فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/04
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نامه به سردبیر
 • عباس عبداللهی*، الهه احمدی، عبدالرسول ذاکرین صفحات 141-142
 • مقالات مروری
 • محمدحسین مهربان، جواد جمشیدی، صادق ولیان* صفحات 143-153
  خانواده های ژنی شامل چندین ژن همولوگ می باشند که از لحاظ توالی و عملکرد بسیار یکسان می باشند. این خانواده ها در ژنوم بصورت پراکنده یا پشت سرهم قرار گرفته اند. اگر اعضای یک خانواده ژنی در طول ژنوم پراکنده شده باشند و در یک ناحیه قرار نداشته باشند معمولا دارای عملکردهای بخصوصی می باشند. تعداد بالای نسخه های ژنی این خانواده ها در اثر فرآیندهایی مانند دوبرابری ژنی و هم چنین رونویسی معکوس در ژنوم ایجاد شده است. یکی از دلایل وجود این نسخه های تکراری در ژنوم نیاز بالای سلول به محصولات این ژن ها می باشد. محصولات این ژن ها در فرآیندهای حیاتی سلول مانند همانند سازی، رونویسی و ترجمه دخیل می باشند. از فواید دیگر آن می توان به افزایش تنوع ژنتیکی یک موجود یا جمعیت در اثر تکرار توالی ها اشاره کرد که در دوره تکاملی جانداران به افزایش بقای آن ها کمک می کند. نیروهای متفاوت تکاملی در ایجاد، حفظ و یا تغییر این خانواده های ژنومی دخیل می باشند. تکامل تجمعی، انتخاب مثبت و رانش ژنتیکی از نمونه های این نیروها هستند که نقش عمده ای را در شکل گیری خانواده های ژنی ایفا می کنند. در این مطالعه به بررسی نحوه تشکیل و سازمان دهی خانواده های ژنی در ژنوم می پردازیم و عوامل موثر در تکامل آن ها و نقش آن ها در ژنوم را بررسی می کنیم.
  کلیدواژگان: خانواده ژنی، ابر خانواده ژنی، تکامل تجمعی، دوبرابری ژن ها
 • مقالات پژوهشی
 • مهرداد اصغری استیار، سید رضامودب*، نیما اسماعیل نسب، عبدالناصر رفیع صفحات 154-160
  زمینه و هدف
  واکسیناسیون، یکی از بهترین راه های پیشگیری در مقابل ویروس هپاتیت B می باشد. با توجه به ارائه واکسن های مختلف علیه این ویروس و با توجه به تفاوت فاکتورهای منتخب ایمنی زایی، بررسی های مختلف روی گروه های مختلف در نقاط متفاوت، ضروری به نظر می رسد. در پژوهش حاضر، مقدار تیتر آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B (anti-HBs) ارزیابی گردید و رابطه آن با فاکتورهای مختلف در کادر درمانی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مشاهده ای توصیفی- مقطعی و با استفاده از پرسشنامه و آزمایش های سرولوژی صورت گرفته است. جمعیت مورد مطالعه، 146 نفر از کادر درمانی بیمارستان شهید مدنی تبریز بود. حجم نمونه بر اساس گروه High risk انتخاب شدند. مقدار anti-HBs با روش ELISA اندازه گیری شد.
  نتایج
  از افراد مورد مطالعه، 32 نفر (24%) فاقد تیتر محافظت کننده (MIU/ML anti-HBs<10)، 38 نفر (25/3%) دارای تیتر محافظت کننده نسبی (MIU/ML 10≤anti-HBs≤100) و 76 نفر (50/7%) دارای تیتر محافظت کننده کامل (MIU/ML anti-HBs>100) بودند. ارتباط معنی داری بین تیتر آنتی بادی با سن، استعمال دخانیات و تزریق دوز کامل واکسن وجود داشت (p<0.05). ارتباط معنی دار آماری بین سطح ایمنی و جنس، تماس با فرد بیمار و زمان سپری شده از آخرین واکسیناسیون وجود نداشت (p>0.05).
  نتیجه گیری
  آموزش و واکسیناسیون کامل پرسنل درمانی توصیه می شود و این افراد سالانه باید از نظر anti-HBs بررسی شوند و در صورت نیاز به ویژه در افراد مسن تر واکسیناسیون مجددا انجام شود.
  کلیدواژگان: ایمنی زایی، واکسیناسیون، هپاتیت B، کادر درمانی
 • محبوبه خورسندی، کتایون وکیلیان*، منا نصیرزاده ماسوله صفحات 161-167
  زمینه و هدف
  ترس از زایمان یکی از مشکلات عمده تولد و دوران بعد از زایمان است. این تحقیق به منظور بررسی دلایل و عوامل مرتبط با ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های مراقبت بارداری شهر اراک طرح ریزی گردید.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه مقطعی– تحلیلی بود که 595 زن باردار با مراجعه به درمانگاه های مراقبت های بارداری شهر اراک در آن شرکت کردند. پنج درمانگاه شهر اراک به طریق تصادفی وارد نمونه گیری شدند. از هر درمانگاه زنان بارداری که تمایل به تکمیل پرسشنامه داشتند وارد مطالعه شدند. برای آنالیز داده ها از آزمون های کای دو، تی مستقل و من ویتنی-یو و تست فریدمن و نرم افزار SPSS 18 استفاده شد.
  نتایج
  میانگین سنی نمونه ها 5/3 ±26 بود. % 55/8(332) دارای ترس از زایمان بودند. میانگین نمره ترس زنان نخست زا 26.2 ± 7.8 و زنان مولتی پار7/9 ± 9 /23 بود که نتایج معنی دار بود (p<0.0 01). اختلاف معناداری بین نمره ترس از زایمان زنانی که سزارین را انتخاب کردند27.5 ±5.1 و زنانی که زایمان طبیعی را انتخاب کردند 24.1±3.2 وجود داشت (0/02=p). نتایج نشان داد که شایع ترین علت ترس از زایمان ترس از آسیب به نوزاد77/9%(459) بود.
