فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 15 (تابستان 1393)
 • پیاپی 15 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/04
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سمانه گلیج*، علی ناظمی، مصطفی جعفرپور صفحات 21-28
  سابقه و هدف
  آنزیم DNA پلیمراز مقاوم به حرارت بعلت کاربرد آن در PCR و تحقیقات بیولوژی مولکولی توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است و در نتیجه اهمیت مطالعه روی DNA پلیمرازهای مقاوم به حرارت مختلف را دو چندان نموده است. هدف از این مطالعه سنجش عملکرد و میزان تولید آنزیم DNA پلیمراز حساس به سرما و مقاوم به حرارت تولید شده در میزبان باکتریایی و خالص سازی سریع و ارزان آن می باشد.
  مواد و روش ها
  بعد از سنتز ژن طراحی شده به صورت مصنوعی، کلونینگ آن به داخل وکتور pET28a انجام شد. سپس پلاسمید حاوی ژن تولیدکننده آنزیم Taq DNA polymerase به سویه E.coli BL21 انتقال یافت. در این مطالعه از IPTG به عنوان القاءگر برای بیان ژن موردنظر استفاده شد. خالص سازی اولیه آنزیم توسط امواج اولتراسوند و در ادامه به وسیله شوک حرارتی در 72 درجه سانتی گراد و رسوب دهی سایر پروتئین های نامحلول به وسیله سانتریفوژ انجام گردید. فعالیت و عملکرد Taq DNA polymerase تولید شده در مقایسه با آنزیم تجاری مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  Taq DNA polymerase مقاوم به حرارت و حساس به سرمای نوترکیب بیان شده در E.coli، برتری قابل توجه و عملکرد بهتری نسبت به آنزیم تجاری از نظر فعالیت و مقاومت در برابر حرارت نشان داده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت و سطح کاربرد آنزیم Taq DNA polymerase مقاوم به حرارت در مطالعات زیست شناسی مولکولی، روش مورد استفاده در تولید این آنزیم، روشی کاربردی و مقرون به صرفه می باشد. به علاوه، سهولت روش به کار گرفته شده و نیز صحت و دقت عمل آنزیم تولید شده، دلیل مناسب و قابل قبولی برای تولید آزمایشگاهی و محلی آنزیم cold sensitive Taq DNA polymerase با خلوص بالا می باشد.
  کلیدواژگان: Taq DNA polymerase، E.coli، مقاوم به حرارت، حساس به سرما
 • گیلان عطاران فریمان*، یاسمن موسوی پور، آرش شکوری صفحات 29-34
  سابقه و هدف
  بررسی های فیلوژنتیکی و شناساسیی مورفولوژی و مولکولی بر روی گونه های هر منطقه میتواند پایه ی مطالعات بعدی را بنیان گزاری کند. مطالعات فیلوژنتیکی زیادی بر اساس ژنوم میتوکندریایی در دیگر نقاط ساحلی دنیا بر روی این گروه از شکم پایان تابحال انجام گرفته، اما اطلاعات کمی از ژنوم هسته ای این گروه ثبت شده است. بیشتر مطالعات انجام شده در ایران بر اساس بررسی های ریخت شناسی موجود انجام شده ولی گزارشی از بررسی های مولکولی گونه های ایرانی از سواحل جنوبی ثبت نشده است. در این پژوهش برای اولین بار گونه ای از slug sea های سواحل چابهار مورد بررسی فیلوژنتیکی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه برداری از سواحل صخره ای تیس در چابهار انجام شد و به آزمابشگاه انتقال داده شدند و پس از بررسی های ریخت شناسی گونه، نمونه ها در فریزر 80- درجه نگه داری شدند، استخراج DNA با استفاده از روش CTAB صورت گرفت، سپس واکنش زنجیره ای پلیمراز و توالی یابی و ترسیم درخت فیلوژنی انجام شدند.
  یافته ها
  توالی نوکلئوتیدهای بدست آمده در منطقه ژنی S rDNA 18مورد آنالیزهای مولکولی قرار گرفتند. با آنالیزهای انجام شده و ترسیم درخت فیلوژنی مشخص شد که گونه ی ایرانی در کلاد Panpulmonata قرار گرفته است، گونه ایرانی و دیگر گونه های این کلاد بیشترین واگرایی را نسبت به گونه های دوکلاد دیگر دارند.
  نتایج
  آنالیز فیلوژنتیکی MLنشان داد که گونه ی چابهار 100 درصد شبیه با Peronia cf. peronii و در یک گروه خواهری قرار گرفته اند، بررسی خصوصیات مورفولوژیکی هم این نتایج را تایید کرد.
  کلیدواژگان: Peronia peronii، 18S rDNA، فیلوژنی، سواحل چابهار، شکم پایان
 • مهدی حسن شاهیان*، حمید تبیانیان، زینب بیات، مریم کریمی صفحات 35-41
  سابقه و هدف
  آلودگی هیدروکربنی امروزه یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی می باشد. هیدروکربن های نفتی یک مخلوط پیچیده هستند و به چهار گروه مختلف تقسیم می شوند: ترکیبات اشباع، آروماتیکها، رزینها و آسفالتنها. از بخشهای مختلف نفت خام آلکانهای با زنجیره حد واسط (C10-C20) سو بستراهای ترجیحی می باشند که تمایل به تجزیه خیلی سریع دارند در حالیکه ترکیبات با زنجیره کوتاه بسیار سمی بوده و آلکان های با زنجیره طولانی (C20-C40) بدلیل حلالیت ناچیز در آب دسترسی زیستی آنها کاهش یافته و مقاوم به تجزیه می باشند. در این تحقیق جهت جداسازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات هیدروکربنی آلکانی نمونه برداری از پساب انبار نفت تهران، سمنان، کرمان و خاک آلوده به هیدروکربن صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  با استفاده از روش های غنی سازی در محیط بوشنل هاس همراه با هگزادکان به عنوان منبع کربن باکتری های تجزیه کننده جداسازی شدند. و ژن آلکان هیدروکسیلاز با طراحی پرایمر های اختصاصی این ژن در بین سویه ها تجزیه کننده به وسیله PCR بررسی شد.
