فهرست مطالب

 • سال بیست و نهم شماره 2 (پیاپی 113، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • شهرام بهرامی*، افروز بهروجه صفحات 1-14
  ویژگی های مورفومتریک طاقدیسها می توانند نقش مهمی در شناسایی طاقدیسهای دارای منابع نفتی ایفا کنند. هدف این تحقیق بررسی نقش ژئومورفولوژی در اکتشاف منابع نفتی در طاقدیس نفت خیز بانکول و طاقدیس بدون نفت دنه خشک، با استفاده از شاخص های ژئومورفیک می باشد. جهت دستیابی به این هدف، نقشه های توپوگرافی 1:50000 و زمین شناسی 1:100000 و 1:250000، رقومی شدند و اطلاعات زمین شناسی و توپوگرافی استخراج گردید. براساس تصاویر ماهواره ای کویک برد و مطالعات میدانی، مورفومتری طاقدیس ها استخراج شد. در این تحقیق از شاخص های ژئومورفولوژیک نسبت جهت(AR)، تقارن چین-خوردگی(FSI)، سینوسیته جبهه طاقدیس(FFS)، تراکم زهکشی(Dd)، الگوی زهکشی و سطوح مثلثی شکل جهت تفکیک طاقدیس های فعال و غیر فعال از نظر تکتونیکی استفاده شد. مقادیر بالای AR، FFS و Dd، مقدار پائین FSI، وجود سطوح مثلثی بزرگ و همچنین الگوی زهکشی راست گوشه در طاقدیس غیر نفتی دنه خشک نشان دهنده وجود تکتونیک فعالتر این طاقدیس نسبت به طاقدیس بانکول است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که عدم وجود نفت در طاقدیس دنه خشک را می توان تا حدودی با مکانیسم چین خوردگی سطح- خنثی توجیه نمود. تکامل و فشردگی طاقدیس دنه خشک باعث جابجایی سطح خنثی به سمت پائین و به موجب آن اتصال شکستگی های فشاری و کششی شده و بنابراین به مهاجرت و فرار نفت به سطح منجر شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که پارامترهای مورفومتریک مذکور دارای کارایی مناسبی جهت تفکیک طاقدیسهای دارای نفت و غیر نفتی هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که طاقدیسهای غیر نفتی دارای مورفولوژی فشرده تر و فرسایش یافته تر هستند در حالی که طاقدیسهای نفتی، جوانتر، عریض تر و کمتر فرسایش یافته اند.
  کلیدواژگان: بانکول، دنه خشک، شاخص های ژئومورفولوژیک، نفت، زاگرس، تقارن چین خوردگی
 • اصغر ضرابی*، جبار علیزاده اصل، علیرضا رحیمی، رسول بابانسب صفحات 15-38
  در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات با غلبه بر محدودیت های زمانی و مکانی، به عنوان محور و کلید توسعه پایدار و مهم ترین معیار توسعه یافتگی، سیمای جهان و الگوهای زندگی را دست خوش تغییر کرده و در واقع هم علت و هم معلول توسعه به شمار می رود. شناخت و بهره گیری صحیح از فرصت های جدیدی که این پارادایم حاکم بر توسعه، به عنوان نیرومندترین ابزار توانمندسازی و برابر سازی در زمینه توسعه پایدار، جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... برای شکل بخشیدن به عصر آینده ارایه می دهد مستلزم آگاهی و همراهی با این موج انقلابی است چرا که اندکی غفلت فرصت ها را به دیگران خواهد سپرد. در این میان رفع شکاف دیجیتال میان مناطق و اطمینان از دسترسی عمومی و یکسان واحدهای جغرافیایی جهت توسعه یکپارچه و همگون آن ها در درازمدت و ایجاد عدالت فضایی و جغرافیایی، باید به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های برنامه ریزی در زمینه توسعه ICT قرار گیرد. بدین منظور، در این پژوهش با استفاده از مدل TOPSIS و آزمون های آماری، توسعه یافتگی شهرستان های آذربایجان غربی از نظر شاخص های فناوری ارتباطات و اطلاعات در سال 1387 مورد سنجش، رتبه بندی و سطح بندی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در مجموع شهرستان های آذربایجان غربی از نظر شاخص های ICT با سطح توسعه یافتگی فاصله دارند و از نظر توسعه یافتگی ICT میان آن ها عدم تعادل و ناهمگونی و به عبارت دیگر «شکاف دیجیتال» وجود دارد؛ تا جایی که شهرستان ارومیه به عنوان رتبه اول از نظر توسعه یافتگی ICT نسبت به شهرستان چالدران به عنوان رتبه آخر، دو و نیم برابر توسعه یافته تر است. همچنین، توسعه یافتگی شهرستان های آذربایجان غربی از نظر ICT، با میزان جمعیت و به خصوص جمعیت شهری آن ها ارتباط مستقیم بالایی دارد. به منظور حذف و یا کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد تعادل در زمینه توسعه در درازمدت، شهرستان های آذربایجان غربی جهت توسعه ICT اولویت بندی شده اند و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ارایه شده است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه، شکاف دیجیتال، شهرستان های آذربایجان غربی، مدل تاپسیس
 • سید ابوالفضل مسعودیان*، محمد دارند صفحات 39-50
  در این پژوهش به کمک داده های روزانه ی دمای کمینه، بیشینه و میانگین درون یابی شده ی پایگاه داده ی اسفزاری، تغییرات 6 شاخص اقلیم کشاورزی در ایران طی دوره ی 1962-2004 بررسی شد. در ابتدا برای هر کدام از یاخته ها، میزان شاخص برآورد شد و سپس به کمک روش ناپارامتری من- کندال و روش پارامتری رگرسیون خطی، معنی داری روند و نرخ آن محاسبه شد. بطور کلی نتایج این پژوهش بیانگر روند افزایشی این شاخص ها بر روی مناطق پست و کم ارتفاع ایران است. درحالیکه بر روی بلندی ها و ارتفاعات بصورت پراکنده روند شاخص ها منفی است. شروع دوره ی رشد(SGS) زودتر آغاز می شود و پایان دوره ی رشد(EGS) همراه با تاخیر است. همین امر منجر به افزایش طول دوره ی رشد(GSL) در ایران شده است. شروع زودرس دوره ی رشد سهم بیشتری در افزایش طول دوره ی رشد دارد.
