فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال سیزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1393)
 • سال سیزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمد حسن احرام پوش، محمد حسین سلمانی، سلمان زارعی*، اصغر ابراهیمی، محسن عسکری شاهی، مهدی صفدری صفحات 1-10
  مقدمه
  کادمیوم یک فلز سنگین با سمیت بسیار بالا می باشد که به عنوان ماده ای سرطانزا شناخته شده است. بنابراین لازم است که برای حفظ سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست یون کادمیوم اضافی در پساب های صنعتی قبل از تخلیه آن به آب سطحی و زیرزمینی حذف گردد. لذا در این مطالعه کارایی نانو ذرات روی اکسید در حذف کادمیوم از محلول های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی می باشد. آزمایشات جذب به صورت ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از نانو ذرات روی اکسید انجام شد و اثر غلظت اولیه کادمیوم، مقدار جاذب، pH و زمان تماس بر روی راندمان حذف بررسی شد. مقدار کادمیوم باقی مانده با استفاده از دستگاه جذب اتمی Varian AA20 ساخت کشور استرالیا اندازه گیری شد و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه نتایج نشان داد که زمان تماس بهینه برای حذف یون کادمیوم 15 دقیقه بدست آمد و با افزایش جرم جاذب و زمان تماس راندمان حذف کادمیوم افزایش و با افزایش غلظت اولیه کادمیوم از 5 به 25 میلی گرم در لیتر راندمان حذف از 86/6 به 60/5 کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که با افزایش غلظت اولیه کادمیوم میزان جذب افزایش می یابد. حداکثر کارایی جذب در pH برابر با 7 به میزان 89/6% بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده نانو ذرات روی اکسید کارایی مناسبی در حذف کادمیوم از محیط های آبی دارد. و می تواند در تصفیه فاضلاب حاوی یون کادمیوم استفاده شود. هر چندکه عملکرد آن بستگی زیادی به قدرت یونی و تداخل دیگر فلزات موجود در فاضلاب دارد.
  کلیدواژگان: کادمیوم، فلزات سنگین، جذب سطحی، نانوذرات
 • پروین سپهر*، ایرج محمدفام، دامون کتابی یزدی، نسرین سپهر صفحات 11-20
  مقدمه
  سازمان تامین اجتماعی کشور تعداد حوادث ناشی از کار را در شش ماه اول سال 1388، 9 هزار و 856 مورد تخمین زده است که بخش عمده ای از این حوادث در یک سیستم مدیریت ایمنی نادرست همراه با سطح پایین شاخص های فرهنگ ایمنی شکل گرفته است. لذا مطالعه حاضر در جهت ارتقاء سطح شاخص های فرهنگ ایمنی مبتنی بر اجرای مداخلات مهندسی و مدیریتی در کارگران یک کارخانه لوله نورد سازی در شهر همدان در سال های 1389 و 1390 صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش قبل و بعد، بر روی کلیه کارگران یک کارخانه لوله نورد سازی در شهر همدان (120 نفر) به منظور بررسی سطح شاخص های فرهنگ ایمنی، قبل و بعد از انجام مداخلات مهندسی و مدیریتی از نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد Health and Safety Executive) HSE) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند میانگین سطح شاخص نهایی فرهنگ ایمنی کارگران مورد مطالعه قبل از انجام مداخلات مهندسی و مدیریتی از 204 با انحراف معیار 43/42 (فرهنگ ایمنی منفی) به 31/11 ± 318 (فرهنگ ایمنی مثبت) پس از انجام مداخلات ارتقاء یافته است. همچنین نتایج نشان می دهند تمامی شاخص های دهگانه فرهنگ ایمنی نیز پس از انجام مداخلات به میزان قابل توجهی افزایش یافته اند (P<0/001).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعات گوناگون نشان می دهند اولویت اولیه جهت خلق فرهنگ ایمنی مثبت، آموزش می باشد که این مهم پس از انجام مداخلات در کارخانه مذکور میسر و واحد آموزش تاسیس و شرح وظایف آن مشخص گردید. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهند که با افزایش سن و سابقه کار، سطح شاخص نهایی فرهنگ ایمنی کارگران افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، مداخلات مهندسی و مدیریتی، پرسشنامه HSE
 • محمد رضایی*، مهدی پرویز، محمد رضا جوانمرد صفحات 21-30
  مقدمه
  بستنی از جمله فرآورده های لبنی است که به دلیل دارا بودن ترکیبات مغذی، محیطی مناسب جهت فعالیت انواع میکروارگانیسم ها می باشدکه در صورت عدم رعایت بهداشت در مراحل تولید، نگهداری و عرضه می تواند باعث بروز مسمومیت و ایجاد بیماری های روده ای در بین مصرف کنندگان گردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی باکتریایی در بستنی های سنتی (غیر پاستوریزه) و بستنی های پاستوریزه در شهر اراک بود.
  روش بررسی
  نمونه های مورد مطالعه از مراکز عرضه این محصول در سطح شهر اراک با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای جمع آوری گردید. شهر اراک به 5 بخش تقسیم شده و هر بخش به عنوان یک خوشه محسوب و سپس بر اساس میزان تراکم عرضه بستنی در هر خوشه تعداد نمونه ها بطور تصادفی انتخاب گردید که مجموعا 110 نمونه بوده و شامل 70 نمونه بستنی غیرپاستوریزه(سنتی) و 40 نمونه بستنی پاستوریزه که از تیر تا آذرماه 1390 به مدت 6 ماه تهیه و در شرایط استریل با حفظ زنجیره سرد به آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل شده و طبق استاندارد ملی ایران آزمونهای استافیلوکوکوس آرئوس کواگلاز مثبت با استفاده از محیط کشت برد پارکر آگار و کلی فرم ها با محیط کشت ویولت رد بایل آگار و برای جداسازی سالمونلا از محیط های کشت سالمونلا شیگلا آگار، بریلیانت گرین آگار و بیسموت سولفیت آگار و در نهایت انجام تستهای تائیدی انجام پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد 57/14 درصد(40 نمونه) از نمونه های غیر پاستوریزه، غیرقابل مصرف و باکتریهای موجود در آنها عبارت بودند از: استافیلوکوکوس اورئوس کواگلاز مثبت (50%)، گونه های کلبسیلا(54/28%)، اشریشیا کلی(42/85%). در بستنی های پاستوریزه، 30 درصد(12 نمونه) از نمونه ها غیر قابل مصرف بودند و باکتریهای موجود در آنها عبارت بودند از: اشریشیا کلی(25%)، استافیلوکوک اورئوس کواگلاز مثبت (10%)، کلبسیلا نومونیه(20%). تمامی نمونه ها از نظر سالمونلا منفی بوده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نمایانگر وضعیت نامطلوب بستنی های سنتی و پاستوریزه شهر اراک از نظر آلودگی باکتریایی می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، ایمنی مواد غذایی، بستنی، پاستوریزه، سنتی
 • زهرا نیک منش*، معصومه خسروی، زهرا حسن زاده صفحات 31-41
  مقدمه
  شوخ طبعی به عنوان سلاح مقابله با مشکلات و نیرویی شفابخش، توجهات بسیار جدی را به خود جلب کرده است. از آن جایی که بیماری های جسمانی نظیر سرطان می تواند بر کیفیت زندگی که شامل عمل کرد مطلوب در ابعاد جسمانی و روان شناختی می باشد، اثرات منفی داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی نقش ابعاد شوخ طبعی بر ابعاد کیفیت زندگی بیماران سرطانی بوده است.