  یافته ها
  در این تحقیق 15 سویه باکتریایی تجزیه کننده ترکیبات آلیفاتیک جداسازی شد به جز یک سویه باکتریایی P2 هیچگونه رشدی روی ترکیبات آلیفاتیک (هگزادکان بعنوان تنها منبع کربن) ندارد و این به معنای عدم تجزیه این هیدروکربن توسط این باکتری می باشد وسایر سویه ها قادر به رشد بر روی هگزادکان بوده اند که با انجام PCR وجود ژن آلکان هیدروکسیلاز مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  این آزمایش نشان می دهد باکتری های که توانایی تجزیه آلکان ها را دارند بایستی واجد این ژن آلکان هیدروکسیلاز نیز باشند به طوریکه فقدان آن با عدم تجزیه برابر است.
  کلیدواژگان: انبار نفت، آلکان، ژن آلکان هیدروکسیلاز
 • فاطمه دشتی رحمت آبادی، آنیتا عابدی، حسن ابراهیمی شاهم آبادی، مائده کوهی مفتخری اصفهانی، سید ابراهیم علوی، عادل مرزبان، عظیم اکبرزاده* صفحات 43-49
  سابقه و هدف
  داروی کربوپلاتین، از خانواده ترکیبات پلاتینیوم، جزء داروهای ضدسرطان است. استفاده از این دارو با عوارض جانبی همراه است. تجویز هدفمند و انتخابی منجر به کاهش عوارض جانبی داروها خواهد شد. این امر می تواند با استفاده از فناوری نانو محقق شود. در این مطالعه داروی کربوپلاتین بر روی نانوذرات پلی بوتیل سیانوآکریلات بارگذاری شد و سپس خواص آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  از روش پلیمریزاسیون امولسیونی جهت ساخت نانوذره حاوی دارو استفاده شد. جهت تعیین میزان داروی بارگذاری شده در نانوذره، از روش اسپکتروفتومتری استفاده گردید. بررسی های سایتوتوکسیسیتی کربوپلاتین آزاد و بارگذاری شده بر روی نانوذره با استفاده از آزمون MTT بر روی رده سلولی MCF-7 صورت گرفت.
  یافته ها
  اندازه و پتانسیل زتای نانوذرات حاوی دارو به ترتیب 319 نانومتر و 7- میلی ولت محاسبه گشت. درصد بارگذاری داروی کربوپلاتین بر روی این نانوذره 6 درصد تخمین زده شد. بررسی های سایتوتوکسیسیتی نشان داد که میزان بقاء سلولی ناشی از کربوپلاتین و نانوذره حاوی کربوپلاتین در کم ترین غلظت یعنی 20 ماکرومولار (P < 0.01) به ترتیب 6/0 ± 80 درصد و 6/0 ± 84 درصد و بیشترین غلظت 160 ماکرومولار (P < 0.01) به ترتیب 5/0 ± 44 درصد و 2/0 ± 51 برآورد شد.
  نتیجه گیری
  احتمالا به دلیل بارگذاری پایین، میزان سایتوتوکسیسیتی کربوپلاتین در حالت نانوذره نسبت به شکل آزاد کاهش یافت. مطالعات بیشتری نیاز است تا نانوذره مناسب این دارو با استفاده مونومر بوتیل سیانوآکریلات تهیه شود. در این راستا استفاده از روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی به عنوان یکی از روش های نامزد می تواند قلمداد شود.
  کلیدواژگان: پلی بوتیل سیانوآکریلات، دارورسانی، پلیمریزاسیون امولسیونی، کربوپلاتین، سایتوتوکسیسیتی
 • علی شریفات سلمانی*، محمدرضا آقاصادقی، رخشنده ناطق، طلعت مختاری آزاد، سید داور سیادت صفحات 51-59
  سابقه و هدف
  از جمله ادجوانت هایی که امروزه مورد توجه قرار گرفته اند و از ویژگی های اختصاصی فراوانی برخوردارند ترکیباتی لیپوزومی با منشائی منحصر به فرد یعنی آرکی ها (آرکی باکتری ها) می باشند که تحت عنوان آرکئوزوم (Archaeosome) نامیده می شوند. هدف از انجام این مطالعه کشت انبوه آرکی Methanobrevibacter smithii در فرمانتور و سپس تولید ادجوانت آرکئوزومی از لیپیدهای قطبی استخراج شده از توده سلولی حاصل و بررسی ویژگی های مختلف آرکئوزوم استخراج شده می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور دستیابی به توده سلولی جهت استخراج لیپیدهای آرکیایی (Archaeal lipids)، Methanobrevibacter smithii (DSMZ 2375) در فرمانتور و تحت شرایط کنترل شده pH، دما و شرایط اتمسفری بی هوازی کشت داده شد. سپس لیپیدهای قطبی آرکیایی با استفاده از ترکیب متانول، کلروفرم و آب استخراج گردید و در مرحله بعد به واسطه آبدهی لیپیدهای قطبی با بافر حاوی BSA لیپوزوم آرکیایی (آرکئوزوم) ساخته شد.آرکئوزوم ها به لحاظ عدم وجود آلودگی DNA و پروتیئن و مقدار آنتی ژن وارد شده در ساختمان آنها با استفاده از تکنیک های الکتروفورز بر روی ژل آگاروز، سنجش پروتئین به روش Lowry و با استفاده از دستگاه Picodrop و SDS-PAGE بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از ارزیابی لیپیدهای قطبی و آرکئوزوم های تولید شده نشان دهنده غلظت بالای لیپید، قرارگیری مناسب آنتی ژن درون آرکئوزوم ها و خلوص این لیپوزوم ها می باشد.
  نتیجه گیری
  لیپیدهای استخراج شده با غلظت بالا و تولید کارآمد آرکئوزوم حاوی آنتی ژن با درجه خلوص بالا می تواند در مطالعات آینده در زمینه تحقیقات واکسن به همراه آنتی ژن های مختلف به عنوان یک ترکیب لیپوزومی با پایداری بالا و ویژگی های بالقوه ادجوانتی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: ادجوانت، آرکئوزوم، لیپیدهای قطبی، متانوبروی باکتر اسمیتی
 • فاطمه جعفری نژاد، گلناز اسعدی تهرانی، محمد امین بخش، بهرام کاظمی، وحید رضا یاسایی، فاطمه یاریان، آمنه کوچکی، زینب سلیمانی فر، مژگان بنده پور* صفحات 61-65
  سابقه و هدف
  ویروس انفلوانزا A یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر سالیانه می باشد و از سال 1960 میلادی بر علیه آن واکسن موثر در دسترس بوده است. تغییرات مداوم آنتی ژنیک ویروس چالش بزرگی در مسیر تولید سالیانه واکسن می باشد. در حال حاضر محققین روی آنتی ژنهای ثابت ویروس مطالعه می کنند. پروتئینM2 یک کانال یونی درون پوشش ویروس انفلوانزای A تشکیل می دهد که در عفونت زایی آن موثر است. این پروتئین حفاظت شده است و هدف مناسبی برای تولید واکسن انفلوانزا میباشد.
