فهرست مطالب

Journal of Information Technology Management
Volume:6 Issue: 2, 2014

 • تاریخ انتشار: 1393/06/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسنعلی آقاجانی، حسین صمدی میارکلایی، محمد خانزاده، حمزه صمدی میارکلایی صفحات 161-186
  سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بسته های نرم افزاری گسترده ای می باشند که جهت پشتیبانی از توسعه یکپارچه اطلاعات در بخش های مختلف سازمان مانند تولید، مالی و منابع انسانی بوجود آمده اند. در واقع سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یک بسته نرم افزاری و سخت افزاری است که سازمان را قادر می سازد تا کارایی و اثربخشی استفاده از منابع را مدیریت کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری است. جامعه آماری این تحقیق، 185 نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری می باشند، که 128 نفر به عنوان نمونه انتخاب، و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده، تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شده است. نتایج حاصله از مدل معادلات ساختاری نشان داد، مدل تحقیق دارای برازشی مناسب، کلیت آن مورد تایید و جزء شاخص انگیزش بقیه متغیرها تبیین کننده ERP بوده اند. و هم چنین سایر یافته ها حاکی از آن بوده که جز متغیرهای سرمایه گذاری، مهارت ها و فرایند ها، سایر متغیرها در شرایط نامناسبی قرار دارند.
  کلیدواژگان: سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، شاخص، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 • سیدیعقوب حسینی، علی رقیب زاده، امین قائمی صفحات 187-208
  در عصر حاضر، دو عنصر دانش و فناوری در سازمان ها اهمیت زیادی یافته اند. گاهی سازمان ها به علت آشفتگی اطلاعاتی به شکل غیرآگاهانه دانش و مهارت های خود را فراموش می کنند و گاهی برای چابکی بیشتر به فراموشی آگاهانه دانش ها و مهارت های خود رو آورده اند. برخی از فراموشی ها برای سازمان مفید و برخی دیگر زیانبار بوده است. فناوری اطلاعات زمینه ای را فراهم آورده تا سازمان ها برای نگهداشت و فراموشی دانش ها و مهارت ها از توانایی بیشتری برخوردار شوند. هدف این پژوهش بررسی نقش آمادگی الکترونیکی در فراموشی سازمانی مفید و مضر است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، تعداد 109 پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش (سازمان های دولتی شهر بوشهر) توزیع شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان آمادگی الکترونیکی بر روی میزان فراموشی مفید دارای تاثیر مثبت و بر روی فراموشی مضر دارای تاثیر منفی است.
  کلیدواژگان: فراموشی سازمانی، آمادگی الکترونیک، یادگیری سازمانی، مدل سازی معادلات ساختاری
 • محمد دوستار، محمدعلی ولی پور، رضا اسماعیل پور، مجتبی محمودی صفحات 209-228
  فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزاری برای توسعه پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است. جهت رسیدن به این اهداف و برای ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی، تعداد ده هزار دفتر آی سی تی روستایی با سرمایه گذاری 280 میلیون دلار توسط دولت مورد بهره برداری قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، سنجش ابعادکیفیت خدمات دفاتر آی سی تی روستایی گیلان با استفاده از مدل سروکوال پاراسورامان و بررسی اثرات آن بر رضایت مندی است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،384 نفر از مشتریان این دفاتر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه استاندارد سروکوال برای سنجش ابعادکیفیت خدمات و همچنین پرسشنامه رضایت مندی برای سنجش رضایت مشتری ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادله ساختاری استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی است که رتبه های ابعاد کیفیت خدمات به ترتیب عبارت است از: قابلیت اطمینان، همدلی، تضمین، پاسخگویی، عوامل فیزیکی، و رتبه های ابعاد رضایت مندی عبارت است از: رضایت از کارکنان، رضایت کلی، رضایت از خدمات. برای تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه نتایج از نرم افزار AMOS استفاده شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفاتر آی سی تی روستایی، رضایت مندی
