فهرست مطالب

یافته - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 60، تابستان 1393)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 60، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیدمحمود رضا طاهریان، محمدحسن کایدی*، اسدالله حسینی، احمد بهرهی صفحات 5-16
  مقدمه
  کنه ها انواع عوامل بیماریزا از قبیل آربوویروس ها، باکتری ها و انگل ها را به انسان و حیوانات انتقال می دهند. اهمیت آنها به عنوان ناقل ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به انسان، به اثبات رسیده است. لذا شناسایی فون کنه ها در یک منطقه، در پایش برنامه های کنترل آن ها و در نتیجه پیشگیری از بیماری ها بسیار حائز اهمیت می باشد.
  مواد و روش ها
  دام ها و کنه های روستاهای شهرستان خرم آباد جمعیت مورد مطالعه ما را شامل می شدند. از 40 روستا کنه ها از دام های اهلی جدا شدند و با استفاده از کلیدهای تشخیصی معتبر مانند کلید تشخیصی کنه های سخت روسیه و سایر کلیدهای موجود اقدام به تشخیص نمونه ها در سطح جنس و گونه گردید.
  یافته ها
  از 800 دام مورد بررسی تعداد 3156 عدد کنه سخت جدا گردید از کل کنه های صید شده تعداد 2319 کنه (73%) در گوسفندان، 823 عدد (26%) در بزها و 14 کنه (1%) در گاوها صید شدند. از نظر تنوع کنه های صید شده تعداد چهار جنس هیالوما، درماسنتور، همافیزالیس و ریپی سفالوس از دام ها جدا گردید. از جنس هیالوما سه گونه (هیالوما آناتولیکوم، هیالوما آسیاتیکوم و هیالوما مارژیناتوم)، از جنس درماسنتور گونه مارژیناتوس، از جنس همافیزالیس گونه سولکاتا و از جنس ریپی سفالوس گونه سنگووینوس شناسایی گردیدند.
  بحث و نتیجه گیری
  در این بررسی چهار جنس و شش گونه از کنه های ایگزودیده از دامها جدا گردید. با توجه به اهمیت این گونه ها در انتقال بیماری ها به انسان، مسئولین بهداشتی و سازمان های ذیربط باید اقدامات بهداشتی مناسب جهت کنترل و مبارزه با این انگل های خارجی را به عمل آورند.
  کلیدواژگان: کنه، فون، ایگزودیده، خرم آباد
 • غلامرضا گودرزی، سمیه مومنی مفرد*، پگاه شکیب صفحات 17-23
  مقدمه
  شایع ترین علت مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در اشریشیاکلی، تولید آنزیم های بتالاکتاماز می باشد. متاسفانه دسته ای از این آنزیم ها، به نام «بتالاکتاماز های وسیع الطیف» (ESBLs) قادرند سفالوسپورین های نسل سوم جدید و آنتی بیوتیک آزترونام را نیز غیر فعال کنند. مطالعات متعددی در ایران و سایر نقاط جهان، فراوانی ESBLs را گزارش کرده اند. لذا هدف از این مطالعه، تعیین حساسیت میکروبی و فراوانی ESBLs در بین ایزوله های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک شهرستان دلفان، لرستان در سال1391 بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر، 100 ایزوله اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک از بیماران بستری در بیمارستان ابن سینای شهرستان دلفان جمع آوری و تعیین هویت شد. حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به روش انتشار از دیسک بر روی محیط مولر - هینتون آگار ارزیابی گردید. بررسی فنوتیپی تولید ESBLs در بین ایزوله های مورد آزمایش، با استفاده از از دیسک های سفوتاکسیم، سفتازیدیم و سفپودوکسیم به تنهایی و در ترکیب با کلاولونیک اسید (دیسک ترکیبی) انجام پذیرفت.
  یافته ها
  در بین 100 ایزوله جمع آوری شده، بیشترین میزان مقاومت به آمپی سیلین (85%) و هیچ مقاومتی به ایمی پنم دیده نشد. همچنین نتایج آزمون دیسک ترکیبی نشان داد که 80% ایزوله ها ESBLs مثبت می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهدکه فراوانی ESBLs در شهرستان دلفان بالاست. لذا شناسایی ایزوله های ESBLs مثبت توسط آزمایشگاه های میکروب شناسی به روش دیسک ترکیبی، و تا حد ممکن، پرهیز از درمان تجربی بیماران بستری می تواند کارایی آنتی بیوتیک های بتالاکتام را ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: بتالاکتامازهای وسیع الطیف، اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک، آنتی بیوتیک های بتالاکتام
 • پرویز بهرامی، علی فرهادی، یزدان موحدی* صفحات 24-31
  مقدمه
  هدف اصلی مطالعه حاضر توصیف فراوانی علل تشنج در بیماران تشنجی مراجعه کننده به طور سرپایی به درمانگاه مغز و اعصاب شهرستان خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در شهرستان خرم آباد انجام شد و پرونده بیماران مراجعه کننده در طی 15 ماه از اول فروردین 1390 تا آخر خرداد 1391 مورد بررسی قرار گرفت. از میان متغیرهایی که بررسی شده شیوع سنی و جنسی تشنج، وجود سابقه خانوادگی، وجود اختلال در سطح کلسیم خون، سدیم خون، قند خون، وجود سابقه عفونت مغزی، وجود سابقه تروما و تومور اهمیت ویژه ای داشت.