  مواد و روش ها
  با توجه به محدودیت کشت ویروس انفلوانزا در آزمایشگاه توالی ژن M2 از ویروس سویه H1N1 ایران انتخاب و سنتز شد. ژن M2 در وکتور pET22b ساب کلون گردید. پروتئین نوترکیب در باکتری E.coli سویه BL21DE3 بیان و از آنتی بادی اختصاصی در روش SDS-PAGE و وسترن بلات برای تایید آن استفاده شد.
  یافته ها
  غلظت پروتئین حاصل 300 میکروگرم در هر میلی لیتر بدست آمد و با آنتی بادی اختصاصی تایید گردید.
  نتیجه گیری
  پروتئین M2 ویروس آنفلوانزا در باکتری Ecoli سویه BL21 (DE3) قابل بیان است.
  کلیدواژگان: کلونینگ، ویروس آنفلوانزا، بیان ژن
 • سید پژمان شیرمردی، مصطفی عرفانی* صفحات 67-74
  سابقه و هدف
  بومبزین پپتیدی است که تمایل بالایی به گیرنده های پپتید آزاد کننده گاسترین (بومبزین) دارد. تومورهایی همچون تومورهای پروستات، شش، پستان و کولون تعداد زیادی گیرنده پپتید آزاد کننده گاسترین را بیان می کنند. در این مطالعه، تولید و ارزیابی دو آنالوگ جدید نشاندار شده پپتید آزاد کننده گاسترین با تکنسیوم-99m و گالیوم-67 انجام پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  ترکیبهای DOTA-GABA-Bombesin (7-14) NH2، HYNIC-GABA-Bombesin (7-14) NH2 با استفاده از استراتژی Fmoc استاندارد تهیه گردید. تحلیل رادیوشیمیایی ترکیبهای نشاندار شده توسط روش HPLC انجام شد. پایداری پپتیدهای نشاندار در حضور سرم انسانی (دمای 37 درجه سانتیگراد) انجام و بررسی درون روی هر دو ترکیب نشاندار بر روی رده سلولی PC-3 انجام پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج پایداری نشان داد که هر دو ترکیب دارای پایداری خوبی در سرم انسانی بوده و نتایج درون روی نشان داد که ترکیب 67Ga-DOTA-GABA-Bombesin (7-14) NH2 دارای درون روی بهتری نسبت به 99mTc-HYNIC-GABA-Bombesin (7-14) NH2 می باشد. بررسی توزیع بیولوژیکی نیز نشان داد که ترکیب 67Ga-DOTA-GABA-Bombesin (7-14) NH2 دارای نسبت تومور به کلیه و تومور به پانکراس بهتری نسبت به ترکیب دیگر است. همچنین سرعت دفع 67Ga-DOTA-GABA-Bombesin (7-14) NH2 از خون بهتر از ترکیب دیگر است.
  نتیجه گیری
  با مقایسه شرایط دو ترکیب می توان بیان نمود که ترکیب 67Ga-DOTA-GABA-Bombesin (7-14) NH2 دارای شرایط بهتری نسبت به 99mTc-HYNIC-GABA-Bombesin (7-14) NH2 می باشد.
  کلیدواژگان: گالیوم، 67، تکنیسوم، m99، پپتید، نشاندارسازی
 • مرضیه آدینه، بهاره پاکپور*، بهمن اسلامی، مجید نواییان صفحات 75-82
  سابقه و هدف
  ورود تنباکو به رحم از طریق کشیدن سیگار توسط مادر منجر به بیماری و مرگ و میر در جنینهای انسانی می شود. نیکوتین با گیرنده های درون زاد در ریه و مغز ترکیب می شود و در طی رشد و نمو جنینی منجر به تغییرات ساختاری در آنها می شود از جمله اینکه منجر به دگرگونی در تنظیمات عصبی می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش نیکوتین بر روی رشد جنینهای موشهای بزرگ آزمایشگاهی است که شامل وزن جنینها و رشد مغزی آنها می باشد.
  مواد و روش ها
  از موش های نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم استفاده شد. بعد از بارداری، حیوانات به دو گروه (6n= در هر گروه) کنترل و نیکوتین (mg/kg 3/0) به صورت محلول در آب تقسیم شدند. در روز نوزدهم بارداری، موش ها جراحی شدند. سپس جنین ها خارج گردیدند و پس از شستشو و اندازه گیری طول سری-دمی، آن ها با کولیس در فرمالین 10 درصد فیکس شدند. پس از طی مراحل پردازش، برش گیری و رنگ آمیزی به روش H&E، نمونه های مطالعاتی تهیه و با استفاده از نرم افزار MOTIC و میکروسکوپ نوری، تغییرات سطح مقطع هیپوکامپ مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS 9.01 آنالیز شد.
  یافته ها
  وزن جنینها در گروه نیکوتینی کاهش یافت. بعلاوه ضخامت لایه های هیپوکمپی نیز در گروه نیکوتینی نسبت به گروه کنترل تغییراتی را نشان داد. به نظر می رسد که نیکوتین از راه های مختلف بر رشد جنینها تاثیر می گذارد و بر رشد مغزی آنها اثر رشدی دارد.
  کلیدواژگان: جنین، رت، نیکوتین، وزن، هیپوکامپ
 • محمد کریم رحیمی، سروناز فلسفی*، زهرا طیبی، مژگان معصومی، محمدرضا فراست پور، اباسط میرزایی صفحات 83-89
  سابقه و هدف
  عفونت های دستگاه ادراری،از نگرانی های بهداشتی گسترده ایی محسوب می شود که منطبق بر مناطق جغرافیایی متفاوت می باشد. عفونت های باکتریایی دستگاه ادراری همراه با توسعه ی گونه های مقاوم در برابردرمان آنتی بیوتیکی در تمام گروه های سنی یافت می شوند. هدف از مطالعه حاضر تعیین الگوی مقاومت ضد میکروبی در سویه های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری و تشخیص ظهور سویه های باکتریایی مقاوم به چند داروی آنتی بیوتیکی می باشد.
  مواد و روش ها
  نمونه ی ادرار از 2235 بیمار جمع آوری شد و جهت جداسازی و تشخیص سویه های مقاوم به چند دارو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سویه های مقاوم به دارو با روش کربی بائر بر اساس تعریف کمیته ملی استانداردهای آزمایشگاه بالینی بازشناخته شدند.
