فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود ترابی انگجی، حسن قنبرابادی، فاطمه کریمی زادگوهری صفحات 6-14
  اکثرپالایشگاه های تصفیه گاز برای حذف گازهای اسیدی(CO2،H2S) همراه گاز طبیعی با فرایند جذب با حلال شیمیایی فعالیت میکنند.این تحقیق به عملکرد مخلوط حلال فیزیکی وشیمیایی درمنطقه گازی سرخس که باحلال آمینی(MDEA)درحال فعالیت می باشد، و بررسی تخمین هزینه های لازم در بخش حلال پالایشگاه،درغلظتهای مختلف سولفولان در حلال Sulfinol-M دراین پالایشگاه گاز می پردازد.نتایج شبیه سازی حاکی ازاین می باشدکه در صورت جایگزینی حلال Sulfinol-M به جای حلال آبی MDEA به میزان 26487 kg/hr کاهش (MDEA) و 50% آب مصرفی پالایشگاه و همچنین افزایش ظرفیت پالایش گاز ترش از 173000 scmh به 220000 scmh با دبی و انرژی کمتری می باشد،درنتیجه کاهش هزینه های سرمایه گذاری دربخش انرژی و حلال می گردد. در صورتیکه بخش عمده ای از ترکیب نسبی حلال Sulfinol-M، 42 %wt Sulfolane و 38% wt MDEA تشکیل دهد کیفیت وارزش حرارتی گاز تصفیه شده افزایش می یابد،درنتیجه افزایش تقاضاء وسرمایه رابه دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، دبی حلال، ارزش حرارتی، Sulfinol، M. Sulfolane
 • علیرضا باغبان، علیرضا صمدی لمراسکی، محمد مهدی محمودزاده صفحات 15-26
  با توجه به بحران های محیط زیستی، تولید دی متیل اتر به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و همچنین دارا بودن ارزش حرارتی بالا، در صنعت کنونی اهمیت بسیاری دارد. در این بررسی فرایند تولید دی متیل اتر از سنتز غیر مستقیم متانول در حضور کاتالیزور تجاری HZMS-5، در برنامه HYSYS شبیه سازی شده است. محاسبات اقتصادی نشان می دهد که هزینه های این فرایند بیشتر مربوط به برجهای تقطیر آن و در حدود 62 درصد از هزینه های مربوط به تجهیزات می باشد. از این رو در این مطالعه سعی شد ضمن برآوردهای اقتصادی این فرایند و تخمین هزینه های مربوط به تجهیزات، هزینه های انرژی مورد نیاز و هزینه های عملیاتی، طراحی های جدیدی که تاکنون در خصوص کاهش این هزینه ها در برجهای تقطیر صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دی متیل اتر، شبیه ساز هایسیس، برآورد اقتصادی
 • مریم سورانی، ارجمند مهربانی، قاسم غفاری، هستی هاشمی نژاد صفحات 27-35
  پساب های روغنی پالایشگاه ها و پتروشیمی به دلیل وجود آلاینده های مختلف برای استفاده مجدد و یا قبل از رهاسازی در محیط زیست نیازمند تصفیه هستند. در این بررسی آزمایشگاهی فرایند انعقاد و لخته سازی با ترکیب فریک کلراید و شناورسازی با هوای محلول برای زلال سازی پساب پالایشگاه اصفهان استفاده شد مشخصه های غلظت ماده منعقدکننده، pH محلول، میزان جریان برگشتی و زمان ماند به عنوان عوامل موثر بر فرایند زلال سازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش ها به روش آماری فاکتوریل عمومی طراحی و انجام شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که pH محلول تاثیرگذارترین عامل در فرایند بوده و فریک کلراید در شرایط بهینه قابلیت حذف تیرگی به میزان بیش از 50% را دارا است. شرایط بهینه در استفاده از ماده منعقدکننده به میزان ppm32 در pH برابر با 6/2 می باشد که با تنظیم میزان جریان برگشتی در 75% و زمان ماند 20 دقیقه حاصل می گردد.
