فهرست مطالب

شیلات - شماره 2 (تابستان 1393)
 • شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیر آرامون، حمید فرحمند، علیرضا میرواقفی، محمدعلی نعمت الهی صفحات 149-163
  در ایران سالانه حجم زیادی از پساب کارخانه های کاغذسازی وارد محیط می شود. عمده ترین پساب های این کارخانه ها مقدار زیادی الکل و اسید چرب و اسید رزین دارند. این مواد شبه استروژنیک ارزیابی می شوند و باعث عقیمی، تغییر جنسیت، زرده سازی قبل از موعد تکثیر، و اختلال در چرخه هورمون های ماهیان می شوند که محرک تولید ویتلوژنین اند. اخیرا ویتلوژنین بیومارکری کارامد برای تشخیص استروژنیکی این پساب ها به حساب می آید. بنابراین در این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی تاثیر پساب کارخانه کاغذسازی در بیان ژن ویتلوژنین کبد قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. پس از تعیین LC50، دوزهای مورد استفاده آزمایشppm 200 و500 (1/0 و 25/0 LC50) از پساب کارخانه کاغذسازی مازندران و پارس اهواز برای تیمار در روزهای 0 و 6 و 14 به دست آمد. برای ارزیابی بیان ژن ویتلوژنین، از ماهیان شاهد و در معرض پساب، نمونه گیری کبد در روزهای 0 و 6 و 14 به عمل آمد. استخراج RNA برای ارزیابی کیفیت و کمیت RNA روی ژل آگاروز 1% و نانودراپ 1000 از بافت کبد صورت گرفت. بعد از سنتز cDNA، نمونه ها برای ارزیابی میزان بیان ژن با دستگاه Real time PCR به روش سایبرگرین تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش بیان ژن ویتلوژنین در دوز بالای پسابppm 500 (LC5025/0)، در روزهای 6 و 14 در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (P< 0.05). در حالی که در غلظتppm 200 (LC501/0) در روز 6 اختلاف معنی دار بیان ژن ویتلوژنین در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد و فقط پس از 14 روز افزایش معنی دار مشاهده شد (P< 0.05). به همین علت می تواند حاکی از آن باشد که بیان ژن ویتلوژنین بیومارکری کارامد برای پساب های استروژنیک کارخانه های کاغذسازی ارزیابی شود.
  کلیدواژگان: آلودگی های استروژنیک، بیان ژن، پساب کارخانه های کاغذسازی، ویتلوژنین، Oncorhynchus mykiss
 • زهرا باقری دهبارز، مرتضی یوسف زادی، احمد نوری، میترا آرمان، پریا پرتو صفحات 165-176
  کپوردندان گنو (Aphanius ginaonis) در جهان فقط منحصر به چشمه آب گرم گنو واقع در استان هرمزگان است. در این تحقیق برخی از جنبه های زیست شناختی کپوردندان گنو همچنین، محتویات لوله گوارش این ماهی و ارتباط آن با سیانوباکتری های موجود در چشمه آب گرم بررسی شد. بدین منظور نمونه برداری به صورت ماهانه و به مدت یک سال انجام گرفت و نمونه ها بلافاصله در محلول فرمالین 5 درصد تثبیت سپس، برای انجام دادن مراحل بعدی به آزمایشگاه منتقل شدند. به منظور بررسی زیست شناختی این ماهی شاخص هایی نظیر طول کل ماهی، طول استاندارد، طول لوله گوارش، وزن کل ماهی، و وزن لوله گوارش اندازه گیری شدند و تعیین جنسیت انجام گرفت، سپس لوله گوارش آنها باز و محتویات آن بررسی شد. محتویات هر قسمت از لوله گوارش به طور جداگانه بررسی شد که بیشتر حاوی سیانوباکتری ها بودند. سیانوباکتری های موجود در لوله گوارش، با استفاده از کلید شناسایی معتبر، شناسایی و مشخص شد که گونه Spirulina subsalsa بیشترین فراوانی را در لوله گوارش این ماهی دارد. به نظر می رسد که کپوردندان گنو در چشمه آب گرم گنو بیشتر رژیم گیاه خواری داشته باشد، اما گاهی از لارو حشرات آبزی نیز تغذیه می کند. با توجه به اینکه در زیستگاه کپوردندان گنو 32 گونه سیانوباکتری شناسایی شد و از طرفی گونه های مختلف سیانوباکتری Spirulina غنی از پروتئین اند، به نظر می رسد این ماهی دارای قدرت تشخیص و انتخاب از بین گونه های مختلف سیانوباکتری است.