  نتیجه گیری
  از آنجا که اکثریت زنان ترس از زایمان داشتند و ترس در زنان نخست زا و سزارینی بیشتر بود شناسایی زنان باردار با علل ترس از زایمان و آگاهی دادن به آنها و ارائه خدمات مشاوره ای به منظور کاهش درخواست سزارین پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ترس از زایمان، سزارین، زنان باردار، زایمان طبیعی
 • زینب جوکار*، فرحناز محمدی، حمیدرضا خانکه، سعید فلاح تفتی، فرامرز کوشش صفحات 168-176
  زمینه و هدف
  COPD یک بیماری پیشرونده و غیرقابل علاج است و علائم اصلی آن عبارتست از تنگی نفس که باعث خستگی و در نتیجه کاهش فعالیت روزانه و کاهش کیفیت زندگی می شود. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر مراقبت پرستاری توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران COPD بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است، نمونه ها 36 بیمار واجد معیارهای ورود بودند که به روش بلوک بندی تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. برای هریک از نمونه های گروه مداخله، 3جلسه ی 1 ساعته آموزشی طی 3 روز متوالی بصورت فردی و چهره به چهره انجام شد و پیگیری آن 7 هفته پس از ترخیص در منزل ادامه داشت و گروه کنترل تحت مراقبت های معمول قرار داشتند. خستگی و کیفیت زندگی دو گروه قبل از انجام مداخله و 7 هفته بعد از ترخیص با استفاده از مقیاس شدت خستگی (FSS) و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-12 مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (تی مستقل، تی زوجی، مجذور کای و کوواریانس) در سطح معنی داری 95 درصد صورت گرفت.
  نتایج
  مقادیر مجذور اتا بدست آمده در این مداخله نشان داد که تاثیر برنامه توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر خستگی (89%) بیشتر از کیفیت زندگی(50%) بود (0/001>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، میزان تاثیر برنامه توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل در کاهش میزان خستگی بیشتر از ارتقاء کیفیت زندگی مبتلابان به COPD می باشد.
  کلیدواژگان: بیماری انسدادی مزمن ریه، پرستاری توانبخشی، توانبخشی ریوی، خستگی، کیفیت زندگی
 • علی احسان شهبازی، مصطفی رضاییان، محمدرضا اشراقیان، مهدی محبعلی، محمدباقر رکنی، میثم شریف دینی، عشرت بیگم کیا* صفحات 177-184
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات اساسی بهداشتی اغلب کشورهای جهان آلودگی به انگل های روده ای می باشد؛ لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی فراوانی انگل های روده ای در مناطق روستایی شهرستان ساوه در استان مرکزی طی سال های 85-1384 انجام شد.
  مواد و روش ها
  755 نمونه مدفوع از گروه های مختلف سنی با نمونه گیری خوشه ایسیستماتیک دو مرحله ای و به صورت تصادفی جمع آوری شدند و با روش رسوبی فرمالین اتر و در مورد نمونه های اسهالی به روش مستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند.
  نتایج
  در این مطالعه، 14 درصد افراد مورد بررسی آلوده به انگل های روده ای بودند. میزان آلودگی به تک یاخته های روده ای، 13/3 درصد و کرم های روده ای 0/7 درصد بود. میزان آلودگی به هر یک از انگل ها به قرار زیر بود: آنتاموبا کلی 5/9 درصد، ژیاردیا لامبلیا 5/6 درصد، بلاستوسیستیس هومونیس 1/6درصد، یدوموبا یوتچلی و کیلوماستیکس مسنیلی هر کدام 0/1 درصد، هیمنولپیس نانا و اکسیور هر کدام 0/3 درصد و تنیا 0/1 درصد.
  نتیجه گیری
  وضعیت شیوع انگل های روده ای در مناطق روستایی شهرستان ساوه در مقایسه با نتایج مطالعات دیگر در روستاهای سایر مناطق کشور، کمتر است. با توجه به اینکه شهرستان ساوه به عنوان شهر سالم شناخته شده است، انعکاس ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این منطقه در نتایج حاضر نمایان است. ادامه روند ارتقاء سطح بهداشت جهت کاهش بیشتر انگل ها به خصوص ژیاردیا لامبلیا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: شیوع، انگل های روده ای، روستا، ساوه
 • بهروز مرادحاصل*، مصطفی تقی پور، معصومه صیدی، وهاب دهلقی، سجاد پشوتن شایسته صفحات 185-193
  زمینه و هدف
  ضرورت کنترل و تنظیم دمای بدن نوزادان نارس و تامین شرایط مطلوب فیزیکی مورد نیاز آن ها بعنوان فاکتورهای مهم در تکمیل فرآیند رشد جسمی و مغزی نوزادان، امری انکارناپذیر است. کاربرد سیستمی که سلامت نوزاد را در ساعات اولیه تولد در انکوباتور تضمین نماید بسیار مهم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این روش دمای بدن نوزاد بدون نیاز به اتصال سنسور تماسی بوسیله مجموعه ای از سنسورهای مادون قرمز غیر تماسی و میکروکنترلر کنترل و تنظیم می گردد. دماهای دریافتی پس از تحلیل و محاسبه میانگین به داده های دیجیتالی قابل پردازش تبدیل و به میکروکنترلر دیجیتالی ارسال می گردد تا ضمن کنترل با تنظیمات کاربر، بر اساس برنامه نویسی انجام شده دستورات لازم عملکردی به سیستم مولد دمای داخلی محفظه انکوباتور ارسال گردد.
  نتایج
  در این مقاله که بر اساس خلاقیت نویسندگان شکل گرفته است، سیستمی هوشمند جهت کنترل دمای بدن نوزادان نارس در انکوباتور بدون نیاز به سنسور پوستی ارائه گردیده است.
  نتیجه گیری
  استفاده از این روش، منتج به اطمینان از عملکرد و ایمنی صحیح انکوباتور شده است و ضمن پیشگیری از آسیب های جدی به بافت های مغزی و جسمی نوزادان نارس، ضریب ابتلا به اختلالات عصبی و رشدی این دسته از نوزادان را بطور چشمگیری کاهش خواهد داد.
