فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 7 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/04
 • تعداد عناوین: 11
|
 • منصور شریعتی* صفحات 1-12
  اثر غلظت های صفر(شاهد)، 250، 500، 1000، 2000 و 4000 میکرومولار آلومینیوم بر روند رشد و میزان کلروفیل کل جلبک salina Dunaliellaسویه Utex-200 طی مدت 27 روز بررسی و مشاهده گردید که افزایش غلظت آلومینیوم سبب کاهش نرخ رشد ناشی از تخریب غشا و کاهش محتوای کلروفیل احتمالا به واسطه سرکوب شدن جذب عناصر ضروری نظیر کلسیم و منیزیم می شود. تیمار سوسپانسیون جلبکی با غلظت های صفر(شاهد)، 500، 1000، 2000، 3000 و 4000 میکرومولار آلومینیوم موجب برقراری پیوند بین سلول های جلبکی و یون های آلومینیوم شده که در نتیجه آگلوتیناسیون و رسوب یافتن سلول ها، کاهش میزان تعداد سلول جلبکی در بخش رویی محیط و متعاقبا حذف آلومینیوم را در پی داشت. افزودن EDTAبه محیط جلبکی ضمن پیوند با یون های آلومینیوم و جلوگیری نمودن از رسوب سلول ها، برقراری پیوند بین سلول های جلبکی و یون های آلومینیوم را تائید نمود. همچنین مشاهده گردید که نه تنها هر سلول سوسپانسیون جلبکی ظرفیت مشخصی برای رسوب دادن آلومینیوم دارد بلکه تنها سلول های سالم و دست نخورده قادر به برقراری پیوند با یون های آلومینیوم و رسوب دادن آن می باشند. در مجموع، نتایج حاصل از این تحقیق برقراری پیوند مستحکم و موثر بین سلول های جلبکی و یون های آلومینیوم را نشان می دهد که این امر باعث توقف رشد و تقسیم سلولی، آگلوتینه شدن و رسوب سلول های جلبکی و به طور همزمان زدایش آلومینیوم محیط می گردد.
  کلیدواژگان: آگلوتیناسیون سلولی، آلومینیوم، بیورمیدیشن، جلبک Dunaliella
 • یوسف شرفی، محمد مهدی مجیدی*، مرضیه میرخانی، محبوبه رهنما صفحات 13-26
  دبرای بررسی تنوع ژنتیکی صفات مرفولوژیک و تحمل به خشکی گیاهچه ای در 7 گونه ی جنس براسیکا (Brassica) تعداد 36 نمونه در دو آزمایش جداگانه مزرعه ای (بررسی تنوع ژنتیکی) و آزمایشگاهی (بررسی تحمل به خشکی گیاهچه ای) در سال 1390 در دانشگاه صنعتی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح آماری مورد استفاده در مزرعه بلوک های کامل تصادفی (36 نمونه به عنوان تیمار) با 4 تکرار بود. نتایج تجزیه واریانس آزمایش مزرعه ای نشان داد که بین نمونه های مورد مطالعه از نظر صفات عملکرد و اجزای عملکرد اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین مقایسه میانگین نشان داد که گونه B. carinata دارای بیشترین عملکرد دانه بود. تجزیه به مولفه های اصلی در مجموع 57 درصد از تغییرات کل را توجیه نمود و توانست تا حدودی گونه ها را از همدیگر جدا کند. در آزمایش دوم نمونه ها از نظر تحمل به تنش خشکی از طریق شاخص های مرحله ی جوانه زنی در آزمایشگاه به صورت طرح فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارهای تنش خشکی القا شده توسط پلی اتیلن گلیکول (6000) شامل شاهد (آب مقطر)، پتانسیل 3- و 6- بار بودند که از طریق یک مطالعه ی مقدماتی تعیین شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد تاثیر سطوح خشکی، ژنوتیپ و اثر متقابل آنها برای صفات مورد بررسی معنی دار بود. صفت طول ریشه چه نسبت به سایر صفات حساسیت بیشتری به کاهش پتانسیل آب داشت و با کاهش پتانسیل آب محیط، طول ریشه چه ها افزایش نشان دادند. نتایج حاصل از شاخص های درصد کاهش و شاخص تحمل نیز بیان کننده ی تحمل به خشکی بالای گونه وحشی B. nigra و پس از آن گونه های B. oleracea و B. juncea نسبت به دیگر گونه ها از جمله گونه ی کلزای زراعی (B. napus) بود. تجزیه بای پلات براساس مولفه های اصلی نشان داد که گونه B. fruticulosa و B. napus (گونه ی زراعی) حساسترین وگونه وحشی B. nigra متحمل ترین به تنش خشکی بودند که می توان از این گونه ها در برنامه های اصلاحی آتی از جمله بررسی امکان انتقال ژن های تحمل به خشکی به گونه ی زراعی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بای پلات، تنوع، کلزا، خشکی، گونه وحشی