  کلیدواژگان: اقلیم کشاورزی، طول فصل رشد، روند، ایران
 • محمدحسین سرایی*، مریم بیرانوندزاده، ابراهیم رستم گورانی صفحات 51-72
  در سالهای اخیر توسعه عمودی شهرهای کشور؛ بدلیل تراکم زیاد در شهرها، بالا رفتن قیمت زمین، کاهش بعد خانوار و سرانجام تامین مسکن ارزان مورد توجه قرار گرفته است. ساختار طبیعی شهر خرم آباد، تحولات اقتصادی آن به همراه رشد طبیعی جمعیت و دگرگونی خانواده از حالت گسترده به هسته ایی باعث افزایش نیاز به مسکن و سرانجام توجه به توسعه عمودی گردید. رویکرد حاکم بر این نوشتار تحلیلی- کمی است، و در 3 مرحله مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های میدانی، و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلهای AHP و TOPSIS تدوین گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک AHP حاکی از آن است که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در گسترش عمودی سازی در خرم آباد داشته و عوامل دیگر همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده های دیگر قرار دارند. همچنین از طرف دیگر، یافته های حاصل از رتبه بندی مولفه های مربوط به عوامل چهار گانه موثر بر آپارتمان نشینی با استفاده از تکنیک TOPSIS دلالت بر آن دارد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی به ترتیب اهمیت در روند این پدیده تاثیر گذار بوده اند. در جمع بندی نهایی با استفاده از مدلهای دوگانه می توان به این نتیجه دست یافت عوامل طبیعی و اجتماعی- اقتصادی به صورت موازی و تلفیقی بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد موثر بوده اند.
  کلیدواژگان: آپارتمان نشینی، AHP، Topsis، خرم آباد
 • حسین عساکره*، فاطمه ترکارانی، سعیده اشرفی صفحات 73-86
  وجود واقعیت ها و رویدادهای تصادفی اقلیمی زمینه کاربرد «دانش احتمال» را در اقلیم شناسی مهیا کرده است. به طوری که بسیاری از واقعیت های اقلیمی با به کارگیری ابزارها و تکنیک های احتمالاتی قابلیت توجیه و تفسیر بهتری دارد. کاربرد نظریه احتمال در اقلیم شناسی رفتار بسیاری از پدیده های اقلیمی به ظاهر غیر قطعی را به شکل قانون مند ارائه و به تصمیم گیری مدیران و آینده نگری برنامه ریزان کمک می کند. یکی از رویکردها و ضرورت های مطالعات اقلیم شناسی، مطالعه احتمال رخداد چند رویداد درارتباط با یکدیگر است. شانس وقوع یک رویداد به شرط وقوع رویدادی دیگر را «احتمال شرطی» گویند. در تحقیق حاضر، احتمال وقوع شرایط بارشی مختلف در سرزمین ایران، براساس شرایط دمایی متفاوت؛ یعنی: احتمال شرطی حالات بارش به شرط وقوع حالات دما بررسی شده است. در این راستا از دیده بانی های روزانه دما و بارش پایگاه داده ای اسفزاری بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به وسیله تحلیل خوشه ایو با استفاده از روش فاصله اقلیدوسی و روش ادغام وارد به صورت نقشه های طبقه بندی احتمالاتی ارائه و تحلیل شد. براساس این مطالعه، سه پهنه اصلی شمالی، مرکزی و جنوبی در کشور تشخیص داده شد. همچنین هفت زیرگروه براساس برخی ویژگی های احتمال شرطی بارش به شرط حالات دمایی برای سه پهنه حاصل شد. هریک از پهنه ها و زیر گروه های مربوط منعکس کننده شرایط اقلیمی و سازوکارهای موثر برآن است. از این رو می توان روش به کار رفته دراین تحقیق را رویه ای مناسب برای تحلیل های اقلیمی دانست.
  کلیدواژگان: احتمال شرطی، تحلیل خوشه ای، پهنه بندی، حالات دما و بارش
 • فیروز مجرد*، محمد غفوری زاده صفحات 87-102
  یکی از مهم ترین اقلام صادراتی غیر باغی ایران که شهرت جهانی دارد، محصول استراتژیک زعفران می باشد. در حال حاضر قطب تولید زعفران، منطقه شمال شرق ایران (استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی) است. در این تحقیق سعی شده است تا مناطق مستعد کشت زعفران در غرب کشور (استان های کرمانشاه و کردستان) که از لحاظ شرایط آب وهوایی تا حدی شبیه شرق کشور است، شناسایی شود. بر این پایه، آمار عناصر آب وهوایی موثر در رشد زعفران، شامل بارش، دما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و تعداد روزهای یخبندان برای 11 ایستگاه منطقه در سه دوره رشد محصول (رویشی، زایشی و رکود) جمع آوری و با یک جدول پایه جدید، مقایسه گردید تا مناسب بودن یا نبودن شرایط برای کشت محصول در یک دوره خاص برای هر متغیر اقلیمی مشخص شود. سپس بر مبنای روش وزن دهی نسبتی، درجه اهمیت یا وزن هر کدام از متغیرهای اقلیمی در هر دوره رشد مشخص شد. در مرحله بعد، به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه های تناسب کشت زعفران به روش رستری با در نظر گرفتن درجه اهمیت (وزن) هر متغیر اقلیمی در هر دوره رشد تهیه گردید. با جمع زدن ارزش های پیکسل ها در سه دوره رشد، نقشه تناسب هر متغیر (مجموعا 11 نقشه) و با میانگین گیری از ارزش های پیکسل ها در این 11 نقشه، نقشه تلفیقی تناسب کشت حاصل گردید. در نهایت با لحاظ کردن شیب و محدوده ارتفاعی مناسب برای کشت زعفران در نقشه اخیر، نقشه نهایی تناسب کشت زعفران تهیه شد. نتایج تحقیق نشان داد که نزدیک به 48/30 درصد از مساحت منطقه (معادل 16500 کیلومتر مربع)، عمدتا شامل دشت های غرب کرمانشاه، جنوب روانسر و اطراف قروه، قابلیت متوسطی برای کشت زعفران دارد. بقیه قسمت های منطقه مشتمل بر حدود 37600 کیلومتر مربع (48/69 درصد از مساحت منطقه)، قابلیتی برای کشت این محصول ندارد.
