فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue: 2, Sep 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/07/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباس مسگرانی، سینا میرزایی راد، علی اکبر مقدم نیا، مونا مهیار، ارش پورستار بجه میر، مریم احسانی* صفحات 8-13
  مقدمه
  کنترل درد یک فاکتور مهم در درمان بیماران دندانپزشکی می باشد که هم بیمار و هم دندانپزشک را تخت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضد دردی دو داروی گاباپنتین و ایبوپروفن بر درد بعد از درمان کانال ریشه بود.
  مواد و روش ها
  40 نفر از بیماران که نیاز به درمان کانال ریشه داشتند با VAS>40 وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه ایبوپروفن mg 800 ایبوپروفن 1 ساعت قبل و mg 400 ایبوپروفن 6،12 و 24 ساعت بعد از درمان دریافت کردند. گروه دیگر mg 600 گاباپنتین یک ساعت قبل و mg 300 گاباپنتین را 6،12 و 24 ساعت بعد از درمان دریافت کردند. بیماران شدت درد خود را بر اساس معیار VAS قبل از شروع درمان و در 6 ساعت اول بعد از دریافت دارو هر 1 ساعت تا 6 ساعت اول و سپس هر 6 ساعت تا 48 ساعت ثبت کردند. (دو عدد قرص استامینوفن کد ین (325mg/20mg) به عنوان داروی rescue به بیماران داده شد).
  یافته ها
  اثرات ضد دردی گاباپنتین در 12 ساعت (p=0.035) ساعت،(24h (p<0.001، (p=0.012) در چهل و هشت ساعت به طور معنی داری بیشتر از ایبوپروفن بود. همچنین نشان داده شد که هر دو دارو اثرات ضد دردی معنی داری دارند.(p<0.0001)
  نتیجه گیری
  گاباپنتین اثرات ضد دردی بیشتری نسبت به ایبوپروفن در 12 تا 48 ساعت داشت. بنابراین می تواند یک انتخاب خوب در کاهش دردهای بعد از کار باشد.
  کلیدواژگان: پالپیت، درمان ریشه، درد، ایبوپروفن، گاباپنتین VAS
 • میترا طبری، بهناز اسماعیلی، مونا علیمحمدی*، آرش پورستار بجه میر، سمانه قره خانی، محمود حاجی احمدی، مبینا مولایی صفحات 14-19
  سابقه و هدف
  اچینگ همزمان مینا و عاج با استفاده ازنسل جدید باندینگهای با مراحل کاری کمتر، کارایی بالینی خوبی نشان داده است. هدف از این مطالعه ارزیابی ریزنشت ترمیمهای کامپوزیتی با استفاده از سیستمهای چسبنده نسل پنجم و هفتم در دندانهای شیری می باشد.
  روش ها
  این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 45 دندان شیری سالم کشیده شده انسان انجام شد. پس از تهیه حفره کلاس V در محل تماس مینا و سمان سطوح باکال، نمونه ها بطور تصادفی و با توجه به نوع باندینگ بکاررفته شامل Single Bond 2, Clearfil S3 Bond و G Bond به 3 گروه 15 تایی تقسیم شدند. دندانها با کامپوزیت Z250 پر شدند. پس از ترموسیکلینگ و رنگ آمیزی با فوشین بازی 2% طی 24 ساعت، همه دندانها برش داده شده و زیر استریومیکروسکوپ مشاهده شدند. ریزنشت لبه های انسیزال و ژینژیوال بطور جداگانه با استفاده از سیستم رتبه بندی 0-3 نمره گذاری شد. دادها با آزمون Kruskal Wallis و Mann_whitney U tests آنالیز گردید.
  یافته ها
  بطور کلی میزان ریزنشت در لبه انسیزال (0.58±0.94) و ژینژیوال (1.06±0.19) تفاوت معنی داری نداشت. همچنین هیچ اختلاف معنی داری بین ریزنشتهای انسیزالی و ژینژیوالی با توجه به نوع باندینگ به کار رفته وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به مراحل کاری کمتر و خطر کمتر آلودگی به بزاق، ماده باندینگ عاجی نسل هفتم می تواند در ترمیم حفرات کلاس V دندانهای شیری بکار رود.