  کلیدواژگان: چشمه آب گرم گنو، سیانوباکتری ها، زیست شناختی ماهی، کپوردندان گنو
 • مهدی پاک طینت، باقر مجازی امیری، حمید فرحمند، مهوش خدابنده صفحات 177-190
  ویتلوژنین یک گلیکو فسفو لیپو پروتئین پیش ساز پروتئین های زرده است که نقش اصلی را در مرحله زرده سازی بر عهده دارد. سطوح این پروتئین در ماهیان نابالغ و جنسیت نر به منزله شاخص مواجهه ماهی با ترکیبات اخلال گر سیستم درون ریز استفاده می شود. هدف از این مطالعه شناسایی و تخلیص ویتلوژنین فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از روش رسوب دهی انتخابی و استخراج از ژل است. در مطالعه حاضر، نمونه های پلاسمای مورد نیاز از فیل ماهیان ماده در مرحله زرده سازی تهیه و ویتلوژنین با استفاده از ویژگی های خاص این پروتئین (محدوده وزن مولکولی، اختصاصی بودن برای جنسیت ماده، قابلیت القا از طریق استروژن ها، رسوب این پروتئین در حضور EDTA، همچنین واکنش اختصاصی با آنتی بادی ویتلوژنین فیل ماهی) شناسایی شد. ویتلوژنین فیل ماهی با استفاده از روش های رسوب دهی انتخابی ویتلوژنین (EDTA-Mg+2) و استخراج از ژل preparative با درصد خلوص بالا تخلیص شد. نتایج فرایند تخلیص این پروتئین را در شرایط احیایی به صورت یک باند منفرد و با وزن مولکولی حدود KDa 200 نشان داد. بر اساس نتایج، روش ترکیبی رسوب دهی انتخابی ویتلوژنین و استخراج از ژل preparative کارایی بسیار مناسبی در شناسایی و تخلیص ویتلوژنین فیل ماهی دارد.
  کلیدواژگان: استخراج از ژل، تخلیص، رسوب دهی انتخابی، زرده سازی، فیل ماهی، ویتلوژنین
 • سید علی جعفرپور، مهرنوش باقری مفیدی، علی معتمدزادگان صفحات 191-205
  در این پژوهش امکان تولید پودر باکیفیت از گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی کپور معمولی و جایگزینی آن در فرمولاسیون نوعی شیرینی خانگی بررسی شد. در برآورد ویژگی های شیرینی تهیه شده، شاخص هایی مانند آنالیز تقریبی، رنگ، بافت و ارزیابی حسی بررسی شدند. آنالیز تقریبی شیرینی ها دارای تفاوت معنی دار بود (05/0>P) و عمدتا، استفاده از پودر سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی به جای آرد گندم سبب افزایش پروتئین در شیرینی ها شد (05/0>P). بیشترین روشنایی (5/59) مربوط به تیمار شیرینی های حاوی 15 درصد پودر پروتئینی سوریمی و کمترین روشنایی (0/53) مربوط به شیرینی های تهیه شده با 15 درصد پودر گوشت چرخ شده بود. مقادیر سختی در شیرینی های غنی شده با 5، 10 و 15 درصد پودر سوریمی به ترتیب 31/2، 58/2 و 80/3 نیوتن بود. همچنین، مقادیر سختی اندازه گیری شده در شیرینی های غنی شده با 5، 10 و 15 درصد پودر گوشت چرخ شده 74/2، 09/3 و 11/3 نیوتن بود. همین روند در خصوص پارامتر تغییر شکل بافت تیمارها مشاهده شد. بر اساس نتایج، اختلاف آماری بین مقادیر سختی در تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0
  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، بافت، سوریمی، گوشت چرخ شده، ماهی کپور معمولی
 • عادله حیدری، سید حامد موسوی ثابت، مجیدرضا خوش خلق، حمید رضا اسماعیلی صفحات 207-222
  این مطالعه به منظور مقایسه تفاوت های اندازشی و شمارشی سیاه ماهی Capoeta capoeta در سه نقطه در طول رودخانه سفیدرود که سدهای منجیل و تاریک در آن احداث شده اند به اجرا درآمد. در مجموع 100 قطعه ماهی شامل 40 قطعه مربوط به ایستگاه بالادست سد منجیل، 27 قطعه مربوط به ایستگاه پایین دست سد منجیل (بالادست سد تاریک)، و 33 قطعه مربوط به ایستگاه پایین دست سد تاریک با الکتروشوکر صید شدند. در این مطالعه 36 صفت اندازشی و 12 صفت شمارشی بررسی شدند. داده های اندازشی (پس از استانداردسازی) با آزمون تجزیه به مولفه های اصلی و تحلیل متغیرهای کانونی تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرهای کانونی نشان داد که جمعیت ماهیان سه ایستگاه به طور کامل از یکدیگر متمایزند. نتایج آزمون تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که جمعیت های سیاه ماهیان این سه ایستگاه در صفات اندازشی در 3 فاکتور از یکدیگر متمایز می شوند. دلیل تمایز جمعیت ماهیان بالادست و پایین دست سدهای منجیل و تاریک احتمالا مربوط به اثر سد بر زیستگاه آنها در نتیجه فاکتورهای اندازشی و شمارشی می تواند باشد.
