فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 73، مهر و آبان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/07/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فروزان فروزنده*، سعیده سلیمی، نوشین نقش، نسیم زمانی، سمیه جهانی صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع در زنان می باشد. اسپند گیاهی طبی بوده و یکی از فراورده های بومی به کار رفته جهت درمان سرطان در ایران می باشد. این گیاه دارای خواص ضد باکتریایی، ضد سرطانی، ضد قارچ، ضد زخم معده می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد سرطانی عصاره ی هیدروالکلی دانه گیاه اسپند انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی پس از کشت و تکثیر سلول های مشتق شده از بافت اپیتلیال گردن رحم انسان (HeLa)، این سلول ها در مجاورت دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی دانه اسپند (12/5، 25،50 و g/mlμ 100) قرار گرفتند و به مدت 24،48 و 72 ساعت انکوبه شدند. پس از پایان مدت انکوباسیون، از روش تغییر یافته آزمون رنگ سنجی(MTT [(3-(4.5-dimethyl Thiazole-2yl)]-2.5Diphenyl Tetrazolium Bromide جهت تعیین سمیت سلولی عصاره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تست MTT نشان داد که این عصاره اثر ضد سرطانی وابسته به دوز و زمان بر سلول های HeLa دارد، به طوری که با افزایش غلظت عصاره و انکوباسیون 72 ساعت بیشترین درصد مرگ سلولی مشاهده شد (0/001>P). غلظت مهارکنندگی 50 درصد رشد سلول ها (IC50) برای سلول های سرطانی در زمان 24 ساعت g/mlμ 12/5 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  عصاره اسپند با اثر وابسته به دوز و زمان بر سلول های سرطانی HeLa می تواند باعث مهار رشد این سلول ها شود؛ لذا به نظر می رسد با تحقیقات بیشتر در آینده، می توان از ترکیبات آن در درمان سرطان بهره جست.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی، اسپند، سرطان گردن رحم
 • محمد ملکوتیان*، کامیار یغماییان، فاطمه منصوری صفحات 9-20
  زمینه و هدف
  اسید هیومیک (HA) از تجزیه عناصر گیاهی و حیوانی آزاد می شود. مواد هیومیکی به عنوان پیش ساز محصولات جانبی گندزدایی در فرآیند کلرزنی نقش دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کاتیون های Ca2+،Mg2+ بر کارآیی حذف اسید هیومیک توسط UV/TiO2 بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی تاثیر پارامترهای pH، زمان تماس، غلظت دی اکسید تیتانیوم (TiO2)، غلظت Ca2+و غلظت Mg2+بر میزان حذف اسید هیومیک با استفاده از روش UV/TiO2 بر روی آب سنتتیک و آب خام زاینده رود اصفهان بررسی شد.
  یافته ها
  غلظت بهینه کاتالیست نانو ذره دی اکسید تیتانیوم جهت حذف اسید هیومیک g/L1 بدست آمد. تحت شرایط اسیدی (pH=3) در زمان تماس 60 دقیقه بالاترین راندمان حذف به دست آمد. کارآیی حذف HA به روش UV/TiO2 با افزایش زمان تماس کاهش یافت. در حضور یون های Ca2+ و Mg2+ میزان حذف HA به روش UV/TiO2 افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  فرآیند فتوکاتالیستی نانو ذره دی اکسید تیتانیوم منجر به کاهش قابل ملاحظه ای از مواد هیومیکی موجود در آب می شود. اگر آب یا فاضلاب حاوی میزان بالایی از ترکیبات مقاوم و سختی باشند، می توان با یک تصفیه فتوکاتالیتیکی مقدماتی این ترکیبات را شکسته و به محصولات جانبی قابل تجزیه تغییر شکل داد.
  کلیدواژگان: مواد آلی، کلسیم، منیزیم، نانو ذره دی اکسید تیتانیوم، اسید هیومیک، اکسیداسیون فتوکاتالیتیکی
 • حمید رضویان، حمیدرضا صادقیان*، فهیمه باقری صفحات 21-27
  زمینه و هدف
  ابزارهای گوناگونی برای کاهش زمان آماده سازی کانال معرفی شده است. یکی از این ابزار هندپیس نوین (TEP-E10R) است که به نام اندوگریپر معروف است. این مطالعه با هدف مقایسه میزان تغییر مرکزیت کانال ریشه مزیوباکال مولر اول فک بالا به دنبال آماده سازی به دو روش دستی و چرخشی با استفاده از فایل های دستی استنلس استیل انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 50 دندان کشیده شده مولر اول ماگزیلای انسانی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. بعد از تهیه حفره دسترسی و قرار دادن فایل اولیه داخل کانال مزیو باکال، رادیو گرافی های دیجیتالی به صورتی که رابطه فیلم و زاویه تابش با نمونه ها ثابت باشند تهیه گردید، سپس آماده سازی کانال ها در گروه اول با فایل های استنس استیل به روش دستی و در گروه دو با فایل های استنس استیل با اندوگریپر انجام شد. تکنیک آماده سازی کانال هادر هر دو گروه passive step back بود. پس از آماده سازی، رادیوگرافی با فایل مستر اپیکال با همان شرایط رادیوگرافی اول انجام گرفت. میزان تغییر مرکزیت کانال رادیو گرافی اولیه و رادیوگرافی با فایل اصلی بر اساس تصاویر انطباقی بر حسب میلی متر توسط نرم افزار فتوشاپ و به کمک رادیولوژیست محاسبه شد.
  یافته ها
  میانگین انحراف از مسیر اصلی کانال در گروه اول (3.45±1.36 میلیمتر) بیشتر از گروه دوم (1.75±1.69 میلیمتر) بود (0/045=P). همچنین میانگین زمان آماده سازی کانال ها در گروه اول (19.36±1.53 دقیقه) بیشتر از گروه دوم (12.03±1.55 دقیقه) بود (0/0001=P).
  نتیجه گیری
  استفاده از فایل های استنلس استیل با هندپیس (رفت و برگشتی) reciprocal نسبت به استفاده از فایل های استنلس استیل به تنهایی مسیر اصلی کانال را بهتر حفظ می کند.
  کلیدواژگان: آماده سازی کانال، تکنیک آماده سازی دستی، تکنیک آماده سازی چرخشی
 • میترا عطاآبادی*، آرزو طهمورث پور، مهران هودجی، محمود کلباسی، مجید عبدوس صفحات 28-38
  زمینه و هدف
  کروم شش ظرفیتی (VI) یکی از اکسید کننده های بسیار قوی و جز عناصر سرطان زای گروه A است که در پساب صنایع مختلف وجود دارد. اگزو پلی ساکاریدهای (EPS) ترشح شده توسط باکتری های موجود در این پساب ها می تواند نقش موثری در افزایش مقاومت باکتری ها به این عامل نامساعد ایفا نماید. این تحقیق با هدف بررسی نقش EPS باکتری های مقاوم به کرومات در احیای کروم VI و مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها صورت گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی- آزمایشگاهی بر روی باکتری های مقاوم به کرومات موجود در انواع مختلف پساب صورت گرفت. حداکثر غلظت قابل تحمل کرومات (MTC)، مقدار ترشح EPS، احیای کرومات توسط EPS و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه انتخابی به روش کیربی- بائر تعیین گردید.
  یافته ها
  جدایه موثر که واجد بالاترین(MTC (mM128 و حداکثر توان ترشح (mg.ml-0/1117) EPS بود، بر اساس نتایج تست های بیوشیمیایی گونه ای از سودوموناس آئروژینوزا تشخیص داده شد. مقایسه راندمان 61 درصدی احیای کرومات توسط EPS با راندمان 78 درصدی احیای سلولی کرومات حاکی از نقش قابل توجه EPS در احیای کرومات بود. این باکتری به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها نیز مقاومت نشان داد.
  نتیجه گیری
  افزایش کروم VI در محیط منجر به افزایش مقاومت باکتری ها با به کارگیری انواع مکانیسم های سازشی چون افزایش ترشح EPS می گردد و به موازات آن مقاومت آنتی بیوتیکی نیز افزایش می یابد. این مقاومت توام از لحاظ پزشکی بسیار مهم بوده و می تواند اطلاعات ارزشمندی در ارتباط با مکانیسم مقاومت آنتی بیوتیکی، ژنتیک پلاسمید و اکولوژی جدایه مورد نظر در اختیار ما قرار دهد.