 • جلال رضایی نور، رضوان لسانی، عاطفه زکی زاده، غدیر صفا مجید صفحات 229-250
  شبکه همکاری نویسندگی زیربنای توسعه دانش اجتماعی بوده و شامل مجموعه ای از افراد است که بواسطه همکاری در انتشار مقالات با یکدیگر مرتبط شده اند و گراف بزرگی را تشکیل می دهند. این پژوهش به تحلیل همکاری محققان و مقالات انتشار یافته آن ها از پایگاه اطلاعات علمی سیویلیکا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه اطلاعات علمی ساینس دایرکت در طی ده سال گذشته در حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار تحلیل شبکه های اجتماعی پجک از دو دیدگاه متنی و کلی میپردازد. همچنین این پژوهش به بررسی ارتباطات بوجود آمده بین دانشگاه ها و صنعت بواسطه محققان آنها پرداخته و در نتیجه این ارتباطات، نویسندگان و دانشگاه هایی که بیشترین همکاری را داشتند به نمایش گذاشته می شوند. علاوه بر این تعداد دانلود مقالات این نویسندگان و دانشگاه ها نیز در این تحقیق بررسی گردیده است. در این تحقیق 901 مقاله با 1363 نویسنده مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج حاصله نمایانگر نقش اساسی همکاری نویسندگی در تشکیل گراف و انتشار دانش و نیز انتقال اطلاعات بین مجامع کاری مختلف می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل شبکه های اجتماعی، چند نویسندگی، شبکه های همکاری، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش
 • علی اصغر صادقی مقدم، محمد نوروزی، جواد جمشید پور، علی اصغر انواری رستمی * صفحات 251-266

  محیط بسیار رقابتی، پویا و پیچیده صنعت بانکداری و رشد فزاینده تقاضای مشتریان، تغییرات بسیاری را در این صنعت ایجاد نموده است، از این رو وفاداری الکترونیکی به یکی از موضوعات مورد توجه در فضای کسب و کار الکترونیکی جهت حفظ هرچه بیشتر مشتریان تبدیل شده است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی و بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی درکاربران خدمات بانکداری اینترنتی انجام شده است. روش تحقیق بکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی است که از شاخه روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که فرضیات اثرگذاری کیفیت وب سایت بر درک رضایتمندی کلی کاربران و اعتماد بر وفاداری مشتریان مورد تایید قرار نگرفت. از سویی دیگر اثر مثبت کیفیت وب سایت بر کیفیت خدمات ادراک شده و اعتماد، کیفیت خدمات ادراک شده بر درک رضایتمندی کلی و اعتماد و در نهایت رضایتمندی کلی ادراک شده بر وفاداری الکترونیکی مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: اعتماد الکترونیک، بانکداری اینترنتی، درک رضایتمندی، وفاداری الکترونیکی
 • احمدرضا قاسمی، عزت الله اصغری زاده صفحات 267-284
  تعیین سطح تعالی(بلوغ) سازمانی از جمله مسایل مهم مدل های تعالی سازمانی است. تعیین سطح بلوغ شرکت ها به آن ها در شناخت جایگاه رقابتی کمک نموده و قابلیت الگوبرداری را فراهم می کند. یکی از مشخصه های بارز مدل های سرآمدی تعیین بلوغ با رویکرد سلیقه ای و قراردادی در این مدل ها است. پژوهش حاضر پیمایشی تک مقطعی در میان شرکت های پتروشیمی کشور بوده است. همچنین از ابزار رویکردی ابتکاری شبکه های عصبی خودسامان ده اصلاح شده برای تعیین سطح سرآمدی مدل تعالی H3SE در صنایع پتروشیمی بهره گیری شده است. امتیاز رویکرد حاضر در قیاس رویکرد سنتی در استفاده از شاخص های فشردگی و فاصله میان خوشه ها در طبقه بندی گزینه ها و همچنین لحاظ تاثیر اوزان شاخص های مختلف در ارزیابی و طبقه بندی شرکت ها است. بنابراین با استفاده از روش ترکیبی ابتدا در سناریو های مختلف شاخص ها خوشه بندی شدند. سپس تعداد بهینه خوشه ها با استفاده از شاخص های میانگین مربعات خطا ها و ضریب تعیین محاسبه شد. نتایج گویای آنست که با توجه به داده های فعلی طبقه بندی گزینه های مورد بررسی به دو خوشه از اعتبار ریاضی بالاتری برخوردار است. بنابراین روش حاضر با رویکردی رقابتی به ارزیابی و خوشه بندی شرکت های مشارکت کننده در جوایز کیفیت می پردازد.