  کلیدواژگان: چسبنده، کامپوزیت رزین، عاج، مینا، ریزنشت
 • علی دهقانی ناژوانی، زهره جعفری اشکاوندی، نفیسه شاملو، زینب منیری* صفحات 20-25
  مقدمه
  تشخیص نوروفیبروما به صورت معمول بر پایه رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین (H&E) و مشاهده ی مورفولوژی و آرایش خاص سلول های مزانشیمی درکنار بررسی وجود ماست سل ها صورت می پذیرد. گهگاه با توجه به اشتراکات نماهای هیستولوژیک در ضایعات مختلفی که در تشخیص افتراقی نوروفیبروما مطرح می شوند به طور قطعی نمی توان تشخیص نوروفیبروما را تایید نمود، هدف این مطالعه مقایسه بیان نشانگر S100 و بررسی ماست سل ها به عنوان استاندارد طلایی تشخیص با روش رایج تشخیص بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تحلیلی-مقطعی، بلوک های مرتبط با تمامی پرونده های موجود در بخش پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی شیراز که تشخیص هیستوپاتولوژیک آن ها از سال 1365 تا 1392بر اساس رنگ آمیزی H&E، نوروفیبروما ویا منطبق بر نوروفیبروما بوده است، از آرشیو بخش استخراج گردید. سپس لام ها با رنگ آمیزی گیمسا و ایمنوهیستوشیمی S100 رنگ شدند. با استفاده از میکروسکوپ نوری، شمارش ماست سل ها و میزان، شدت و توزیع رنگ پذیری S100 مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین 33 نمونه موجود، در 97% نمونه ها حضور ماست سل ها تایید شد که میزان حضور آن ها در 56/4 % موارد (18نفر)، کمتر از 200 سلول در 10 فیلد میکروسکوپی با بزرگنمایی بالاHPF) High power field)ثبت گردید. از میان نمونه های موجود 82% بیماران به وسیله ی مارکر S100 رنگ گرفتند که میزان رنگ پذیری سلول ها در 40/7% بیماران (11 نفر) 2 تا 30 درصد و شدت رنگ پذیری آن ها با S100 در 70/4 % بیماران (19 نفر)، متوسط بود.
  نتیجه گیری
  رنگ آمیزی های استاندارد طلایی و مقایسه ی دو روش درگروه پاتولوژی دهان دانشکده دندانپزشکی شیراز موید هماهنگی میان تشخیص هیستوپاتولوژیک رایج با H&E و استانداردهای طلایی در تمامی نمونه ها بود که این نشان می دهد در صورتی که یک پاتولوژیست تمامی معیار های تشخیصی رایج را در نظر بگیرد، احتمالا دیگر نیاز به صرف هزینه و زمان بیشتر برای تایید آن ها با استاندارد طلایی وجود نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: نوروفیبروما، پروتئین S، 100، رنگ آمیزی گیمسا، ماست سل
 • فاطمه اربابی کلاتی، طاهره نصرت زهی*، لیلا فرهاد ملاشاهی، مرضیه اسدی آیدانلو، زکریا بامری صفحات 26-31
  مقدمه
  نگهداری مناسب بهداشت دهان یک فاکتور مهم در سلامتی است. امروزه مسواک ها به طور شایع برای نگهداری بهداشت دهان و جلوگیری از بیماری های دندانی استفاده می شود. اما متاسفانه نحوه نگهداری از مسواک مورد غفلت قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط نحوه نگهداری مسواک و محتوای میکروبی آن می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی پس از انتخاب 60 نفر داوطلب سالم بر اساس معیارهای ورود و خروج، داوطلبین بر اساس پرسش از آنها درباره نحوه معمول نگهداری مسواک (اتاق خواب، حمام و دستشویی) به سه گروه 20 نفری تقسیم شدند. از داوطلبین هر گروه خواسته شد که از مسواک های تحویل شده جهت مسواک زدن یک بار در روز استفاده نمایند و مسواک پس از یک ماه توسط محقق جمع آوری گردید، سپس مسواک دوم در اختیار داوطلبین قرار گرفت و سه ماه بعد جمع آوری گردید. سپس مسواک ها جهت کشت و بررسی به آزمایشگاه ارسال شد. بریستل های مسواک در یک میلیمتر از محیط کشت Bhi broth شسته شده و مایع حاصل شده را در دو محیط کشت Mac conkey برای باکتری های گرم منفی و blood agar و شکلات آگار برای باکتری های گرم مثبت کشت داده شد. سپس تعداد کلونی های میکروارگانیسم ها از لحاظ وجود استرپتوکک موتان، کاندیدا آلبیکنس، سودوموناس، کلبسیلا، استافیلوکک طلایی Ecoli شمرده شده و سپس در هزار ضرب گردید. داده ها در نرم افزار 18 SPSS و با استفاده از تست کروسکال والیس آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در ماه اول و سوم بین گروه های مختلف از نظر تعداد میکروارگانیسم ها ارتباط آماری معنی دار وجود دارد 0/014 =p-value مسواکهایی که در حمام نگهداری می شدند بیشترین بار میکروبی را داشتند.
