فهرست مطالب

International Journal of Behavioral Sciences
Volume:8 Issue: 2, 2014

 • تاریخ انتشار: 1393/07/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم مظلوم*، حمید یعقوبی، شهرام محمدخانی صفحه 105
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان با نشانگان استرس پس از ضربه و تعیین سهم هریک از این دو متغیر در پیش بینی نشانگان استرس پس از ضربه انجام شد.
  روش
  280 دانش آموز مقطع دبیرستان از مناطق زلزله زده شهرستان اهر به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده و مقیاس علائم اختلال استرس پس از ضربه- فرم خودگزارشی، پرسشنامه باورهای فراشناختی- فرم نوجوان و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام بر پایه نرم افزار SPSS-16 استفاده شد.
  یافته ها
  براساس نتایج آزمون همبستگی، افزایش میزان نشانگان استرس پس از ضربه در دانش آموزان با افزایش نمرات آنان در متغیرهای باورهای فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان همراه بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که باورهای منفی درمورد نگرانی، اطمینان شناختی، دشواری رفتارهای هدفمند، کمبود صراحت هیجانی و وقوف شناختی درمجموع 38 درصد از واریانس نشانگان استرس پس از ضربه را در دانش آموزان، پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش همسو با مدل فراشناختی و نیز رویکردهای نظری مبتنی بر تنظیم هیجان در تبیین نشانگان استرس پس از ضربه، نشان داد که تغییر باورهای فراشناختی منفی و نیز اصلاح راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان می تواند کاهش نشانگان استرس پس از ضربه را به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: نشانگان استرس پس از ضربه، باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان
 • نرگس پرهیزکار، علی مشهدی*، جواد صالحی فدردی، محمدرضا فیاضی بردبار، مونا هاشم زاده صفحه 115
  مقدمه
  اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی یک اختلال مزمن عصب تحولی است. افراد مبتلا به این اختلال مشکلات مهمی را درحوزه های مختلف زندگی تجربه می کنند. دهه گذشته شاهد رشد فزاینده پژوهش ها در خصوص چالش های دانشجویان مبتلا به این اختلال بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر کنش وری اجرایی بر نشانه های اختلال نارسایی-توجه/فزون کنشی دانشجویان مبتلا به این اختلال بود.
  روش
  این پژوهش با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل سال تحصیلی 92-1391 انجام شد. از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که قبلا تشخیص ADHD دریافت کرده بودند دعوت شد. تشخیص اولیه از طریق پرسشنامه و تشخیص نهایی با مصاحبه روانپزشکی صورت گرفت. 32 نفر از دانشجویان مبتلا به ADHD انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنش وری اجرایی برای گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه ی مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان بارکلی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری مورد تحلیل واقع شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، پس از مداخله، کاهش معناداری را در نشانه های ADHD مانند نارسایی توجه، فزون کنشی و تکانش گری و کندی زمان شناختی نشان دادند.
  نتیجه گیری
  گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر کنش وری اجرایی در کاهش نشانه های اختلال دانشجویان مبتلا به ADHD تاثیر داشته باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، کنش وری اجرایی، اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی
 • علی شاکر دولق*، غلامعلی افروز، محمد نریمانی، سوزان امامی پور صفحه 123
  مقدمه
  خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضای آن ها و تجهیز شدن به تکنیک ها و شناخت تمایلات زیستی و روانی، ضرورتی انکار ناپذیر می باشد که این پژوهش نیز با هدف تعیین اثربخشی آموزش زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق انجام شد.
  روش
  در این مطالعه، 40 زوج از متقاضیان طلاق انتخاب شده و با استفاده از انتساب تصادفی در دو گروه کنترل (20 زوج) و گروه آزمایش (20 زوج) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ابزار سنجش خانواده استفاده گردید. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه تحت آموزش زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت قرار گرفت، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده اثربخشی مثبت آموزش زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر عملکرد خانواده و زیر مقیاس های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار در متقاضیان طلاق بود.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که رویکرد روابط موضوعی سعی می کند برحسب درون سازی های گذشته، تعاملات کنونی را تبیین کند این روش زوج درمانی در بهبود عملکرد خانواده متقاضیان طلاق سودمند می باشد.
  کلیدواژگان: زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت، عملکرد خانواده، متقاضیان طلاق
 • سید سعیده معصومی نومندان، جعفر حسنی*، محمد حاتمی صفحه 131
  مقدمه
  سوء مصرف مواد یک اختلال عود کننده مزمن است و یکی از ویژگی هایی که در آن تجربه می شود، وسوسه است. یافته های پژوهشی نشان می دهند که مولفه های هیجانی نقش محوری در وسوسه سوء مصرف مواد دارند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرح-واره های هیجانی در وسوسه افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بود.