  روش بررسی
  روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است که بر روی 50 نفر از بیماران سرطانی بیمارستان علی بن ابیطالب شهر زاهدان به صورت نمونه گیری در دسترس صورت گرفت و پرسش نامه های کیفیت زندگی (36SF-) و شوخ طبعی (SHQ) در مورد آنها اجرا گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین ابعاد شوخ طبعی (شوخ طبعی در شرایط استرس آور، روابط اجتماعی، شوخی کلامی و خنده) با کیفیت زندگی جسمانی(r= 0.278، p≤0.025) و کیفیت زندگی روانی (r= 0.283، P≤0.023) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که شوخ طبعی در روابط اجتماعی به همراه شوخی کلامی24% از تغییرات مربوط به کیفیت زندگی جسمانی و این دو متغیر با هم 40% از تغییرات مربوط به کیفیت زندگی روانی را نیز پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش شوخ طبعی در کیفیت زندگی بیماران سرطانی پیشنهاد می شود مداخله های لازم جهت افزایش شوخ طبعی در زندگی بیماران سرطانی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: شوخ طبعی، کیفیت زندگی، سرطان
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، طاهره سلطانی*، محمد علی مروتی، حسین فلاح زاده صفحات 42-53
  مقدمه
  دردوران پیری و کهولت تغییرات جسمی و روحی بسیاری به صورت تدریجی در انسان ایجاد می شودکه افراد را در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماریهای مزمن، تنهایی و انزوا،عدم برخورداری از حمایت اجتماعی قرار داده و بدلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی در موارد زیادی استقلال فردیشان نیز مورد تهدید قرار می گیرد. بررسی مشکلات سالمندان به منظور مدیریت و برنامه ریزی برای این قشر جامعه از اولویت های بهداشتی کشور می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت توانایی انجام فعالیتهای روزانه وشیوع بیماریهای مزمن، در سالمندان شهریزد انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی265 سالمند 60 ساله و بالاتر، ساکن شهر یزد به روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. داده ها با استفاده ازپرسشنامه ای مشتمل بر سوالات دموگرافیک و ابتلا به بیماریهای مزمن و «ابزاراستقلال فعالیت های زندگی روزانه» استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار16spss و جداول توصیفی،تست های کروسکال والیس ومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره کسب شده در فعالیتهای روزمره زندگی 36.03±5.99 (40-0)و فعالیتهای ابزاری زندگی برابر با 24.25±8.22 (40- 0) بود به طوریکه 56/2% سالمندان در گروه مستقل و 34% در گروه مستقل نسبی و 6/8% در گروه وابسته نسبی قرار داشتند.همچنین فعالیتهای روزمره زندگی با متغیر های سن(r=-0/361 و p= 0/ 001)و سطح تحصیلات(p=0/001، r=0/ 335) ارتباط معنی دار آماری داشت. همبستگی معکوس و معنی داری(p=0/001 r= -0/332)بین تعداد بیماریهای مزمن و توانایی انجام فعالیتهای روزانه زندگی دیده شد بطوریکه با افزایش تعداد بیماریهای مزمن سطح استقلال سالمندان کاهش یافته بود. همچنین در این بررسی با توجه به اظهارنظر خود سالمندان بیشترین درصد فراوانی بیماریهای مزمن به ترتیب شامل بیماری درد های مفصلی (74/8%)پوکی استخوان (53/8%) فشارخون بالا(49/4%)مشکلات خواب (39/2%) و بیماریهای قلبی عروقی (38/5%) بود.
  نتیجه گیری
  بخش قابل توجهی از سالمندان در جامعه مورد بررسی از نظر فعالیتهای روزانه وابسته نسبی می باشند که در این زمینه توانایی استحمام یکی از مهمترین وابستگی ها می باشد، به علاوه با توجه به نتایج مطالعه، بیماریهای مزمنی چون درد مفاصل، پوکی استخوان از شیوع بالایی برخوردار بوده لذا پیشنهاد می شود در جهت کاهش ناتوانی سالمندان با همکاری مراکز بهداشتی درمانی وشناسایی سالمندان بیمار با درمان به موقع وآموزش خود مراقبتی به سالمند وخانواده اش بتوان تا حدی از بروز معلولیت ها وناتوانی آنها پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: فعالیتهای روزانه زندگی، بیماریهای مزمن، سالمندان، یزد
 • سیف الله زارعی، محمد حسن احرام پوش، سید محمد مظلومی*، محمد تقی قانعیان، بهادر حاجی محمدی، عزیزالله دهقان صفحات 54-63
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت میکروبی تیغه دستگاه های برش دهنده کالباس در فروشگاه های عرضه مواد غذایی شهر شیراز انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 60 عدد از تیغه های دستگاه های برش دهنده کالباس مربوط به فروشگاه های عرضه مواد غذایی واقع در شمال، جنوب، شرق و غرب شهر شیراز مطابق با استاندارد ایزو نمونه برداری گردید. سپس نمونه ها از نظر ویژگی های میکروبی با استفاده از محیط های کشت اختصاصی آزمایش شدند. داده های حاصل به کمک نرم افزار16 SPSS و آزمونهای آمار توصیفی و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از نظر شمارش کلی باکتریایی، کلی فرم و استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز به ترتیب 23، 4 و 6 درصد از تیغه دستگاه های برش دهنده کالباس وضعیت غیر رضایت بخشی داشتند. تنها در دو مورد استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت در سطوح تیغه مشاهده گردید. همه تیغه های برش دهنده عاری از سالمونلا و اشریشیاکلی بودند. کمترین میزان شمارش کلی باکتریایی، کلی فرم و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب مربوط به شمال، غرب و جنوب شهر شیراز بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی برخی از دستگاه های برش دهنده کالباس به دلایلی مانند روش شستشوی نامناسب و دستکاری های غیر بهداشتی بیش از حد استاندارد است. بر اساس داده های بدست آمده تلاش بیشتری در راستای بکار گیری اصول بهداشت فردی و بهداشت محیط در مراکز عرضه مواد غذایی مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: شیراز، دستگاه برش دهنده کا لباس، آلودگی میکروبی
 • سعید قانع*، ابوالفضل بر خورداری صفحات 64-72
  مقدمه
  بسیاری از صنایع نیازمند کار به صورت شبانه روزی و ارائه خدمت به طور تمام وقت هستند. بنابراین، افراد و سازمان ها با مسائل جدیدی از جمله نوبت کاری مواجه هستند. ضرورت توجه به محیط کار و سلامت و استرس شغلی کارکنان در صنایع، منجر به انجام پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین استرس شغلی و نوبت کاری در کارکنان یکی از صنایع لبنی یزد گردید.