 • روح الله سعیدی ابواسحقی، علیرضا یدوی *، محسن موحدی دهنوی، حمیدرضا بلوچی صفحات 27-42
  یکی از آثار سوء تنش رطوبتی بر رشد و تولید گیاهان زراعی کاهش جذب عناصر ریز مغذی توسط ریشه گیاهان می باشد. لذا به منظور بررسی اثر محلول پاشی عناصر آهن و روی بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک لوبیا قرمز (رقم اختر) تحت شرایط تنش رطوبتی این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. آبیاری به عنوان کرت اصلی در سه سطح (آبیاری پس از 50، 75 و 100 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) و محلول پاشی عناصر ریزمغذی به عنوان کرت فرعی در چهار سطح (محلول پاشی با آب (شاهد)، سولفات آهن، سولفات روی و ترکیب سولفات آهن و سولفات روی (هر کدام با غلظت سه در هزار)) به کار برده شدند. نتایج نشان داد تاخیر در آبیاری محتوای نسبی آب برگ، میزان کلروفیل، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی و عملکرد دانه را کاهش و نشت الکترولیت ها، میزان پرولین و قندهای محلول برگ را نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند. اثر تیمارهای محلول پاشی بر تمامی صفات مورد مطالعه بجز قندهای محلول برگ و ارتفاع بوته معنی دار شد. محلول پاشی آهن و روی به طور معنی داری محتوای آب نسبی برگ، میزان کلروفیل، تعداد شاخه جانبی و عملکرد دانه را افزایش و نشت الکترولیت ها و میزان پرولین در برگ را کاهش داد. با توجه به نتایج به دست آمده محلول پاشی با آهن و روی با بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و ایجاد تحمل در گیاه باعث شد که گیاه دیرتر با شرایط تنش رطوبتی مواجه شده و در نتیجه عملکرد بهتری تولید کند..
  کلیدواژگان: پرولین، تنش رطوبتی، تنظیم اسمزی، نشت الکترولیت
 • مهری عسکری*، محمدرضا امیرجانی، طاهره صابری صفحات 43-56
  نانومواد به عنوان یکی از مهم ترین ابتکارات علم جدید در نظر گرفته می شوند. نانوذرات خیلی واکنش پذیر هستند. این خاصیت به میزان زیادی به اندازه (1 تا 100 نانومتر)، سطح بزرگ و محلولیت بالای آن ها وابسته است. در بین همه ریزمغذی ها، آهن بیشترین مقدار را در گیاهان دارد. آهن بخش کاتالیزوری بسیاری از آنزیم های اکسیداسیون و احیا است و برای سنتر کلروفیل مورد نیاز است. در این مطالعه، نانو اکسیدآهن در 6 سطح مختلف (0، 5، 10، 20، 30 و 40 میکرولیتر) و محیط غذایی هوگلند کامل (محتوی کلات آهن) به عنوان شاهد به مدت 70 روز به گیاه پریوش داده شد. نتایج نشان می دهد نانوذرات اکسیدآهن باعث افزایش معنی دار تمامی پارامترهای رشد برگ و مقدار کربوهیدرات برگ در مقایسه با گیاهان کنترل شده است ولی هیچ اثری بر مقدار پرولین و مقدار آنتی اکسیدان ها و تراکم روزنه برگ نداشته است. بیشترین مقدار پارامترهای رشد برگ در سطح μl30 نانوذرات اکسیدآهن بدست آمد و کمترین مقدار این پارامترها در سطح μl0 نانوذرات اکسیدآهن بدست آمد. بیشترین مقدار پرولین، فعالیت آنتی اکسیدانتی در سطح μl0 آهن سنجش گردید، از این جهت غلظت μl0 آهن برای گیاه تنش محسوب می شود. بنابراین استفاده از کود نانوذرات اکسیدآهن به دلیل کاهش اثرات مضری که کودهای شیمیایی در محیط دارند پیشنهاد می شود..
