فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/14
 • تعداد عناوین: 24
|
 • مقاله پژوهشی
 • محسن آیتی، عیسی جهانزاد گلنوش معجری کسمایی*، حسن جمشیدیان، محمدرضا نوروزی، کامیاب علیزاده صفحه 229
  زمینه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین سرطان مثانه و بیان گیرنده آندروژن در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی تهران بود.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه مورد – شاهدی 59 بیمار مبتلا به سرطان مثانه و 59 فرد سالم که با اندیکاسیون دیگری تحت سیستوسکوپی قرار گرفته بودند وارد مطالعه شدند و بیان رسپتور آندروژن در آنها به روش ایمنوهیستوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بیان رسپتور در گروه مورد بر حسب درجه تومور و میزان عود نیز بررسی شد.
  یافته ها
  بیان رسپتور آندروژن در 15/3% از افراد بیمار و 11/9% از گروه شاهد دیده شد. بین میزان بیان رسپتور در دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/789=P). در گروه مورد بین درجه تومور با وجود گیرنده آندروژنی ارتباطی وجود نداشت (0/338=P). پس از 9 ماه پیگیری، عود در 28/8% بیماران دیده شد که از این افراد 17/6% رسپتور مثبت بودند و وجود رسپتور مثبت ارتباطی با عود نداشت (0/708=P).
  نتیجه گیری
  نتایج بررسی ما با مطالعاتی که بیان رسپتور آندروژن را به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در سرطان مثانه بیان می کنند همخوانی ندارد. این موضوع در نتایج مطالعات مختلف نیز با هم متفاوت است، با این حال نیاز به مطالعات بیشتر در سطح وسیعتر برای رسیدن به نتایج قطعی تر وجود دارد.
  کلیدواژگان: رسپتور آندروژن، سرطان مثانه، ایمنوهیستوشیمیایی
 • معصومه ارزمانی*، آرش اکابری، سیدجواد پورنقی صفحه 235
  زمینه و هدف
  بخش مدارک پزشکی از مهمترین مراجع دستیابی به اطلاعات مربوط به بیماری افراد و چگونگی درمان آنها، نحوه مدیریت و عملکرد پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی است. ارزیابی خدمات بخش مدارک پزشکی بیمارستانها می تواند ابزار نیرومندی در جهت ارتقای کمی و کیفی سیستم های درمانی باشد. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای خراسان شمالی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف این بخش و ارائه نتایج به مسئولین مربوطه است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را که شامل 6 بیمارستان است را در سه ماهه اول سال 92 مورد ارزیابی قرار داد.گردآوری داده ها با استفاده از یک چک لیست، جهت سنجش عملکرد بخش مدارک پزشکی و با مراجعه مستقیم پژوهشگر به بخش و از طریق مصاحبه و مشاهده، انجام شد. جهت تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS11 استفاده گردید.
  یافته ها
  از مجموع 45 نیرو فعال در بخش های مدارک پزشکی، 71% را زنان تشکیل دادند. 56% دارای تحصیلات دانشگاهی مدارک پزشکی و 44% فاقد تحصیلات بودند. عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان های مورد پژوهش 89/47% بدست آمد. محور بایگانی، بیشترین نمره (97/5%) و محور آزمون صلاحیت و توانمندی کارکنان، کمترین نمره، 52/6% را به خود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  عملکرد بخش مدارک پزشکی، وضعیت عملکردی بسیار مطلوب را نشان داد. دو محور آزمون صلاحیت و توانمندی کارکنان و جمع آوری و تحلیل داده ها کمترین نمرات را به خود اختصاص داده اند. که باید با برنامه ریزی دقیق جهت آموزش پرسنل و توانمند سازی آنها و انجام ممیزی بصورت دوره ای نسبت به بهبود عملکرد بخش اقدام نمود.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بخش مدارک پزشکی، اعتبار بخشی
 • علی اصغر نجف پور، سمیه الهیاری*، اله بخش جاوید، حبیب الله اسماعیلی صفحه 247
  زمینه و هدف
  سهم خودروها در شهرهای بزرگ در تولید و انتشار آلاینده های هوا در حدود 70 درصد بوده و این سهم عمدتا ناشی از سوختهای فسیلی است. شبیه سازی محیط در قالب مدلهای محیط زیستی دارای فواید زیادی می باشد، از جمله دقت و سرعت مدلسازی بویژه با استفاده از رایانه های امروزی که بسیار بالاست. با استفاده از مدل، پژوهشگران، محققان، مسئولین و سیاستگذاران می توانند بدون صرف هزینه و وقت در دنیای واقعی، اثرات برنامه ها و ایده های جدید را بسنجند.
  مواد و روش کار
  مدلسازی براساس نرم افزار مدل استلا (Stella)، با توجه به اطلاعات بدست آمده انجام شد و مدل تغییرات کیفیت هوا در ارتباط با روند افزایش وسایل نقلیه طراحی شد یعنی در واقع با این مدل آلودگی هوا را در سالهای آتی پیش بینی شده است.
  یافته ها
  با توجه به روند افزایشی آلاینده ها در سالهای آتی 4 روش شامل کاهش خودروهای وارداتی، افزایش خودروهای اسقاطی، کاهش مسافت طی شده و کاربرد استاندارد یورو 4 در نرم افزار بکار گرفته شد که نتایج، روند کاهشی برای این آلاینده ها نشان داد.
  نتیجه گیری
  بهتر است سیاستهای اجرایی برای کاهش آلاینده با اعمال روش افزایش نرخ اسقاط و در واقع افزایش خودروهای اسقاطی پیش رود، زیرا طبق اطلاعات خروجی از نرم افزار بیشترین کاهش آلاینده ها با کاربرد این روش بدست آمده است. با کاربرد کلیه روش های مطرح شده در یافته ها، میزان منوکسیدکربن و اکسیدهای ازت در 50 سال بعد کاهش بیش از 80 درصد خواهد داشت.
  کلیدواژگان: مدلسازی، آلودگی هوا، منوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن (NOx)، شهر مشهد
 • اسماعیل شجاع*، رجبعلی حکم آبادی، محسن شجاع، معصومه قرائی صفحه 259
  زمینه و هدف
  اختلالات اسکلتی- عضلانی (Musculoskeletal Disorders (MSDs یکی از انواع آسیب های شغلی هستند که دارای شیوع بالا و از علل مهم از کار افتادگی در کشورهای در حال توسعه می باشند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع و ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی توسط روش QEC) Quick Exposure Check) در محیط کار یکی از صنایع الیاف ایران انجام گرفته است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 48 نفر از کارگران بخش کشش صنایع الیاف تهران مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های نوردیک Nordic Questionnaires و فرم QEC جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بالاترین میزان شیوع 12 ماهه گذشته MSDs به ترتیب در ناحیه کمر (9/47%)، دست و مچ (27/8%)، شانه (22/9%) و گردن (14/5%) بوده است. ارتباط بین ابتلا به MSDs و سن، در اندامهای گردن و شانه معنی دار (p<0.05) و با BMI در اندامهای دست (p= 0.002) و کمر (p= 0.04) معنی دار بوده است. حدود 80 درصد افراد در ناحیه کمر، 89 درصد در ناحیه شانه، 71 درصد در ناحیه دست و 87/5 درصد افراد نیز در ناحیه گردن در معرض خطر بالای اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار دارند.
  نتیجه گیری
  ارزیابی ها نشان داد فراوانی و ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در اندام های مختلف بالاست و همچنین انجام اقدامات اصلاحی برای برخی مشاغل این صنعت لازم است.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی (MSDs)، ارزیابی ارگونومیک، QEC، پرسشنامه نوردیک، صنایع الیاف
 • ابراهیم حسین زاده، علی خاکشور، عبدالرضا شاکری، علی احمدی، حسین لشگردوست* صفحه 269
  زمینه و هدف
  در کشور ما زمان تعویض کاتتر درون وریدی، 72 ساعت می باشد که بنا به مراجع بین المللی این زمان در کودکان قابل افزایش است. دلیل این محدودیت زمانی جلوگیری از عوارض نصب کاتتر از جمله فلبیت و انسداد بوده است. این پژوهش با هدف مقایسه بروز عوارض در دو روش روتین و روش بر اساس اندیکاسیون های بالینی در کودکان بستری در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد انجام شد.
  مواد و روش کار
  این کار آزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 150 کودک بستری انجام شد. کودکان واجد شرایط بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه (75 نفر در هر گروه) تخصیص یافتند. در یک گروه، روش روتین نصب و تعویض کاتتر درون وریدی (تعویض کاتتر نهایتا راس 72 ساعت)، و در گروه دیگر، تعویض کاتتر تنها بر اساس بروز عوارض ناشی از کاتتر صورت می گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های کای دو، تی مستقل، من ویتنی، نمودار کاپلان مایر و آزمون لوگرنک، از طریق نرم افزار Stata 12 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در بین کل افراد مورد بررسی در طول مطالعه، مجموعا 31 واقعه (بروز عوارض از جمله انسداد، انفیلتراسیون و فلبیت) ایجاد شد. میانه زمان ماندگاری کاتتر در گروه مداخله (93 ساعت) به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد (67 ساعت) بوده است. با آنکه از لحاظ فراوانی، گروه مداخله نسبت به گروه شاهد، فراوانی انفیلتراسیون بیشتری داشت که معنادار بود، ولی از لحاظ بروز عوارض بین دو گروه، تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه، برتری روش اندیکاسیون بالینی را نسبت به روش روتین تعویض کاتتر نشان داده است.
  کلیدواژگان: روش اندیکاسیون بالینی، روش روتین، کاتتر درون وریدی، بروز عوارض
 • مهدی خانکلابی، فاطمه رحیمی*، مرضیه سلیمانی نژاد، شبنم شیرواندهی صفحه 277
  زمینه و هدف
  خود مراقبتی مجموعه اقدامات آموخته شده، آگاهانه و هدفدار است که توسط فرد به منظور حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می شود.این مقاله به بررسی نقش استفاده از اینترنت در ترغیب و عملکرد افراد به انجام خود مراقبتی می پردازد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که به منظور مقایسه روش های کسب اطلاعات بهداشتی و خود مراقبتی به طرق سنتی و اینترنتی در 60 نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی تهران بصورت نمونه گیری در دسترس صورت گرفته است. جهت گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو بخشی دموگرافیک و خودمراقبتی تهیه شد. روایی و پایایی پرسشنامه با نظر کارشناسان متخصص و با ضریب آلفای کرونباخ 0/771 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با تست آنووا و آزمون همبستگی انجام گرفت.