  روش بررسی
  در یک پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی، استرس شغلی 100 نفر از کارکنان یکی از مجتمع های صنعتی که از میان جامعه (1000 نفر) به طور تصادفی انتخاب شدند، با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی مورد مطالعه قرارگرفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از همبستگی، آزمون t مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیری (بطور همزمان) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که استرس شغلی در نوبت کاران بیشتر از کارکنان غیرنوبت کار بود. به علاوه، بین میزان (α=0.01، F=8.99) و منابع استرس شغلی کارکنان (α=0.05، F=3.76) و متغیرهای جمعیت شناختی و نیز بین تحصیلات و استرس کارکنان ارتباط معناداری مشاهده شد. این پژوهش هم چنین نشان داد که، استرس را می توان از طریق متغیرهای جمعیت شناختی پیش بینی نمود (α=0.05، F=0.35) و بین میزان (0/78 =r) و منابع استرس شغلی (0/54 =r) و نوبت کاری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بین دو متغیر استرس شغلی و نوبت کاری ارتباط معناداری وجود دارد. از این رو انجام چنین پژوهش هایی توصیه می شود؛ چراکه از نتایج آنها می توان به راهکارهای عملیاتی و مداخلات طراحی شغل مربوط به نوع کار و ارگونومی محیط کار برای بهبود استرس شغلی و سلامت کارکنان دست یافت.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، نوبت کاری، صنایع لبنی، یزد
 • احمد زندوانیان نائینی، محمد علی مروتی شریف آباد، مرضیه امراللهی* صفحات 73-85
  مقدمه
  فرایند تولد کودک برای والدین لذت آور است گرچه این فرایند با مشقات فراوانی همراه است. امید به سالم بودن کودک معمولا احساس اعتماد در والدین ایجاد می کند و کودک خود را می پذیرند، ولی به محض آگاهی آنها از معلولیت فرزند خود، تمام امیدها به یاس مبدل می گردد و مشکلات شروع می شود. استرس، افسردگی و خشم از جمله هیجانات رایجی هستند که این والدین تجربه می کنند. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر افزایش سلامت روان مادران دارای فرزند معلول در شهر یزد می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزند معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان یزد در سال 91- 1390 می باشد. نمونه مورد نظر شامل 35 مادر است که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته اند (18 نفر گروه آزمایش و 17 نفر گروه گواه). از پرسشنامه سلامت روان برای گردآوری داده ها استفاده شد. برنامه آموزش مدیریت خشم، بر اساس رویکرد شناختی رفتاری به مدت 7 جلسه 2 ساعته بر روی گروه آزمایش اعمال شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمونt مستقل بر روی تفاضل نمرات پیش آزمون – پس آزمون مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که آموزش مدیریت خشم به تفاوت معنادار آماری (0/05>p) بین مراحل قبل و پس از آزمون در نمره کلی سلامت روان و زیرمقیاس های علایم جسمانی، اضطراب و افسردگی (به استثنای اختلال در کارکرد اجتماعی) می انجامد. همچنین آموزش مدیریت خشم بر کاهش نشانه های جسمانی و همچنین کاهش افسردگی مادران جوان در مقایسه با مادران میانسال تاثیر بیشتری دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ثمربخش بودن استفاده از برنامه آموزشی مدیریت خشم در افزایش سلامت روان، آموزش این برنامه در راستای کاهش فشار روانی باید صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش مدیریت خشم، سلامت روان مادران، فرزند معلول
 • مریم لاریجانی، محمدتقی قانعیان، زهیره عارف منش* صفحات 86-97
  مقدمه
  جایگزینی نفت کوره با گاز طبیعی در کوره های آجرپزی، یکی از عوامل موثر بر کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش هزینه این کوره ها است. هدف از انجام این مطالعه، برآورد میزان کاهش آلاینده های هوا در نتیجه گازسوزشدن کوره های آجرپزی استان یزد می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق توصیفی، میزان مصرف گاز طبیعی 46 کوره آجرپزی استان یزد از ابتدای گازسوزشدن آنها تا پایان شهریور 91 محاسبه و میزان نفت کوره معادل آن بر اساس ارزش حرارتی آنها برآورد شد. سپس آلاینده های هوای تولیدی ناشی از مصرف گاز طبیعی و نفت کوره در این مدت با هم مقایسه و میزان کاهش هر کدام از آلاینده ها بر حسب تن مشخص شد. در نهایت میزان صرفه جویی ریالی و صرفه جویی در هزینه های اجتماعی تخریب محیط زیست ناشی از استفاده از گاز طبیعی به جای نفت کوره محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که از ابتدای گازسوزشدن کوره های آجرپزی استان یزد (از سال 87) تا پایان شهریور 91، از تولید و انتشار گاز CO2 به میزان 130485/71 تن و انتشار سایر آلاینده ها به میزان 8695/63 تن به اتمسفر کاسته شده است. میزان صرفه جویی ریالی ناشی از گازسوزشدن این کوره ها در طی این مدت، 187/578 میلیارد ریال بوده است. علاوه بر صرفه جویی ریالی ذکرشده، مقدار 129/380 میلیارد ریال در هزینه های اجتماعی و زیست محیطی ناشی از انتشار آلاینده ها به اتمسفرصرفه جویی شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به آثار مثبت اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی ناشی از گازسوزشدن کوره های آجرپزی، برنامه ریزی و تامین اعتبار جهت گازسوزنمودن سایر کوره های آجرپزی ضروری است.
  کلیدواژگان: کوره آجرپزی، آلودگی هوا، گاز طبیعی، نفت کوره، استان یزد
 • حسن رضایی پندری، نسترن کشاورزمحمدی*، علی رمضانخانی، محمد علی مروتی شریف آباد، زهره رهایی صفحات 98-115
  مقدمه
  سازمان جهانی بهداشت مصرف ماهی به میزان دو بار در هفته را توصیه می کند، اما با این حال مطالعات و گزارش ها نشان می دهد میزان مصرف ماهی دربرخی از کشورها کمتر از این میزان است. هدف این مطالعه تحلیل مشتری مرتبط با مصرف ماهی، موانع و عوامل موثر بر آن با استفاده از چهارچوب بازاریابی اجتماعی درمیان زنان شهر یزد و شناسایی اقدامات مداخله ای موثر بر افزایش مصرف ماهی از دیدگاه زنان شهر یزد است.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع کیفی بود که چهار مرحله اول ابزار بازاریابی اجتماعی شامل برنامه ریزی مقدماتی، تحلیل مشتری، تحلیل ابعاد چهار گانه بازار و نیز تحلیل کانال را شامل می شد. پس از برگزاری سه جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور 36 نفر از زنان خانه دار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر یزد و نیز سه جلسه بحث گروهی متمرکز با 24 نفر از زنان شاغل در ادارات آموزش و پرورش، شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی یزد بصورت جداگانه، دیدگاه ها، خواستها و ترجیحات آنان درباره مصرف ماهی و عوامل موثر بر آن یا موانع مصرف و روش های موثر ترویج ماهی استخراج و دسته بندی شد.
  یافته ها
  زنان خانه دار و شاغل به موانع مشابه و گاهی نیز متفاوتی برای مصرف ماهی و نیز عوامل موثر بر مصرف اشاره نمودند. این موانع شناسایی شده، از بعد قیمت شامل قیمت بالای ماهی، ناخوشایند بودن طعم ماهی، داشتن تیغ و بوی نامطبوع و از بعد عوامل مرتبط با مشتری شامل عدم علاقه یکی از اعضای خانواده بود. از نظر زنان شاغل، عدم آشنایی با نحوه پخت (بعدترویج)، قیمت بالای ماهی، بوی نامطبوع و طعم بد (بعد قیمت)، طبع و مزاج مردم، عدم علاقه یکی از اعضای خانواده و کمبود وقت (بعدعوامل مرتبط با مشتری) مهمترین موانع مصرف بیان شد.
  نتیجه گیری
  دیدگاه ها، خواستها و ترجیحات افراد نسبت به مسائل و نیز محصولات مختلف از جمله ارتباط با سلامتی متاثر از شرایط فردی و محیطی شامل شرایط بیولوژیک و سطح سلامت، شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی است که با گذر زمان و نیز تغییر این شرایط می تواند تغییر کند. به همین دلیل است که مفاهیم چهارچوب بازاریابی تاکید بر شناخت کامل و به روز از مشتریان هر محصول و نیز طبقه بندی نمودن مشتریان و تفاوتهای ایشان در طراحی و اجرای برنامه های بازاریابی اجتماعی دارد تا اطمینان حاصل شود برنامه های مداخله ای موفق به دسترسی به انواع و تعداد بیشتری از مشتریان شده و باعث ایجاد تغییر مورد نظر جهت مصرف آن محصول در ایشان شود.
  کلیدواژگان: تحلیل مشتری، مصرف ماهی، بازاریابی اجتماعی
 • محمدحسین انوری*، مهین غفورزاده صفحات 116-125
  مقدمه
  توکسوپلاسموز یکی از شایع ترین عفونتهای انگلی مشترک انسان و دام در سراسر دنیاست که توسط تک یاخته ای به نام توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii) ایجاد می شود. ابتلا مادران باردار به این عفونت خصوصا در سه ماهه اول بارداری می تواند منجر به سقط جنین و یا تولد نوزاد با عوارض سیستم عصبی و چشمی شود. انجام اینگونه مطالعات می تواتد راهکارهای مناسبی برای درمان و پیشگیری از بروز این عوارض فراهم نماید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی به منظور تعیین میزان آنتی بادی اختصاصی ضد توکسوپلاسما گوندی در زنان باردار شهر یزد در سال1392، تعداد 181 نمونه سرم از مراجعین به مراکز بهداشتی - درمانی شهری جهت انجام معاینات بارداری به روش تصادفی ساده تهیه و با روش ELISA مورد آزمایش قرار گرفت. داده ها با آزمونهای آماری از جمله chi-square تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، از 181 خانم باردار تعداد 58 نفر (32 %) از نظر آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسما سرم مثبت بودند. بر اساس نتایج، بین سطح عیار IgG و سن افراد (p< 0/ 001) و همچنین بین سطح عیار آنتی بادی IgG و سطح تحصیلات افراد رابطه آماری معنی دار مشاهده گردید(P <0.005)، اما بین عیار مثبت آنتی بادی و سایر متغیرها ارتباط معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه از نظر وجود آنتی بادی ضد توکسوپلاسما سرم منفی و حساس به عفونت می باشند. لذا انجام مراقبتهای سرولوژیک از نظر توکسوپلاسما در دوران بارداری و نیز ارائه آموزشهای لازم جهت ارتقاء آگاهی نسبت به راه های پیشگیری از توکسوپلاسموز مادرزادی ضروری است.