 • محمدرضا کریمی علویجه، شیدا احمدی* صفحات 285-306

  کیفیت طراحی وب سایت های خبری نقش مهمی را در مدت زمان ماندگاری و افزایش انگیزه بازدیدکنندگان در جهت وفاداری و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی توسط آن ها ایفا می کند، از این رو این وب سایت ها تلاش می کنند، با بهبود کیفیت طراحی خود، از این مزیت رقابتی برخوردار شوند. هدف پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت طراحی وب سایت های خبری بر وفاداری و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی از نظر بازدیدکنندگان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی است که حداقل سابقه یکبار بازدید از وب سایت های خبری را داشته اند، از این جامعه آماری، نمونه ای 374 تایی به صورت طبقه ای متناسب انتخاب گردید و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM)و نرم افزارهای SPSS،LISREL فرضیات مورد پژوهش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، کیفیت طراحی وب سایت بر لذت بردن از وب سایت و کیفیت درک شده اطلاعات اثر مستقیم و معنادار و بر رضایت، اعتماد، وفاداری و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی اثر غیر مستقیم و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: تبلیغات توصیه ای الکترونیکی، رضایت الکترونیکی، کیفیت طراحی وب سایت، وب سایت خبری، وفاداری الکترونیکی
 • امیر مانیان، محمد موسی خانی، علیرضا حسن زاده، مونا جامی پور صفحات 307-332
  عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی ابتکارات دانشی، سرمایه گذاری ها در حوزه مدیریت دانش را در ذهن مدیران به مد زود گذر و هزینه اضافی تبدیل نموده است. مدل های بلوغ مدیریت دانش به سازمان ها در ارزیابی پروژه های مدیریت دانش و اتخاذ استراتژی مناسب برای پیشرفت کمک می کند. علی رغم مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره بلوغ مدیریت دانش وجود دارد، لیکن مدل جامعی که ابعاد چندگانه مدیریت دانش را به صورت یکپارچه برای دستیابی به همراستایی استراتژیک مدیریت دانش و کسب و کار در نظر بگیرد، تا کنون ارائه نشده است. در این مقاله به منظور تبیین یک مدل جامع، کلیه ابعاد بلوغ از طریق مرور سیستماتیک ادبیات به کمک روش تحقیق کیفی فراترکیب(متا سنتز) شناسایی گردیده است. سپس میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل پیشنهادی به کمک روش کمی انتروپی شانون براساس رویکرد تحلیل محتوا تعیین گردیده است بطوریکه هم از لحاظ روش شناسی و هم نتایج این پژوهش دارای نوآوری می باشد.
  کلیدواژگان: بلوغ مدیریت دانش، همراستایی استراتژیک، فراترکیب، آنتروپی شانون
 • شبنم محمدی، سمیه علیزاده صفحات 333-350
  بسیاری از بانک های کشور به منظور مدیریت مشکلات و شکایات مشتریان و شعب خود، بخشی از واحد مدیریت ارتباط با مشتریان را به شرکت هایی از قبیل مراکز تماس برون سپاری می کنند. با توجه به اینکه این واحد مهم در خارج از بانک ها مدیریت می شود لذا تحلیل داده های آن و ارزیابی عملکرد مراکز تماس از اهمیت بسیاری برخوردار است از سوی دیگر بسیاری از بانک ها توانایی تحلیل و چگونگی استفاده از الگوهای پنهان موجود در داده ها را ندارند، به همین منظور در این مقاله سعی داریم تا با ارائه مدل RFS، شعب بانک را بر اساس شباهت فاکتورهای R به معنی تازگی اعلام مشکل، F فرکانس یا تعداد مشکلات و S میزان رضایت شعب از مرکز تماس، خوشه بندی نموده وارتباط میان فاکتورهای موجود با نوع مشکلات اعلام شده را بیابیم. همچنین با بررسی فاکتور S می توان توانایی مرکز تماس در جهت رفع مشکلات شعب هر خوشه را ارزیابی نمود. شعب بر اساس الگوی رفتارشان در چهار خوشه بهینه توزیع شده، نتایج تحلیل و در پایان پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد مرکز تماس ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، الگوریتم k، means، خوشه بندی، رضایت مشتریان
|
 • Hassan Ali Aghajani, Hossein Samadi, Mohammad Khanzadeh, Hamzeh Samadi Pages 161-186
  Enterprise Resources Planning (ERP) Systems are widespread software packages created to supply the information integrated development within various parts of organizations such as production, finance, and human resources. Indeed, enterprise resources planning system is a software and hardware package by which organizations are able to manage the efficiency and effectiveness of using the resources. The purpose of the present research is to study the feasibility of enterprise resources planning (ERP) systems’ implementation in National Iranian Oil Petroleum Diffusion Cooperation (NIOPDC) – Sari Zone. The population of the present study includes 185 employees of National Iranian Oil Petroleum Diffusion Cooperation, Sari Zone, among which 128 employees were selected for the sample. Data is collected using a questionnaire, and analyzed by SPSS and LISREL software. The results of structural equation modeling showed that the research model has a goodness of fit, its totality is supported, and all variables explain ERP, except for motivation. Other findings signify that all variables are in an undesirable status, except for investment, skills, and process variables.