  یافته ها
  در این بررسی موارد مورد مطالعه متشکل از1390 بیمار زن می باشد. نتایج، حاکی از غالب بودن باکتری اشرشیا کلی در ایجاد عفونت دستگاه ادراری است. به دنبال آنکلبسیلا، استرپتوکوکوس ویریدانس، استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، پروتئوس و سودوموناس عوامل باکتریایی ایجاد کننده ی عفونت ادرادی هستند. نتایج این بررسی اشاره بر سطوح بالایی از مقاومت تک دارویی و چند دارویی در باکتری های مذکور است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان میدهد که مقاومت باکتریایی ازمشکلات بهداشتی بالقوه در کشور است. بنابراین نظارت بر درمان های ضد میکروبی و بررسی تست های حساسیت در شرایط آزمایشگاهی با پایبندی به سیاست های درمان های آنتی بیوتیک می تواند کنترل گسترش میکروب های مقاوم به دارو را تسهیل نماید.
  کلیدواژگان: عفونت مجاری ادراری، مقاومت به آنتی بیوتیک ها، مقاومت های چند دارویی
 • سید ابراهیم علوی، مائده کوهی مفتخری اصفهانی*، عظیم اکبرزاده صفحات 91-95
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر نانوحامل ها تحول شگرفی را در درمان بسیاری از بیماری ها بوجود آورده اند. در میان این نانوحامل ها، نانوحامل های لیپیدی دارای اهمیت خاصی هستند. یکی از نانو حامل های لیپیدی آرکئوزوم می باشد. در این مطالعه برای افزایش کارایی و کاهش عوارض جانبی پاکلی تاکسل، این دارو نانوآرکئوزومه شد.
  مواد و روش ها
  برای تهیه پاکلی تاکسل نانوآرکئوزومه، آرکئوزوم در نسبت مشخصی از بافر PBS حل شد. میانگین قطر ذرات با استفاده از دستگاه زتاسایزر بدست آمد. بازده انکپسولاسیون فرمولاسیون تهیه شده با روش اسپکتروفتومتری محاسبه شد. با استفاده از روش MTT میزان سایتوتوکسیسیتی فرمولاسیون تهیه شده بررسی شد. الگوی رهایش دارو طی 26 ساعت با استفاده از روش دیالیز مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی میزان رهایش دارو از فرمولاسیون نانوآرکئوزومی با دقت بالا پیش بینی شد. در این روش از 4 لایه با 20 نورون در لایه های پنهان، رهایش پاکلی تاکسل از فرمولاسیون نانوآرکئوزومی پیش بینی شد.
  یافته ها
  میانگین قطر پاکلی تاکسل نانوآرکئوزومه 4/521 نانومتر شد. بازده انکپسولاسیون فرمولاسیون تهیه شده 21/0±1/99 درصد بدست آمد. میزان رهایش دارو از نانولیپوزوم های پگیله طی 26 ساعت 149/0% بدست آمد. مقادیر پیش بینی شده برای رهایش پاکلی تاکسل نانوآرکئوزومی دارای رگرسیون (R) 99716/0 و میانگین مربع خطای (MSE) 13-10 × 01/4 بود.
  نتیجه گیری
  مدل استفاده شده در این مطالعه نشان دهنده ی این است که شبکه عصبی مصنوعی می تواند میزان انتشار را با دقت بالا پیش بینی کند. همچنین این امکان وجود دارد که میزان انتشار را برای داروهای دیگر با این مدل پیش بینی کند. اگرچه باید در نظر گرفته شود که انتشار دارو دارای الگوی خاصی است.
  کلیدواژگان: نانوآرکئوزوم، پاکلی تاکسل، سایتوتوکسیسیتی، MCF، 7، شبکه عصبی مصنوعی
 • سمیه الله کرمی*، محمدحسن شاه حسینی، نسیم حیاتی رودباری، داوود اسماعیلی صفحات 97-105
  سابقه و هدف
  هلیکوباکترپیلوری (H.pylori) به عنوان یک عامل عمده خطر زخم های معده و دوازدهه و سرطان معده شناخته شده است. روش های مختلفی برای تشخیص این میکروارگانیسم شناخته شده که متداول ترین آن ها به خصوص در بیمارانی که تحت آندوسکوپی قرار می گیرند، تست اوره آز سریع (RUT) می باشد، اما این تست برای ایجاد نتایج مثبت و منفی کاذب بالقوه می باشد. لذا بکارگیری روشی سریع، ساده و آسان اما با دقت بالا جهت تایید این تست در آزمایشگاه ها مورد نیاز می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی ارزش تشخیصی تست اوره آز سریع در قیاس با روش ملکولی PCR در شناسایی هلیکوباکترپیلوری می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 100 نمونه ی بیوپسی بدست آمده از بیماران مبتلا به سوء هاضمه که تحت آندوسکوپی قرار گرفته بودند انجام شد. تست اوره آز سریع بر روی تمامی نمونه ها صورت گرفت و سپس تست PCR با پرایمرهای طراحی شده جهت ژن glmM صورت پذیرفت. ارزش تشخیصی تست های RUT و PCR با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی های مقایسه ای قرار گرفت.
  یافته ها
  محصول تست PCR بهینه شده با طول 201 جفت باز به درستی تکثیر یافت و بر روی ژل الکتروفورز مشاهده گردید. بررسی پرایمرهای انتخاب شده با DNA های مختلف، اختصاصیت بالایی را نشان داد. حساسیت تست PCR به تعداد 10 باکتری (10CFU) با اختصاصیت 100% بود. در این مطالعه 85% از نمونه ها توسط تست PCR شناسایی شدند در حالیکه تنها 63% از آنها توسط RUT شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه ثابت شد که تست PCR به دلیل حساسیت و اختصاصیت بالا می تواند جهت تشخیص هلیکوباکترپیلوری درنمونه های بالینی و نمونه های بدست آمده از تست اوره آز مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، ژنglmM، PCR، تست اوره آز سریع، بیوپسی
 • محمد زارعی*، مهدی ارجمند، مهشید محمدی، محسن چیانی، حسن ابراهیمی شاهم آبادی، عظیم اکبرزاده خیاوی صفحات 107-113
  سابقه و هدف
  یکی از داروهای شیمی درمانی مورد استفاده برای درمان سرطان پستان، پاکلی تاکسل است که استفاده از آن عوارض جانبی همچون تضعیف مغز استخوان را در پی دارد. اخیرا ثابت شده که می توان با استفاده از فناوری نانو علاوه بر کاهش عوارض جانبی، کارایی درمان را نیز افزایش داد. هدف از این تحقیق تهیه نانو ذرات نیوزومی و لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل و بررسی اثرسایتوتوکسیک آن بر روی رده سلولی سرطان پستان می باشد.
