به عنوان یکی از شایع ترین عوامل مسبب عفونت های ادراری اکتسابی از جامعه و بیمارستانی، مقاومت چندگانه ای به آنتی بیوتیک های مختلف از جمله آمینوگلیکوزیدها پیدا کرده است. مکانیسم اصلی مقاومت به آمینوگلیکوزبدها، غیر فعال سازی این داروها توسط طیفی از آنزیم های استیل ترانسفراز، نوکلئوتیدیل ترانسفراز و فسفوترانسفرازها می باشد. در این مطالعه، فراوانی مقاومت به برخی از آمینوگلیکوزیدهای مهم و همچنین توزیع ژن های aac(3)-IIa، aph(3)-Ia و ant(2)-Ia در بین جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک بدست آمده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری ارزیابی شد.
  روش بررسی
  حساسیت ضد میکروبی 200 جدایه یوروپاتوژنیک اشریشیاکلی از بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان، علیه 9 آنتی بیوتیک به روش انتشار از دیسک ارزیابی شد. سپس توزیع ژن هایaac(3)-IIa، aph(3)-Ia وant(2)-Ia به روش PCR تعیین گردید.
  یافته ها
  39 درصد ازجدایه های بدست آمده از بیماران بستری (100=n) و 19 درصد جدایه های بدست آمده از بیماران سرپایی(100=n)، حداقل به یک آمینوگلیکوزید مورد آزمایش مقاوم بودند (58 جدایه). در بین جدایه های مورد آزمایش (200=n)،19/5، 13، 7/5 و 4/5درصد به ترتیب به جنتامیسین، کانامایسین، نئومایسین و آمیکاسین مقاوم بودند. شایع ترین ژن در بین جدایه های مقاوم به حداقل یک آمینوگلیکوزید (58=n) (aac(3)-IIa (%65/5 و سپس (25/8%) aph(3)-Ia بود. همچنین ژن ant(2)-Iaدر هیچکدام از جدایه ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  حضور ژن aac(3)-IIa با مقاومت به جنتامیسین رابطه معناداری دارد (100%، 0/05>p). به دلیل توزیع نسبتا بالای ژن aac(3)-IIa در بین جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک، استفاده از آمینوگلیکوزیدهایی چون آمیکاسین در شرایط بالینی برای درمان عفونت های ادراری توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، عفونت های مجاری ادراری، آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها
 • شرابه هزارخوانی، فرهاد نیک نژاد، نجمه شاهینی* صفحات 68-73
  زمینه وهدف
  اونیکومایکوزیس عفونت قارچی صفحه ناخن است که باعث ایجاد زخم پای دیابتی و تشدید عفونت ناخن می شود. این مطالعه با هدف بررسی شیوع عفونت های قارچی ناخن در بیماران دیابتی تیپ 2 انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. تعداد 300 نفر دیابتی مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان 5 آذر به طور تصادفی انتخاب شدندکه از نظر بیماری عروق محیطی وضایعات پوستی، زخم پای دیابتی و نوروپاتی محیطی معاینه شدند.آزمایش های FBS، HbA1cو اسمیر مستقیم و کشت قارچ انجام شد.
  یافته ها
  عفونت قارچی ناخن در 19 نفر(6/3%) مشاهده گردیدکه میانگین سنی 1/04± 53/65 سال بود. کمترین و بیشترین سن 28 و 84 سال بود. نسبت خطر عفونت قارچی ناخن در مردان نسبت به زنان 08/1 بودکه از نظر آماری معنادار نبود. تفاوت معنی دار آماری در قومیت، سن، BMI، FBS، HbA1C دیده نشد. محل درگیری ناخن در 16 مورد (29/6%) در پا و در سه مورد در پا و دست بود که از نظر آماری معنادار بود(0/000= P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان دهنده شیوع پایین تری از عفونت قارچی در جمعیت مورد مطالعه نسبت به سایرمطالعات بود. ارتباطی بین اطلاعات دموگرافیک و شیوع عفونت های قارچی دیده نشدکه نیاز به مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر است.