  یافته ها
  85% افراد در ارتباط با بهداشت و خود مراقبتی مطالعه داشتند. 45% ازکمردرد، 23/3% از دیابت، 15% از اختلالات بینایی، 11/7% از مشکلات استخوانی، 6/7% از اختلالات روانی، 1/7 % از اختلالات شنوایی و تیروئید رنج می بردند. 20% افراد به هیچ وجه دسترسی به اینترنت نداشتند. امکان استفاده از اینترنت در رابطه معنی داری (p <0.05) با 6 جزء از بعد نگرش و 18 سوال از بعد رفتار خود مراقبتی قرار گرفت. افراد به صورت معنی داری (p <0.05) رفتارهای مرتبط با خود مراقبتی از خود نشان دادند و از طرفی این متغیر با یک جزء از بین دو جزء بعد دانش رابطه معنی داری داشت. (P <0.01)
  نتیجه گیری
  معرفی و راه اندازی سایتهای معتبر ارائه دهنده خدمات خود مراقبتی مطابق با فرهنگ و موقعیت دسترسی به اینترنت در کشور، باید در دستور کار مسوولین سلامت قرارگیرد. نقش حمایت از متخصصین، افراد دارای بیماریهای مشابه، خانواده و دوستان را در امکان دسترسی به اینترنت و استفاده بهینه از آن نباید از نظر دور داشت.
  کلیدواژگان: اینترنت، خود مراقبتی، کارکنان زن
 • فرزاد خدامرادی، حسین مظفرسعادتی*، سیدحمید نبوی، سیدحمید حسینی صفحه 289
  زمینه و هدف
  ایران در حال عبور از دو دوره گذار مهم است. انواع بیماری های مزمن خصوصا برای افراد مسن، مانند بیماری عروق کرونر، دیابت، پوکی استخوان و غیره در حال افزایش هستند که دو علت مهم آنها عبارتند از عدم فعالیت فیزیکی و سوء تغذیه، لذا این مطالعه با هدف تعیین فعالیت فیزیکی و فرایند تصمیم گیری در دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه یک آموزش و پرورش شهرستان قم در سال 1391 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی، 201 دانش آموز پسر از منطقه یک آموزش و پرورش قم، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و از طریق نرم افزار SPSS 18 و با استفاده از آزمون های کروسکال - والیس، من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سطح فعالیت بدنی دانش آموزان 0/37 ±2/28 بود که بسیار پایین تر از حداقل نمره قابل قبول برای این فعالیت یعنی 75/2 است (p < 0/05). میانگین نمره برای فعالیت های ورزشی 2/97 است که بالاتر از حداقل نمره قابل قبول برای این فعالیت یعنی 2/33 بود (p < 0/05). و میانگین نمره فعالیت فیزیکی در اوقات فراغت 2/74 است که به طور معنی داری بالاتر از حداقل نمره قابل قبول برای این فعالیت یعنی 2/5 می باشد (p < 0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، تاکید بر افزایش و ترویج آموزش در مورد اهمیت ورزش و هر نوع فعالیت فیزیکی و فواید کوتاه مدت آن و نتایج بلند مدت عدم فعالیت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، فرآیند تصمیم گیری، دانش آموزان
 • سعید دشتبان جامی، محمدحسین بیاضی، حسین زعیمی، سیدکاوه حجت* صفحه 297
  زمینه و هدف
  افسردگی یکی از شایع ترین بیماریهای دنیا می باشد. اغلب افراد افسرده در بیان و ابراز احساسات خود دچار مشکل هستند. روانشناسان معتقدند وجود هیجانات منفی و نگرش شناختی خاص انها به زندگی می تواند هم در ایجاد افسردگی و هم تشدید ان دخالت داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی و طرحواره های هیجانی با افسردگی انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 120 نفر(60 مرد و60 زن) از بین افراد مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره ای شهر تربت جام، به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به پرسشنامه های افسردگی بک (BDI)، باورهای فراشناختی ولز و کاترایت- هاتون (MCQ- 30) و طرحواره های هیجانی لیهی (LESS) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با نرم افزار19 SPSS و ضریب اطمینان 99 درصد تحلیل شد.
  یافته ها
  بین باورهای فراشناختی (باورهای مثبت درباره نگرانی و خود آگاهی شناختی) و طرحواره های هیجانی (طرحواره های تایید، طول مدت احساسات قوی، عقلانیت - ضدهیجانی و طرحواره توافق عمومی) با افسردگی در سطح p ≤ 0/01 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رگرسیون گام به گام نشان داد، اثر باور فراشناختی خودآگاهی شناختی و پنج طرحواره هیجانی (طرحواره های تایید، سرزنش، توافق عمومی و قابل درک بودن و گناه)، به میزان 71/2 افسردگی را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  مفهوم طرحواره نقش مهمی را در درمان افسردگی اساسی بازی می کند. اهمیت محیط اجتماعی و دلبستگی ایمن در افسردگی باعث شده است؛ که به تمایز بیشتری در مورد نوع طرحواره نیاز داشته باشیم و به موضوعات بین فردی و رشدی در شکل گیری و تداوم طرحواره بیشتر توجه کنیم.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، طرحواره های هیجانی، افسردگی
 • محمدامین دولتخواه، غلامحسین فرجاه*، باقر پورحیدر، بهنام حشمتیان صفحه 307
  زمینه و هدف
  خواص فیزیکی و همچنین مواد تشکیل دهنده کانال راهنمای عصب بر سرعت رژنراسیون عصب موثر است. کلاژن به عنوان یک ماده ی طبیعی و قابل جذب می تواند یک عنصر ایده آل برای تهیه ی کانال راهنمای عصب باشد. هدف از این مطالعه اثر پوشش ژل کلاژنی داخل لوله کلاژن بر رژنراسیون عصب است.
  مواد و روش کار
  این تحقیق یک مطالعه تجربی است که از 48 سر موش صحرایی نر (gr250-200) استفاده شد. پس از قطع عصب سیاتیک، یک سانتی متر از عصب برداشته و حیوانات به 4 گروه تقسیم شدند (لوله کلاژن، لوله کلاژن با پوشش داخلی ژل کلاژن، اتوگرافت، شم جراحی). همه حیوانات توسط شاخص فعالیت عصب سیاتیک، الکتروفیزیولوژی و بافت شناسی ارزیابی شدند.
  یافته ها
  در روز های 49 و 60 پس از جراحی، میانگینsciatic functional index) SFI) در گروه کلاژن + ژل کلاژن بطور معنی داری بیشتر از سایر گروه های آزمایشی (اتوگرافت و کلاژن) بود (0/05>P) در هفته 12 پس از جراحی، میانگین سرعت هدایت عصب و تعداد اکسون های میلین دار در گروه کلاژن با پوشش داخلی ژل کلاژن نسبت به دو گروه تجربی دیگر (کلاژن و اتوگرافت) افزایش معنی داری نشان داد (0/05>P).
  نتیجه گیری
  این مطالعه پیشنهاد می کند که با توجه به اثرات مثبت پوشش داخلی ژل کلاژن با لوله کلاژن بر روی ترمیم عصب، استفاده از لوله کلاژن با پوشش داخلی ژل کلاژن ممکن است، جهت ترمیم ضایعات عصب محیطی مفید باشد.
  کلیدواژگان: ترمیم عصب، عصب سیاتیک، لوله کلاژن، ژل کلاژن
 • حسین روحانی، احمدعلی اسلامی*، مهدی راعی، حمید توکلی قوچانی، عاطفه افشاری صفحه 319
  زمینه و هدف
  در مطالعات مختلف اشاره شده است که تغییرات در جهت بهبود رژیم غذایی، می تواند بر کنترل دیابت نوع 2 موثر باشند. درک باورهای افراد مبتلا به دیابت در مورد رعایت رژیم غذایی سالم ممکن است به توسعه مداخلات برای تغییر این اعتقادات و باورها به عنوان مکانیزمی برای تغییر رفتار رعایت رژیم غذایی سالم در این جمعیت کمک نماید. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی روایی و پایایی ابزار طراحی شده بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای سنجش باورهای افراد حول رعایت رژیم غذایی سالم در بیماران دیابتی می باشد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی با استفاده از پرسشنامه خود ایفا می باشد که در کلنیک دیابت شهرستان سمیرم انجام شده است. شرکت کنندگان 142 نفر بیمار دیابتی بدون علامت بوده اند. متغیرهای اندازه گیری شده شامل نگرش، هنجار انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری بود. روایی ساختاری با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و آزمون مجدد مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تمامی بارهای تحلیل عاملی اکتشافی بزرگتر از 0/4 بودند. آلفای کرونباخ برای نگرش، هنجار انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری به ترتیب معادل 0/92، 0/91، 0/91 و 0/9 بود. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که سازه های مدل برازش کافی را جهت پیش بینی قصد رفتاری برای رعایت رژیم غذایی مناسب را دارند. آزمون مجدد ابزار پایایی 2 ماهه ی پرسشنامه را نشان داد.
  نتیجه گیری
  پرسشنامه مورد بررسی برای سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای رعایت رژیم غذایی سالم در بیماران دیابتی از روایی و پایایی کافی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: باورها، دیابت ملیتوس، نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده، پرسشنامه
 • محمد شاکری*، بیانه عبدالله زاده، شهرام محمدخانی، ربابه نوری صفحه 329
  زمینه و هدف
  پژوهشها بر وجود رابطه بین مولفه های شخصیتی، رخدادهای تنش زای زندگی و سبک های حل مسئله با سوء مصرف مواد صحه گذاشته اند، با توجه به این موضوع هدف این پژوهش مقایسه گروه سالم با سوء مصرف کنندگان مواد در هر یک از این متغیر بود.