  کلیدواژگان: انکوباتور نوزاد، سنسور پوستی، سنسور مادون قرمز غیر تماسی، میکروکنترلر، سیستم کنترل دما
 • فرزاد روشن ضمیر*، حمیرا حمایلی مهربانی، محمدحسن مشکی باف، مهدی محمودی، رضوان بیژنی، علیرضا خورشید صفحات 194-200
  زمینه و هدف
  ارتباط مقدار ویتامینD3 سرم با سندرم متابولیک همچنان نامشخص است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح ویتامینD3 سرم زنان و ارتباط آن با هر یک از شاخصه های سندرم متابولیک انجام شد.
  مواد و روش ها
  یک مطالعه مقطعی در بین 200 زن 20 تا 50 ساله سالم، در دو گروه، گروه وزن طبیعی با نمایه توده بدن (BMI) در محدوده 18.5-24.9 kg/m2 و گروه اضافه وزن و چاق با BMI مساوی و بالاتر از kg/m225، که از مکمل های ویتامین و املاح استفاده نمی کردند، انجام شد. اندازه گیری ها شامل وزن، قد، دورکمر، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و اخذ یک نمونه خون پس از 12-10 ساعت ناشتایی شبانه برای تست های گلوکز، تری گلیسرید، HDL-کلسترول و 25 هیدروکسی ویتامینD3 بود.
  نتایج
  76 نفر در گروه وزن طبیعی و 98 نفر در گروه اضافه وزن و چاق قرار داشتند. میانگین سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 در دو گروه به ترتیب 9/19±3/22 نانو گرم و 16.5±11.4 نانوگرم در میلی لیتر بود که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (p=0.31). از بین شاخص های سندرم متابولیک، HDL-کلسترول (r=.25، p<0.05) و دور کمر(r=-.14، p<0.05) با کمبود ویتامینD3 ارتباط داشتند که با تعدیل نمایه توده بدن نیز این ارتباط مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد اگر چه اختلاف معنی داری بین مقدار ویتامین D3 در دو گروه وجود نداشت اما بیش از 80 درصد زنان در هر دو گروه کمبود ویتامین D3 داشتند، که با توجه به اهمیت کمبود ویتامین D3 بخصوص در گروه مورد مطالعه، این مسئله قابل توجه است.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، ویتامین D3، چاقی
 • جواد مهتدی نیا، مهرنوش ذاکرزاده، مهدی گودرزی، حسین رحمان پور، حسین خادم حقیقیان* صفحات 201-208
  زمینه و هدف
  مسمومیت هیستامینی شایع ترین بیماری ناشی از غذا های دریایی در سراسر جهان است. تعیین مقدار هیستامین کنسروهای تن ماهی نه تنها وضعیت بهداشتی ماهی مورد استفاده را نشان می دهد، بلکه در حفظ ایمنی و سلامت مصرف کنندگان نیز بسیار موثر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی محتوای هیستامین 60 نمونه کنسرو تن ماهی عرضه شده در سوپرمارکت های شهر تبریز به روش الیزا ارزیابی شد. سطوح هیستامین در نمونه ها بر اساس فاصله زمانی بین تولید و فصل تولید با حد مجاز مورد مقایسه قرار گرفت. برای آنالیز آماری داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  نتایج
  میزان هیستامین نمونه ها بین 3/200 – 5 میلی گرم بر کیلوگرم متغیر بود. سطوح هیستامین در 30٪ از کنسروها، پایین تر و در 70٪ از آن ها بالاتر از حد مجاز (50 میلی گرم بر کیلوگرم) بود. میزان هیستامین در کنسروهای تن ماهی تولید شده مناطق جنوبی و شمالی کشور تفاوت آماری معنی داری داشت (p<0.05). کنسروهای تن ماهی تولید شده در تابستان و پاییز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان هیستامین را دارا بودند.
  نتیجه گیری
  نظر به اینکه درصد بالایی از کنسروها حاوی هیستامین بیش از حد مجاز بودند، خطر مسمومیت هیستامینی برای مصرف کنندگان این فرآورده ها وجود دارد.
  کلیدواژگان: هیستامین، کنسرو تن ماهی، آزمون الیزا
 • حامد ملاعباس زاده*، بهنود حاجی شیخ زاده صفحات 209-217
  زمینه و هدف
  شیر و محصولات لبنی محیط غذایی مناسبی برای رشد باکتری ها است و می تواند سریعا به انواع باکتری ها آلوده شده و پس از منتقل شدن به انسان باعث ایجاد بیماری شوند. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از جمله عوامل میکروبی در شیر و محصولات لبنی است که باعث ایجاد بیماری در انسان می شود. با توجه به این که پنیر سنتی (غیر پاستوریزه) در بین اهالی مناطق مرزی و روستایی شمال غرب ایران تحت شرایط غیر بهداشتی تولید می گردد، هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آلودگی پنیرهای سنتی با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بخش قطور شهرستان خوی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی در شش ماهه نخست سال 1390در بین 80 نمونه پنیر تهیه شده از مراکز مختلف فروش فراورده های لبنی در بخش قطور شهرستان خوی انجام گرفت و نمونه ها پس از جمع آوری به آزمایشگاه منتقل شدند.