  یافته ها
  از 221 بیمار مورد مطالعه 54% مرد و 46% زن بودند، شایع ترین گروه سنی درگیر، گروه 19-10 سال بودند که 34% موارد را شامل می شد، 7/7% بیماران سابقه خانوادگی مثبت داشتند، 45% بیماران اختلال در سطح کلسیم خون داشتند، 90% بیماران اختلال در سطح قند خون داشتند، هیچ بیماری اختلال در سطح سدیم خون نداشت، 90% موارد دارای سابقه عفونت مغزی داشتند، 7/7% بیماران سابقه ای از تروما داشتند، 75/6% بیماران صرع ایدیوپاتیک داشتند، 45% بیماران سابقه تومور داشتند و در 1/35% موارد علت تشنج در پرونده آنها ذکر نشده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  گرچه تشنج در بیشتر موارد اختلال خوش خیمی محسوب می شود، ولی فراوانی آن دسته از تشنج ها که نیازمند بررسی، تشخیص و برنامه ریزی درمانی ویژه هستند، آن قدر هست که در هر مورد شرح حال کامل، معاینه دقیق و ارزیابی پاراکلینیک انجام شود، زیرا ارزیابی تشخیصی روی تصمیمات درمانی، مشاوره خانوادگی، نیاز به پیگیری شدن و پیگیری خاص این بیماران تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: تشنج، صرع ایدیوپاتیک، سابقه خانوادگی، تروما
 • سهیلا اکبری، مژگان کاویانی، آزاده محمدی پور*، مهین عادلی صفحات 32-39
  مقدمه
  علاوه بر باردار سلامت مادر و . هدف از این مطالعه مقایسه شاخص توده بدنی قبل از بارداری با میزان اضافه وزن دوره بارداری در بروز دیابت بارداری و ماکروزومی بر اساس تعریف جدید دیابت بارداری است.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی بود که بر روی زنان باردار 18 تا 35 ساله بدون ابتلا به بیماری زمینه ای انجام شد. نمونه گیری به صورت متوالی در دسترس انجام شد. در اولین ماه از بارداری وزن و قد زنان و فشارخون آن ها و همچنین قند خون ناشتای آن ها اندازه گیری شد. دومین ارزیابی در هفته های 2824 بارداری به صورت اندازه گیری مجدد وزن و انجام تست غربالگری دیابت بارداری (GCT) انجام گرفت. سومین ارزیابی در پایان بارداری به صورت اندازه گیری وزن مادر و وزن نوزاد انجام شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده از آزمون t مستقل و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 600 زن باردار ارزیابی شدند. میانگین شاخص توده بدنی قبل از بارداری در زنان مبتلا به دیابت بارداری و مادران دارای نوزادان ماکروزوم، به طور معنی داری بیش از زنانی بود که عوارض فوق را نداشتند (0/0001=P). میانگین میزان اضافه وزن کسب شده در دوره بارداری در زنان مبتلا به دیابت بارداری و نوزادان ماکروزوم به طور معنی داری بیش از زنانی بود که به عوارض فوق دچار نشدند (بترتیب 0/0001=P و 0/039=P). شاخص توده بدنی قبل بارداری در مقایسه با اضافه وزن کسب شده در دوره بارداری همبستگی بیشتری با دیابت بارداری داشت (0/278 در مقابل 0/077).
  بحث و نتیجه گیری
  شاخص توده بدنی قبل بارداری در مقایسه با میزان اضافه وزن دوره بارداری همبستگی بیشتری با دیابت بارداری و ماکروزومی دارد.
  کلیدواژگان: اضافه وزن بارداری، شاخص توده بدنی، دیابت بارداری، ماکروزومی
 • هدایت نظری، علی فرهادی، مژگان جاریانی، رضا حسین آبادی*، سارا عسگری، مجید مجیدی مهر صفحات 40-48
  مقدمه
  در طی بارداری، تغییرات جسمی و روحی عمده ای در زنان باردار رخ می دهد و این دوره به عنوان یک دوره آسیب پذیر در زنان در نظر گرفته می شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روان زنان در دوران بارداری انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 280 زن باردار مراجعه کننده به 7 مراکز بهداشتی- درمانی شهر خرم آباد بررسی شدند. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب مراکز بهداشتی- درمانی و روش نمونه گیری تصادفی نظام دار برای انتخاب زنان استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بود. پس از جمع آوری داده ها با نرم افزار spss و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 43/6% از زنان باردار از نظر سلامت روان مشکوک بودند. بالاترین میانگین نمرات مربوط به اختلال عملکرد اجتماعی(7/81) و کمترین مربوط به افسردگی(2/86) بود. در این مطالعه بین بارداری ناخواسته و جنسیت جنین با سلامت روانی زنان باردار ارتباط معناداری وجود داشت (p<0.05). همچنین میزان اضطراب زنانی که در سه ماهه سوم بارداری قرار داشتند نسبت به زنانی که در سه ماهه اول بارداری بودند به طور معناداری بالاتر بود (p<0.05). همچنین میزان اضطراب زنانی که در سه ماهه سوم بارداری قرار داشتند نسبت به زنانی که در سه ماهه اول بارداری بودند به طور معناداری بالاتر بود (p<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه و اهمیت سلامت روانی زنان باردار و تاثیرآن بر سلامت جنین و نوزاد، پیشنهاد می شود مشاوره روانپزشکی به عنوان جزیی از برنامه معمول مراقبت های بارداری مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، اضطراب، افسردگی، زنان باردار
 • فرهاد شاهسوار، مهرزاد جعفرزاده، مریم سلیمانی نژاد، شهاب فروتنی، علیرضا سالک مقدم* صفحات 49-54
  مقدمه
  لنفوم هوچکین یک نوع بدخیمی سلول های سیستم ایمنی است و حدود 30% کل لنفوم ها را تشکیل می دهد. این بیماری براساس یافته های هیستوپاتولوژیک به چهار زیرگروه تقسیم می شود. گزارش های اخیر نشان می دهد که کموکاین SDF1 در رشد، بقا و متاستاز بسیاری از سرطان ها مثل سینه، پروستات و پانکراس نقش اساسی دارند اما تاکنون بیان آن و بویژه پذیرنده های آن یعنی CXCR4 و RDC1 در لنفوم هوچکین بررسی نشده است. لذا در این مطالعه برای نخستین بار بیان پذیرنده های SDF1 در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از بیوپسی های بدست آمده از 40 بیمار مبتلا به لنفوم هوچکین لام تهیه شد و با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی وجود پذیرنده های SDF1 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با مقایسه یافته های حاصل از ایمونوهیستوشیمی در بیان CXCR4 و RDC1 با اطلاعات بالینی بیماران ارتباط بین این مولکول ها با زیرگروه بیماری تعیین گردید.