  کلیدواژگان: سرواپیدمیولوژی، توکسوپلاسموز، زنان باردار، یزد
 • سنجر سلاجقه، مریم حرمحمدی*، روح الله عسکری صفحات 126-135
  مقدمه
  بخش بهداشت و درمان، به لحاظ اهمیت نوع خدمات و سر و کار داشتن با سلامت و جان انسانها، اعتلای مدیریت آن و کیفیت خدمات و تضمین آن برای نظام بهداشت و درمان و مردم بطور فزاینده و مداوم مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی رابطه سبک مدیریت مربیگری با کیفیت خدمات با استفاده از مدل یابی مسیر به روش حداقل مجذورات جزئی (Partial Least Squares)در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد می پردازد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان درمانی وبیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی شهر یزد است. نمونه آماری از کارکنان300 نفر و بیماران نیز300 نفر و از دو پرسشنامه «سنجش مهارتهای مدیریت مربی گری» و «کیفیت خدمات» برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. از مدل یابی معادلات ساختاری روش حداقل مجذورات جزئی و بوسیله نرم افزار Smart PLS برای برآورد پارامترها و بمنظور تجزیه و تحلیل شکاف ادراکات و انتظارات از آزمون t وابسته، تک نمونه ای، مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه با نرم افزار16 spss انجام شد.
  یافته ها
  به کمک مدل PLS، برآورد رابطه ساختاری میان مربی گری و کیفیت خدمات 0/194- به دست آمد. که نشان دهنده رابطه منفی بین مهارتهای مربی گری و کیفیت خدمات است. بنابراین هر چه گرایش به مربی گری در یک بیمارستان بیشتر می شود، ادراک بیماران از کیفیت خدمات در آن بیمارستان کاهش خواهد یافت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مدیران، مدیریت مربی گری و کارهای تیمی در بیمارستانها را بخوبی اجرا ننموده و این ممکن است عللی مانند فرهنگ سازمانی حاکم بر بیمارستان، تفاوت در بخشها، بالا بودن بیش از حد انتظارات کارکنان و عوامل دیگر داشته باشد. با توجه به مطالب و یافته های این پژوهش به نظر می رسد سبک مدیریت در بیمارستان، مدیریت استبدادی- خیرخواهانه با محوریت تیم گرایی بوده تا رضایت کارکنان و در نهایت رضایت مشتریان در دریافت بهتر کیفیت خدمات برآورده شود.
  کلیدواژگان: مدیریت مربی گری، کیفیت خدمات، مدل یابی به روش PLS
 • عباس علوی راد، محمد حسین غفوری، نغمه قرشی* صفحات 136-146
  مقدمه
  خرد هر فرهنگی حکم می کند که «سلامت» ثروت است. زیرا که سلامت یک ملت به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم در عملکرد اقتصاد ملی می باشد. اما غالبا سهم هزینه های بهداشتی درمانی از درآمد ناخا لص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است. برای مثال این میزان برای اکثر کشورهای OECD بیش از 7درصد و برای ایران حدود 5/7 درصد می باشد.
  روش بررسی
  در این مقاله، رابطه میان برخی از شاخص های وضعیت سلامت (مخارج سلامت، امید به زندگی و نرخ مرگ و میر نوزادان) و تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) برای کشورهای حوزه سند چشم انداز در دوره 1995 تا 2010 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا از یک الگوی اقتصاد سنجی سلامت ورشد اقتصادی و از آزمون های ریشه واحد پنل، پنل هم جمعی وتخمین زننده حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) برای روابط بلند هم جمعی استفاده شده است.
  یافته ها
  یک رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود دارد. بین امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی واقعی (0/000=P) و همچنین مخارج سلامت و GDPواقعی(0/000=P)یک رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. رابطه بین نرخ مرگ و میر نوزادان و GDP واقعی نیز یک رابطه منفی و معنا دار(0/000=P)می باشد. تمام این نتایج مطابق با تئوری ها می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد خرج کردن در بازار سلامت وبه تبع آن کسب سلامتی و مطلوبیت اضافه می تواند در افزایش رشد اقتصادی موثر باشد. وضعیت سلامت در ایران نیز بر رشد اقتصادی تاثیری مثبت دارد، اما در مقام مقایسه، ایران در بین کشورهایی است که با مخارج بیشتر نتایج ضعیف تری بدست آورده است. این خود می تواند انگیزه ای برای سیاست گذاران ایجاد کند تا در کشورهای حوزه سند چشم انداز به مقوله سلامت اهمیت بیشتری داده شود. اما باز هم سوالاتی در مورد نحوه تخصیص منابع و کارایی تخصیصی باقی می ماند.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، وضعیت سلامت، ریشه واحدپنل، پنل هم جمعی، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده
 • محمد ملکوتیان*، لاله راننده کلانکش، مهشید لولوئی صفحات 147-159
  مقدمه
  جیوه یک ترکیب سمی است. تجمع بیولوژیکی جیوه بخصوص در آبزیان مشکلات بهداشتی زیادی بوجودآورده است. روش های مختلفی جهت حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی بکار رفته است. جذب سطحی یکی از روش های فیزیکی شیمیایی است که بعلت بازدهی بالا، سادگی ودر دسترس بودن انواع مختلف آنها روشی پرکاربرد است. این تحقیق با هدف کارائی نانوذرات هیبریدیTiO2/SiO2 در حذف جیوه از فاضلاب صنعتی انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه -تجربی است که در فاصله زمانی مهر لغایت اسفند1391 انجام گرفت تحقیق هم زمان برروی نمونه سینتیک ونمونه واقعی فاضلاب رنگ سازی انجام شد. پس از تعیین کیفیت شیمیایی فاضلاب خام، محلول سنتتیک تهیه و اثر pH(9،5،7،3)، مقدارجاذب (1 و 0/75، 0/5، 0/25 گرم بر لیتر)، زمان های تماس(30،60،90،120 دقیقه) و غلظت های مختلف جیوه(20،30،50،70 و90 میلی گرم بر لیتر) بر روی میزان حذف بررسی و شرایط بهینه هر یک از پارامترها تعیین گردید. به منظور درک بهتر فرایند جذب، سینتیک جذب و ایزوترم های تعادلی بررسی شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSنسخه 16 و آزمون رگرسیون، ضریب پیرسون و درجه معنی داری استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین راندمان حذف جیوه در 5=pH، مقدارجاذب 5/0گرم بر لیتر و زمان ماند 30 دقیقه برای محلولهای سنتتیک و واقعی به ترتیب 99/86% و 95/56% بدست آمد و غلظت جیوه 50 میلی گرم بر لیتر بالاترین درصد حذف 99/86% را نتیجه داد. نتایج نشان داد، جذب جیوه ازایزوترم فروندلیچ با ضریب همبستگی (R2=. 56) و سنتتیک واکنش نوع اول با ضریب همبستگی (0.63= R2) پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به درصد بالای حذف جیوه در شرایط بهینه توسط نانوذره هیبریدی و مقایسه آن با روش های دیگر می توان روش مذکور را بعنوان یکی از روش های کارآمد برای حذف جیوه مطرح نمود.
