فهرست مطالب

 • سال یک هزار و سیصد و نود و سوم شماره 3 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا بهرنگی، صغری عموزاد مهدیرجی، صدیقه عرب خابوری صفحه 1
  هدف این مقاله، ارائه نتایج بررسی شبه آزمایشی اثربخشی الگوی ده گام مدیریت آموزش بر توسعه یادگیری دانش آموزان پایه اول دبیرستانی از منطقه 5 آموزش و پرورش تهران در مبحث اتحادهای جبری و توسعه کاربردی نتایج در آموزش سایر مباحث درسی بود. سناریوی تدریس محتوای مبحث اتحادها با ترکیب ده گام متوالی الگو در دو کلاس مشارکت و کنترل معلم محور در 3 کلاس گواه، متغیر مستقل این تحقیق شبه آزمایشی را تشکیل دادند. انتخاب دانش آموزان در کلاس ها به شیوه تصادفی ساده بود که بر طبق آن به تعداد 140 دانش آموز در سال تحصیلی 91-90 در 5 کلاس 28 نفره مبحث اتحادها آموزش داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون درس ریاضی معلم ساخته بود و تحلیل یافته ها با استفاده از فرمول اندازه اثر و آزمون t انجام گرفت. یافته این تحقیق نشانگر تفاوت معنادار تاثیر الگوی مدیریت آموزش در یادگیری دانش آموزان ریاضی پایه اول دبیرستان دخترانه در مقایسه با روش تدریس سنتی بود و نتیجه توصیه کاربرد آن در آموزش سایر مباحث درسی است.
  کلیدواژگان: یادگیری، روش تدریس مدیریت بر آموزش، تدریس، یادگیری مشارکتی، روش سنتی
 • طیبه ماهروزاده، سولماز نورآبادی صفحه 18
  یکی از موضوعاتی که در نظام آموزشی باید بدان پرداخت، آموزش است. آموزش از ترکیب چهار نظام که در تعامل با یکدیگرند، به وجود آمده است. این چهار نظام عبارتند از تدریس، یادگیری، ساختار و برنامه درسی. برنامه درسی طرحی برای عمل است که ساختار را هدایت می کند. موضوع دیگر، جایگاه دانش و چگونگی تبدیل آن به ماده درسی است. در تعلیم و تربیت پست مدرن، دانش به خودی خود هدف نیست، بلکه هدف، «گفتمان سازنده دانش» است به همین جهت در کلاس درس، تمرکز بر ساختن دانش، فهم، همکاری و مشارکت است. نظام آموزشی کشور ها به منظور تربیت فراگیرانی مستقل، منعطف، خلاق و دارای تفکر انتقادی لازم است در حوزه اهداف، محتوا، وسایل، روش ها و نیز فرصت ها و فعالیت های تربیتی تجدیدنظر به عمل آورند. از دیرباز طراحی برنامه درسی و ارائه موضوعات به شکل های مختلف صورت گرفته است. در آغاز قرن بیستم متفکران تعلیم و تربیت در مسیر تلفیق برنامه درسی گام نهادند؛ اما روند مسلط در این قرن مبتنی بر رویکرد تک رشته ای، تکثر دروس و برنامه درسی رشته محور بوده است. تلفیق به معنای سازگار کردن و باهم آمدن است و با تخصصی شدن و جداسازی موضوعات درسی مغایرت دارد. تلفیق، مبتنی بر نگرش کل نگر است که سعی دارد آموزش را با زندگی روزمره فراگیر مرتبط سازد. هدف از این پژوهش، تبیین برنامه درسی تلفیقی، بیان انواع آن و چگونگی تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی است. روش بکار گرفته شده، روش تحلیلی- استنتاجی است. بدین منظور پس از تبیین برنامه درسی و توضیح درباره تلفیق، به نمونه هایی از تلفیق در حوزه محتوا مانند تلفیق موضوعات و دانش بنیادین، تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمام حوزه های دانش، اشاره شده است. بر اساس مطالعات و تحلیل های انجام شده می توان نتیجه گرفت که: با تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی به طور عام و در دوره ابتدایی به طور خاص، میزان یادگیری و تسلط دانش آموز بر محتوای سازماندهی شده افزایش می یابد و دانش آموز بهتر می تواند مطالب آموخته شده را در زندگی واقعی بکار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، تلفیق، برنامه درسی تلفیقی، تلفیق علم، تکنولوژی، دوره ابتدایی
 • پوراندخت فاضلیان، صابر عظیمی صفحه 41
  نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای دانش آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است. پژوهش های صورت گرفته، نشان داده اند که عوامل کالبدی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی در معلمان و دانش آموزان دخیل هستند. در تحقیق حاضر؛ تمرکز اصلی ما روی بعد کالبدی مدارس می باشد و براساس قوانین نظام آموزشی کشورمان، باید مطابق استانداردهای مصوب آموزش و پرورش باشد. در پژوهش حاضر، قصد داریم دیدگاه معلمان را در مورد اثرگذاری استانداردهای طراحی فضاهای فیزیکی، رنگ، امکانات و بهداشت مدارس در ایجاد محیط شاداب در مدارس بررسی نماییم. برای نیل به این هدف، تحقیق به شکل توصیفی- زمینه یابی بوده و از یک پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. روایی این پرسشنامه با توجه به نظر پنج تن از اساتید تعیین شده و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ عدد 84/0 محاسبه گردیده است. جامعه ی آماری نیز شامل معلمان ابتدایی ناحیه چهار کرج می باشد که به شکل خوشه ای، نمونه ای صد نفری از آن ها انتخاب شده است. برای تحلیل آماری نیز از میانگین و روش t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج بیان گر آن هستند که از نظر معلمان، استانداردهای مربوط به رنگ و امکانات آموزشی مدارس تاثیر مطلوبی در شادابی معلمان و دانش آموزان دارند و برعکس، استانداردهای طراحی فضاهای فیزیکی و بهداشت مدارس باعث کاهش شادابی آن ها در مدرسه می گردند.
  کلیدواژگان: شاداب سازی مدارس، دیدگاه معلمان، استانداردهای کالبدی
 • لیلا میراسدالله لنجرود، زهرا علی پور درویش صفحه 62
  یکی از منابع مهم هر سازمان جهت رقابت پذیری و نوآوری، دانش سازمان و فرایند صحیح مدیریت و تسهیم دانش در آن سازمان است. علیرغم اهمیت زیادتسهیم دانش، نیروی انسانی سازمان ممکن است از انجام آن اجتناب ورزد. به همین دلیل، یکی از چالش های کلیدی در مدیریت صحیح دانش این است که چگونه میتوان کارکنان را برای تسهیم دانش خود در سازمان تشویق و در آنها ایجاد انگیزه کرد. این مقاله درصدد بررسی عوامل سازمانی موثر (فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، توانمندی های تکنولوژیک، روش های انگیزشی، کنترل سرپرست) برتسهیم دانش درون گروهی است. ادارات کل ساختمان مرکزی بانک صادرات استان تهران به عنوان مطالعه موردی این تحقیق انتخاب شده است. روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی است. پرسشنامه سنجش تسهیم دانش و عوامل موثر بر آن بین 290 نفر از کارکنان و کارشناسان توزیع شد و نتایج آن براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای بدست آمد. در این تحقیق به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هرسازه، از نرم افزار SPSS و Lisrell (مدل معادلات ساختاری وابزار تحلیل عاملی تائیدی) استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار سازمانی بیشترین تاثیر را بر تسهیم دانش دارد. پس از آن به ترتیب، کنترل سرپرست، روش های انگیزشی، توانمندی های تکنولوژیک، ادراک حمایتی و فرهنگ سازمانی در رتبه های بعدی قرار دارند. در پایان، راهکارهای لازم با توجه به نقایص موجود در سازمان جهت پیشرفت و ترقی بانک صادرات ایران ارائه خواهد شد.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش درون گروهی، فرهنگ و ساختار سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، توانمندی های تکنولوژیک، روش های انگیزشی، کنترل سرپرست
 • مریم نجار نهاوندی، مژده قربانعلی زاده صفحه 79
  امروزه هویت ملی یکی از مقوله های مهم در برنامه ریزی توسعه کشور ها است. بخش اعظم آموزش هویت ملی در چارچوب آموزش و پرورش رسمی صورت می گیرد. با آغاز دوره تحول بنیادین، کتب درسی نیز متناسب با رویکرد جدید تغییر می یابند. مقاله حاضر به تحلیل آموزش هویت ملی می پردازد و از این منظر کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی با کتاب تعلیمات اجتماعی دوره قبل از تحول مقایسه می شود. جامعه آماری شامل دو کتاب فوق می باشد. روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و کیفی است و واحد تحلیل مضمون می باشد. ابعاد هویت ملی در این پژوهش عبارت است از: نماد ها، ارزش ها، میراث فرهنگی، مشاهیر و شخصیت ها و وقایع و رخداد ها. نتایج تحقیق نشان می دهد که به مولفه های هویت ملی در هر دو کتاب به طور نامتوازن پرداخته شده است و این امر در کتاب مطالعات اجتماعی مشهودتر است. کتاب تعلیمات اجتماعی بیشتر به بعد مشاهیر و شخصیت ها (37/ 44%) و کتاب مطالعات اجتماعی بیشتر به بعد ارزش ها (50 /85%) پرداخته است. بی توجهی به مشاهیر و وقایع ملی، حذف ارزش های سیاسی، توجه بیشتر به ارزش های اجتماعی، اخلاقی و مذهبی از ویژگی های کتاب مطالعات اجتماعی در دوره تحول بنیادین می باشد.