  مواد و روش کار
  طرح پژوهش حاضر از نوع مقطعی تحلیلی بود. جامعه آماری را بیماران وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز تشکیل می دادند که از بین آنها 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گروه کنترل پس از همتاسازی 50 نفر از کارکنان دانشگاه تبریز انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های شیوه حل مساله، پرسشنامه شخصیتی نئو و سیاهه ی استرس زندگی هولمز- راهه پاسخ دادند. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA استفاده شد. تحلیل های این مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS15 انجام شد و سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در تمامی مولفه های شخصیتی به غیر از بعد توافق، در بین دو گروه وابسته به مواد و گروه سالم تفاوت معنی دار (0/05>p) وجود دارد. همچنین بین دو گروه وابسته به مواد و افراد سالم در نمره آزمون حل مسئله و میزان استرس های تجربه شده تفاوت معنادار وجود دارد (0/001>p).
  نتیجه گیری
  بیماران وابسته به مواد دارای یک نیمرخ شخصیتی ویژه ای هستند که آنها را در مقابله با استرس آسیب پذیرتر می-کند، از سوی دیگر سبک های حل مساله ای که معتادین به کار می گیرند بیشتر ناکارآمدتر و غیرسازنده است.
  کلیدواژگان: عوامل شخصیت، سبک حل مسئله، استرس تجربه شده، افراد وابسته به موا
 • میترا صالحی، پژمان بهاری، کامبیز جاویدی، مجید غفوری، محسن سیدآبادی* صفحه 339
  زمینه و هدف
  سارکوسیستوزیس بوسیله گونه های انگل سارکوسیستیس که یک انگل داخل سلولی از شاخه اپی کمپلکسها است، ایجاد می گردد. بیشتر از یک صد گونه سارکوسیستیس می تواند حیوانات اهلی و وحشی را آلوده کند. این انگل برای حیوانات از قبیل گاو وگوسفند بیماریزاست و همچنین موجب علائم گوارشی در انسان می گردد. هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع و ژنوتایپینگ استرین های سارکوسیستیس در استان خراسان شمالی بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه 320 نمونه کبد، دیافراگم، قلب، عضله از 80 گوسفند (40 نر و 40 ماده) جمع آوری شد. مطالعه هیستولوژی برای یافتن سارکوکیست انجام گرفت. به علاوه بر این برای مشاهده برادی زوئیت سارکوسیستیس، 70 گرم از هر بافت بوسیله روش هضم بافتی، هضم و آنالیز PCR بر روی همه نمونه ها انجام شد. سکوانسینگ بر روی 12 محصول PCR صورت گرفت. تعیین ژنوتایپ با استفاده برنامه بلاست و آنالیز همولوژی بر ناحیه 18srRNA انجام، و آنالیز نتایج بوسیله نرم افزارSPSS 16 صورت گرفت.
  یافته ها
  با روش هیستولوژی سارکوکیست ها مشاهده شدند. روش هضم بافتی نیز نشان داد که همه نمونه ها (100 درصد) به برادی زوئیت سارکوسیستیس آلوده هستند. ژنوتایپینگ 12 نمونه ثابت کرد که ژنوتایپ سارکوسیستیس به گونه های سارکوسیستیس تنلا (75درصد)، سارکوسیستیس ژیگانته آ(16/66 درصد) و سارکوسیستیس مولئی (8/33 درصد)تعلق دارد.
  نتیجه گیری
  شیوع عفونت سارکوسیستیس در بافت گوسفندان در استان خراسان شمالی بالا است. علاوه براین سارکوسیستیس تنلا و سارکوسیستیس ژیگانته آو سارکوسیستیس مولئی برای اولین بار از این استان گزارش شدند و سارکوسیستیس تنلا بیشترین گونه در این ناحیه بوده است.
  کلیدواژگان: سارکوسیستیس، ژنوتایپینگ، گوسفند، خراسان شمالی
 • مریم صباغیان، زکیه کشاورزی*، بهرام بیباک، مهران وطنچیان، طه محمدرضا پور صفحه 347
  زمینه و هدف
  ارتباط دوطرفه بین مغز-روده در انسجام عملکرد گوارشی و مغزی مهم است. بنابراین هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره آبی آلوئه ورا بر محتوای آب مغز، روده و ترشح اسید معده به دنبال القاء زخم معده ناشی از اسیداستیک در موش های صحرایی نر بود.
  مواد و روش کار
  موش های صحرایی بطور تصادفی در3گروه 7تایی قرارگرفتند: گروه سالم، گروه زخم معده و گروه درمان با آلوئه ورا. سطوح اسید، محتوای آب مغز و روده درهر نمونه 8 روز پس از شروع زخم معده، اندازه گیری شد. اولسر معدی توسط تزریق اسیداستیک 20% به زیرسروز القاء شد.
  یافته ها
  سطح اسید معده درگروه درمان در مقایسه با گروه زخم کاهش معنی داری داشت (p<0.05) اما درگروه درمان و زخم در مقایسه با گروه سالم تفاوتی نداشت. بعد از درمان، مقدار آب بافت مغز تفاوت معنی داری با گروه سالم و زخم نداشت (p<0.05). محتوای آب دئودنوم در گروه درمان در مقایسه باگروه سالم بطور قابل توجهی کاهش یافت (p<0.05)، اما گروه زخم با گروه سالم و درمان تفاوت معنی داری نداشت. نتایج هیستوپاتولوژیک، پرخونی در عروق و ارتشاح گلبول های سفید در بافت همبند آستر مخاط را نشان داد. شرایط بهبود بعد از درمان با آلوئه ورا دیده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که اثر محافظتی آلوئه ورا ممکن است ناشی از اثر مهاری این عصاره بر ترشح اسید معده باشد. این اثر می تواند بخاطر حضور لکتین درگیاه باشد.
  کلیدواژگان: زخم پپتیک، آلوئه ورا، موش صحرایی
 • جمال عاشوری*، نصرالله ویسی، طیبه حسینی، مرتضی طیبی چوبری، سیده سمیه جلیل آبکنار صفحه 359
  زمینه و هدف
  پیشرفت تحصیلی تحت تاثیر متغیرهای زیادی است. از مهمترین آنها می توان به راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی و هوش معنوی اشاره کرد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. در کل 200 دانشجوی (129 دختر و 71 پسر) رشته پرستاری به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه های تجدید نظر شده هدف های پیشرفت، راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و هوش معنوی را تکمیل کردند. داده ها با روش رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد هدف تبحرگرا (r=0/41)، خودکارآمدی (r=0/48)، تفکر انتقادی (r=0/34)، خودنظم دهی فراشناختی (r=0/37) و هوش معنوی (r=0/31) با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و هدف اجتناب از عملکرد (r=-0/18) و اضطراب امتحان (r=-0/31) با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشتند (p<0/05). در یک مدل پیش بین صرفا خودکارآمدی، خود نظم دهی فراشناختی، اضطراب امتحان و هدف تبحرگرا توانستند 46 درصد پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند. سهم خودکارآمدی بیش از سایر متغیرها بود.
  نتیجه گیری
  بنابراین برای افزایش پیشرفت تحصیلی نخست باید به آموزش خودکارآمدی و خودنظم دهی فراشناختی پرداخت. سپس آنها را از پیامدهای منفی اضطراب آگاه و در نهایت به آنها آموزش داد تا چگونه هدف تبحرگرا را انتخاب کنند.
  کلیدواژگان: راهبردهای انگیزشی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، هوش معنوی، پرستاران
 • سمیرا غفوری صفا، عاطفه میرزاعلی، رضا قربانپور، حسین کمالی، عبدالمجید قلیزاده* صفحه 371
  زمینه و هدف
  فاضلاب بیمارستانی به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماری زا از حساسیت خاصی برخوردار است. بنابراین، انتقال سریع این فاضلاب از منابع تولید به مراکز تصفیه و سپس دفع صحیح آن ضروری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان آلودگی فاضلاب بیمارستان های بجنورد جهت برنامه ریزی صحیح در تصفیه و دفع آن، انجام گرفته است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در یک دوره 5 ماهه در سال 92-91 انجام گردید، آلودگی فاضلاب بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه ها لحظه ای برداشت شده با فواصل زمانی 15روزه تحت شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل شده و پارامترهای BOD5، COD، pH، TSS، دما طبق دستور استاندارد متد و میزان آنتی بیوتیک آموکسی سیلین توسط دستگاه HPLC در طول موج nm190 مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج آزمایشات حاکی از آن است که، مقدار میانگین BOD5 و COD در فاضلاب بیمارستان بنت الهدی بیش از دو مورد دیگر بوده اما غلظت TSS در بیمارستان امام رضا بیشتر می باشد که با توجه نوع کاربری بیمارستان بنت الهدی (زایشگاه) قابل توجیه است. pH میانگین در هر سه بیمارستان کمی قلیایی بوده که مناسب فرایند بیولوژیکی است. میانگین غلظت آموکسی سیلین در بیمارستان های امام علی(ع)، امام رضا(ع) و بنت الهدی به ترتیب 64/88 و 259/4 و 56/49 میلی گرم بر لیتر به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد میانگین همه پارامترها بالاتر از سطح استاندارد قرار داشته، بنابراین ایجاد سیستم کنترلی روی تصفیه فاضلاب بیمارستانی جهت جلوگیری از ورود آنها به فاضلاب شهری ضروری می باشد و اقداماتی نظیر انجام تحقیقات بیشتر و ایجاد نگرش مثبت در مسئولین مربوطه جهت تصفیه فاضلاب این بیمارستان ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بیمارستان، فاضلاب، کیفیت، تصفیه
 • مریم غلامعلی زاده، محمدحسن انتظاری*، اکبر حسن زاده، زمزم پاکنهاد، سعید دعائی صفحه 381
  زمینه و هدف
  مطالعات اخیر نشان داده اند که رفتارهای غذایی و کارآمدی مادر در کنترل وزن با روش های تغذیه و رژیم غذایی کودک ارتباط دارد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک زندگی موثر بر وزن مادر با روش های مورد استفاده مادر در تغذیه کودک، دریافت غذایی و شاخص توده بدنی کودکان 3 تا 6 سال بود.