  روش
  بر اساس ملاک های تشخیصی و معیارهای ورود 300 نفر (135زن و 165مرد) از افراد مبتلا به سوء مصرف مواد انتخاب شدند و توسط پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، طرح واره های هیجانی و پرسشنامه وسوسه مواد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  طرح واره های هیجانی نشخوار ذهنی، گناه، غیرقابل کنترل بودن و سرزنش همبستگی مثبت با وسوسه داشتند، در حالی که همبستگی طرح واره های خودآگاهی هیجانی، تاییدطلبی از دیگران، قابل درک بودن، ارزش های والاتر، پذیرش هیجان ها و توافق با وسوسه منفی بود. نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد که طرح واره های هیجانی ارزش های والاتر، گناه، پذیرش هیجان ها، تلاش برای منطقی بودن و خودآگاهی هیجانی 31 درصد واریانس وسوسه را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  شناسایی طرح واره های هیجانی دخیل در وسوسه می تواند تلویحات کاربردی مطلوبی در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد داشته باشد.
  کلیدواژگان: طرح واره های هیجانی، وسوسه، سوء مصرف مواد
 • جهانگیر کرمی*، علی زکی یی، مصطفی علیخانی صفحه 139
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تبیین تمایزیافتگی خود بر اساس سبک های دلبستگی و آلکسی تیمیا انجام گرفت.
  روش
  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، که از بین دانشجویان دانشگاه رازی 325 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های خودمتمایزسازی (DSI-R)، سبک های دلبستگی هازان و شاور و پرسشنامه آلکسی تیمیا FTAS-20 استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و تمایز یافتگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک دلبستگی اجتنابی و تمایز یافتگی خود رابطه منفی وجود دارد. نتایج نشان داد که بین آلکسی تیمیا و تمایزیافتگی رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی، آلکسی تیمیا و سبک دلبستگی ایمن توان پیش بینی تمایزیافتگی را دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت اگر در یک فرد سبک دلبستگی ایمن باشد و توان بیان هیجان های خود و تشخیص هیجان ها را داشته باشد از تمایزیافتگی بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: تمایزیافتگی خود، سبک های دلبستگی، آلکسی تیمیا
 • حسن شفیعی*، حسین زارع، احمد علی پور، جواد حاتمی صفحات 149-12
  مقدمه
  سوگیری توجه، نقش مهمی در علت شناسی و تداوم اختلالات مختلف، خصوصا اختلال اضطراب اجتماعی دارد. آزمایه دات- پروب ابزار شناختی مناسبی برای سنجش سوگیری توجه به شمار می رود. پژوهش حاضر به معرفی و مراحل ساخت آزمایه رایانه ای دات پروب کلمه ای و بررسی روایی و اعتبار این آزمایه و کلمات مورد استفاده در آن به عنوان محرک می پردازد.
  روش
  فهرست اولیه کلمات تهدید کننده اجتماعی از منابع موجود در ادبیات پژوهشی مرتبط با اضطراب اجتماعی و براساس نظر متخصصین روان شناسی و ادبیات فارسی ایجاد شد. میزان تهدیدکنندگی کلمات نهایی توسط 113 دانشجو درجه بندی شدند. 32 کلمه ای که دارای بیشترین میزان تهدید کنندگی اجتماعی بودند با کلمات خنثی از نظر تعداد حروف و فراوانی مورد استفاده همتا شدند. روایی و اعتبار آزمایه رایانه ای دات – پروب کلمه ای در دو گروه 15 نفره دارای اضطراب اجتماعی بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بیانگر روایی و اعتبار بالای آزمایه رایانه ای دات پروب و کلمات مورد استفاده در آن بود. نتایج حاصل از اجرای آزمایه دات پروب در افراد مضطرب اجتماعی بیانگر روایی افتراقی این آزمایه و توانمندی آن در بررسی سوگیری توجه است.