  کلیدواژگان: فلز سنگین، جیوه، جذب، حذف، نانوذره هیبریدی
 • صادق شکرائی، علی اصغر روحانی، موسی نظری، صاحبعلی منافی* صفحات 160-170
  مقدمه
  در تحقیقات زیادی از نانوذرات مختلف برای حذف فلزات سنگین از آب استفاده شده اند، نتایج این تحقیقات نشان دهنده توان بالای این مواد برای حذف مواد آلاینده از محلول های آبی هستند همچنین جاذب های زیستی نیز دارای توان زیادی برای تصفیه آب می باشند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیرات اضافه کردن نانوذرات اکسید آهن به فیلتر های زیستی حذف کروم از آب است.
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی فرآیند مورد استفاده فیلتراسیون بود، همچنین در این تحقیق متغیر مورد بررسی در فرآیند نوع جاذب بود در واقع تاثیر تغییر نوع جاذب بر درصد حذف فلز سنگین مورد بررسی قرار گرفت، از سوی دیگر روش کار نیز به این شکل بود که در دو گام اول با استفاده از جاذب-های خاک و خاک اره، آب آلوده با سه غلظت متفاوت 883/7، 1767/4 و ppm 8837 پالایش گردید در دو گام بعدی از پژوهش نیز برای مقایسه به هر کدام از جاذب های خاک و خاک اره مقادیری از مخلوط نانوذرات اکسید آهن با چند جاذب گیاهی دیگر اضافه شد، و دوباره جذب در همین غلظت های اولیه انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بهترین جاذب، جاذب خاک و نانوذرات اکسید آهن با حداکثر درصد حذف معادل 96/2 است، همچنین بهترین عملکرد در غلظت اولیه فلز سنگین ppm 8837 بدست آمد، از سوی دیگر در آزمایش هائی که از نانوذرات اکسید آهن استفاده شد، اضافه شدن نانوذرات باعث افزایش میزان جذب کروم و تبدیل Cr6+ به Cr3+ گردید.
  نتیجه گیری
  با استفاده از نتایج این تحقیق می توان گفت که ترکیب شدن نانوذرات اکسید آهن با مواد فیلترهای حذف کروم می تواند Cr6+ را به Cr3+ تبدیل کند همچنین این کار بازده فرآیند حذف را نیز افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید آهن، کروم، فلزات سنگین، آب
 • عباسعلی جعفری، حسین جعفری*، امین دهقان بنادکوکی، مهرو باغبانیان صفحات 171-181
  مقدمه
  کاندیدیازیس از شایعترین بیماریهای قارچی انسانی است که با توجه به افزایش روز افزون جمعیت ایمنوساپرس، دیابتی و سرطانی، روز به روز بر میزان شیوع این بیماری و مقاومت دارویی عوامل بیماری آن افزوده می شود. کاندیدا آلبیکنس از قارچهای مخمری فلور نرمال بدن انسانی بعنوان شایعترین عامل این بیماری شناخته می شود. هدف از انجام مطالعه حاضرارزیابی خواص ضد کاندیدایی عصاره تام آبی سرشاخه های هوایی گیاه انغوزه و مقایسه آن با فلوکونازول در شرایط In vitro است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی ابتدا عصاره تام آبی mg/ml 35 از سرشاخه های هوایی گیاه ا نغوزه بومی ایران تهیه و سپس با کمک روش Broth microdilution، میزان حساسیت دارویی سوش استانداردکاندیدا آلبیکنس نسبت به غلظتهای مختلف این عصاره درشرایط برون تنی بررسی و مقادیر حداقل غلظت مهار کنندگی و کشندگی این عصاره و داروی فلوکونازول برروی سوسپانسیون کاندیدا محاسبه گردید.
  یافته ها
  غلظت mg/ml 8/75 از عصاره سرشا خه های هوایی انغوزه توانست بطور کامل از رشد کاندیدا آلبیکنس جلوگیری کرده و تمامی سلولهای زنده کاندیدا در این غلظت را از بین ببرد (MFC). بعلاوه غلظت های 0/273 و mg/ml 4/4 عصاره آبی انغوزه به ترتیب به عنوان حداقل مقادیر مهارکنندگی رشد 50% و 90% کاندیدا بدست آمد. در رابطه با فلوکونازول غلظتμg/ml 128 به عنوان MFC و غلظت μg/ml 0/5 به عنوان MIC50 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که عصاره تام آبی برگ و سرشاخه های هوایی گیاه انغوزه اثر مهاری و کشندگی بر علیه قارچ کاندیدا آلبیکنس در شرایط برون تنی داشته و پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر در شرایط درون تنی نیز انجام شود.
  کلیدواژگان: انغوزه، کاندیدیازیس، کاندیدا آلبیکنس، اثرضدقارچی، فلوکونازول
 • حسن مظفری خسروی*، لاله نبی زاده اصل، مریم اکبری، زینب احدی، بهروز طلائی صفحات 182-194
  مقدمه
  ارزیابی روند رشد بویژه در اطفال از اهمیت خاصی برخوردار است. برای این کار لزوما باید از داده های استاندارد مربوطه استفاده شود. با توجه به تفاوت های ژنتیکی و الگوی زیستی مردم مناطق مختلف، بهتر است به جای استفاده از استاندارد های غیر بومی از موارد بومی یا ملی استفاده شود. هدف از این مطالعه بومی کردن داده های نرمال قد، وزن و نمایه توده بدنی کودکان 11-6 ساله در شهر یزد بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی از نوع مقطعی در سال تحصیلی1390- 1389 در سطح شهر یزد انجام شد و 26 مدرسه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مشخصات تمام دانش اموزان یک کلاس از هر پایه اندازه گیری شد. قد و وزن 216 کودک در گروه های سنی 6، 7، 8...، 11 سال (جمعا 2592 کودک) اندازه گیری گردید. با استفاده از نرم افزار آماری16 SPSS منحنی های قد و وزن و نمایه توده بدنی بر اساس سن و جنس محاسبه شده و با استاندارد جهانی CDC مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  منحنی های صدک های قد برای سن کودکان دختر زیر منحنی های استاندارد CDC بودند. منحنی مربوط به صدک های5 و 15 وزن برای سن در پسران در اکثر گروه های سنی زیر منحنی استاندارد بود. منحنی مربوط به صدک های 95 و 97 توده بدنی کودکان دختر و پسر در سنین بالای 10 سال بالاتر از استاندارد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تفاوت های مشاهده شده بین منحنی های قد، وزن و نمایه توده بدنی کودکان یزدی و استاندارد CDC، بهتر است از نرم های این مطالعه برای کودکان 11-6 ساله یزدی استفاده شود.
  کلیدواژگان: قد، وزن، نمایه توده بدنی، نرم های تن سنجی
|
 • Mh Ehrampoush, Mh Salmani, S. Zareei *, A. Ebrahimi, M. Askarishahi, M. Safdari Pages 1-10
  Introduction
  Cadmium is a heavy metal with high toxicity and is best known as a carcinogen element. For protecting human health and environment it is necessary to remove excess Cadmium from industrial wastewater before discharging it to surface and ground water. In this study the efficiency of Zinc Oxides Nanoparticles in Cadmium removal from aqueous solution was evaluated.
  Methods
  This is a laboratory experimental study. Adsorption tests were performed in a batch reactor in a laboratory scale using zinc oxide nanoparticles and the effect of initial cadmium concentrations, adsorbent dose, pH, and contact time on the removal efficiency was studied. Theresidual cadmium concentration in the solutionwas determined using flame atomic absorption spectroscopy Varian AA20 made in Australia. Finally for designing graphs, we used Excel software.
  Results
  The results indicated that the adsorption process is affected by different parameters such as initial pollutant concentrations, adsorbent dose, pH, and contact time and Cadmiumremoval efficiency increases with increasing adsorbent dose and reaction time and decreases with increasing initial concentration of Cadmium. Therefore, it is observed that by raising the initial Cadmium concentration, the adsorption rate increases. The maximum efficiency of adsorptionin pH=7amounted to 89.6%.
  Conclusion
  It is concluded that Zinc Oxide nanoparticles have proper efficiency in removal of Cadmium from aqueous solutions and can be used in the treatment of wastewater that contains ion Cadmium. However, its efficiency is deeply dependent on ion strength and the interaction of other metals in wastewater.