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پارامترهای رشد، پریوش، نانوذرات اکسیدآهن
 • زهره دیانت، کبری مقصودی، زهرا دیانت، یحیی امام* صفحات 57-66
  به منظور ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (0، 75/0 و 5/1 میلی مولار) بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سورگوم رقم پگاه، تحت شرایط تنش شوری (0، 5، 10 و 15 دسی زیمنس بر متر)، آزمایشی در سال 1391 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد تنش شوری سبب کاهش معنی دار ارتفاع ساقه و سطح برگ سورگوم گردید و این کاهش در سطح 15 دسی زیمنس بر متر، شدیدتر بود. در مقابل، برگ پاشی با سالیسیلیک اسید، افزایش این ویژگی ها را به همراه داشت. همچنین، افزایش سطح تنش شوری و نیز برگ پاشی سالیسیلیک اسید با افزایش مقدار فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و نیز کلروفیل همراه بود. در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که برگ پاشی سورگوم با سالیسیلیک اسید، موجب بهبود رشد و افزایش مقاومت این گیاه در برابر تنش شوری گردید. در واقع، سالیسیلیک اسید با افزایش سیستم دفاع آنتی اکسیدانی موجب کاهش تنش اکسیداتیو و نیز افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و در نهایت پارامترهای رشد گردید.
  کلیدواژگان: کلرید سدیم، کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز
 • بابک بحرینی نژاد*، پروفسور جمشید رزمجو صفحات 67-80
  این مطالعه به منظور تعیین اثرات تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و خصوصیات فنولوژیکی گیاه دارویی آویشن کوهی Thymus kotschyanus طی دو سال زراعی 1389 و 1390 انجام شد. آزمایش با سه تیمار آبیاری شامل 20، 50 و 80 درصد تخلیه آب قابل استفاده در خاک به ترتیب T20، T50 و T80 و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان به اجرا درآمد. تنش باعث کاهش معنی دار وزن خشک(DM)، سطح برگ(LAI)، سرعت رشد محصول(CGR) و میزان درجه روز-رشد(GDD) مورد نیاز تا تمامی مراحل فنولوژیک شد و تنها تاثیر ناچیز و غیر معنی داری بر سرعت اسیمیلاسیون خالص(NAR) و سرعت رشد نسبی(RGR) داشت. با افزایش شدت تنش از T20 به T80 متوسط DM به میزان 60 درصد کاهش یافت. بیشترین مقادیر CGR، LAI و DM به ترتیب در مراحل آغاز غنچه دهی، 50% و 100% گلدهی مشاهده شد. تنش باعث گردید تا وقوع هریک از مراحل فنولوژیکی در تیمار تنش شدید بین 100 تا 150 درجه روز-رشد زودتر از تیمار عدم تنش اتفاق افتد. مقادیر DM در سال دوم (152 گرم در متر مربع) بیش از دو برابر سال اول (67 گرم در متر مربع) بود. با توجه به نتایج بدست آمده برای دستیابی به بالاترین میزان تولید این گیاه در مزرعه شرایط بدون تنش رطوبتی و در مرحله 100 درصد گلدهی توصیه می شود. همچنین پیشگیری از وقوع تنش در مرحله آغاز غنچه دهی بیشترین تاثیر را در افزایش سرعت رشد محصول و عملکرد این گیاه دارد.
