فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا توکلی تبار، مصطفی احمدوند، مریم شریف زاده صفحات 107-117
  هدف پژوهش حاضر واکاوی فقر غذایی زنان روستایی و عوامل موثر بر آن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است که در سال 1392 صورت پذیرفت. برای این منظور از روش تامین انرژی غذایی و داده های جمع آوری شده از 195 زن روستایی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استفاده به عمل آمد. یافته ها نشان داد با محاسبه فقر غذایی، حدود 31 درصد از زنان مورد مطالعه زیر خط فقر غذایی و 69 درصد بالاتر از آن قرار داشته و غیرفقیر محسوب می گردند. مقایسه میانگین وضعیت تحصیلات، اشتغال (سرپرست خانوار)، درآمد، تسهیلات بانکی، مالکیت و دارایی، پس انداز، مهارت اقتصادی، مشارکت اقتصادی، حمایت های دولت، نگرش همسر، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، بهداشت جسمی، روحی و روانی در بین دو گروه زنان فقیر و غیرفقیر تفاوت معنی داری داشت. جهت بررسی دقت متغیرها در تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. مهم ترین متغیرهای متمایزکننده دو گروه شامل نگرش همسر، اعتماد به نفس، و خودکارآمدی بودند. این مدل حدود 787/7 درصد گروه بندی را به طور صحیح پیش بینی نمود. از آن جایی که متغیر نگرش همسر در تفکیک دو گروه بسیار موثر بوده، می توان با آموزش های فرهنگی و اجتماعی به مردان روستایی، در جهت ارتقای منزلت زنان گام برداشت تا خودباوری و اعتماد به نفس در میان آنان افزایش یابد. فزون بر آن، ایجاد چتر حمایتی که دربرگیرنده توزیع کالاهای غذایی، بیمه ی بیکاری و بازنشستگی، بیمه ی درمانی و توسعه ی خدمات آموزشی می باشد، برای زنان روستایی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: فقر غذایی، زن روستایی، توسعه روستایی، بویر احمد
 • صمد عرفانی فر، منصور زیبایی، مهدی کسرایی صفحات 118-124
  در این مطالعه الگوهای کشت بهینه مبتنی بر اهداف انفرادی به همراه الگوی کشت چند هدفه و با تاکید بر روش های خاک ورزی حفاظتی در منطقه داراب با استفاده از روش برنامه ریزی چندهدفه آرمانی فازی ارائه گردیده است. اهداف انفرادی شامل حداکثر سازی بازده برنامه ای، حداقل کردن مصرف کود اوره، حداکثر سازی امنیت غذایی (تولید انرژی) و حداقل نمودن مصرف آب بود. نتایج نشان داد که در الگوی چند هدفه، شاخص های بازده برنامه ای و امنیت غذایی به ترتیب به میزان 23/5 درصد و 6/1 درصد نسبت به الگوی فعلی افزایش و شاخص های مصرف انرژی و آب به ترتیب به میزان 5/2 درصد و 4 درصد کاهش پیدا کرد. مجموع فاصله مرکب آرمانی الگوی مصالحه ای نسبت به الگوی جاری حدود 36 درصد بهبود پیدا کرد. در این الگو روش های خاک ورزی حفاظتی جایگزین خاک ورزی مرسوم شدند و مقدار مصرف سوخت سالانه در مزرعه نماینده به میزان27 درصد کاهش یافت. بنابراین جایگزینی الگوی کشت چند هدفه با الگوی جاری که در آن بر استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی تاکید شده است، می تواند نتایج مطلوبی از نظر اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: خاک ورزی حفاظتی، برنامه ریزی چند هدفه آرمانی، فازی، بهینه سازی الگوی کشت، داراب
 • حمید بلالی، مهسا معتقد صفحات 125-137
  ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید این بخش به عنوان فعالیتی توام با ریسک تلقی شود. بدلیل ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی، به کارگیری ابزاری دقیق و موثر برای حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر می نماید. در این مطالعه با توجه به اهمیت صنعت بیمه در کاهش خطرپذیری محصولات کشاورزی و به منظور اتخاذ سیاست های مناسب در جهت توسعه این صنعت در بخش کشاورزی، رفتار اقتصادی پذیرش بیمه محصول گندم آبی از سوی کشاورزان شهرستان همدان مدل سازی گردید و آثار سناریوهای مختلف سیاستی در پذیرش بیمه مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این مطالعه براساس رهیافت مدل سازی ریاضی و بهره گیری از شبیه سازی دینامیکی با استفاده از نرم افزار I Think بوده و اطلاعات و داده های مورد نیاز در سال زراعی 92-1391 جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان می دهند با افزایش احتمال بروز خسارت احتمالی میزان پذیرش بیمه از سوی زارعین افزایش می یابد. بر این اساس در زمان اتخاذ تصمیم پذیرش بیمه اگر در طول سالهای گذشته، تعداد سالهایی که در آن خسارت به محصولات کشاورزی وارد گردیده بیشتر باشد، استقبال از بیمه بیشتر خواهد شد. همچنین در این مطالعه رابطه مستقیمی بین میزان تعهد بیمه گر و فرآیند پذیرش بیمه وجود دارد و پیشنهاد می گردد در فرآیند عقد قرارداد بیمه سهم پرداختی زارع متناسب با زیان احتمالی وارده بر محصول کشاورزی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: بیمه گندم، رویکرد تفکر سیستمی، شهرستان همدان، مدلسازی اقتصادی
 • میترا ژاله رجبی، رضا مقدسی صفحات 138-148
  با توجه به اهمیت مدیریت واردات، مطالعه حاضر بر آنست تا با به کار گیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی MIDAS ضمن بررسی عوامل موثر، ارزش واردات گندم را پیش بینی نموده و دقت پیش بینی های حاصل با الگوی شامل داده های تطبیق یافته مقایسه گردد. هدف مدل های رگرسیونی MIDAS استخراج مناسب اطلاعات متغیرهای با تواتر بالاتر در راستای مدلسازی و پیش بینی متغیرهای وابسته در تواتر پایین بوده و انتظار بر این است که از این طریق شناسایی بهتر روابط موجود میان متغیرها، پیش بینی دقیق تری در پی داشته باشد. بر اساس نتایج هر دو رگرسیون با داده های تطبیق یافته و MIDAS برای دوره 1357 تا 1382 به عنوان دوره آموزش، ارزش واردات گندم با تولید داخلی و نرخ ارز رابطه مستقیم داشته و متغیر قیمت های نسبی بر ارزش واردات گندم تاثیر منفی داشته است. آماره های دقت پیش بینی مرسوم و آزمون معنی داری اختلاف خطای پیش بینی الگوهای رقیب حاکی از آنست که الگوی MIDAS شامل داده های سالانه ارزش واردات گندم، تولید و قیمت های نسبی گندم و اطلاعات فصلی نرخ ارز به طور معنی داری دقت پیش بینی ارزش واردات گندم در دوره 1383 تا 1387 به عنوان دوره آزمون را بهبود بخشیده است. بر این اساس پیشنهاد می گردد تا در راستای ارتقاء دقت مدلسازی و پیش بینی ارزش واردات کشاورزی به ویژه محصولات وارداتی استراتژیک روش های پیش بینی با داده های مختلط با دقت بالای پیش بینی جایگزین الگوهای با داده های تطبیق یافته گردند.