  نتیجه گیری
  مسواک های نگهداری شده در حمام، پس از 3 ماه بیشترین میزان آلودگی میکربی را دارا بودند. طبق یافته های این مطالعه بدترین محل نگهداری حمام و مناسب ترین محل جهت نگهداری مسواک ها اتاق خواب می باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت، مسواک زدن، کاندیدا آلبیکنس، استرپتوکوکوس موتانس، سودوموناس، کلبسیلا
 • ارغوان امینی بهبهانی، فرین کیانی*، بهاره فارسی زاده صفحات 32-38
  مقدمه
  ازآنجائیکه جراحی افزایش طول تاج می تواند برای بیمار همراه با استرس، درد و ناراحتی باشد، شناخت موارد منجر به این جراحی می تواند سبب کاهش نیاز به انجام این جراحی گردد. هدف از انجام این مطالعه، شناخت مهمترین علل نیاز به انجام جراحی افزایش طول تاج می باشد تا بتوان ایده های نوینی را در راستای چگونگی کاهش نیاز به این جراحی در پیشروی کلینیسین ها قرار دهد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی و بر روی 470 بیمار (12-89 سال) ارجاع داده شده برای جراحی افزایش طول تاج انجام گرفت. فرم اطلاعاتی تنظیم شده برای بیماران شامل سن، جنس، شماره دندان مورد نظر، علت نیاز به جراحی، وضعیت ترمیم دندان و نوع آن، شرایط دندان مقابل، کاسپ شکسته (در مورد دندانهای خلفی)، وضعیت درمان ریشه و کیفیت آن و اندازه پست داخل کانال ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار 20 SPSS آنالیزگردید. برای آنالیز داده ها از تستهای Chi – square و fisherś exact استفاده شد. 0/05 >p نیز به عنوان اختلاف معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  مهمترین علت ها در مردان و زنان در درجه اول پوسیدگی و در درجه بعد شکستگی بود. بیشترین دندان های نیازمند جراحی افزایش طول تاج به ترتیب پرمولرهای دوم بالاو مولرهای اول پایین بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه پوسیدگی و شکستگی به ترتیب بیشترین عوامل مستعدکننده دندان به جراحی افزایش طول تاج می باشند، به نظر می رسد کنترل پوسیدگی همراه با توالی معاینات منظم می تواند تا حد زیادی نیاز به جراحی افزایش طول تاج را به ویژه در سنین بالا مرتفع نماید.