  کلیدواژگان: آویشن کوهی، Thymus kotschyanus، خشکی، شاخص های رشد، فنولوژی
 • پریسا کوباز، فائزه قناتی*، قاسم حسینی سالکده، منظر حیدری، فواد مرادی، رئوفه آل بویه صفحات 81-92
  پژوهش حاضربه منظور تعیین بنیادی بودن، مکانیسم و میزان تحمل به تنش خشکی در گیاهچه های ژنوتیپهای مختلف گندم انجام شد. در آزمایش اول٬ نحوه تاثیرگذاری تنش خشکی ایجاد شده با استفاده از پلی اتیلن گلیکول و مانیتول در غلظتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و سپس به دلیل اعمال تنش خشکی ملایم توسط این محلولها، در بقیه آزمایشها از روش قطع آبیاری کامل استفاده گردید. نتایج آزمون تعیین تحمل گیاهچه ها در سنین مختلف(3،4 و7 روزه) نشان داد که چهار روزگی آستانه تحمل گیاهچه های گندم به تنش خشکی شدید می باشد و تمامی ژنوتیپها می توانند بیشتر از سه هفته تنش را به خوبی تحمل نموده و احیا شوند.بر اساس نتایج٬ ژنوتیپ مرودشت به عنوان یک ژنوتیپ ایرانی دارای تحمل بنیادی به تنش خشکی انتخاب شده و نتایج حاصل از اعمال تنش در زمانهای مختلف در آزمایش بعدی (30-10 روز) نشان داد که حتی طولانی ترین دوره تنش به خوبی توسط گیاهچه تحمل شده و مراحل رشد به خوبی ادامه دارد. این تحقیق همچنین افزایش میزان قندها در شرایط تنش و کاهش آنها در زمان آبیاری مجدد را نشان داد. استفاده از محیطهای مختلف (دارای محلول غذایی یا آب مقطر، با یا بدون بذر) در شرایط تنش خشکی نقش بذر در القای تحمل را نشان داد و بر لزوم اتصال گیاهچه به بذر برای بروز تحمل به خشکی تاکید کرد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی٬ گیاهان رستاخیزی، گیاهچه گندم
 • راحیل تاجمیر ریاحی، نعمت الله اعتمادی *، فروغ مرتضایی نژاد، امیر صادقی صفحات 93-104
  در اکثر نقاط ایران به دلیل وجود شوری آب و خاک مشکلات زیادی در زمینه پرورش چمن در فضای سبز شهری وجود دارد. یکی از راهکارهای مناسب جهت حل این مشکل استفاده از گیاهان بومی متحمل به شوری میباشد. بر این اساس پژوهشی به منظور بررسی تاثیر چهار سطح شوری (شاهد با شوری 36/0، 4، 8 و 16 دسی زیمنس بر متر) بر شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک در گونه بومی علف گندمی بیابانی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با افزایش شوری رنگ، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای آب نسبی برگها و میزان پتاسیم موجود در اندام هوایی و ریشه کاهش یافت. همچنیین شوری باعث افزایش سدیم اندام هوایی و ریشه، نشت یونی برگها، پرولین و فعالیت آنزیمهای کاتالاز، پراکسیداز، آسکوربات پر اکسیداز گردید. با توجه به کاهش کیفیت ظاهری (رنگ)، محتوای آب نسبی برگها و همچنین افزایش نشت یونی غشا به نظر می رسد افزایش تولید پرولین و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی نتوانسته است خسارات ناشی از تنش شوری را کاهش دهد. تمامی شاخصهای اندازه گیری شده در این آزمایش از همان شوری 4 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری را با شاهد نشان داد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد گیاه علف گندمی بیابانی حساس به شوری بوده و تحمل آن کمتر از 4 دسی زیمنس بر متر می باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانت، پرولین، گونه بومی، محتوای آب نسبی، نشت یونی
 • محمودرضا تدین* صفحات 105-114
  به منظور بررسی اثر همزیستی قارچ مایکوریزا گونه ی Glomus mosseae بر مقاومت به شوری سه توده گیاه دارویی شاهدانه، پژوهشی در سال 1391 در خاک های شور زمین های کشاورزی شمال شرق اصفهان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل سه توده شاهدانه (اصفهان، شیراز و مشهد) و قارچ مایکوریزا گونه Glomus mosseae و تیمار شاهد (بدون قارچ) بود، که در معرض خاک شور و آب آبیاری شور مزرعه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان دادند که وزن خشک کل گیاه، ارتفاع، تعداد شاخه های جانبی بوته در زمان گلدهی و عملکرد دانه گیاهان تلقیح یافته نسبت به گیاهان تلقیح نیافته افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه مربوط به توده های مشهد و شیراز تلقیح یافته با مایکوریزا بود. همچنین توده ی شیراز تلقیح یافته بیشترین درصد پتاسیم اندام هوایی را نشان داد. در واقع میزان سدیم اندام هوایی گیاه در تیمارهای تلقیح یافته کاهش و پتاسیم آن افزایش یافت که علت آن مربوط به نگهداری یون سدیم در ریشه ها و عدم انتقال آن به اندام هوایی گیاه و ذخیره یون پتاسیم در گیاه بجای یون سدیم می باشد. که این خود یکی از دلایل بالا رفتن تحمل گیاهان تلقیح یافته با مایکوریزا، به شوری است. در این آزمایش توده ی شیراز تلقیح یافته با مایکوریزا متحملترین توده به شوری شناخته شد.