  یافته ها
  هر دو پذیرنده SDF1 در سطح سلول های هوچکین و Reed-Sternberg بیان می شوند. CXCR4 نه تنها در سطح سلول های هوچکین و Reed-Sternberg بلکه در سطح سلول های نرمال و واکنشی اطراف سلول های توموری نیز بیان می شود. ولی RDC1 تنها در سطح و داخل سیتوپلاسم سلول های توموری بیان می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که RDCمی تواند به عنوان یک مارکر برای تشخیص لنفوم هوچکین مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه مطالعات بیشتر با استفاده از حجم نمونه بزرگتر و تکنیک های دقیق تر جهت تایید نتایج این مطالعه ضروری می باشند.
  کلیدواژگان: لنفوم هوچکین، SDF1، CXCR4، RDC1
 • شهره دادفر، مریم میرلوحی*، عبدالله قاسمی پیربلوطی، آذین پور خلیلی صفحات 55-63
  مقدمه
  ریحان با نام علمی basilicum Ocimum یکی از سبزیجات رایج معطر خوراکی است که در طب سنتی خواص مفیدی برای آن شناخته شده است. هدف از انجام این تحقیق در مرحله اول مقایسه قدرت ضد میکروبی اسانس روغنی ریحان سبز و ریحان بنفش در شرایط آزمایشگاهی جهت انتخاب نمونه واجد ترکیبات زیست فعال با پتانسیل کاربردی بیشتر و در مرحله بعد مقایسه اثر استفاده از دو حالت اسانس و پودر خشک نمونه انتخاب شده در گوشت چرخ شده گاو در ثبات جمعیت میکروبی و افزایش مدت ماندگاری آن در یخچال بود.
  مواد و روش ها
  در بخش اول این تحقیق، قابلیت ضد میکروبی دو اسانس ریحان سبز و ریحان بنفش با روش انتشار دیسک بررسی شد. بر اساس نتیجه بدست آمده، در بخش دوم تحقیق اثر اسانس ریحان سبز در سطح 0/1 درصد و معادل پودر خشک آن (22درصد) در گوشت گاو خام به منظور بررسی جمعیت میکروبی کل در مدت 10 روز نگهداری در یخچال در مقابل نمونه شاهد ارزیابی شد.
  یافته ها
  اسانس ریحان سبز در غلظت 20 میلی گرم برمیلی لیتر با تفاوت معنی داری (0/05>P) نسبت به اسانس ریحان بنفش در جلوگیری از رشد باکتری برتری داشت. این تفاوت در غلظت های 5 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر نیز به شکل نسبی قابل مشاهده بود. در بخش دوم آزمایشات مشخص شد که استفاده از هر دو تیمار حاوی اسانس در سطح 0/1 درصد و پودر خشک گیاه ریحان سبز (22 درصد) در کاهش جمعیت میکروبی موثر بوده است. اگرچه پودر خشک در روز های آخر نگهداری خواص ضد میکروبی قوی تری را نسبت به اسانس نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشاد داد که هر دو حالت اسانس و پودر خشک گیاه ریحان سبز در افزایش پایداری میکروبی گوشت طی دوره نگهداری موثر بودند. با ذکر اینکه پودر خشک قابلیت نگهدارندگی بیشتری را در انتهای دوره نشان داد. بنابراین می توان از این مواد طبیعی به عنوان جایگزین نگهدارنده های سنتزی به منظور کاهش بیماری های مصرف کننده و بهبود عطر و طعم غذا استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ریحان سبز و قرمز، قدرت ضد میکروبی، گوشت گاو، دوره یخچال گذاری
 • آذین علوی*، سامیه کریمی، صغری فلاحی، سهیلا اکبری، امیره وفایی پور صفحات 64-70
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثربخشی دو رژیم درمانی نگهدارنده و انفوزیون پیوسته سولفات منیزیم در درمان زایمان زودرس در زنان حامله 34-26 هفته بود.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی یک سو کور بر روی 70 زن باردار با تخصیص تصادفی انجام گرفت. در هر کدام از گروه ها با gr4 سولفات منیزیوم وریدی، در cc200 دکستروز 5% طی 20-15 دقیقه gr 20 سولفات منیزیوم وریدی طی 10 ساعت (با سرعت gr/hr2) بصورت انفوزیون وریدی (گروه A) و یا به مدت 12 ساعت سولفات منیزیوم gr/hr 2 به عنوان درمان نگهدارنده (گروه B) تجویز شد. اطلاعات بیماران جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS 13 و با تست های آماری T test و Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. P کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  توقف دردهای زایمانی بعد از 24 و 48 ساعت، یک هفته، هفته 34 در گروه B در مقایسه با گروه A به طور معنی داری بیشتر بود. اما بین توقف دردهای زایمانی تا هفته 37 در دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تعداد روزهای حاملگی و آپگار دقیقه 5 نوزاد در گروه B بیشتر از گروه A بود و میزان بستری نوزادان در NICU در گروه B کمتر از گروهA بود.