  کلیدواژگان: ارزش واردات گندم، پیش بینی، رگرسیون با داده های تطبیق یافته، رگرسیون ها با داده های مختلط
 • محمد قربانی، علیرضا کوچکی، محسن رجب زاده، هومن منصوری صفحات 149-156
  نهاده های شیمیایی سلامت آب، خاک و موجودات زنده را تهدید می کند. لذا ضرورت دارد تولیدکنندگان را به تولید محصولاتی با حداقل نیاز به نهاده های شیمیایی تشویق کرد. در این مقاله تلاش شده است تا عوامل موثر بر تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای نسبت به محصول متعارف را با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی و داده های مقطع زمانی 186 تولیدکننده در سال 1391مورد بررسی قرارگیرد. نتایج نشان داد که بیش از 80 درصد کشاورزان عقیده دارند که قیمت محصول ارگانیک باید حداقل 10درصد بالاتر از قیمت محصول متعارف باشد. همچنین رابطه بین تمایل به دریافت برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای با سطح زیرکشت، استفاده از ناظر کشاورزی، بیمه محصول، متوسط عملکرد کنونی خیار متعارف و اطلاعات راجع به بازار جهانی محصولات ارگانیک با مثبت و معنی دار است. با توجه به یافته ها، توسعه آموزش و ترویج مصرف محصولات ارگانیک، اعطای تسهیلات و مشوق ها به تولیدکنندگان محصول ارگانیک و حرکت بیمه در راستای تاثیرگذاری بر کاهش ریسک و افزایش تولید پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: ارگانیک، اطلاعات بازار، لاجیت ترتیبی، خراسان رضوی، خیار گلخانه ای
 • سونا محبی، احمد اکبری، مصیب پهلوانی صفحات 157-163
  نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهام آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران طی دوره 1338-1390 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش با استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشمش و متغیرهای اصلی آن (میانگین وزنی درآمد ناخالص واردکنندگان، قیمت عمده فروشی، نرخ ارز واقعی، ارزش افزوده بخش کشاورزی) رابطه معنی داری وجود دارد؛ به طوری که مطابق تئوری با نوسانات نرخ ارز رابطه معکوس دارد. ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا(ECM(-1 معنی دار و علامت آن مطابق انتظار منفی بود. مقدار این ضریب برابر20/0- به دست آمد و بیانگر این است که حدود20 درصد از عدم تعادل صادرات کشمش از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.
  کلیدواژگان: کشمش، نوسانات نرخ ارز، VECM، MASD
 • ابوذر پرهیزکاری، محمود صبوحی، محمود احمدپور، حسین بدیع برزین صفحات 164-176
  با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده آب می باشد، ارائه شیوه های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست های صحیح در جهت افزایش بهره وری آب در این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، در مطالعه حاضر از یک مدل سازی اقتصادی برای شبیه-سازی پاسخ کشاورزان شهرستان زابل نسبت به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری استفاده شد. این کار با بهره گیری از مدل تولید محصولات کشاورزی منطقه ای (SWAP) و برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) صورت گرفت. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان زابل جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اعمال سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصولات زراعی به میزان9/54 و 5/14 درصد و کاهش میزان آب مصرفی به میزان 6/23 و 7/01 درصد نسبت به سال پایه می شود. در پایان نیز، سیاست سهمیه بندی آب آبیاری با توجه به صرفه جویی 18/9میلیون مترمکعب آب، به عنوان راهکاری مناسب برای پایداری منابع آب شهرستان زابل پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: پایداری منابع آب، برنامه ریزی ریاضی مثبت، سهمیه بندی، مدل SWAP، زابل
 • آرش دوراندیش الهام شریعت ندا ارزنده صفحات 177-184
  بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور هستند. بازار اوراق بهادار و بازار ارز از بخش های حساس بازار مالی هستند. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تاثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می نمایند. در عین حال، آشفتگی در یک یا هر دو بازار به ایجاد نگرانی در میان سیاست گذاران بازارها می انجامد. تعاملات پویا بین این دو بازار پژوهشگران، سیاست گذاران و نیز تحلیل گران را به انجام تحلیل های دقیق و مشروح تشویق نموده است. در این مطالعه با استفاده از روش GARCH تاثیر نوسانات بازار ارز و نوسانات بازار سهام صنایع تبدیلی کشاورزی بر روی یکدیگر و بر این بازارها بررسی شد. برای این منظور از داده های هفتگی از فروردین سال 1385 تا پایان دی ماه سال 1392 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نوسانات گذشته بازار ارز بر نوسانات جاری این بازار موثر است. شوک های گذشته در بازار ارز بر نوسانات بازار صنایع قند و شکر و خوراکی ها و آشامیدنی ها در دوره جاری اثرگذار است. همچنین شوک های گذشته در بازار قند و شکر می تواند بر نوسانات جاری شاخص این صنعت و بازار ارز و شاخص صنعت خوراکی ها و آشامیدنی ها اثرگذار باشد. از آنجا که تغییرات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه های این صنایع اثرگذار است، بنابراین جلوگیری از نوسانات در بازار ارز و ثبات در این بازار از طریق تعادل درعرضه و تقاضا و کنترل بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی در بازار ارز، مانع از بروز نوسان در این دو صنعت خواهد شد. همچنین پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم گیران در اتخاذ سیاست های پولی و مالی به گونه ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: بازار ارز، بازار سهام صنایع تبدیلی، نوسانات، روش GARCH