  نتیجه گیری
  آزمایه رایانه ای دات – پروب کلمه ای ابزار شناختی مناسبی جهت سنجش سوگیری توجه است و از آن می توان در پژوهش-های آینده جهت بررسی الگوهای پردازش اطلاعات و سوگیری توجه در اختلال اضطراب اجتماعی و سایر اختلالات استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پردازش اطلاعات، سوگیری توجه، توجه انتخابی، آزمایه دات، پروب، کلمات تهدید کننده اجتماعی، اضطراب اجتماعی
 • فاطمه ارفع، محمدرضا آهنچیان، سمیه بهمن آبادی صفحه 155
  مقدمه
  یادگیری خودتنظیم از مفاهیم اساسی مطرح در روانشناسی یادگیری، تربیتی و شناختی است و پیامدهای ارزشمندی در فرآیندهای شناختی و حتی موفقیت در زندگی دارد. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش میانجی گر سبک های شخصیت در رابطه سبک های اسناد و خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 1391-1390 بود. از این جامعه با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری خوشه ایتک مرحله ای 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. داده ها از طریق پرسشنامه های سبک اسناد سلیگمن و سینگ؛ پرسشنامه خودتنظیمی عمومی میلر و براون و پرسشنامه سبک های شخصیت پنج عاملی نئو جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج مدل معادله ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی با داده های این تحقیق برازش نسبتا خوبی دارد و سبک اسناد در صورت میانجی گری سبک شخصیت دانشجویان، قادر به پیش بینی خودتنظیمی آنان است و به تنهایی قادر به این امر نیست.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر بر اثربخشی غیرمستقیم سبک های اسناد بر خودتنظیمی دانشجویان و میانجی گری سبک های شخصیت در رابطه این دو متغیر تاکید دارد.
  کلیدواژگان: سبک اسناد، خودتنظیمی، سبک شخصیت، دانشجویان پرستاری و مامایی
 • حسین کشاورز افشار، جعفر انیسی*، مهدی ملکی، فاطمه رئیسی صفحه 165
  مقدمه
  لزوم توجه به جایگاه و نقش اعضای هیات علمی در زمینه انجام پژوهش ها از اهمیتی بسیار برخوردار می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با انگیزش و فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بود.
  روش
  پژوهشاز نوع توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در سال 91-1390 تشکیل داده که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار های پژوهش، پرسشنامه انگیزش شغلی محقق ساخته بر اساس نظریه دوعاملی انگیزش- بهداشت هرزبرگ با اعتبار 0/82 و پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد با آلفای کرونباخ 0/88 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS15 و با آزمون خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  یافته ها
  تفاوت میزان انگیزش شغلی آزمودنی های برحسب سن، جنس و سابقه کار از نظر آماری معنادار نیست. ولی برحسب نوع عضویت و نوع فعالیت از نظر آماری معنادار است. همچنین؛ تفاوت میزان فرسودگی شغلی آزمودنی های برحسب سن، نوع عضویت و نوع فعالیت از نظر آماری معنادار نیست ولی بر حسب جنس و سابقه کار از نظر آماری معنادار است.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که انگیزش شغلی هیات علمی رسمی بیشتر از هیات علمی آزمایشی و غیر هیات علمی بوده است، بنابراین یکی از عوامل مهم افزایش انگیزش پژوهشی پژوهشگران غیر هیات علمی، دادن امتیازهای پژوهشی به آنان است. با توجه به این که انگیزش شغلی پژوهشگران با فعالیت آموزشی- پژوهشی بیشتر از پژوهشگران با فعالیت آموزشی- پژوهشی- درمانی بود، بنابراین بهتر است درپژوهشگاه از پژوهشگران با فعالیت آموزشی- پژوهشی بیشتر استفاده شود. همچنین فرسودگی شغلی پژوهشگران زن بیشتر از پژوهشگران مرد بود،بنابراین بنظر می رسد شرایط پژوهشی حاکم بر پژوهشگاه مانند موضوعات خاص نظامی و یا محدودیت حضور پژوهشگران زن درپادگان های نظامی، بهتر است از پژوهشگران زن در پژوهش هایی استفاده شود که محدودیت های ذکر شده را نداشته باشند.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، اعضای هیات علمی، انگیزش شغلی، آموزش، پژوهش، درمان
 • ایمان الله بیگدلی، سعید اعظمی*، سمانه قوشچیان صفحه 171
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی کاکردهای حافظه ای بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با اختلال شخصیت ضداجتماعی انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. نمونه مورد پژوهش شامل 30 نفر آزمودنی (15 نفر گروه شخصیت مرزی و 15 نفر گروه شخصیت ضداجتماعی) بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون حافظه بالینی وکسلر، آزمون فراخنای صفحه ای و آزمون کامپیوتری چند محوری بالینی میلون-3 بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به طور معناداری عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی در کارکردهای حافظه بالینی و حافظه کاری دیداری-فضایی داشتند. بعلاوه افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی نیز در مقیاس های حافظه منطقی و تداعی کلمات، عملکرد ضعیف تری نسبت به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی داشتند.
  نتیجه گیری
  به طورکلی، طبق نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت که افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و ضداجتماعی دارای الگوی متفاوتی از نقایص در عملکرد حافظه ای خود می باشند.
