فهرست مطالب

 • Volume:23 Issue:83, 2014
 • تاریخ انتشار: 1392/12/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • تبیین تاثیرات روانی نازایی در زنان بارور / در جستجوی درمان: یک مطالعه کیفی
  سیده بتول حسن پور ازغدی، دکتر معصومه سیمبر، دکتر ابوعلی ودادهیر، دکتر بتول حسین رشیدی صفحه 1
  زمینه و هدف
  ناباروری و سیر درمان آن بر تمام جنبه های زندگی فرد و زوج اثر می گذارد و می تواند باعث اختلالات روانی و عاطفی متعدد شود. هدف از مطالعه حاضر، آشکار کردن تجربه و فهم زنان نابارور از اثرات روانی ناباروری و درمان آن است.
  روش ها
  این مطالعه ی کیفی با روش تحلیل محتوا با 15 زن با ناباروری اولیه و ثانویه انجام شد. محیط پژوهش مطالعه، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر تهران بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و داده ها با استفاده از مصاحبه ی نیم ساختار یافته جمع آوری و تا اشباع آن ادامه یافتند. همزمان با جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آ ن ها به روش آنالیز محتوای قراردادی انجام شد.
  یافته ها
  مفاهیم اصلی بدست آمده از دادها در 4 تم اصلی همراه با زیر طبقات خود قرار گرفتند که شامل: 1- واکنش های شناختی ناباروری 2- واکنش های شناختی سیر درمان 3- واکنش های عاطفی- هیجانی ناباروری 4- واکنش های عاطفی- هیجانی سیر درمان بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ناباروری و فرایند درمان آن یک منبع رنج روانی برای زنان نابارور ایرانی است که تاثیرات مخربی بر رفاه روانی افراد نابارور و زوجین دارد. یافته ها نشان داد یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده ی پریشانی های روانی، متغیر فشار اجتماعی از طرف افراد جامعه است ولی در اغلب موارد به ابعاد اجتماعی- فرهنگی و پیامدهای ناباروری توجه کمتری می شود.
  کلیدواژگان: نازایی، روان شناختی، جستجوی درمان، تحلیل محتوا
 • دریادخت مسروز رودسری، مهسا دبیری گل چین، زهره پارسا یکتا، حمید حقانی صفحه 11
  زمینه و هدف
  پرفشاری خون مانند سایر بیماری های مزمن، با شیوه ی زندگی، سلامت روانی و کیفیت زندگی بیماران ارتباط تنگاتنگی دارد. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به پر فشاری خون در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی بوده و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به مشخصات واحد های مورد پژوهش و تمایل آنان به شرکت در مطالعه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها شامل فرم اطلاعات فردی و اجتماعی و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SF-36) بود. محیط پژوهش درمانگاه های بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان شهید رجایی بود. جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای اصلی با مشخصات دموگرافیک آنالیز واریانس و T-Test انجام شد، متغیرهایی که معنی دارشدند وارد مدل رگرسیون گردیدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 264 بیمار مبتلا به پرفشاری خون شرکت کردند. اکثر شرکت کنندگان مرد بوده و در گروه سنی 60-40 سال قرار داشتند. میانگین کیفیت زندگی در بیماران پرفشارخون 33/55 (از 100امتیاز) بود. کیفیت زندگی با تحصیلات، شغل، کسب اطلاعات درمورد بیماری و ابتلا به سایر بیماری های مزمن ارتباط معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  در بیماران پرفشارخون کیفیت زندگی مرتبط با سلامت پایین می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، پرفشاری خون
 • ماهرخ دولتیان، فرزانه ابراهیمی، دکتر علوی مجد صفحه 21
  زمینه و هدف
  عفونت های دستگاه تناسلی از علل عمده مراجعه مکرر به مراکز درمانی مربوط به بیماری های زنان می باشند. کاندیدیاز ولوواژینال دومین واژینیت عفونی شایع است. از آن جا که شرح حال شکایات و علائم بالینی بیماری ممکن است سبب تشخیص و درمان نادرست گردد. در این بررسی به مقایسه علائم بالینی و نتایج ارزیابی میکروسکوپی و کشت ترشحات پرداخته شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی روی 180 زن متاهل 44-18 ساله با شکایت ازخارش یا سوزش واژن طی تیر ماه تا اسفند ماه 1390 درشهرستان کوهدشت انجام شد. پس از محرز شدن واژینیت براساس شکایات مراجعین و ثبت علائم بالینی بیماری، از هر خانم سه نمونه از ترشحات واژن گرفته شد. دو نمونه جهت تهیه لام مرطوب با نرمال سالین/ KOH ده درصد و نمونه دیگر برای ارسال به آزمایشگاه جهت انجام کشت(استاندارد طلایی تشخیص). جهت برسی آماری ازنرم افزار spss17 استفاده شد.