  نتایج
  از80 نمونه مطالعه شده، 16نمونه (20%) از شیر گاو، 40 نمونه (50%) از شیر گوسفند و 24نمونه (30%) از مخلوط شیر گاو و گوسفند تهیه شده بودند. 43 نمونه (53/75%) آلودگی با استافیلوکوکوس اورئوس را نشان دادند. میزان مقاومت به متی سیلین 4 نمونه (9/30%)، تتراسایکلین و کوتریموکسازول 2 نمونه (4/65%) و اگزاسیلین 1 نمونه (2/33%) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای آلودگی پنیرهای سنتی مصرفی در این منطقه به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، تولید و توزیع آنها باید تحت کنترل متخصصین مربوطه قرار گیرد و لزوم اطلاع رسانی کافی در مورد خطرات استفاده از آنها امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، پنیر، قطور، آنتی بیوتیک
 • فاطمه گودرزی*، مرضیه حسینی، فاطمه حکمت زاده صفحات 218-224
  زمینه و هدف
  واژینوز باکتریال شایع ترین علت واژینیت در زنان سنین باروری است. مطالعه حاضر به منظور تعیین خصوصیات دموگرافیک و بالینی مبتلایان به واژینوز باکتریال جهت کمک به شناسایی سریع تر افراد مبتلا در مراجعین بیمارستان امیر المومنین اهواز طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه توصیفی- مقطعی با نمونه گیری آسان 120 خانم غیر باردار 45-15ساله مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان امیر المومنین پس از تایید تشخیص واژینوز باکتریال بر اساس معیار امسل، وارد مطالعه شدند. مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران در پرسشنامه ای که به همین منظور تهیه شده بود ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) استفاده گردید.
  نتایج
  در این مطالعه 120 خانم مبتلا به واژینوز باکتریال مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سن افراد مبتلا به واژینوز باکتریال 3/31 سال بود و 68/3% آن ها فعالیت جنسی خود را در سن کمتر از 20 سال شروع کرده بودند. شایع ترین شکایت بیماران بوی بد ترشحات (60%) و پس از آن افزایش ترشحات واژینال بود (33/3%) در 95% افراد تست ویف مثبت و در 95% بیش از 20% سلول کلیدی در ترشحات حضور داشت. در همه افراد pH ترشحات بیشتر مساوی 4/5 بود.
  نتیجه گیری
  شایع ترین شکایت بیماران بوی بد ترشحات و پس از آن افزایش ترشحات واژینال بود که برای تشخیص سریع تر و دقیق تر واژینوز باکتریال در مطب و درمانگاه ها، در کنار استفاده از اسیدیته ترشحات واژن و تست ویف به طور همزمان که انجام آن آسان بوده و زمان بر نیست، کمک شایان می کند.
  کلیدواژگان: واژینوز باکتریال، معیار امسل، واژنیت
 • لیلا نیک روز*، شهناز رستمی، هوشنگ علی جانی رنانی، عبدالرحمن راسخ، محمد مهدی نقی زاده صفحات 225-232
  زمینه و هدف
  عدم توجه به درمان درد خصوصا در رده سنی شیرخواران عوارض جدی به دنبال خواهد داشت. با توجه به نتایج مطالعات اخیر در زمینه اثر تسکینی گلوگز خوراکی و شیر مادر در دوره نوزادی که هر دو روشی غیر تهاجمی و در دسترس هستند همچنین تاثیر دوره های تکاملی بر پاسخ های درد، اثر تسکینی مداخلات مذکور در دوره های بالاتر از نوزادی مورد مقایسه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک کارآزمایی بالینی سه سوکور در 211 شیرخوار 6-4-2 ماهه بوده است که به صورت تخصیص تصادفی به یکی از سه گروه شاهد، شیر مادر و گلوکز خوراکی اختصاص داده شد. 2 دقیقه قبل از تزریق واکسن ثلاث، مداخلات انجام شد. عکس العمل شیرخواران قبل، حین و بعد از تزریق فیلم برداری شد. شدت درد توسط 2 کارشناس با استفاده از معیار تغییرات رفتاری درد بررسی گردید و طول مدت گریه توسط کرنومتر بر حسب ثانیه اندازه گیری شد.
  نتایج
  شدت درد گروه شیر مادر 5.77±0.18، گروه گلوکز خوراکی 6.63±0.16 و در گروه شاهد 5.87±0.22 به دست آمد. آزمون آماری ال اس دی نشان داد در گروه گلوکز خوراکی شدت درد به طور معنی داری بیشتر از گروه شیر مادر بود (0/014= p). تفاوت بین گروه شیر مادر و گروه شاهد از نظر آماری معنی دار نبود. طول مدت گریه بین سه گروه تفاوت معنی دار نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد شیر مادر به نسبت بهتر از گلوکز خوراکی بر میزان درد ناشی از واکسیناسیون شیرخواران عمل می کند.
  کلیدواژگان: شیرخواران، درد، واکسیناسیون، شیر مادر، گلوکز خوراکی
 • زهرا پرویزی*، نگار آذرپیرا، لیلا کهن، کورش کاظمی، محمد مهدی پرویزی صفحات 233-242
  زمینه و هدف
  ابتلا به دیابت در گیرندگان پیوند کبد یکی از مشکلات رایج در این بیماران بوده که دارای تاثیر منفی در موفقیت پیوند و حیات بیمار می باشد. دیابت پس از پیوند (PTDM) از نظر پاتوفیزیولوژی، بالینی و ژنتیکی با دیابت نوع 2 شباهت های زیادی دارد. یکی از ژنوتیپ های دخیل در ایجاد PTDM، 5219rs در ژن KCNJ11 می باشد که در عملکرد سلول های بتا دخیل بوده و اثر تنظیم کننده بر کانال پتاسیمی حساس به ATP دارد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان این پلی مورفیسم و دیابت پس از پیوند کبد در یک جمعیت ایرانی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه مورد شاهدی می باشد که بر روی 120 بیمار دریافت کننده پیوند کبد (60 بیمار مبتلا و 60 بیمار غیر مبتلا به دیابت پس از پیوند) انجام گرفته است. نمونه گلبول های سفید از بانک سلولی مرکز تحقیقات پیوند اعضا بیمارستان نمازی شیراز از بیمارانی که در سال های 1390-1386 پیوند کبد دریافت کرده اند انتخاب شده است. فراوانی ژنوتیپ های مختلف در این افراد با روش PCR-RFLP تعیین گردیده است. برای بیان نتایج از شاخص های پراکندگی و تست های آماری پارامتری استفاده شد.
  نتایج
  آنالیز آماری نشان می دهد که اختلاف معناداری بین فراوانی آللی و ژنوتیپی در دو گروه بیمار و کنترل وجود دارد و ژنوتیپ KK با (0/001 =p) و CI95% (1.60-7.6); OR=1.19، ریسک ابتلا به PTDM را افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه بین بروز دیابت پس از پیوند با جنس، سن، دوز پردینوزولون، پلی مورفیسم KCNJ11 و ژنوتیپ KK ارتباط وجود داشت.