  مواد و روش ها
  پاکلی تاکسل به روش تزریق اتر نانونیوزومه و نانولیپوزومه و پگیله گردید. برای تهیه پاکلی تاکسل نانونیوزومه نسبت های مشخصی از Span 60، کلسترول، پلی اتیلن گلیکول 2000 دالتون و پاکلی تاکسل را با یکدیگر مخلوط نمودیم. برای تهیه پاکلی تاکسل نانولیپوزومه نسبت های مشخصی از فسفاتیدیل کولین، کلسترول و پلی اتیلن گلیکول 2000 دالتون و پاکلی تاکسل را با یکدیگر مخلوط نمودیم. همچنین از روش کیسه دیالیز و آزمون MTT به ترتیب برای بررسی رهش و سمیت فرمولاسیون های تولید شده استفاده گردید.
  یافته ها
  ما توانستیم میزان کپسولاسیون داروی پاکلی تاکسل در نانوذره نیوزومی را به میزان چشمگیری نسبت به نانوذره لیپوزومی افزایش دهیم. میانگین قطر پاکلی تاکسل نانونیوزومه نسبت به نانونیوزومه بدست آمده کوچکتر می باشد. در هر دو فرمولاسیون میزان بارگذاری در حد چشمگیری بالا بود. با استفاده از روش دیالیز میزان رهایش دارو طی 48 ساعت در فرمولاسیون پاکلی تاکسل نانونیوزومه و نانولیپوزومه بررسی شد. این بررسی نشان داد که اثر سایتوتوکسیسیتی پاکلی تاکسل نانونیوزومه و نانولیپوزومه نسبت به فرم استاندارد آن بیشتر است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد فرمولاسیون نیوزومی تولید شده از پاکلی تاکسل نسبت به لیپوزومی کارایی بهتری دارد و جدای از نوع نانوحامل، هر دو فرمولاسیون این قابلیت را دارند که در آزمایش های in-vivo و سرانجام بالین مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: نیوزومه کردن، لیپوزومه کردن، پاکلی تاکسل، نانودارورسانی، سرطان سینه
 • سروناز فلسفی، سعید ذاکر بستان آباد*، محمد مهدی فیض آبادی، رمضانعلی خاوری نژاد صفحات 115-121
  سابقه و هدف
  محیط زیست منبع احتمالی مایکوباکتریوم های غیر سلی(NTM) است که در عفونت های انسانی به ویژه ریه، پوست و عفونت بافت نرم دخالت دارند. کشت مایکوباکتریوم ها در محیط های کشت غنی نیاز به انکوباسیون طولانی مدت دارد که رشد میکروارگانیسم های تند رشد و آلوده کننده در این محیط ها مانع از مشاهده کلنی های مایکوباکتریومی روی محیط کشت می شود. به منظور اندازه گیری میزان شیوع NTM در اکوسیستم های مختلف آبزی ما سعی به استانداردسازی و مقایسه بسیاری از روش های جداسازی مایکوباکتریوم های غیر سلی در اکوسیستم های آبی پرداختیم که قبلا شرح داده شده بودند.
  مواد و روش ها
  تعداد 38 نمونه از آب های سطحی استان تهران جمع آوری شد. نمونه گیری آب در حجم 200-100 میلی لیتر صورت گرفت. ظروف حاوی آب بلافاصله به آزمایشگاه انتقال یافت و مورد بررسی قرار گرفت. سه روش آلودگی زدایی (Tacquet-Tison، Cetylpridinium chloride، Petroff) برای جداسازی مایکوباکتریوم ها به صورت موازی برای هر 38 نمونه از آب های سطحی انجام شد. برای هر روش یک ترکیب ویژه از روش ضد عفونی تعریف شد. اثر هر یک از روش ها با محاسبه میزان آلودگی محیط های کشت، متوسط تعداد کلنی مایکوباکتریوم های رشد کرده و تعداد گونه های مایکوباکتریومی مختلف جدا شده مشخص شد. درآخر برای تایید جدایه های مایکوباکتریومی از تست PCR نیز استفاده شد.
  یافته ها
  ضد عفونی با CPC به نظر می رسد بهترین روش آلودگی زدایی باشد. این روش از یک سو به طور معنی داری میزان میکروارگانیسم های غیر هدف را کاهش داد و از سوی دیگر کمترین اثر مهاری را بر روی گونه های NTM مورد مطالعه داشت.
  نتیجه گیری
  هدف ما برای بررسی روش های مختلف شناخته شده برای مهار رشد میکروارگانیسم های غیر هدف بود، با در نظر گرفتن این مطلب که روش بکار گرفته شده کمترین اثر مهاری را بر رشد NTM داشته باشد. مطابق با این بررسی، روش آلودگی زدایی CPC بهترین روش جداسازی مایکوباکتریوم های غیر سلی از نمونه های آب در این مطالعه بود.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم غیرسلی(NTM)، روش های آلودگی زدایی، اکوسیستم آبی
|
 • Samaneh Golayj *, Ali Nazemi, Mostafa Jafarpour Pages 21-28
  Aim and
  Background
  Thermostable DNA polymerase enzyme has been taken much into consideration due to its application in PCR and molecular biology researches and it has doubled the importance of the study on the various thermostable DNA polymerase. The purpose of this study was to assay the function and efficient production of the cold sensitive thermostable DNA polymerase and its quick and cheap purification.
  Material And Methods
  After synthesis of the designed gene artificially, it was cloned into the pET28 vector and then was transferred into E.coli. IPTG was used as an inducer in the study of gene expression. Initial purification of the enzyme was performed by heat treatment at 72 °C and precipitation of other insoluble proteins by centrifuge. The DNA synthesis activity of crude extract was compared with commercial enzyme.
  Result
  Recombinant cold sensitive and thermostable Taq DNA polymerase expressed in E.coli showed a significant advantage and more desirable functionality such as activity and thermostable compared to commercial enzyme.
  Conclusion
  With regard to importance and application level of thermostable DNA polymerase in molecular biology, the production method used in this study is practical and cost effective. Additionally, the simplicity of producing method of this enzyme and its accuracy is a good reason for artificial and local production of highly pure cold sensitive Taq DNA polymerase.