  کلیدواژگان: حافظه بالینی، حافظه دیداری، فضایی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت ضداجتماعی
 • غلامرضا میرزایی*، علی فتحی آشتیانی، خدابخش احمدی، حسین علی مهرابی، غلامعلی مسعود لواسانی، پرویز آزاد فلاح صفحه 177
  هدف
  با توجه به ضرورت ارزیابی و شناسایی مولفه های موثر در سبک زندگی از یک سو و اهمیت شناسایی نقش ویژگی های شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی، در این مطالعه به پیش بینی سبک زندگی و ویژگی های شخصیتی کارکنان یک واحد نظامی پرداخته شد.
  روش
  در قالب یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی، تعداد 135 نفر از کارکنان یک واحد نظامی مستقر در اصفهان به شیوه مبتنی بر هدف انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی نئو، پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء سلامت (HPLP-II) و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد سبک زندگی دارای رابطه مثبت و معنادار با درآمد و ویژگی های شخصیتی برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن بود. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد سه ویژگی شخصیتی موافق بودن، روان آزرده گرایی و برون گرایی به همراه درآمد، قادر به پیش بینی 27/7 درصد از سبک زندگی کارکنان نظامی باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگرآن است که ویژگی های شخصیتی و به طور خاص موافق بودن، روان آزرده گرایی و برون گرایی در کنار میزان درآمد، نقش قابل توجهی در چگونگی سبک زندگی در نیروهای نظامی ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، ویژگی های شخصیتی، کارکنان نظامی
 • زهره وفادار*، رضا رضایی، علی نویدیان صفحه 185
  مقدمه
  ابتلا به چاقی درکودکی و نوجوانی، به عنوان یک معضل بهداشتی جهانی و رو به رشد، زمینه ی بروز بسیاری از بیماری های مزمن، ناتوان کننده وکشنده دربزرگسالی می باشد. ناکارآمد بودن برنامه های معمول کنترل وزن محققین را به طراحی واجرای برنامه های موثر کنترل وزن با رویکردهای روانشناختی و رفتار درمانی برای تغییر سبک زندگی برانگیخته است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن در نوجوانان چاق یا دارای اضافه وزن انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر کارآزمایی بالینی کنترل شده با طرح پیش آزمون و پس آزمون دراندازه گیری های مکرر با یک گروه گواه و دو گروه آزمایش که در سال 1391 بر روی 90 نفر دانش آموز پسر مقطع دبیرستان (15تا 19 سال) با نمایه توده بدنی بالای 25 که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به 3 گروه (هرکدام 30 نفر) تخصیص داده شدند، گروه گواه بدون هیچ گونه مداخله، گروه آزمایش 1 (گروه آموزش) آموزش معمول کنترل وزن با رژیم غذایی در4جلسه ی دو ساعته و در گروه آزمایش 2 همزمان با آموزش معمول کنترل وزن با رژیم غذایی در4 جلسه دو ساعته، تحت مصاحبه انگیزشی گروهی درگروه های10نفره در پنج جلسه دو ساعته در طی 5 هفته قرارگرفتند. داده ها در 4 مرحله اندازه گیری، ازطریق پرسشنامه خودکارامدی سبک زندگی مربوط به وزن جمع آوری و با آزمون های آماری آنالیز واریانس یکطرفه وآنالیزواریانس اندازه های تکراری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  افزایش میانگین نمرات خودکارآمدی در هر دو گروه آزمایش 1و آزمایش2 ولی با افزایش بیشتر در گروه آزمایش2دیده شد، در مقایسه ی بین گروه ها در هر مرحله از اندازه گیری با آزمون آماری ANOVA، تفاوت معنادار آماری در مراحل پیش آزمون و پس آزمون دیده نشد ولی در مراحل پیگیری اول و دوم تفاوت معنادار آماری وجود داشت. در مقایسه ی درون گروهی گروه های مطالعه در طی چهار مرحله اندازه گیری با آزمون آماری RMANOVA تفاوت معنا دار آماری در گروه آزمایش2 و گروه آزمایش 1 و عدم تفاوت معنادار درگروه گواه دیده شد و در مقایسه همه ی گروه ها با یکدیگر در طی چهار مرحله با آزمون آماری RMANOVA تفاوت معنادار آماری ایجاد شده بود.