  بحث و نتیجه گیری
  رژیم درمانی نگهدارنده با سولفات منیزیوم از رژیم درمانی تزریق پیوسته آن در متوقف کردن دردهای زایمانی موثرتر است که برای جلوگیری از زایمان زودرس توصیه می شود.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، سولفات منیزیم، درمان نگهدارنده
 • نوش آفرین صفری، علی عباس میرآقایی، شیرین قاضی*، کبری مرادی صفحات 71-79
  مقدمه
  هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تقید به نماز و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد می باشد.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد و نمونه ای به حجم 400 نفر براساس جدول مورگان با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب از جامعه فوق انتخاب شد. برای گردآوری داده ها درباره تقید به نماز از پرسشنامه تقید به نماز پناهی (1382) و برای سنجش سلامت روان از فرم 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر (1979) استفاده شد. در مطالعه مقدماتی ضریب پایایی برای پرسشنامه تقید به نماز 0/906 و برای پرسشنامه سلامت عمومی ضریب پایایی 0/95 بدست آمد. در این تحقیق از نشانگرهای توصیفی (فراوانی، درصد و درصد تراکمی) و از آزمون استنباطی همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان دادند که 68/7 درصد از دانشجویان مورد مطالعه به طور خیلی زیاد، 26/5 درصد به طور زیاد، 3/8 درصد به طور متوسط، و فقط 1 درصد به طور کم و بسیارکم دارای تقید به نماز هستند. براساس یافته ها 47/5 درصد از نمونه مورد بررسی دارای هیچ یا کمترین حد اختلال در سلامت روان، 33/3 درصد از نمونه دارای اختلال در سلامت روان به طور خفیف، 14/5 درصد از نمونه دارای اختلال در سلامت روان به طور متوسط، 4/7 درصد از نمونه دارای اختلال در سلامت روان به طور شدید بوده اند. نتایج همچنین نشان دادند که همبستگی معنی داری بین تقید به نماز و سلامت روان هم در مقیاس کلی سلامت روان و هم در هر کدام از خرده مقیاسهای سلامت روان وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش با اتخاذ روش های مناسب می توان به بالا بردن سطح سلامت روانی دانشجویان کمک نمود. اتخاذ برنامه های فرهنگی جهت تقویت تقیدی به نماز از پایه ابتدایی امکان بالا بردن سلامت روانی دانش آموزان را در سالهای بعد افزایش خواهد داد.
  کلیدواژگان: تقید به نماز، سلامت روان، دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • محمود کریمی*، فرخنده امین شکروی، ایرج ضاربان، جلیل کوهپایه زاده، حمید برادران، علیرضا خوشدل صفحات 80-90
  مقدمه
  اگر چه یائسگی قسمتی از فرایند طبیعی زندگی زنان است اما عوارض آن می تواند بر سلامت و کیفیت زندگی زنان موثر باشد، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش براساس الگوی توانمندسازی فردی بر کیفیت زندگی زنان یائسه زرندیه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 90 نفر از زنان به روش تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 45 نفر) تخصیص یافتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت زندگی در دوران یائسگی بود. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پیش آزمون برنامه آموزشی بر اساس الگوی توانمند سازی طراحی و اجرا شد. سه ماه بعد از مداخله، اطلاعات با استفاده از همان پرسشنامه اولیه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار16 SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله آموزشی میانگین نمره کیفیت زندگی گروه آزمون 76/40 و گروه کنترل 72/38 بود که سه ماه بعد از مداخله به ترتیب به 68/48 و 71/76 تغییر یافت. همچنین بعد از مداخله، میانگین نمره سازه های الگوی توانمند سازی (عزت نفس و خودکارآمدی) در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. آزمون آماری نشان دهنده تغییر معنی دار نمره کیفیت زندگی و سازه های الگوی توانمند سازی در گروه آزمون بود (P<0.001).
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها از تاثیر مثبت برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس الگوی توانمند سازی بر کیفیت زندگی پشتیبانی می کند. لذا طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مشابه به منظور بهبود کیفیت زندگی زنان یائسه در مناطق دیگر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، توانمند سازی، کیفیت زندگی، یائسگی
 • سمیه سبزعلی، سالار بختیاری*، کریمه حقانی، آرمان رستم زاد، کیانا شاهزمانی صفحات 91-98
  مقدمه
  درمان بیماری های باکتریایی توسط آنتی بیوتیک های سنتتیک با بروز مشکلاتی از قبیل ایجاد عوارض جانبی در انسان ها و ایجاد مقاومت در میکروارگانیسم ها همراه است. اخیرا به استعمال گیاهان در درمان بیماری های باکتریایی توجه زیادی شده است. از آنجایی که استفاد از گیاه تیمبرا اسپیکاتا در طب سنتی ایران مرسوم است، در این تحقیق اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زا بررسی شد.