  یافته ها
  مطالعه حاضرنشان داد قرمزی و التهاب ولو و واژن بیشترین (89.1درصد) وترشحات پنیری کمترین حساسیت(74.3) و ارزیابی میکروسکوپی ترشحات بیشترین (100 درصد) و قرمزی و التهاب ولو و واژن کمترین ویژگی (67.7 درصد)را در تشخیص واژینیت کاندیدایی در بین معیارهای مورد بررسی به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش های آزمایشگاهی(کشت ترشحات) و مطالعه میکروسکوپی ترشحات واژن دقت تشخیصی واژینیت را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: واژینیت کاندیدایی، ارزیابی میکروسکوپی، کاندیدیازیس
 • بهار نجفی، علی رضا قهری ساربی، رقیه اسمعیلی، دکتر حمید علوی مجد، دکتر فراز مجاب صفحه 27
  زمینه و هدف
  تهوع واستفراغ عارضه حاد و شایعی است که 30 تا 70 درصد بیماران تحت جراحی آن را تجربه می کنند. با وجود درمان های دارویی این عارضه هرگز به طور کامل برطر ف نشده و هم چنان پایدار است. نعناع فلفلی یکی از درمان های موثر برای بسیاری از ناراحتی های شایع سیستم گوارشی است و ممکن است بر این عارضه موثر باشد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر استنشاق اسانس نعناع فلفلی بر تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی شکم در بیماران بستری در بیمارستان های بعثت و توحید شهر سنندج در سال 1391 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک نوع کارآزمایی بالینی است که 90 بیماربر اساس معیار های ورود انتخاب وبه صورت تصادفی در دو گروه 45نفری کنترل و مداخله تقسیم شدند. درگروه کنترل از نرمال سالین و درگروه مداخله از نعناع فلفلی استفاده شد. به این صورت که یک تکه گاز 2×2 با دو قطره از اسانس نعناع فلفلی 100 درصد و در گروه کنترل از نرما ل سالین آغشته شده و در مجاورت بینی بیماران به مدت یک دقیقه قرار داده شد. سپس روند بهبودی تهوع و استفراغ در ریکاوری و در بخش تعیین و مقایسه شد.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته ومعیار بصری استاندارد بود. جهت تعیین اعتبارو پایایی پرسشنامه، از اعتبار محتوی و مشاهده همزمان با ضریب همبستگی 81 % استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزاراس پی اس اس 17،با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد،در خصوص فاکتورهای مخدوش کننده (شاخص توده بدنی، طول مدت بیهوشی ونوع بیهوشی و غیره) تمامی نمونه ها همسان شدندو تفاوت آماری معناداری در دو گروه مشاهده نشد.میانگین تهوع خفیف در گروه کنترل7/6درصد ودر گروه مداخله صفردرصد ولی میانگین تهوع متوسط در گروه مداخله بر عکس گروه اول شدید تر از گروه کنترل بود. در خصوص میانگین تهوع شدید گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تهوع شدیدتری را از خود نشان دادند ولی در مجموع آزمون آماری من ویتنی نشان داد گروه مداخله و گروه کنترل از نظر شدت تهوع تفاوت معنادار ی در ریکاوری نداشتند.