  نتیجه گیری
  مصاحبه انگیزشی به همراه آموزش معمول تغذیه می تواند خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن را جهت تغییر رفتار و کاهش وزن، در نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن افزایش دهد.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، چاقی، اضافه وزن، خودکارآمدی، سبک زندگی
 • لقمان ابراهیمی، کیومرث فرحبخش، معصومه اسمعیلی، حسین سلیمی بجستانی صفحه 195
  مقدمه
  توسعه ی کمی و کیفی برنامه های مشاوره در آموزش و پرورش می تواند یکی از شاخص های کیفی توسعه و پیشرفت برنامه های آموزشی و پرورشی محسوب گردد. بنابراین ضرورت دارد که مشاوران و روانشناسان مدارس با داشتن الگوی عملکردی مناسب، بهتر بتوانند به اهداف خود برسند. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی بومی بهبود عملکرد مشاوران در مدارس ایران بود.
  روش
  این پژوهش به شیوه آمیخته انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران، مشاوران، معلمان و دانش آموزان شاغل در آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1392- 1391 بودند. نمونه انتخابی پژوهش (در بخش کیفی) که براساس اشباع نظرها تعیین شد شامل 48 نفر بود و (در بخش کمی) که بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند شامل 370 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. سپس بر مبنای تحلیل اطلاعات به دست آمده و براساس شاخص های مورد نظر الگوی اولیه طراحی گردید. جهت اعتبارسنجی الگو از پرسشنامه استفاده شد.
  یافته ها
  یافته تفاوت فاحش بین وضع موجود و وضع مطلوب فعالیت های مشاوره در مدارس نشان داد. عوامل آسیب زای فعالیت های مشاوره و میزان تاثیر هر یک از عوامل شناسایی شد. برهمین اساس، الگوی مفهومی بهبود عملکرد مشاوران ارائه شد.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان می دهد شناسایی و طبقه بندی عوامل آسیب زای فعالیت های مشاوره، توانمندسازی حرفه ای و روانشناختی مشاوران، لزوم آموزش صلاحیت های حرفه ای، زمانبندی اجرای فعالیت های مشاوره و مواردی دیگر می تواند به بهبود عملکرد مشاوران در مدارس منجر گردد.
  کلیدواژگان: فعالیت های مشاوره، عوامل آسیب زا، بهبود عملکرد، توانمندسازی روانشناسان و مشاوران
|
 • Maryam Mazloom *, Hamid Yaghubi, Shahram Mohammadkhani Page 105
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the relationship of metacognitive beliefs and emotion regulation difficulties with post-traumatic stress symptom and then to determine the influence of each variable on aforementioned symptom.
  Method
  Sample population included 280 high school students from Ahar that were selected by cluster sampling. Next، they filled in PTSD Symptom Scale-Self Report (PSS-SR)، Metacognitions Questionnaire- Adolescent Version (MCQ-A) and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). To analyze the data، methods of descriptive statistics، Pearson’s correlation and stepwise regression were employed by means of SPSS-16.
  Results
  Findings indicated that post traumatic stress symptom was positively associated with both metacognitive beliefs and emotion regulation difficulties. Results of regression analysis also showed that negative beliefs about worry، cognitive confidence، lack of goal-directed behavior، lack of emotional clarity and cognitive self-consciousness could explain 38% of variance of post-traumatic stress symptom in students with earthquake experience.
  Conclusion
  Results of present study، similar to metacognitive model and theoretical approaches of emotion regulation explaining post-traumatic stress symptom showed that changes in negative metacognitive beliefs as well as the correction of maladaptive emotion regulation strategies can relieve post-traumatic stress symptom.
  Keywords: Post traumatic Stress Symptom, Metacognitive Believes, Emotion Regulation Difficulties
 • Narges Parhizkar, Ali Mashhadi *, Javad Salehi Fadardi, Mohammad Reza Fayasi Bordbar, Mona Hashemzadeh Page 115
  Introduction
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a chronic neurodevelopmental disorder. Individuals with ADHD experience important problems in various life areas. During the last decade, increasing number of research has addressed challenges of students with ADHD. The purpose of the current study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy based on executive functioning on symptoms in students with ADHD.
  Method
  This research was conducted in the academic year 2011-2012. The research design included pre- and post-test measurement with control group. The study sample comprised Ferdowsi University of Mashhad students, who were previously screened for and diagnosed with ADHD through administering BAARS followed by a psychiatric interview (n = 32). Participants were randomly divided into a control and an experimental group. The experimental group received an EF based cognitive–behavioral group therapy. The control group did not receive any intervention. All participants completed pre-test measures at post-test. Data were analyzed using ANCOVA and MANCOV methods.
  Results
  The experimental group, unlike the control group, showed significant reductions in ADHD symptoms, including attention deficit, hyperactivity, impulsivity, and sluggish cognitive tempo.
  Conclusion
  Cognitive-behavioral group therapy based on executive functioning were effective on clinical symptoms in student with ADHD.
