فهرست مطالب

 • سال یک هزار و سیصد و نود و یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مژده قربانعلی زاده صفحات 5-24
  امروزه هویت ملی یکی از مقوله های مهم در برنامه ریزی توسعه کشور ها است. بخش اعظم آموزش هویت ملی در چارچوب آموزش و پرورش رسمی صورت می گیرد. با آغاز دوره ی تحول بنیادین، کتب درسی نیز متناسب با رویکرد جدید تغییر می یابند. مقاله ی حاضر به تحلیل آموزش هویت ملی می پردازد و از این منظر کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابتدایی با کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ی قبل از تحول مقایسه می شود. جامعه ی آماری شامل دو کتاب فوق می باشد. روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و کیفی است و واحد تحلیل مضمون می باشد. ابعاد هویت ملی در این پژوهش عبارتند از: نماد ها، ارزش ها، میراث فرهنگی، مشاهیر و شخصیت ها و وقایع و رخداد ها. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های هویت ملی در هر دو کتاب به طور نامتوازن پرداخته شده است و این امر در کتاب مطالعات اجتماعی مشهودتر است. کتاب تعلیمات اجتماعی بیشتر به بعد مشاهیر و شخصیت ها (37/44%) و کتاب مطالعات اجتماعی به بعد ارزش ها (50/85%) پرداخته است. بی توجهی به مشاهیر و وقایع ملی، حذف ارزش های سیاسی، توجه بیشتر به ارزش های اجتماعی، اخلاقی و مذهبی از ویژگی های کتاب مطالعات اجتماعی در دوره ی تحول بنیادین می باشد.
  کلیدواژگان: هویت ملی، مطالعات اجتماعی، تعلیمات اجتماعی، دوره ی ابتدایی، پایه ی سوم، تحلیل محتوا
 • سولماز نورآبادی صفحات 25-46
  یکی از موضوعاتی که در نظام آموزشی باید بدان پرداخت، آموزش است. آموزش از ترکیب چهار نظام که در تعامل با یکدیگرند، به وجود آمده است. این چهار نظام عبارتند از تدریس، یادگیری، ساختار و برنامه درسی. برنامه درسی طرحی برای عمل است که ساختار را هدایت می کند. موضوع دیگر، جایگاه دانش و چگونگی تبدیل آن به ماده ی درسی است. در تعلیم و تربیت پست مدرن؛ دانش به خودی خود هدف نیست، بلکه هدف، «گفتمان سازنده ی دانش» است به همین جهت در کلاس درس تمرکز بر ساختن دانش، فهم، همکاری و مشارکت است. نظام آموزشی کشور ها به منظور تربیت فراگیرانی مستقل، منعطف، خلاق و دارای تفکر انتقادی می بایست در حوزه ی اهداف، محتوا، وسایل، روش ها و نیز فرصت ها و فعالیت های تربیتی تجدید نظر به عمل آورند. از دیرباز طراحی برنامه ی درسی و ارائه ی موضوعات به شکل های مختلف صورت گرفته است. در آغاز قرن بیست متفکران تعلیم و تربیت در مسیر تلفیق برنامه درسی گام نهادند. اما روند مسلط در این قرن مبتنی بر رویکرد تک رشته ای، تکثر دروس و برنامه ی درسی رشته محور بوده است. تلفیق به معنای سازگار کردن و با هم آمدن است و با تخصصی شدن و جداسازی موضوعات درسی مغایرت دارد. تلفیق، مبتنی بر نگرش کل نگر است که سعی دارد آموزش را با زندگی روزمره فراگیر مرتبط سازد. هدف از این پژوهش، تبیین برنامه درسی تلفیقی، بیان انواع آن و چگونگی تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی است. روش بکار گرفته شده، روش تحلیلی- استنتاجی است. بدین منظور پس از تبیین برنامه درسی و توضیح درباره تلفیق، به نمونه هایی از تلفیق در حوزه ی محتوا چون تلفیق موضوعات و دانش بنیادین، تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمام حوزه های دانش، اشاره شده است. بر اساس مطالعات و تحلیل های انجام شده می توان نتیجه گرفت که: با تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی به طور عام و در دوره ابتدایی به طور خاص، میزان یادگیری و تسلط دانش آموز بر محتوای سازماندهی شده افزایش می یابد و دانش آموز می تواند مطالب آموخته شده را بهتر در زندگی واقعی بکار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، تلفیق، برنامه درسی تلفیقی، تلفیق علم و تکنولوژی
 • سولماز مبسم صفحات 47-65
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تحلیل محتوای مکانیسم های دفاعی تاکتیکی در جلسات روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده در زنان دارای تعارضات زناشویی است. با تحلیل محتوای دفاع های تاکتیکی جلسات روان درمانی برای زنان دارای تعارض زناشویی، محتوا و میزان این دفاع ها را می توان در طول جلسات تشخیص داد.روش پژوهشی مورد استفاده، پژوهش توصیفی در مورد تحلیل محتوای دفاع های تاکتیکی به صورت بررسی موردی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در تهران بود. از بین این زنان 5 نفر که تعارضات زناشویی داشتند و داوطلب شرکت در جلسات درمان بودند، و بر اساس یک جلسه درمان آزمایشی، از ملاک های ورود به روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده برخوردار بودند، به طور هدفمند نمونه گیری شدند و در جلسات فردی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده به مدت 12 جلسه شرکت کردند. 