  کلیدواژگان: افزایش طول تاج، پوسیدگی، شکستگی، درمان ریشه
 • عفت خدادادی، بهناز اسماعیلی*، ناعمه کریمیان، ثریا خفری صفحات 39-45
  مقدمه
  پوشاندن حفرات و شیارها بیش از دو دهه است که به عنوان یک روش پیشگیری از پوسیدگی های سطح اکلوزال معرفی شده است. هدف این مطالعه، مقایسه ریزنشت flowable resin reinforced glass ionomer (یونوسیل) با سایر موادی است که به عنوان فیشورسیلانت استفاده می شوند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، 50 عدد دندان پرمولر انسانی،عاری از پوسیدگی انتخاب شدند. فیشوروتومی با فرز فیشور انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند: (Fissurit FX, Grandio Flow, Fuji II light-cured, Ionoseal) یونوسیل به دو روش مورد بررسی قرار گرفت: با و بدون به کار بردن اچ و باند قبل از قرار دادن سیلانت ها. پس از قرار دادن سیلانت ها، تمامی سطوح دندان ها به جز 2 میلی متری اطراف سیلانت ها، با 2 لایه لاک ناخن پوشانده شدند. نمونه ها تحت سیکل حرارتی قرار گرفته و پس از غوطه ورسازی در محلول فوشین بازی 0/5%، برش خوردند. میزان ریزنشت با استفاده استرئومیکروسکوپ مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه ریزنشت گروه ها بیانگر آن بود که یونوسیل بدون استفاده از اچ و باند، به صورت معناداری ریزنشت بالاتری نسیت به سایر گروه ها دارد (0/001>p)، در حالی که پس از استفاده از اچ و باند، هیچ تفاوت معناداری بین ریزنشت یونوسیل با سایر گروه ها مشاهده نشد (p>0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به سختی ایزولاسیون در کودکان و مشاهده ریزنشت بالای یونوسیل بدون استفاده از اچ و باند، نمونه هاقبل از قرار دادن این ماده نیز، همانند مواد رزینی، نیاز به اچ و باند دارند تا نتایج مطلوب کلینیکی از لحاظ ریزنشت حاصل آید.
  کلیدواژگان: نشت دندانی، پیت وفیشور سیلانت ها، سمان های گلاس آینومر
 • صدیقه سادات هاشمی کمانگر*، کیانا کیاکجوری، منصور میرزایی، سید جلال پورهاشمی صفحات 46-53
  مقدمه
  درمانهای بلیچینگ ممکن است بر کیفیت سطح ترمیمهای کامپازیتی موجود در دهان اثر منفی داشته باشند. هدف این مطالعه تعیین اثر کارباماید پراکسید 16% و 35% بر ریزسختی کامپوزیتهای بابیس سایلوران در مقایسه با دو کامپوزیت بابیس متاکریلات می باشد.
  مواد و روش ها
  18عدد دیسک کامپوزیتی با رنگ A3 از هر کدام از کامپازیت های (Filtek P90, Filtek Z350XT Enamel, Filtek Z250) و در مجموع 54 عدد با استفاده از مولد استنلس استیل ساخته شدند. هر یک از کامپوزیتها بصورت تصادفی به 3 گروه مختلف تقسیم شدند (n=6). یک گروه در آب مقطر به مدت 2 هفته در دمای اتاق بعنوان نمونه های کنترل نگهداری شده و گروه های دیگر با کارباماید پراکساید 16% (بلیچینگ در منزل)،4 ساعت در روز به مدت 14 روز و کارباماید پراکساید 35% (بلیچینگ در مطب) یکبار 40 دقیقه، مورد بلیچ قرار گرفتند. میزان ریزسختی نمونه ها قبل و بعد از بلیچینگ با استفاده از Vickers hardness testing machine اندازه گیری شد و داده ها با repeated measure ANOVA model آنالیز شدند.
  یافته ها
  ریزسختی اولیه P90 به طور معناداری کمتر از دو کامپوزیت دیگر بود. در مورد Z250 و Z350 درمان بلیچینگ باعث کاهش معنادار میزان ریزسختی نسبت به گروه کنترل شد (0/001 p>)، اما در مورد P90 فقط ماده بلیچینگ مطب باعث کاهش معنادار میکروهاردنس شد (0/009=p) اثر بلیچینگ خانگی و مطب بر P90 متفاوت بود (0.015).
  نتیجه گیری
  به دنبال درمان بلیچینگ ریزسختی کامپوزیتهای Z250 و Z350 به صورت معنی داری کاهش یافت ولی این کاهش به دنبال بلیچینگ در منزل در کامپوزیت P90 چندان قابل توجه نبوده است.