  کلیدواژگان: رودخانه سفیدرود، سد تاریک، سد منجیل، صفات اندازشی، صفات شمارشی، capoeta Capoeta
 • غلامرضا رفیعی، کامران رضایی توابع، مایک فرینسکو، هری دانیلز، محمد مهدی شعیری صفحات 223-236
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیرات آب لب شور تهیه شده به روش های مختلف در شاخص های رشد و کیفی مراحل لاروی میگوی بزرگ آب شیرین انجام شد. برای این مطالعه، چهار تیمار آب لب شور با شوری 12 گرم در لیتر شامل آب رقیق شده دریا، آب لب شور تهیه شده با نمک کریستاله دریا، آب لب شور مصنوعی با ترکیبات فرمول نیو و آب لب شور تهیه شده با آب شرب شهری و نمک طعام استفاده شد. شاخص های رشد و کیفیت لاروی شامل شاخص مرحله تکوینی لارو (LSI)، شاخص وضعیت لارو (LCI)، وزن خشک لارو، طول دوره لاروی، میزان تحمل استرس فرمالین (LC50-24 h) و درصد بازماندگی لاروها در تیمارهای مختلف با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در منابع آب لب شور که دارای توازن غلظت کلسیم و منیزیم نسبت به همدیگرند، لاروها رشد و کیفیت بهتری نشان دادند (05/0˂P). از طرف دیگر، غلظت یون پتاسیم در بین مراحل زوآ و مایسیس در رشد لاروی اهمیت بسیاری دارد و بالابودن شاخص رشد لاروی در روز دهم در آب لب شور با ترکیب مصنوعی نیو به علت غلظت مناسب پتاسیم در آن است. نتایج نشان داد که آب لب شور تهیه شده از آب دریا بهترین گزینه برای استفاده در مراکز تکثیر و تولید لارو میگوی بزرگ آب شیرین است و بازدهی آب لب شور با ترکیب مصنوعی نیو تفاوت معنی داری را با آب لب شور رقیق شده با آب دریا و آب لب شور نمک کریستاله دریا دارد. با توجه به هزینه حمل و نقل آب دریا به مراکز تکثیر برای تولید آب لب شور، تولید آب لب شور تهیه شده با نمک کریستاله دریا در دوره لاروی میگوی بزرگ آب شیرین در مراکز تفریخ گاه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تفریخ گاه، شاخص مرحله تکوینی لارو، شاخص وضعیت لارو، میگوی بزرگ آب شیرین
 • علیرضا صفاهیه، معصومه محمودی، کمال غانمی، یدالله نیک پور، امیر مهدویانی صفحات 237-249
  هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) از آلاینده های پایدار اکوسیستم دریا به شمار می روند که از منابع مختلفی منشا می گیرند و مخاطرات زیادی برای آبزیان و انسان دارند. با بررسی نسبت غلظت ترکیبات PAHs در دوکفه ای ها می توان به منشا ورود آنها به دریا پی برد و اطلاعات حاصل می تواند در مدیریت شیلاتی و زیست محیطی به کار گرفته شود. به علت کثرت صنایع و حمل و نقل نفت در آب های ساحلی بوشهر به نظر می رسد غلظت های بالایی از این ترکیبات در منطقه مذکور وجود داشته باشد. این مطالعه به منظور اطلاع از غلظت و منشا PAHs در دوکفه ای Barbatia helblingii در سواحل بوشهر انجام گرفت. نمونه برداری از صدف از 5 ایستگاه مختلف در طول ساحل بوشهر انجام شد. از هر ایستگاه 30 نمونه صدف هم اندازه (میانگین 35 میلی متر) برداشته شد. پس از هضم بافت نرم با متانول، ترکیبات PAHs با حلال هگزان استخراج سپس به کمک دستگاه HPLC اندازه گیری شد. نتایج نشان داد غلظت tPAHs در صدف مورد مطالعه 7/634- 5/129 نانوگرم بر گرم وزن خشک بوده است. غلظت tPAHs در صدف های مربوط به ایستگاه های مختلف تفاوت معنی داری داشت (P<0.05). صدف های منطقه رافائل بیشترین غلظت tPAHs و صدف های مربوط به منطقه آب شیرین کن کمترین غلظت ترکیبات مذکور را داشتند. نسبت ترکیبات PAHs در صدف گویای آن بود که این ترکیبات هم از سوختن نفت (منشا پایرولیتیک) و هم از ورود مستقیم آن به دریا (منشا پتروژنیک) ناشی می شوند. به نظر می رسد ایستگاه آب شیرین کن به علت غلظت کمتر و دسترسی زیستی پایین آلاینده ها محل مناسبی برای توسعه فعالیت های آبزی پروری باشد. میانگین غلظت tPAHs در صدف B.helblingii 6/421 نانوگرم بر گرم بوده است که در مقایسه با سایر دوکفه ای های مطالعه شده در سایر نقاط دنیا غلظت درخور توجهی بوده است و نشان دهنده دسترسی زیستی نسبتا بالای این ترکیبات برای آبزیان منطقه است. با توجه به تاثیرات سوء PAHs در سلامتی انسان مطالعه این ترکیبات در ماهیان شیلاتی نیز ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آلودگی PAHs، دوکفه ای B.helblingii، ساحل بوشهر، مدیریت شیلاتی
 • افشین عادلی صفحات 251-261
  برای شناسایی برخی عوامل موقعیتی موثر در رفتار مصرف کنندگان خانگی ماهی در تهران، پرسش نامه طراحی شد. با سنجش پایایی و روایی پرسش نامه، به طور تصادفی از 295 خانوار تهرانی به تفکیک هر یک از مناطق شهرداری تهران پرسش نامه تکمیل شد. میزان اهمیت عوامل موثر و اولویت بندی آنها با استفاده از آزمون فریدمن به دست آمد و مقایسه بین عوامل موثر و اولویت آنها در گروه های مختلف انواع مصرف کنندگان ماهی انجام گرفت. نتایج نشان داد بهداشت محیط، بو و تهویه محیط، شیوه عرضه، نظافت و پوشش فروشنده و رفتار آنها، شلوغی فروشگاه، و طرز چیدمان مهم ترین عوامل موقعیتی خرید و مصرف در انواع گروه های خانوارهای تهرانی اند. کنجکاوی فرد مهم ترین انگیزه اولین مرتبه خرید بوده است. ضمن اینکه بیشتر خریداران به خرید ماهی از ماهی فروشی ها علاقه مندند.