  مواد و روش کار
  165 مادر دارای کودک 3 تا 6 سال از مهدکودک های این شهر به صورت تصادفی خوشه ای وارد مطالعه شدند. به مادران 3 پرسشنامه اطلاعات عمومی، سبک زندگی موثر بر وزن مادر و پرسشنامه جامع روش های تغذیه کودک داده شد. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در مورد رژیم غذایی کودک نیز از پرسشنامه بسامد خوراک استفاده شد.
  یافته ها
  مادرانی که مقاومت آنها در برابر مصرف غذا در شرایط مختلف بیشتر بود، به طور معنی داری بیش از سایر مادران از روش های تشویق به تعادل و تنوع، کنترل محیط و مشارکت کودک در انتخاب غذا و کمتر از سایرین از روش تنیم عواطف کودک با مواد غذایی استفاده می کردند. همچنین دریافت دسر و میان وعده در کودکانشان به طور معنی داری کمتر از سایر کودکان بود. بین میزان کارآمدی مادر در کنترل وزن و BMI کودک ارتباطی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سبک زندگی موثر بر وزن مادر با روش های خورانش و دریافت غذایی کودک ارتباط دارد. مادرانی که کنترل بیشتری بر وزن خود داشتند، از روش های بهتری در تغذیه کودک خود استفاده می کردند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی مادر، روش های خورانش، دریافت غذایی کودک
 • رحیم گل محمدی*، سیدمهدی بهشتی صفحه 395
  زمینه و هدف
  سلول های پورکنژ قشر مخچه مسیر اصلی خروجی پیام عصبی از مخچه محسوب می شوند این سلول ها در تنظیم عملکرده حرکتی و تعادلی نقش دارند از طرفی یکی از مشکلات بیماران صرعی اختلال در تنظیم عمل تعادل می باشد در رابطه با اثر ورزشی بر روی سلول های پورکنژ قشر مخچه در حیوانات صرعی شده با پنتلین تترازول گزارشات مدونی مشاهده نشد. لذا این مطالعه طراحی شد تا اثرورزش برروی سلول های پورکنژ قشر مخچه موش صحرایی صرعی شده با پنتلین تترازول بررسی شود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه تجربی بر روی چهل سرموش نر صحرایی انجام شد موش های مورد مطالعه به صورت تصادفی در4 گروه ده تای قرار گرفتند که شامل گروه 1- سالم بدون تمرین ورزشی، 2- گروه صرعی شده با PTZ بدون تمرین ورزشی 3-گروه سالم که تمرین ورزشی می گرفتند،4- گروه صرعی شده باPTZ که تمرین ورزشی می-گرفتند. پس از گذرندان دوره ورزش حیوانات با اتر بی هوش شدند و مخچه آن ها خارج وثابت شد بعد ازپاساژبافتی، مقطع گیری کرونال انجام شد و سپس نمونه ها رنگ آمیزی شدند و با میکروسکوپ نوریAdvanced motic plus بطور تصادفی سیستماتیک در چهل پنج میدان شمارش نورون های سالم پورکنژ انجام گرفت. داده ها با نرم افزارSPSS 11.5 استفاده از تست آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده ازتست های دانت و دانکن تجزیه و تحلیل شدند. با روش ایمونوهیستوشیمی پس از ماسک زدایی با استفاده ازآنتی بادی اختصا صیCaspas 3 مورفولوژی و میزان مرگ سلول های پورکنژ قشر مخچه نیز بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین تعداد سلول های سالم پورکنژ قشر مخچه در موش های که صرعی شده بودند و ورزش می گرفتند (ورزش+ PTZ) بطور معنی داری بیشتر از گرو هی بود که صرعی شده (PTZ) و ورزش نمی گرفتند. این تغییرات در حیوانات سالم که ورزش می گرفتند بصورت معنی داری بیشتر از گروه کنترل و صرعی شده بود که ورزش نمی-گرفتند. مرگ فیزیولوژی سلول های پورکنژ قشر مخچه در موش های صرعی شده بدون تمرین ورزشی بیشتر از سایر گروه های مورد مطالعه بود که تمرین ورزشی می گرفتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس مطا لعه حاضر این احتمال داده می شود که پنتلین تترازول مرگ فیزیولوژی نورون های پورکنژ قشر مخچه را تشدید می کند در حالیکه ورزش یک اثر مثبت در به تاخیر انداختن مرگ فیزیولوژی سلول های پورکنژ قشر مخچه دارد.
  کلیدواژگان: PTZ، ورزش، پورکنژ، موش صحرایی، مخچه، ایمونوهیستوشیمی
 • مریم مومنی، ارسلان سالاری*، عاطفه قنبری، لیلی رستم نیا صفحه 407
  زمینه و هدف
  انفارکتوس حاد میوکارد یکی از شایعترین علت مرگ در سراسر جهان می باشد. اگر چه میزان مرگ و میر پس از پذیرش انفارکتوس حاد میوکارد بطور چشمگیری طی 2 دهه گذشته کاهش یافته است اما میزان آن هنوز بالاست؛ لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی و عوامل مرتبط با مرگ ومیر بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مقطعی، پرونده 227 بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش سی سی یو مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت بررسی شد. اطلاعات لازم در مورد عوامل دموگرافیک و بالینی بیماران از جمع آوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری16 SPSS با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0P< استفاده شد.
  یافته ها
  فراوانی مرگ ومیر بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد 8/4 % بود. در تجزیه و تحلیل تک متغیری، وضعیت بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد پس از بستری با تعداد روزهای بستری (P<0.002)، کسر جهشی بطن چپ (P<0.002) و سابقه قبلی بیماری عروق کرونر (P<0.014) مرتبط بود. در تجزیه و تحلیل رگرسیونی تنها پیش بینی کننده مرگ بیماران پس از بستری، کسر جهشی بطن چپ (P<0.019، OR=0.885) بود.
  نتیجه گیری
  علیرغم بکارگیری برنامه های پیشگیری و پیشرفت های درمانی، میزان مرگ ومیر بیمارستانی ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد همچنان بالاست (8/4%)؛ در مطالعه حاضر تعداد روزهای بستری، کسر جهشی بطن چپ و سابقه قبلی بیماری عروق کرونر از عوامل مرتبط با مرگ ومیر بیمارستانی شناخته شدند.
  کلیدواژگان: انفارکتوس حاد میوکارد، مرگ و میر بیمارستانی، بیماری های قلبی عروقی
 • مقاله مروری
 • حبیب الله میرزابابایی، سعید زارعی، کامیاب علیزاده، بیتا روحانی* صفحه 417
  زمینه و هدف
  بیماری قلبی عروقی یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر دنیا محسوب می شود. در اکثر موارد علت زمینه ای آن، آترواسکلروزیس است. بیماری پریودنتال به عنوان یک بیماری عفونی می تواند در ایجاد آترواسکلروزیس موثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر بیماری پریودنتال در ایجاد بیماری قلبی عروقی و مروری بر مکانیسم آن می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه حاصل مروری بر مقالات علمی موجود در پایگاه های معتبر در خصوص مکانیسم تاثیر بیماری پریودنتال بر سیستم قلبی عروقی و پیدایش بیماری های مرتبط با آن می باشد. در این مطالعه از کلمات کلیدی Atherosclerosis، Periodontal disease، Cardiovascular disease، Cytokine استفاده شد.
  یافته ها
  مطالعات متعددی در خصوص ارتباط بیماری پریودنتال و بیماری های قلبی عروقی گزارش شده است. در این مطالعات، نقش بیماری پریودنتال در ایجاد آترواسکلروزیس و مکانیسم آن مورد بررسی قرار گرفته است و در این مورد به عواملی ازجمله تهاجم مستقیم پاتوژن های پریودنتال به پلاک های آترواسکلروتیک، تاثیر سایتوکاین های پیش التهابی، اثرات پیش انعقادی پاتوژن پریودنتال و افزایش فعالیت پلاکت ها و گلبول های سفید خون به عنوان علل موثر اشاره شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه عفونت می تواند از طریق سلولهای سیستم ایمنی باعث تغییر در متابولیسم چربی ها شود، می توان به نقش بیماری پریودنتال به عنوان یک بیماری عفونی در ایجاد آترواسکلروزیس و سایر بیماری های قلبی عروقی اشاره نمود. بنابراین توصیه می شود که افراد جامعه در مورد اهمیت رعایت بهداشت دهان آگاهی یابند و اطلاعات لازم را در خصوص تاثیر منفی بیماری پریودنتال بر سیستم قلبی عروقی و اهمیت آشنایی با علائم اولیه این بیماری جهت تشخیص و درمان زودهنگام آن کسب نمایند.