  کلیدواژگان: KCNJ11، 5219rs، دیابت پس از پیوند کبد، پیوند کبد
 • محمد علی حق بین، حمید خسرو ضمیری، مرجان شهابی، محمد شعبانی*، حامد وحدانی صفحات 243-250
  زمینه و هدف
  لارینگوسکوپی و لوله گذاری نای علاوه بر افزایش فشار خون و ضربان قلب، اغلب با افزایش شاخص دو طیفی(Bispectral Index(BISهمراه می باشد. در این مطالعه تغییرات همودینامیک وBIS پس از لوله گذاری نای و حین بیهوشی عمومی به دنبال استفاده از مگزیلتین مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 50 بیمار 60-20ساله کاندید عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی مورد بررسی قرار گرفته و به طور تصادفی به دوگروه تقسیم شدند. 2 ساعت قبل از القا بیهوشی به گروه مورد و شاهد به ترتیب کپسول مگزیلتین 200 میلی گرم و دارونمای خوراکی تجویز شد. فشار خون سیستولی، دیاستولی، ضربان قلب و BIS هر دو گروه قبل از القا و لوله گذاری، 1، 3 و 10 دقیقه پس از لوله گذاری، بلافاصله و دقایق 15، 30، 45 و 60 پس از برش جراحی با هم مقایسه گردید.
  نتایج
  تفاوت معناداری در فشار خون سیستولی و دیاستولی بین دو گروه مشاهده نشد. ضربان قلب درگروه مگزیلتین در دقیقه 30 پس از برش جراحی و بلافاصله پس از خارج کردن لوله پایین تر از گروه کنترل بود (5 0/0>P). درگروه مگزیلتین BIS به طورمعنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (5 0/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کاهش معنی داری در تغییرات همودینامیک به دنبال لارینگوسکوپی و حین بیهوشی در گروه دریافت کننده مگزیلتین نسبت به گروه کنترل ایجاد نمی شود و به نظر می رسد تجویز این دارو سبب افزایش BIS به دنبال لوله گذاری و حین بیهوش می شود.
  کلیدواژگان: مگزیلتین، شاخص دوطیفی، تغییرات همودینامیک، لارنگوسکوپی و لوله گذاری نای
 • یزدان حیدری، شیرزاد حسینی، مجتبی کشاورز*، احمد مظفر، محمدحسن مشکی باف، محمدعلی تخشید صفحات 250-257
  زمینه و هدف
  اندوسولفان یک سم پر مصرف در کشاورزی است. این سم در انسان از طریق استنشاقی و پوستی قابل جذب است و اثراتی مانند عقیمی در مردان دارد. این تحقیق به بررسی اثر ویتامین هایE و C در پیشگیری از اثرات مضر سم اندوسولفان بر اسپرماتوژنر در موش های صحرایی نر بالغ می پردازد.
  مواد و روش ها
  موش های نر بالغ(250-200 گرم) از نژاد ویستار به پنج گروه 10 تایی تقسیم شدند، موش ها در گروه های تجربی 1،2، 3 و 4 روزانه به مدت 10 روز متوالی اندوسولفان (mg/kg 10) از طریق گاواژ دریافت کردند. همچنین در این مدت موش های گروه تجربی 2 علاوه بر اندوسولفان روزانه mg/kg 20 ویتامینC، گروه تجربی 3 روزانهmg/kg 200 ویتامین E و گروه تجربی 4 روزانه mg/kg 20 ویتامین C بعلاوه mg/kg200 ویتامین E از طریق گاواژ دریافت کردند. گروه کنترل فقط غذای معمول و آب دریافت نمودند. در پایان این دوره شمارش سلول های جنسی با میکروسکوپ نوری بر روی مقاطع بافتی بیضه انجام گردید. در پایان، نتایج توسط تست های آماری واریانس یک طرفه و دانکن در سطح 0/05≥ p بررسی گردید.
  نتایج
  نتایج نشان دهنده اثر مهاری ترکیب ویتامین های E و C بر روی اثر مخرب اندوسولفان بر فرایند اسپرماتوژنز بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که اندوسولفان با افزایش استرس اکسیداتیو موجب اختلال در اسپرماتوژنز می گردد و ویتامین های E و C با کاهش استرس اکسیداتیو موجب مهار آثار مخرب اندوسولفان بر اسپرماتوژنز می گردد.
  کلیدواژگان: اندوسولفان، ویتامین های E و C، موش صحرایی، اسپرماتوژنز، استرس اکسیداتیو
|
 • Mohammad Hossein Mehraban, Javad Jamshidi, Sadeq Vallian* Pages 143-153
  Gene families are considered as groups of homologous genes which they share very similar sequences and they may have identical functions. Members of gene families may be found in tandem repeats or interspersed through the genome. These sequences are copies of the ancestral genes which have underwent changes. The multiple copies of each gene in a family were constructed based on gene duplications and reverse transcription in the genome, which in turn, would give rise to gene variability in an individual or population. Furthermore, it would provide the cell`s vital demands for duplication, transcription, and translation. Differences in family size due to gene duplication and gene loss in cell-specific lineages may provide insights of evolutionary forces that have shaped the mammalian genome. Positive selection and concerted evolution are the main forces and the original candidates of shaping gene families and their larger partner, gene superfamily.
  Keywords: Gene Family, Gene Superfamily, Concerted Evolution, Gene Duplication
 • Mehrdad Asghari Estiar, Reza Moaddab *, Nima Esmaeelnasab, Abdolnaser Rafi Pages 154-160
  Background and Objectives
  Vaccination is one of the best methods of prevention against hepatitis B virus. With respect to various vaccines against this virus and based on the differences of selected factors of immunogenicity, various studies on different groups in different locations is necessary. In present research, therefore the titer amount value of antibody against surface antigen of hepatitis B virus (anti-HBs) was determined and its relation with different factors among medical staff was investigated.