  کلیدواژگان: بازار ماهی، تهران، رفتار مصرف کننده، عوامل موقعیتی، محیط فیزیکی
 • شاهده عبدالعزیزی، صابر خدابنده صفحات 263-274
  استرس های ناشی از آلاینده ها، از جمله فلزات سنگین، به پاسخ های سلولی منجر می شوند که اغلب به صورت تغییرات فراساختاری نمایان می شوند. تغییرات فراساختاری سلول های پوششی مثانه خرچنگ Astacus leptodactylusدر اثر تیمار با کلرید جیوه بررسی شد. 80 قطعه خرچنگ از تالاب انزلی صید و به تعداد مساوی به چهار تانک که هر کدام حاوی یکی از غلظت های 0، 5، 15 و 20 ppb از کلرید جیوه بود، انتقال داده شدند. در پایان دوره تیمار یک هفته ای، ضمن بررسی مرگ و میر، غده سبز نمونه ها به منظور مطالعه با میکروسکوپ الکترونی گذاره در گلوتارآلدهید تثبیت شد. در حالی که تلفاتی در تیمارهای 0 و ppb 5 دیده نشد، در تیمار 15و ppb 20 به ترتیب 20 و 100درصد مرگ ومیر مشاهده شد. سلول های پوششی مثانه در دوز صفر ppb فاقد هر گونه تغییرات فراساختاری بودند. تغییرات فراساختاری این سلول ها در دوز ppb 5 شامل درهم پیچیدگی غشای پایه، تورم و تغییر شکل میتوکندری ها، افزایش درخور توجه تعداد و اندازه واکوئل بود. در دوز ppb 15 علاوه بر تغییرات ذکرشده، دژنره شدن کریستاهای میتوکندری، افزایش بیش از حد واکوئل های بدفرم، و به طور کلی نکروز سلول ها مشاهده شد. نتایج نشان داد که غده سبز خرچنگ دراز آب شیرین می تواند محل اصلی غیر سمی سازی و خروج جیوه غیرآلی واردشده در همولنف باشد و به دلیل تراکم زیادش در بخش مثانه، سبب تغییرات و آسیب های فراساختاری شود و با ایجاد اختلال در مکانیسم دفع مواد زائد و خصوصا تنظیم اسمزی سبب تلف شدن این آبزی شود.
  کلیدواژگان: سلول های پوششی مثانه، کلرید جیوه، فراساختار، میتوکندری، Astacus leptodactylus
 • قاسم عسکری، حامد کلنگی میاندره، علی شعبانی صفحات 275-285
  از شش جایگاه ریزماهواره IC228، IC434، IC720، Bbar3، Bbar7 و Bbar8 به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی ماهی Turcinoemacheilus kossiwigi، در دو رودخانه بریم و خیرآباد، استفاده شد. در مجموع، تعداد 60 نمونه (30 نمونه برای هر رودخانه) استفاده و تعداد 125 الل با متوسط 4/10 الل برای هر لوکوس محاسبه شد. به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد الل مشاهده شده 17 و 6 عدد برای جمعیت رودخانه بریم بود. میانگین هتروزایگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار (He) به ترتیب 467/0 و 843/0 بود. 10 جایگاه ژنی انحراف معنی داری را از تعادل هاردی – واینبرگ نشان داد. نتایج Fst (036/0) و Rst (341/0) تمایز ژنتیکی پایینی را در بین مناطق نشان می دهد. آنالیز واریانس مولکولی فقط 3 درصد تنوع را در بین جمعیت ها نشان داد. بر اساس نتایج، محافظت و بازسازی زیستگاه ها می تواند به افزایش اندازه جمعیت و کاهش خطر آسیب پذیری این گونه در آینده کمک کند.