  Keywords: Enterprise Resources Planning Systems, Indicator, National Iranian Oil Petroleum Diffusion Cooperation
 • Seyed Yaghoub Hosseini, Ali Raghibzadeh Pages 187-208
  Nowadays knowledge and technology have become more important in organizations. Sometimes the organizations forget their knowledge and skills unconsciously due to information inconsistencies and sometimes they forget their knowledge and skills consciously to become more agile. Some aspects of forgetting are useful while the other aspects are harmful. Moreover information technology has made a basis for the organizations to be capable of retaining and forgetting their skills and knowledge. The purpose of this study is to investigate the role of electronic readiness in useful and harmful organizational forgetting. The study is applied in terms of purpose and is a survey in terms of data collection To test the conceptual model of the research, 109 questionnaires were distributed among the sample population (Boushehr’s administrative divisions). The hypotheses were analyzed using structural equation modeling and Amos software. The results revealed the positive effect of electronic readiness on useful forgetting and the negative effect of electronic readiness on harmful forgetting.
  Keywords: Electronic Readiness, Organizational Forgetting, Organizational Learning, Structural Equation Modeling
 • Mohammad Doostar, Mohammad Ali Valipour, Reza Esmaeilpour, Mojtaba Mahmoudi Pages 209-228
  Information & communication technology(ICT) is regarded as a means to rural sustainable development in order to reduce poverty, bridge the digital divide and prevent the migration of people from rural areas to cities. To achieve these goals and to deliver governmental services and other essential services needed by rural communities, ten thousand rural ICT centers with an investment of $ 280 million has been put to use by the government. The purpose of this study is to assess the dimensions of services’ quality of rural ICT centers in guilan using Parasuraman SERVQUAL model and its Impact on satisfaction. Using a descriptive correlational research method, 384 customers of these centers were selected randomly. SERVQUAL standard questionnaire was used to measure service quality dimensions and satisfaction questionnaires were used to measure customers satisfaction. To analyze the data, structural equation modeling was used. The results suggest that services’ quality dimentions were ranked in this order: reliability, empathy, guarantee, accountability,and tangibility. and satisfaction dimentions were rankd as satisfaction with personnel and total satisfaction with services. AMOS Software was used for data analysis and presenting of the results.
  Keywords: ICT, rural ICT centers, services quality, satisfaction
 • Jalal Rezaeenour, Rezvan Lesani, Atefeh Zakizadeh, Ghadir Safamajid Pages 229-250
  Collaboration networks are the basis of development of social knowledge domains. A co-authorship network includes a set of people connected to each other because of their cooperation in publication of articles and thus create a huge graph.This study has analyzed co-authorship papers of CIVILICA, Islamic World Science Citation Center (ISC), Scientific Information Database (SID) and Science Direct during the past 10 years in the field of information technology (IT) in terms of textual and global aspects.We used Pajek software for social network analysis. We also checked collaborations between universities and industry sectors. As a result, authors and universities with the most cooperation were introduced as the main sources of knowledge sharing. Morover the rate of articles’ downloaded by these athors were analyzed. In this research 901 articles with 1363 authors have been analyzed. Finally the results showed that co-authorship has an important role in creating graph, diffusing knowledge and transferring data in different business communities.