  Keywords: Cognitive Behavior Therapy, Executive Functioning, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Shaker Devlag*, Gholam, Ali Afrooz, Mohammad Narimani, Soozan Emami, Poor Page 123
  Introduction
  Family is the principal unit for the satisfaction of different types of physical, emotional, and intellectual needs. Besides, recognition of biological and psychological necessities as well as the means to take in order to satisfy them are of crucial importance. The aim of this study was to investigate the effectiveness of short-term object relations couples therapy of family functioning in clients filing for divorce.
  Method
  In this study, 40 couples were randomly assigned into 2 control and experimental groups. Then, family assessment device was utilized for data collection. The experimental group received 6 sessions of short-term object relations couples therapy while the control group received no treatment. To analyze the data, analysis of covariance was employed.
  Results
  Findings indicated that short-term object relations couples therapy had a positive effect on family functioning of clients filing for divorce in subscales of problem solving, communication, roles, emotional companionship, emotional intercourse, behavior control.
  Conclusion
  As the approach of short-term object relations couples therapy tries to explain present interactions in terms of internalization of the past, it would be useful to make use of it for improvement of the family functioning in clients filing for divorce.
  Keywords: Short, Term Object Relations Couples Therapy, Family Functioning, Clients Filing for Divorce
 • Saeedeh Masoomi Nomandan, Jafar Hasani *, Mohammad Hatami Page 131
  Introduction
  Substance abuse is a chronic recurring disorder and one of its features that boldly appears is craving. Research findings show that emotional factors have a central role in substance abuse craving. The purpose of current study was to assess the role of emotional schemas in substance abuse craving.
  Method
  According to diagnostic and inclusion criteria, 300 addicts (165 men and 135 women (were selected. Next, they completed questionnaires of demographic characteristics, emotional schemas, and substance abuse craving. The data gathered were analyzed using methods of Pearson's correlation and stepwise multivariate regression.
  Results
  Rumination, guilt, uncontrollability and blame were among the emotional schemas which were positively correlated with craving. On the other side, emotional self-awareness, validation by others, comprehensibility, higher values, acceptance of emotions and consensus were in a negative correlation with craving. The results of stepwise multivariate regression analysis showed that higher values, guilt, acceptance of emotions, demand for rationality and emotional self-awareness could explain 31% of craving variance.
  Conclusion
  The identification of emotional schemas involved in craving can provide constructive implications for the diagnosis, treatment and prevention of substance abuse.
  Keywords: Emotional Schema, Craving, Substance Abuse
 • Jahangir Karami*, Alii Zakiei, Mostafa Alikhani Page 139
  Introduction
  The present study conducted to explain self-differentiation according to attachment styles and alexithymia.
  Method
  This is a descriptive–correlational study in which 325 students were selected through stratified random sampling. To gather required data self-differentiation questionnaire (DSIR- R), Hazan and Shower attachment questionnaire plus alexithymia inventory (FTAS-20) were used. Data analysis was also conducted by statistical methods of correlation and regression.
  Results
  Findings showed that there was positive and significant relationship between safe attachment style and self-differentiation. There was a negative relationship between aversive attachment style and self-differentiation either. Results were also suggestive of a negative relationship between alexithymia and self-differentiation. All things considered, aversive attachment style, alexithymia and safe attachment style can predict self-differentiation.
  Conclusion
  According to the results, safe attachment style as well as emotional expression are the main factors contributing to high level of self-differentiation.
  Keywords: Self, Differentiation, Attachment Styles, Alexithymia
 • Hassan Shafiee, Hossein Zare, Ahmad Alipor, Javad Hatami Pages 149-12
  Introduction
  Attentional bias plays an important role in the etiology and persistence of various disorders, especially social anxiety disorder. Dot-probe task is an appropriate cognitive instrument for the examination of attentional bias. This study introduces dot-probe task along with the construction process and the examination of reliability and validity thereof as well as words which were used as stimuli.
  Method
  Primary list of socially threatening words were created using research literature related to social anxiety in addition to the guidance of psychologists and linguists. The words’ extent of being threatening was rated by 113 students. Then, 32 words at the highest rate of being socially threatening were selected and matched with neutral words in terms of frequency of use and number of letters. The validity and reliability of computer-based word dot-probe task was examined in a sample of two groups of 15 individuals with high and low social anxiety.
  Results
  The results confirmed validity and reliability of the computer-based dot-probe task along with the socially threatening words. Besides, the results from administration of computer-based word dot-probe on two groups with social anxiety disorder suggested that the task could attain differential validity and was able to assess attributional bias as well.
  Conclusion
  Computer-based word dot-probe task is an appropriate cognitive instrument for the assessment of attentional bias and it can be used in future researches to examine the patterns of information processing and attentional bias in patients with social anxiety disorder and other disorders.