 • محمود صبوحی، علیه آزادگان صفحات 185-196
  در مطالعه حاضر روش حداکثر آنتروپی تعمیم یافته و مسئله تعادل مثبت پویا معرفی و برای برآورد توابع عرضه پویای محصولات سالانه منتخب دشت مشهد-چناران و تحلیل سیاست قیمت آب آبیاری در افق زمانی 1390 -1382 مورد استفاده قرارگرفت. افزون بر آن،کشش های آلن و موریشیمای تقاضای مشتق شده ی نهاده ها، و کشش عرضه محصولات مورد مطالعه تعیین شد. نتایج نشان داد که توابع عرضه پویای برآورد شده میزان عرضه محصولات را در هر سال به طور دقیق واسنجی می نماید. افزون بر آن، سیاست افزایش قیمت آب آبیاری به میزان 100 درصد مورد بررسی قرارگرفت و مشاهده شد که با افزایش قیمت آب آبیاری کل سطح زیرکشت نسبت به سال پایه (1390-1389) کاهش و کشاورزان به سمت کشت و عرضه محصولاتی با درآمد بالاتر مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار در منطقه مورد مطالعه حرکت می کنند. بنابراین، با توجه به توانایی مدل در برآورد دقیق میزان عرضه در هر سال و هم چنین اثر سیاست های مختلف، توصیه می شود که مدل به کار رفته در این مطالعه برای سایر سیاست ها و دیگر مناطق مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حداکثر آنتروپی تعمیم یافته، تابع عرضه، مسئله تعادل مثبت پویا، دشت مشهد، چناران
|
 • Mostafa Ahmadvand Pages 107-117
  The findings revealed that about 31 percent of women were below and 69% were above the food poverty line. Comparison of averages of some variables including education status, employment (head of household), income, banking facilities such as credit and loans, property and assets, savings, economic skills, economic participation, government supports, husband's attitude, self-confidence, self-esteem, physical and mental healths showed that there are significant differences between poor and non-poor rural women. The discriminant analysis indicated that variables like husband attitude, self-confidence, and self-essteem correctly classified about 87.7 percent of rural women as poor or non-poor. Due to the husband's attitude had a significant role in differentiation of the two groups, the social and cultural education of rural men are recommended. Furthermore, the supporting sterategies that includes the distribution of food commodities, unemployment insurance and pensions, medical insurance and development of educational services for rural women is suggested.
  Keywords: Food poverty, Rural development, Rural women, Boyer, Ahmad
 • Samad Erfanifar Pages 118-124
  In this study, the optimal cropping patterns based on individual aims are presented and followed by a multi-objective cropping pattern with emphasize on the use of conservation tillage methods in Darab region presented. Individual goals consisted of maximizing gross margin and food secIn this study, the optimal cropping patterns based on individual aims were presented and followed by using a multi-objective fuzzy goal programming with emphasize on the use of conservation tillage methods in the Darab region. Individual goals consisted of maximizing gross margin and food security and minimizing water consumption and urea fertilizer use. The results showed that in the multi-objective cropping pattern, gross margin and food security increased by 23.5% and 6.1%, while water and energy consumption decreased by 4% and 5.1%, respectively as compared to the current cropping pattern. The fuzzy composite distance improved by %36, as compared to the current condition. Moreover, having replaced the conventional tillage methods with conservation tillage methods in the cropping pattern, the diesel fuel consumption reduced by 27%. Therefore, replacing multi-objective cropping pattern, on which the conservation tillage methods are emphasized, with the conventional cropping patterns improves economic and environmental conditions. urity index and minimizing water and urea fertilizer.The results showed that in the multi-objective cropping pattern, gross margin and food security index respectively increase by 23.5% and 6.1% and water and energy consumption decrease by 4% and 5.1% respectively as compared to current cropping pattern. The fuzzy composite distance improves by %36 compares to current condition and represents better cropping pattern than the others. Morever in this cropping pattern, conventional tillage method will be replaced by conservation tillage practices, therefore the amount of diesel fuel consumption reduces by 27% that is equivalent to an annual saving of 567 liters of diesel fuel. Also, the reduction of water consumption is expected to be 10000 cubic meters annually.9 In the cropping pattern, minimizing water consumption, water saving was 27.5% that was equivalent to an annual reduction of 69000 cubic meters of water, while maintaining the gross margin equal to current condition. Also urea fertilizer and energy consumption reduced by 23.7% and 28.5% respectively.