  کلیدواژگان: شیوع، عفونت های قارچی، دیابت
 • علی ظفر زاده، نازک امانی داز*، نویسا سادات سید قاسمی صفحات 74-81
  زمینه و هدف
  نوشیدن آب سالم برای سلامتی ضروری است و توسعه بهداشت همواره به تامین آب سالم وابسته است. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط کدورت و کلر باقیمانده بر میزان آلودگی میکروبی آب آشامیدنی شهرستان آق قلا بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 2079 نمونه به روش سرشماری از شبکه های آب 78 روستا و مناطق شهری، طی دو سال جمع آوری و کلیه مراحل نمونه برداری و انجام آزمایش ها طبق روش استاندارد انجام شده است.
  یافته ها
  در بیش از 96 درصد روستاهای مورد مطالعه (75 روستا) بیشتر از 90 درصد نمونه ها فاقد کلیفرم مدفوعی بودند، به جز سه روستا که شاخص مذکور پایین و در محدوده 85 تا 88 درصد بود. رابطه کلر باقیمانده با کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی معنی دار بود (P value≤0/05). رابطه کدورت با آلودگی های کلیفرمی و کلیفرم مدفوعی و کلر باقیمانده معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با افزایش کلر باقیمانده در شبکه های آب رسانی تعداد کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی کاهش یافته است. پیشنهاد می شود جهت کاهش آلودگی باکتریایی و افزایش اثر کلر باقیمانده در شبکه آب رسانی نسبت به کاهش کدورت و شست شوی سالیانه شبکه های آب رسانی اقدام شود.
  کلیدواژگان: آق قلا، کلر باقیمانده، کلیفرم، کلیفرم مدفوعی
 • بهمن رحیمی اسبویی، عبدالستار پقه، مهدی فخار*، سولماز پقه، یوسف دادی مقدم صفحات 82-89
  زمینه و هدف
  طغیان بیماری های انگلی در انسان می تواند در اغلب کشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته، در اثر مصرف سبزی های خام اتفاق افتد. هدف از این بررسی، پی بردن به وضعیت و نوع آلودگی انگلی سبزیحات خوراکی مصرفی در استان گلستان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در سال 1391 به مدت 6 ماه در شهرهای مختلف استان گلستان انجام شد. نمونه های سبزی درسطح شهر به صورت تصادفی انتخاب و تعداد 100 نمونه از 4 نوع سبزی(جعفری، کاهو، تربچه و شاهی) جمع آوری شد. هریک از نمونه ها بعد از طی مراحل شست شو، سانتریفوژ و تهیه رسوب، از نظر آلودگی های انگلی کرمی و تک یاخته ای مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 100 نمونه مورد بررسی، 37 موردآلودگی(37%) مشاهده شدکه30مورد(81/1%) مربوط به کرم هاو7 مورد(18/9%) مربوط به تک یاخته ها بود. از نظر نوع سبزی بیشترین آلودگی در جعفری (37/9%) وکمترین آلودگی در تربچه(0/12%) مشاهده شد. بیشترین آلودگی مربوط به لاروهای آزادزی(58/6%) وکمترین آلودگی مربوط به تخم هیمنولپیس نانا(5/1%) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، سبزی های مصرفی استان گلستان یک خطر بالقوه جهت آلودگی انسان به بعضی عفونت های انگلی به شمار می روند.
  کلیدواژگان: سبزی، انگل، عفونت های انگلی، استان گلستان
 • عالیه کاظمی*، کیوان اسماعیلی ترکان پوری صفحات 90-96
  زمینه و هدف
  امروزه مدیریت اثربخش منابع انسانی، نقش مهمی در موفقیت سازمان ها ایفا می کند. سازمان ها در راستای دستیابی به بازده بالا از منابع محدود، سعی در تخصیص زبده ترین افراد برای مسئولیت های مورد نظرشان را دارند. تصمیمات در خصوص تخصیص سرمایه های انسانی به بخش های مختلف سازمان و ترکیب کارآمد آنها از دشواری های مدیریت منابع انسانی به شمار می رود.
