فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
پیاپی 30 (بهار 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/03/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود بشیری* صفحات 1-15
  پیرامون ادبیات معاصر ایران، اعم از نظم و نثر، در این سه دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی ایران، کتاب های متعدد و متنوعی نوشته و منتشر شده است. هریک از این آثار، از جهاتی درخور توجه و بررسی اند و نیز دارای ویژگی های خاص خود هستند که در جای خود استفاده می شوند. از بین این آثار گوناگون، ادبیات معاصر ایران (نثر) از محمدرضا روزبه، تاحدودی با سایر آثار منتشرشده دیگری که در این دوره به بازار نشر کتاب عرضه شده اند متفاوت است. هرچند این کتاب نیز از جهاتی از ایراد و اشکال خالی نیست، اما به علت انتخاب درست نمونه ها و شواهد گوناگون از نثر فارسی در دوره معاصر و همچنین، نقد و تحلیل نسبتا قابل قبول تعدادی از این نمونه ها و حجم تاحدودی کم آن و نیز با توجه به در نظر گرفتن این نکته که کتاب به مثابه درسنامه و متن آموزشی برای دوره تحصیلی کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی تالیف شده است، می توان گفت که در مقایسه با کتاب های مشابه محاسن، مزایا، و امتیاز هایی دارد و به این جهت، بایسته است به آن به منزله متن آموزشی برگزیده توجه شود و از آن برای تدریس واحد درسی مورد نظر، یعنی ادبیات معاصر ایران (نثر)، استفاده شود. در این نوشته، کوشش شده است به لحاظ ابعاد شکلی و ظاهری و نیز از جهت محتوایی، به جنبه های قوت و ضعف این اثر پرداخته شود و این موارد به مخاطبان این کتاب، که بیش تر دانشجویان زبان و ادبیات فارسی اند، ارائه شود.
  کلیدواژگان: ادبیات معاصر، نثر، نقد کتاب، درسنامه، محمدرضا روزبه
 • حکیمه دبیران، اعظم برامکی* صفحات 17-33
  گزیده تاریخ بیهقی، با شرح و توضیح نرگس روان پور، یکی از کتاب های موفقی است که استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی برای تدریس در مقطع کارشناسی به آن توجه بسیاری داشته اند. اهمیت تاریخ بیهقی و توجه روزافزون به گزیده مذکور و نقش این گزیده در آشنایی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی با این اثر ارزش مند، نگارندگان را بر آن داشت تا افزون بر ذکر مزایا و نقاط قوت گزیده، پاره ای از کاستی های آن را ارزیابی کنند و پیشنهادهایی جهت بهترشدن کتاب، از نظر ساختار و محتوا، ارائه دهند. در این مقاله، علاوه بر توجه به اشتباهات چاپی و اشکالات نگارشی، سعی شده است مواردی که نویسنده از آن ها با عنوان مشکلات ناگشوده متن نام می برد، بررسی شود و نکات مبهم متن برای مخاطبان گزیده و شرح داده شود؛ البته ضروری بود بخش هایی از تاریخ بیهقی آورده می شد تا خط سیر منطقی حوادث منجر به سقوط و اضمحلال پادشاهی قدرت مند غزنوی نشان داده می شد که گزیده فاقد آن هاست
  کلیدواژگان: تاریخ بیهقی، صفه تاج، معتمد، ناصری و بغوی، نرگس روان پور
 • مهدی دشتی* صفحات 35-55
  این نوشتار، با هدف بررسی و نقد کتاب نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق الطیر، نوشته حمیرا زمردی، استادیار دانشگاه تهران، فراهم آمده است. حاصل این بررسی این است که اولا، مبنای کار نویسنده در این کتاب، پذیرش بی علت و غیرعلمی نظریه ای است که از جانب برخی غربیان، در باب ادیان و اساطیر و ارتباطشان با یک دیگر و نحوه پیدایی شان ابراز شده است. ثانیا، روش کار نویسنده مبتنی بر روش علمی و پژوهشی نیست؛ زیرا در سراسر کتاب در هر بخش، نخست مطالبی از اساطیر ملل گوناگون آورده می شود و آن گاه، با تقطیع ابیاتی از شاهنامه یا آثار نظامی و عطار چنین القا می کند که متون نام برده نیز متاثر از همان اساطیر و درواقع، مبین آن هاست. ثالثا، بی توجهی نویسنده به فردوسی، نظامی و عطار از حیث اعتقاد آگاهانه و راسخ ایشان به اسلام و تجلی فرهنگ اسلامی است که در جای جای آثارشان به چشم می خورد و بینونتی تام با اساطیر و نظریات به اصطلاح اسطوره شناسان دارد. در نتیجه، حاصل کار نویسنده تلاشی است برای مشابه جلوه دادن متون سترگ ادب کلاسیک فارسی با دیدگاه های ایدئولوژیک اسطوره شناسان غربی و این که این ها چیزی نیست جز همان اساطیر الاولین.