همچنین در بخش میزان تهوع که بر اساس معیار بصری استاندارد اندازه گیری شد، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. در مورد شدت بروز استفراغ گروه مداخله بامیانگین(20/62 %) و گروه کنترل با میانگین (80/77 %) تفاوت معنا داری را نشان نداد. همچنین تحلیل آماری نشان داد که مطالعه تهوع در بخش ریکاوری و در بخش جراحی توسط معیار بصری استاندارد (نظر بیمار)اختلاف معنا داری نداشته اند به عبارت دیگر تهوع به عنوان یک پارامتر ذهنی می تواند توسط پرستاران به شکل عینی ارزیابی گردد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد روند بهبودی در گروه استفاده کننده از اسانس نعناع فلفلی و گروه کنترل یکسان بود. یکی از دلایل آن می تواند به دلیل(الگوی تنفسی غیر موثر بیماران بعد از بیهوشی، تاثیر داروهای بیهوشی بر حس بویایی بیماران، عدم توانایی در اجرای مانورهای قوی،تغیر مزه دهان به علت اثر داروهای بیهوشی وغیره)، یا به دلیل کافی نبودن دوز و غلظت داروی مورد مصرفی باشد که بر نتایج این پژوهش تاثیر گذاشته است، به نظر می رسد انجام مطالعات بیشتری در این مورد با مقادیر و اشکال متفاوت گیاه دارویی نعناع فلفلی ضروری است.
  کلیدواژگان: آروماتراپی، تهوع و استفراغ، نعناع فلفلی
 • فرشته ذوالریاستین، فرح وش پروین در آباد، دکتر ژیلا عابد سعیدی، دکتر احمد رضا باغستانی صفحه 35
  زمینه و هدف
  عملکرد مبتنی برشواهددر، مدیریت، آموزش و خدمات بهداشتی در کشور های توسعه یافته رواج یافته است.آگاهی از نگرش پرستاران امکان اقدام به تغییر و بهبود نگرش را میسر می سازد. این مطالعه با هدف تعیین نگرش پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نسبت به مراقبت های مبتنی بر شواهد انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تعداد 234 نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه با روش سرشماری انتخاب شدند. برای سنجش نگرش، از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که روائی آن به روش اعتبار محتوی و پایائی آن به روش آلفا کرونباخ تعیین شده بود α=0.78)) استفاده شد. پرسشنامه شامل سه بخش اطلاعات جمیت شناسی، فعالیت های مرتبط با تحقیق ودسترسی به منابع وسنجش نگرش نسبت به مراقبت های مبتنی بر شواهد بودکه در شیفتهای مختلف توسط پرستاران تکمیل گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss18 صورت گرفت.
  یافته ها
  بیشتر پرستاران زن، با سابقه بالینی زیر 5 سال، دارای توانائی جستجوی مقاله ودسترسی کم به اینترنت در محل کار بودند. بیشتر پرستاران نگرش مثبت نسبت به مراقبت های مبتنی بر شواهد و استفاده بالینی از آن و نگرش منفی نسبت به اهمیت تجارب بالینی داشتند. بین سطح تحصیلات، سابقه بالینی،مقدار مطالعه، دسترسی به نتایج پژوهش ها با میانگین نمره نگرش، رابطه آماری معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  علیرغم نگرش مثبت نسبت به مراقبت های مبتنی بر شواهد و استفاده از آن در بالین، دسترسی به شواهد پژوهشی و استفاده از آن کم می باشد.