  کلیدواژگان: قابلیت اقلیمی، زعفران، غرب ایران، سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش وزن دهی نسبتی
 • شهرام مهدوی*، علی اکبر نجفی کانی، سمانه مسیبی صفحات 103-122
  مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر در مدیریت شهری و بر اساس یافته های حاصل از یک بررسی میدانی در شهر کاشان تهیه شده است که میزان رضایت شهروندان از این سازمانها را در سه بعد مدیریت شهری، یعنی بعد اقتصادی، کالبدی – زیست محیطی و فرهنگی – اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. روش تحقیق و متدولوزی به کار رفته در این تحقیق پیمایشی بوده و مطالعه میدانی آن با استفاده از ابزارهای تحقیق (مصاحبه و پرسشنامه) صورت گرفته است. همچنین، جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ساکنان شهر کاشان می باشند که به طور تصادفی تعداد 260 نمونه انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنها توضیع شده است. داده های گردآوری شده، از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج یافته ها حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر در سطح متوسط به بالا قرار دارد. نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان دهنده رضایتمندی بالای شهروندان از عملکرد شهرداری در ابعاد فرهنگی و کالبدی و همچنین رضایتمندی متوسط در بعد اقتصادی می باشد. همچنین برای بررسی تفاوت در میزان رضایتمندی شهروندان منطقه یک و دو از عملکرد سازمان های مزبور از آزمون یومان ویتنی استفاده شده است که بجز در چند مورد تفاوت معناداری بین رضایتمندی این دو منطقه وجود ندارد. از آزمون رگرسیون نیز جهت بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی شهروندان (متغییر مستقل) و میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری و شورای شهر (متغییر وابسته) استفاده شده است که نتایج نشان دهنده وجود تفاوت بین میزان تحصیلات و سطح رضایتمندی و همچنین وجود رابطه بین سن و درآمد و رضایتمندی از عملکرد سازمان های مزبور می باشد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، شهر کاشان، عملکرد شهرداری و شورای شهر، مدیریت شهری
 • امیر حسین حلبیان*، مهران شبانکاری صفحات 123-134
  در این پژوهش ارتباط بین نوسان بارش در مناطق جنوبی دریای خزر و تغییرات فشار تراز دریا با استفاده از رویکردی محیطی به گردشی در دوره زمانی(1383-1339) بررسی و تحلیل گردید. در این ارتباط در بخش پایگاه داده سطحی، از داده های بارش روزانه 12 ایستگاه سینوپتیک پهنه مطالعاتی بهره گرفته شد و ماتریس سری زمانی روزهای بارشی آنها تهیه گردید. در بخش پایگاه داده های جوی نیز از داده های فشار تراز دریا موجود در پایگاه داده NCEP/NCAR در محدوده 0 تا 120 درجه شرقی و 0 تا 80 درجه شمالی استفاده گردید. در ادامه، ماتریس اولیه شامل مقادیر بارشی روزانه هر ایستگاه و مقادیر میانگین فشار روزانه تراز دریا(slp) متناظر با سری زمانی روزهای بارشی برای(1617=33×49) یاخته شبکه ای در محدوده انتخابی تهیه شد. محاسبه ضریب همبستگی میان مقادیر بارش روزانه با مقادیر میانگین روزانه فشار تراز دریا بر روی یاخته های محدوده مطالعاتی و ترسیم نقشه های ضریب همبستگی بارش - فشار ایستگاه ها آشکار نمود که رخداد و تغییرات بارش در کرانه های جنوبی دریای خزر در سطح تراز دریا متاثر از استیلای یک الگوی گردشی فشار بر روی دریاهای خزر، سیاه و مدیترانه است. بر این اساس، نوسان بارش در کرانه های جنوبی دریای خزر با کاهش و افزایش میزان فشار در عرصه کنش این الگو مرتبط و همزمان می باشد.
  کلیدواژگان: نوسان بارش، سواحل جنوبی دریای خزر، فشار تراز دریا، الگوی گردشی، الگوی بارش، فشار
 • مجید منتظری* صفحات 135-144
  حاصل تعامل عوامل محلی و الگوهای گردشی در بلند مدت، نوع و حالت آرایش نواحی دمایی در هر پهنه جغرافیایی را تعیین می کند. آگاهی از پراکندگی مکانی دما در پهنه های جغرافیایی، زمینه ساز برنامه ریزی و سیاست گزاری های درست محیطی است. این پژوهش با هدف شناسایی و تفکیک نواحی حرارتی ایران به انجام رسیده است. بدین منظور، داده های شبکه ای دمای بیشینه (حداکثر) ایران از پایگاه داده اسفزاری برداشت شده. داده های این پایگاه یک دوره ی 43 ساله در بازه زمانی روزانه از 1/1/1340 تا 29/12/1383 را می پوشاند و اندازه ی یاخته های شبکه 15×15 کیلومتر است. پس آرایه دمای بیشینه ایران به ابعاد 15705×7187 مبنای شناسایی نواحی حرارتی کشور قرار گرفت. برای تفکیک مکانی نواحی حرارتی، یک تحلیل خوشه ایسلسله مراتبی با روش ادغام وارد بر روی آرایه داده ها اعمال گردید. نتایج نشان داد که ایران را می توان بر مبنای دمای بیشینه روزانه به پنج ناحیه حرارتی شامل نواحی کوهستانی مرتفع، کوهستانی و کرانه های خزر، پست مرکزی، پست جنوب شرق، کرانه های جنوبی به ترتیب با متوسط دمای 9/ 18، 9/22، 26، 3/28 و5/31 درجه سلسیوس، تفکیک نمود. بررسی ها نشان داد که آرایش نواحی حرارتی تابعی از پیکربندی ناهمواری و عرض جغرافیایی است. تنوع دمایی در استانهای کرمان، فارس و بویژه لرستان و ایلام قابل توجه است. در حالیکه استانهای سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان رضوی، سمنان و بخصوص هرمزگان و بوشهر علی رغم وسعت زیاد از تنوع دمایی برخوردار نیستند.