  Keywords: Co, authorship, Collaboration networks, Information Technology, knowledge management, social network analysis
 • Ali Asghar Sadeghi Moghadam, Mohammad Norozi, Javad Jamshidpur, Ali Asghar Anvary Rostami Pages 251-266

  Highly competitive, dynamic and complex environment of banking industry and increasing growth of customers’ demand has led to lots of changes in this industry. Therefore, e-loyalty has changed to a considerable subject in e-business environment to preserve customers. This study is conducted in order to identify and study the factors affecting e-loyalty of e-banking services’ users. The methodology of this research is applied in terms of the objectives and is descriptive in terms of data gathering method, which is a kind of cross-sectional survey and correlational study. The results of data analysis show that the hypotheses about the effects of website quality on overall perceived satisfaction of users, and trust on customers’ loyalty were not confirmed. On the other hand, positive effect of website quality on perceived services quality and trust, perceived services quality on overall perceived satisfaction and trust, and finally overall perceived satisfaction on e-loyalty were accepted.

  Keywords: e, banking, loyalty, trust, overall perceived satisfaction
 • Ahmad Reza Ghasemi, Ezatollah Asgharizadeh Pages 267-284
  Defining maturity level is one of the important elements of the excellence models. This approach helps companies to assess competitive positions and help them to benchmark from best practices. One of the significant features of excellence models is defining maturity level using subjective and conventional approach. Present research is a Cross-sectional Study among Iranian petrochemical companies. In this research a heuristic approach based on revised self-organized neural network was developed to define excellence level of H3SC Model in petrochemical industries. Applying compactness and distance among clusters in categorization, beside the impact of criteria's weighting are some benefits of the proposed method compared to traditional methods. In this hybrid approach, criteria were clustered in different scenarios. Then optimum number of clusters was assessed using mean square error (MSE) and R2 criteria. The results indicate that given the current data, categorizing the studied options into two clusters is of higher mathematical validity. So the proposed method categorizes and evaluates companies participated in quality awards based on the competitive approach.
  Keywords: clustering, H3SE excellence, MADM, Petrochemical Industry
 • Mohammad Reza Karimi Alavijeh, Sheida Ahmadi Pages 285-306

  News websites’ design quality plays an important role in retention time and increasing visitors’ motivation in order to maintain loyalty and e-wom. Therefore, these websites are trying to achieve this competitive advantage through improving their websites’ design quality. The purpose of this research is to examine the effect of design quality of News websites on e-loyalty and e-wom. This article is applied in purpose, and is correlational descriptive-survey in terms of data collection. The population of the research includes the students of Allame Tabatabaee University who have at least once visited News websites. A sample of 374 students was selected using proportional stratified method and data was collected using a questionnaire. Finally, the hypotheses were tested using structural equation model (SEM) and SPSS, LISREL software. The results of the study indicate that websites’ design quality has a direct and significant effect on visitors’ pleasure and perceived quality of information and has indirect and significant effect on e-Satisfaction, e-trust, e-loyalty and e-wom.

  Keywords: e, loyalty, Satisfaction, wom, News websites, website's design quality
 • Amir Manian, Mohammad Moosakhani, Ali Reza Hassanzadeh, Mona Jami Pour Pages 307-332
  the lack of proper evaluating mechanisms for KM initiatives has caused managers to think of investments in KM as a fad and additional cost. KM maturity models assist organizations to evaluate KM projects and adopt appropriate strategies for progress. In spite of various models and frameworks related to KM maturity, no comprehensive model has been proposed so far to integrate multiple dimensions of KM to achieve KM-Business strategic alignment. In order to design and explain a comprehensive model, all dimensions of Km maturity have been identified through systematic literature review using Meta Synthesis method. Then the importance and priority of each proposed dimension was determined using Shannon quantitative method based on content analysis. Thus, this study is innovative in terms of both results and methodology.
  Keywords: knowledge management (KM) maturity, Meta synthesis, strategic alignment, Shannon entropy
 • Shabnam Mohammadi, Somayeh Alizadeh Pages 333-350
  In order to manage problems and complaints of customers and branches, many banks in the country outsource parts of their customer relationship management to companies such as call centers. Since this important unit is managed out of the banks, analyzing the data and evaluating the performance of call centers are very important. On the other hand, many banks are not able to analyze and do not know how to use hidden patterns in the data. Hence, by presenting RFS model in this paper, we have tried to cluster bank branches based on R factor (recently announced problem), F (frequency or number of difficulties) and S (branches satisfaction with call center) and find the relationship between these factors and mentioned problems. Moreover, call center's ability to resolve problems of branches of each cluster can be assessed using S Factor. Branches were distributed into four optimized clusters based on their behavior pattern. Finally, the results were analyzed and the recommendations were presented to improve the performance of call centers.
  Keywords: CRM, clustering, customer satisfaction, k, means algorithm