  Materials and Methods
  This study is descriptive observational, retrospective which is conducted using questionnaire and serology tests. 146 persons of medical staff of Shahid Madani Hospital of Tabriz, Iran were the population. The sample size was selected based on the high risk group. Anti-HBs value was measured based on ELISA method.
  Results
  Out of 146 subjects, 32 persons (24%) had no protective titers (anti-HBs<10 MIU/ML), 38 persons (25.3%) had relative protective titers (10≤anti-HBs≤100 MIU/ML), and 76 persons (50.7%) had complete protective titers (anti-HBs>10 MIU/ML). It was indicated that there was a significant relation between antibody titer and age, smoking, and the injection of full dose of vaccine (p<0.05). However, there was no statistical significant relation between level of safety and age, have a contact with patient, and the time elapsed since the last vaccination (p>0.05).
  Conclusion
  Since the medical staff is in the high risk group, full training and vaccination is recommended and their anti-HBs should be analyzed annually and if necessary, revaccination in older ones should be done.
  Keywords: Immunogenicity, vaccination, hepatitis B, medical Staff
 • Mahboubeh Khorsandi, Katayon Vakilian *, Mona Nasir Zadeh Masooleh Pages 161-167
  Background and Objective
  This study was designed to investigate the causes and factors related to natural childbirth among pregnant women who attended prenatal care of Arak.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was carried out among 595 women who attended to prenatal care of Arak. Five hospitals were selected randomly. Only the pregnant women who wish to complete the questionnaire were enrolled in the study. The data were analyzed using chi-square test, t-test, the Mann-Whitney –u test, x2, Friedman Test through SPSS16 software.
  Results
  The average sample age was 26 ±5.3 years. The mean score for nulliparous women on the Fear of Childbirth Questionnaire (26.2 ± 7.8) was significantly higher than that of multiparous women (23.9 ± 7.9), p<0.0 01. There was a significant difference between the scores of childbirth, women who chose the caesarian 27.5 ±5.1 and the women who chose natural childbirth 24.1±3.2 p= (0.02). The results indicated that the most common cause of fear was of the possible harm to the baby 77.9% (459).
  Conclusion
  As far as the women’s fear regarding child birth were mostly higher among nulliparous and cesarean women, it is recommended to make them aware about the causes of fear and provide consulting services in order to reduce the demand of caesarean as a way of childbirth.
  Keywords: fear of childbirth, cesarean, pregnant women, Normal delivery
 • Zeynab Jokar *, Farahnaz Mohammadi, Hamid Reza Khankeh, Saeid Fallah Tafti, Faramarz Koushesh Pages 168-176
  Background and Objective
  The aim of the present study is to compare the effects of home-based pulmonary rehabilitation nursing care on Fatigue and QOL in patients with COPD.
  Materials and Methods
  This study was a semi experimental research. The samples were consisted of 36 patients who were selected based on inclusion and exclusion criteria into control and experimental groups through random block sampling. For each of the experimental group 3 sessions of 1 hour raining over three consecutive days were done individually and it continuous up to 7 days after the patients discharged from the hospital. However, the control group was under the regular manner. Fatigue and quality of life in both groups before the intervention and 7 weeks after discharge using the Fatigue Severity Scale (FSS) and quality of life questionnaire SF-12 were compared. The data were analyzed through inferential and descriptive statistic (Independent and paired t-test, chi-square and covariance analysis).
  Results
  Eta squared values ​​obtained in this experiment also showed that the effect of home-based pulmonary rehabilitation program on fatigue (89%) is greater than the quality of life (50%), respectively.
  Conclusion
  As the findings indicate, the effect of home-based pulmonary rehabilitation nursing care, which has the decreasing factor on fatigue is more than the quality of life in patients with COPD.
  Keywords: pulmonary rehabilitation, rehabilitation nursing, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Fatigue, QOL
 • Ali Ehsan Shahbazi, Mostafa Rezaeian, Mohammad Reza Eshraghian, Mahdi Mohebali, Mohammad Bagher Rokni, Meysam Sharifdini, Eshrat Beygoam Kia* Pages 177-184
  Background and Objective
  As far as no study has been done on the prevalence of parasitic infections in Saveh, Markazi Province, Iran, the current study aimed to investigate the prevalence of intestinal parasitic infections in rural areas of Saveh during 2005-2006.
  Materials and Methods
  755 people were selected and examined randomly through systematic cluster sampling for intestinal parasites using formalin ether sedimentation technique, as well as direct smear for the diarrheic samples.
  Results
  In general, 14% of individuals were infected with intestinal parasites. The rate of infection with protozoa and helminth parasites were 13.3% and 0.7%, respectively. The infection rate of each parasite species were as follows: Entamoeba coli 5.9%, Giardia lamblia 5.6%, Blastocystis hominis 1.6%, Iodamoeba butchli 0.1%, Chilomastix mesnili 0.1%, Hymenolepis nana 0.3%, Enterobius vermicularis 0.3% and Taenia 0.1%.
  Conclusion
  Comparing the prevalence of intestinal parasites in other parts of the country, especially the rural areas, it is found that the prevalence was lower in Saveh, which is prominent for helminthes parasites. Considering that Saveh is known as a healthy city, the efficient health services in this area is concluded from the obtained results. Therefore, providing treated safe water and sanitation for the reduction of parasites, especially Giardia are recommended in the study area.
  Keywords: Prevalence, Intestinal Parasites, Village, Saveh, Iran
 • Behrouz Moradhasel *, Mostafa Taghipour, Masumeh Seidi, Vahab Dehlaghi, Sajad Pashotan Shayesteh Pages 185-193
  Background And Objective
  Regulating body temperature of premature infants and preparing them a desirable physical condition for completing physical and mental development is essential. Using a system that guarantees neonate’s health in incubator at first birth hours is cardinal.
  Materials And Methods
  In this method, a set of non-contact infrared sensors and microcontrollers regulate neonate’s body temperature without skin sensor. Temperatures were converted to digital data after mean evaluation. They were sent to digital microcontroller for user's settings and functional orders of internal conversion system of incubator.