  Keywords: Conservation tillage, Multi, objective fuzzy goal programming, Optimal cropping pattern, Darab
 • Hamid Balali Pages 125-137
  Unsustainability and precarious conditions of agricultural production have caused this sector be associated with risk. Crops insurance is efficient tool for controlling and reducing production and market risk and stabilizing farmer's income. In this study, the thinking system approach by using of I Think software is used for analyzing and modeling of the effects of different alternatives of policies on wheat insurance acceptance. The results show that the decision making process of insurance acceptance is function of some variables including of probability of brooz khesarat, amount of brooz khesarat, share of farmer’s insurance payment, gross return of fermers and maximum tahood of bimegar payments. Also, by increasing of the probability of brooz khesarat the number of insurance acceptance will increaseal production have caused this sector be associated with risk. Crops insurance is efficient tool for controlling and reducing production and market risk and stabilizing farmer's income. In.
  Keywords: Economic Modelling, Wheat Insurance, Thinking System Approach, Hamedan
 • Mitra Jalerajabi Pages 138-148
  Due to the importance of the import management, this study applies generalized ARDL approach to estimate MIDAS regression for wheat import value and to compare the accuracy of forecasts with those competed by the regression with adjusted data model. Mixed frequency sampling models aim to extract information with high frequency indicators so that independent variables with lower frequencies are modeled and foorcasted. Due to a more precise identification of the relationships among the variables, more accurate prediction is expected. Based on the results of both estimated regression with adjusted frequency models and MIDAS for the years 1978-2003 as a training period, wheat import value with internal products and exchange rate was positively related, while the relative price variable had an adverse relation with the Iran's wheat import value. Based on the results from the conventional statistics such as RMSE, MAD, MAPE and the statistical significance, MIDAS models using data sets of annual wheat import value, internal products, relative price and seasonal exchange rate significantly improves prediction of annual wheat import value for the years2004-2008 as a testing period. Hence, it is recommended that applying prediction approaches with mixed data improves modeling and prediction of agricultural import value, especially for strategic import products.
  Keywords: Prediction, Regressions with Mixed Data, Regression with Adjusted Data, Wheat Import Value
 • Mohammad Ghorbani Pages 149-156
  The chemical inputs threat the health of water, soil and organisms. Thus, it is essential to encourage farmers to produce products with minimum use of chemical inputs. Using the ordered logit model and a cross sectional data of 186 producers in 2012, this study attempted at investigating influential factors on willingness to accept (WTA) of Khorasan Razavi province farmers to produce greenhouse organic Cucumber (GOC) than the traditional product. The results showed that over 80 percent of farmers believe that the price of organic product should be at least 10 percent more than the traditional product price. Moreover, the relationship between WTA for producing GOC and some factors including cultivated area, applying advices from agricultural advisors, product insurance, average current yield of traditional Cucumber and acknowledge about international market of organic product is positive and significant. Considering the results, developing training and extension programs on the use of organic product, granting financial facilities and awards to organic product producers and insurance adjustment to reduce risk and increase agricultural production are recommended.