12 مقوله در مورد مکانیسم های دفاعی تاکتیکی مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از ا- واژه های سربسته 2- گفتار غیرمستقیم، 3- کلی گویی، 4- بیرونی سازی، 5- منحرف سازی، 6- مقدمه چینی، 7- دلیل تراشی، 8- عقلانی سازی، 9- نشخوارهای ذهنی، 10- انکار ، 11- فراموشی، و 12- صحبت به جای لمس احساس. جلسات درمان ضبط شد و بعد از تحلیل محتوا نتایج زیر به دست آمد: نتایج نشان دادند که میزان مکانیسم های دفاعی تاکتیکی به طور پراکنده در طول دوازده جلسه درمان کوتاه مدت فشرده برای 5 مراجع در تغییر و نوسان بود و بسته به میزان فشار درمانگر برای چالش با دفاع ها، میزان بروز آنها در تغییر بود. در تحلیل محتوای مکانیسم های دفاعی تاکتیکی، واژه های سربسته از بیشترین میزان و فراموشی از کمترین میزان برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: مکانیسم های دفاعی تاکتیکی، تعارضات زناشویی، روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده
 • محمد افخمی عقدا، محمود کمالی زاده، شکوه راوه نادره صفحات 69-84
  مقدمه
  تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش عوامل اجتماعی در تعلیم و تربیت انجام گرفته است.
  روش
  روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است.جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاه یزد در نیمسال دوم 1391-1390و حجم نمونه مشتمل بر 405 نفر(154مرد و 251زن)بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزارتحقیق پرسشنامه ای نگرش سنج با 63 ماده بود که پس از طی مراحل استاندارد آزمون سازی، روایی وپایایی آن مورد تائید قرارگرفت. به منظور پاسخگویی به سئوالات تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون، من ویتنی وکروسکال والیس استفاده شده است.
  یافته ها
  از دیدگاه دانشجویان، تمام عوامل اجتماعی مورد بررسی شامل فرهنگ، خانواده، گروه های دوستی،ورزش و سرگرمی، و ارتباطات و اطلاعات، به ترتیب ذکر شده بیشترین تاثیررابرتعلیم و تربیت دشته اند. درتحلیل سئوالات تحقیق روابط معناداری بین: جنسیت و فرهنگ، وضعیت تاهل و شغل پدر با خانواده، و نوع سکونت با گروه دوستی مشاهده گردید اما متغیرهای سن،شغل مادرو گروه تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری باعوامل اجتماعی پنج گانه نشان ندادند.همچنین تمام عوامل اجتماعی (به جز گروه دوستی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات) رابطه معنی داری بایکدیگرداشتند
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این پژوهش ازدیدگاه دانشجویان، همه عوامل اجتماعی مذکور، بر جریان تعلیم و تربیت آنها در دانشگاه موثراست.لذا در نظر گرفتن نقش این عوامل در برنامه ربزی های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها توصیه می شود. ضمن اینکه توجه به برخی متغیرهای جمعیت شناختی، می تواندبه برنامه ریزان در تعیین طبقات مختلف جامعه هدف کمک نماید.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، تعلیم و تربیت، دانشجویان جویان
 • حمید امیدی صفحات 85-97
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی انجام شده است. این پژوهش به روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران، در سال تحصیلی93-1392 مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، بودند. 32 نفر از این دانش آموزان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (16 نفر در هر گروه) قرار گرفتند و سپس با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات سیاهه رفتاری و عزت نفس کوپر اسمیت مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 1 ساعته، تحت آموزش برنامه ی مهارت های اجتماعی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که با آموزش مهارت های اجتماعی، عزت نفس دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی را به طور معنا داری افزایش یافت (01/0=P) و این اثر تا یک ماه بعد از جلسات آموزشی تداوم داشت. از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی می تواند، میزان عزت نفس آنان را افزایش دهد، لذا گنجاندن آن در برنامه های آموزشی این دانش آموزان مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، عزت نفس، کاستی توجه و بیش فعالی
 • استاد حسین حسنلو صفحات 99-114