  کلیدواژگان: تنش شوری، شاهدانه، مایکوریزا، همزیستی
 • بهرام یاوری، نادر چاپارزاده*، سعید نژاوند، مینایه قدرتی، علیرضا محمدپور صفحات 115-124
  عوامل مختلف زیستی، زیست - محیطی، روش برداشت و جابجایی محصول، طول دوره و نوع انبارداری بر خواص مختلف محصولات کشاورزی تاثیر می گذارند. به دلیل فرازگرا بودن و تداوم زندگی فیزیولوژیکی میوه سیب طی انبارداری، روند تغییرات بیوشیمیایی پیامدهای اقتصادی مهمی خواهد داشت. لذا برای شناخت عمیق این تغییرات و تاثیر آن بر کیفیت محصول سیب پژوهش حاضر طراحی و اجرا گردید. در این تحقیق دو رقم سیب در اواسط مهرماه سال 1391 از یک باغ در شهرستان ملکان (آذربایجان شرقی) جمع آوری و به سردخانه منتقل شد. با انجام آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، تاثیر فاکتور های مستقل زمان انبارداری (0،45،90 و135 روز) و رقم محصول(گلدن دلیشز و رد دلیشز) روی برخی ویژگی های میوه سیب، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، بین دو رقم در اکثر ویژگی های بیوشیمیایی مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود داشت. با افزایش زمان انبارداری محتوای پروتئین، قندهای محلول، قندهای احیا کننده و pH عصاره میوه افزایش معنی دار ولی محتوای قندهای غیر احیاکننده، اسیدیته قابل عیارسنجی، مواد جامد محلول و هدایت الکتریکی عصاره کاهش معنی دار یافت. زمان انبارداری در میزان قندهای نامحلول تغییر معنی داری نداشت. می توان چنین نتیجه گیری کرد که طی انبارداری سردخانه ای تغییرات بیوشیمیایی وابسته به زمان (اگر چه با آهنگ کند) صورت گرفته و کیفیت میوه تغییر پیدا می کند
  کلیدواژگان: اسیدیته قابل عیار سنجی، انبارداری، قند، سیب، هدایت الکتریکی
 • روزبه فرهودی*، عادل مدحج صفحات 125-132
  به منظور بررسی تاثیر ترکیبات عصاره الکلی آفتابگردان (Helianthus annuus) بر رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، ساکاروز سنتتاز گیاهچه یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی تحقیقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1391انجام شد. هر دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار انجام شد و غلظت های عصاره آفتابگردان 5، 10، 15 و 20 گرم بر لیتر بود. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره آفتابگردان میانگین زمان جوانه زنی و غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهچه را افزایش و درصد جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز را کاهش داد. کمترین فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز یولاف وحشی در عصاره 20 گرم بر لیتر آفتابگردان به میزان 1/1 نانومول در بذر در دقیقه مشاهده شد. در آزمایش بررسی تاثیر محلول پاشی عصاره آفتابگردان نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره آفتابگردان سبب کاهش وزن گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و فعالیت آنزیم ساکاروز یولاف وحشی شد، اما غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهچه یولاف وحشی را افزایش داد. کمترین فعالیت ساکاروز سنتتاز (36/1 نانومول بر میلی گرم پروتیین در دقیقه) و بیشترین میزان غلظت مالون دی آلدهید (96/0 نانومول بر گرم وزن تر) برگ یولاف وحشی تحت تاثیر تیمار محلول پاشی با عصاره 20 گرم بر لیتر آفتابگردان مشاهده شد. نتایج نشان داد عصاره آفتابگردان سبب کاهش جوانه زنی، رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز یولاف وحشی شد.
  کلیدواژگان: آنزیم آنتی اکسیدان، آللوپاتی، مالون دی آلدهید، علف کش های زیستی
|
 • Mansour Shariati * Pages 1-12
  The effect of concentrations 0 (control)، 250، 500، 1000، 2000 and 4000 µM of aluminum on the growth rate and content total chlorophyll of Dunaliella salina strain UTEX-200 has been studied for duration of 27 days. The results indicated that an increase in aluminum concentration resulted in a decrease in the growth rate and chlorophyll content. It seems that these effects are probably due to destruction of cell membrane and suppression of essential elements uptake، such of Ca2+ and Mg2+، respectively. The treatment of algal suspension by different concentrations 0 (control)، 500، 1000، 2000، 3000 and 4000 µM of aluminum resulted in algal cells-Al3+ ions binding، cell agglutination and sedimentation، reduction of the algal cell number in supernatant of cell suspension and consequently removal of aluminum. The results of adding EDTA to algal suspension for binding of aluminum and preventing of cell sedimentation confirmed algal cells-Al3+ ions binding. Also، this study indicated that not only each cell of algal suspension has defined capacity for sedimentation of aluminum، but just intact cells can bind to Al3+ ions and aluminum bioremediation. In adding، the results of this study indicates that strong binding of algal cells-Al3+ ions resulted in reduction of growth rate and cell division، cell agglutination and sedimentation and aluminum bioremediation.