  Keywords: Cadmium, Heavy metals, Adsorption, Nanoparticles
 • P. Sepehr *, I. Mohammad Fam, D. Ketabi, N. Sepehr Pages 11-20
  Introduction
  Iran's social security has been estimated by the number of work accidents in as much as 9856 cases in the first 6 months of 2009, and the majority of these accidents have happened in a safety management system with low indicators of safety culture.
  Methods
  This descriptive – analytic study (Before & After) was carried out among 120 workers of Hamadan pipe-rolling factory. For evaluation of engineering and management interventions on promoting safety culture indicators, the Persian version of standard HSE (Health and Safety Executive) questionnaire was used.
  Results
  The results of this study showed that the mean of safety-culture final indicator among workers under study which was 204±43.42 (negative safety culture) before intervention increased to 318±31.11 (positive safety culture) after engineering and management interventions. Also the results showed that after these interventions, all of ten-fold safety culture indicators increased as well.
  Conclusion
  The results of various studies indicated that the initial priority to create a positive safety culture is education. For this reason, the department of education with specified tasks was established in Hamadan pipe-rolling factory. Also the results of this study demonstrated that with increase of age and work background, the safety culture final indicator also increased thus having full compliance with the results of Oi-ling Siu, Wendy Adie and Si-Hao Lin's studies.
  Keywords: Safety Culture, Engineering, Management Interventions, HSE Questionnaire
 • M. Rezaei *, M. Parviz, Mr Javanmard Pages 21-30
  Introduction
  Ice-cream, being full of nutrients and enjoying favorable conditions may cause poisoning and intestinal diseases for the consumers in case of not considering rules of hygiene in the stages of production, maintenance and delivery.It is in fact considered as one of the dairy products providing a suitable environment for the development of different kinds of microorganisms. The purpose of this study was to investigate bacterial contamination found in traditional (unpasteurized) and pasteurized ice-cream in Arak, Markazi province.
  Methods
  Regarding sampling, some ice-cream delivery centers were selected randomly across Arak. On the whole,70 samples of unpasteurized ice-creams (traditional) and 40 samples of pasteurized ice-creams weighing 50-100 grams were provided from July to December 2011 during 6 months from confectioneries and ice-cream sellers in different parts of the city. Then the address of the region was written down, and the samples were transmitted to the microbiology laboratory sterilized and frozen.
  Results
  The results showed that 57.14% of the unpasteurized samples were not consumable and the bacteria inside them were as following in terms of frequency: staphylococcus aureus50%,klebsiella54.28%,Escherichia coli 42.85%. Regarding pasteurized ice-creams, 30% of the samples were not consumable and the bacteria inside them were as following in terms of frequency: Escherichia coli 25%, staphylococcus aureus10%,and klebsiella20%.It is important to note that no salmonella was detected in this study.
  Conclusion
  The results show unfavorable situation of traditional and pasteurized ice-creams concerning bacterial contamination.
  Keywords: Ice, cream, Traditional, Pasteurized, Microbial contamination, Food safety
 • Z. Nikmanesh *, M. Khosravi, Z. Hasanzade Pages 31-41
  Introduction
  In the medical world, sense of humor as a means for coping with problems and as a treatment source, has attracted serious attention. Physical disease such as cancer can have negative effects on the quality of life that is desirable functions in physiological and psychological dimensions. The main purpose of this study was to investigate the role of dimensions of humor sense on dimensions of quality of life in cancer patients.
  Methods
  This research was a descriptive and correlation study. The sample was consisted of 50 cancer patients that were selected by available sampling method in Zahedan. The tools were the Quality of Life Questionnaire (SF-36) and the Sense of Humor Questionnaire (SHQ).The data were analyzed by Pearson’s correlation coefficient and regression.
  Results
  The results showed that sense of humor in stressful conditions has significant correlations with physiological quality of life (r= 0.278, p≤0.025) and psychological quality of life (r= 0.283, P≤0.023), The results of regression analyze also showed that sense of humor in social relations accompany with verbal humor predicted 24% of physiological healthy variance and 40% of psychological healthy.
  Conclusion
  In refer to role of Sense of humor in quality of life in cancer patients, it is suggested that necessary interventions be applied by using humor for promoting quality of life in cancer patients.
  Keywords: Sense of Humor, Quality of life, Cance
 • Mazloomymahmmodabad Ss, Soltani T., Morowatisharifabad Ma, Fallahzadeh H Pages 42-53
  Introduction
  Aging is a period in lifespan experienceswhereby people are threatened by the potentials such as increase in chronic diseases, loneliness and isolation, as well aslack of social support. Their individualautonomyis threatened in casesofmental and physicaldisabilities. Survey of problems of the elderly people is one of the health care priorities in Iran so as to manage and develop a care plan for this population. The aim of this study was to determine the activities of daily living and prevalence of chronic diseases of the elderly people in Yazd.
  Methods
  Thisisacross-sectional study conductedon265elderly people over 60 years in Yazd in 2012. A clustersampling method wasapplied. The data were gathered by 2 questionnaires including questions on demographic characteristicsand independentinstrument of Daily Activities Living (made by Yagmaee with 20 questions). Then statistical tests such as Kruskal–Wallis, andMann-Whitney were used to analyze the data.
  Results
  The mean grade scores of ADL and IADL were 36.03±5.99 and 24.25±8.22 diseases (r=-0.332, p=0.001). The most prevalent diseases of the participants were arthralgia (74/8%), osteoporosis (53/8%), hypertension (49/4%), sleep problems (39/2%) and cardiovascular diseases (38/5%) respectively.
  Conclusions
  A significant proportion of the elderly in our population were relatively dependent in terms of their activities of daily living.Bathing in this context is one of the most important dependencies. In addition, high prevalence of chronic diseases was arthritis and osteoporosis among others. They needed to be taken care of more andit seems that theeducationalinterventionprograms forthe elderlyand their families seems to be veryuseful.
  Keywords: Activities of daily living, Chronic diseases, Elderly, Yazd
 • S. Zareei, Mh Ehrampoush, Sm Mazloomima *, Mt Ghaneian, B. Hajimohammadi, A. Dehghan Pages 54-63
  Introduction
  The purpose of this study was to evaluate the microbial quality of sausage slicers in Shiraz retail food stores.
  Methods
  A total of 60 slicer samples from retail food stores were collected according to ISO protocols. Then microbial condition of the samples was examined using selective media. Data were then analyzed with SPSS software using descriptive statistical indices and ANOVA test.
  Results
  The total bacterial, total coliforms and Staphylococcus aureus counts exceeded the satisfactory limit in 23%, 4% and 6% of the samples respectively. Only 2 samples were found to be contaminated with Staphylococcus aureus coagulase positive. Microbial analysis showed an absence of Salmonella and Escherichia coli. The lowest total bacterial counts, total coliforms and Staphylococcus aureuswere detected in samples from North,WestandSouth of the city respectively.
  Conclusion
  Our finding shows that bacterial contamination of some slicers is higher than the standards level. The results suggest that more effort is needed in the application of personal and environmental hygiene principles in food supplies.
  Keywords: Shiraz, Sausage slicers, Microbial
 • S. Ghaneh *, A. Barkhordari Pages 64-72
  Introduction
  Many industries need to work all day long and present full-time services. Therefore, individuals and organizations are exposed to new issues like shift work. The necessity of attention to work environment and worker’s health and job stress provoked us to conduct this study to investigate the relationship between job stress and shift work.
  Methods
  In a descriptive and survey study, we investigated job stress of 100 workers of an industry, selected randomly, using job stress and personal-occupational information questionnaires. To test the research hypotheses, we used correlation, t-test and multi-variables regression.
  Results
  The results showed that job stress is higher in shift workers than non-shift workers. Furthermore, a significant relationship was observed between the amount (α=0.01, F=8.99) and source (α=0.05, F=3.76) of stress and demographic variables as well as between the worker’s stress and their level of education. Moreover, this research indicated that it is possible to predict stress from demographic variables (α=0.05, F=0.35) and there is a positive significant correlation between the amount (r=0.78) and source (r=0.54) of stress and shift work.