  کلیدواژگان: اگزو پلی ساکارید، سودوموناس آئروژینوزا، کروم VI، آنتی بیوتیک، پساب
 • فاطمه هوشیار، نجمه کبیری*، سیمین تقی پور، فروزان گنجی صفحات 39-45
  زمینه و هدف
  کتب و اسناد آسیب دیده و آلوده از طریق میکروارگانیسم ها تهدیدی جدی برای سلامتی کاربران و کتابداران هستند. این مطالعه با هدف بررسی هوا، سطوح کتاب ها و قفسه های کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از نظر حضور انواع قارچ ها انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تعداد 307 نمونه از قارچ های موجود از هوا و نیز سطوح مختلف کتابخانه شامل مخزن کتب فارسی و لاتین، سالن مطالعه، میز امانت و بخش مجلات نمونه برداری شد. کشت بر روی محیط کشت سابور و دکستروز آگار توسط سواب انجام و بعد از گذشت 10 روز، کلنی های رشد کرده، لام مستقیم تهیه شد و جنس قارچ ها مشخص گردیدند.
  یافته ها
  توزیع فراوانی رشد قارچ ها در کتاب های لاتین بیشتر از کتاب های فارسی، قفسه ها و فضاها بود. فراوان ترین نوع قارچ در بخش های مختلف مورد بررسی، پنی سیلیوم بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به رشد بیشتر قارچ ها در کتب لاتین و حضور قارچ هایی از جمله پنی سیلیوم در این کتب، لزوم توجه بیش از پیش به این بخش لازم و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: قارچ، آلودگی، کتابخانه، پنی سیلیوم، کتابداران
 • مژکان نظری، سعید خاتم ساز، هیبت الله صادقی* صفحات 46-53
  زمینه و هدف
  اسیدوز متابولیک یکی از مهمترین بیماری هایی است که بر دستگاه عصبی تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات احتمالی در آستانه حسی درد در فرزندان متولد شده از مادران مبتلا به اسیدوز متابولیک در مقایسه با فرزندان متولد شده از مادران سالم انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی ماده سالم به طور تصادفی به پنج گروه مساوی (شاهد بدون تیمار، شاهد با دوز حداقل، شاهد با دوز متوسط، اسیدوز با دوز حداقل و اسیدوز با دوز متوسط) تقسیم شدند. برای ایجاد اسیدوز از محلول کلرید آمونیوم به جای آب آشامیدنی و در گروه های شاهد از محلول کلرید سدیم استفاده گردید. تمام حیوانات با جفت گیری طبیعی باردار شدند و 20 روز قبل و تا پایان بارداری موش ها، برای گروه های با دوزهای حداقل و متوسط به ترتیب مقادیر 0/15 و 0/3 مولار از محلول های مورد نظر استفاده شد. آزمایشات درد ناشی از فرمالین روی فرزندان نر بالغ انجام شد. نمره درد در سه مرحله حاد، اینترفاز و مزمن ثبت و مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج بیانگر افزایش معنی دار نمره درد مراحل حاد و مزمن آزمون فرمالین در فرزندان نر متولد شده از مادران اسیدوز می باشد (0/05>P). نمره درد در مرحله اینترفاز در گروه های اسیدوز با گروه های شاهد تفاوت معنی داری نداشت(0/05>P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد اثرات اسیدوز متابولیک باعث کاهش آستانه حسی درد در فرزندان متولد شده از مادران مبتلا به اسیدوز متابولیک و افزایش درد در آن ها شده است. بنابراین با جلوگیری از بروز اسیدوز متابولیک مادران باردار می توان از کاهش آستانه حسی درد در فرزندان آن ها جلوگیری به عمل آورد کرد.
  کلیدواژگان: آستانه حسی، نمره درد، اسیدوز متابولیک، کلرید آمونیوم
 • مهرداد چراغی، آمنه کارگر*، بهاره لرستانی، امید طبیعی صفحات 54-61
  زمینه و هدف
  با گسترش آلاینده ها در محیط زیست و وابستگی انسان به محیط برای تامین مواد غذایی و سایر نیازها، بررسی در مورد انواع آلودگی به خصوص آب ها و سایر آبزیان حائز اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی و تعیین میزان غلظت فلزات سنگین کادمیوم (Cd)، نیکل (Ni)، سرب (Pb) و وانادیوم (V) در عضلات و پوست میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) خوراکی در شهرستان شیراز بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی در پاییز سال 1390 با مراجعه به بازار عمده عرضه آبزیان تعداد 120 نمونه میگو به صورت تصادفی از سطح شهر شیراز تهیه شد. آماده سازی و آنالیز نمونه ها مطابق با دستورالعمل های توصیه شده صورت پذیرفته و میزان فلزات سنگین با دستگاه نشر اتمی (ICP) مدل Varian V10-ES تعیین و با مقادیر توصیه شده استاندارهای جهانی WHO و FAO مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین غلظت عناصر کادمیوم، نیکل، سرب و وانادیوم در نمونه های مورد مطالعه در بافت عضله به ترتیب برابر با 0/45± 1/08، 1/25±8/62، 2/1±1/63 و 0/93±0/61 میلی گرم در کیلوگرم و در پوست 0/38±1/28، 1/53±7/61، 4/6±7/15 و 0/45±1/4 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن اندازه گیری گردید. میزان فلزات سنگین کادمیوم، سرب و وانادیوم در پوست میگو و میزان نیکل در عضله میگو در مقایسه با یکدیگر بیشتر بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این مطالعه بیانگر بالاتر بودن میزان غلظت اندازه گیری شده عناصر فلزات سنگین در میگوی سفید هندی در مقایسه با مقادیر توصیه شده استاندارد WHO/FAO و در نتیجه آلودگی نمونه ها به این عناصر می باشد، بنابراین باید مصرف این گونه با احتیاط همراه باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، میگوی سفید هندی، شیراز
 • فاطمه رضاییان، محمد امین طباطبایی فر، فاطمه هیبتی، سمیه رئیسی، شهربانو پرچمی، مرضیه ابوالحسنی، بهشته امیری، احمدرضا صالحی، مرتضی هاشم زاده چالشتری* صفحات 62-70
  زمینه و هدف
  ناشنوایی یک اختلال حسی، عصبی است و بیشترین اختلال موجود در هنگام تولد است. بیش از 60% موارد ناشنوایی ارثی است. انواع ژنتیکی آن به دو نوع سندرومی و غیر سندرومی تقسیم می شود که نا شنوایی غیر سندرومی مغلوب اتوزومی (ARNSHL) با بیشترین درصد (70%) رخ می دهد. این مطالعه با هدف تعیین پیوستگی ژنتیکی به لوکوس DFNB93 در خانواده های مبتلا به ARNSHL انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی بر روی 40 شجره بزرگ مبتلا به ARNSHL دارای حداقل دو بیمار، والدین سالم و عمدتا دارای ازدواج خویشاوندی و منفی از نظر جهش های ژن GJB2، از استان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد انجام گردید. سپس خانواده ها برای پیوستگی ژنتیکی به لوکوس DFNB93 با استفاده از نشانگرهای STR و روش PCR و سپس ژل پلی اکریل آمید بررسی شدند.
  یافته ها
  از تعداد 40 خانواده، 1 خانواده (52/5%) به لوکوس DFNB93 پیوستگی نشان داد. ارزش SLINK این خانواده 2/67 و LOD بیشینه دو نقطه ای 2/05 و LOD بیشینه چند نقطه ای 2/05 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتیجه پژوهش حاضر، این لوکوس احتمالا نقش کمی در ایجاد ناشنوایی در جمعیت مورد مطالعه (دو استان) دارد ولی برای تعیین نقش دقیق تر این لوکوس در ایجاد ناشنوایی در جمعیت ایرانی، مطالعات بیشتری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: وکوس DFNB93، ژن CABP2، نا شنوایی غیر سندرومیک مغلوب اتوزومی، پیوستگی ژنتیکی
 • زهرا حمیدیا، هاشم نیری*، غلامعلی نادری، مریم بشتام، ابوالفضل شکوهی نهرخلجی صفحات 71-76
  زمینه و هدف