  Keywords: Bioremediation, Cell agglutination, Dunaliella
 • Yousef Sharafi, Mohammad Mahdi Majidi *, Marzieh Mirkhani, Mahboobeh Rahnama Pages 13-26
  In this experiment 36 accessions of seven species of Brassica genus were evaluated under field condition (for study of genetic variation) and under laboratory condition (for study seedling drought tolerance) in 2012 at Isfahan university of technology research farm. The statistic design in field was completely randomized block with three replications. Results of field assessments were suggestive of considerable variation between accessions for all of the measured traits with better performance for B. carinata with respect to seed yield. The results of principal component analysis showed that three independent factors explained 71 percent of total variability. In second experiment، accessions were evaluated under three levels of water deficit treatment (zero، -3 and -6 bar caused by PEG) in germination stage according to a factorial experiment based on the completely randomized design with three replications. Results indicated that for most of the traits، effect of water deficit levels، genotypes and their interaction were significant. Rootlet length was the most sensitive trait and increased by decreasing drought stress. Results of drought tolerance indices (such as TOL and STI) also confirmed that wild species such as B. nigra، B. oleracea and B. juncea may tolerate drought at least in germination stage. According to principal component analysis، B. fruticulosa and B. napus were found as the most sensitive and B. nigra، B. oleracea and B. juncea as the most drought tolerant species; hence the latter species can be used as a good sources of genes for improving cultivated species in breeding programs
  Keywords: Biplot, variation, canola, drought, wild species
 • Rouhollah Saeidi Aboueshaghi, Alireza Yadavi *, Mohsen Movahhedi Dehnavi, Hamidreza Baluchi Pages 27-42
  One of the negative effects of water stress on growth and crop production is micronutrient uptake reduction by plant root. Therefore، to evaluate the effect of foliar application of Fe and Zn on some physiological and morphological characteristics of red bean (Akhtar cultivar) under drought stress this experiment was designed as a split plot in a completely randomized block design with three replications. Irrigation as the main plot at three level: Irrigation after 50، 75 and 100 mm evaporation from pan evaporation، and foliar application of micronutrients as the sub-plot at four level: foliar application with water (control)، ferrous sulfate، zinc sulfate and a mixture of ferrous sulfate and zinc (each at a concentration 3/1000) was used. The results showed that delay in irrigation decreased leaf relative water content، chlorophyll content، plant height، number of lateral branches and seed yield and increased electrolyte leakage، leaf prolin and soluble sugar content in compared to control treatment. The effect of foliar application treatments was significant on all traits except leaf soluble sugars and plant height. The foliar application of Fe and Zn increased leaf relative water content، chlorophyll content، number of lateral branches and grain yield، and decreased electrolyte leakage and leaf prolin significantly. According to the results the foliar application of Fe and Zn improved physiological characteristics and stress tolerance in plants. Therefore، the plants were delayed in encountered with water stress condition، and produce a better performance.
  Keywords: Electrolyte leakage, Foliar Application, Prolin, Water Stress
 • Mehri Askari *, Mohammadreza Amirjani, Tahereh Saberi Pages 43-56
  Nanomaterials are considered as one of the most important innovations of modern science. Nanoparticles are highly reactive. These property are largely due to their size (from 1 to 100 nm)، large surface area and high solubility. Among all the micronutrients، iron has the largest amount in plants. Iron is the catalytic component of many oxidization and redox enzymes and is needed for chlorophyll synthesis. In this study، iron oxide nanoparticles in six different concentrations (0، 5، 10، 20، 30 and 40 micromolar) and compelte Hogland nutrient medium (include fe-chelate) as control environment was given to Catharanthus roseus plant for 70 days. The results have shown that iron oxide nanoparticles significantly increased the leaf growth parameters and carbohydrate contents in comparison with control plants، but it had no effects on the amount of proline، antioxidants and the stomatal density of leaf. The highest amounts of leaf growth parameters was obtained in 30μl iron oxide nanoparticles and the lowest values of these parameters was found with 0μl iron oxide nanoparticles. The highest values of proline and antioxidants activity were measured in 0μl iron، since this concentration is considered as stress for plant. Therefore use of iron oxide nanoparticles fertilizer is recommended، because it reduce the harmful effects of chemical fertilizers into the environment.