  مواد و روش ها
  گیاه مذکور از کوه های زاگرس شهر ایلام جمع آوری و پس از شناسایی و نامگذاری، عصاره به روش ماسراسیون تهیه شد. غلظت های مختلف عصاره با استفاده از روش دیسک دیفیوژن بر روی باکتری ها تاثیر داده شد. از آنتی بیوتیک های تشخیصی به عنوان کنترل مثبت و از DMSO به عنوان کنترل منفی استفاده گردید. میزانMIC و MBC نیز مشخص شد.
  یافته ها
  بیشترین تاثیر عصاره در باکتری های گرم مثبت دیده شد. بیشترین قطر هاله در غلظت mg/ml 76 مشاهده، و در این میان S. aureus و S. epidermidis بیش از سایر میکروارگانیسم ها حساس بودند (P˂0.05). کمترین میزان MIC مربوط بهS. aureus 1885 با میزان mg/ml 2/5 و S. epidermidis 2405 با mg/ml5 بوده و E. coliو K. pneumonia با 15 میلی متر قطر هاله عدم رشد، حساس-ترین باکتری های گرم منفی به عصاره بودند (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی تیمبرا تاثیر ضد باکتریایی قابل ملاحظه ای داشت. بررسی قطر هاله های عدم رشد نشان داد که عصاره در غلظت های مورد استفاده بر باکتری های گرم مثبت موثرتر بوده است.
  کلیدواژگان: تیمبرا اسپیکاتا، باکتری های گرم مثبت، باکتری های گرم منفی، عصاره هیدروالکلی
 • حسام میرشهابی، حوریه سلیمان جاهی*، زهرا مشکات، الهام احمدی صفحات 99-106
  مقدمه
  هدف ازمطالعه ی حاضر، مشخص نمودن رده سلولی مناسب تر، جهت مطالعات تولید پروتئین در سیستم های یوکاریوتی می باشد. پس از ترانسفکشن، تغییرات ایجاد شده در سطوح بیانیRNA و پروتئین نوترکیب هدف ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی بیان ژن مورد نظر و تولید پروتئین نوترکیب E6 پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16 در سلول های مورد آزمایش، از پلاسمید نوترکیب pcDNA3-E6 و نیز دو رده سلولی متفاوت MCF7 و CHO استفاده گردید. به این منظور به دنبال ترانفکشن، بیانRNA و پروتئین هدف بوسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس (RT-PCR) و آزمایش لکه گذاری وسترن با استفاده از ژل SDS-PAGE و مونوکلونال آنتی بادی Anti-E6 ارزیابی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه به دلیل غلظت بسیار پایین پروتئین تولیدی در سلول های MCF7، آزمایش RT-PCR مثبت و آزمایش وسترن بلاتینگ آن منفی شد، این در حالی است که در رده سلولی CHO هر دو آزمایش ذکر شده مثبت شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود از سلول CHO به منظور ترانسفکشن و تولید پروتئین نوترکیب در سیستم هایی که تولید بالای پروتئین امکان پذیر نیست استفاده گردد
  کلیدواژگان: ترانسفکشن، MCF7، CHO، RT، PCR، وسترن بلاتینگ
|
 • Mahmod Reza Taherian, Mohammad Hasan Kayedi *, Asadollah Hosseini, Ahmad Behrahi Pages 5-16
  Background
  Hard ticks (Ixodidae family) transmit Arboviruses، bacteria and parasites to human and animals. One of the most important viruses that ticks transmit from animals to human is Crimean-Congo haemorhagic fever virus، the fact that its importance has been proved. So the study of fauna of ticks in the area، for the control and prevention of the mentioned disease، is of great importance.
  Materials And Methods
  Ticks were collected from bodies of sheep، goats and cows in 40 villages of Khorramabad district and using Russian hard ticks species identification and other keys، their species were identified.
  Results
  Eight hundred livestocks were examined and 3156 ticks were collected from their bodies، of which 2319 ticks (73%) collected from sheep، 823 (26%) from goats and 14 (1%) from cows. Among them 4 genus including Hyaloma، Dermacentor، Haemaphysalis and Rypicephalus were identified. Three species of genus Hyaloma (Hyaloma anatolicum، H. asiaticum، and H. marginatum)، one species of genus Dermacentor (Dermacentor marginatus)، one species of Genus Haemaphysalis (Haemaphysalis sulcata)، one species of genus Rypicephalus (Rypicephalus sanguineous) were identified. The dominant species was Rypicephalus sanguineous. Argas persicus was identified as only soft tick in the area that were collected from fowl bodies.
  Conclusion
  In this study four genus and six species of hard ticks (Ixodidae family) were collected from livestocks and only one species was collected from fowls. Due to importance of ticks as vectors of diseases to humans، control of these external parasites and campaign against them are important tools in prevention of vector – borne diseases.