  کلیدواژگان: نواحی حرارتی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، میانیابی، تحلیل خوشه ای، ایران
 • اشرف سادات باقری* صفحات 145-158
  جوامع اسلامی دارای احساس عمیق پوشیدگی و خلوت شخصی هستند که در معماری سنتی آنان بازتاب می یابد، به نحوی که خانه ها، چهره ای اندرونی و باطنی دارند، حجب و پوشیدگی خانه مسلمان، تقسیم بندی مشخص حیطه های اندرونی و بیرونی در شهرهای اسلامی یکی از جذاب ترین ویژگی شهرهای اسلامی است. درونگرایی یکی از شاخص های معماری شهر اسلامی و حیاط یکی از عناصر تشکیل دهنده درونگرایی است بطوریکه بافت شهرهای اسلامی مجموعه ای از خانه های شهری را تشکیل می دهند که اطراف حیاط بنا شده اند امروزه با حذف حیاط از معماری خانه های مسکونی و ایجاد ارتباط مستقیم و بدون وقفه بین فضای درون با برون در طرحهای جدید آپارتمانی و نادیده گرفتن مراتب عبور از فضاهای گوناگون، نقش و کارکرد حیاط که ضمن تقلیل خستگی ها و نگرانی های روزانه، تلطیف روحیه و روان را بلافاصله در بدو ورود به آن موجب می شد، از بین رفته است علاوه بر آنکه انسان را بی توجه به طبیعت و پیرامون خود کرد حرمت خانه را نیز دستخوش ناامنی روانی، عدم آسایش و آرامش و مشکلات ناشی از بیرون خانه کرد. گسترش شهر و شهرنشینی در نتیجه انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از آن و به دنبال آن فرایند شهر نشینی مدرن الگوی متفاوتی را از نظر مسکن و خانه سازی در پیش روی انسان معاصر قرار داده است مدرنیته موجب بریدن از گدشته وتاریخ و هماهنگ شدن با شرایط حال شده است وکارکرد پنهان الگوی مسکن و خانه سازی بسیار کاهش یافته است تحولات مدرنیته موجب تغییرات گسترده در سبک زندگی، الگوی سکونت و ویژگی کیفی خانه شده است. بطوریکه امروزه خانوار مسلمان ایرانی بدون توجه به باورهای شرعی آشپزخانه اوپن را پذیرا شده است و دیگر اندرونی و برونی درخانه ها وجود ندارد الگوی مسکن کارکرد جنسیتی خود را از دست داده است و کمتردر الگوی خانه سازی به ارزش های مذهبی توجه می شود. در این مقاله بر اساس رویکرد توصیفی و تحلیلی، نظریات و دیدگاه های درونگرایی و عنصر حیاط، از لحاظ سیر تاریخی، معنا و مفهوم، علل و عوامل مورد بازخوانی و تحلیل قرار می گیرد بر مبنای روش توصیفی با استفاده و بهره گیری از ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعه کتابخانه ای و اسنادی مدارک مرتبط تلاش کرده تا مولفه ها و اصول مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان میدهد عوامل فرهنگی و اعتقادی و مذهبی همراه با عوامل اقلیم و محیطی توام با هم در بوجود آمدن نوع معماری و بافت شهری موثر بوده است. به عبارت دیگر شرایط آب و هوایی، مواد و مصالح محلی، فرمهای سنتی، شیوه زندگی و ارزشهای اسلامی و اجتماعی تعیین کننده می باشد.
  کلیدواژگان: درونگرایی، حیاط، معماری سنتی، معماری اسلامی، شهراسلامی
 • بختیار محمدی* صفحات 159-176
  آگاهی از آسایش اقلیمی، نقش مهمی در زندگی انسان و فعالیت های او بازی می کند. در حقیقت بسیاری از فعالیت های انسانی در ارتباط مستقیم با آسایش اقلیمی هر مکان است. این پژوهش با هدف شناخت وضعیت آسایش اقلیمی استان کردستان انجام شده است. در این مطالعه وضعیت آسایش اقلیمی استان کردستان با استفاده از داده های روزانه متغیرهای اقلیمی و شاخص های دمای موثر استاندارد و دمای معادل فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده که براساس شاخص دمای موثر استاندارد، در ایستگاه های مریوان، سنندج، بانه، بیجار، قروه، سقز و زرینه به ترتیب بالاترین مقدار آسایش اقلیمی حاکم بوده است. بر اساس شاخص دمای معادل فیزیولوژیک نیز در ایستگاه های مریوان، قروه، بانه، سنندج، بیجار، زرینه و سقز بالاترین مقدار آسایش اقلیمی وجود داشته است. از دیگر نتایج تحقیق می توان به فراوانی بالای شرایط آسایش اقلیمی ایستگاه زرینه در فصل تابستان اشاره نمود. در حالی که اغلب ایستگاه های مورد مطالعه بیشترین آسایش اقلیمی آنها در آبان، مهر و اردیبهشت ماه است؛ ایستگاه زرینه در فصل تابستان بالاترین میزان آسایش اقلیمی را استان کردستان به خود اختصاص داده است. این مطالعه نشان داد که توزیع زمانی و مکانی روزهای توام با آسایش اقلیمی استان کردستان متفاوت می باشد.