  پاراکسوناز-1 آنزیم وابسته به کلسیم می باشد که با HDL باند می گردد و با داشتن قابلیت جلوگیری از اکسیداسیون LDL نقش مهمی در پیشگیری از اترواسکلروزیس ایفا می کند. به نظر می رسد که آنتی اکسیدان های مختلف مثل فلاونوئیدها بر میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز موثر می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثر برخی از فلاونوئیدها بر میزان فعالیت سرمی آنزیم پاراکسوناز انجام شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، ابتدا تعداد 45 عدد موش صحرایی از نژاد ویستار به 9 گروه 5 تایی تقسیم شدند. به گروه 1 به عنوان گروه های شاهد روزانه 1 میلی لیتر محلول آب و اتانول 25% داده شد. به گروه های 2 تا 5 مقدار 7/5 میلی گرم و گروه های 6 تا 9 مقدار 15 میلی گرم از یکی از فلاونوییدهای کوئرستین، میریستین، گالانژین و کامپفرول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به علاوه 1 میلی لیتر اتانول 25% خورانده شد. میانگین تغییرات فعالیت آنزیم بین گروه ها در اثر مداخلات انجام شده در بین گروه ها مقایسه گردید.

  یافته ها

  تفاوت میانگین تغییرات فعالیت آنزیم PON-1 قبل و بعد از تیمار بین همه گروه ها در هر دو دوز 7/5 و 15 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن معنی دار بود (P<0.05). همچنین در مقایسه با گروه کنترل، میانگین تغییرات فعالیت سرمی آنزیم PON-1 توسط هر 4 نوع فلاونوئید در هر دو غلظت به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.01). اما تفاوت معنی داری بین دو دوز مورد استفاده بر فعالیت آنزیم -1PON برای هیچیک از فلاونوئیدها وجود نداشت (P>0.05).

  نتیجه گیری

  طی این تحقیق مشخص گردید که تمامی فلاونوئیدهای مورد مطالعه، میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز را افزایش می دهند. احتمالا قابلیت افزایش میزان فعالیت سرمی آنزیم پاراکسوناز توسط فلاونوئیدها مرتبط با تعداد و موقعیت گروه های هیدروکسیل موجود بر روی این ترکیبات می باشد.

