فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره آهنگر قربانی، دکتر عباسعلی حسین خانزاده، دکتر مهناز خسروجاوید صفحه 5
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش کنش های اجرایی بر کاهش اختلال های رفتاری در دانش آموزان نارساخوان انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعهء آماری این تحقیق شامل تمامی دانش آموزان نارساخوان در پایه دوم و سوم شهرستان عباس آباد استان مازندران در سال تحصیلی 92- 1391 بوده است. آموزش کنش های اجرایی طی 10 جلسه به مدت 1 ماه به گروه آزمایش ارائه شد، در حالی که گروه کنترل هیچ آموزش خاصی را دریافت نکردند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه اختلال های رفتاری آخنباخ مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و آزمایش از نظر اختلال های رفتاری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  آموزش کنش های اجرایی می تواند میزان اختلال های رفتاری را در دانش آموزان نارساخوان کاهش دهد. پس در آموزش و درمان دانش آموزان نارساخوان، تقویت کنش های اجرایی باید به عنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه متخصصان و مربیان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نارساخوانی، کنش های اجرایی، اختلال های رفتاری
 • میثم بیک، دکتر مریم نزاکت الحسینی، دکتر رخساره بادامی، دکتر احمد عابدی صفحه 17
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی یوگا بر کارکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی است.
  روش
  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد که بر روی 26 کودک دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، انجام شد. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. از پرسشنامه کانرز (فرم کوتاه والد و معلم) جهت تشخیص اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، از مقیاس هوش کودکان وکسلر (بازنگری شده) برای تعیین ضریب هوشی و از دستگاه سنجش کارکردهای شناختی - حرکتی برای سنجش کارکردهای اجرایی استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه های مکرر صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق، تفاوت معنی داری را در کارکردهای اجرایی بین دو گروه تجربی و کنترل نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که 12 هفته تمرین یوگا، اثر معنی داری بر کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ، گوش به زنگی، کنترل تکانشی و تغییر موقعیت) داشته است بنابراین، به نظر می رسد که برنامه تمرینی یوگا بتواند جهت کمک به بهبود اختلالات اجرایی در کودکان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، کارکردهای اجرایی، کنترل تکانشی، بازداری پاسخ، تمرینات یوگا
 • قربان کیانی، دکتر غلامحسین مکتبی، دکتر ناصر بهروزی صفحه 33
  هدف
  این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی در آزمون نظریه ذهن و مولفه های آن انجام شد.
  روش
  در این تحقیق، 60 دانش آموز پسر پنجم و ششم ابتدایی شهر اهواز که پس از تشخیص نوع اختلال یادگیری، با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و در یک مطالعه مقطعی– مقایسه ای شرکت کردند. ابزار این پژوهش آزمون نظریه ذهن بود.
  یافته ها
  داده های حاصل با روش تحلیل واریانس چندمتغیری MANOVA تحلیل گردید و نتایج نشان داد که کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی در آزمون نظریه ذهن تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند و کودکان دارای ناتوانایی های یادگیری غیرکلامی، کاستی های بیشتری در آزمون نظریه ذهن دارند.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان داد که کاستی های عملکرد در تکالیف نظریه ذهن با اختلالات یادگیری غیرکلامی مرتبط است.
  کلیدواژگان: اختلات یادگیری کلامی، اختلالات یادگیری غیر کلامی، نظریه ذهن
 • محمد جواد بگیان کوله مرز، دکتر زیبا برقی ایرانی، مجتبی بختی، اکبر رضایی فرد صفحه 43
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی و کنترل عواطف در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری است.
  روش
  جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر 16-12 ساله بود که در سال تحصیلی 92-91 در شهرستان دلفان مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 80 دانش آموز پسر 16-12 ساله مبتلا به ناتوانی های یادگیری شهرستان دلفان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودتنظیمی تحصیلی، کنترل عواطف و رفتارهای پرخطر استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری، از روی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی و کنترل عواطف پیش بینی پذیر است.