  Keywords: Antioxidants, Catharanthus roseus, growth parameters, iron oxide nanoparticles
 • Eng. Zohre Diyanat, Eng. Kobra Maghsoudi, Eng. Zahra Diyanat, Eng. Yahya Emam * Pages 57-66
  In order to evaluate morphological and physiological responses of sorghum (Pegah cultivar) to salt stress (0، 5، 10 and 15 dS/m) and different salicylic acid (SA) levels (0، 0. 75 and 1. 5 mM)، an experiment was carried out in research green house of college of Agriculture Shiraz University during 2012 using a factorial as randomized complete block design with four replications. The results showed that salinity reduced stem length and leaf area of sorghum and the effect of salinity level at 15 dS/m was more pronounced. On the contrary، foliar application by SA increased these parameters. Moreover، salt stress and foliar SA increased the activity of catalase، superoxide dismutase، peroxidase and ascorbate peroxidase and chlorophyll content. In summary، it can be concluded that foliar application of sorghum by SA improved growth and enhanced salt tolerance in this plant. Indeed، SA stimulated sorghum growth under salinity stress via enhanced anti-oxidant defense system، reduced oxidative stress and increased photo synthetic pigments.
  Keywords: NaCl, catalase, superoxide dismutase
 • Dr. Babak Bahreininejad *, Prof. Jamshid Razmjoo Pages 67-80
  This study was conducted to evaluate the effects of water stress on growth indices and phenological traits and growth indices of Thymus kotschyanus during 2010 and 2011 growing seasons. A field experiment was carried out with three irrigation regims (T20، T50 and T80 representing irrigation after 20، 50 and 80% soil water depletion، respectively) using a randomized complete block design with four replications at Experimental Station of Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center. Dry matter (DM)، leaf area index (LAI)، crop growth rate (CGR) and growth lenghth were decreased under water stress. DM in second year (152 gr m-2) was more than 2 times of the first year (67 gr m-2). The highest rate of CGR، LAI and DM were obtained at early blooming، 50 and 100% flowering stage، respectively. Phenological stages provoked 100-150 GDD under water stresses. DM was decreased 60% over increasing water stress from T20 to T80. The results suggested that for the highest yield production، 20% soil water depletion is recommended and harvesting should be done at fully flowering stage and prevention of water stress in early blooming stage is also recommended.
  Keywords: GGrowth indices, Phenology, Thymus kotschyanus, Water deficit
 • Parisa Koobaz, Dr Faezeh Ghanati *, Ghasem Hosseini Salekde, Manzar Heidari, Foad Moradi, Raufeh Ale Buye Pages 81-92
  The present study was undertaken in order to evaluate nativedesiccation tolerance and its mechanism in wheat seedlings of different genotypes. At the first step، drought stress was applied by using different concentrations of poly ethylene glycol (PEG) and mannitol. Since the fact that these compounds (even in high concentrations) were not able to produce sever water stress، the experiment was carried out by stop irrigation method. The results of drought tolerance in different days of growth (3،4 & 7 days) showed that four-day wheat seedling had the most tolerance to serious drought stress and this toleration was similar to that of desiccation tolerant and resurrection plants. Also، it was intuitive، irrespectiveof wheat genotypes. Four-day wheat seedlingswere well ableto tolerate droughtstress up to more than 3weeks and produce new roots 3 days after re-watering. One Iranian cultivar which was sensitive to terminal drought stress، Marvdasht، was used for the further analysis. Prolonged drought stress (10 to 30 days) showed that 4-day seedlings of thisgenotype tolerated desiccation and grew up very well. The results also showed that soluble sugars، e. g. glucose and mannose increased after stress but decreasedafter re-watering. Cessation of the growth of seedlings which were separated from seeds even in nutrient media indicated thatconnection to seeds is an inevitablecondition for expression of drought tolerance by seedlings.