  Keywords: Taq DNA polymerase, E.coli, thermostable, cold sensitive
 • Gilan Attaran Fariman *, Yasaman Moosavipoor, Arash Shakori Pages 29-34
  Aim and
  Background
  Phylogenetic analysis and morphological identification on species of each region can be used as the basis for establishing subsequent studies. Many phylogenetic studies have been carried out according to mitochondrial genome on gastropods group in other coastal areas of the world but there are not much data on nuclear genome. Most Gastropod study in Iran is founded on morphology of the species, and there are no records of molecular study from south coast of Iran. In this study phylogenetic analysis of a sea slug species from Chabahar coast was examined for the first time.
  Materials And Methods
  Samples were collected from rocky shores of Tis in Chabahar and transferred to the laboratory. The samples were analyzed morphologicaly prior to being frozen in freezer -80 degrees. DNA was extracted by using CTAB method and then Polymerase Chain Reaction, sequencing alignment were conducted and phylogenic tree was obtained.
  Results
  Nucleotides sequence of the gene in 18s rDNA region was analyzed. The phylogenetic analysis was conducted and found that the Iranian species and other species in Panpulmonata clad have more divergence than species of the other two clads.
  Conclusion
  Maximum likelihood phylogenetic analysis showed that the Iranian species from Chabahar coast is in the Panpulmonata clad and with 100% bootstrap support is a sister group Peronia Cf.peroni. The molecular results are confirmed by morphological features.
  Keywords: Peronia peronii, 18S rDNA, Gastropoda, Chabahar coasts, Phylogenetic
 • Mehdi Hassanshahian *, Hamid Tebyanian, Zinab Bayat, Maryam Karimi Pages 35-41
  Aim and
  Background
  Todayhydrocarboncontaminationisa majorenvironmental problem. Petroleum hydrocarbons are mix compounds divided into four groups: saturates, aromatics, resins and asphalten. Among various phase of crude-oil, alkane with mediumchain(C10-C20) are favorable substrate that are rapidlydegraded, although short chain alkanesare verytoxic whilelong chain(C20-C40)oneshave low solubility in water that reduce bioavailability andmakeresistant to biodegradation. In this research, for the isolation of aliphatic degrading bacteria samplingwas performedin petroleum reservoir waste water in Tehran, Kerman and Semnan and also soil contaminated tohydrocarbon.
  Material And Methods
  Alkane degrading bacteria were isolated by enrichment in Bushnell-Hass medium with hexadecane as sole source of carbon and energy. Alkane hydroxylase gene wasidentified all strain by PCR with specific primers.
  Results
  Inthis study,15strainswere isolated from bacterialde composition of aliphatic compounds, and only one of them, i.e. P2, did not growon thealiphaticcompounds(Hexadecane as the solecarbon source). Thismeansthere isnodegradationofhydrocarbonsbythis bacteriawill take place by this bacteria;butother strainswereable to growonhexadecaneandalkanehydroxylasegenewasconfirmed byPCR.
  Conclusions
  This experimentshowsthatbacteriahave theability to degradealkanes whichmusthad alkaneshydroxylasegene,so,lack of this genecauses indissoluble of the aliphaticcompounds.
  Keywords: Oil storage, aliphatic compounds, alkanehydroxylase gene
 • Fatemeh Dashti Rahmat Abadi, Anita Abedi, Hasan Ebrahimi Shahmabadi, Maedeh Koohi Moftakhari Esfahani, Seyed Ebrahim Alavi, Adel Marzban, Azim Akbarzadeh * Pages 43-49
  Aim and
  Background
  carboplatin as an anticancer agent belongs to platinum family drugs. Along with anticancer functionalities, this drug may have some side effects. Targeted and selective prescriptions of drugs reduce their side effects. Nanotechnology-based drug delivery systems are available approaches to overcome this problem. In this study, carboplatin was loaded on poly butyl cyanoacrylate nanoparticles and then its features were evaluated.
  Materials And Methods
  carboplatin was loaded into nanoparticle during polymerization of monomer. Monomer was polymerized by emulsion polymerization technique. To determine amount of loaded drug on nanoparticle, spectrophotometery method was used. Evaluation of the cytotoxicity effects of free form of drug and carboplatin-loaded nanoparticle were performed on MCF-7 cell line using MTT assay.
  Results
  size and zeta potential of carboplatin-loaded nanoparticles were found to be 319 nm and -7 mv. Loading percentage of carboplatin on nanoparticles was estimated 6%. Evaluation of cytotoxicity effects shown survival rate due to carboplatin and carboplatin-loaded nanoparticle at concentration 20 macro molar (p<0.01) were estimated 80±0.6% and 84±0.6%, respectively. These values at the concentration of 160 macro molar (p<0.01) were estimated %44±0.5 and %51±0.2, respectively.
  Conclusion
  Probably, due to low loading efficiency, cytotoxicity effects of carboplatin-loaded nanoparticle were decreased in comparison with free form. Further studies were needed to construct suitable carboplatin-loaded poly butylcyanoacrylate nanoparticle. In this way miniemulsion polymerization could be recruited.
  Keywords: poly butyl cyanoacrylate, Drug delivery, polymerization emulsion, carboplatin, cytotoxicity
 • Ali Sharifat Salmani *, Mohammad Reza Aghasadeghi, Rakhshandeh Nategh, Talat Mokhtari Azad, Seyed Davar Siadat Pages 51-59
  Aim and
  Background
  Archaeal lipid derived liposomes referred to as Archaeosomes are among newly studied adjuvants with some specific immunopotent properties. In the present study large scale cultivation of Methanobrevibacter smithii, lipid extraction of obtained biomass and archaeosome production was assessed and evaluated.
  Materials And Methods
  archaea Methanobrevibacter smithii, DSMZ 2375 was grown in the fermenter under controlled pH, temperature and anaerobic atmosphere condition to achieve archaeal cell mass. Total polar lipids were extracted via methanol/chloroform/water (2:1:0.8 v/v) solution from the frozen and thawed archaeal cells obtained from large scale cultivation. Archaeal liposomes prepared through hydration of extracted polar lipids by PBS buffer containing bovine serum albumin as the tentative antigen. Hydration was also carried out by BSA free PBS buffer to prepare antigen free archaeosomes to be compared with antigen containing type. Purity of extracted lipids evaluated via agarose gel electrophoresis and SDS-PAGE. Antigen concentration and entrapment analyzed by Lowry method and SDS-PAGE, respectively.
  Results
  Analysis of extracted lipids and archaeosomes revealed the high concentration and purity of obtained total polar lipids and successful entrapment of antigen in the archaeosomes.