  کلیدواژگان: پاراکسوناز، آترواسکلروزیس، فلاونوئیدها
 • هادی مرادی، سرکوت کلاهدوزی، فرهاد احمدی کانی گلزار *، حسین عرب زاده قهیازی، فواد عسجدی، خاطره رضوان صفحات 77-87
  زمینه و هدف

  در مورد تاثیر ترکیب تمرین مقاومتی با مکمل چای سبز بر عوامل خطر زای قلبی- عروقی مطالعات محدودی انجام شده است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و مکمل چای سبز بر عوامل خطر زای قلبی- عروقی در مردان دارای اضافه وزن انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 30 مرد دارای نمایه توده بدنی (BMI) بین kg/m230-25 به صورت تصادفی در 3 گروه 10 نفری شامل گروه تمرین مقاومتی و مصرف مکمل چای سبز، گروه تمرین مقاومتی و گروه کنترل قرار گرفتند. تمرین مقاومتی شامل سه جلسه در هفته با شدت 80%-60% یک تکرار بیشینه به مدت 8 هفته بود. مکمل چای سبز نیز به مقدار 6 گرم در روز و در سه وعده مساوی مصرف می گردید. نمونه های خون سیاهرگی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای تحلیل نیم رخ لیپیدی و فیبرینوژن مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  مقادیر کلسترول تام (P=0.034) و فیبرینوژن (P=0.01) در گروه مکمل نسبت به پیش آزمون تغییر معنی داری پیدا کرد. سطوح LDL، تری گلیسرید و درصد چربی بدن در دو گروه مکمل و تمرین نسبت به پیش آزمون کاهش (P<0.05) و سطح HDL افزایش معنی داری پیدا کرد (P<0.05). در پس آزمون تفاوت معنی داری در درصد چربی بدن (P=0.028)، کلسترول (P=0.014)، تری گلیسرید (P=0.004) و فیبرینوژن (P=0.047) در گروه مکمل نسبت به گروه تمرین مقاومتی مشاهده شد. اختلاف معنی داری در نسبت دور کمر به باسن و BMI در بین گروه ها مشاهده نشد (P>0.05).

  نتیجه گیری

  هشت هفته تمرینات مقاومتی تغییرات مطلوبی در برخی از عوامل خطر زای قلبی- عروقی ایجاد کرد که می تواند باعث پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی در افراد دارای اضافه وزن گردد؛ اما ترکیب مکمل چای سبز و تمرین مقاومتی اثر بخشی بیشتری نسبت به تمرین مقاومتی به تنهایی داشته است.