  Keywords: Tick, Fauna, Ixodidae, Khorramabad
 • Ghilamreza Goudarzi, Somaye Momeni Mofrad *, Pegah Shakib Pages 17-23
  Background
  The most common cause of resistance to beta-lactam antibiotics in Escherichia coli is resulted from beta-lactamase enzymes production. Unfortunately, some of these enzymes, called “Extended-spectrum betalactamases” are able to make inactive new third-generation cephalosporins as well as aztheronam. Several studies have reported the prevalence of ESBLs in Iran as well as other regions of the world. Thus, the aim of this study was to determine antimicrobial susceptibility pattern and the prevalence of the ESBLs among uropathogenic E.coli isolated from Delfan city, Lorestan (2012).
  Materials And Methods
  In this study, one–hundred uropatogenic E.coli isolates were collected and identified from hospitalised patients in Ibn Sina hospital in Delfan city. Antimicrobial susceptibility testing of the isolates were performed on Muller-Hinton agar plates using disk diffusion method. Phenotypic assay of ESBLs production was accomplished using cefotaxime, ceftazidime and cefpodoxime disks alone and in combination with Clavulanic acid (combined disk).
  Results
  Among 100 collected isolates, the most resistance were seen to ampicillin (85%) and also, there was no resistance to imipenem (0%). In addition, the results of the combined disk assay showed that 80% of the isolates were ESBLs positive.
  Conclusion
  The results of this study and other studies have indicated that incidence of ESBLs in Iran as well as Delfan city is high. Therefore, determination of ESBLs positive isolates by microbiology laboratories using combined disk method, limited use of beta-lactams and the non-empirical therapy of infectious diseases in hospitalised patients as far as possible can notably improve the efficiency of beta-lactams antibiotics
  Keywords: Extended, spectrum betalactamases (ESBLs), Uropathogenic Escherichia coli, Beta, lactam antibiotics
 • Parviz Bahrami, Ali Farhadi, Yazdan Movahedi * Pages 24-31
  Background
  The main purpose of this study was to describe the frequency of causes of seizure in outpatients with seizure who referred to neurology clinic in Khorramabad city.
  Materials And Methods
  This study was carried out in Khorramabad city and the files of referred patients were studied during 15 months, from 21 st March 2011 to 20 June 2012. Among the variables that have been studied, age and sex prevalence of seizure, presence of family history, disorder in level of calcium, sodium and sugar blood in the history of cerebral infection, trauma and tumor were higly significant.
  Results
  Among 221 patients who were studied, 54% were male and 46% were female, the most common age group was 10-19 years, which consisted of 34% of total patients. 7.7% of the patients had positive family history, 45% of the patients had disorder in calcium level of blood, 90% of them patient had disorder in blood sugar level, no patients had disorder in sodium level of blood, 90% of the cases had the history of cerebral infection, 7.7% of the patients had the history of trauma, 75.6% of patients had idiopathic epilepsy, 45% of the patients had the history of tumor, and the cause of seizure in 1.35% of the cases had not been mentioned in their file.
  Conclusion
  Although in most cases seizure is a benign disorder, the frequency of those groups of seizures which need to investigation, diagnosis and special treatment planning, is so great that in each case the full description, detail examination and para clinical assessment should be performed; because the diagnostic assessment influences the treatment decisions, family counseling, the need to be followed, and particular follow-up of these patients.
  Keywords: Seizure, Idiopathic epilepsy, Familial history, Trauma
 • Soheila Akbari, Mojgan Kaviani, Azadeh Mohammadipour *, Mahen Adeli Pages 32-39
  Background
  In addition to adequate nutrition and balance of nutrients in the pregnant mother's diet, maternal weight gain during pregnancy has a major impact on maternal health and fetal well-being. The purpose of this study was to compare pre-gestational BMI and gestational weight gain on GDM according to the new definition of GDM.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out on 18 to 35 years old pregnant women with no underlying disease using convenience sampling method In the first months of pregnancy, women's height, weight and blood pressure as well as FBS were measured.The second assessment was done in the 24th-28th weeks of gestation using repeated measurements of weight, blood pressure, and gestational diabetes screening test (GCT). The third evaluation was conducted at the end of pregnancy to measure mother and infant weight.The data was analyzed by SPSS, version 16, t-test and Mann-Whitney test.
  Results
  In this study, 600pregnant women were evaluated.Mean BMI befor pregnancy in the women with GDM was significantly higher than in the women without the above-mentioned problems(P=0.0001). The mean weight gained during pregnancy in the women with these symptoms was significantly higher than that in the women without the above –mentioned problems(P=0.039)(P=0.0001). Compared to pre-pregnancy BMI, weight gain during pregnancy had a higher with GDM(0.278 vs 0.077).
  Conclusion
  Pre-pregnancy BMI in comparison with weight gain during pregnancy, had a higher correlation with GDM and macrosomia
  Keywords: Chronic GVHD, Leukemia, Peripheral blood stem cells transplantation, Survival
 • Hedayat Nazari, Ali Farhadi, Mojgan Jariayani, Reza Hosseinabadi *, Sara Asgari, Majid Majidimehr Pages 40-48
  Background
  Many physical and psychological changes occur in women during pregnancy; and this period has been conceptualized as a time of vulnerability for women. The present study aimed at determining the mental health status of pregnant women.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 280 pregnant women serviced by Khorramabad health care centers were assessed. Random sampling method was used to select the health care centers, and the women were selected by systematic sampling. The research instrument was the standard GHQ questionnaire. Then the data were analyzed by one way variance analysis and t test using the SPSS software.