  کلیدواژگان: هویت ملی، مطالعات اجتماعی، تعلیمات اجتماعی، دوره ابتدایی، پایه سوم، تحلیل محتوا
 • محمد قهرمانی صفحه 102
  مدیریت استراتژیک به عنوان یک ضرورت در تمامی حوزه ها و فعالیت های سازمانی شناخته شده است. این ضرورت در حوزه آموزش عالی بیشتر و محسوس تر است. در این مطالعه الگوی مدیریت آموزش عالی در ایران مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. نمونه های تحقیق شامل 220 نفر از اعضای هیات علمی، مدیران، متخصصان و ذینفعان آموزش عالی بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با روش تحلیل عاملی و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی دارای 5 مولفه اصلی، 6 مولفه فرعی و 73 متغیر می باشد. تحلیل واریانس ها نیز نشان داد که بین نظرات نمونه های تحقیق به تفکیک چهار ویژگی سمت، رشته تحصیلی، مرتبه علمی و سابقه مدیریت برخی تفاوت های معنی دار وجود دارد. برای بررسی دقیق تر این تفاوت ها از آزمون تعقیب یتوکی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک آموزش عالی، برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالی، برنامه ریزی توسعه دانشگاهی
 • حسین حسنلو، حسین عبدالرحیمی، حکیمه جلیل زاده صفحه 124
  همزمان با تغییرات سریع فنون و مهارت ها و ظهور پدیده های نوین در فناوری اطلاعات و تاثیر آن ها بر شیوه ها و روش های زیستن فرایند یادگیری نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول و دگرگون شده است. گسترش تحولات در عرصه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تاثیرات چشمگیری روی جنبه های مختلف زندگی بشر برجای گذاشته است که در این میان بر آموزش نیز بی تاثیر نبوده است، تا جایی که موجبات پیدایش نوع جدیدی از یادگیری به نام یادگیری الکترونیکی را فراهم آورده است، این در حالی است که آموزش و یادگیری الکترونیکی به عنوان پارادایمی جدید، توانسته است پاسخگوی حجم عظیمی از نظام آموزش و یادگیری کنونی باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم یادگیری، یادگیری الکترونیکی، مزایا و ویژگی ها، اهمیت و ضرورت یادگیری الکترونیکی در سازمان ها به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود و توسعه کیفیت یادگیری، محیط یادگیری و غیره خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، یادگیری الکترونیکی، کیفیت آموزش
|
 • Mohammadreza Behrangi, Soughraa Amuzad Mahdiragi, Sedigheh Arabkhbouri Page 1
  The main purpose of this research was investigating the effectiveness of Management Education Model (MEM) in improving a high school freshmen learning in the algebraic quadric equations in the District 5 in the academic year 90-91in Tehran. The independent variable was a scenario made in 10 chunks introducing into the class scene sequentially. A simple random selection of students in 5 classes was done and 2 classes were selected as experiment and the other 3 classes as control. The teacher made test was conducted and the data were analyzed using t-test. The result indicates the significant meaningful effects of the MEM on students’ learning in the algebraic subject and the conclusion was supportive for the secure use of the MEM in other academic subjects.
  Keywords: Learning improvement, Quadric equations, Management education model, Traditional method
 • Tayebeh Mahrouzadeh, Soolmaz Nourabadi Page 18