  کلیدواژگان: مراقبت مبتنی بر شواهد، نگرش، بخش ویژه، پرستار
 • طاهره قطبی، سادات سید باقر مداح، اصغر دالوندی، نرگس ارسلانی، مرجان فرضی صفحه 43
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت نوع دو با انجام رفتارهای خودمراقبتی قابل کنترل است.اما اغلب مبتلایان در اجرای آن کوتاهی میکنند. باتوجه به نقش و تاثیر خانواده در اجراواستمرار رفتارهای خود مراقبتی، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در قالب یک پژوهش نیمه تجربی 40 بیمار بصورت تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند آموزش رفتارهای خودمراقبتی در محل سکونت و با حضور خانواده درگروه مداخله انجام شد. سپس رفتارهای خودمراقبتی در چهار حیطه تغذیه، فعالیت جسمی و ورزش، دارو و کنترل عوارض و مراقبت از پا با استفاده از پرسشنامه دارای روایی و پایایی سنجش رفتارهای خودمراقبتی، قبل و بعد از اجرای آموزش، اندازه گیری شده و نمرات توسط نرم افزار spss16 مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دو گروه مداخله و شاهد قبل از آموزش، تفاوت معناداری از نظر سطح رفتارهای خو دمراقبتی نداشتند. بعد ازآموزش در گروه مداخله، نمره کل رفتارهای خود مراقبتی و نمره حیطه های آن افزایش یافت که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود.
  نتیجه گیری
  آموزش رفتارهای خودمراقبتی مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور، موجب ارتقاء خود مراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع دو می شود. نتایج این مطالعه میتواند در سایر بیماریهای مزمن و در حیطه های مختلف مراقبتهای پرستاری جهت آموزش و توانمند سازی بیمار وخانواده مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش، خودمراقبتی، الگوی توانمندسازی خانواده محور، دیابت
 • مریم سعیدی، هادی جعفری منش، دکتر فریده یغمائی، مهدی رنجبران، لاله گودرزوند، غلامرضا حریری، معصومه ایمانزاد صفحه 51
  زمینه و هدف
  امروزه، آموزش پزشکی و پرستاری در حال انتقال از سیستم آموزشی سنتی به سمت سیستم آموزشی دانشجو محور است. در همین راستا، یادگیری و آموزش از طریق رایانه و اینترنت، گسترش یافته است. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، مهارت، دسترسی و میزان استفاده از رایانه، اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی توسط دانشجویان پرستاری و برخی از عوامل مرتبط انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است که بر روی 145 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه «وضعیت استفاده از کامپیوتر و اینترنت» بود که روایی آن بر اساس شاخص اعتبار محتوای والتس و باسل و پایایی آن به روش آزمون مجدد بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و با کمک آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نمونه های پژوهش میزان آگاهی و مهارت خود را در استفاده از رایانه و اینترنت در حد خوب بیان نمودند. همچنین، میزان دسترسی خود را به رایانه زیاد (8/44 درصد) و به اینترنت متوسط (6/47 درصد) گزارش کردند. مهمترین عامل تسهیل کننده و ممانعت کننده در استفاده از رایانه و اینترنت به ترتیب؛ احساس راحتی در حین کار با رایانه و کند بودن سرعت اینترنت بود. بین میزان آگاهی و مهارت دانشجویان در استفاده از رایانه و اینترنت با میزان استفاده از آن ارتباط معنادار آماری وجود داشت.
  بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه به ضرورت ایجاد دوره های آموزش استفاده از رایانه و اینترنت به جامعه پرستاری تاکید می کند، که این امر می تواند مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش سلامت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رایانه، اینترنت، پایگاه های اطلاعاتی، دانشجویان پرستاری
 • اسد ایمانی، اعظم دبیریان صفحه 59
  زمینه و هدف
  پرستاری تلفنی مقرون به صرفه، آسان و در دسترس است و پرستاران با استفاده از این روش می توانند موانع مکانی و زمانی ارتباط را از سر راه بردارند. هدف این مقاله توضیح نقش پرستاری تلفنی در مراقبت از بیمارن دیابتی است.