  Conclusion
  we can conclude that there is a significant relationship between job stress and shift work. So, such studies are suggested the results of which are used to achieve operational solutions and job design interventions related to type of work and ergonomics of work environment to improve worker’s health and job stress.
  Keywords: Job stress, Shift work, Dairy industries, Yazd
 • A. Zandvaniannaeini, Ma Morowatisharifabad, M. Amrollahi * Pages 73-85
  Introduction
  The child's birth is apleasure for parents, although this process is associated with a lot of hardship. Hope for child health develops a sense of confidence in parents and they heartily accept their child but as soon as they become aware of their child's disability, all hope turns to despair and hence trouble starts. Stress, depression and anger are common emotions that parents then experience. The overall aim of this study was to investigate the effect of anger management training on the mental health of mothers of the disabled children in the city of Yazd.
  Methods
  This is anexperimental study with a pretest-posttest control group. The population of this study included all the mothers of the disabled children being covered in Yazd city from 2011 to 2012. Sample of this study consisted of 35 mothers randomlyassigned into two groups(18 to experimental and 17 to control group). Mental health questionnaire was used to collect data.The anger management training program based on cognitive-behavioral approach was implemented for the experimental group in seven sessions, 2 hours each. Data were then analyzed using descriptive statistical parameters (mean and SD) and independent t-test on the difference between the scores of pre-test - post-test.
  Results
  Results showed that Anger management training with a statistically significant difference between pre-and post-test scores leads to mental health and subscale physical symptoms, anxiety and insomnia, as well as depression (with the exception of societal dysfunction). Also, anger management training reduced the physical symptoms and depression in young mothers compared to the aged.
  Conclusion
  With regard to the effective use of anger management training program to increase mental health, thetrainingprogramshouldbe directedtoward reducingstress.
  Keywords: Anger management training, Mental health of mothers, Disabled children
 • M. Larijani, Mt Ghaneianz., Arefmanesh * Pages 86-97
  Introduction
  Replacingfuel oil with natural gas in brick kilns is one of the effective ways to reduce air pollution as well as the cost of the furnaces maintenance. The aim of this study isto estimate reduction of air pollutants resulting from brick kilns functioning with natural gasin Yazdprovince.
  Methods
  In this descriptive-survey research, we estimated consumption of the fuel oil in the brick kilns with considering the usage of fuel oil instead ofnatural gas at the studied time usingthe heating value of the fuel oil and natural gas consumption of46 gas-makingbrick kilnsin the Yazd province from 2008 to 2012.Then the produced air pollutants from the natural gasconsumption andproduced air pollutants by assuming consumption of the fuel oil instead of natural gasin the brick kilnsat this timewere compared and the rate and value of reduction in each one of pollutants weredetected. Finally, the value of budget savings and social costs of the environmental damage resulting from the usage of natural gas instead of fuel oil were calculated on the basis ofusing the price per liter of fuel oil and natural gas per cubic meter as well as the studies by the World Bank and the Environmental Protection Agency of Iran.
  Results
  The results indicated that emission of air pollutants is reduced up to130485.71 ton in CO2 and 8695.63 ton in other pollutants by run-by-gas brick kilns in the studied area since 2008 – 2011 (end of September). In addition,the amount of budget saving is estimated as 187.578 billion Rials by replacing the gas fuel inthe brick kilns and 129.380 billion Rials in the social and environmental costs from emission of pollutantin the years studied.
  Conclusion
  For positive economic, environmental and health-related effects resulting from this program, planning and financial support for running-by-gas of other brick kilnsseems to be urgent.
  Keywords: Brick, Making kilns, Air pollution, Natural gas, Fuel oil, Yazd province
 • H. Rezaeipandari, N. Keshavarzmohammadi *, A. Ramezankhani, Ma Morowatisharifabad, Z. Rahaei Pages 98-115
  Introduction
  World Health Organization recommends fish consumption twice a week. The aim of this study was consumer analysis of fish consumption, its barriers and related factors using social marketing framework among women in Yazd city and identifying effective intervention measures for increasing fish consumption from the perspective of women in Yazd.
  Methods
  It is a qualitative study comprising four of the six steps of the social marketing framework including primarily planning, consumer analysis, 4 aspects of market analysis and channel analysis. After holding 3 FGDs with 36 housewives and 3 FGDs with 24 employed women from three organizations such as Education, Municipality, and Shahid Sadoughi University of Medical Sciences separately, their views, demands and preferences about fish consumption and its related factors, barriers and methods of its promotion were derived and categorized.
  Results
  Housewives and employed women reported similar and sometimes different barriers for fish consumption. The barriers for non consumption were of the following: high price of fish, unpleasant taste of fish, having bone and goo, and dislike of fish by one of the family members. From the viewpoint of the employed women, being unfamiliar with cooking methods(promotion aspect), high price of fish, unpleasant taste of fish, having bone and goo, its favor, dislike of fish by one of the family members, and lack of time were reported as the most important barriers.
  Conclusion
  People's views, demands and preferences about different issues and products such as health issues and healthy products are influenced by individual and environmental conditions including biologic condition and health level, cultural, social, political, economic and bio-environmental conditions which can be affected by time and by changing these conditions. Therefore, social marketing framework should emphasize on the need for a comprehensive and proper understanding of consumers of each product and categorize them by their differences in planning and implementing social marketing programs. Thus one can be certain that intervention programs reach more appropriate consumers and cause desired consumption behavior changes.
  Keywords: Consumers analysis, fish consumption, social marketing
 • Mh Anvaritafti *, M. Ghafourzadeh Pages 116-125
  Introduction
  Toxoplasmosis, caused by a protozoan called" Toxoplasma gondii", is one of the most common parasitic infections in humans and animals throughout the world. Toxoplasma infection in pregnant women, especially at the first trimester of pregnancy, may lead to miscarriage or birth complications in the nervous system and ocular complications. Conducting such studies can provide practical approaches for the treatment and prevention of these complications.
  Methods
  This is a cross-sectional study. To determine the levels of specific antibodies against Toxoplasmosis gondii, 181 serum samples were collected from pregnant women who had referred to the health center clinics of Yazd for pregnancy examinations. Sera were tested for anti-Toxoplasmosis IgG antibody by ELISA method. Data were then analyzed using χ2 test, t-test and Fisher exact test.
  Results
  This study showed that a total of 58 samples (32%) were seropositive for anti-Toxoplasmosis IgG antibodies. A significantrelationship was found between the titers of IgG and age (P <0.05). Also a significant relationship was observed between IgG antibody titers and educational level (P <0.05). There was, however, no significant relationship between the positive antibody titers and other variables.
  Conclusion
  Most pregnant women do not have immunity against Toxoplasmosis in Yazd. These women are at the risk of acquired toxoplasmosis in their pregnancy period. Therefore Toxoplasma serological surveillance during pregnancy as well as provision of the necessary training to enhance prevention of congenital toxoplasmosis seems to be urgent.
  Keywords: Seroepidemiology, Toxoplasmosis, Pregnant women, Yazd
 • S. Salajegheh, M. Hormohammadi *, R. Askari Pages 126-135
  Introduction
  Improvement of healthcare management and quality and assurance of services for the public and healthcare system have been increasingly taken into consideration. The present study evaluates the relationship between coaching management style and quality of the services in teaching hospitals of Yazd in 1391 using a PLS path modeling approach.
  Methods
  Data were gathered using adescriptive-correlative method. The subjects included clinical professionals and the patients in Yazd teaching hospitals(n=300 in each). Two questionnaires including "assessment of coaching management skills" and "quality of services" were used. Data analysis was carried out by Smart PLS and SPSS softwares.
  Results
  According to PLS model, the structural relationship between coaching and quality of services was estimated as -0.194 showing aninverse relationship between coaching skills and quality of services. Afshar Hospital with the lowest average in coaching skills showed higher average of service quality compared to the other two hospitals. It follows that as the tendency towards coaching skills increases in a hospital, patient's perceptions of the service quality decreases.