  Results
  The findings showed that 43.6%of the pregnant women were suspected in terms of mental health. The highest frequency was found for social function (7.81) and the lowest belonged to depression (2.86).There was a significant relationship between mental health of the pregnant women with unwanted pregnancy and gender of fetus. Furthermore, anxiety in the women in the third trimester of pregnancy was significantly higher than those in the first trimester of pregnancy (p<0.05).
  Conclusion
  Regarding the importance of mental health of pregnant women and its effects on fetus and newborn, integration of psychological counseling in prenatal care programs is recommended.
  Keywords: Mental health, Anxiety, Depression, Pregnant women
 • Farhad Shahsavar, Mehrzad Jafarzadeh, Maryam Soleimani Nejad, Shahab Forutani, Alireza Salekmoghadam * Pages 49-54
  Background
  Hodgkin lymphoma is a type of immune system malignancies, constituting about 30% of all cases of lymphomas. It is divided into four subgroups based on histopathologic findings. Recent reports indicate that SDF1 chemokine plays a major role in the development, survival and metastasis of many cancers, including breast, prostate and pancreas. So far, its expression and especially receptors namely CXCR4 and RDC1 has not been investigated in Hodgkin lymphoma. Therefore, in this study for the first time, SDF1 receptors expression was analyzed in the patients with Hodgkin lymphoma.
  Materials And Methods
  In this study, the slides were obtained from the biopsies of 40 patients with Hodgkin lymphoma. The availability of SDF1 receptors were examined using immunohistochemistry. Also, the association between these molecules with subgroup of disease was assessed by comparing the immunohistochemical findings in the expression of CXCR4 and RDC1 with the clinical data.
  Results
  Both SDF1 receptors are expressed on the surface of Hodgkin and Reed-Sternberg cells. CXCR4 is expressed not only on the surface of Hodgkin and Reed-Sternberg cells but also on the normal and reactive cells surrounding the tumoral cells. But RDC1 is expressed only on the surface and within the cytoplasm of tumoral cells.
  Conclusion
  The results of this study showed that RDC1 could be a marker for diagnosis of Hodgkin lymphoma. However, further studies using larger sample sizes and more accurate techniques are needed to confirm these results.
  Keywords: Hodgkin lymphoma, SDF1, CXCR4, RDC1
 • Shohreh Dadfar, Maryam Mirlohi *, Abdolah Ghasemi Pirbalouti, Azen Pourkhalili Pages 55-63
  Background
  Basil known as Ocimum basilicum is one of the most popular aromatic herbs in daily diet to which several beneficial effects were attributed in herbal medicine. The aim of this study was firstly to compare the antibacterial activity of the essential oils of white and red varieties of basil in invitro condition and to choose the superior variety with higher antimicrobial potential. Secondly, a comparison of antimicrobial effect of the essential oil and the dried powder of the selected variety in microbial stability of ground beef during cold storage was come in to consideration.
  Materials And Methods
  In the first step of the present research, antibacterial activity of essential oil of white and red basil varieties was evaluated by disk diffusion agar. In the second step, essential oil of white holy basil at 0.1% and also its dried powder (22%, correspond to the given amount of essential oil) were added to some fresh homogenized beef, the total counts of the treated samples as well as the control were monitored during the 10 days refrigeration.
  Results
  Essential oil of white basil showed superior antibacterial property than the red one; at the concentration level of 20mg/ml the difference in the inhibition zones was statistically different (0.05>P) while, relative differences could be seen at the two other tested concentrations (5 and 10 mg/ml). In the second step of the study it was shown that both applied treatments (essential oil at 0.1% and dried powder at 22%) can effectively retard microbial flora in beef during cold storage period.
  Conclusion
  The results indicated that both essential oil and dried powder of Ocimum basilicum increased the microbial stability of ground meat during storage, whereas dried powder showed more preservative capability at final days of storage. So it is possible to use this kind of natural product instead of synthetic one to reduce the disease of consumers and enhancing the organoleptic features of food
  Keywords: Ocimum basilicum, Antimicrobial property, Beef, Refrigerated period
 • Azen Alavi *, Sameyeh Karimi, Sogra Fallahi, Soheila Akbari, Amereh Alinejad Pages 64-70
  Background
  The aim of this study was to compare maintenance therapy and continuous therapy of magnesium sulfate (MS) in the management of preterm labor.
  Materials And Methods
  In this single blind randomized control trial, 70 singleton women in 26 to 34 weeks of gestation (WG), were randomly assigned to receive 4gr MS in 200cc D/W 5% during 15 to 20 minutes either infusion therapy with 20 gr MS in 10 hours (group A) or maintenance therapy with 2gr/hr MS for 12 hours.(group B). Data of the participants were collected and analyzed using SPSS13.0, Chi-Square and T test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  The presence of labor pain after 24 and 48 hours, 1 week, and in 34 WG was statistically lower in group B than A. But it was not statistically significant in 37 WG. Duration of pregnancy and Apgar score at 5 min were significantly higher in group B than A. While, NICU admission was higher in group A than B.
  Conclusion
  Maintenance therapy with 2 mg/hr MS for 12 hr is an effective therapeutic regiment for management of preterm labor pain, to stop the labor pain, which is recommend to treat preterm labor pain.
  Keywords: Preterm labor pain, Magnesium sulfate, Maintenancet
 • Nooshafaren Safari, Ali Abas Miraghaei, Sheren Ghazi *, Kobra Moradi Pages 71-79
  Background
  The main purpose of this study was to investigate the relationship between adherence to prayers and mental health among the students of Khorramabad Payame Noor University in Khoramabad.