  کلیدواژگان: چای سبز، تمرین مقاومتی، عوامل خطرزای قلبی، عروقی، اضافه وزن
 • آرزو بسیم، محمدرضا حجتی*، زهرا علی بابایی، حسین فتح پور صفحات 88-94
  زمینه و هدف
  در طب سنتی از گیاه کدوی حلوایی (Cucurbita maxima Duch) برای تسکین درد دندان و گوش درد استفاده می شود؛ ولی در مطالعات تجربی اثر ضد دردی آن کمتر بررسی شده است؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد دردی عصاره گیاه کدوی حلوایی با استفاده از روش فرمالین در موش صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 60 سر موش صحرایی به طور تصادفی به شش گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه کنترل آب مقطر و به سه گروه تجربی، دوزهای 50، 100 و200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی کدو به صورت داخل صفاقی تزریق شد. گروه پنجم ایبوپروفن و گروه ششم نالوکسان و موثرترین دوز عصاره را دریافت کردند. تزریق عصاره یا داروها 15 دقیقه قبل از تزریق فرمالین انجام شد. پاسخ حیوانات به درد به مدت 30 دقیقه (هر 5 دقیقه) پس از تزریق فرمالین ثبت شد و پاسخ 5-0 دقیقه اول به عنوان درد حاد و پاسخ 30- 15 دقیقه به عنوان درد مزمن در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  عصاره کدو در دوزهای 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم سبب کاهش درد حاد شد (0/001>P). همچنین عصاره در تمامی دوزها سبب کاهش معنی دار درد مزمن در مقایسه با گروه کنترل گردید (0/001>P). نالوکسان اثرات ضد دردی عصاره را مهار کرد (0/05>P).
  نتیجه گیری
  عصاره گیاه کدوی حلوایی سبب کاهش درد حاد و مزمن موش ها در آزمون فرمالین شد؛ لذا با انجام تحقیقات تکمیلی می توان از آن به عنوان یک داروی ضد دردی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: درد، عصاره هیدروالکلی، کدو حلوایی، تست فرمالین، موش صحرایی
 • میلاد بدری چوکامی، زهرا کیانی، رقیه فریدنیا، محمد موسوی، حجت مهرابی، نادر پسته چیان، حسین یوسفی دارانی صفحات 95-99
  زمینه و هدف
  توکسوکاراها و توکساسکاریس انگل روده سگ و گربه می باشند که لارو آن ها باعث ایجاد ائوزینوفیلی در انسان می شود. در این تحقیق به صورت اختصاری تاثیر آنتی ژن های تخم برخی از این انگل ها بر ایجاد ائوزینوفیلی بررسی شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 54 سر موش سوری در شش گروه قرار گرفتند. به گروه های مورد، آنتی ژن تخم توکسوکارا کانیس یا توکساسکاریس لئونینا بدون ادجونت از راه داخل صفاقی و یا همراه با ادجوانت فروندز از راه زیر جلدی تزریق شد. گروه های شاهد هیچ تزریقی دریافت نکردند. هر تزریق سه بار با فاصله زمانی دو هفته تکرار و بعد از هر تزریق، شمارش گلبول های سفید از نمونه های خونی انجام شد.
  یافته ها
  اختلافی بین میانگین گلبول های سفید شامل لنفوسیت ها، ائوزینوفیل ها، نوتروفیل ها، مونوسیت ها و بازوفیل ها در گروه های مورد در مقایسه با گروه های شاهد مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  بر خلاف لاروها، آنتی ژن های انگل های مورد مطالعه باعث ائوزینوفیلی در موش ها نشدند؛ با این حال تحقیقات بیشتری در این خصوص توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: توکسوکارا کانیس، توکساسکاریس لئونینا، آنتی ژن تخم، ائوزینوفیلی، سلول های سفید خون
 • نرگس مدنی فر، جینا خیاط زاده*، سعیده بالانژاد، مریم طهرانی پور صفحات 100-109
  زمینه و هدف
  آنژیوژنز، تشکیل مویرگ های جدید از عروق اولیه، در فرآیند های فیزیولوژیک مانند تولید مثل و بهبود زخم و پاتولوژیک مانند دیابت و تومور نقش دارد. رشد و توسعه تومور با رگ زایی ارتباط دارد. این تحقیق با هدف بررسی اثرات عصاره الکلی برگ حنا (Lawsonia inermis) بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک و ناهنجاری های مورفولوژیک جنین جوجه انجام شده است.
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی، 40 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد Hy-line به طور تصادفی در 4 گروه: شاهد، شاهد آزمایشگاهی، گروه تجربی 1 و گروه تجربی 2 تقسیم شدند (10=n). روز دوم انکوباسیون در شرایط استریل، در تخم مرغ ها پنجره ایجاد گردید. روز هشتم پرده کوریوآلانتوئیک در گروه شاهد آزمایشگاهی با نرمال سالین و در گروه تجربی 1 و 2 با عصاره الکلی برگ حنا به ترتیب با دوزهای 50 و mg/kg200 تیمار گردید. روز دوازدهم از عروق ناحیه تیمار عکس برداری و تعداد و طول انشعابات عروقی اندازه گیری شد. در جنین های برداشت شده، وزن و طول سری- دمی (CR) و ناهنجاری های مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه میانگین تعداد و طول انشعابات عروقی، وزن و طول سری- دمی جنین جوجه در گروه شاهد با شاهد آزمایشگاهی اختلاف معنی دار نشان نداد (0/05>P). در گروه تجربی 2 میانگین تعداد و طول انشعابات عروقی و در گروه تجربی 1 میانگین طول انشعابات عروقی و طول سری- دمی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری نشان داد (0/05>P). میانگین متغیرها در گروه های تجربی اول و دوم اختلاف معنی دار نشان نداد (0/05>P). در بررسی مورفولوژیکی جنین ها هیچگونه ناهنجاری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشانگر اثرات مهارکننده رگ زایی عصاره الکلی برگ حنا بر آنژیوژنز جنین جوجه است؛ اما بر خصوصیات مورفولوژیکی جنین جوجه تاثیر قابل توجهی ندارد.
  کلیدواژگان: آنژیوژنز، عصاره الکلی حنا، پرده کوریوآلانتوئیک، جنین جوجه
 • خدیجه عباسی تجرق، عادله دیوسالار*، علی اکبر صبوری، محبوبه اسلامی مقدم، نجمه پورساسان صفحات 110-119
  زمینه و هدف
  داروهای بر پایه پلاتین با اتصال به هموگلوبین سبب آزاد شدن گروه هم از هموگلوبین شده، عملکرد هموگلوبین را مختل کرده و بدین ترتیب در بیمار تحت درمان ایجاد کم خونی می کند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات جانبی اگزالی پالادیوم به عنوان یک داروی ضد سرطان جدید سنتزی، از طریق بر هم کنش با هموگلوبین و تخریب گروه هم می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، ساختار هموگلوبین انسانی در حضور و عدم حضور داروی اگزالی پالادیوم در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. برای مطالعه تغییرات ساختاری و تخریب هم، طیف جذبی هموگلوبین در محدوده طول موج های 200 تا 700 نانومتر بررسی گردید. همچنین جهت بررسی دقیقتر تغییرات در ساختار سه بعدی هموگلوبین و احتمال بررسی تخریب هم، مطالعات طیف سنجی فلوئورسانس در دو دمای محیط و فیزیولوژیک انجام گرفت.
  یافته ها
  اضافه کردن غلظت های مختلف داروی اگزالی پالادیوم به هموگلوبین باعث افزایش جذب در طول موج 280 نانومتر و کاهش جذب در طول موج 415 نانومتر (مربوط به پیک سورت) گردید. همچنین باعث کاهش فاحشی در شدت نشر فلوئورسانس ذاتی و افزایش شدت نشر فلوئورسانس محصولات حاصل از تخریب هم در هموگلوبین در هر دو دمای مورد مطالعه گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه که داروی اگزالی پالادیوم باعث تغییرات ساختاری و عملکردی در هموگلوبین از طریق جداسازی و تخریب گروه هم می شود و بدین ترتیب می تواند در بیمار تحت درمان، ایجاد کم خونی نماید.
  کلیدواژگان: تخریب هم، اگزالی پالادیوم، هموگلوبین انسانی، کم خونی، طیف سنجی فرابنفش
|
 • Forouzan Forouzandeh*, Saeedeh Salimi, Nooshin Naghsh, Nasim Zamani, Somayeh Jahani Pages 1-8
  Background And Aims
  Cervix cancer is the second most common cancer in women. Peganum harmala L. is a native herb used in traditional medicine as an anticancer, antibacterial, fungicidal and antiulcer agent in Iran. The current study was designed to evaluate the anticancer effect of this herb on cervix cancer cell lines.
  Methods
  In this experimental study, the proliferated and cultured HeLa cells (human cervical epithelial- derived tissue) were used to determine the anticancer effect of harmala seed extract. The cells exposed to different doses of harmala seed extract (12, 25, 50.5 and 100 µg/ml) and were incubed for 24, 48 and 72 hours. After the incubation period, modified colorimetric MTT [(3-(4.5-dimethyl Thiazole-2yl)]-2.5Diphenyl Tetrazolium Bromide) method was used to determine cytotoxicity. After collecting data, statistical analysis was performed using analysis of variance (ANOVA).
  Results
  The results of MTT assay showed that the HeLa extract anticancer effect is dependent to time and dose. The highest percentage of cell death was observed after 72 h incubation and increase in extract concentration (P<0.001). The 50% growth inhibitory concentration (IC50) of harmala in 24 h was 12.5 micrograms per milliliter.
  Conclusion
  Harmala extract could have dose and time dependent for preventing growth on HeLa cancer cell line. It seems to come with further research, and utilizes its compound in cancer treatment.
  Keywords: Hydroalcholic extract, Harmala, HeLa cell line cancer
 • Mohammad Malakootian*, Kamyar Yaghmaeian, Fatemeh Mansoori Pages 9-20
  Background And Aims
  Humic acid (HA) is released from degradation of plant and animal components. Humic substances contribute to chlorination as precursors of disinfection by-products. This study was conducted to investigate the effect of cations Ca2+ and Mg2+ on the removal efficiency of humic acid by the titanium dioxide nanoparticle (UV/TiO2).
  Methods
  In this quasi-experimental study, the effect of different variables such as pH, contact time, various concentrations of TiO2, Ca2+, and Mg2+ on the removal efficiency of humic acid by the UV/TiO2 on synthetic water and raw water of Zayandehroud in Isfahan was studied. The results obtained were analyzed using Pearson correlation coefficient test and SPSS software.
  Results
  Optimal concentration of the TiO2 catalyst for removal of HA was 1g/L. The removal efficiency was the highest in acidic conditions (pH=3) within 60 minutes of contact time. The removal efficiency of HA by the UV/TiO2 decreased with increase of contact time. The presence of Ca2+ and Mg2+ ions increased the rate of HA removal by the UV/TiO2.
  Conclusion
  TiO2 photocatalytic process results in a significant reduction in humic materials in water. If water or wastewater contains a high amount of resistant compounds and hardness, these compounds can be broken by a preliminary photocatalytic catharsis and transform to degradable by-products.
  Keywords: Organic matterials, Calcium, Magnesium, Titanium dioxide nanoparticle, Humic acid, Photocatalytic oxidation
 • Hamid Razavian, Hamidreza Sadeghiyan*, Fahime Bagheri Pages 21-27
  Background And Aims
  Various devices have been offered to reduce the time of channel preparation. One of these devices is a modern handpiece (TEP-E10R) which is known as endogripper. This study was conducted to determine canal displacement rate of mesiobuccal root of the maxillary first molar after the preparation by two manual and rotating methods using stainless steel hand files.
  Methods