  کلیدواژگان: آترواسکلروزیس، بیماری پریودنتال، بیماری قلبی عروقی، سایتوکاین
 • مقاله پژوهشی
 • مسعود میرزایی، مجید افضلی*، محمدحسن لطفی، سیدمحمد علوی نیا، حسین فلاح زاده، جمشید آیت اللهی صفحه 425
  زمینه و هدف
  طبق بررسی های بین المللی دو میلیارد نفر با ویروس هپاتیت B مواجهه پیدا کرده اند بر اساس گزارش WHO، ایران در زمره کشورهای با شیوع متوسط عفونت مزمن هپاتیتB قرار دارد. به نظر می رسد 35% ایرانیان با ویروس هپاتیت B برخورد داشته و 2 تا 3 درصد جمعیت حامل مزمن می باشند. این تحقیق به منظور بررسی اپیدمیولوژی بیماران هپاتیت B شناسایی شده در استان خراسان شمالی طی سالهای 91-1389 انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه گذشته نگر، با استفاده از داده های نظام گزارش کشوری ثبت موارد هپاتیت B شناسایی شده در استان خراسان شمالی طی سالهای 91-1389 انجام شد. جامعه پژوهش 405 نفر بودند، که بر اساس روش سرشماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار PASW18 و با آماره های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  طی سالهای 91-1389، 405 نفر مبتلا به هپاتیت B در استان خراسان شمالی شناسایی شده بودند. بیشترین درصد افراد آلوده به هپاتیتB در مردان (59/3%)، متاهلین (93/2%)، افراد واکسینه نشده (92/5%)، ساکنین شهر (69%)، گروه سنی 30-39 سال(28/2%)، حاملین ویروس(70%)، دارای «وضعیت حاملی نیازمند پیگیری»(81/3%) و از مرکز بهداشت (29%) گزارش شده بودند. و بیشترین میزان بروز عفونت هپاتیت ب در گروه سنی 69-60 سال بوده است
  نتیجه گیری
  توصیه می شود برنامه های پیشگیری از بیماری هپاتیت B بر افراد گروه های سنی 40-20 سال با تاکید بر آموزش بهداشت در خصوص راه های پیشگیری از مواجهه با عفونت هپاتیت B و واکسینه کردن آنها متمرکز گردد. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند در برنامه ریزی ها برای مدیریت و کنترل این بیماری در استان کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: هپاتیت B، اپیدمیولوژی، میزان بروز
 • سیدحمید نبوی، محسن شجاع، سونا محمدی، وحید راشدی* صفحه 433
  زمینه و هدف
  با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان به عنوان پیامدی از سیاست کنترل موالید و افزایش امید به زندگی در جهان، توجه به کیفیت زندگی سالمندان، نگاه ویژه ای را می طلبد. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان شهر بجنورد انجام پذیرفته است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی که در بین کلیه سالمندان شهر بجنورد انجام پذیرفت، 200 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش علاوه بر پرسشنامه متغیرهای دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز نرم افزار SPSS 16 مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن 200 سالمند شرکت کننده در مطالعه 7/89 ± 68/91 سال بود که 110 نفر (55 درصد) از آنان مرد بودند. بر اساس نتایج میانگین کیفیت زندگی سالمندان 10/46 ± 44/14 بود. دیگر یافته های پژوهش نشان دادند که سن، جنسیت، وضعیت تاهل، اشتغال و سطح تحصیلات از عوامل مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان می باشند.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش مبین این است که سالمندان مورد مطالعه از کیفیت زندگی نسبتا مناسبی برخوردارند، با این حال فراهم نمودن زمینه های مشارکت و حمایت اجتماعی در جهت تامین سلامت آنان و ارتقاء کیفیت زندگی شان مفید به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سالمند، کیفیت زندگی، سلامت
 • امید نعمتی ثانی، عباس صادقی*، علی اکبر دهقان، سیده نسترن اسدزاده، مریم دولت آبادی صفحه 441
  زمینه و هدف
  نیترات یکی از آلاینده های آب آشامیدنی است. غلظت بالای نیترات در منابع آب، یک خطر جدی محسوب می شود بطوریکه اگر غلظت نیترات بالاتر از حد استاندارد (mg/l 50 بر حسب نیترات) باشد، مصرف این آب می تواند سبب بروز بیماری متهموگلوبینمیا در کودکان، و همچنین تشکیل نیتروز آمینهای سرطان زا شود. براساس بررسی های صورت گرفته هیچ مطالعه ای در مورد استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه در حذف نیترات گزارش نشده است. این مطالعه با هدف بررسی امکان استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه برای اولین بار به عنوان یک جاذب ارزان قیمت در حذف نیترات از محلولهای آبی صورت گرفته است.
  مواد و روش کار
  این تحقیق یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی می باشد. تاثیر متغیرهای مختلف بر فرایند جذب نیترات از جمله مقدار جاذب، غلظت اولیه نیترات، pH و زمان بررسی شدند. ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ و سینتیک جذب نیز مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که حداکثر حذف با غلظت نیترات 50 میلی گرم در لیتر، در pH برابر 4، دوز جاذب 1g/100 ml و زمان تماس 20 دقیقه اتفاق می افتد. جذب نیترات توسط مخمر ساکارومایسس سرویسیه از ایزوترم لانگمیر پیروی می کند و مطالعه سینتیک جذب همبستگی بیشتری را با معادله درجه دوم با نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  بر مبنای نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار نمود که مخمر می تواند بعنوان یک جاذب مناسب و مقرون به صرفه با حداقل تکنولوژی در حذف نیترات مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نیترات، مخمر ساکارومایسس سرویسیه، محلولهای آبی، سینتیک، ایزوترم
 • بیژن نوری، نجف زارع*، علیرضا ابدی، سیدمحمدتقی آیت الهی صفحه 451
  زمینه و هدف
  در برخی از مطالعات اپیدمیولوژی هدف بررسی رابطه بین مواجهه با عوامل خطر و ابتلا به یک بیماری خاص به عنوان پیامد می باشد. در مطالعات مورد-شاهدی مشخص نشدن وضعیت واقعی مواجهه در اثر طبقه بندی غلط باعث اریب شدن نسبت شانس به سمت عدد یک و آشکار نشدن رابطه واقعی می شود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به منظور تصحیح اریبی نسبت شانس در بررسی رابطه مواجهه با دخانیات و ابتلا به انفاکتوس قلبی انجام گردید. این مطالعه شامل دو قسمت مطالعه اصلی و مطالعه معتبرسازی می باشد. مطالعه اصلی به صورت مورد- شاهدی انجام شد و شامل 509 نفر در گروه ابتلا به سکته قلبی و 428 نفر در گروه شاهد می باشد، روش تعیین وضعیت مواجهه دارای خطای طبقه بندی غلط بود. مطالعه معتبرسازی شامل زیر نمونه ای از مطالعه اصلی بود که 105 نفر از گروه مورد و 95 نفر از گروه شاهد را در بر گرفت. برای مطالعه معتبرسازی وضعیت واقعی مواجهه مشخص شد. پارامترهای طبقه بندی غلط برآورد شد و با استفاده از روش ماتریسی برای تصحیح نسبت شانس مطالعه اصلی بکار گرفته شدند.
  یافته ها
  در مطالعه اصلی رابطه معناداری بین مواجهه با دخانیات و ابتلا به سکته قلبی آشکار نشد (95%CI: 0.959-1.628، p=.051). پارامترهای طبقه بندی غلط برای گروه های مورد و شاهد به ترتیب (SE=0.97، SP=0.774) و (SE=1، SP=0.731) بدست آمد. پس از معتبرسازی و تصحیح خطای طبقه بندی غلط متغیر مواجهه، رابطه مواجهه با دخانیات و پی آمد معنا دار شد (95%CI: 1.027- 1.72، p=0.015).
  نتیجه گیری
  تاثیر منفی خطای طبقه بندی غلط مواجهه در مطالعات مورد-شاهدی حتی می تواند به گونه ای باشد که موجب قضاوت نادرست در مورد ارتباط بین مواجهه و پی آمد شود. لذا استفاده از روشی مانند روش ماتریسی برای تعدیل طبقه بندی غلط الزامی است.
  کلیدواژگان: خطای طبقه بندی غلط، مطالعه معتبرسازی، نسبت شانس، انفاکتوس میوکارد، سیگار
 • گزارش مورد
 • بهروز بنیادی*، مجید صداقت صفحه 461
  بیمار شیرخوار پسر 3/5 ماهه ای است که با شکایت سرفه و تب از 45 روزگی مراجعه کرده بود. رادیوگرافی قفسه سینه کدورت ریوی را نشان می داد. درمان های متفاوت از جمله با آنتی بیوتیک های مختلف موثر واقع نگردید. در نهایت با شستشوی معده سل ریوی تایید شد. توصیه می شود که در شیرخواران و یا نوزادان با پنومونی مقاوم به درمان باید سل را مد نظر قرارداد زیرا تشخیص دیر هنگام می تواند با عواقب کشنده همراه باشد
  کلیدواژگان: سرفه مزمن تب سل
|
 • Ayati M., Jahanzad, Majari Kasmaee G.*, Jamshidian H., Noroozi Mr, Alizadeh K Page 229
  Background and Objectives
  The aim of this study was to investigate the association between bladder cancer and androgen receptor expression among patients referred to Imam Khomeini Hospital in Tehran.
  Material and Methods
  In a case - control study, 59 patients with bladder cancer and 59 healthy subjects who underwent cystoscopy with another indication were enrolled and expression of androgen receptor was assessed by Immunohistochemistry technique. Receptor was also studied in terms of tumor grade and recurrence.
  Results
  The expression of androgen receptor was observed in 15.3% and 11.9% in case and control group, respectively. There was no statistically significant difference between the two groups in term of receptor expression (P=0.789). In the case group, expression of androgen receptor was not correlated with tumor grade (P=0.338). After 9 months of follow-up, recurrence rate was 28.8% and of these patients 17.6% were receptor-positive. There was no association between receptor positivity and recurrence (P=0.708).
  Conclusion
  The results of our study do not support the expression of androgen receptor as a prognostic factor in bladder cancer. It also varies in different studies. However, further studies in a larger population are needed to reach a more definitive conclusion.
  Keywords: Androgen Receptor, Bladder Cancer, Immunohistochemistry
 • Arzemani M.*, Akaberi A., Pournaghi Sj Page 235
  Background and Objectives
  Medical records is one of the most important sources access to information about diseases, their treatment, management and performance of health care staffs. The evaluation of medical records services of hospitals could be a powerful means to promote the quality and quantity of health systems. The aim of this study was to determine the status of the medical records department of the hospitals in North Khorasan province, in order to identify their strengths and weaknesses and report to the relevant authorities.
  Materials And Methods
  This is a descriptive cross-sectional study. The performance of the medical records of 6 hospitals related to North khorasan University of Medical Sciences wasevaluated during first three month in2013. Data collection was performed by direct attendance of researcher to the departments and filling out the checklist. Data were analyzed by SPSS software.
  Result
  A total of 45 active staff in the medical records department, 71% was women. 56% have college education and 44% did not have academic education. Performance of the medical records were obtained %89.47. Filing axis showed the highest score (97/5%) and item of test competency and empowerment performance score showed the lowest score (52/6%).
  Discussion
  The medical record showed favorable performance status. Axis of test competency, empowerment, data collection and analysis showed the lowest scores. Careful planning for training of personnel and empowering in order to reach a agreeable performance is recommended.
  Keywords: Performance Evaluation –Medical Record – Accreditation
 • Najafpoor Aa, Allahyari S.*, Javid Ab, Esmaily H Page 247
  Background and Objectives
  The share of cars in large cities is obtained in the production and emission air pollution about 70%, and this is of fossil fuels mainly. Environment simulation in the form of environmental models to be many benefits, such as modeling accuracy and speed, particularly with the use of modern computers is very high. Using the model, scholars, researchers, administrators and policymakers can without time spending in the real world, to test the effects of new programs and ideas.