  کلیدواژگان: سختی، کامپوزیت رزین سایلوران، سفید کردن دندان
 • احمد سوداگر، فرهاد ثبوتی*، نگین شه سواری صفحات 54-59
  مقدمه

  تسطیح پلن اکلوزال با استفاده از مینی اسکرو در اپن بایت اسکلتال: گزارش مورد فاکتور های مختلفی همچون مشکلات تنفسی، ژنتیک، الگوی رشد صورتی و موقعیت و عملکرد نادرست زبان مرتبط با اپن بایت قدامی می باشد. اپن بایت اسکلتی غالبا با ارتفاع افزایش یافته دنتوآلوئولار در خلف ماگزیلا و چرخش به سمت عقب مندیبل همراه است. جهت درمان ارتفاع افزایش یافته صورت رویکردهای درمانی مختلفی معرفی شده است. استفاده از انکوریج مطلق با استفاده از مینی اسکروها یک روش درمانی کارآمد جهت اینتروژن سگمنت های دندانی خلفی می باشد. در این مطالعه، درمان بیمار دچار اپن بایت اسکلتی شدید و ایمبالانس های عضلانی صورتی ارائه می گردد. مینی اسکروها جهت تسطیح دندان های قوس فک بالا با اینتروژن پرمولرها استفاده گردید. سپس جراحی ارتوگانیک انجام گرفت.

  کلیدواژگان: اپن بایت، پلن اکلوزال، اینتروژن دندان
|
 • Abbas Mesgarani, Sina Mirzaeerad, Ali Akbar Moghadamnia, Mona Mahyar, Arash Poorsattar Bejeh Mir, Maryam Ehsani * Pages 8-13
  Introduction
  Inhibiting the pain which affects both the patients and dentists is an important factor during treating dental patients. The aim of this study was to assess the analgesic effect of two medications ibuprofen and gabapentin on the post-endodontic-therapy pain.
  Methods
  Forty patients who need root canal therapy with Visual Analog Scale (VAS)>40, participated in this double-blind randomized clinical trial study and randomly divided into two groups. The ibuprofen group received 800 mg ibuprofen 1 hour before the treatment and 400 mg at 6, 12 and 24 hours after the treatment procedure, and the other group received 600 mg gabapentin 1 hour before the treatment and 300 mg at 6, 12 and 24 hours after treatment. Patients recorded the intensity of pain via VAS before treatment and every hour for the first 6 h after taking the medication and then every 6 h thereafter for a total of the 48-hour period. (Two tablets of acetaminophen codeine (325mg/20mg) were given to the patients as a rescue dose.
  Results
  The analgesic effect of gabapentin was significantly higher than ibuprofen in 12h (p=0.035), 24h (p<0.001), and 48 h (p=0.012) after analgesic intake. It has been also shown that both medicines had analgesic effect significantly. (p<0.0001)
  Conclusions
  Gabapentin had greater analgesic effects on the sample group from 12 h until 48h after taking in comparison with ibuprofen so; it seems that it could be an appropriate option for postoperative pain inhibition.
  Keywords: Pulpitis, Root canal therapy, Ibuprofen, Gabapentin, Visual analogue pain scale
 • Mitra Tabari, Behnaz Esmaeili, Mona Alimohammadi *, Arash Poorsattar Bejeh Mir, Samane Gharekhani, Mahmood Hajiahmadi, Mobina Mollaei Pages 14-19
  Introduction
  Simultaneous etching of enamel and dentin using the novel generation of adhesive systems with contracted operational steps, has shown a good clinical efficacy. The aim of this study was to evaluate the microleakage of composite restorations using the V and VII generations of adhesive systems on primary teeth.
  Methods
  This study was performed on 45 human intact extracted primary teeth. Following class V cavity preparation, the samples were randomly divided into three groups included 15 teeth based on the type of bonding agent; Single Bond 2, Clearfil S3 Bond or G Bond. After applying the bonding agents, the teeth filled with composite Z250. The microleakage values of incisal and gingival margins were separately scored by 2% basic fuchsine staining based on a 0-3 ordinal ranking system. The data were analyzed by using Kruskal Wallis and Mann_whitney U tests.
  Results
  In overall, the score of microleakage at incisal (0.58±0.94) and gingival (1.06±0.19) edges did not have significant difference. Also, there was no significant difference between incisal and gingival microleakage considering the different types of bonding.
  Conclusion
  Regarding to less operational steps and lower risk of salivary contamination, the VII generation of dentin bonding agents can be applied for filling the class V cavities of primary teeth.