  In this laboratory experimental study, 50 teeth taken out from human maxillary first molar were selected and divided into two groups. After access cavity preparation and placement of original files in mesiobuccal canal, digital radiography was done as the relationship between film and emission angle, and samples was fixed. Then, canals were prepared using stainless steel manually in group one and by endogripper in group two. The technique for preparing canals in both groups was passive step back in both groups. After preparation, radiography was done using master apical file as the first radiography was done. Canal displacement rate of primary radiography and original file-assisted radiography was calculated in millimeter (mm) according to adaptive images by photoshop software and radiologist assistance. The data were compared by t-test.
  Results
  Mean deviation from original canal route in group one was 3.45±1.36 mm, higher than 1.75±1.69 obtained in group two (P=0.045). Also, mean time for canal preparation in group one was 19.36±1.53 min, higher than 12.03±1.55 min in group two (P=0.0001).
  Conclusion
  Using stainless steel files with reciprocal handpiece keeps on original canal route better compared to stainless steel files alone.
  Keywords: Canal preparation, Manual preparation technique, Rotating preparation technique
 • Mitra Ataabadi*, Arezoo Tahmourespour, Mehran Hoodaji, Mahmood Kalbasi, Majid Abdous Pages 28-38
  Background And Aims
  Cr (VI) is one of the strongest oxidizing agents and is classified as carcinogen group A which presents in various industrial wastewaters. Exopolysaccharides (EPS) are natural polymers that are secreted from several environmental bacterial groups especially in response to adverse conditions. Therefore, exopolysaccharides from bacterial species of these astewaters may contribute in increasing their resistance to unfavorable factors. Thus the aim of this study was to investigate the role of exopolysaccharides from chromate resistant bacteria in chromate reduction and antibiotic resistance.
  Methods
  This research was a laboratory crossectional study that was performed on chromate resistant bacterial species in different kinds of wastewaters. Maximum tolerable concentration (MTC), amount of exopolysaccharides secretion, chromate reduction by EPS and antibiotics resistance of selected isolation were determined. The data were analyzed by determining the standard error and agreed confidence intervals (P<0.05).
  Results
  An effective isolation showed the highest MTC and EPS production: 128 mM and 0.117 mg.ml-1 respectively was identified as Pseudomonas aeruginosa based on biochemical test results. Comparison between chromate reduction efficiency by EPS solely (61%) and chromate reduction efficiency by bacterial cell (78%) indicated considerable role of EPS in chromate reduction. These bacteria also indicated resistance to a wide range of antibiotics.
  Conclusion
  Environmental increasing of Cr(VI) concentration leads to increasing in bacterial resistance using various types of adaptable mechanisms such as higher EPS production. This resistance is very important in terms of a medicine subject and can be valuable information for us in the relationship to the mechanisms of antibiotic resistance, plasmid genetics and the desired isolated ecology.
  Keywords: Exopolysaccharides, Pseudomonas aeruginosa, Hexavalent chromium, Antibiotic, Wastewater
 • Fatemeh Hoshyar, Najmeh Kabiri *, Simin Taghipoor, Forozan Ganji Pages 39-45
  Background And Aims
  Books and documents damaged or contaminated by microorganisms are a serious threat to the health of users and librarians. This study was conducted to investigate the air, surfaces and shelves of books in the libraries affiliated with Shahrekord University of Medical Sciences for various molds.
  Methods
  In this descriptive study, 307 samples of existing molds were taken from air and different surfaces in library including repository of Persian and Latin books, reading room, circulation desk, and magazines section. Culture was done on Sabouraud's medium and dextrose agar by swab. After 10 days, direct smears were prepared from grown colonies, and fungal genera were identified.
  Results
  Frequency distribution of molds growth was higher in Latin books than in Persian books, shelves, and air. The most frequent type of mold in different studied sections was Penicillium.
  Conclusion
  Regarding higher growth of molds in Latin books and presence of some molds including Penicillium in these books, more attention to this sector is essential and necessary.
  Keywords: Fungi, Pollution, Library, Penicillium, Librarians
 • Mojgan Nazari, Saeid Khatamsaz, Heibatollah Sadeghi* Pages 46-53
  Background And Aims
  Metabolic acidosis is one of the most important diseases that affects nervous system. The aim of this study was to investigate the potential variations in sensory pain threshold in children born to mothers with metabolic acidosis compared with children born to healthy mothers.
  Methods
  In this experimental study, 50 healthy female rats were randomly divided into five equal groups; control with no treatment, control with minimum dose, control with moderate dose, acidosis with minimum dose, and acidosis with moderate dose. To induce acidosis, ammonium chloride was used instead of drinking water. Also, sodium chloride was administered for control groups. All animals were conceived by natural mating. 20 days prior to and till the completion of pregnancy, the rats received the solutions. For the groups with minimum and moderate doses, the solutions of interest at respectively 0.15 and 0.3 mol were used. Tests of the pain due to formalin were conducted on adult male children. Pain score were registered in three acute, interphase, and chronic stages and compared. For intergroup statistical analysis of the data, one-way ANOVA and Turkey’s post hoc test were used at significance level of P≤0.05. Normality and homogeneity of pain variance were investigated and compared in the groups. So, the conditions of running parametric tests applied.
  Results
  Results indicated a significant increase in pain in acute and chronic stages of formalin test in male children born to acidosis mothers (P≤0.05). Pain scores were not significantly different between acidosis and control groups in interphase stage (P≤0.05).
  Conclusion
  Results indicated that the effects by metabolic acidosis caused decrease in sensory pain threshold in the children born to metabolic acidosis mothers and increase in their pain. Therefore, through preventing development of metabolic acidosis, decrease in sensory pain threshold could be prevented in their children.
  Keywords: Sensory threshold, Pain score, Metabolic acidosis, Ammonium chloride
 • Mehrdad Cheraghi, Ameneh Kargar*, Bahare Lorestani, Omid Tabiee Pages 54-61
  Background And Aims
  A study about all kinds of pollutions, especially water and other aquacultures is necessary with the spread of contaminants in the environment and the human relationship to the environment for supplying food and other needs. The aim of this study was to determine concentration of heavy metals, Cadmium (Cd), Nickel (Ni), Lead (Pb) and Vanadium (V), in muscle tissues and skin of edible Indian prawn (Fenneropenaeus indicus) sold in Shiraz city.
  Methods
  In this cross-sectional study, 120 Indian prawns were collected by referring to the main aquatic supply market in Shiraz in the fall of 2011. The preparation and analysis of samples conducted in accordance with the recommended instructions and the amount of heavy metals detected with atomic publishing (ICP) set in Varian V10-ES model and compared with the recommended values of global standards WHO and FAO. Data were analyzed using independent t-test.
  Results
  The concentration means of Cd, Ni, Pb and V in the studied samples of the muscles and tissues were 1.08±0.45, 8.62±1.25, 1.63±2.1, and 0.61±0.93 mg/kg and in the skins were 1.28±0.38, 7.61±1.53, 7.15±4.6, 1.4±0.45 mg/kg, respectively. The results of the analyzed data with t-test showed that the rate of Cd, Pb and V in the skin of sample was more than muscles, while Ni in the muscle was more than in skin (P<0.05). In this study, concentration levels of metals of Cd, Pb and V in the skin, and Ni in tissues of shrimp were above compared to each other (P<0.05).
  Conclusion
  Based on these results, edible Indian prawns in Shiraz city were infected with high concentrations of Cd, Ni, Pd and V compared with Standards of WHO/FAO (P<0.05). So, consumption of these species should be cautious.
  Keywords: Heavy metals, Indian prawn, Shiraz
 • Fateme Rezaeian, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Fateme Heybati, Somaye Reiisi, Shahrbanoo Parchami, Marzye Abolhasani, Beheshte Amiri, Ahmad Reza Salehi, Morteza Hashemzadeh, Chaleshtori* Pages 62-70
  Background And Aims
  Hearing loss (HL) is one of the sensory, neurological disorders and is the highest rate of existing disorder at birth. More than 60% of deafness is hereditary. Genetic type of HL is divided into two groups, syndromic HL (SHL) and Non-syndromic HL (NSHL). Autosomal recessive non syndromic deafness (ARNSHL) occurs with the highest percentage (70%). This study aimed to determine genetic linkage of DFNB93 Locus in families with ARNSHL.
  Methods
  The descriptive study was performed on 40 large pedigrees with at least two ARNSHL patients. They had healthy parents and most of consanguineous marriage. These cases were negative for GJB2 gene mutation in Chahar Mahal & Bakhtiari and Kohkiluyeh & Boyer Ahmad provinces of Iran. Then families were investigated for genetic linkage to the DFNB93 locus using STR markers, PCR and polyacrylamide gels.
  Results
  Results showed that one of the 40 families (2.5%) was linked to the DFNB93 locus. The value of SLINK (2.67), preliminary two-point LOD (2.05), and multipoint LOD (2.05) for this family was calculated.
  Conclusion
  Based on the results of this study, DFNB93 locus has probably little role in deafness of studied population. Further investigations are necessary to determine the role of this locus in deafness in Iranian population more precisely.
  Keywords: DFNB93 locus, CABP2 gene, Autosomal recessive non, syndromic hearing loss, Genetic linkage, PCR, RFLP
 • Zahra Hamidia, Hashem Nayeri, Gholamali Naderi, Maryam Boshtam, Abolfazl Shokoohi Nahrkhalaji Pages 71-76
  Background And Aims