  Keywords: Information Processing, Attentional Bias, Selective Attention, Dot, Probe Task, Socially Threatening Words, Social Anxiety
 • Fatemeh Arfaa, Mohammadreza Ahanchian, Somayeh Bahman Abadi Page 155
  Introduction
  Learning self-regulation is a basic concept to learning, educational and cognitive psychology which has also valuable outcomes to cognitive processes and even success in life. The aim of this study was to explore the mediating role of personality styles in self-regulation and attributional styles of students of Mashhad University of Medical Sciences.
  Method
  Present research is a descriptive-correlational study based on structural equation modeling. The statistical universe included all students of Nursing and Midwifery School from Mashhad University of Medical Sciences in the academic year of 1390-1391. Sample population consisted of 200 students who were selected through single stage cluster sampling. Then, they filled attributional style questionnaire designed by Seligman and Singh, general self-regulation questionnaire by Miller and Brown, and finally NEO five-factor personality inventory.
  Results
  Findings of structural equation modeling showed that recommended model nearly fitted with the data of study. Furthermore, attributional style could only predcit self-regulation in the event that personality styles mediated.
  Conclusion
  The findings of present research emphasizes indirect effectiveness of attributional styles on self-regulation of the students. Plus that personality styles can mediate between aforementioned variables.
  Keywords: Attributional Style, Self, Regulation, Personality Style, Students
 • Hossein Keshavarz, Afshar, Jafar Anisi*, Mahdi Maleki, Fateme Raeesi Page 165
  Introduction
  Attention to the position and role of faculty members in conducting research is of crucial importance. This study examined the relationship between demographic variables and job motivation alongside job burnout.
  Method
  This study is in descriptive-correlative research design. The population of the study comprised the faculty members of Baqiyatallah University of Medical Sciences in the academic year 2011-12, who were selected though available sampling. Two questionnaires were used in this study as follows: Job Motivation Questionnaire prepared by the researchers based on Herzberg two-factor motivation-health theory with a reliability coefficient of 0.82; and Geldard Job Burnout Questionnaire with the Cronbach’s alpha of 0.88. The data of the study were analyzed using SPSS15 software and the Chi-square test.
  Results
  The results showed that there were not significant differences in subjects’ job motivation in terms of age, sex and job experience (P> 0.05). However, there were significant differences in terms of type of membership and activity (P< 0.01). Moreover, the results showed that subject's burnout in terms of age, type of membership, and type of activity is not significantly different (P> 0.05). Nevertheless, the difference in terms of gender and level of experience is significant (P< 0.01) and (P< 0.05).
  Conclusion
  In view of the fact that the motivation of permanently employed faculty members was more than that of non-faculty members, it seems that one of the most important factors in increasing the non-faculty members’ motivation is to give them research privileges. Considering job motivation in researchers involved in educational and research activities is more than job motivation in researchers involved in educational, research and treatment activities, thus it seems better to employ researchers with research and educational activities in the research center. Besides, given the higher levels of burnout among women than men due to constraints specific to military conditions, it seems better to employ female researchers in studies that are not limited as a result of military atmosphere.
  Keywords: Job Burnout, Faculty Members, Job Motivation, Training, Research, Treatment
 • Imanollah Bigdeli, Saeed Azami *, Samaneh Goshchian Page 171
  Introduction
  This research aimed to compare memory functions of patients with Borderline Personality Disorder and Antisocial Personality Disorder.
  Method
  This is a descriptive and ex post facto study, in which 30 subjects (15 borderline personality, 15 antisocial personality) were selected through convenience sampling. The research tools were Wechsler’s clinical memory test, Span board test and computerized Millon clinical multi axial inventory-III. The data were analyzed by MANOVA and t-test.
  Results
  The results showed that patients with Borderline Personality Disorder had significantly poorer performance than those with Antisocial Personality Disorder in clinical memory functions and visusaptial working memory. In addition, antisocial personality patients had poorer performance in two scales of Wechsler’s clinical memory (logical memory and word association) than borderline personality patients.
  Conclusion
  Results of this research generally indicated that these patients may have had different patterns of deficits in their memory functions.
  Keywords: Clinical Memory, Visuospatial Memory, Borderline Personality Disorder, Antisocial Personality Disorder
 • Gholamreza Mirzaie*, Ali Fathy Ashtiany, Khodabkhsh Ahmady, Hossen Ali Mhrabe, Gholalali Masoenlavasane, Parviz Azadfallah Page 177
  Introduction
  Considering the importance of assessing and identifying constituents of lifestyle, this study aimed to determine the predictive role of personality traits in the development of military force's lifestyle.
  Method
  This is a descriptive-correlational research in which 135 officers from a military unit in Isfahan were randomly selected and then assessed by NEO-PI-R, Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP-II) and Demographic Characteristic Questionnaires.