  One of the main issues to be considered in the educational system is education. Education is the result of four elements which are interacting with each other. These four elements are: teaching, learning, structure and curriculum. Curriculum is a plan for action which forms the structure. Another issue is the status of knowledge and the way we can transform it into educational materials. In postmodern education, knowledge itself is not the target, and the “knowledge constructive discourse” is rather a target. For this reason the main concentration in the classrooms are on knowledge construction, understanding, cooperation and collaboration. The educational systems of the countries have to reconsider the targets, contents, materials, methods and also the educational opportunities and activities in order to educate independent and flexible students who have creative thinking. Curriculum planning and presenting various issues have been done for a long time. In early twentieth century, the scholars in education and training stepped into the realm of integrated curriculum. But the dominated trend in this century has been based on single discipline approach, plurality of subjects, and Discipline-based curriculum. Integration means making compatibility and coming together which is in contradiction with specializing and separating courses. Integration is based on holistic view which tries to make relations between education and daily life. The present study aims to explain integrated curriculum, declare the types of it, and the way to integrate science and technologies in the primary school courses. This research enjoys analytical- inductive methodologies. In this way, first we declare the curriculum and explain integration, and then we refer to the samples of integration in area of content, like integration of fundamental issues and knowledge, and integration of information technology and communication with all areas of knowledge. Based on the studies and analysis, we can conclude that: integration of science and technology with curriculum in general and specifically in primary education, the learning rate and the possession of students on organized content will increase and students can work out what they have learnt in real life.
  Keywords: Curriculum, Integration, Integrated Curriculum, Integration of Science, Technology, Primary Education
 • Pourandokht Fazelian, Saber Azimi Page 41
  Joy and happiness has always been as one of the most important needs of students and teachers at schools. Studies have shown that physical factors, management, and relationships at school are involved in creating happiness in teachers and students. In the present study, our main focus is on the physical aspect of schools, which should be in accordance with the standards of education, according to the rules of our educational system. In this study we intend to evaluate the teacher's points of view about the impact of design standards of physical spaces, color, facilities and school's sanitary system in creating healthy environments in schools. To achieve this objective, the study was a descriptive-survey and a self-made questionnaire was used to collect data. Its validity was given by five professor's determined, and its reliability was calculated with Cronbach's alpha with value of 0/84. The population includes the elementary teachers of the fourth district in Karaj from which a sample of one hundred people are selected in a cluster sample; afterwards, for the statistical analysis, the average method and one-sample t method were carried out. The results expressed that according to the teachers, the standards related to color and educational facilities of schools have had a desirable effect on teacher's and student's happiness, and conversely, the design standards of physical spaces and school's sanitary system lead to the reduction of their happiness at schools.