  نتیجه گیری
  راهبردهای خود تنظیمی تحصیلی و کنترل عواطف نقش مهمی در زمینه تشدید و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری دارند.
  کلیدواژگان: ناتوانی های یادگیری، راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی، کنترل عواطف، رفتارهای پرخطر
 • دکتر سمیه ساداتی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر رضا رستمی، دکتر احمد به پژوه، دکتر محسن شکوهی یکتا، دکتر باقر غباری بناب صفحه 57
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بازداری رفتاری و تکانشگری دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی انجام گرفته است.
  روش
  بدین منظور تعداد 20 نفر از دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی دوره ابتدایی با روش نمونه گیری هدفمند از کلینیک آتیه شهر تهران انتخاب شدند. همه آزمودنی ها قبل و پس از مداخله درمانی با آزمون عملکرد پیوسته دیداری و شنیداری رایانه ای (سندفورد و ترنر، 2004) مورد ارزیابی قرار گرفتند. دانش آموزان در طی ده هفته و هر هفته سه جلسه (30 جلسه) درمان نوروفیدبک را دریافت کردند.
  یافته ها
  درمان نوروفیدبک بر بازداری رفتاری و تکانشگری دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی اثرگذار بود و تفاوت معناداری در مرحله پیش آزمون و پس آزمون دیده شد. به این صورت که میانگین نمره کلی بازداری رفتاری، بازداری رفتاری دیداری و بازداری رفتاری شنیداری در مرحله پس آزمون بالاتر از مرحله پیش آزمون شد. همچنین میانگین نمره تکانشگری در مرحله پس آزمون پایین تر از مرحله پیش آزمون بدست آمد.
  نتیجه گیری
  درمان نوروفیدبک باعث می شود که کودک بر رفتار های خود، کنترل و بازداری داشته باشد. تکنیک های نوروفیدبک می تواند به این دانش آموزان در کنترل بیشتر رفتارهای شان در محیط کمک بسزایی کند.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، بازداری رفتاری، تکانشگری، اختلال کاستی توجه و بیش فعالی
 • حمیدرضا جعفری، دکتر قاسم آهی، رویا نداف صفحه 67
  هدف
  این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی نرم افزار رایانه ای در یادگیری درس علوم کودکان کم توان ذهنی اجرا شده است.
  روش
  با استفاده از طرح آزمایشی از میان دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر پایه چهارم در دو آموزشگاه ابتدایی شهر مشهد، 40 نفر دانش آموز در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند.یک آزمون محقق ساخته شامل 10 سوال (در دو فرم پیش آزمون و پس آزمون) و در سه بخش ماده، انسان و گیاه و جانور) تهیه و تنظیم گردید. برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری روایی صوری و محتوایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.
  یافته ها
  استفاده از نرم افزار رایانه ای علوم موجب افزایش معنا دار نمره دانش آموزان شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تفاوت معنا دار نمرات گروه های آزمایشی و گواه و اهمیت یادگیری درس علوم می توان از نرم افزار رایانه ای در یادگیری این درس استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کم توان ذهنی، درس علوم، نرم افزار رایانه ای
 • نسا ترابیان، دکتر سعید حسن زاده صفحه 79
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حافظه کوتاه مدت و آگاهی واج شناختی با وضوح گفتاری خواندن در دانش آموزان ناشنوا انجام شده است.