  کلیدواژگان: بریم، تنوع ژنتیکی، خیرآباد، ریزماهواره، Turcinoemacheilus kossiwigi
 • عباس قیطاسی، سید ولی حسینی، زهره احمدی کردستانی، سید مصطفی عقیلی نژاد، فرزانه شوقعلی نیری صفحات 287-296
  امروزه، ماهی یکی از مهم ترین منابع برای فراهم کردن نیازهای غذایی و حمایت از سلامت انسان در سرتاسر جهان است. در عین حال، مصرف غذاهای دریایی به منزله مسیری مهم در مواجهه انسان با انواع آلاینده های شیمیایی، از جمله فلزات سنگینی نظیر جیوه، گزارش شده است. بنابراین، در این مطالعه ریسک ناشی از مصرف کنسرو ماهی گیدر برای انسان ارزیابی می شود. بدین منظور، میزان جیوه کل موجود در 30 عدد کنسرو ماهی گیدر (Thunnus albacares)، محصول شرکت فامیلا، اندازه گیری سپس، با استاندارد های جهانی مقایسه شد و حد مجاز مصرف هفتگی با توجه به حد مجاز ارائه شده سازمان بهداشت جهانی اعلام شد. نمونه ها مطابق دستورالعمل مرجع (1995AOAC،) و از طریق دستگاه ICP-OES آنالیز شدند. نتیجه نشان داد که میانگین غلظت جیوه در کنسرو ماهی گیدر 126/0 میکروگرم در گرم وزن تر بود که این میزان پایین تر از حد استاندارد تعیین شده از سوی سازمان های معتبر جهانی مانند WHO، FAO، USEPA، FDA، EC و MAFF برای جیوه در ماهیان است. شاخص خطر (HQ) کمتر از 1 بود (54/0) بنابراین، مصرف این محصول خطری جدی (اثر حاد) برای سلامتی مصرف کنندگان از نظر میزان جیوه نخواهد داشت. برای حفظ سلامتی در طولانی مدت و جلوگیری از تاثیرات مزمن ناشی از مصرف کنسرو ماهی گیدر از نظر میزان جیوه، میزان مجاز مصرف آن 56 گرم در روز توصیه می شود. همچنین، اگر هر وعده مصرف ماهی 230 گرم (بر اساس وزن خام) محسوب شود، بر اساس استانداردهای JECFA و USEPA که حداقل میزان مجاز ورود جیوه را به بدن انسان در نظر می گیرند، به ترتیب خوردن 3 و 2 وعده کنسرو ماهی گیدر در هفته مجاز است.
  کلیدواژگان: جیوه، ماهی گیدر (Thunnus albacares)، آلودگی، کنسرو ماهی، ایمنی غذایی
 • علی طاهری صفحات 297-317
  در مطالعه حاضر خواص آنتی اکسیدان پروتئین آبکافت تولیدشده با آنزیم پروتامکس از امعا و احشا و گوشت ماهی یال اسبی بررسی شد و فاکتورهای زیر طی 7 ساعت آبکافت آنزیمی سنجش شد. بیشترین میزان بازیافت نیتروژن امعا و احشا و گوشت به ترتیب 6±89% و 8±93% و بیشترین میزان درجه آبکافت نیز به ترتیب به میزان 3±65% و 7±79% در ساعت هفتم دیده شد. در پروتئین آبکافت امعا و احشا و گوشت بیشترین میزان فعالیت حذف رادیکال آزاد دی فنیل پیکریل هیدرازیل به ترتیب 6±88% و 90% در ساعت های آخر دیده شد که اختلاف معنی داری با ساعت های دیگر داشت (05/0>P). بیشترین میزان جذب در طول موج 700 نانومتر برای پروتئین آبکافت امعا و احشا و گوشت به ترتیب 05/0±99/0 و 04/0±99/0 در ساعت هفتم آبکافت دیده شد. بیشترین میزان کلاته کنندگی پروتئین آبکافت امعا و احشا و گوشت به ترتیب 4±80% و 3±88% بود. فعالیت جلوگیری از اکسایش لیپید در سیستم امولسیون روغن ماهی در آب تا 72 ساعت پس از شروع واکنش حفظ شد (05/0>P). به غیر از فعالیت کلاته کنندگی، دیگر واکنش ها اختلاف معنی داری نسبت به شاهد نشان ندادند. بررسی اسیدهای آمینه نشان داد که گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسید بیشترین میزان را داراست. در نتیجه می توان گفت آبکافت آنزیمی امعا و احشا و گوشت ماهی یال اسبی منجر به تولید پپتیدهای با خواص آنتی اکسیدانی مطلوب می شود و این پروتئین های تولیدی قابلیت استفاده به منزله مکمل غذایی و دارویی را دارند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پروتامکس، پروتئین آبکافت، رادیکال آزاد، ماهی یال اسبی
|
 • Amir Aramoon, Hamid Farahmand, Alireza Mirvaghefi, Mohammad Ali Nematollahi Pages 149-163
  Annually، the large volumes of paper mill effluent to the environment in Iran. The major pulp and paper mill contain a large amount of alcohols and fatty acids and resin acids. Such materials stimulate vitellogenin production and suggested to be an estrogen mimic which cause sterility، sex reversal، yolk advance of replication and disruption of hormone cycles in fishes. Recently، vitellogenin gene quantification is considered as an efficient biomarker for the detection of estrogenic wastewater. Therefore، in this study the real time quantification of vitellogenin gene was used to evaluate the impact of pulp and paper mill on rainbow trout. After LC50 detection، the fish was exposed to 200 and 500 ppm (0. 1 and 0. 25 LC50، respectively) of the pulp and paper mill obtained from Mazandaran and Pars ahvaz company- Iran for 6 and 14 days and compared with control. To evaluate vitellogenin gene expression، the liver was taken from fish on days 0، 6 and 14. RNA was extracted from the tissue and evaluated on 1% agarose gel and Nanodrap. After cDNA synthesis، the samples were subjected to Real time PCR machine and gene expression analysis was performed using Sybr Green method. The results of this study indicated that the 500 ppm treatment stimulate vitellogenin gene expression at both 6th and 14th days exposure، when comparing with control (P< 0. 05). After 6 day exposure، the fish treated with 200 ppm pulp and paper mill did not show significant difference in respect to vitellogenin gene expression، where comparing with control while significant increase (P< 0. 05) was observed after 14th day. This suggest pulp and paper mill influent on vitellogenin gene expression and can be used as a biomarker for such wastewater.