  Keywords: Adhesives, Composite resins, Dentin, Dental enamel
 • Ali Dehghani Nazhvani, Zohreh Jafari Ashkavandi, Nafiseh Shamloo, Zeinab Moniri * Pages 20-25
  Introduction
  Diagnosis of neurofibroma usually is based on the specific morphology and arrangement of mesenchymal cells in routine Hematoxylin and Eosin (H&E) sections, and detection of mast cells supports the diagnosis. Sometimes definite diagnosis from other mesenchymal lesions may be difficult. The aim of the present study was to compare S100 expression and mast cells count (as Gold Standard) with routine histopathologic diagnosis.
  Methods
  In this cross-sectional analytical study, all cases of neurofibroma and compatible/ consistent with neurofibroma, that had been diagnosed in department of oral & maxillofacial pathology, school of dentistry, Shiraz, from 1986 to 2013, were enrolled. Immunohistochemistry was performed using S100 antibody and slides were stained by Giemsa. S100 labeling index, intensity and distribution as well as mast cells count were evaluated using light microscope.
  Results
  Mast cells were present in 97% of cases that 56.4 % showed 1-200 cells/10HPF. 82 % of cases were positive for S100 that 40.7% showed 2-30% labeling index and 70.4% had moderate intensity for S100 staining.
  Keywords: Neurofibroma, S, 100 protein, Giemsa stain, Mast cells
 • Fateme Arbabi, Kalati, Tahereh Nosratzehi *, Leila Farhadmollashahi, Marzie Asadi Idanlo, Zakaria Bameri Pages 26-31
  Introduction
  Maintaining good oral hygiene is an important factor in health.Toothbrushes are commonly used to maintain oral health and prevent dental disease, but unfortunately how keeping the toothbrush is neglected. The aim of this study was to investigate the relationship between toothbrush keeping method and its microbial content.
  Methods
  In this cross-sectional study, 60 volunteers were enrolled and divided into 3 groups based on the places of keeping their toothbrushes (bedroom, bathroom and lavatory). The participants were asked to brush once a day for one month using the first toothbrush which had been delivered; then the first toothbrushes were gathered and a second toothbrush was delivered. The participants were asked to brush once a day using the second toothbrush for 3 months. All toothbrushes were sent for culture and evaluation. All toothbrushes were evaluated by a blind microbiologist. Toothbrush bristles were washed in BHI broth medium; then the resulting liquid was cultured in MacConkey’s agar for gram-negative bacteria and in blood agar and chocolate agar for gram-positive bacteria. Colony counts of Streptococcus mutans, Candida albicans, Pseudomonas, Klebsiella, S. aureus, and E. coli were determined and multiplied by one thousand. Data were analyzed by SPSS version 18 and using Kruskal-Wallis test.
  Results
  At the end of the study the results showed statistically significant differences in microbial load between the groups (p=0.014). Toothbrushes that were kept in bathroom had highest microbial load.
  Conclusions
  Toothbrushes kept in the bathroom had the greatest microbial contamination after three months. According to the results of this study, bathroom is the worst place and bedroom is the best place for keeping toothbrushes.
  Keywords: Hygiene, Toothbrushing, Candida albicans, Streptococcus mutans, Pseudomonas, Klebsiella
 • Abstract Arghavan Amini, Behbahani, Farin Kiany *, Bahareh Farsizadeh Pages 32-38
  Introduction
  Since crown lengthening surgery could be accompanied by stress, pain and discomfort, knowledge about its predisposing factors could reduce the demands for such surgery.The aim of this study was to identify the most important indications of crown lengthening surgery in order to present new ideas to clinicians on how to reduce the need for this surgery.
  Methods
  This cross-sectional study was done on 470 patients (aged 12-89 years) referred for crown lengthening surgery. The patient's demographic data and their reasons for surgery, the teeth restoration condition and its type, condition of the opposite tooth, type of fractured cusp (posterior teeth), root canal therapy condition and quality, and size of existing intracanal posts were recorded in a data sheet. Data were analyzed by using SPSS software.The chi-square and fisher exact test were used for statistical analysis. The significant difference was p<0.05.
  Results
  The most frequent indication in men and women was dental caries followed by tooth fracture.The second upper premolars and first lower molars needed crown lengthening surgery more often, respectively.