  همزمان با تغییرات سریع فنون و مهارتها و ظهور پدیده های نوین در فناوری اطلاعات و تاثیر آنها بر شیوه ها و روش های زیستن، فرایند یادگیری نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول و دگرگون شده است. گسترش تحولات در عرصه ی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تاثیرات چشمگیری بر روی جنبه های مختلف زندگی بشر برجای گذاشته است که در این میان نیز بر روی آموزش بی تاثیر نبوده است، تا جایی که موجبات پیدایش نوع جدیدی از یادگیری را به نام یادگیری الکترونیکی فراهم آورده است. این در حالی است که آموزش و یادگیری الکترونیکی به عنوان پارادایمی جدید، توانسته است پاسخگوی حجم عظیمی از نظام آموزش و یادگیری کنونی باشد. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم یادگیری، یادگیری الکترونیکی، مزایا و ویژگی ها، اهمیت و ضرورت یادگیری الکترونیکی در سازمان ها به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود و توسعه ی کیفیت یادگیری، محیط یادگیری و.. .. خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، یادگیری، یادگیری الکترونیکی
|
 • Pages 5-24
  Today، national identity is one of the most important issues in developing countries is planned. Much of the training of national identity in the context of formal education takes place. Beginning with the period of fundamental transformation textbooks is also consistent with the new approach. The present article deals with the analysis of national education and from this point of clarification social studies book grade، third grade social studies book compared to the period before the change. Population is included in the book. The content analysis of qualitative and quantitative research methods and the unit of analysis is the theme. Dimensions of national identity in this research include: symbols، values heritage، celebrities، and characters and events. The results show that both components of national identity have been uneven book، and this is more evident in the social studies book. Social teachings of the book to the celebrities and personalities (37/44%) and social studies books to the value of (50/85%) are paid. Neglect of Fame and national events، elimination of political values، greater attention to the social، moral، religious and social features of the book is the period of fundamental change.
  Keywords: National identity, Social studies, Social teachings, Course grade, Third grade, Content analysis
 • Pages 25-46
  One of the main issues to be considered in the educational system is teaching. teaching is the result of four elements which are interacting with one another. These four elements are: teaching، learning، structure and curriculum. Curriculum is a plan for action which forms the structure. Another issue is the status of knowledge and the way we can transform it into educational materials. In postmodern education، knowledge itself is not the target، and the “knowledge constructive discourse” is rather a target. For this reason the main concentration in the classrooms are on knowledge construction، understanding، cooperation and collaboration. The educational systems of the countries have to reconsider the targets، contents، materials، methods and also the educational opportunities and activities in order to educate independent and flexible students who have creative thinking. Curriculum planning and presenting various issues have been done for a long time. In early twentieth century، the scholars in education and training stepped into the realm of integrated curriculum. But the dominated trend in this century has been based on single discipline approach، plurality of subjects، and field-based curriculum. Integration means making compatibility and coming together which is in contradiction with specializing and separating courses. Integration is based on holistic view which tries to make relations between education and daily life. The present study aims to explain integrated curriculum، declare the types of it، and the way to integrate science and technologies in the primary school courses. This research enjoys analytical- inductive methodologies. In this way، first we declare the curriculum and explain integration، and then we refer to the samples of integration in area of content، like integration of fundamental issues and knowledge، and integration of information technology and communication with all areas of knowledge. Based on the studies and analysis، we can conclude that: integration of science and technology with curriculum in general and specifically in primary education، the learning rate and the possession of students on organized content will increase and students can work out what they have learnt in real life.