  Keywords: Oncorhynchus mykiss, Gene expression, Vitellogenin, Estrogenic pollution, Pulp, paper mill
 • Zahra Bagheri Dehbarez, Morteza Yousefzadi, Ahmad Noori, Mitra Arman, Parya Parto Pages 165-176
  Aphanius ginaonis is exclusive to the Geno hot spring, located in the Hormozgan province. In this paper some biological aspects of Aphanius ginaonis and contents of its digestive tract and its relation with cyanobacteria (blue-green algae) in the Geno hot spring was examined. Sampling was conducted monthly, samples were fixed in 5% formalin immediately after fishing and transferred to the Ichthyology lab for next steps. In this study the biological characters such as total length, standard length, length of gut, total weight and weight of gut where measured and the sex was determined. Then the digestive tract was opened and its contents were investigated. The contents of each part of digestive tract were examined separately, which were mostly contain cyanobacteria. The digestive tract cyanobacteria were identified by using the valid identification key and determined that Spirulina subsalsa is the most common cyanobacteria in digestive tract in A.ginaonis. It seems that this fish species diet is mostly herbivorous but sometimes also feeds on aquatic insect larvae. As regards in habitat of Geno tooth-carp, 32 species of cyanobacteria have been identified, on the other hand various species of Spirulina are rich of protein, it seems that A.ginaonis are able to identificate and select among various species of cyanobacteria.
  Keywords: Aphanius ginaonis, Fish biology, Cyanobacteria, Geno hot spring
 • Mahdi Paktinat, Bagher Mojazi Amiri, Hamid Farahmand, Mahvash Khodabandeh Pages 177-190
  Vitellogenin (Vtg) is a glycophospholipoprotein precursor of egg yolk which circulating levels of this protein in male and juvenile fish provide a sensitive indication of exposure to endocrine disruptor chemicals. The objectives of the present study were identification and purification of beluga (Huso huso) Vtg using Vtg selective precipitation (EDTA-Mg+2) and excision of Vtg band from reducing gel preparative. In this study, required plasma samples were collected from vitellogenic beluga and Vtg was identified using the specific characteristics of this protein (range of molecular weight, specificity for female, estrogen inducibility, precipitation in the presence of EDTA as well as specific reactivity of putative beluga Vtg with antibodies to beluga Vtg). Vtg highly purified by combination of Vtg selective precipitation and gel preparative. With SDS-PAGE under reducing conditions, beluga Vtg appeared as a major band of ~200 KDa. These data suggest that vitellogenin selective precipitation followed by gel preparative is an efficient procedure for the characterization and purification of beluga Vtg.
  Keywords: Beluga, Gel preparative, Purification, Selective precipitation, Vitellogenesis, Vitellogenin
 • Seyed Ali Jafarpour, Mehrnoush Bagheri Mofidi, Ali Motamedzadegan Pages 191-205
  In this study the feasibility of producing a good quality fish protein powder from mince and surimi of common carp (Cyprinus carpio) and its application in formulation of cookie was evaluated. The chemical composition, color, texture and sensory evaluation of prepared cookies were determined. By replacement of fish protein powder with wheat flour significantly (P<0.05) enhanced the protein content of prepared cookies. The highest L* value (59.46) was allocated to the treatment containing 15% surimi protein powder and the lowest (53.03) was belong to the one prepared with 15% mince protein powder. The hardness of cookies with 5%, 10% and 15% surimi protein powder (SPP) was recorded at 2.31, 2.58 and 3.80 N, respectively; whereas it was 2.74, 3.09 and 3.11 N for treatments containing 5%, 10% and 15% mince protein powder (MPP), respectively. In terms of hardness, there was no significant difference (p>0.05) among the treatments. The same trend was observed in terms of deformation of treatments. According to the panelists, the score of overall liking of the best toward the worst treatments were as control (8.03), 5% SPP (7.11), 10% SPP (6.21), 5% MPP (5.08), 15% SPP (4.92), 10% MPP (3.71) and 15% MPP (3.5), respectively.