  Keywords: Drought stress, Resurrection plants, Wheat seedling
 • Rahil Tajmir Riahi, Nematollah Etemadi *, Forogh Mortazainezhad, Amir Sadeghi Pages 93-104
  Because of water and soil salinity، there are many problems for turfgrass in Iran. use of salt tolerant native plants is one of the appropriate way for solving these problems. This study was undertaken to evaluate effect of four levels of salinity (less than2، 4، 8 and 16 ds/m) on morphological and physiological characteristics in naitive grass، Wheatgrass (Agropyron desertorum). The experiment was performed based on randomized complete block design with three replications. The results showed that salinity stress decreased turfgrass qualiy (TQ)، fresh and dry weight of shoots and roots، relative water content (RWC) and root and shoot potassium contents. Also، salinity stress increased shoot and root sodium contents، electrolyte leakage (EL)، proline contents and activity of enzymes. According to reduction in TQ and RWC and increase in EL under salinity stress، it seems that increasing in proline contents and enzymes activities could not be able to reduce the damage caused by stress. All of the measured parameters in this study showed the significant differences with control plant in 4 ds/m salinity level. The results showed the wheatgrass is salt-sensitive and salt tolerance it was less than 4 (ds/m).
  Keywords: Antioxidant enzymes, Ion leakage, Native species, Proline content, Relative water content
 • Mahmoud Reza Tadayon * Pages 105-114
  In order to evaluate the effect of Arbuscular Mycorrhizal (AM) fungi species (Glomus mosseae) to salinity stress of three ecotype of hemp، a study was carried out at a fields in north east of Isfahan city in 2012 growing season. The experimental design set as factorial based on randomized complete block design with three hemp ecotype (Shiraz، Mashhad and Isfahan) and Arbuscular Mycorrhizal fungi species of Glomus mosseae and control under saline soil and saline water. Result showed that the total dry weight، height، number of latral shoots and grain yield of Mycorrhizal plant was highest than the non Mycorrhizal plant. The ecotype of Shiraz with Mycorrhizal had the highest precente of K+. AM fungi significantly enhanced the concentration of K+. Hemp Mycorrhizal plants absorbed less amounts of Na+ and inhibit their transfer to the shoots. In this reaserch obsrvered ecotype of Shiraz with Mycorrhizal had the most resistance to salinity under salin soil and water.
  Keywords: hemp, Mycorrhiza, salinity stress, symbiosis
 • Bahram Yavari, Nader Chaparzadeh *, Saeed Najavand, Minaieh Minaieh, Alireza Mohammadpour Pages 115-124
  Different biological and environmental factors، harvesting way، transport، storage time and the method of storage are affected agricultural product properties. As a result of climacteric nature and continuous physiological life of apple fruit، the biochemical changes are very economic. This study was designed for obtain deep knowledge from this changes and effects of them in apple quality. In first week of Oct. 2012 the fruits of two apple cultivars harvested and stored in cold house (Malekan city، East Azarbaijan). Independently factors، storage time (0، 45، 90، 135 days) and cultivar (Golden delicious and Red delicious)، were tested with factorial analysis in completely randomized design for some apple fruit characteristics. Results showed significant differences between cultivars in most biochemical characteristics. With increasing storage time، protein، soluble sugars، reducing and non-reducing sugars contents and the juice pH were significantly increased; however، titratable acidity، total soluble solids and electrical conductivity were decreased. Cold storage did not significant change on insoluble sugars content. It is assumed that time dependent biochemical changes may occur with cold storage of apple fruits hence leads to changing the quality of fruits.
  Keywords: apple, cold storage, electrical conductivity, sugar, titratable acidity
 • Roozbrh Farhoudi *, Adel Madhaj Pages 125-132
  In order to evaluate the allelopatic potential of sunflower alcoholic extract against winter wild oat (Avena ludoviciana) at germiantion and vegetative growth stage two expriments were coducted in Islamic Azad University، Shoushtar branch at 2012. Both expriments were laid out according to Completely Randomized Design with five replications and treatments were various concentration of sunflower extract (0، 5،10،15 and20 gr L-1). Results indicated sunflower alcoholic extract application exhibited gradual rise inhibitory effect on seed germination، seedling weight، antioxidant enzymes activity and -amylase enzyme activity but elevated the mean germination time and malondialdehyde concentration in winter wild oat seedlings. The lowest -amylase enzyme activity was noted at higher levels of extract application (1. 1 nmol seed -1 min-2). Likewise، seedling weight، antioxidant enzyme activities and sucrose synthetesis enzymes activity were declined with sunflower extract application but malondialdehyde concentration increased. Menimum sucrose synthesis activity (1. 36 nmol prot -1 min-2) and highest malondialdehyde concentration (0. 96 nmol grfw-1) was noted at 20 grL-1 concentration of sunflower alcoholic extract application. In conclusion، sunflower alcoholic extract decreased seed germination، seedling growth، -amylase enzyme and sucrose synthetesis enzymes activity of winter wild oat.
  Keywords: antioxidant enzyme, allelopathy, malondialdehyde, biological herbicide