  کلیدواژگان: اساطیر، ادیان، اسلام، فردوسی، نظامی و عطار
 • احمد رضایی* صفحات 57-73
  با چراغ و آینه دومین اثر شفیعی کدکنی درباره جنبه های گوناگون شعر معاصر فارسی است. این اثر، به گفته مولف، تکمله ادوار شعر فارسی است. کتاب مذکور مجموعه ای است از تاریخ ادبیات، نقد ادبی، و ادبیات تطبیقی. در این مقاله، جنبه های گوناگون ساختاری و محتوایی اثر، شامل ویژگی های برجسته و برخی کاستی های احتمالی آن، مانند عنوان اثر، کامل نبودن معیارهای کار، اختصار و ایجاز، ابهام برخی موضوعات، ارجاع ناتمام به برخی از منابع تحقیق، به روز نشدن برخی مقالات، احاله به آینده و تبیین نشدن اصطلاح معاصر بررسی شده است. کاستی هایی که رفعشان می تواند سودمندی کتاب را افزون کند. درنهایت، مواردی نیز به منزله پیشنهاد ارائه شده است.
  کلیدواژگان: نقد، تحلیل، با چراغ و آینه، شعر معاصر، نقد تطبیقی
 • سهیلا فرهنگی صفحات 75-88
  دستور زبان فارسی از دیدگاه رده شناسی نوشته شهرزاد ماهوتیان و ترجمه مهدی سمائی، از سلسله کتاب هایی است که به منظور مقایسه زبان های گوناگون و بررسی آن ها، براساس معیارهای جهانی و فراگیر و فراهم کردن داده هایی واحد و نظام مند برای محققان زبان شناسی نظری و پژوهشگران رده شناسی نوشته شده است. این کتاب، از بعد پژوهشی کتاب ارزش مندی است، اما در ابعاد ظاهری و ساختاری و محتوایی، کاستی هایی دارد که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود. از آن جا که این کتاب، برای واحد درسی ساخت زبان فارسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نور تدریس می شود، ضرورت دارد که در چاپ های بعدی به دقت بازنگری شود.
  کلیدواژگان: دستور زبان، زبان فارسی، رده شناسی، شهرزاد ماهوتیان
 • عطاالله کوپال* صفحات 89-90
  در پاره ای از کشورهای جهان، اواخر نیمه دوم قرن بیستم تا عصر حاضر با عنوان دوره پسا مدرن نام گذاری شده است. این نام گذاری سبب شد که فرهنگ، هنر، دانش، و کنش های اجتماعی این دوران در این جوامع، همواره با صفت پسا مدرن تلازم یابد. از این رو و به طریق اولی، ادبیات این عهد نیز با این صفت همراه شد و هریک از منتقدان و فیلسوفان غربی، ویژگی هایی برای ادبیات این دوره تعریف کردند. مقاله حاضر، ضمن بررسی این ویژگی ها، به نقد کتاب پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران، نوشته منصوره تدینی می پردازد و فراز و نشیب و کفایت سخن علمی این کتاب را بررسی می کند.
  کلیدواژگان: پسا مدرنیسم، ادبیات داستانی، نقد ادبی، نظریه پردازان پسا مدرنیسم
 • ناصر نیکوبخت* صفحات 91-103
  گرایش به مقاله نویسی در مجامع علمی کشور، به ویژه در بین استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها، ضرورت آشنایی با شیوه های نگارش با معیارهای علمی را امری اجتناب نا پذیر کرده است. آثاری همچون آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی اثر محمود فتوحی اقدامی بایسته برای پاسخ گویی به این ضرورت است. تدوین و تنظیم آثاری از این نوع نیازمند دقت نظر و وسواس علمی مطلوب، آشنایی با انواع روش های معیار و روزامد، مطالعه آثار متقدم در همین موضوع، و بایسته های دیگری است که خوشبختانه غالب این ویژگی ها در تالیف این اثر مشهود است.
  این مقاله حاصل بررسی اجمالی اثر و یادآوری پاره ای سهوهای نگارشی و ویرایشی راه یافته در متن است که در صورت پذیرش مولف، امید است با رفع آن ها در چاپ های آتی، اثری پیراسته تر به مخاطب عرضه شود.
  کلیدواژگان: آیین نگارش، مقاله نویسی، ساختار مقاله، مرجع شناسی
|
 • Mahmoud Bashiri* Pages 1-15
  In the last three decades after the Islamic Revolution of Iran، a wide variety of books have been written about the contemporaray literature of Iran in both prose and poetry form، each having its own specific characteristics. Among all these books “The Contemporary Literature of Iran- Prose” written by Mohammadreza Ruzbeh is different to some extent. However، the mentioned book is not far from some faults it comprises the proper samples and an extensive amount of contemporary proses within acceptable review and analysis of them، all gathered in a small volume. It should be also considered that this book has been selected as a refrence book of bachelor course of Persian literature. Therefore، it is of great importance including several benefites and points and can be regarded as a chosen training text in educational courses. In this article the stengnth and weakness aspects of this book has been investigated.