  Keywords: Organic, Market information, Ordered logit, Khorasan Razavi, Greenhouse Cucumber
 • Pages 157-163
  Exchange rate volatility is one of the effective and ambiguous factors in agricultural product export. Considering the importance of agricultural trade to avoid single-product economy, the main aim of this study was to investigate the impact of exchange rate volatility on the Raisin export of Iran during the years1959-2011. For this purpose, exchange rate volatility index was estimated using Moving Average Standard Deviation (MASD). Then, the impact of exchange rate volatility on the value of Raisin export was examined using Johansen's and Juselius's cointegration method and Vector Error Correction Model (VECM).The results showed that in the long-term and short-term there is a significant relationship between Raisin exports and its main variables (weighted average of Gross income of importers, Wholesale Prices, real exchange rate, Value-added of agricultural sector); as according to the theory it has negative relationship with exchange rate volatility. The error correction coefficient sentence ECM (-1) significantly and its sign was negative as expected. The value of this coefficient is equal to the -0/20 and indicates that about 20 percent of Raisin exports imbalance from its long-term value, after of a period will be Elapse.
  Keywords: Raisins, Exchange Rate Fluctuations, VECM, Impulse Response
 • Abouzar Parhizkari Pages 164-176
  Considering that agricultural sector is the largest consumer of water, presenting integrated management for water resources and formulating effective policies to increase water productivity in this sector is essential. Therefore, using economic modeling, this study simulated the farmers’ responses to irrigation water pricing and rationing policies in Zabol city. To achieve the study purpose, the State Wide Agricultural Production Model and Positive Mathematical Programming were applied. The required data for the years 2010-2011 was collected by completing questionnaires and collecting data sets from the relevant agencies of Zabol city in personal attendance. The results showed that imposing irrigation water pricing and rationing policies in Zabol city leads to a reduction in the total cultivated area by 9/54 and 5/14 percent and a reduction in the water consumption by 6/23 and 7/01 percent, compared to the base year. Ultimately, irrigation water rationing policy, considering frugality of 18/9 million m3 of water, as the appropriate solution for the sustainability of water resources of Zabol city was proposed.
  Keywords: Sustainability of Water Resources, Positive Mathematical Programming, Rationing, SWAP Model, Zabol
 • Arash Dourandish Pages 177-184
  Financial markets are one of the most crucial markets in every country. Stock exchange market and exchange market are the most sensitive sectors of financial market. These markets are affected by fluctuations and business cycles in the economy and they reflect economic changes to the economy. On the other hand, disturbance in one or both markets cause concerns among policy makers. Dynamic interactions between these two markets encourage policy makers and researchers to carry out some analysis considering more details. In this study, effects of volatility of exchange market and agricultural processing industries stock market on themselves and each other have been investigated by GARCH model. Weekly data between April 2006 and January of 20014 was used. The results show that the past volatility of exchange market affects the current volatility of this market. The past shock in exchange market has effects on the current volatility of this market, the current volatility of food and beverage industries as well as the sugar industry market. Also, the past shock in sugar industries market affects its current volatility and the current volatility of exchange market and food and beverages industries market. Because changes in exchange rate affect revenues and costs of the mentioned industries, preventing the exchange rate market from fluctuations and putting it in stable by making balance between demand and supply, also controlling the central bank and other regulatory agencies will prevent these two markets from fluctuations. It is, therefore, recommended that policy makers impose monetary and financial policies that reduce volatility in capital and exchange markets.
  Keywords: Exchange rate market, Agricultural processing index stock exchange market, Volatility, GARCH model
 • Mahmood Sabuhi Pages 185-196
  In the current study, the Generalized Maximum Entropy (GME) and Dynamic Positive Equilibrium Problem (DPEP) approach were introduced and used to estimate the set of dynamic supply functions of selected annual crops in Mashhad-Chenaran plain during the years 2003-2011.In addition, the Allen and Morishima elasticities of derived demand inputs, and supply elasticity of the crops were determined. The results showed that the estimated dynamic supply functions calibrate the observed supply for each year, accurately. Also, the policy of increasing irrigation water prices by 100 percent from the base year reduced the cultivated area and increased farmers’ intention to cultivate and supply crops with higher income, such as potato, tomato, onion and cucumber. Thus, considering the model‘s ability to estimate the observed supply in each year and to determine the impact of various policies, applying the model is recommended to analyze other policies imposed across various regions.
  Keywords: Generalized Maximum Entropy, Supply Function, Dynamic Positive Equilibrium Problem, Mashhad, Chenaran Plain