  Keywords: curriculum, integration, integrated curriculum, integration of science, technology
 • Pages 47-65
  The present research attempts to analyze content of the tactical defense mechanisms in women with marital conflict.
  Objective
  The objective of the present study was to analyze content of tactical defense mechanisms with intensive short-term dynamic psychotherapy in women with marital conflict.
  Method
  The present study was administered using descriptive content analysis and case study in female clients of “psychology and counseling centers” in Tehran. A total of 5 women with marital conflict، and they were suitable for short-term dynamic psychotherapy were sampled purposefully. They participated individually in 12 therapeutic sessions using Davanloo’s intensive short-term dynamic psychotherapy. Clients’ sessions were recorded with digital audio player. In this research، data was analyzed using expressed frequency of tactical defenses. Tactical defenses analyzed in this research included: 1. Cover words، 2. Indirect speech، 3. Generalization، 4. Externalization، 5. Diversification، 6. Providing introduction، 7. Rationalization، 8. Intellectualization. 9. Rumination، 10. Denial، 11. Forgetting، and 12. Talking instead of experiencing the feeling.
  Conclusions
  the results showed that tactical defense mechanisms were fluctuating unsystematically for 5 clients in 12 therapeutic sessions، and expression rate of the defenses depended on therapist’s pressure. Among tactical defenses for women with marital conflict، “cover words” were maximum and “forgetting” was minimum.
  Keywords: tactical defense mechanisms, marital conflict, intensive short, term dynamic psychotherapy
 • Pages 69-84
  Introduction
  Thus، this study aims to investigate the students'' point of view about the role of social factors in education..
  Method
  This study is a descriptive survey. Allthe participants in this investigation were the students studying attheYazd University ofYazd، in the second semester of 1390-1391. In order to determine the intended sample of 405 participants، 154 male and 251 female students were selected using a stratified random sampling. Data was collected using a questionnaire designed by the researchers which was composed with 63 questions. The accountability of the questionnaire was approved by the expertsof the field، and its reliability.. In order to answer the research questions، Pearson test، Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test were used.
  Findings
  student point all the questioned social factors، including culture، family، peer groups، sports and entertainment، communications and information، and education may have substantial effect on the education. The findings demonstrated that the relationship between gender، culturalissues، marital status، father’s occupation and family status، inhabitation، friendship groups was significant. However، the variables such as age، mother’s occupation،and the students’ field of study had no significant effect on thefive social variables involved in education. Furthermore، all the social variables (other than friendship groups and ICT use) had a significant relationship with each other.
  Conclusion
  The results of this study illustrated that according to the students all the social variables could influence the educational process. Thus، we’d better take into consideration the role ofthese variables in educational planning. Moreover، according to some sociological variables، we can identify different classes of society in planning.
  Keywords: Social factors, Education, Students
 • Pages 85-97
  The present research examinedthe effectiveness of training social skills on the self-esteem of students with attention deficit and hyperactivity disorder. Thes method was quasi-experimental consisted with pre and post- test design with group control. The statistical population composed of boy students in Tehran in 2013- 2014 semester who had attention deficit and hyperactivity disorder. Thrity two of these students were chosen by convenience sampling method and were assigned to randomly. experimental and control groups (16 in each). the measurswereChild Behavior Checklist (CBCL) and Cooper Smith Self-esteem Inventory. The experimental group was trained the Social Skills program during ten sessions (each lasted one hour). The data was analyzed using covariance single variable analysis. The results showed that the self-esteem of boy students with attention deficit and hyperactivitydisorder was increased significantly in expremental group in comparison with the control group. This effect lasted for one month after intervention. It is concluded that training social skills to students with attention deficit and hyperactivitydisordercan enhance their self- esteem، therefore considering this program in training programs of these children can be useful.
  Keywords: social skills, self, esteem, attention deficit, hyperactivity
 • Pages 99-114
  With rapid changes in techniques and skills in information technology and the emergence of new phenomena and their impact on the methods and techniques to live، learning one of the fundamental pillars of society has been transformed is While the e-learning as a new paradigm، has been able to responsible for huge volume of education and learning is present. This paper survey the concept of learning، e-learning، benefits and characteristics، importance and necessity of e-learning in organizations and will be study the impact of IT on improving quality of learning and development and Learning environment.
  Keywords: information technology, learning, e, learning