  روش بررسی
  در این مطالعه با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با در نظر گرفتن شاخص های مختلف کمی و کیفی در یک آزمایشگاه پزشکی، مطلوب ترین تخصیص انجام شد و ترکیب مناسبی از نیروی انسانی متخصص برای بخش-های مورد نظر انتخاب شدند.
  یافته ها
  با توجه به شاخص های مشخص، 8 نفر از کارشناسان به 3 بخش از یک آزمایشگاه پزشکی تخصیص یافتند.
  نتیجه گیری
  روش تحلیل سلسله-مراتبی، روش مناسبی برای تخصیص منابع انسانی به بخش های مختلف یک سازمان است.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آزمایشگاه پزشکی
 • الهام عبدالهی، فتانه توسلیان، مرتضی صمدی* صفحات 97-102
  زمینه وهدف
  آترواسکلروزیس بیماری التهابی است که مهمترین عامل ایجاد کننده آن اکسیداسیون لیپوپروتئین های با چگالی پائین (LDLs) است. لیپوپروتئین های با چگالی بالا(HDLs) از طریق جلوگیری از اکسیداسیون این ترکیبات مانع از ایجاد این بیماری می شوند. همچنین غلظت سرمی پروتئین واکنشگر(c (CRP به عنوان یک پروتئین مرحله حاد در شرایط التهابی مانند بیماری آترواسکلروزیس بالا می رود هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی C RP وHDL در افراد مبتلا به بیماری آترواسکلروزیس بود.
  روش بررسی
  میزان سطح سرمی CRP وHDL در 45 نفر مبتلا به آترواسکلروزیس به عنوان گروه مورد و 45 نفر سالم به عنوان گروه شاهد در آزمایشگاه مرکزی شهر یزد اندازه گیری شد. سطح سرمی CRP به صورت کمی به روش توربیدومتری و سطح سرمی HDL به وسیله روش رنگ سنجی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی CRP در گروه مورد 4/08± 7/62 میلی گرم بر لیتر ودر، میانگین سطح سرمی HDL درگروه مورد:9/41 ± 45/29میلی گرم بر دسی لیتربود. نتایج این مطالعه نشان می دهد بین سطح سرمی CRP و سطح سرمی HDL در افراد مبتلا به بیماری آترواسکلروزیس رابطه معکوس معنی داری وجود دارد.Pvalue:0.001) و. (Pearson correlation:-0.7 بین سطح سرمی CRP و سطح سرمی HDL در افراد گروه شاهد رابطه معنی داری وجود ندارد.
  (P value:0.88، pearson correlation 0.023).
  نتیجه گیری
  یافته های این بررسی بیانگر این است که بین سطح سرمی C RP وHDL رابطه ی معنی دار معکوسی وجود دارد.
  کلیدواژگان: آترواسکلروزیس، CRP، HDL
 • معصومه علمی مریان، محمد فائزی قاسمی* صفحات 103-109
  زمینه و هدف
  کمپلکس(Burkholderia cepacia(BCC یک عامل بیماری زای گیاهی است. این باکتری به عنوان یک عامل مهم مرگ و میر در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی و بیماران بستری در بیمارستان ها به حساب می آید. هدف از این تحقیق جدا سازی و شناسایی Burkholderia cepacia از بیماران بستری در بیمارستان های غرب استان گیلان و ارزیابی اثرات ضد باکتریایی آنتی بیوتیک ها رایج بر روی ایزوله های شناسایی شده این باکتری بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه90 نمونه بزاق و خون از بیماران مبتلا به عفونت خونی، پنومونی، آسم، بیماران دارای سوند، بیماران متصل به دستگاه مانیتورینگ یا ونتیلاتور و همچنین بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی (سرطان، آنمی،...) که در بخش-های مختلف اطفال، داخلی، مراقبت های ویژه و مراقبت های قلب بستری بودند، گرفته شد. برای غربالگری اولیه نمونه ها بر روی محیط انتخابی (B CSA (Burkholderia cepacia selective agar کشت داده شدند. حساسیت به آنتی بیوتیک ها به روش کربی بائر و با استفاده از محیط کشت مولر-هینتون آگار و شناسایی ایزوله های جداسازی شده با کمک تقویت ژن rec A انجام پذیرفت.