  Results
  The results of Pearson’s correlation coefficient showed that there was a significant and positive relation between lifestyle and income, extroversion, openness, experience, agreeableness and consciousness. In addition, the results of stepwise regression indicated that three personality traits of agreeableness, neuroticism and extroversion along with income could predict 27.7 percent of military force's lifestyle.
  Conclusion
  According to the results, personality traits of agreeableness, neuroticism and extroversion beside income amount play considerable roles in the quality of lifestyle of military forces.
  Keywords: Lifestyle, Personality Traits, NEO, Personality Inventory, Revised (NEO, PI, R)
 • Zohreh Vafadar *, Reza Reazei, Ali Navidian Page 185
  PhD condidate Baqiyatallah University of Medical Sciences, : Study Type: Research | Subject: Behavioral Sciences | Received: 2013/11/25 - Accepted: 2014/07/14 - Published: 2014/07/14 Article abstract:
  Introduction
  Childhood and teenager obesity as an international growing health problem is predisposing adolescents to chronic, incapacitating and lethal diseases in adulthood. This situation has motivated many researchers to establish effective weight controlling programs with psychological approaches.The purpose of this study was to determine the effect of motivational interviewing on weight self-efficacy lifestyle of teenaged boys suffering from overweight or obesity.
  Method
  This research is a controlled clinical trial in pretest and post-test design with repeated measurments which was conducted on a control group plus 2 experimental groups in 1391. Sample and control groups comprised 90 high school students, between 15 to 19 years old, with BMI over 25, who were selected through accessibility sampling then were randomaly allocated to 2 experimental groups and 1 control (each group=30). Control group received no intervention. But experimental group 1 (named instruction group) was administered regular weight controlling instruction by way of diet for 4 sessions (each was 2 hours) and experimental group 2 got likewise extra to motivational interview for 5 sessions of 2 hours during 5 weeks (in 3 groups of 10 individuals). Data were collected in 4 stages of measurement via weight self-efficacy lifestyle questionnaire and then were analyzed using statistical tests of one-way analysis of variance and repeated measures analysis of variance.
  Results
  Increase in mean scores of self-efficacy in both experimental groups but more in group 2 was observed. Comparison of the groups in every stage of the measurement using ANOVA was suggestive of no significant difference through the pretest and post-test; nevertheless, there was significant difference between follow-up-stage 1 (p=0.002) and follow-up-stage 2 (p=0.024). Additionally, the comparison of experimental groups using RMANOVA through the four stages of measurement indicated statistically significant difference between experimental group 2 (p=0.000) and experimental group 1 (p=0.000) while there was no significant difference as for control group (p=0.65). Overall, the comparison between groups through the all stages of measurement showed statistical significant difference (p=0.000).
  Conclusion
  Motivational interviewing along with regular weight controlling instruction can increase weigh self-efficacy lifestyle of teenaged boys with overweight and obesity in order for the change of behavior with regard to weight controlling.
  Keywords: Motivational Interviewing, Obesity, Overweight, Self, Efficacy, Lifestyle
 • Loghman Ebrahimi, Kiiumars Farahbakhsh, Maasumeh Esmaaili, Hossien Salimi Bejestani Page 195
  Introduction
  Qualitative and quantitative development of counseling program in schools can be regarded as an indicator of the development of education system. Therefore, it is necessary for school counselors to have an appropriate performance pattern to reach their goals. The aim of this study was to establish a native pattern for improving school counselor's activities in Iran.
  Method
  This study was done by way of mixed methods. Statistical universe consisted of employed counselors and teachers plus students of Azerbaijan-e-Gharbi education system in the academic year of 2012-2013. The study sample (as for qualitative part), included 48 individuals determined by theoretical saturation and (in quantitative part) 370 people who were selected via stratified random sampling. To gather data, interview and a researcher-made questionnaire were used. Then, the primary pattern was designed in accordance with information analysis. Moreover, a questionnaire was responded by the sample population to assess validity of the pattern.
  Results
  Findings of the study showed significant difference between current situation and optimum condtion of counseling activities in schools. Damage factors of counseling activities were identified and the effect size thereof were calculated. According to the analysis, a conceptual pattern for the improvement of counselor's performance was designed.
  Conclusion
  Results of this research indicated that identification and categorization of damage factors of counseling activities, assessment of the counselor's teaching needs, professional and psychological empowerment of the counselors, training of the administrators in skills of counseling under the approved standards, and finally scheduling counseling activities in schools could lead to development of counseling performance in education systems.
  Keywords: Counseling Activities, Damage Factors, Performance Improvement, Empowerment of Psychologists, Counselors