  روش
  82 دانش آموز دختر و پسر دبستانی فارسی زبان ناشنوا و شنوای مشغول به تحصیل در مدارس ویژه و عادی مورد مطالعه قرارگرفتند. خرده آزمون فراخنای حافظه عددی وکسلر به دو صورت تصویری و کلامی برای سنجش حافظه کوتاه مدت استفاده شد.آزمون آگاهی واج شناختی و مقیاس وضوح کلامی به منظور سنجش آگاهی واج شناختی و وضوح گفتاری خواندن استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فراخنایحافظه کوتاه مدت و میزانآگاهی واج شناختی در دانش آموزان ناشنوا کمتر از همسالان شنوایشان است. به علاوه فراخنای حافظه کوتاهمدت با آگاهی واج شناختی و همچنین با وضوح گفتاری خواندن در دانش آموزان ناشنوا ارتباط دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به آنکه توانایی دانش آموزان ناشنوا در حافظه کوتاه مدت و آگاهی واج شناختی کمتر از همسالان شنوای آنها است و همچنین میان حافظه کوتاه مدت و آگاهی واج شناختی با وضوح گفتاری خواندن در دانش آموزان ناشنوا ارتباط وجود دارد، بررسی نقش برنامه های مداخله ای با هدف تقویت این مهارت ها باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حافظه کوتاه مدت، آگاهی واج شناختی، وضوح گفتاری خواندن، ناشنو
|
 • Zohreh Ahangar Ghorbani, Abbass Ali Hossein Khanzadeh, Mahnaz Khosro Javid Page 5
  Objective
  This study examined the impact of executive functions training on amelioration of the behavioral disorders in students with dyslexia.
  Method
  This study was an experimental one with pre-test, post-test and control group design. The statistical population of this research includes all the students with dyslexia in second and third grade of elementary schools of Abbas Abad in Mazandaran province in school year of 1391-92. Executive function training was provided to the experimental group within ten sessions for a period of one month, while the control group did not receive any special training. Both groups were assessed in pre-test and post- test using Achenbach’s behavioral disorders questionnaire.
  Results
  The results indicated that there was a significant difference between two groups in terms of behavioral disorders.
  Conclusion
  Executive functions training can decrease the behavioral disorders in students with dyslexia. So improving the executive functions should be emphasized by experts and educators while they want to educate and treat these students.
  Keywords: Dyslexia, executive functions, behavior disorders
 • Meysam Beik, Maryam Nezakat Alhosseini, Rokhsareh Badami, Ahmad Abedi Page 17
  Objectives
  The purpose of the present study was to investigate the effect of Yoga training on executive functions in children with attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD).
  Method
  A quasi-experimental study was conducted on 26 children with ADHD. The participants, were randomly assigned to experimental and control groups. Conner’s Questionnaire (short form of parents and teacher), Wechsler Revised Intelligence Test, and a Cognitive-motor functions apparatus were used to collect the data on diagnosing the disorder, children’s IQ, and executive-motor functions, respectively. An Independent t-test and between groups ANOVA with repeated measures were used to analyze the collected data.
  Results
  A significant difference was found between the experimental and control groups in executive functions.
  Conclusion
  The results showed that 12 weeks of yoga training had a significant effect on executive functions (response inhibition, vigilance, impulsivity and set-shifting). Therefore, it can be concluded that Yoga can be an efficient training method to help improving executive functions in individuals with ADHD.
  Keywords: Attention defici, hyperactivity disorder, executive functions, inhibitory control, response inhibition, Yoga training
 • Ghorban Kiany, Gholamhossein Maktabi, Naser Behroozi Page 33
  Objective
  This Study was conducted to compare children with verbal and nonverbal learning disabilities on theory of mind test and components.
  Method
  The participants participated in an one cross-sectional study, included 60 students boys who were selected simple randomly from students in the fifth and sixth grade at primary schools of Ahvaz city. The instrument of the study was theory of mind test.
  Results
  The collected data was analyzed with MANOVA method and The results showed that the children with verbal and nonverbal learning disabilities in theory of mind test is significantly different. The children with nonverbal learning disabilities had more deficits in theory of mind test.
  Discussion
  This results indicate that deficits in performance of theory of mind tasks, relates to nonverbal learning disabilities.