  کلیدواژگان: دمای موثر استاندارد، دمای معادل فیزیولوژیک، آسایش اقلیمی، استان کردستان
 • عباس امینی*، داوود جمینی صفحات 177-196
  تحقیق حاضر به تحلیل ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد دهیاری ها در بخش مرکزی شهرستان روانسر با استفاده از رویکرد آماری مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بر اساس اهداف و وظایف مطرح در قانون دهیاری ها، پرسشنامه ای تدوین و با مصاحبه با افراد نمونه داده های مورد نیاز جمعآوری گردید. با پردازش اولیه محتوای پرسشنامه و دسته بندی موضوعی آن، متغیرهای مشاهده شده برای چهار مولفه ارزیابی عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی- فرهنگی، عملکرد خدماتی و عملکرد مدیریتی دهیاری ها بدست آمد. توصیف اولیه متغیرها بیانگر پایین تر بودن میانگین تمامی آنها از حد متوسط و ضعف عملکرد دهیاری ها از دیدگاه جامعه روستایی بود. چهار مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای اندازه گیری چهار زیرمقیاس ارزیابی عملکرد تدوین و اعتبارسنجی شد. نهایتا چگونگی نقش و تاثیر متغیرهای مشاهده شده و مولفه های چهارگانه حاصل از آنها بر ارزیابی عملکرد دهیاری ها، به عنوان متغیر وابسته پنهان اصلی، و روابط بین آنها به کمک یک مدل ساختاری تحلیل عاملی تاییدی پنج عاملی مرتبه دوم مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به اثرات کلی و ضرایب مسیر نهایی، نتایج حاکی از آنست که با حذف اثرات خطاهای اندازه گیری در رویکرد معادلات ساختاری، ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد دهیاری ها به ترتیب متاثر از مولفه های عملکرد خدماتی، مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که تا اندازه ای با نتایج حاصل از توصیف متغیرهای مشاهده شده خام متفاوت است. اعتبارسنجی درونی زیرمقیاس های چهارگانه و مقایسه آنها با نتایج نهایی بیانگر آنست که تاثیرات غیرمستقیم و نهایی متغیرهای مشاهده شده بر ارزیابی عملکرد دهیاری ها بیش از میزان اعتبار مدل های اندازه گیری ناشی از ماهیت آنها و نقشی است که در عملکرد دهیاری ها دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت روستایی، دهیاری، ارزیابی عملکرد، مدل سازی معادلات ساختاری
 • مریم عزتی*، مریم آق آتابای صفحات 197-210
  منطقه ی مورد مطالعه در کپه داغ مرکزی، شمال بجنورد و شیروان، بین روستاهای کاکلی- راز قرار دارد. هدف از این پژوهش تفکیک مناطق فعال از مناطق با فعالیت کمتر می باشد. در این پژوهش برای ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی شاخص های طول- شیب رودخانه(SL)، نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره(Vf)، فاکتور عدم تقارن توپوگرافی (T)و انتگرال هیپسومتریک (Hi) محاسبه گردید. گسل ها و شکستگی های منطقه با استفاده از باندVNIR تصویر ASTER استخراج گردید و شاخص-های مورفومتریک با استفاده از GIS و Global mapper محاسبه شد. بیشترین مقدار شاخص SL مربوط به پهنه های شمالی می باشد، افزایش شاخص SL در پهنه های شمالی مربوط به گسل ها و شکستگی هایی است که مسیر آبراهه ی اصلی را قطع می-کند، محاسبه ی شاخص Vf نشان می دهد که بیشترین نرخ بالاآمدگی مربوط به پهنه های شمالی می باشد، وجود دره های V شکل در آن منطقه نیز گویای این مطلب می باشد. محاسبه ی شاخص T در این پژوهش نشان می دهد که رودخانه های موازی با روند چین ها کج شدگی به سمت جنوب را نشان می دهند. بیشترین مقدار شاخص انتگرال هیپسومتریک مربوط به حوضه ی شمالی (شیرین رود) می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین مقدار فعالیت تکتونیکی مربوط به قسمت شمالی منطقه ی مورد مطالعه می باشد، و قسمت شمالی کپه داغ مرکزی فعال تر از قسمت جنوبی آن می باشد.
  کلیدواژگان: نوزمین ساخت، کپه داغ مرکزی، شاخص مورفومتریک، فعالیت تکتونیکی، حوضه ی آبریز
 • زهرا رحیم زاده*، محمود علایی طالقانی، علی رضاپور صفحات 211-224
  حوضه ریجاب با مساحت 189 کیلومترمربع در زاگرس شمال غربی و شمال شهرستان سرپل زهاب قرار گرفته است. اسکلت اصلی آن از لایه های مقاوم دولومیت شهبازان و آهک آسماری تشکیل شده که بخش شرقی آن به صورت تاقدیس فشرده است و بخش غربی آن به شکل ناودیس است. بر اثر عملکرد گسل کرند بیشترین فعالیت های تکتونیکی در قسمت های میانی مشاهده می شود که نتیجه ی آن جابه جایی لایه های آهکی – دولومیتی در محدوده ی ناودیس از شمال شرق به جنوب غرب و کج شدن آن به طرف جنوب غرب و وقوع گسیختگی در کمر یال جنوب غربی ناودیس شده است. فرآیند خمش سبب گسختگی هایی شده که نتیجه ی آن جابه جایی چرخشی قطعات شکسته شده است. این رویداد باعث شکل گیری یک سری گسل های طولی و عرضی شده است که ساختمان آهکی - دولومیتی ناودیس ریجاب در جهات مختلف بریده اند. برای تشخیص فعالیت های نئوتکتونیک در این تحقیق از دو روش تطبیقی - تحلیلی و میدانی استفاده گردید. در شروع کار با تکیه بر ساختمان زمین، حوضه ی مورد مطالعه به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد و سپس به کمک نرم افزار Arc GIS کار تطبیق و تفسیر نقشه های توپوگرافی، هیدروگرافی، گسل و زمین شناسی و عکس های هوایی حوضه با نقشه ی اشکال ژئومرفولوژی انجام شد و در ادامه به کمک نرم افزار Spssنتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه برای ارزیابی کمی فعالیت های نئوتکتونیکی از شاخص های عدم تقارن حوضه زهکشی(Af)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن(Vf)، شاخص سینوسی جبهه کوهستان(Smf)، شاخص شیب طولی رودخانه(SL)، شاخص تقارن توپوگرافی معکوس(T) و شاخص طبقه بندی(Iat) استفاده گردید. در ادامه برای بررسی نقش گسل ها و درز و شکاف ها در شکل گیری و الگوی توسعه ی آبراهه ها از نمودار گلسرخی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بخش شرقی حوضه (تاقدیس ریجاب) از نظر تکتونیکی نیمه فعال و مناطق شمال و جنوب در غرب حوضه (ناودیس ریجاب) فعال و مناطق میانی این ناودیس بسیار فعال می باشد.