  یافته ها
  از90 نمونه جداسازی شده در این مطالعه یک جدایه مشکوک به B. cepacia از نمونه ی بزاق یک خانم 24 ساله ی مبتلا به آسم جداسازی، شناسایی و تایید شد که به آنتی بیوتیک های باسیتراسین، پیپراسیلین و سیپروفلوکساسین مقاومت نشان داد.
  نتیجه گیری
  گسترش B. cepacia در بخش های غرب استان گیلان زیاد نبوده و این مطابق اطلاعات بدست آمده از شیوع این باکتری در ایران است.
  کلیدواژگان: Burkholderia cepacia، شناسایی، جداسازی، عفونت های بیمارستانی
 • ناصر نظری، مهر علی رحیمی*، احسان بیات صفحات 110-113
  زمینه و هدف
  تریکوموناس واژینالیس یک عامل بیماری زای شایع در سراسر جهان می باشد که سالانه 180 میلیون نفر را مبتلا می کند. در این مطالعه میزان شیوع تریکوموناس واژینالیس در بیماران مبتلا به دیابت در مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات دیابت بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، تعداد 215 نفر زن مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه که مبتلا به دیابت بودند جهت آلودگی به تریکوموناس واژینالیس مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از تکمیل پرسشنامه حاوی اطلاعات لازم توسط کارشناس مجرب مامایی و با سواپ استریل از ناحیه فورنیکس خلفی واژن نمونه گیری و با روش آزمایش مستقیم میکروسکوپی و محیط کشت دورسه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در خانم هایی که مبتلا به دیابت بودند در مجموع 1/3 درصد بدست آمد.
  نتیجه گیری
  میزان قند خون نمی تواند در افزایش میزان شیوع این بیماری اثر قابل توجهی داشته باشد و با توجه به محدودیت های این مطالعه برای اثبات یافته ها و دستیابی بر جزئیات بیشتر، انجام بررسی جامع تر و دقیق تر ضروی است و شیوع تریکوموناس با توجه به سایر بررسی های انجام گرفته پایین می باشد.
  کلیدواژگان: تریکوموناس واژینالیس، دیابت، شیوع
 • صدیقه لیوانی، عزت الله قائمی* صفحات 114-128
  جنس میکوباکتریوم شامل گونه های بیماری زا و گونه های محیطی است که به آنها میکوباکتریوم های غیر توبرکلوز گفته می شود. این مطالعه به بررسی و تحلیل 43 مطالعه انجام شده در ایران در زمینه تعیین فراوانی انواع میکوبکتریوم های غیرتوبرکلوز در منابع مختلف از سال 1355 تا 1392 پرداخته است. در جمع بندی مشخص شد که در نمونه های آب و خاک به ترتیب 16 و 28 گونه میکوباکتریوم غیر توبرکلوز جدا شده که شایع ترین گونه در آب م. فورچوئیتوم و م. چلونی هر کدام با 25/4%، و شایع ترین گونه در خاک م. فورچوئیتوم با 19/7% بوده است. در نمونه های انسانی نیز فراوانی گونه م. فورچوئیتوم بیشتر از سایر گونه ها بوده است. فراوانی میکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی در نمونه های بالینی مختلف، متفاوت بوده اما به طور میانگین، حدود 1/1% از کل مراجعانی که با علایم مشکوک به سل به مراکز بهداشتی- درمانی مراجعه نموده اند را شامل می شد.
  کلیدواژگان: میکوباکتریوم های محیطی، میکوباکتریوم های غیر توبرکلوز، ایران، میکوباکتریوم فورچوئیتوم
|
 • M. Hasannejad Bibalan, N. Javid, M. Samet, F. Shakeri, Ea Ghaemi * Pages 1-7
  Background And Objective
  Biofilm is a complex microbial community embedded in a self-produced extracellular polymeric matrix. We aimed to study the extent of biofilm formation by S. Areas isolates and its relation to some phenotypic and genotypic criteria.