  کلیدواژگان: انعقاد و لخته سازی، شناورسازی با هوای محلول، فریک کلراید، پساب پالایشگاهی
 • مسعود بهشتی صفحات 36-56
  با توجه به رشد روز افزون مصرف پروپیلن؛ به عنوان یکی از اولفین های پایه در تولید پلیمرهای گوناگون و خوراک اصلی صنایع پتروشیمی، روش های مستقیم تولید آن و از جمله تولید پروپیلن از متانول (MTP) مورد توجه قرارگرفته است. به لحاظ اهمیت دو راکتور موجود در این فرایند، سینتیک های مختلف به منظور شبیه سازی و پیش بینی رفتار این راکتورها و تاثیر مهمترین پارامترهای عملیاتی در تجهیزات اصلی این فرایند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بطور کلی می توان با افزایش دمای خوراک ورودی به راکتور، کاهش دمای جریان های خوراک دربرج خنک کننده، افزایش نسبی بار حرارتی ریبویلر در برج جداساز متانول، افزایش افت فشار و کاهش دمای سینی خوراک در برج هگزان زدا و استفاده از جریان خنک کننده میان مرحله ای راندمان فرایند را افزایش داد.
  کلیدواژگان: پروپیلن، متانول، دی متیل اتر، MTP، شبیه سازی
 • نسترن دست موزه، محمد حسن پیروی، مهدی رشیدزاده، محسن رضایی صفحات 57-65
  کاتالیزورهای پلاتین بر پایهZr-HMS با نسبتهای مولی مختلف تهیه و به منظور اصلاح سطح، مولیبدن به عنوان بهبود دهنده به آن اضافه و در واکنش ایزومریزاسیون کاتالیزوری n-هپتان در محدوده ی دمایی °C500-200 به کار گرفته شد. برای شناسایی از تکنیک پراش اشعه ایکس استفاده شد و تاثیر پارامترهای دما و نسبت Si/Zr بر روی فعالیت و گزینش پذیری کاتالیزورها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که کاتالیزورهای مزوپوری تهیه شده فعالیت بالا و گزینش پذیری بسیار خوبی نسبت به محصولات مطلوب از جمله ترکیبات ایزومری دارند. تولید ترکیبات ایزومری چند شاخه و همچنین عدم تشکیل بنزن از مزایای بسیار چشمگیر کاتالیزورهای مزوپوری مذکور می باشد.
  کلیدواژگان: مزوپور، ایزومریزاسیون کاتالیزوری، n، هپتان، گزینش پذیری، ایزومرهای چند شاخه
 • گلناز ویس کرمی، رهبر رحیمی صفحات 66-81
  تقطیر از رایج ترین روش های جداسازی در صنایع شیمیایی است، حدود 95% جداسازی مایعات و حدود 3% از کل انرژی مصرفی جهان را نیز در اختیار دارد. در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه افزایش راندمان انرژی برج های تقطیر انجام گرفته که در این میان برج های تقطیر پتلیوک و دیوار میانی جایگاه ویژه ای دارند. برج دیوار میانی تا 25% کاهش سرمایه اولیه، تا 35% کاهش هزینه عملیاتی و تا 40% کاهش در فضای مورد نیاز واحد را ایجاد می کند و نیز نشر گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد. در این مقاله امکان جایگزینی دو برج معمولی پروپان زدا و بوتان زدا در پتروشیمی ها با یک برج تقطیر دیوار میانی به منظور کاهش انرژی مصرفی واحدتوسط شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Aspen Plus بررسی شده است. نتیجه شبیه سازی این جایگزینی مطلوب بوده و آن را پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: تقطیر، برج دیوار میانی، برج پتلیوک، چیدمان برج های تقطیر، باز آرایی
|
 • Pages 6-14
  More gas refineries are operating through the process of absorption by chemical solvent (amine) to as acid gases (Co2، H2S). Present study addresses the performance of mixture of physical and chemical solvent in Sarakhs gas treatment. Gas refinery of this area at present is operating with amine solvent (MDEA) active. This study will examine and estimate the performance of various concentrations of Sulfolane in the Sulfinol-M solvent in this gas refinery. Results show a decrease in total solvent flow rate، a 26487 kg/hr decrease in MDEA، a decrease in the energy condition of Sulfinol-M from 173000 SCMH to 220000، and a decrease in invested capital in both the solvent unit and other units using Sulfinol-M. the relative composition of the bulk solvent، Sulfinol-M، 42% wt Sulfolane and seek to form 38% wt، refined quality and calorific value of gas increases.، Which result in gaining export market and capital increases will follow.