  Methods
  Modeling based on Stella models software, was performed according to the data, and air quality changes model was designed in relation to the increase in vehicle. In fact, this model has predicted air pollution in the following years.
  Results
  According to pollutants increasing trend in the following years, 4 ways in the software was applied that including, to reduce import vehicles, increase disposed cars, reducing distance and Euro 4 standard application, that results showed a decreasing trend for these pollutants.
  Conclusion
  Its better that implementing policies to proceed for reduce pollutants with increase disposed cars method. Because, according to exit data of software most pollutants reduction has been achieved using this method. With the application all methods proposed in results, the amount of carbon monoxide and nitrogen oxides have decreased about 80% in 50 following years.
  Keywords: Modeling, Air pollution, Carbon Monoxide, Nitrogen Oxide (NOx), MASHHAD
 • Shoja E.*, Hokmabadi Ra, Shoja M., Gharaee M Page 259
  Background and Objectives
  Work-related musculoskeletal disorders are occupational injuries that have high prevalence and are major causes of disability in industrialized and developing countries. The aim of this study was evaluate exposure of musculoskeletal disorders risk factors by quick exposure check (QEC) technique and determine the prevalence of musculoskeletal disorders in a textile industry. Methods and Materials: 44 male workers in Stretch department of Tehran textile industry that were selected through census method were participated in this cross-sectional study. Data were collected using Nordic Musculoskeletal Disorders Questionnaire (NMQ) and QEC (Quick Exposure Check) form. Statistical analyses were performed using SPSS, version 18.
  Results
  Results showed that the highest prevalence of MSDs in12-month past was in low back (47.9%) and then respectively in hand and wrist (27.8%), shoulder (22.9%) and neck (14.5%). The relationship between age and the prevalence of MSDs in neck and shoulder was significant (p<0.05). The relationship between BMI and MSDs in hand and wrist (p= 0.002) and low back (p= 0.04) was also significant. 80% of workers in this study in the low back, 89% in shoulder, 71% in the hand and wrist and 87.5% in the neck were at high risk of musculoskeletal disorders.
  Conclusion
  based on the findings, risk level and prevalence of WMSDs in workers in this study were high. The evaluation results obtained from QEC according to the scores obtained for the whole body indicated that corrective actions in high levels of actions - done promptly -for some jobs in this industry was necessary.
  Keywords: Musculoskeletal disorders (MSDs), Ergonomic evaluation, QEC, Nordic Questionnaire, Textile industry
 • Hosseinzadeh E., Khakshour A., Shakeri A.R., Ahmadi A., Lashkardoost H.* Page 269
  Background and Objectives
  According to international sources, intravenous catheter replacement retention time, which is 72 hours In Iran, can be increased for the longer time; especially for children. This time constraint, have been created because of the incidence of common complications including: Infection, Infiltration, Phlebitis and Occlusion. This study compared the incidence of complications in routine practice versus clinical indications in children who were admitted in Imam Reza hospital, in Bojnurd, Iran.
  Material and Methods
  This randomized clinical trial was conducted on 150 children (Controls: 75 subjects; versus Interventions: 75 subjects). Eligible children were randomly assigned to two groups. In one group, the procedure to install and replace intravenous catheter (catheter replacement top end 72 hours), and the other group, the catheter was replaced by another catheter, after complications were occurred. Data were analyzed by using descriptive statistics and chi-square test, ttest, Mann-Whitney, Kaplan-Meier and Log-Rank test, in Stata12 software.
  Results
  Among the 150 evaluated patients, side effects were observed in 31 cases. The mean of the catheter survival time in the intervention group (93 h) was significantly higher than the of control groups (67 hours) (P<0.001). The frequency of IV complications (only infiltration), in the intervention group was significantly more frequent than the control group; but in terms of complications incidence, there was no significant difference between two groups (P=0.45). Discussion and
  Conclusions
  The findings of this study showed superior clinical indication method compared with routine catheter replacement.
  Keywords: Clinical indications procedure, Routine procedure, intravenous catheter, complication incidence
 • Khankolabi M., Rahimi F. *, Soleimaninejad M., Shirvandehi Sh Page 277
  Background And Objectives
  Self-care is a collection of learned, conscious and purposeful actions and is performed in order to maintain and promote health by the person. This paper concerns the role of the Internet use in persuasion and performance of individuals in dealing with self-care.
  Material and Methods
  This is a cross-sectional study to compare techniques of finding out traditional and online health information and self-care in 60 female employees of Tehran University of Medical Sciences. A two-part questionnaire to collect demographic information and self-care factors was used. Validity and reliability of the study were verified by the experts’ confirmation and applying Cranach’s alpha coefficient (0.771). The data of the study was also analyzed using SPSS software.
  Results
  The results show that 85% of participants had studied health and self-care. Suffering from diseases like backache (45%),Diabetes (23.3%),visual disorders(15 %), bone problems(11.7%), Mental disorders(6.7%),thyroid and hearing disorders (1.7%) were reported. 20% of participants had no access to the Internet. The possibility of using the Internet was in a significant relationship (p <0.05), with 6 components of the attitude and 18 questions of behavior regarding self-care. This variable was significantly associated with a component of the knowledge too. (P <0.01)
  Conclusion
  Authorities should show concern for introducing and designing reputable web sites which present self-care services according to the culture and opportunity of accessing to the internet in the country. However, supporting professionals, people with the same disease and the role of their families and friends as healthcare advocates in Internet access and its optimal usage should be considered.
  Keywords: female staff, internet, self, car
 • Khodamoradi F., Mozafarsaadati H.*, Nabavi Sh, Hosseini Sh Page 289
  Background and Objective
  Iran is passing two important periods. Variety of chronic diseases, especially for the elderly as coronary artery disease, diabetes, osteoporosis, etc are increasing, which the two important cause of them are lack of activity and malnutrition that Starts in childhood and adolescence. So this study aims to determine the physical activity and the decision process in High school Boys in the No1 zone of Qom Educational Office.
  Materials and Methods
  In this cross – sectional study; 201 male students from the area of No. 1 of the city of Qom were selected by the methods of cluster sampling. Data were collected using a questionnaire. And all data were entered to SPSS 18 and analyzed by via Kruskal – wallis, mann whitney and Spearmann tests.
  Results
  The mean and standard deviation of student physical activity level was 2. 28±0. 37 that is very lower than the minimum acceptable score for this activity which is 2. 75 [p < 0/05]. The mean of sport was 2. 97 that is higher than minimum acceptabale score (2. 33) 75 [p < 0/05]. The mean of leisure was 2. 74 that is significantly higher than than minimum acceptabale score (2. 50)
  Conclusion
  According to this results, the low amount of physical activity in students emphasis on increasing the education about sportsۥ importance and any kind of physical activity and itsۥ short time benefits and long time results of lack of activities by the way.
  Keywords: Stage of change, physical activity, student
 • Dashtban Jami S., Bayazi Mh, Zaeimi H., Hojjat Sk* Page 297
  Background and Objectives
  Depression is one of the most common disorders in the world. The majority of depress people have problem in expression of their feelings. Psychologists believe that negative emotions and specific cognitive attitude toward their life in depress people may interfere to cause or exacerbate their depression. This study aims to evaluate the relationship between metacognitive believes and emotional schemas and depression.
  Materials And Methods
  In this descriptive – correlation study, 120 People (60 male and 60 female) who referred to psychological services and counseling of Torbat-jam city, were selected by available the sampling method. Data collection tools included the Beck Depression Inventory (BDI), Katrayt Wales - Hutton (MCQ-30) Meta cognitive believes and Leahy Emotional Schema Scale (LESS). Data were analyzed by SPSS v. 19. 0 software and presented with Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The level of significance was set at P < 0. 01. We used, Results and
  Conclusions
  there was a significant positive relationship between metacognition (positive beliefs about worry and cognitive self-awareness) and emotional schemas (value schema، the duration of strong emotions, rationality - Antiemotional and the consensus schema) with depression at p ≤ 0/01,. Stepwise regression analysis showed that the weight of a cognitive (cognitive awareness) and five emotional schemas (value, blame, guilt, understandable, consensus), 71/2 % predicted the depression.
  Conclusions
  The concept of schemas plays an important role in the treatment of major depression. The importance of the social environment and secure attachment in depression, build a need to have more distinct types of schemas. Also interpersonal and developmental issues in the formation and continuation of the scheme need more attention.
  Keywords: metacognition believes, emotional schemas, depression
 • Dolatkhah Ma, Farjah Gh H.*, Pourheidar B., Behnam Heshmatian Page 307
  Background And Objectives
  Collagen gel can specifically play role in the nerve regeneration. The aim of this research was to study the effect of collagen gel-coated within collagen tube on sciatic nerve regeneration.
  Material and Methods
  This research is an experimental study that 48 male rats (200-250 gr) were used. After axotomy, 1cm segment of the sciatic nerve was removed and the animals were divided into four groups (collagen tube, collagen tube + collagen gel-coated, autograft, and sham surgery). All animals were evaluated by sciatic functional index (SFI), electrophysiology and histology.
  Results
  At 49th and 60th days post operation, the mean of SFI in Collagen + Collagen gel-coated were superior to other experimental groups (collagen and autograft) (P< 0.05). At 12 weeks post operation, the mean nerve conduction velocity and the mean number of myelinated axons in collagen + collagen gelcoated group were superior to other experimental groups (collagen and autograft) (P< 0.05).
  Conclusion
  In this study positive effect of collagen gel on nerve regeneration through a collagen tube shows that it may be useful in treating peripheral nerve injuries.
  Keywords: Nerve Regeneration, Sciatic Nerve, Collagen tube, Collagen gel
 • Rohani H., Eslami Aa*, Raei M., Tavakoli Ghouchani H., Afshari A Page 319
  Background and Objectives
  Moderate changes in diet have been shown to prevent or delay complications of type 2 diabetes. Understanding beliefs about healthful eating among persons at risk for diabetes may help to develop interventions to change these beliefs as a mechanism for changing dietary behaviors in this population. Therefore objective of this study is to examine the validity and reliability of Theory of Planned Behavior (TPB) scales for healthful eating for persons with diabetes.