  Material And Methods
  One hundred-fifty strains of Staphylococcus aureus isolated from Gorgan were studied. Microtiter plate assay method was used for investigation of biofilm formation.The biofilm formation of strains were recorded and its relation to accessory gene regulator (agr) and antibiotic resistance were assessed by X2 test.
  Results
  Eighty-four isolates (56%) were able to form biofilm. The strength of biofilm formation in agr group I was more than that of other groups. The biofilm formation among S. Areas isolated from the wound and urine (both with 75 %) had the highest capability. Methicillin-resistant isolates had a greater ability to biofilm formation.
  Conclusion
  Methicillin resistant isolates had a greater ability to biofilm formation. Given the importance and treatment related problems of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) especially Community Acquired-Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (CA-MRSA), it is a necessity to control or remove the biofilm formation alongside antibiotic treatment.
  Keywords: Staphylococcus Aureus, Biofilm, Microtiter Plates Assay, PCR
 • N. Hashemi, Y. Yazdani * Pages 8-14
  Background And Objectives
  Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory autoimmune disease. Mucosal feeding of myelin basic protein binding to the cholera toxin B subunit can reduce the intensity of the immune response in MS patients. Expression system, the domain composition of the fusion protein, accessibility of two domains, codon adaptation index (CAI) and GC contents are very important for the large scale production of fusion protein.
  Material And Methods
  we used DNA2, PSIPRED and ProtParam softwares for designing the best form to produce fusion protein. Moreover, the correct open reading frame of myelin basic protein was also considered. First the coding sequence was verified and then synthesized. For confirmation of the recombinant vector, PCR test was carried out using T7 primers. Finally it was inserted into the cloning site of pET28 expression vector.
  Results
  After coding optimization, the CAI rate was increased from 64 % to 80% and GC content from 41 % to 49%. The presence of a band near 700bp resulted from PCR amplification test demonstrates the correct cloning of recombinant vectors in the cloning site of pET28 expression vector.
  Conclusion
  According to software and experimental analysis, the designed sequence probably in the best form could be used for production of recombinant protein.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Cholera Toxin, Myelin Basic Protein
 • M. Rajabi, R. Habibipour *, S. Vesaghati Ezatpour, S. Vesaghati Ezatpour Pages 15-22
  Background And Objective
  Antimicrobial and antiviral effects of Alloe Vera and Stachys inflata have been proved. We aimed to investigate the effects of extract of Alloe Vera and Stachys inflate on the growth of some bacteria to take the place of chemical drugs.
  Material And Methods
  the extracts of both plants were prepared by maceration method; different concentrations were prepared using Mueller Hinton agar medium and tested by Disc diffusion. Furthermore, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were determined by the Microdilution method.
  Results
  The effect of Alloe Vera extract was significant on Staphylococcus aureus. MIC and MBC of Aloe Vera extract on Bacillus subtilis were obtained in 230 and 410 mg/ml, respectively, which were 500 and 714 mg/ml for Haemophilus influenza. The extract of gel of Alloe Vera had no effect on Bacillus subtilis. The extract of leaf and gel of Alloe Vera had an inhibitory effect on Haemophilus influenza and Pseudomonads aeraginosa. The extract of Stachys inflata had an inhibitory effect on Haemophilus influenza, but it did not have any on Pseudomonads aeraginosa. The Extract of Stachys inflata had no effect on Bacillus subtilis, while showing significant effect on Staphylococcus. Among antibiotics, Ofloxacin had an effect on Haemophilus influenza. The extract of both plants did not show any effect on Klebsiella pneumonia.
  Conclusion
  Given the effect of Alloe Vera and Stachys inflata in laboratory conditions, we hope that these extracts will be used instead of chemical substances for making nutritional supplements to control human diseases.
  Keywords: Alloe Vera, Antibacterial, Stachys Inflata, Extract
 • M. Mohseni *, F. Khosravi, M. Mohadjerani, Mj Chaichi Pages 30-39
  Background And Objectives
  Contamination of environment to lead and copper is rising due to human activities. One of the best methods to remove heavy metals from the environment is bacterial remediation. This study aimed to isolate bacteria and investigate the mechanism of lead and copper bioremediation.