  Results
  In this study, an intelligent system is presented for controlling body temperature of premature infants in incubators without skin sensors.
  Conclusion
  This technique causes incubator’s proper performance and safety. It prevents damages to brain and other organs of premature neonates and reduces neurological disorders of these infants.
  Keywords: Infant incubator, Skin sensor, Non, contact infrared sensor, Microcontroller, Temperature control system
 • Farzad Roshanzamer *, Homeyra Hamayeli Mehrabani, Mohammad Hasan Meshkibaf, Mahdi Mahmoodi, Rezvan Bizhani, Alireza Khorshid Pages 194-200
  Background and Objective
  The relationship between vitamin D3 and risk factors of metabolic syndrome is unclear. This study aimed to investigate the vitamin D3 kevel of women and its relation with metabolic syndrome risk factors.
  Materials and Methods
  A cross-sectional study conducted between 200 healthy women aged 20 to 50 in two groups of normal BMI (BMI=18.5-24.9 kg/m2) and overweight/obese group (BMI≥25 kg/m2) who did not use mineral and vitamin supplementation. A fasting blood sample after 10 to 12 hour collected for fasting blood glucose, triglyceride, HDL-cholesterol and vitamin D3(25 OH D3) and weight, height, waist circumference, systolic and diastolic blood pressure were measured.
  Results
  The mean of 89 obese subjects and 76 normal weight ones were 36±9 years old. The mean of 25 hydroxy vitamin D3 was not significantly different between the two groups; 22.3±19.9 ng/ml for normal weight group and 16.5±11.4 ng/ml for the obese one (p=0.31). HDL-cholesterol (r=.25, p<0.05) and waist circumference (r=-.14, p<0.05) were related to vitamin D3 levels significantly which repeated after BMI (body mass index) adjustment
  Conclusion
  The results indicated that although the total amount of vitamin D3 were not significantly different between the two groups but more than 80 percent of women in both groups were deficient in vitamin D3 which is a noteworthy issue based on the findings of the study.
  Keywords: metabolic syndrome, obesity, vitamin D3
 • Javad Mohtadi Nia, Mehrnoush Zakerzadeh, Mehdi Goudarzi, Hossein Rahman Pour, Hossein Khadem Haghighian * Pages 201-208
  Background and Objective
  Histamine poisoning which is induced from seafood is the most common disease around the world. Determining the amount of histamine in canned tuna fish shows not only the healthy quality of fish, but also it is effective in protecting the health and safety of the consumers.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 60 samples of histamine content canned tuna fish marketed in supermarkets of Tabriz city was analyzed through ELISA method. Histamine levels in the samples were compared based on the time between the production and the production seasonwith limited range. Statistical analysis was performed using SPSS software version 16.
  Results
  Histamine levels between 5-200.3 mg/kg were different. Histamine levelin canned food was 30 % lower and 70% higher than the permissible limit (50 mg kg) in some cans. Histamine levels in canned tuna produced in North and South regions were statistically significant (p<0.05).Canned tuna fish produced in summer and autumn, respectively, had the highest and lowest levels of histamine.
  Conclusion
  According to high percentage of canned tuna, which have histamine more than permissible limit, the risk of histamine toxicity is there for consumers of such kind of food.
  Keywords: Histamine, Fish tuna, ELISA
 • Hamed Molla Abaszadeh *, Begnood Haji Sheikhzadeh Pages 209-217
  Background and Objective
  Milk and dairy products are good nutritional environments for bacterial growth. Different types of bacteria can quickly contaminate them and as a result, these products cause disease in human after transmission. Staphylococcus aureus is among the bacteria of milk and dairy products that cause disease in human. With regard to the point that traditional cheese(unpasteurized) is produced in not a sanitary situation among the residents of border and rural areas of northwest of Iran, the objective of this study was to evaluate the contamination rate, sensibility and antimicrobial resistance patterns in Staphylococcus aureus isolated from traditional cheese consumed in Qotur of khoy province.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed on 80 cheese samples provided from different dairy products stores of Qotur town in Khoy city during in the first six months of the year 2011. After collecting the samples, they were transported to the laboratory.
  Results
  among 80 studied samples, 16 samples (20%), 40 samples (50%), and24 samples (30%) were produced from cow milk, sheep milk, and a mixture of cow and sheep milk, respectively. 40 samples (50%) showed contamination by Staphylococcus aureus. Antibiotic resistances to Methicillin, Tetracycline and Cotrimoxazole, and Oxacilina were seen in four samples (9.3%), two samples (4.65%), and one sample (2.33%), respectively.
  Conclusion
  Considering the high contamination rate of traditional cheese by Staphylococcus aureus in this area, respective experts should control its production and distribution. Efficient informing about the risk of using these products seems necessary.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Cheese, Qotur, Antibiotic
 • Fatemeh Goodarzi *, Marziyeh Hosseini, Fatemeh Hekmat Zadeh Pages 218-224
  Background and Objective
  Bacterial vaginosis is the most common cause of vaginitis among women of reproductive ages. This study evaluated demographic and clinical characteristics of patients with bacterial vaginosis to help diagnosis of patients referring to Ahvaz Amir Almoomenin hospital.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 120 non-pregnant women of 15-45 years in reproductive ages referring to Ahwaz Amir Almoomenin hospital were included after confirmed diagnosis of bacterial vaginosis based on Amsel criteria. Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used for data analysis.
  Results
  120 women with bacterial vaginosis were studied. The mean age for bacterial vaginosis was 31.3 years. 68.3% had sexual activity before 20 years. Their most common complaints were malodor discharge (60%) and increased vaginal discharge (33.3%). Whiff test was positive in 95.83% of patients. More than 20% of clue cells were in 96.6% of them.. The discharge PH was greater than or equal to 4.5.
  Conclusion
  The patiensts most common complaints were malodor discharge and increased vaginal discharge, respectively. These symptoms help widely to diagnose bacterial vaginosis besides vaginal discharge PH and whiff test.