  Keywords: Verbal learning disabilities, nonverbal learning disabilities, theory of mind
 • Mohammad Javad Bagiyankulemare Page 43
  Objective
  The aim of the current study was to investigate Academic self-regulation strategies and emotional control in predicting risk behaviors of students with learning disabilities.
  Methods
  The statistical universe of this research includes all 12-16 year-old male students in Delfan city during the academic year of 1391-1392 (A.H.). The research subjects consisted of 80 male students (aged 12 to 16 years) with learning disabilities selected by simple random sampling. To collect data, questionnaires Academic self-regulation, emotional control and risk behaviors were used.
  Results
  Analysis of data revealed that predicting risk behaviors of students with learning disabilities can be predicted by Academic self-regulation strategies and emotional control.
  Conclusion
  Academic self-regulation strategies and emotional control play a significant role in exacerbating and reducing the risk behaviors of students with learning disabilities.
  Keywords: Learning disabilities, academic self, regulation strategies, emotional control, risk behaviors
 • Somayeh Sadati, Gholamali Afrooz, Reza Rostami, Ahmad Behpajooh, Mohsen Shokoohi Yekta, Bagher Ghobari Bonab Page 57
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the efficacy of neurofeedback treatment on behavioral inhibition and impulsivity in students with attention deficit/hyperactivity disorder ADHD.
  Method
  Participants consisted of 20 students with ADHD volunteered to participate in this study.Integrated visual and auditory Continuous Performance Test (2004)was administered as the pre-test and post-test for the students with ADHD. The students received 30 sessions of training for neurofeedback.
  Results
  The results of depended t-test showed significant differences between pre-test and post-test scores in the area of behavioral inhibition. This means that auditory behavioral inhibition and visual behavioral inhibition were improved by neurofeedback. In addition, results showed a significant difference between pre-test and post-test score in impulsivity. This means that impulsivity decreased after neurofeedback treatment.
  Conclusion
  This study confirmed that neurofeedback treatment has a positive effect on behavioral inhibition and impulsivity. Therefore,neurofeedback techniques could be used to help children with ADHD.
  Keywords: Neurofeedback, auditory, visual inhibition, impulsivity, attention deficit hyperactivity disorder, ADHD
 • Hamid Reza Jafari, Ghasem Ahi, Roia Naddaf Page 67
  Objective
  This research was to investigate the effectiveness of computer soft ware on learning the science course in mental retarded students.
  Method
  Using a pilot study, 40 students were chosen from the educable mentally retarded students of fourth grade in two elementary schools in Mashhad and were divided into two experimental and control groups. A researcher-made test was designed; the test included 10 questions (in two forms of pretest and post-test) which were in three sections: 1. material 2. human 3. plant and animal. To determine the validity and reliability of the test, the cronbach’s alpha method were used.
  Results
  Using the computer software caused the student's scores increase significantly.
  Conclusion
  Regarding the significant difference of scores in the experimental and control groups, and due to the importance of learning the science lesson, the computer software can be used in teaching this course.
  Keywords: Mentally retardation science course, computer soft ware
 • Nesa Torabian, Saeid Hassanzadeh Page 79
  Objective
  This study investigated the relationship between short-term memory and phonological awareness with speech intelligibility of reading in deaf students.
  Methods
  Eighty-two deaf and hearing students from special and regular primary schools were selected. Wechsler intelligence digits span subtest was presented in visual and also verbal mode for measuring short term memory, Persian Phonological Awareness Test was used to measure phonological awareness. Speech intelligibility of reading was assessed by Speech Intelligibility Rating Scale.
  Results
  Findings indicated that short term memory span and phonological awareness in deaf children is lower than their hearing peers. Also, the relation between short-term memory span and phonological awareness and speech intelligibility was significant.
  Conclusions
  Deaf students are poorer in short term memory and phonological awareness than hearing peers, in addition there is a significant relation between short-term memory and phonological awareness with speech intelligibility, so the role of intervention programs should be emphasized to improve these skills.
  Keywords: Short, term memory, phonological awareness, speech intelligibility of reading, deaf