  Paraoxonase-1 is a calcium dependent enzyme which is related to HDL. Paraoxonase LDL plays an important role in prevention of atherosclerotic lesions by having preventing potential. Different antioxidants such as flavonoids affect serum paraoxonase activity. In the current study, the aim was to investigate the effect of some flavonoids on serum paraoxonase activity.

  Methods

  In this animal experimental study, 45 Wistar rats in 9 groups of 5 animals received flavonoids by gavage feeding as follows: Group 1 as control group received 1 ml water daily and ethanol with concentration 0.25. Group 2-5 and 6-9 was fed with 7.5 and 15 mg/kg for per kilogram of body weight (BW) of the one of myricetin, quercetin, kaempferol and galangin flavonoids along with 1 ml ethanol 25%. The mean of changes in enzyme activities due to performed intervention between groups was compared using one-way ANOVA.

  Results

  There were significant differences between PON-1 enzyme activity changes before and after intervention in both dosages 7.5 and 15 mg/kg body weight (P=0.04). There were significant differences in increasing concentration between PON-1 enzyme activity changes before and after intervention (Gavage for 4 types of flavonoids) compared to control groups (P≤0.009), but there was not any significant difference between PON-1 enzyme activity changes used two dosages of flavonoids (P>0.05)

  Conclusion

  In this study, it was shown that all of the flavonoids increased paraoxonase activity. Probably, the potential of flavonoids in increasing serum paraoxonase activity is related to the number and location of hydroxyl groups on these compounds.

  Keywords: Paraoxonase, 1, Myricetin, Quercetin, Kaempferol, Galangin
 • Hadi Moradi, Sarkawt Kolahdozi, Farhad Ahmadi Kani Golzar, Hosein Arabzade, Foad Asjodi, Khatere Rezvan Pages 77-87
  Background And Aims

  On the effect of resistance training combined with green tea supplementation on cardiovascular risk factors, few studies have been conducted. The aim of present study was to examine the effect of eight weeks of resistance training and green tea supplementation on cardiovascular risk factors in overweight men.

  Methods

  In this clinical quasi-experimental study, 30 men with BMI of 25-30 kg/m2 were randomly assigned to three groups of 10. Each of them was: 1. resistance training and green tea supplementation (supplementation), 2. Resistance training (training) and 3. Control. Resistance training comprised three sessions with 60-80% severity per week one maximum repetition for eight weeks. Green tea supplement was consumed at 6 gr per day in three equal portions. Venous blood samples were used to analyze the lipid profile and fibrinogen in the pre-test and post-test stages.

  Results
  Findings

  The levels of cholesterol (P=0.034) and fibrinogen (P=0.01) changed significantly in supplementation group compared to pre-test. The levels of low density lipoprotein, triglyceride, body’s lipid in two supplementation and training groups increased (P<0.05) and high density lipoprotein decreased significantly compared to pre-test (P<0.05 and 0.021, respectively). In post-test, a significant difference in body’s profile (P=0.028), cholesterol (P=0.014), triglyceride (P=0.004), and fibrinogen (P=0.047) was seen in supplementation group compared to resistance training, but there was no significant difference in other factors (P>0.05). Also, no significant difference in waist-to-hip ratio and BMI was seen among the groups (P>0.05).