  Keywords: Bacterial naginosis, amsel Craiteria, vaginitist
 • Leila Nikrouz *, Shahnaz Rostami, Houshang Alijani Renani, Abdolrahman Rasekh, Mohammad Mehdi Naghizadeh Pages 225-232
  Background And Objective
  Ignoring pain especially in infancy causes serious complications. Considering recent studies about sedative effect of breast-feeding and oral glucose on neonates, this study was performed to survey each method after neonatal period.
  Materials And Methods
  This study is a triple blind clinical trial on 211 infants aged 2, 4,and 6 months, which were randomly categorized into control, breast-fed, and oral glucose groups. Interventions were performed two minutes before injecting DPT vaccine. The infants’ reactions were recorded before, during, and after intervention. Two experts evaluated pain intensity by Modified Behavioral Pain Scale (MBPS). The crying duration was measure by chronometer in second.
  Results
  Pain intensities for breast-fed, oral glucose, and control groups were 5.77±0.18, 6.63±0.16, and 5.87±0.22, respectively. Least Significant Difference (LSD) test showed that MBPS was significantly lower in breast-fed compared to oral glucose group (P value=0.014). The difference between breast-fed and control groups was not significant. Crying duration did not have significant difference among the three groups.
  Conclusion
  It seems that breast-feeding has better effect on vaccination pain compared to oral glucose.
  Keywords: Pain, Infants, Breast, feeding, Oral glucose
 • Zahra Parvizi *, Negar Azarpira, Leila Kohan, Kurosh Kazemi, Mohammad Mahdi Parvizi Pages 233-242
  Background and Objective
  The incidence of diabetes in liver transplant recipients is one of the common problems among these patients witha negative effect on the success of the transplant and the patient's life. Post Transplant Diabetes Mellitus (PTDM) has many similarities with type 2 diabetes from pathophysiplogical, clinical, and genetic viewpoints... One of the genotypes involved in PTDM is KCNJ11 (rs 5219) that has role in beta-cell function and has regulator effect on ATP sensitive K channels. The purpose of this study is to review the relation between this polymorphism and diabetes after liver transplantation in an Iranian population.
  Materials and Methods
  This is a case-control study on 120 patients receiving liver transplant, including 60 patients with PTDM and 60 patients without PTDM. White blood cell samples were selected from the cell bank of organ transplantation research centre in Namazi Hospital from patients who had undergone liver transplantation during the years 2008 and2012. Frequency of genotypes in this population was determined by PCR-RFLP method. To express the results we used distribution indices and parametric statistical tests.
  Results
  Statistical analysis shows that there is a significant difference between the genotype and the allele frequencies of the two groups of case and control.. KK genotype (P=0.001; 95%CI (1.60-7.6); OR=1.19 increases the risk of PTDM.
  Conclusion
  Our study shows that there is a relation between the incidence of PTDM and sex, age, prednisolone dosage, KCNJ11 polymorphism, and KK genotype.
  Keywords: KCNJ11, rs5219, diabetes after liver transplantation, liver transplantation
 • Mohammad Ali Haghbin, Hamid Khosro Zamiri, Marjan Shahabi, Mohammad Shabani *, Hamed Vahdani Pages 243-250
  Background and Objective
  Plaryngoscopy and tracheal intubation increase not only blood pressure and heart rate but also Bispectral Index (BIS) of the patients. In this study, hemodynamic and BIS changes were surveyed after tracheal intubation and during general anesthesia followed by mexiletine prescription.
  Materials and Methods
  In this study, 50 patients aged between 20 and 60 who were candidates for orthopedic surgery of the upper limbs were surveyed. They were divided in two groups randomly. Two hours before induction of anesthesia, case and control groups received mexiletine 200 mg as capsule and oral placebo, respectively. Systolic and diastolic blood pressures, heart rate, and BIS of both groups were compared before induction and intubation; 1,3 and 10 minutes after intubation; and immediately, 15, 30, 45, and 60 minutes after surgical incision.
  Results
  There was not any significant differences in systolic and diastolic pressures of the two groups. The heart rate was lower in mexiletine group compared to control group, 30 minutes after surgical incision and immediately after extubation (P<0.05). BIS was significantly more in mexiletine groupcompared to control group (p<0/05).
  Conclusion
  It was revealed that the hemodynamic changes after laryngoscopy and during general anesthesia were significantly lower in mexiletine group compared to the control group. It`s suggested that the prescription of this drug leads to the increase of BIS after intubation and during general anesthesia.
  Keywords: Mexiletine, Bispectral Index (BIS), Hemodynamic Changes, Laryngoscopy, Tracheal Intubation
 • Yazdan Heydari, Shirzad Hosseini, Mojtaba Keshavarz *, Ahmad Mozafar, Mohammadhasaan Meshkibaf, Mohammadali Takhshid Pages 250-257
  Background and Objective
  Endosulfan is one of the strong insecticides used in agriculture. This toxin is absorbed by inhalation and skin. Endosulfan has side effects such as infertility in men. This study surveys the effect of vitamins E and C on preventing the harmful effects of Endosulfan on spermatogenesis in adult male rats.
  Materials and Methods
  Adult male rats (200-250 g) from Wistar rats were divided into five groups of 10 rats. Rats in the experimental groups one, two, three, and four received 10 mg/kg Endosulfan daily for 10 consecutive days via gavage. Moreover, during this period, rats of group two in addition to daily Endosulfan, received 20 mg / kg vitamin C daily, group three received 200mg / kg Vitamin E daily and group four received20mg / kg kg vitamin C plus 200mg / kg Vitamin E daily, by gavage. Control group received only routine food and water. At the end of this period, sexual cells were counted by light microscope on testis sections. The results were analyzed by one-way ANOVA test and Duncan's test at p≤0.05.
  Results
  The results showed that vitamins E and C have inhibitory effect on the degenerative impact of Endosulfan on spermatogenesis.
  Conclusion
  The results of this study indicated that Endosulfan impairs spermatogenesis by increasing the oxidative stress. Vitamins E and C inhibit the degenerative effects of Endosulfan on spermatogenesis by reducing the oxidative stress.
  Keywords: Endosulfan_Vitamins E C_Rat_Spermatogenesis_Oxidative Stress