  Keywords: Delighting Shools, Teachers Point of View, Physical Standards, Primary School's Standard
 • Leila Mirasadollah Lajrod, Zahra Alipour Darvish Page 62
  One of the most important resources for any organization, competitiveness and innovation, knowledge management and knowledge sharing in the organization and the process is correct. Despite the importance knowledge sharing, manpower agencies may refrain from doing it. That's why one of the key challenges in knowledge management is how organizations can encourage employees to share their knowledge and to motivate them. This paper seeks to examine the institutional factors (organizational culture, Structure, organizational support, perceived, the competences technology, methods for motivating, Control Head) knowledge sharing within group and administration building of the Central Bank export of Tehran as a case study, this study selected after reviewing the literature, the definitions and concepts, research has indicated. library and field research methodology and questionnaire and the factors influencing knowledge sharing, to 290 employees and experts of the distribution of the results stratified random sampling is obtained. In this study, we analyze with, SEM & CFA of software SPSS and Lisrell. Research findings show that organizational structures have the greatest impact on knowledge sharing, have respectively: controlled, then the head, using motivational, technological capabilities, understanding and supportive corporate culture, followed last level. Within the guidelines for the shortcomings in the organization to improve BSI will be presented.
  Keywords: Knowledge sharing within the group, Organizational culture, structure, Perceived organizational support, Technological skills, motivational techniques, Administrative control
 • Maryam Najar Nahavandi, Mojdeh Ghorbanalizadeh Page 79
  Today, national identity is one of the most important issues in developing countries is planned. Much of the training of national identity in the context of formal education takes place. Beginning with the period of fundamental transformation textbooks is also consistent with the new approach. The present article deals with the analysis of national education and from this point of clarification social studies book grade, third grade social studies book compared to the period before the change. Population is included in the book. The content analysis of qualitative and quantitative research methods and the unit of analysis is the theme. Dimensions of national identity in this research include: symbols, values heritage, celebrities, and characters and events. The results show that both components of national identity have been uneven book, and this is more evident in the social studies book. Social teachings of the book to the celebrities and personalities (37/44%) and social studies books to the value of (50/85%) are paid. Neglect of Fame and national events, elimination of political values, greater attention to the social, moral, religious and social features of the book is the period of fundamental change.
  Keywords: National identity, Social studies, Social teachings, Course grade, Third grade, Content analysis
 • Mohammad Ghahremani Page 102
  Strategic management has known as an essential and critical factor to efficiency and effectiveness of organizations at any organizational domains and activities. Application of Strategic management in higher education has increasingly developed in last decades. The aim of this research is developing a Strategic Management Model (SMM) for Iranian Higher Education system. The research sample consisted of 220 faculty members, higher education managers, informant persons and university stakeholders. Data were collected using questionnaire and were analysis by factor analysis and analysis of variances (ANOVA).The finding showed that the Higher Education Strategic Management Model has 5 main components, 6 sub components and 73 variables. There were some significant differences between samples by position, academic domains, academic grades and management experience.
  Keywords: Higher Education Strategic management, Higher Education Strategic planning, university developing
 • Hossein Ostadhasanloo, Hossein Abdolrahimi, Hakimeh Jalilzadeh Page 124
  With rapid changes in techniques and skills in information technology and the emergence of new phenomena and their impact on the methods and techniques to living, learning one of the fundamental pillars of society has been transformed While the e-learning as a new paradigm, has been able to responsible for huge volume of education and learning is present. This paper survey the concept of learning, e-learning, benefits and characteristics, importance and necessity of e-learning in organizations and will be study the impact of IT on improving quality of learning and development and Learning environment.
  Keywords: Information technology, E, learning, quality of education