  Conclusion

  Eight weeks of resistance training caused desirable variations in some of cardiovascular risk factors which could cause prevention of cardiovascular diseases in the individuals with overweight. But combination of green tea supplementation and resistance training had a higher efficacy than resistance training alone.

  Keywords: Green tea, Resistance training, Cardiovascular risk factors, Overweight
 • Arezoo Basim, Mohammad Reza Hojjati*, Zahra Alibabaei, Hossein Fathpoor Pages 88-94
  Background And Aims
  Cucurbita maxima Duch (CMD) is used as sedative for tooth and ear pain, but its analgesic effect has not been research in experimental studies. The aim of this study was to investigate the analgesic effect of hydro-alcoholic extract of CMD was studied using formalin model in rats.
  Methods
  In this experimental study, 60 Rats were randomly divided into 6 equal groups. Control group was injected distilled water and three experimental groups were injected CMD extracts (50, 100 and 200 mg/kg). Group 5 received ibuprofen and group 6 received naloxone with the most effective dose of the extract. Extract or drugs were injected 15 minutes before formalin injection. The responses of animals to pain were recorded for 30 min. after the formalin injection. Responses of first 0-5 min. were considered as acute pain and responses of 15-30 min. as chronic pain.
  Results
  CRM extracts reduced acute pain in doses of 100 and 200 mg/kg (P<0.001). In addition, the extract decreased chronic pain in all used concentrations compared to the control group (P<0.001). Naloxone inhibited analgesic effect of the extract (P<0.05).
  Conclusion
  CRM extracts reduce acute and chronic pains in formalin test through opioid system and it might be used as an analgesic drug.
  Keywords: Pain, Hydro, alcoholic Extract, Cucurbita maxima Duch, Formalin test, Rat
 • Milad Badri, Zahra Kiani, Roghayeh Faridnia, Mohammad Mousavi, Hojat Mehrabi, Nader Pestechian, Hossein Yousofi, Darani Pages 95-99
  Background And Aims
  Toxocara and Toxascaris are intestinal parasites of dogs and cats and Toxocara canis larva can develop eosinophilia in human body. In this study the effect of the antigens of eggs of Toxocara canis (T. canis) or Toxascaris leonina (T. leonine) on eosinophilia development was investigated.
  Methods
  In this experimental study, 54 surrey mice were assigned to six groups. Case groups were injected with antigens of T. canis and T. leonina eggs. These antigens were injected either intraperitoneally without adjuvant or subcutaneously with Freund's adjuvant. To groups of mice as control groups underwent no injection. Each injection was repeated three times with an interval of two weeks and after each injection blood sample was taken from the mice and white blood cells in a blood sample were counted.
  Results
  Mean white blood cells consisting of lymphocytes, eosinophils, neutrophils, monocytes, basophils in the groups injected with T. canis and T. leonina eggs were obtained in normal range compared with control groups and no difference was seen among the groups (P>0.05).
  Conclusion
  Unlike Larvae of T. canis, antigen of T. canis and T. leonina eggs caused no change in eosinophil count in the studied mice. Therefore, further research is recommended in this regard.
  Keywords: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Egg antigens, Eosinophilia, White blood cells
 • Narges Madanifar, Jina Khayatzade*, Saidh Balanezhad, Maryam Tehranipour Pages 100-109
  Background And Aims
  Angiogenesis, formation of new vessels from the primary vessels is involved in physiological condition such as reproduction, wound healing and pathological like diabetes and tumor. Tumor progression associates with persistent unregulated angiogenesis. This study aimed to investigate the effect of alcoholic extract in henna (Lawsonia inermis) leaf on the angiogenesis of chorioallantoic membrane and morphological abnormalities of chick embryos.
  Methods
  In this experimental study, 40 fertilized eggs of Hy-line race were randomly divided into 4 groups: control group, sham-exposed group and two empirical groups (n=10). In the second day of incubation in sterile condition, a window was opened on eggs. On 8th day, chorioallantoic membrane (CAM) was treated at sham-exposed group with normal saline and at empirical groups with alcoholic extract in henna (Lawsonia inermis) leafs (50, 200 mg/kg). On 12th day CAMs, the length and weight of vessels were examined and morphological disorders were studied. Data were calculated and analyzed statistically using t-test and ANOVA.
  Results
  Weight and length CR of chick embryo at the control group with the sham-exposed group showed no significant difference in the mean comparison of number and length of vessels. The mean of number and length in the second empirical group and in the first empirical group at the comparison of vessel's length and the CR length than the control group showed significant decrease (P<0/05). Variables mean in two empirical groups showed no significant difference. Morphological abnormalities were not observed in fetuses.
  Conclusion
  According to the results of this research, alcoholic extract of henna leaf inhibits angiogenesis on chorioallantoic membrane, but it had no significant effect on chick embryo's morphological characteristics.
  Keywords: Angiogenesis, Henna extract, Chorioallantoic, Chick embryo
 • Khadije Abbasi, Tejarag, Adeleh Divsalar *, Ali Akbar Saboury, Mahboube Slami, Moghadam, Najmeh Poursasan Pages 110-119
  Background And Aims
  Platinum-based drugs cause heme group to be released from hemoglobin through binding to hemoglobin, impair hemoglobin function and thereby develop anemia in the patient under treatment. The aim of the present study was to examine side effects of oxali-palladium as a new synthetic anticancer drug through interacting with hemoglobin and degrading heme group.
  Methods
  In this experimental study, human hemoglobin structure was studied in vitro in presence and absence of oxali-palladium. For study of structural variations and degradation of heme, hemoglobin absorbance spectrum was examined at 200 to 700-nm wavelengths. Also, for more accurate study of variations in three-dimensional structure of hemoglobin and the possibility of heme degradation, spectroscopic examination of fluorescence was done at two ambient and physiological temperatures.
  Results
  Addition of oxali-palladium at different concentrations into hemoglobin caused increase in absorbance at 280-nm wavelength and decrease in absorbance at 415-nm wavelength (corresponding to peak Surat). Also, it caused a pronounced decrease in intensity of intrinsic fluorescence emission and increase in fluorescence emission intensity of the products derived from heme degradation in hemoglobin at both studied temperatures.
  Conclusion
  By the findings of this study, oxali-palladium causes structural and functional variations in hemoglobin through heme isolation and degradation and hence could develop anemia in patients under treatment.
  Keywords: Heme degradation, Oxali, palladium, Human hemoglobin, Anemia, Ultraviolet spectroscopy