  Keywords: Common carp, Surimi, Mince, Fish Protein Powder, Sensory Evaluation
 • Adeleh Heidari, Hamed Mousavi, Sabet, Majidreza Khoshkholgh, Hamid Reza Esmaeili Pages 207-222
  This study was conducted to compare the morphometric and meristic characteristics of up- and downstream Capoeta capoeta populations in Manjil and Tarik dams at three part of Sefidroud River. A total of 100 individuals of Capoeta capoeta including 40, 27 and 33 specimens from upstream and downstream Manjil dam and downstream Tarik dam, respectively were caught by electrofishing. Thirty six morphometric and 12 meristic characteristics were examined. The extracted data were analysed after data standardization using principal components analysis (PCA) and canonical variate analysis (CVA). CVA revealed that these three populations were distinct from each other in morphometric characters. PCA showed that these three populations are distinct from each other in morphometric characteristics (making 3 principal factors). We conclude that different habitat conditions caused by Manjil and Tarik dams may be led to different meristic and morphometric charactristics.
  Keywords: Capoeta capoeta, Sefidroud River, Morphological characteristics, Manjil dam, Tarik dam
 • Gholamreza Rafiee, Kamran Rezaei Tavabe, Mike Frinsko, Harry Daniels, Mohamamd Mehdi Shoeiry Pages 223-236
  The main objective of the present study was investigation on influences of different brackish water sources on freshwater prawn larval quality and developmental indices. For this study, along a larval period, four brackish water treatments with 12 PPT salinity including diluted marine water, brackish water from marine crystalline salt, brackish water with compounds of New formula and brackish water from municipal drinking water and kitchen salt were prepared; Then larval quality and developmental indices such as larval Stage index (LSI), Larval Condition Index (LCI), larvae dry weight, larval period long, tolerance to formalin stress (LC50-24 h) and survival rate were compared among these different treatments. The findings indicated that the balance of calcium and magnesium concentrations in brackish water is very important on growth, quality and larval development of freshwater shrimp larvae. The concentration of potassium ion between the Mysis and Zoa stages is very important on the larval development so that significant difference for LSI at 10 days post hatch in brackish water from New artificial formula is due to appropriate potassium concentration in it. Also the results showed that brackish water prepared from dilution of marine water is the best case for freshwater prawn hatchery and the brackish water from municipal drinking water and kitchen salt is not suitable for the hatchery; so brackish water prepared from dilution of marine water is suggested for the freshwater prawn larval period in hatcheries.
  Keywords: Freshwater prawn, Larval stage index, Larval condition index, Hatchery
 • Alireza Safahieh, Masoomeh Mahmoodi, Kamal Ghanemi, Yadollah Nikpour, Amir Mahdaviani Pages 237-249
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are known as persistent pollutants in marine ecosystem which, originate from several sources and cause many problems for both aquatic organisms and human. The study of PAHs compounds ratio in bivalves can help to determine their source and rout of input in to the sea and such information can be used in fisheries and environmental management. Since oil related industries are well developed in Bushehr coastal waters this area is supposed to be impacted by PAHs. This study was carried out to determine the concentration of PAHs and their source in ark clams (Barbatia helblingii) along Bushehr shoreline. Samples of ark clams (Barbatia helblingii) were collected from five different stations. 30 numbers of clams in same size (mean: 35mm) were collected from each station. They were dissected and their soft tissues were digested in methanol. PAHs content of the samples was extracted by hexane and analyzed using HPLC. Result showed that tPAHs concentration in clams ranged from 125.5 to 634.7 ng g-1(dw). Significant difference was observed between tPAHs concentration in clams belonged to different stations (P<0.05). The maximum and the minimum concentrations of PAHs were measured in clams collected from stations Rafael and Abshirinkon respectively. Results obtained from some relative ratios of single PAHs compounds indicated that Bushsher shore line receives PAHs from both pyrolytic and petrogenic origins. Due to low PAHs concentration and bioavailability in station Abshirinkon, It Appears that this site is suitable place to establish aquaculture fields. The mean concentration of tPAHs in B.helblingii was 421.6 ng g-1which was notably higher than what reported form some other bivalve species from other parts of the world, which is indication of high bioavailability of PAHs. Due to adverse effects of PAHs on human and aquatic life, study of PAHs in edible fishes is necessary.
  Keywords: Bushehr coastline, fishery management, PAHs pollution, ark calm, B.helblingii
 • Afshin Adeli Pages 251-261
  To identify situational influences parameters on fish home consumer’s behavior was designed of questionnaire in Tehran. After the Reliability and viability evaluation of questionnaire. it was prepared and filled randomly for 295 of households of different localities of Tehran with considering the proportion of population in each localities. The degree of importance of effective parameters and their priority were calculated by Fridman test, and the effective parameters with priority was done among all groups of fish consumers. The results showed that, Hygiene Place, smell, ambient ventilation, presentation, cleanliness and clothing seller and their behavior, Crowded store and Picking Method are the most important situational influences purchasing and consumption factors totally of Tehranish households, Curiosity was the main motivation for buying first-order. While buyers are most interested in buying fish from the fish store.