  Keywords: Optimization, solvent flow rate, Net Heating Value, Sulfinol, M. Sulfolane
 • Pages 15-26
  According to environmental crises, production of dimethyl ether is becoming more important in current industry as a clean (environmental friendly) energy source and also high heating value. In this study, production process of dimethyl ether from indirect synthesis of methanol in presence of HZMS-5 catalyst, is simulated in Hysys process simulation software. On the basis of cost estimation, it was found that the capital investment of this process is greatly influenced by cost of distillation towers and these are about 62 percent of equipment costs. Accordingly, in this study, in addition to estimation of capital investment of aforementioned process and equipment costs, an attempt was made to assess the costs related to energy consumption, operation costs and innovations which were proposed to reduce the mentioned costs.
  Keywords: Dimethyl ether, Hysys process simulator, cost estimation
 • Pages 27-35
  Oily wastewater produced in refineries and petrochemical industries contain variant contaminants. So these are needed to be treated before reuses or charging into water source. In this experimental study coagulation and flocculation with ferric chloride as coagulant, were used for Isfahan oil refinery wastewater treatment as well as dissolved air flotation. Coagulant dose, pH, recycle ratio and residence time were considered as effective factors. Experiments were designed and done according to general factorial methods. Results showed that pH was the most effective factor in turbidity reduction process and ferric chloride achieved more than 50% turbidity removal in optimum condition. It was included of 32ppm, pH equal to 6.2, 75% recycle ratio and 20 minute residence time.
  Keywords: coagulation, flocculation, dissolved air flotation, Ferric chloride, refinery wastewater
 • Pages 36-56
  Because of wide consumption of propylene as one of the base-olefins for production of various polymeric compounds and the principal raw feed in petrochemical industries, it’s direct procedurs like methanol to propylene process (MTP) are noteworthy, nowadays. There are two main reactors in this process, so several kinetic models were used for simulating and behavior prediction of these reactors. Further more, the effects of main operational parameters were surveyed for basic equipments. With increasing the temperature of reactor feed stream, decreasing the inlet streams to quench tower, relative increasing of the reboiler heat duty in methanol stripper, higher pressure drop and reduction of feed tray temperature in dehexanizer tower and with using the cooler stream, we could increase the efficiency in this process.
  Keywords: Propylene, Methanol, MTP, Simulation, Process
 • Pages 57-65
  Pt catalysts supported on Zr-HMS with different molar ratios were prepared and in order to the modification of the surface, molybdenum was added into structure as promoter and were used in n-heptane catalytic isomerization at 200-500oC temperature range. For characterizing XRD technique was used and parameter effects of temperature and Si/Zr ratio on activity and selectivity of catalysts were investigated. The results show that the synthesized mesoporous catalysts have high activity and very good selectivity than the desired products as isomer materials. The production of multi branched isomers materials and also absence of benzene are desired benefit of these mesoporous catalysts.
  Keywords: Mesopore, catalytic isomerization, n, Heptane, selectivity, multi branched isomers
 • Pages 66-81
  Distillation is one of the most common separation processes in chemical industries because of its simplicity and technically mature. Distillation is used for 95% of all fluid separations and it is using around 3% of the total energy consumption s in the world. Utilization of Petlyuk and Divided Wall Columns (DWC) has been a major concern for the industries. DWC can reduce up to 25% of capital cost up to 35% reduction in operation cost and up to 40% saving in plant space. Use of DWC can help reducing the global warming. In the present study the potential of retrofitting conventional depropanizer- debutanizer columns system to a Divided Wall Column has been investigated by simulation with Aspen Plus. Retrofitting is seem to be feasible and recommend to industry.
  Keywords: Distillation, Divided Wall Column, Petlyuk Column, column sequence, Retrofitting