  مواد وروش ها
  این یک مطالعه مروری است که با استفاده از جستجو در منابع مختلف علمی مانند Pubmed، SID، Magiran، Irandoc، Iranmedex، Consultnursing،BMj وبا کلید واژه های پرستاری تلفنی، تلفن و دیابت، پیگیری تلفنی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی از بین مطالعات فارسی زبان و منابع انگلیسی از سال های 2000 الی 2012 انجام شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه مروری نقش پرستاری تلفنی در جنبه های مختلف بیماری دیابت مانند: تاثیر پیگیری تلفنی بر کنترل قند خون، تبعیت از رژیم غذایی، کیفیت زندگی بیماران و عملکرد آنها در مطالعات مختلف مشخص شد. تمامی یافته های مطالعات مرور شده در جهت حمایت از پرستاری تلفنی در جنبه های مذکور می باشد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اثبات نقش موثر پرستاری تلفنی در کنترل قند خون بیماران دیابتی، کاهش هموگلوبین گلیکوزیله، تبعیت از رژیم درمانی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران؛ بنابراین پیشنهاد می شود استفاده از تکنولوژی تلفن، در برنامه ی مراقبتی- بهداشتی بیماران دیابتی گنجانده شود.
  کلیدواژگان: دیابت، پرستاری تلفنی، کنترل قند خون، کیفیت زندگی
 • مریم عطاالهی، صدیقه امیر علی اکبری صفحه 65
  زمینه و هدف
  دیسمنوره یکی از شایع ترین شکایتهای ژنیکولوژی زنان می باشد و سبب اختلال در فعالیتهای معمول، غیبت از مدرسه و محل کار می گردد. کم عارضه ترین و قابل اعتماد ترین درمان جهت دیسمنوره اولیه که سودمندی آن به اثبات رسیده، طب مکمل می باشد. با توجه به شیوع دیسمنوره اولیه و اثرات جانبی و مخرب برخی از داروهای شیمیایی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر طب مکمل بر دیسمنوره اولیه صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed‚ SID‚ Scirus‚ Medlineو Elsevier و پس از بررسی 60 منبع اطلاعاتی مرتبط با دیسمنوره اولیه، طب مکمل، گیاهان دارویی و کاهش درد از سال 2000 تا سال 2013 یافته های زیر بدست آمد.
  یافته ها
  طب مکمل شامل استفاده از مکمل های غذایی، ویتامین ها، رایحه درمانی، گیاه درمانی، هومیوپاتی، طب فشاری، ورزش و ماساژ می باشد. روشی ارزان، در دسترس و دارای عوارض جانبی کمتر می باشد. مقبولیت و تحمل پذیری بالایی دارد و می توانند جایگزین داروهای پرعارضه شیمیایی گردد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر در زمینه شیوع دیسمنوره و عوارض داروهای شیمیایی، انجام مطالعات بیشتر در زمینه عوارض و مزایای طب مکمل و مقایسه تاثیر طب مکمل با داروهای شیمیایی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: دیسمنوره اولیه، طب مکمل، گیاهان دارویی، کاهش درد
|
 • Syede Batool Hasanpoor Azghdy, Masoumeh Simbar, Abouali Vedadhir, Batool Hossein Rashid Page 1
  Background And Aim
  Infertility is a important life event which it and its treatment can affect lives of couples. Infertility can cause various psychological-emotional disorders or consequences. The aim of this study was to explore psychological experiences of infertility and its treatment in infertile women attending to Vali-e-Asr Fertility Health Research Center Tehran,Iran.
  Methods
  This qualitative study was carried out on 15 women with primary and secondary infertilityThe study was conducted in Vali-e-Asr Fertility Health Research Center in Tehran.A judgemental method was used to recruit participants in the study. Data were collected using semi-structured interviews and continued until data saturation. Simultaneously in process of data collection, the data analysis phase was performed with conventional content analysis method.