  Conclusion
  Adjuvant application of archaeosomes obtained from total polar lipids of Methanobrevibacter smithii could be a promising achievement in a variety of vaccine studies.
  Keywords: Adjuvant, Archaeosome, Polar lipids, Methanobrevibacter smithii
 • Fatemeh Jafarinejad, Golnaz Asadi Tehrani, Mohammad Aminbakhsh, Bahram Kazemi, Vahid Reza Yasaee, Fatameh Yarian, Ameneh Koochaki, Zeinab Soleimani Far, Mojgan Bandehpour * Pages 61-65
  Aim and
  Background
  Influenza A is a major cause of mortality in a year. There has been an efficient vaccine available against it since 1960. Antigenic variation is a preventive agent for yearly vaccine production. Now researchers focus on the constant antigens of viruses. M2 protein makes an ionic channel in the coat of influenza, a virus that is effective on infection by virus. This protein is conserved and it is considered as a proper candidate vaccine for influenza infection.
  Materials And Methods
  Due to limitations for influenza virus culture at the lab, the sequence of influenza virus H1N1 strain of Iran was synthesized. It was sub-cloned into pET22b vector recombinant protein and expressed in BL21 E.coli and confirmed with specific antibody by SDS-PAGE and western blot techniques.
  Results
  The concentration of recombinant M2 protein was 300μg/ml confirmed by specific antibody.
  Conclusion
  Influenza M2 protein could be expressed in BL21 E.coli host.
  Keywords: Cloning, Influenza virus, Gene expression
 • Seyed Pezhman Shirmardi, Mostafa Erfani * Pages 67-74
  Aim and
  Background
  Bombesin is a peptide showing high affinity for the gastrin releasing peptide receptor (GRPr). The prostate, lung, breast and colon tumors express many GRP receptors. The aim of this research was to compare two Iranian radiolabeled BBN analogs based upon the DOTA and Hynic chelators which could be used as a tool for the diagnosis of GRP receptor-positive tumors.
  Material And Methods
  Two peptides were synthesized using a standard Fmoc strategy which lead to produce DOTA-GABA-Bombesin (7-14) NH2 and HYNIC-GABA-Bombesin (7-14) NH2. Peptide conjugate showed good stability in the presence of human serum (37 degree centigrade). The internalization rates were studied in GRP receptor expressing PC-3 cells. Biodistribution of radiopeptide was studied in nude mice bearing PC-3 tumor.
  Results
  The results of internalization sowed that [67Ga]-DOTA-GABA-Bombesin (7-14) has a more internalization relative to 99mTc-HYNIC-GABA-Bombesin (7-14) NH2 in three stages. The results of biodistriution showed that the Tumor/Kidney and Tumor/Pancreas ratio after for [67Ga]-DOTA-GABA-Bombesin (7-14) was better than the other one. These data show that two bombesin analogs are specific radioligand for gastrin-releasing peptide receptor positive tumors and is a suitable candidate for clinical studies.
  Conclusion
  The results of blood clearance and internalization showed that the [67Ga]-DOTA-GABA-Bombesin (7-14) has good conditions as an imaging agent relative to the other one.
  Keywords: 67Ga, 99mTc, Peptide Radiolabeling
 • Marziyeh Adineh, Bahareh Pakpour *, Bahman Eslami, Majid Navaeian Pages 75-82
  Aim and
  Background
  Intrauterine exposure to maternal tobacco smoking is associated with increased morbidity and mortality of the human infant. Nicotine interacts with endogenous receptors in the brain and lung, and developmental exposure produces structural changes as well as alterations in neuroregulation. The present study evaluated the possible role of nicotine on the developing rat fetus that include developing brain and fetus weight.
  Material And Methods
  Wistar rats (250-300 g) were used in this study. After pregnancy, the animals were divided into control and nicotine (0.3 mg/kg) in tap water groups. On 19th embryonic day, the rats were killed and their embryos were surgically removed, washed, and their weight was measured and fixed in formalin 10%. Then tissue processing, cutting and Hematoxylin-Eosin (H&E) staining were preformed. The samples were evaluated using light microscope and MOTIC software for changes in hippocampus area. Data were analyzed using SPSS software version 9.01.
  Result
  The weight of embryos decreased in the nicotine group. In addition, embryonic hippocampus layer the treatment group was change compared with the control group.
  Conclusion
  It seems that nicotine induced its influence on embryo development via different pathways and has a toxic effect on the brain.
  Keywords: Embryo, Rat, Nicotine, weight, hippocampus
 • Mohammad Karim Rahimi, Sarvenaz Falsafi *, Zahra Tayebi, Mojgan Msoumi, Mohammad Reza Rezaferasat Pour, Abasat Mirzaei Pages 83-89
  Aim and
  Background
  Urinary tract infections (UTIs) are widespread health concerns which differ according to geography and regions. Bacterial Urinary tract infections associated with an enlarged antimicrobial resistant species are found in all age groups.The aim of this study was to ascertain the antimicrobial resistance pattern of strains isolated from patients with Urinary Tract Infection (UTI) and the emergence of multidrug resistant bacterial strains.
  Materials And Methods
  Midstream urine samples were collected from 2235 patients and analyzed for isolation and identification of Multidrug Resistant (MDR) strains. The MDR strains were recognized by the Kirby Bauer method according to National Committee of Clinical Laboratory Standards.
  Results
  Female patients constituted 308 (62%) in the study. This result indicates that E.coli is the predominant pathogen causing UTI, followed by Klebsiella, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Proteus and Pseudomonas. Bacterial isolates from patients with UTI showed high levels of single and multiple antimicrobial resistances against commonly prescribed drugs.
  Conclusion
  The present study confirms that bacterial resistance would be a serious problem in the country. Therefore, antimicrobial surveillance and in vitro susceptibility testing with strict adherence to antibiotic policy may facilitate to control the spreading of drug resistant microbes.
  Keywords: Urinary tract infection, Antimicrobial resistance, multidrug resistant
 • Seyed Ebrahim Alavi, Maedeh Koohi Moftakhari Esfahani *, Azim Akbarzadeh Pages 91-95
  Aim and
  Background
  Carriers have made a big evolution in the treatment of many diseases in recent years. Lipid carriers are of special importance among carriers. Archaeosome is one of the lipid carriers. In this study, paclitaxel was archaeosomed to reduce side effects and improve its therapeutic index.