  Conclusions
  Since dental caries and fracture are the most important factors that predispose teeth to crown lengthening surgery, controlling caries with a regular recall sequence can reduce the need for such surgery, especially in the elderly.
  Keywords: Crown lengthening, Dental caries, Tooth fractures, Root canal therapy
 • Effat Khodadadi, Behnaz Esmaeili *, Naemeh Karimian, Soraya Khafri Pages 39-45
  Introduction
  Sealing pits and fissures was introduced as an approach to prevent occlusal caries for more than two decades. The aim of this study was to compare the microleakage of flow able resin reinforced glass ionomer (Ionoseal) with other materials used as fissure sealants.
  Methods
  In this in vitro study, 50 premolar teeth of human free of any caries were selected. Fissurotomy was done with fissure bur. The samples were randomly categorized into five groups (Fissurit FX, Fuji II light-cured,Grandio flow, Ionoseal). Ionoseal was assessed by using two
  Methods
  with and without etching and bonding agent prior to sealant application. After sealant placement, all surfaces of the teeth except 2 mm area around the sealant margins were covered with two layers of nail polish.The specimens were thermocycled, and they were sectioned after immersing into a 0.5 % basic fuchsine solution. The amount of microleakage was examined by stereomicroscope.
  Results
  The microleakage comparisons of groups indicated that Ionoseal without etching and bonding application had significantly greater microleakage than the other groups (p<0.001), while there was statistically no significant difference between the microleakage of Ionoseal and the other groups after etching and bonding application (p>0.05).
  Conclusions
  By considering isolation difficulties in children and observing high amount of Ionoseal microleakage (without etching and bonding application), the samples need to be etched and bonded like other resin-based materials before Ionoseal placement in order to achieve clinically desirable microleakage outcomes.
  Keywords: Dental leakage, Pit, fissure sealants, Glass ionomer cements
 • Sedighe Sadat Hashemi Kamangar *, Kiana Kiakojoori, Mansoore Mirzaii, Seyed Jalal Purhashemi Pages 46-53
  Introduction
  Bleaching treatments may negatively affect the surface quality of composite restorations existing in the mouth. This study sought to assess the effect of 16% and 35% carbamide peroxide on microhardness of silorane-based versus two methacrylate-based composite resins.
  Methods
  A total of 54 discs were fabricated from FiltekP90 (P90), FiltekZ350XT(Z350) Enamel and Filtek Z250(Z250) (n=18). Each group of composite specimens was randomly divided into 3 subgroups (n=6). The control subgroup was stored in distilled water for 2 weeks. Subgroup 2 specimens were bleached 4hours a day with 16% carbamide peroxide (Home bleaching) for 14 days. The 3rd subgroup specimens were subjected to 35% carbamide peroxide (Office bleaching) applied once for 40 minutes. Microhardness of specimens was measured before and after bleaching by using Vickers hardness testing machine. Data were analyzed by using Repeated Measures ANOVA.
  Results
  Baseline microhardness of P90 was lower than that of the other two composite resins (p=0.001). Bleaching decreased the microhardness of Z250 and Z350 compared to the control group (p<0.001). However, in P90, only the office bleaching material caused a reduction in microhardness (p=0.009). The effect of home and office bleaching on microhardness of P90 was different (p=0.015).
  Conclusion
  Bleaching treatments significantly decreased the microhardness of Z250 and Z350 composite resins but this reduction in P90 was not statistically significant after home bleaching.
  Keywords: Hardness, Silorane composite resin, Tooth bleaching
 • Ahmad Sodagar, Farhad Sobouti *, Negin Shahsavari Pages 54-59
  Introduction

  Different factors such as respiratory disorders, genetics, facial growth pattern, tongue malfunction and malposition are associated with anterior open bite. Skeletal open bite is often appeared by increased posterior dentoalveolar height of maxilla and backward rotation of mandible. Many treatment approaches have been developed for treatment of increased facial height problems. Achieving absolute anchorage has been a very efficient device for intrusion of posterior segments. In this article, the treatment of patient with severe skeletal open bite and facial imbalances was explained. researchers of the present study used mini screws for leveling of upper arch by intrusion of premolars. Then, appropriate orthognathic surgery was done.

  Keywords: Openbite, Occlusal plane, Tooth intrusion