  Findings
  main concepts emerged from the data were categorized into four main themes and their sub-categories include: 1. Cognitive reactions of infertility 2. Cognitive reactions to therapy process 3. Emotional–affective reactions of infertility 4. Emotional–affective reactions to therapy process.
  Conclusion
  This study showed that the infertility and its treatment process for Iranian infertilewomen is a source of psychological suffering with devastating effects on psychological well-being of infertile couples. The results also showed that one of the major causes of psychological distress is the social pressure by community members, while is less attention is paid to the sociocultural dimensions and consequences of infertility.
  Keywords: infertility, psychological, seeking treatment, content analysis
 • Daryadokht Masrorroudsari, Mahsa Dabirigolchin, Zohreh Parsayekta, Hamid Haghani Page 11
  Backgroun an
  Aim
  Like other chronic diseases, hypertension is closely related with lifestyle, mental health and quality of life. The goal of this study was Determination of health related quality of life in hypertensive patients.
  Materials And Methods
  The study was Descriptive, samples were chosen by using convenience sampling and according to characteristics of samples and Their willingness to participate in the study. The data gathering tools in this study were Social and personal information (demographic) forms, and health-related quality of life questionnaire. (SF-36). Clinical research environment at selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences consist of Hazrat Rasoul Akram Hospital, Imam Khomeini Hospital, and Shahid Rajai. To determine the relationship between The main variable and demographic variables and use ANOVA and T-Test, we entered variables that were significant in our regression model.
  Findings
  264 patients with hypertension take part in this study. Most of Participants were male and their age was in range of 40-60 years old. Mean of quality of life among hypertensive patients was 55. 33. There was a statistically significant relationship between quality of life and job, information about the disease, other chronic diseases and medication groups.
  Conclusion
  The study shows that there health related quality of life is low in hypertensive patients.
  Keywords: health related quality of life, hypertension
 • Mahrokh Dolatian, Frzaneh Ebrahimi, Hamid Alavi Majd Page 21
  Abst
  Introduction
  The reproductive system infections are most common womens reasons for repetitive refers to gynecological clinic and the second problem is vulvovaginal candidiasis. since, distribution of patients and clinical signs may cause the wrong diagnose and treatment, in this study clinical signs and examination microscopy and vaginal discharge were compared.
  Method
  In this descriptive study that has done among 18-44 married women years with complain from vaginal itching or irritation (july-may 2011). After diagnose the vaginite associate of patients complains and rigest the clinical signs, three sampling were done from every women. Two of them for wet mount with saline /KOH 10% and the other sample for sending to lab to culture purpose(golden standard test). data analysis was performed by spss 17 soft ware.
  Result
  Among the factors that evaluate the most sensitivity belong to vulval erythema (89/1%) and the less sensitivity belong to cottage discharge(74/3%) and in the microscopic examination, the most specificity(100%) and the less specificity belong to themselves in vaginal candidiases diagnose between studied factors.
  Conclusion
  Using the lab method (culture) and microscopic study on vaginite diagnose.
  Keywords: candida vaginitis, microscopy examination, candidiasis
 • Bahareh Najafi, Alireza Ghahrisarabi, Roghayeh Esmaeili, Hamid Alavi Majd, Faraz Mojab Page 27
  Background And Aim
  Nausea and vomiting is among the most common complications in patients recovering from general anaesthesia, 30-70 of patients experience nausea and vomiting after surgery. Although variety of medications have been used to control this complication, it still remains as a problem. Armothpy a non pharmacologic intervention is suggested for treatment of many conditions and Pepprmint may be effectivein treatment of common digestive conditions.This aim of this study was to examine the efficacy of inhaling peppermint essence for prevention of nausea and vomiting after abdominal surgery in patients admitted in Beasssat and Tohid hospitals in Sanandaj in 2011.Method and materials:A randomized clinical trial was conducted to examine the efficacy of Peppermint essence inhalation for prevention of post- surgical nausea and vomiting. The sample of the study consisted of 90 patients, which were randomly allocated to receive peppermint inhalation or saline normal. A 2 × 2 gauze pad saturated with two drops of pure pharmacy-grade peppermint essence was used for 1 minute in intervention group. For patients in control group a 2 × 2 gauze pad saturated with 0. 9% normal saline was used. A visual analog scale was used to rate nausea. Patients were followed in recovery and surgical ward for occurrence of nausea and vomiting. Data were analyzed by SPSS software, version 17.