  Materials And Methods
  In order to prepare nanoarchaeosomal paclitaxel, Archaeosomes are synthesized with a certain ratio of paclitaxel in PBS. The mean diameter of archaeosomal paclitaxel was calculated by Zeta sizer. Encapsulation efficiency of the prepared formulation was calculated by spectrophotometry. Cytotoxicity effect was determined by MTT method. Drug release pattern was determined by dialysis in 26 hours. Using artificial neural network, amount of released nanoarchaeosomal drug was predicted accurately. In this method, the release was predicted by 4 layers and 20 neurons in hidden layers.
  Results
  The mean diameter of archaeosomal paclitaxel was found to be about 521.4 nm. Encapsulation efficiency of the prepared formulation was 99.1±0.21. Drug releasing of archaeosomal paclitaxel was 0.149% within 26 hours. Predicted values of release for nanoarchaeosomal paclitaxel have had R= 0.99716 and MSE=4.01 × 10-13.
  Conclusion
  The used model demonstrated that artificial neural network technique can predicts the amount of release with high precision. Also it is possible to predict released amount of other drugs by this model. Although drug release has special pattern which should be considered.
  Keywords: Nanoarchaeosome, Paclitaxel, Cytotoxicity, MCF, 7, Artificial neural network
 • Somayeh Allahkarami *, Mohammad Hassan Shahhosseiny, Nasim Hayati Roodbari, Davood Esmaili Pages 97-105
  Aim and
  Background
  Helicobacter pylori has been recognized as a major risk factor for the development of gastritis, gastric and duodenal ulcers and gastric cancer. Various methods have been known to detect this microorganism and the most common method especially in patients undergoing endoscopy is rapid urease test (RUT), but this test is potential to give false positive and negative results. Therefore, using a rapid, simple but high-precision method is needed to confirm this test in laboratories. The objective of this study was to evaluate the diagnostic value of RUT compared to PCR molecular method for the diagnosis of H.pylori.
  Materials And Methods
  This study was carried out on 100 biopsy samples collected from dyspeptic patients attending the endoscopy. The rapid urease test was performed on all samples and the PCR test was conducted with designed primers on glmM gene. Diagnostic values of RUT and PCR were evaluated using SPSS software.
  Results
  The product of optimized PCR with 201bp length correctly amplified and observed on electrophoreses gel. Evaluation of the selected primers with various DNA demonstrated high accuracy. Sensitivity of the test was 10 CFU with 100% specificity. In this study, 85% of specimens were detected with PCR whereas only 63% of them were detected by the RUT.
  Conclusion
  In this study, it has been approved that PCR can be used for the diagnosis of H.pylori on clinical specimens because it is highly sensitive, specific and can be used on biopsy samples from RUT.
  Keywords: Helicobacter pylori, glmM gene, PCR, Rapid urease test, Biopsy
 • Mohammad Zarei *, Mehdi Arjmand, Mahshid Mohammadi, Mohsen Chiani, Hasan Ebrahimi Shahmabadi, Azim Akbarzadeh Khiavi Pages 107-113
  Aim&
  Background
  One of the chemotherapy drugs used to treat breast cancer is a paclitaxel which may be followed by side effects such as weakening of the bone marrow. It has recently been shown that nanotechnology can be used to further reduce side effects, and increase the efficiency of treatment. The aim of this investigation is to prepare nano-niosomal pegylated paclitaxel and nano-liposomal pegylated paclitaxel nanoparticles for its cytotoxic effect on breast cancer cell line.
  Materials And Methods
  Paclitaxel by ether was prepared by injection method of nano-niosomal pegylated and nano-liposomal pegylated form. For preparation of nano-niosomal pegylated paclitaxel, specific ratio of Span 60, cholesterol, and polyethylene glycol 2000 Dalton and paclitaxel were mixed. For the preparation of nano-liposomal pegylated paclitaxel specific ratio of phosphatidylcolin, cholesterol and polyethylene glycol 2000 Da and paclitaxel were mixed. Also the dialysis bag method and MTT test were used to check the release and toxicity of formulations prepared.
  Results
  We were able to increase encapsulation amount of paclitaxel drug in niosomal pegylated nanoparticles with a significant amount of liposomal pegylated paclitaxel nanoparticles. Niosomal pegylated nanoparticles average diameter is smaller than the nano-liposomal pegylated paclitaxel. The encapsulation rate was significantly higher in both formulations.
  Conclusions
  This study showed that the niosomal paclitaxel formulation has a better performance than liposomal paclitaxel formulation and apart from nano-carrier, both formulations have the potential of in-vivo experiments and clinical outcome are discussed. By dialysis, drug release in nano-niosome and nano-liposome Paclitaxel formulation within 48 hours was studied. This study showed that cytotoxicity effect of nano-niosome and nano-liposome Paclitaxel is more than that of standard form.
  Keywords: Niosomation, Liposomation, Paclitaxel, Nano, drug delivery, Breast cancer
 • Sarvenaz Falsafi, Saeed Zaker Bostanabad *, Mohammad Mehdi Feizabadi, Ramezan Ali Khavari, Nejad Pages 115-121
  Aim and
  Background
  Environment is the likely source of most Non-Tuberculous mycobacteria (NTM) involved in human infections, especially pulmonary, skin, and soft tissue infections. In order to measure the prevalence of NTM in different aquatic ecosystems, we tried to standardize the isolation methods used for surface water testing since many procedures have been described previously. Cultivation of mycobacteria requires long-term incubation in rich media and inactivation of rapidly growing microorganisms whose growth impedes observation of mycobacterial colonies.
  Materials And Methods
  38 samples were collected from surface waters in Tehran. Water sampling was carried out in a volume of 200-100 ml. water sample was transferred immediately to the laboratory and examined. Three methods (Cetylpyridinium chlori, Petroff, Tacquet-Tison) for the isolation of mycobacteria were compared by applying them in parallel to 38 samples of surface water. Each method was defined by a particular combination of decontamination method. The efficacy of each method was determined by calculating the positivity, negativity, and contamination rates, the mean numbers of mycobacterial colonies grown and number of different mycobacterial strains isolated. The last value was determined by subjecting the isolates to PCR.
  Results
  Decontamination with CPC appeared to be the best decontamination method, on the one hand, it significantly decreased the level of non-target microorganisms and, on the other hand, it was significantly less lethal for the NTM strains studied.
  Conclusion
  Our goal was to measure the effects of various methods known to inhibit the growth of non-target microorganisms, while we also took into consideration the inhibitory effects of these methods on the growth of NTM. We propose that CPC procedure could be used for detection of NTM in aquatic samples.
  Keywords: Aquatic ecosystems, Decontamination methods, Nontuberculous mycobacteria (NTM)