  کلیدواژگان: نئوتکتونیک، شاخص های ژئومورفیک، شواهد ژئومورفولوژیکی، زاگرس شمال غربی، حوضه ریجاب
|
 • Dr Shahram Bahrami *, Afrooz Behrojeh Pages 1-14
  Morphometric characteristics of anticlines can play an important role in the exploration of oil resources. The purpose of this research is to evaluate the effect of geomorphology on the exploration of oil resources in oil-rich Bankol and oil-less Danehkhoshk anticlines by means of Geomorphological indices. To achieve the purpose of this study، topographic maps at a scale of 1:50000 and Geologic maps of the study area at scales of 1:250000 and 1/1000000 were digitized in ILWIS software and then geologic and topographic data were obtained. Morphometric of anticlines were extracted based on Quick bird Satellite images as well as field works. In this research، some geomorphological indices such as Aspect Ratio (AR)، Fold Symmetry index (FSI)، Fold front sinuosity (FFS)، Drainage Density () drainage pattern and triangular facets were used for differentiating tectonically active and inactive anticlines. Danehkhoshk oil-free anticline، with rectangle drainage pattern، higher rate of Aspect Ratio، Fold front sinuosity، Drainage Density and lower rate of Fold Symmetry index as well as with large triangular facets، is tectonically more active than Bankol anticline. This study represents that the lack of oil in Danehkhoshk can be explained by development of Neutral-Surface Folding mechanism. Development and compression of Danehkhoshk anticline has resulted in the downward movement of neutral surface and thereby progress and connection of extensional to compressional fractures، and then has allowed migration and escapement of oil recourses to the surface. Results of this study reveal that mentioned morphometric parameters are appropriate indexes for distinguishing oil bearing and oil less anticlines. Overall، it can be concluded that oil- less anticlines have tight and eroded morphology whereas oil bearing anticlines are younger، wider and less eroded.
  Keywords: Bankol, Danehkhoshk, Geomorphological Indexes, Oil, Zagros, Fold Symmetry
 • Dr Asghar Zarrabi *, Jabbar Alizadeh, Alireza Rahimi, Rasool Babanasab Pages 15-38
  Overcoming spatial and temporal limitation، information and communication technology is today considered as the axis and key to sustained development and as the most important criterion for development which has reshaped the world and life patterns and it is، in fact، considered both the cause and the effect of development. Identifying and proper using of new opportunities for sustained development and advancement of economic، social، and political goals and shaping the future provided by this paradigm which is dominating development as the strongest instrument of empowerment and equalization requires knowledge about this revolutionary trend for a slight negligence will let opportunities in others’ hands. In this regard، removing digital Divide between areas and assuring of the general and equal access of geographical units to ICT services for their uniform and equal development in the long run and establishment of spatial and geographical equality should be taken into consideration as one of the most important planning priorities for ICT development. To this end، using TOPSIS model and statistical tests، development level of the cities of West Azerbaijan in terms of information and communication technology indices in 1387 are evaluated، ranked and graded and the digital Divide between them is estimated. Results indicate that cities of West Azerbaijan are far from being developed in terms of ICT indices and there are inequalities، or in other words، “digital Divides” among these cities with the city of Orumyieh standing on the top of ICT development ranking being two and half times more developed than the city of Chaldoran which is on the bottom of ranking. In addition، ICT development of the cities of West Azerbaijan is directly related to their populations، especially their urban populations. In order to bridge or at least reduce the digital Divide and creating a balance in long-term development، cities of West Azerbaijan are prioritized in terms of ICT development and suggestions have been offered to improve the present conditions of information and communication technology throughout the province.
  Keywords: Information, Communication Technology, Development, Digital Divide, Cities of West Azerbaijan, TOPSIS
 • Dr Seyed Abolfazl Masoodian *, Dr Mohammad Darand Pages 39-50
  In this study، by using minimum، maximum and mean daily interpolated data from Asfazari data base، the changes of agro climatic indices analyzed in Iran during 1962-2004. At first، the indices calculated for each pixels and then trend and slope value evaluated by nonparametric Mann-kendal and parametric regression method. In total، the results showed that the indices have positive trend on the low elevations region on Iran، while on the height elevations the indices have negative trend. The start of growing season length (SGS) start earlier and End of growing season length delay latter. The result of this is the increasing of growing season length in Iran. This lengthening of the growing season can mostly be attributed to advances of spring start of growing season length rather than the delay of autumn.
  Keywords: Agro climatic, Growing Season Length, Trend, Iran
 • Dr Mohammad Hossein Saraei *, Maryam Beyranvand Zade, Ebrahim Rostam Goorani Pages 51-72
  At recent year improvement towns of country are considered for reason much accumulation، increase price of field، decrease dimension family and security cheap dwelling، natural structure Khorramabad، economical changes accompanied by natural improvement population and change family from spread to nuclear increased necessity to dwelling and finally consider to vertical improvement. The method this writing is analyzing and quantitative in the three stages of library studies، field research، and finally data analysis by using AHP and TOPSIS models have been developed. Result show that at between effective factors at construction apartment units at Khorram abad، environmental factor is the most effective. Khoramabad has different topography and at town we see low and ups and geographical factors. Important limitations of physical improvement at this town are rocks height present hills. At east bound of this town and at Shariati street existence height cliff and these has sharp grade. At east south rock topography Ghaziabad are seen. Northern Khoramabad has limitation at Khorram abad –Aleshtar at this area agricultural fields of villages are outspread at west area existence agricultural field and encounter with heights. At inside town and at west area، heights are most important limitation at physical improvement and at this area، residents spread on hills and heights. At west southern cemetery is other physical improvement limitation and gardens are spread. In the final classification using hybrid models can be achieved this result، natural and social factors - the economy and the parallel combination of the spread of urbanization have been effective in Khoramabad.
  Keywords: Apartment, AHP, TOPSIS, Khorramabad
 • Dr Hossein Asakereh *, Fatemeh Tarkarani, Saeedeh Ashrafi Pages 73-86
  The stochastic outcomes and phenomenon of climate are the reason to use probability sciences in climatology. Interactions of most of climatic phenomenon as well as justify them are very acceptable based on probability technique. Accordingly it is useful in environmental management and planning. A conditional probability is the probability of an event given that another event has occurred; e. g. let A and B be two events the probability of B given that A has occurred is Conditional Probability of A providing to B has occurred. In this paper conditional probability of precipitation providing to temperature in Iran has been studied. Accordingly the daily precipitation and precipitation of Esfezary data base are used. At last based on Euclidean Distance and Ward methods، the cluster analyses have been applied. The accomplishment result shows three class of conditional probability; North، Central and southern. Due to characters of conditional probability every class has been divided in to subclasses. Every classes and subclasses shows the mechanism domain on.