  Keywords: The Contemporary Literature, Prose, Book Review, Textbook, Mohamadreza Ruzbeh
 • Hakimeh Dabiran, Azam Baramaki* Pages 17-33
  Selection of Tarikh e Beyhaqi with Ravanpoor description is one of successful books that the teachers and students of language and literatures field used it in bachelor term time. Importance of Tarikh e Beyhaqi and attention to this selective book and role of this selection to acquaint student with Tarikh e Beyhaqi، caused to writers express its advantage and strengths. They also evaluated its deficiency. And at the end they offered suggestion to be better its structure and content. This research in addition to attend to typographical errors and punctuation errors، and it tries to be explained ambiguities of this selection for its addressee. Also this research tries to mention the parts of Tarikh e Beyhaqi that it is essential to show logical process of collapse of Ghaznavian dynasty but selection lacks them.
  Keywords: Tarikh e Beyhaqi_porch of crown_reliable_Naseri_Baghavi_Narges Ravan poor
 • Mehdi Dashti* Pages 35-55
  This paper is provided whit the aim of review and critique of «comparative review of religion and mythology in Shahnameh of Ferdowsi، Khamseh of Nezami and Mantiq Al-Tayr of Attar» written by Dr. H. Zomorrodi professor at The University Of Tehran. The Results of this study، primarily is that the basis of the author in this book، is accepting an irrational and unscientific theory from some Western about religions and myths and their relationship with each other and how they are emerged، have been expressed. Second، Methods of author ''s research is not based on the scientific methods، because on whole of the book، in each part، the author first brings some contents of the myths of various nations and then by cutting verses of Shahnameh or Khamseh or Mantiq Al-Tayr inspires that those texts are affected by those myths and they are revealed. Third، is the author’s neglect in connection with the Ferdowsi، Nizami and Attar and their firm as a conscious belief in Islam and Islamic culture manifested that seen in their workd from place to place which is totally different with myths and theories are the so-called mythology. The results of the author ''s work is an attempt to show that there is a similarity between the great texts of Persian classical literature and the ideological view of Western Mythologists، and that they are nothing but Asatir Al-Avvalin.
  Keywords: Myths, Religions, Islam, Ferdowsi, Nezami, Attar
 • Ahmad Rezaei* Pages 57-73
  The book BaCheragh-o-Ayene is second separated work of Shafiekadkaniaboutvarious aspectsof contemporary Persianpoetry; According tothe author، thisbookCompletes another his book: Advar-e- sher-e- Farsi. Thebook، is a collection ofLiterary history، literary criticism and comparative literature. This book was formed from five main sections، fourjoined،apartnamed final wordindex andresources. Inthisstudy، we haveexamined various aspects of thestructure and contentof this book including: Someprominentfeaturesand someits possibleshortcomings، such as title، itsshortcoming criteria and ambiguity ofcontemporary. The shortcomings،Iftheauthorremovethem،the book will also be useful. Finally، some caseshave beensuggested
  Keywords: Review, analyze, Ba CheraghoAyene, contemporarypoetry, comparative criticism
 • Ataollah Koopal* Pages 75-88
  The period beginning from the second half of the twentieth century to the present time، in some countries، has been named as the postmodern. This kind of naming caused the culture، art، knowledge، and the social reactions of this era to be often associated with the term postmodern. Hence، the literature of this period eminently has been associated with the adjective; postmodern too. Each of the critics and philosophers of the West have defined some characteristics for the literature of this period. The present paper، while considering some of these characteristics، analyzes the book Postmodernism in Literary Fiction of Iran written by Dr. Mansoureh Tadaion، and deals with ups and downs and the adequacy of the mentioned book.
  Keywords: Postmodernism, Literary fiction, Literary criticism, Postmodern theorists
 • Ataollah Koopal* Pages 89-90
  The period beginning from the second half of the twentieth century to the present time، in some countries، has been named as the postmodern. This kind of naming caused the culture، art، knowledge، and the social reactions of this era to be often associated with the term postmodern. Hence، the literature of this period eminently has been associated with the adjective; postmodern too. Each of the critics and philosophers of the West have defined some characteristics for the literature of this period. The present paper، while considering some of these characteristics، analyzes the book Postmodernism in Literary Fiction of Iran written by Dr. Mansoureh Tadaion، and deals with ups and downs and the adequacy of the mentioned book.
  Keywords: Postmodernism, Literary fiction, Literary criticism, Postmodern theorists
 • Naser Nikoubakht* Pages 91-103
  Tending essay، in particular masters and students on MA and PH. D degree، in Iranian scientific society، it is an unavoidable to recognize necessarily edition methods within scientific standards. A work like Principle of Scientific – Scholarly Edition by Dr. Mahmoud Fotuhi، is a necessitous motion that response to this necessity. Moreover noticing sorts of standards and updated method، edition and compilation of this kind of books need idealistic scientific scrupulosity and precision، studying pioneer books in this subject and other necessaries. Fortunately most of this specifications is obvious in compiling this book. This paper is consequence of considering this work and recalling some editional lapses in the text which، by accepting by author، hoped to removed them in next publication to present a trim work for readers.
  Keywords: Edition Principle – Essay – Structure of Article – Referenceology