  Conclusion
  It seems that as yet the managers have not well applied coaching skills and team works in the hospitals. This can be caused by the hospital organizational culture, differences in the wards, excess expectations of the staff and other reasons. The findings of this study suggestsrunning of the hospitals by a Benevolent-Authoritative management style with a team work approach so that the staff and patients satisfaction is met.
  Keywords: Coaching management, Services quality, PLS modeling
 • A. Alavirad, Ma Ghafoori, N. Ghorashi * Pages 136-146
  Introduction
  Each culture’s intelligence signifies that “health” is wealth, because a nation's health has an important determinant role in national economics’ performance. However, health expenditure portion is mostly higher than gross domestic income in the moredeveloped countriesthan theless ones. For example, this portion for OECD countries is often more than7 percent and for Iran it is5.7 percent.
  Methods
  This paper examines the relationship between health condition indexes and real GDP for Sanad-e-CheshmAndaz countries in 1995 to 2010. Therefore, ahealth - economic growth econometric model has been used. Thepanel unit root test, panel cointegration test and Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS)procedure wereapplied to examine long-run relationship among the variables.
  Results
  There is a long-run relationship between variables. There is a positive and significant relationship between life expectation and real GDP and also between health expenditures and real GDP.There is a negative but significant relationship between infant mortality rate and real GDP. All these results are based on the relevant theories.
  Conclusion
  Results show that spending money on health and rewardingly achieving health and additional desirability can be effective on economic growth increase. Health condition in Iran has also positive effect on economic growth, but in comparison, Iran is among thecountries that gets lower results by spending more. This can be considered as motivation for Policy makers to pay more attention to health condition in Sanad-e-CheshmAndaz countries. However, there are some questions remaining about appropriating resources as well as efficiency.
  Keywords: Economic growth, Healthcondition, Panel Unit Root, Cointegration Panel, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS)
 • M. Malakootian *, L. Ranandehkalankesh, M. Loloi Pages 147-159
  Introduction
  Mercury is a toxic compound. Biological accumulation of mercury especially in aquatic organisms has brought about many health problems. Various methods have been used to remove heavy metals from industrial wastewater. Adsorption is one of the chemical and physical techniques. This method is useful due to high efficiency, easy usage and availability of its different types. This study was performed to evaluate removal efficiency of TiO2/SiO2 hybrid nanoparticle so as to remove mercury from industrial waste.
  Methods
  This study is experimental and was conducted on synthetic and real samples of Binalood paint factory wastewater from October to February 2012. The chemical quality of raw wastewater was determined and synthetic solutions were prepared. Then the effect of pH (3, 5, 7 and 9), the amount of adsorbent (0.25, 0.5, 0.75 and 1 g/L), contact times (30, 60, 90, 120 minutes) and different concentrations of Hg (20, 30, 50, 70 and 90 mg/L) on removal efficiency were studied and optimal conditions were determined for each parameter. The same experiments were performed on real wastewater samples. Absorption kinetics and equilibrium isotherms were investigated to better understand the absorption processes. SPSS software version 16 was applied and regression test as well as pearson coefficients were used for data analysis.
  Results
  The maximum percent of mercury removal was observed at pH=5, absorbent amount of 0.5 g/L and retention time of 30 minutes. Removal efficiency of synthetic and real solutions were 99.86% and 95.56%, respectively.It was found that mercury concentration of 50 mg/L causes the maximum removal percentage (99.86%).The results indicated that mercury adsorption follows Freundlich isotherm with a correlation coefficient of r2 =. 56 and the first type synthetic reaction of r2=0.63.
  Conclusion
  Due to high percentage of mercury removal at optimal conditions by hybrid nanoparticles, this method can be regarded as one of the effective ways to remove mercury compared with other methods.
  Keywords: Heavy metal, Mercury, Absorption, Removal, Hybrid nanoparticle
 • S. Shokraei, Aa Rouhani, M. Nazari, Sa Manafi * Pages 160-170
  Introduction
  In many studies, nanoparticles was used to remediation of heavy metals from water, results of these study showed that these materials have high power in contaminant remediation from aqueous solutions, and bio-absorbents also have high power in water infiltration. The main purpose of this paper is investigation of effects of adding of iron oxides nanoparticles to chrome removal bio-filters.
  Methods
  used method in this study was filtration, also studied variable was absorbent type. Indeed, effect of absorbent type on percent of heavy metals remediation was studied. In two first steps contaminated water with three concentrations (883.7, 1767.4, and 8837 ppm) was remediated with using of soil and sawdust absorbents. In two next steps, for comparison, some iron oxide nanoparticles with several herbaceous absorbents were adding to soil and sawdust absorbents and again absorption was performed.
  Results
  results showed that best absorbent is soil absorbent and iron oxide nanoparticles, with maximum removal percent equal to 96.2%. Also best turnover was obtained from 8837 ppm of primary concentration of heavy metal. In other hand, in other experiments that used from iron oxide nanoparticles, adding of nanoparticles caused to increase in chrome absorption and conversion of Cr6+ to Cr3+.
  Conclusion
  with use of the results of this study can be said that Combining of iron oxide nanoparticles with chrome removal filters can be convert Cr6+ to Cr3+, and process turnover will increased.
  Keywords: Iron oxide nanoparticles, chrome, heavy metals, water
 • Aa Jafari, H. Jafari *, A. Deghanbanadkoki, M. Baghbanian Pages 171-181
  Introduction
  Candidiasisis the most common human opportunistic disease with the prevalence and resistance of etiologic agents being increased as a result of increasing the immunosuppressed diabetics and malignancies. Candida albicans known as the most common agent of disease is one of the human body’s normal floras. The aim of the present study was to evaluate anti-Candida properties of the aerial parts of Ferula assafoatida compared with Fluconazole in vitro.
  Methods
  In the current experimental lab-trial study a 35 mg/ml aqueous extracts ofIranian Ferula assafoatida aerial parts were prepared and then used for evaluation of their susceptibility against a standard Candida albicans using broth microdilution method. Different concentrations of this herbal extract and Fluconazole were used for determining the minimum inhibition concentration and killing on Candidasuspensions.
  Results
  Concentrations of 8.75 mg/ml aerial parts of Ferula assafoetida completely inhibited the growth of Candida albicans and killed all viable cells (MFC). Concentrations of 0.273 and 4.4 mg/ml Ferula aqueous extracts were also determined as MIC50 and MIC90. In case of Fluconazole, 128 µg/ml concentrationis determined as MFC and 0.5 µg/ml concentration is also known as MIC50.
  Conclusion
  Results of the current study showed that the aqueous extract of Ferula assafoetida aerial parts has inhibitory and candidacidal effect against Candida albicans and further in vivo studies are suggested.
  Keywords: Ferula assafoetida, Candidiasis, Candida albicans, Antifungal effect, Fluconazole
 • H. Mozaffari, Khosravi *, L. Nabizadehasl, M. Akbari, Z. Ahadi, B. Talaei Pages 182-194
  Introduction
  Evaluation of grow this particularly important in children. It has to use the standard data necessarily. Due to genetic difference sand patterns of people living in different areas, national or local needs are better to be considered rather than the international ones. The aim of this study was to determine the height, weight and BMI of the children6-11 years old in the city of Yazd.
  Methods
  In this cross-sectional study,2592 student (6-11 years old)were selected by cluster sampling in 26 schools and all students in one class from each grade in the academic year2010-2011 in Yazd–Iran. Height, weight and body mass index of the children were measured. Using the SPSS curve, the height, weight and body mass index by age and sex were calculated and compared with the WHO and CDC standards.
  Results
  Height-for-age percentile curves of girls were below CDC standard features. The 5 and 15 percentiles of weight-for-age of male in most age groups were also below CDC data. The 95 and 97 percentiles of body mass index of male and female children aged over 10 years were higher than foreign standards.
  Conclusion
  Due to the differences seen between the curves for height, weight and body mass index in Yazdian children and foreign standards, it is better to use the norms of this study for Yazdi children 6-11 years old.
  Keywords: Height, Weight, Body Mass Index, Anthropometric norms