  Findings
  There was not statistical difference between two groups in terms of confounding variables such as body mass index, length of anesthesia as well as type of anesthesia. 6. 7% of patients in peppermint group and 0% of patients in control group experienced mild nausea. Manwitney statistical test, showed no significant difference between the two groups in terms of nausea in recovery room. The results indicated there was significant difference between the two groups in the severity of nausea in surgical ward. There was not a significant difference between two groups in term of numbers of vomiting.
  Conclusion
  The findings of the study showed no diferrence between peppermint and saline in terms of prevetion of nausea and vomiting.One reason can either be ineffective breathing patterns of patients after anesthesia or insufficient dose of peppermint which has affected the results of this study. It seems more studies with various shapes and amounts of peppermint are required in this regard.
  Keywords: Aromaterapy, Nausea, Vomiting, Peppermint
 • Fereshteh Zolriasatein, Farahvash Parvindarabad, Zhila Abedsaeedi, Ahmad Reza Baqestani Page 35
  Background And Aim
  The evidence-based practice is the main objective of policy, management and training of health care in developed countries and significant investment has been done to develop it. Cause of high quality care providing importance in the ICU, it is necessary to familiarize nurses with the evidence in care. Awareness of nurse’s attitude allows changing and improving their approach. This study aimed to determine attitudes of nurses working in educational medical science hospitals ICUs in Ardabil city.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 234 ICU nurses have selected with census method. To measure the attitude,questionnaire form that its validity was determined by content validity and its reliability was determined by using Cronbach’s alpha(α = 0. 78) have used. Data analysis was performed with the software spss18.
  Results
  Most nurseshad positive attitudes toevidence-basedcaresandevidencevalidityand itsuseinclinicalcareandnegativeattitudestotheimportanceofcilinicalexperience. There is a significant relation between level of education, clinical experience, training and management, survey quantity, access to result of research, with mean of attitude score.
  Conclusions
  Despite positive attitudes to evidence-based practice and its clinical use, access to research evidence and use is low.
  Keywords: Evidence based practice, Attitud, ICU, Nurse
 • Tahereh Ghotbi, Sadat Seyed Bagher Maddah, Asghar Dalvandi, Narghes Arsalani, Marjan Farzi Page 43
  Background And Aim
  Type II diabetes, can be controlled by medical treatment and self care behaviors, however the patients often fail to comply with self care behaviors. Concerning the role of family in supporting patients’ self care behaviors, the aim of this study is to determine the effect of a family –centered education of self care behaviors based on family- centered empowerment model on patients with type II diabetes.Methods and materials:The quasi-experimental design carried out on 40 patients with type II diabetes who were randomly assigned to intervention and control groups. The education of self care behaviors in four domains (nutrition, physical activity and exercise, medications, complications and foot care) for intervention group and their families was performed. Data were collected by a valid and reliable questionnaire. The scores of self care behaviors before and after the education were measured. Data were analyzed by the SPSS16 software.
  Findings
  Prior to education, there was no significant difference between self-care behaviors scores in both intervention and control groups (p>0/05). After education, self-care behaviors of the intervention group in total scores and also in all domains were increased and statistically were significant (p <0/05), while there was no significant change in the control group.