  Keywords: Conditional Probability, Cluster Analyses, Classification, Precipitation, Temperature Conditions
 • Dr Firouz Mojarrad *, Mohammad Ghafourizadeh Pages 87-102
  One of the most famous horticultural exporting products of Iran is Saffron. At present، the main region for the production of saffron is the northeast region of Iran (Khorasan-e Razavi and Southern Khorasan provinces). The present research intends to survey the suitable areas for cultivation of saffron in the west of Iran (Kermanshah and Kurdistan provinces) which، in the climatic conditions، is very similar to the east of country. On this basis، the climatic data effecting saffron growth، including precipitation، temperature، relative humidity، sunshine hours and number of frost days، have been gathered for 11 stations during 3 growth phases (generative phase، vegetative phase and dormancy phase) and compared with a new base table to determine the suitability of climatic conditions for planting of the product in each growth phase for each variable. Then according to the rate-weighting method، the importance degree or weight of each climatic variable in every growth phase was determined. In the next step، saffron planting appropriateness maps were prepared in the raster method using GIS، considering importance degree or weight of each variable in each phase. Then، through adding the pixel values in the three growth phases، the appropriateness map for each variable was identified (totally 11 maps)، and via averaging the pixel values in these 11 maps the compiled map of appropriateness of variables was determined as well. Finally the last appropriateness map for saffron cultivation was prepared taking into account the appropriate slope and elevation domains in the recent map. The results showed that around 30. 48 percent of the region area (16500 km2)، which covers mostly Kermanshah’s western، Ravansar’s southern and Qorveh’s plains، has a fair potentiality for saffron cultivation. The remainder area of the region including 37600 km2 (69. 48 percent of the region area) has no potentiality for cultivating of this product
  Keywords: Climatic Capability, Saffron, West of Iran, GIS, Rate, Weighting Method
 • Shahram Mahdavi *, Dr Ali Akbar Najafi Kaani, Samaneh Mosayebi Pages 103-122
  The present article aims at analyzing and evaluation of citizens '' satisfaction of the performance of urban management is a municipality and city in the Council on the basis of the findings of a field study in Kashan is prepared of organizations citizens satisfaction in three dimensions of urban management، i. e. economic، physical dimension – social and cultural environment – the analysis of the case. The study according to the purpose of the type of applications that use the research methods of analytical and descriptive-type which is fitted to the data collection required for the field survey has been used. The data collection tool lift in this study field interview and questionnaire can be made that the validity of the formal type and its reliability using cronbach''s alpha is achieved in 85% of the research of the Humanities is this a satisfying amount of regard. The community was in this study is the inhabitants of the city of Kashan، the sample size formula and its relationship with Cochran have selected n-260. Data were analyzed using SPSS software using the forklift is carried out when the results of tests، test results showed a high satisfaction of the citizens of the municipality in the cultural and physical performance، and also in the middle of the economic satisfaction of. Also، in order to study the differences in the level of citizens '' satisfaction region one and two of these organizations yield yeoman Whitney test has been used except in a couple of significant differences between the two regions، there is no satisfaction. Regression tests for evaluation of the relationship between socio-economic performance of the satisfaction of citizens and municipality and City Council have been used which results indicates the differences between the educational level and the level of satisfaction، as well as the existence of the relationship between age and income variables and these organizations yield satisfaction may be fitted.
  Keywords: Satisfaction, Kashan, Performance of the Mayor, the City Council, Urban Management
 • Dr Amir Hossein Halabian *, Dr Mehran Shabankari Pages 123-134
  In this research، the correlation between precipitation change in Southern coasts of Caspian Sea and variability of sea level pressure have been analyzed by using environmental to circulation approach at time period 1339- 1383. In this respect، we make use of daily precipitation data of the 12 synoptic stations of studied area at surface data base section and prepare the time series matrix of precipitation days. About atmospheric data base، we made use of sea level pressure (slp) data which are available on data base NCEP/NCAR at 0° to 120° E and 0° to 80° N. Then، we prepared primary matrix including the daily precipitation values of every station and average values of sea level daily pressure which is consistent with time series of precipitation days for grid cell (49×33= 1617) at selected area. The calculation of correlation coefficient between daily precipitation values with average values of sea level pressure over studied area cells and drawing the plots for correlation coefficient of precipitation- pressure of stations indicated that precipitation change and occurrence at southern coasts of Caspian Sea in sea level affected by predominance the Caspian، Black Sea and Mediterranean pressure circulation pattern. Hence، precipitation change in Southern coasts of Caspian Sea related to decrease and increase of pressure rate in action field of this pattern.
  Keywords: Precipitation Change, Southern Coasts of Caspian Sea, Sea Level Pressure, Circulation Pattern, Precipitation, Pressure Pattern
 • Dr Majid Montazeri * Pages 135-144
  Spatial distribution of thermal regions is dependent on local factors and circulation patterns in long terms. Recognition of spatial distribution of temperature in geographical regions could be help on planning and environmental policies. The aim of this paper is recognition and detachment of thermal regions in Iran. For this object، maximum daily temperature data have been provided using 620 synoptic and climatology stations. Maximum temperature converted for any station، base on solar calendar، and maps of maximum daily temperature have been interpolated using kriging method. Spatial resolution of these maps is 15×15 km. So 7187 pixels cover the country and temporal and spatial behavior of maximum temperature could be represented by a 7187×366 matrix. For diagnostic thermal regions in Iran، an agglomerative Hierarchical cluster analysis with ward''s linkage applied on this matrix and five different thermal regions which consist: high mountainous، mountainous and Caspian''s coasts، central plane، south eastern plane، southern coasts. In creating thermal regions topography spatial configuration and latitude have been involved. Recognition of thermal regions is important for energy consumption and tourism timing management.
  Keywords: Regions, Geographic Information System, Interpolation, Cluster Analysis, Iran
 • Dr Ashrafsadat Bagheri * Pages 145-158
  Islamic societies have a deep sense of personal privacy and solitude، which is reflected in their traditional architecture، So that the houses، within the inner face are So that the houses، within the inner face are Latency the hijab and Muslim homes، the division of space within and outside the cities is one of the most attractive features of Islamic Cities Introverts of the city''s architecture is one of the indicators Introverts yard is one of the constituent elements Islamic cities، the urban structure as a collection of houses that are built around courtyards. The removal of architectural courtyard houses have been caused directly outside and inside the house. The role and function in the yard، reducing fatigue، tenderness of spirit، relieve fears of missing man. This is due to the neglect of human nature and its surroundings and the sanctity of the home has undergone psychological insecurity، lack of comfort and relaxation Different pattern of urbanization in the industrial revolution in terms of housing and housing has. The modernity of the past cut date and time is synchronized with the Developments of the modern changes in lifestyle and living pattern is characteristic of quality homes. As the Iranian Muslim household، regardless of religious beliefs has embraced the open kitchen Within and outside the home، there is another Housing pattern has lost its function of gender Housing patterns، religious values are rarely given. In this paper، based on descriptive and analytical approaches، theories and views of the courtyard and Introverts، the course of history، meaning، causes and factors are reviewed and analyzed. Using descriptive methods and tools to gather information، study، library records and documents be reviewed. The results show Cultural and religious beliefs and factors associated with climate and environmental factors in the creation of architectural and urban fabric has been In other words، climate، local materials، traditional forms، is a way of life and Islamic values and social determinants.