  Material And Methods
  Heavy metal resistant bacteria were isolated from contaminated wastewater samples. The isolates with high resistance to lead and copper were selected for further studies and bioremediation was assessed by atomic absorption spectrophotometer. To determine the functional groups to remove metals, FT-IR was employed. In addition, plasmid curing was studied to determine the location of the genes that are resistance to heavy metals.
  Results
  Ten bacterial isolates that are resistance to heavy metals were isolated. Among these, MKH3 with the highest remediation activity removed %90 lead and %92 copper from the growth medium. The absorption mechanism of MKH3 indicated that the functional groups such as carboxyl, amide, carbonyl and hydroxyl were most effective for removal of heavy metals from the growth medium. The results revealed that heavy metal resistant genes may be located on plasmid DNA. Furthermore, molecular identification demonstrated that MKH3 was similar to Enterobacterhormaechei with 98% homology.
  Conclusion
  Bacterium isolated from a contaminated site showed the ability to remove a high amount of lead and copper. Thus, MKH3 could be useful for the bioremediation of heavy metals, particularly lead and copper, from industrial wastewater and contaminated sites.
  Keywords: Biosorption, Bacteria, Lead, Copper, FT, IR
 • M. Elmi Merian, M. Faezi Ghasemi * Pages 103-109
  Background And Objective
  Burkholderia cepacia complex (BCC) is a plant pathogen that is an important mortality factor in immune-compromised and hospitalized patients. We aimed to Isolate and Characterize the Burkholderia Cepacia Strains from Hospitalized Patients in the Hospitals of West Guilan Province.
  Material And Methods
  This study was conducted on 90 saliva and blood samples obtained from patients with blood infection, pneumonia, asthma, patients connected to the monitoring and ventilator systems, and immune-compromised patients in different sections of hospitals such as the pediatrics, internal section, ICU and CCU. Primary screening was performed by cultivating the samples on Burkholderia cepacia selective agar (BCSA); Sensitivity to antibiotics was tested by Kirby-Bauer and Muller-Hinton Agar (MHA); and the separated isolations were recognized by strengthening the gene rec A.
  Results
  Of 90 isolated samples, only one strain suspected B. cepacia was isolated from 24-year old women with asthma. This strain was resistant to bacitracin, pipracillin and ciprofloxacin antibiotics.
  Conclusion
  The incidence of B. cepacia is rare in western part of Guilan province, which is congruent with the results of overall incidence in Iran.
  Keywords: BurkholderiaCepacia, Isolation, Characterization, Nosocomial Infection
 • N. Nazari, Ma Rahimi *, E. Bayat Pages 110-113
  Background And Objective
  Trichomonas vaginalis is a pathogenic agent known worldwide and affects about 180 million annually. We aimed to investigate the prevalence of Trichomonas vaginalis in diabetic patients referred to diabetic research center.
  Material And Methods
  In this descriptive-analytic study, 215 women referring to the Diabetic Center in Kermanshah Province were investigated for Trichomonas vaginalis. After collecting the data by a questionnaire, the samples were obtained from posterior fornix by sterile swabs and sent for assessing by direct microscopy and Dorset medium.
  Results
  Totally, 1.3 percent of the women were confirmed to be infected with T. vaginalis.
  Conclusion
  The range of blood sugar cannot remarkably affect the prevalence of T. vaginalis. Given the limitations of this study and low prevalence compared to similar studies, we recommend further comprehensive research for better understanding.
  Keywords: Trichomonas Vaginalis, Diabet, Prevalence
 • Livanis., Ghaemi, Ea * Pages 114-128
  Mycobacterium genus includes pathogenic and environmental speciese called non-tuberculous mycobaceria. This article analyzed studies that considered the frequency of non-tuberculous mycobacteria in Iran. The analyses showed non-tuberculous mycobacteria 16 and 28 species isolated in water and soil samples, respectively. The most frequent species in water were M. fortuitum (25.4%) and M. chelonae (25.4%), and in the soil, it was M. fortuitum (19.7%). The most frequent species in human specimens was M. fortuitum. The frequency of non-tuberculous mycobacteria in various clinical samples was different, but in average it was isolated in 1.1% of tuberculosis suspected people that referrd to the healthcare centers.