  Conclusion
  The findings showed that this education method improved self -care behaviors among patients with type II diabetes. These results can be used in the other chronic diseases and different levels of nursing care.
  Keywords: Education, family, centered empowerment model, diabetes, self, care
 • Maryam Saeidi, Hadi Jafari Manesh, Farideh Yaghmaei, Mehdi Ranjbaran, Laleh Godarzvand, Gholamreza Hariri, Masoumeh Imanzad Page 51
  Background And Aim
  Today, medical and nursing education is moving from traditional into student-centered educational system. In this context, teaching and learning via computers and internet has been increasing in popularity. This study was aimed to determine the knowledge, skills, access and usage of computers, internet and databases in nursing students and some of the related factors.
  Materials And Methods
  This is a descriptive and correlation study. 145 undergraduate students were randomly selected from the nursing midwifery school. Data were collected by “status of computer and internet usage” questionnaire. Content validity and test-retest method were used for its validity and reliability respectively. Data were analyzed by SPSS version 20 and analytical - descriptive statistics.
  Results
  Nursing students expressed their knowledge and skills of computers and internet usage in the good level. Also, their access to computers and internet were “high” (44. 8%) and “moderate” (47. 6 %) respectively. The most important factors of facilitating and inhibiting usage of computers and internet were “Easy using of computer” and “Slow speed of internet” respectively. The knowledge and skills of computers and internet usage was correlated with their usage.
  Conclusions
  The results of this study highlights needs of computers and internet learning for nurses. This should be consider by health planners and policy makers.
  Keywords: Computers, Internet, Databases, Nursing Students
 • Asad Imani, Azam Dabirian Page 59
  Background And Aim
  Telenursing is an affordable، easy and available nursing intervention and nurses can use this method to overcome the obstacles related to time and place. The purpose of this review was to provide evidence for the impact of telenursing on diabetic patients outcomes.
  Method
  An electronic search was performed for articles which were published in English and Persian languages on PubMed،BMJ،Conult Nursing،Magiran،SID، and IranDoc databases. The search was conducted using the following keywords: telephone-telephone follow up – telenursing – diabetic patients and quality of life of diabetics. These databases were searched in a time period of 2000 to 2012.
  Findings
  30 articles were included for review. Evidence indicated the positive effects of telenursing on some patient outcomes as control of blood glucose، adherence to diet and physical activity and improved quality of life in patient with diabetes.
  Conclusion
  With regard to benefits of telenursing، it is recommended to include this affordable technology in health care programs.
  Keywords: Diabetes, Telenursing, Telephone follow, up, Blood glucose control, Quality of life
 • Maryam Ataollahi, Sedigheh Amir Aliakbari Page 65
  Background And Objective
  Dysmenorrhea is one of the most common gynecological complaints of women which interfers with daily activities and causes missing work and school. Complementary therapy is a safe، and reliable treatment for primary dysmenorrhea that its effectiveness has been showen in many studies. Considering the prevalence of primary dysmenorrhea and harmful side effects of some synthetic drugs، the present study aims to summarize the effect of complementary medicine on primary dysmenorrhea.
  Materials And Methods
  A search for English and Persian literature published from (000 to 01 was conducted using key words: dysmenorrhea-primary dysmenorrhea، complementary therpy and nonpharmachologic tetherapy from databases Pubmed، SID، Scirus and Elsevier. A total number of 30 publications were included in the review.
  Results
  Complementary medicine includes the use of dietary supplements، vitamins، aroma therapy، herbal therapy، homeopathy، acupressure، sport and massage and is safe، affordable، and accessible. It has less side effects، acceptability and high tolerability and can replace highly morbid chemical agents.
  Conclusions
  based on the findings of the present research and the high prevalence of dysmenorrhea، further studies on the side effects and benefits of complementary medicine and comparing the influence of complementary medicine with chemical drugs is mandatory.
  Keywords: primary dysmenorrhea, complementary medicine, herbs, pain reduction