  Material and Methods
  Cross-sectional study was conducted in Semirom diabetes clinic, using a self-administered questionnaire. Participants were 142 adults who had not complications of diabetes. Variables measured were attitude, subjective norm, perceived behavioral control, and intention to eat a healthful diet. Construct validity was assessed with factor analyses. Reliability of the scales was assessed with Cronbach alpha and a 2-month test-retest.
  Results
  Factor analysis loadings were greater than 0.4. Cronbach alphas for attitude, subjective norm, perceived behavioral control, and intention were. 92,. 91,. 91 and. 90, respectively. Factor analysis revealed that the constructs fit well for predicting intention to eat a healthful diet. Test-retest revealed 2-month stability of the scales.
  Conclusions
  Questionnaire for measuring TPB constructs attitude, subjective norm, perceived behavioral control were valid and reliable for use with adults with diabetes.
  Keywords: beliefs, diabetes mellitus, theory of planned behavior, questionnaire
 • Shakeri M.*, Abdollazadehb, Mohammadkhani Sh, Nori R Page 329
  Background And Objectives
  Studies have well documented the relationship between personality factors, stressful life events and problem-solving style with substance abuse. According to this, the aim of present study is comparison of healthy group with substance abuser in each of these variables.
  Materials And Methods
  This is a causal-Comparative study. The population of this study were the drug dependents that admitted to addiction centers in Tabriz. 50 patients were selected between them. Control group were selected among the staff of Tabriz University. All subjects were asked to complete the Problem Solving Styles Inventory, NEO-FFI-R, and Life stress scale. Data were analyzed by MANOVA and t- test.
  Results
  Our findings showed there is a significant difference between healthy group and drug dependent in all factors of personality but agreeableness (p<0.05). There was also a significant difference between healthy group and drug dependent in problem solving test score and amount of experienced stress (p<0.01).
  Conclusion
  Drug-dependent patients have a particular personality profile that vulnerable them in coping with stress. Furthermore the problem-solving styles used by drug dependent are more inefficient and unconstructive.
  Keywords: personality, problem solving style, experienced stress
 • Salehi, Bahari P., Javidi K., Ghafouri M., Seedabadi M.* Page 339
  Background and Objective
  Sarcocystosis is caused by the genus of Sarcocystis, an intracellular protozoan parasite in the phylum Apicomplexa. More than one hundred species of Sarcocystis can infect domestic and wild animals. This parasite is pathogenic for animals such as cattle and sheep; it also causes gastrointestinal symptoms in humans. The objective of this study was to determine the prevalence and genotyping of Sarcocystis strains in North Khorasan province.
  Materials and Methods
  In this study, 320 samples of liver, diaphragm, heart and muscles were collected from 80 sheep (40 males and 40 females).The histological study was conducted for finding Sarcocyst. Furthermore, for observation of sarcocystis bradyzoite, 70 g of each tissue were digested using tissue digestion. PCR analysis was performed on all samples. Sequencing was done on 12 PCR product. Also, genotyping was carried out by Blast search and the homology analysis on 18 sRNA region. Data were analyzed by SPSS 16 software.
  Results
  Sarcocyts were seen using histological method. Tissue digestion method showed that all samples(100%)were infected with Sarcocystis. Genotyping of 12 samples proved that sarcocystis belonged to Sarcocystis tenella (75%), Sarcocystis moulei (8/33%), and Sarcocystis gigantea (16/66%).
  Conclusion
  The prevalence of Sarcocystis infection was high in the tissues of sheep in North Khorasan province. Moreover, Sarcocystis tenella, Sarcocystis moulei and Sarcocystis gigantea were reported for the first time in this province and Sarcocystis tenella was the most common species.
  Keywords: Sarcocystis, Genotyping, sheep, North khorasan province
 • Sabaghian M., Keshavarzi Z. *, Bibak B., Vatanchian M., Mohammad Rezapour T Page 347
  Background And Objectives
  Bidirectional communication between brain-gut is important in gastrointestinal and brain function. Thus, the purpose of this study was to evaluate the effect of aqueous extract of Aloe vera leaves on the gastric acid secretion, brain and intestinal water content following acetic acid gastric ulcer induction.
  Materials And Methods
  Rats were randomly assigned into three groups, 7 rats in each group: intact group, gastric ulcer group and treatment with Aloe vera group. The acid levels, brain and intestinal water content of each sample were measured eight days after the gastric ulcer induction. Gastric ulcer was induced by injection of 20% acetic acid into the subserosal layer.
  Results
  Gastric acid levels were significantly decreased in treatment group when compared with gastric ulcer group (p<0.05). However, there were no differences in acid output between gastric ulcer and treatment groups with intact group. After treatment, the amount of brain water content had no significantly difference with intact and gastric ulcer groups (p<0.05). The duodenal water content in treatment group was significantly reduced compared with intact group (p<0.05) but gastric ulcer group had no significant difference with intact and treatment group. Histopathologic results showed hyperemia of the vessels and infiltration of white blood cells in the lining of connective tissue. Improve conditions was seen after treatment with Aloe vera.
  Conclusion
  It appears the protective effect of Aloe vera may be due to the inhibitory effect of this extract on the gastric acid secretion.This effect could be due to the presence of the plant lectins.
  Keywords: peptic ulcer, Aloe vera, rats
 • Ashoori J.*, Veisy N., Hoseyni T., Tayebichoobari M., Jalilabkenar Ss Page 359
  Background And Objective
  Academic achievement is related with many variables. Among the most important of them motivational strategies, cognitive and metacognitive strategies and spiritual intelligence. This research aimed to examine the relation between motivational strategies, cognitive and metacognitive strategies and spiritual intelligence with academic achievement in nursing students.
  Materials And Methods
  This research is descriptive – analysis from type of correlation. Totally 200 nursing students (129 girls and 71 boys) were selected through stratified random sampling method. All of them completed questionnaires including achievement goals review, motivational strategy for learning and spiritual intelligence. The data were analyzed by method of step wise regression.
  Results
  The finding showed a positive and significant relationship between mastery approach goal (r=0/41), selfefficacy (r=0/48), critical thinking (r=0/34), metacognitive selfregulation (r=0/31) and spiritual intelligence (r=0/31) with academic achievement and a negative and significant relationship between performance avoidance goal (r=-0/18) and anxiety test (r=-0/31) with academic achievement(p<0/05). Inone prediction model self-efficacy, metacognitive self-regulation, anxiety test and mastery approach goal predicted 46 percent of variance of academic achievement. The share of self-efficacy was over than variables.
  Conclusion
  In order to increase the academic achievement, it should first deal with training self-efficacy and metacognitive self-regulation. Then they must be aware of negative consequences of anxiety and finally teaching how to select mastery approach goal.
  Keywords: motivational strategies, cognitive strategies, metacognitive strategies, spiritual intelligence, nurses
 • Ghafouri Safa S., Mirzaali A., Ghorbanpour R., Kamali H., Gholizadeha* Page 371
  Background and Objectives
  Hospital wastewater due to containing many hazardous agents such as infective elements, pharmacy substances, chemical and radioactive agents has a special sensibility. So it is necessary to transfer, treatment and disposal the wastewater of medical centers. This survey aimed to determine wastewater pollution rate in order to achive an accurate planning requirement in bojnurd
  Materials and Methods
  in this cross-sectional study, wastewater quality of 3 hospitals was evaluated over a period of 5 months in the North khorasan Medical Sciences University in Bojnurd in 91-92. None of these hospitals had treatment plant. Samples were transferred to the chemistry lab. Then, BOD5, COD, TSS, pH, temperature and concentration of Amoxicillin were measured in the lab in 190 nm wavelenth.
  Results
  The results showed that, the higher average BOD5 and COD in Bentolhoda hospital wastewater over the other two, but the concentration of TSS in Imam Reza Hospital was highest.These findings could be justified on the grounds of the usage of Bentolhoda hospital (maternity). The avearges of pH of the studied hospitals were slightly alkaline which was suitable for biological processes. Amoxicilline concentration of hospitals Imam Ali, Imam Reza and Bentolhoda were 64.88 and 259.4 and 56.49 respectively.
  Conclusion
  Our results showed all of these parameters are higher than its standard level. So it is necessary to have control on hospital wastewater treatment to prevent entrance of hazardous materials to municipal. Therefore, more researches and making positive attitude in related responsible to refine wastewater of these hospitals are suggested.
  Keywords: Hospital, wastewater, Quality, Refine
 • Gholamalizadeh M., Entezari Mh*, Hassanzade A., Paknahad Z., Doaei S Page 381
  Background and Objectives
  Recent studies have shown that the mother’s lifestyle has an important role in the methods used by mother to child feeding and child’s diet and BMI. This paper aimed to investigate the association between mother’s weight efficacy lifestyle with feeding practices and diet in 3- 6 years old children.
  Materials and Methods
  A cross-sectional study of 165 parents with children aged 3-6 years was carried out in 30 primary schools of Rasht in 2012. Parents reported their own and their child’s demographics. Aspects of mother’s weight efficacy lifestyle and mother’s control practices were assessed using Weight Efficacy Lifestyle (WEL) questionnaire and Comprehensive Feeding Practices questionnaire (CFPQ) respectively. Height and weight of mothers participated in the study were measured. Child’s dietary intake was measured using Food Frequency Questionnaire (FFQ).
  Results
  Results showed that mother’s weight efficacy was related to child feeding practices and child’s dietary intake. The mothers with similar weight efficacy lifestyle applied similar methods in child nutrition. Mothers with better weight efficacy used more encourage balance and variety, environmental control, child involvement and less emotion regulation using foods and their children eat fewer snacks. There was no significant relation between maternal self-efficacy and child BMI.
  Conclusion
  The result of the study showed that maternal lifestyle was associated with feeding practices and child’s intake.
  Keywords: lifestyle, weight efficacy, feeding practices
 • Golmohammadi R. *, Behashti M Page 395
  Background And Objective
  There is no report on the effect of exercise on purkinje cells in cerebellum of by pentyleneterazole (PTZ) induced epileptic rats. Purpose of this study was to determine the effect of physical exercise on cerebellum purkinje cells in epileptic rats.