  Materials And Methods
  The method of the study was correlation analysis. The population of the study was all the students of Khorramabad Payame Noor university. The sample size comprised of 400 students, based on Morgantable, were selected using proportional stratification sampling method. Data gathering instruments were Panahi’s (2003) adherence to prayers questionnaire and Geldberg and Healer’s (1979) general health questionnaire (GHQ). The reliability of the questionnaire of adnerence to prayers was found to be 0.906 and for the general health questionnaire was 0.95. The descriptive statistics of frequency, percentage, percentile and Pearson’s correlation coefficient were used in this study.
  Results
  The results showed that 68.7% had a very high, 26.5% had a high, 3.8% had a Mediocre, and only 1% had a low or very low adherence to prayers. Based on the study results, 47.5% of the samples had no or little disorder in their mental health. 33.3% showed middle mental health disorder, 14.5% had a mediocre disorder in mental health, 4.7% showed severe mental health disorder. The results showed that there is a significant relationship between adherence to prayers and mental health in terms of general mental health as well as any other micro measures of mental health.
  Conclusion
  Thus, according to this study by adopting suitable methods the mental health rate of students can be promoted. Adopting cultural programs to boost adherence to prayers in elementary school students can increase mental health in later years.
  Keywords: Adherence to prayers, Mental health, Payame Noor university Students
 • Mahmood Karimy *, Farkhondeh Aminshokravi, Eraj Zareban, Jalel Koohpayezadeh, Hamed Baradaran, Airaza Khoshdel Pages 80-90
  Background
  Although the menopausal transition is part of the normal aging process, but menopausal symptoms can affect women's health and quality of life. The purpose of this study was to determine the effect of education based on individual empowerment model on the quality of life in the menopause women in Zarandieh.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, 90 menopause women were selected using random sampling method, and were randomly divided into two equal case and control groups (45 in each). Data collection instrument was a questionnaire on the quality of life during menopausal period. According to the data obtained through pre-test, an educational program based on empowerment model was designed and performed in the case group. 3 months after educational intervention, the quality of life of the subjects was evaluated using the same primary questionnaire. The obtained data was analyzed by SPSS 16.
  Results
  The results showed that, before the educational intervention, mean quality of life score in the case and control groups was 76.40 and 72.38, which changed to 68.48 and 71.76 respectively, three months after the intervention. Also the means scores of empowerment model constructs (self-efficacy, self-esteem) were increased in the experimental group compared to controls after the intervention. Statistical tests showed that the test group experienced a significant difference in their quality of life and empowerment model constructs (P<0.001).
  Conclusion
  The findings support the educational program designed based on empowerment model effects on quality of life, design and performance of similar educational program is recommended to promote the quality of life in menopausal women.
  Keywords: Education, Empowerment model, Quality of life, Menopause
 • Somaye Sabzali, Salar Bakhtiyari *, Karemeh Haghani, Arman Rostamzad, Kyana Shahzamani Pages 91-98
  Background
  Treatment of bacterial diseases by synthetic antibiotics leads to problems such as side effects in human and antibiotic resistance in microorganisms. Recently, plants have been given more attention in curing bacterial diseases. Since the use of Thymbra spicata is common in Iranian ancient medicine, this study tried to investigate the antibacterial effects of the extract of Thymbra speculate on some gram positive and gram negative pathogenic bacteria.
  Materials And Methods
  The mentioned plant was collected from Zagros mountains, Ilam province, Iran. After naming and identification, the plant extract was provided by the maceration method. The bacteria were affected by different concentrations of the extract using the disc diffusion method. Diagnostic antibiotics were used as positive control and DMSO as negative control. MIC and MBC were also determined.
  Results
  The highest effect of the extract was found in gram positive bacteria. The maximum zones of inhibition were observed in 76 mg/ml concentration of the extract, and S. aureus and S. epidermidis were more sensitive than other bacteria (P˂0.05). The lowest MIC was pertaining to S. aureus (1885) with 2.5 mg/ml and S. epidermidis (2405) with 5mg/ml of extract. E. coli and K. penemonia with 15 mm zone of inhibition were the most sensitive gram negative bacteria to the extract.
  Conclusion
  The hydroalcoholic extract of T. spicata had a considerable antibacterial effect. Statistic assessment of the inhibition zones showed that the extract was more effective on gram positive bacteria
  Keywords: Gram negative bacteria, Gram positive bacteria, Hydroalcoholic extract, Thymbra spicata
 • Hesam Mirshahabi, Hooreah Soleimanjahi *, Zahra Meshkat, Elham Ahmadi Pages 99-106
  Background
  The aim of the present study was to identify a suitable cell line for studies of recombinant protein production in eukaryotic system. After transfection, altered expression levels of RNA and its target protein were analyzed.
  Materials And Methods
  To investigate the in vitro expression of E6 protein of human papillomavirus type 16 in cell culture, the plasmid pcDNA3-E6, and two different cell lines MCF7 and CHO were used. Following transfection, RNA expression was determined by RT- PCR and its protein target was evaluated by Western blot using SDS-PAGE gel and Anti-E6 monoclonal antibody.
  Results
  In this study due to the low concentration of proteins in MCF7cells, RT-PCR was positive and Western blotting was negative, while RT-PCR and Western blotting were positive for CHO cell lines.
  Conclusion
  Regarding the results, the use of CHO expression system as a tool for efficient transfection of recombinant protein production is suggested.
  Keywords: Transfection, MCF7, CHO, RT, PCR, Western blotting