  Keywords: Introversion, yard, Traditional Architecture, Islamic Architecture, Islamic City
 • Dr Bakhtyar Mohammadi * Pages 159-176
  The knowledge about climatic comfort plays an important role in the Humans life and her activities. In fact many human activates are directly related with climatic comfort in every region. This paper analyzed the climatic comfort in province Kurdistan (Sanandaj، Saghez، Bijar، Ghorve، Zarine، Marivan and Bane meteorological Stations). Rates of climatic comfort analyzed in meteorological Stations using daily data climatic parameters and Standard Effective Temperature (SET) and also Physiological Equivalent Temperature (PET) indexes. The results showed that according to SET index، Marivan، Sanandaj، Bane، Bijar، Ghorve، Saghez and Zarine stations has been highest climatic comfort sequentially. An according to PET index also، Marivan، Ghorve، Bane، Sanandaj، Bijar، Zarine and Saghez stations has been highest climatic comfort sequentially. Other results said that most of meteorological Stations have highest climatic comfort in during November، October and May. In spite Zarine station have a highest climatic comfort during summer season (especially in July and August). Thus، it seems that temporal distributions of climatic comfort in Kurdistan meteorological Stations are different.
  Keywords: Standard Effective Temperature, Physiological Equivalent Temperature, Climatic Comfort, Kurdistan Province
 • Dr Abbas Amini *, Davood Jamini Pages 177-196
  The present study attempts to analyze the evaluation of the central district of Ravansar township rural community from the performance of village administrations (Dehyari) by using of structural equation modeling (SEM). In order to collect needed data، a questionnaire was designed and completed via interviewing the sample population. The observed variables for economical، socio-cultural، services and managerial components of the performance evaluation were obtained by thematic categorization and processing of the questionnaire contents. Primary description of variables showed the lower average of all of the variables from the mid-point of the scale (3)، which indicates the weakness of the village administrations from the rural communities’ point of view. Four sub-scales were then prepared and validated for the components of the performance evaluation by using the first order confirmatory factor analysis (CFA) measurement models in Amos Graphics. The impacts of the observed variables and respective sub-scales on the evaluation of village administrations، as the main latent dependent variable، was consequently analyzed by using and validating of a second order CFA structural model. By eliminating the measurements errors in SEM approach، the results of total effects of path coefficients revealed the impressibility precedence of rural communities’ evaluation from the services، managerial، socio-cultural and economical sub-scales respectively. This result is something different from the raw data description. Internal validity of sub-scales compared with the final results indicates that indirect effects of observed variables on the latent variable are more due to their role and nature than the validity of measurement models.
  Keywords: Rural Management, Village Administration (Dehyari), Performance Evaluation, Structural Equation Modeling (SEM)
 • Maryam Ezati *, Dr Maryam Agh-Atabai Pages 197-210
  Study area is located in the central kopehdagh north of Bojnurd and Shirvan cities، between Kakli and Raz villages. Aim of this research is separating high activity area from low activity. In this study، In order to evaluate rate of tectonic activity، stream length-gradient index (SL)، ratio of valley floor width to valley height (Vf)، transverse topographic system (T)، hypsometric integral (Hi) were calculated. Faults and fractures of the study area are extracted from VNIR band of Aster image، Morphometric indices computed using GIS and Global mapper. The highest value of stream length-gradient index (SL) is related to the north domains. Increasing of SL index at the north domains is associated with faults and fractures that cut the steam. Ratio of valley floor width to valley height (Vf) shows that the highest uplift is related the north domains and existing V shape Valleys at this area confirm this matter. Calculating T index at this research shows that stream''s that are parallel to the folds tilted to the South. Highest value of hypsometric integral index is associated with north basin (Shirin rood). Result of this research show that highest amount of tectonic activity is about the North side of study area، and North side of central kopehdagh is more active than South side.
  Keywords: Neotectonic, Central Kopehdagh, Morphometric Index, Tectonic Activity, Drainage Basin
 • Dr Zahra Rahimzadeh *, Dr Mahmood Alaei Taleghani, Ali Rezapoor Pages 211-224
  The Rijab area with189 square kilometers is located in northwest of Zagros and north of Sarpol zahab city. Its main skeleton is made of hard and resistive layers of Shahbazan dolomite and Asmari lime، that its eastern part is pressed as an anticlinorium form but its western part as a syncline form. As a result of Kerend fault Practice most of the tectonically activities are seen in middle parts that its consequence is the displacement of the lime –dolomite layers in the syncline area from the northeast and slanting to the southwest side and breaking occurrence in southwestern belt peak of syncline the bend process has caused breaks that result in turning displacement of broken pieces. This event causes the formation of a series of longitudinal and latitudinal faults، which cut the Rijab syncline lime –dolomite formation in different directions. To determine the neotectonic activities two comparative and interpretive methods have been used in this research، and with the use of ARC GIS software topography maps comparison and interpretation، hydrographic break and aerial images of the area were done by geomorphology forms maps، than it was analyzed by SPSS software. For quantity evaluation of neotectonically activities the following scales have been used: the of non-synchronic drainage area (AF)، the ratio width of valley bed to its height (VF)، the sinus scale of mountain (SMF)، the reversed synchronic topography scale (T)، and classification scale (LAT)، the river longitudinal slope (SL). Then it has continued by studying the role of breaks، clefts، and gaps in formation and developing pattern of floodways by using Golesorkhi chart. Based on the obtaining results the eastern part of the area that it builds on anticlinorium form is tectonically semi – active، western part active and middle part that has syncline structure is very active. Keywords: Neotectonic، Geomorphic Index، Geomorphologic Evidence، Northwestern Zagros، Rijab Area