  Materials And Methods
  Forty adult male rats were randomly divided into four equal groups(n=10)including: (1-PTZ+ without exercise, 2- Control+ without exercise, 3- PTZ + exercise, 4- Control + exercise groups). Kindling was done by PTZ (40 mg/kg). After 6 week rats were anesthetized and cerebellum dissected out and fixed in formalin. After tissue processing and sectioning, the sections were stained by routine and especial method. Data were analyzed using ANOVA test.
  Results
  The results showed significantly increased the mean number of purkinje cells in cerebellum of the group PTZ+ exercise compared to the PTZ without exercise group. Furthermore, the mean normal cells of purkinje in cerebellum were significantly increased in control + exercise group compared to the control group. The obtained results showed increase Program cell death of of purkinje in the PTZ group of cerebellum compared to the other groups.
  Conclusion
  Decreased number of normal purkinje cells in cerebellum of epileptic rats would be probably related with increase in rate of purkinje cells apoptosis, whereas exercises has positive effect on delaying the apoptosis of purkinje cells.
  Keywords: purkinje, cerebellum, Exercise, PTZ, rat, Immunohistochemistry
 • Momeni M., Salari A. *, Ghanbari A., Leili Rostamnia Page 407
  Background and Objectives
  Acute myocardial infarction is the single most common cause of death in large parts of the world. Although the mortality rate after admission for myocardial infarction has declined significantly over the last two decades but it still remains high. Therefore, the aim of this study was to determine hospital mortality and its related factor in patients with acute myocardial infarction hospitalized in Dr. Heshmat hospital.
  Material and Methods
  In this cross-sectional study, we assessed medical records of 227 patients with acute Myocardial Infarction that hospitalized in CCU. Demographic and clinical factors were collected from the medical records. Data analysis was performed using SPSSv.16 software at P<0.05.
  Results
  In-hospital mortality rate of acute myocardial infarction patients was 8.4%. In univariate analysis, condition of patients with acute myocardial infarction after hospitalization was related with number of hospitalization days (P<0.002), left ventricular ejection fraction (P<0.002) and previous history of acute myocardial infarction (P<0.014). In regression analysis, only left ventricular ejection fraction was related with Hospital mortality rate (P<0.019, OR=0.885).
  Conclusion
  Despite applying of preventive programs and therapeutic improvements, hospital mortality rate also is high (8.4%).In present study, hospital mortality was related with number of hospitalization days, left ventricular ejection fraction and previous history of acute myocardial infarction.
  Keywords: Acute myocardial infarction, hospital mortality, cardiovascular disease
 • Mirzababaiy H., Zareiy S., Alizadeh K., Rohani B.* Page 417
  Background
  Cardiovascular disease is one of the maincauses of mortality in worldwide. In most cases, the underlying cause is atherosclerosis. Periodontal disease as an infective disease can cause atherosclerosis. The aim of this study is the evaluation of periodontal disease effect on the development of cardiovascular disease and the review of its mechanism.
  Material and Methods
  The article is resulted from the review of reliable scientific articles regarding to the mechanism of periodontal disease effect on cardiovascular system and the emergence of associated diseases and ultimately, the collection of data about this issue.
  Result
  Multiple studies have been reported about the relationship between periodontal and cardiovascular diseases. In these articles, the role of periodontal disease in the development of atherosclerosis and its mechanism were evaluated, and several factorswere referred as effective causes, such as direct invasion of periodontal pathogen to atherosclerotic plaques, proinflammatory cytokines effect, pro-coagulation effects of the periodontal pathogen, and increased activity of platelets and white blood cells.
  Conclusion
  As regards the infection is able to alter lipid metabolism by immune cells, the role of periodontal disease as an infective diseasecan be referred in the development of atherosclerosis and othercardiovascular diseases. Thus, it’s suggested that people must be informed about the importance of oral hygiene, and they should acquire some necessary information about negative effect of periodontal disease on cardiovascular system and the importance of familiarity with primary signs of the disease for early diagnosis and treatment.
  Keywords: Atherosclerosis, Periodontal disease, Cardiovascular disease, Cytokine
 • Mirzaei M., Afzali M.*, Lotfi Mh, Alavinia Sm, Fallahzadeh Mh, Ayatollahi J Page 425
  Background and Objectives
  According to several international studies, two billion people have been exposed to the hepatitis B virus. According to WHO reportsIran is among the countries with the prevalence of chronic hepatitis B Endemicity moderate. It seems that 35% of Iranians had exposed with hepatitis B virus; and 2-3% of them were chronic carriers virus. This study was conducted to investigate the epidemiology of hepatitis B cases have been identified in the province during the years March 2010- February 2012.
  Material and Methods
  This was a retrospective study using data from the hepatitis B cases reported in the country during March 2010- February 2012 was identified in the Northern Province. The study subjects included 405 patients, who were selected by census method. Data were analyzed by PASW 18 and using descriptive statistics.
  Results
  During March 2010- February 2012, 405 subjects infected with hepatitis B were reported in North Khorasan Province registration system. The highest percentage of people infected with hepatitis B in men (59.3%), married (93.2%), those not vaccinated (92.5%), residents urban (69%), age group 30-39 years (28.2%), carriers of the virus (70%), a "follow-up carrier status" (81.3%) and health centers (29%) were reported. The highest incidence rate of infection HBVobserved in the age group 69-60 years.
  Conclusions
  Recommended for hepatitis B prevention programs on the age group 40-20 years, with an emphasis on health education on ways to prevent exposure to hepatitis B infection and vaccination will focus. The results of this study can be used in planning for the management and control of the disease in the province to help.
  Keywords: Hepatitis B, Epidemiology, Incidence Rate
 • Nabavi Sh, Shoja M., Mohammadi S., Rashedi V.* Page 433
  Background and Objectives
  Due to the elder’s growing population, as a result of birth control policy and increase in life expectancy in the world, elder’s quality of life deserves special attention. This study aim to investigate the health-related quality of life in community-dwelling older adults of Bojnourd, 2014.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical study, 200 older adults of Bojnurd city were selected through multi-stage random sampling. Date collection was carried out through “LEIPAD” quality of life questionnaire and demographic variables questionnaire. Data were analyzed by SPSS 16.
  Results
  The mean age of the elders was 68.91 ± 7.89 years and the sample consisted of 55% male. Results indicated that mean of quality of life score in the sample was 44.14 ± 10.46 and factors such as age, gender, marital status, occupation and schooling are of significant relationship with quality of life.
  Conclusion
  Findings showed that the elders, enjoyed good level of quality of life; However, social support and participation play an important role in promotion of elder’s health and quality of life.
  Keywords: Older adults, Quality of life, Health
 • Nemati Sani O., Sadeghi A.*, Dehghan A.A., Asadzadeh S.N., Dolatabadi M Page 441
  Background And Objectives
  Nitrate is one of the pollutants of drinking water. High nitrate concentration in water is considered as a serious threat. When nitrate concentration exceeds from the standard (50 mg / l as NO3) in drinking water, it can cause methemoglobinemia in children, and also the formation of carcinogenic nitrosamines. To the best of our knowledge, no related study has been performed to use Saccharomyces cerevisiae for nitrate removal. In this study we investigate the possibility of using Saccharomyces cerevisiae as a low cost candidate for nitrate removal from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  This research is a laboratory study. We studied the influence of process variables such as adsorbent dose, initial NO3 concentration, pH and contact time on adsorption process. Langmuir and Freundlich isotherms and adsorption kinetic was also studied.
  Results
  Most of the experiments were done with 50 mg/l of initial nitrate. Our results showed that the maximum NO3 removal efficiency was achieved at pH = 4, adsorbent dose 1 g/100 ml and contact time 20 min. The result showed that the nitrate absorption by the Saccharomyces cerevisiae followed Langmuir isotherm and second- order kinetics.
  Conclusion
  According to the results of this study Saccharomyces cerevisiae can be a suitable and economical candidate for the removal of nitrate with minimal technology.
  Keywords: Nitrate, Saccharomyces cerevisiae, Aqueous solutions, Kinetic, Isotherm
 • Nouri B., Zare N.*, Abadi Ar, Ayatolahi Smt Page 451
  Background and Objectives
  In many Epidemiological studies, the purpose is to investigate the relation between some diseases and their probable risk factors. Misclassification of exposure in casecontrol studies can lead to bias estimate of the Odds ratio and distort the relationship between exposure and outcome. The purpose of this manuscript is to identify the possible misclassification of exposure to smoking in relation to Myocardial Infarction (MI) and to correct the estimated Odds ratio.
  Material and Methods
  This study includes two parts, main study and validation study. The main study was a case-control which compared 509 MI patients to 428 controls, for main study status of exposure was measured with misclassification. Then in validation study, subsamples include 105 cases and 95 controls were selected randomly from the main study groups which the exact exposure to smoke was evaluated. The data from the latter study were used to estimate the misclassification parameters and correct the Odds ratio employing matrix method.
  Results
  In main study the relation of exposure and outcome was not significant =1.25 (95%CI: 0.959-1.628, p=.051). Estimation of misclassification parameters for case and control group was (SE=0.97, SP=0.774) and (SE=1, SP=0.731) respectively. After validation of the main study results and correction of misclassification error, the Odds ratio was estimated at 1.329 (95%CI: 1.027- 1.72, p=0.015) and the relation of exposure of smoke and MI was significant.
  Conclusion
  In case-control studies negative impact of exposure misclassification can cause misleading about the relationship between exposure and outcome variables. In such studies using a method such as the matrix method in order to adjust the bias due to misclassification is necessary.
  Keywords: Misclassification, Validation study, Odds ratio, Smoking, Myocardial infarction
 • Bonyadi B.*, Sedaghat M Page 461
  A 3.5 months old male infant presented with cough and fever from 45-day- old. Chest X-ray examination revealed a pneumonic patch. Various treatments including antibiotic therapy were not effective. Finally pulmonary tuberculosis was confirmed by gastric washing. We emphasize that tuberculosis should be considered for neonates or infants with unresponsive pneumonia because delayed diagnosis is associated with a fatal outcome.
  Keywords: Tuberculosis, chronic cough, fever