  Keywords: Situational factors, Consumer behavior, Fish market, Physical surroundings, Tehran
 • Shahedeh Abdolazizi, Saber Khodabandeh Pages 263-274
  The induced stress by pollutants such as heavy metal, is caused cellular responses leading to ultrastructural changes. The ultrastructural alternations of epithelial cells in the bladder of crayfish (Astacus leptodactylus) to study the effect of mercuric chloride treatments were conducted. Eighty specimen of crayfish were collected from the Anzali wetland and every 20 of them were divided into four treatments with concentration of 0, 5, 15 and 20 ppb of mercury chloride. After one week of exposure period, their green gland were removed and fixed into glutaraldehyde for TEM study. There was no losses during experiment in 0 and 5 ppb treatments, whereas 20% and 100% of death were recorded in 15 and 20 treatments, respectively. Results did not show any ultrastructural alternation in the epithelial cells of bladder at 0 dose. In 5 ppb treatment, observed ultrastructural alternations were the complexity of basal membrane cells, swelling and deformation mitochondria and the significant increase in the number and size of vacuoles. In 15 ppb dose in addition to mentioned alterations, degeneration of mitochondrial crystals, increasing excessive deformity of vacuoles and in general, necrosis of cells were observed. The results showed that the green gland of crayfish could be the main site of detoxification and removal of the entered mercury in hemolymph. Due to its high accumulation in bladder can cause ultrastructural alterations and damages by disturbing mechanism of waste discharging and specially osmoregulation would cause death in this aquatic organism.
  Keywords: Mercuric chloride, Ultrastructure, Mitochondrial, Bladder epithelial cells, Astacus leptodactylus
 • Ghasem Askari, Hamed Kolangi Miandare, Ali Shabani Pages 275-285
  Six loci microsatellites IC228، IC434، IC720، Bbar3، Bbar7 و Bbar8 were used to determine genetic variability and population structure at Berim and Kheyrabad rivers. Sixty samples (30 individuals for each river) were used. Total 125 alleles were detected with an average 10. 4 alleles per locus. The highest and lowest observed number of alleles was 17 and 6 for Berim population, respectively. The average observed (Ho) and expected heterozygosity (He) was 0. 467 and 0. 843, respectively. 10 Loci of our study showed significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. Results Fst (0. 036) and Rst (0. 341) values showed low genetic differentiation among the populations; also, AMOVA analysis indicated only 3% genetic diversity between populations. Protection and restoration of habitats can help to increase the population size and decrease risk of vulnerability of the species in the future.
  Keywords: Microsatellite, Genetic diversity, Berim, Kheyrabad, Turcinoemacheilus kossiwigi
 • Abbas Gheytasi, Seyed Vali Hosseini, Zohreh Ahmadi Kordestani, Seyed Mostafa Aghilinejhad, Farzaneh Shoghali Pages 287-296
  Nowadays, fish has been considered as one of the most important natural resources to provide nutritional requirements and support human health worldwide. On the other hand, seafood consumption has been reported as an important route of human exposure to a variety of chemical contaminants including heavy metals such as mercury. In this study total mercury levels were measured in 30 canned Yellowfin tuna (Thunnus albacares) from Famyla company product and then were compared with international standards. Weekly limit consumption based on the limit provided by the World Health Organization was provided. Wet digestion method was used and the samples were analyzed by ICP-OES. The results showed that the average concentration of mercury in this product was 0.126 μg/g of wet weight which was less than the allowable amount for human consumption determined by the international organizations such as WHO, FAO, USEPA, FDA, EC and MAFF. In this study, average available methyl mercury in canned Yellowfin tuna was 0.126 μg/g of wet weight which is less than the safety level of methyl mercury in fish. Risk index (HQ) was below 1 (0.54) therefore, the consumption of this product is not a serious threat to the consumer’s health and according to USEPA and JECFA standards, consumption of 2-3 meals of canned Yellowfin tuna per week is allowed.
  Keywords: Mercury, Yellowfin tuna (Thunnus albacares), Pollution, Canned fish, Food safety
 • Ali Taheri Pages 297-317
  In this study antioxidative property of Cutlassfish (Trichiurus lepturus) protein hydrolysate produced in 7 hours hydrolysing by Protamex from fish viscera and meat has been investigated. Maximum nitrogen recovery and degree of hydrolysis was 89±6%, 65±3%, and 93±8%, 79±7% for viscera and meat hydrolysate, respectively. Maximum DPPH free radical scavenging activity was 88±6% and 90% for viscera and meat hydrolysate, respectively (P<0.05). Maximum absorption of 700 nm wave length was 0.99±0.05 and 0.99±0.04 in 7th hour for viscera and meat hydrolysate, respectively. Maximum metal chelating activity was 80±4% and 88±3% for viscera and meat hydrolysate, respectively. Fish oil in water emulsion system showed antioxidative capacity until 72 hours after starting the reaction (P<0.05). All reactions didn’t show any differences in compare to standards unless chelating activity. Glutamic acid and aspartic acid was in maximum range. In conclusion, viscera and meat protein hydrolysate of Cutlassfish have good antioxidative properties and could be used as food additives after clinical approve.
  Keywords: antioxidant, cutlassfish, free radical, protamex, protein hydrolysate