فهرست مطالب

 • پیاپی 30 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید مجید جزایری، حمیدرضا وطن خواه، محمد مهدی بدیعی صفحات 7-16
  تاب آوری، یکی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان، رفتار و ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. تاب آوری، به عنوان قدرت یا توانایی برگشتن به زندگی اولیه و شروع وضعیت جدید از طریق کاهش فشار عصبی یا تحریف آن و جایگزینی نشاط نیز تعریف می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی سبک های دفاعی و طرح واره های ناسازگار اولیه با تاب آوری بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی، 250 دانش آموز دبیرستانی شهر تهران به صورت روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و از نظر سبک های دفاعی، طرح واره های ناسازگار اولیه و تاب آوری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین تاب آوری با سبک دفاعی پخته، همبستگی مثبت و با طرح واره های ناسازگار اولیه ی بریدگی/ طرد، خودگردانی/ عملکرد مختل دیگر جهت مندی و محدودیت های مختل، همبستگی منفی وجود دارد. همچنین، معلوم شد که سبک های دفاعی پخته و ناپخته، پیش بینی کننده ی تاب آوری هستند و سبک دفاعی ناپخته، کاهش تاب آوری و طرح واره های ناسازگار اولیه تاب آوری را پیش بینی می کند. به نظر می رسد سبک دفاعی پخته به همراه طرح واره های ناسازگار خودگردانی/ عملکرد مختل و گوش به زنگی بیش از حد/ بازداری نیز، می توانند بهبود یا افزایش تاب آوری را پیش بینی نمایند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، سبک های دفاعی، طرح واره های ناسازگار اولیه
 • سهیلا حسینی، آدیس کراسکیان موجمباری، عاطفه فردوسی پور صفحات 17-26
  تحمل ابهام، پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی و عدم تحمل ابهام، باورهایی در مورد نگرانی، جهت گیری مساله منفی و سبک مقابله ای اجتنابی است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی سهم پنج عامل اصلی شخصیت در پیش بینی تحمل ابهام بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی برتحلیل رگرسیون، 248 نفر (136 زن و 112 مرد) از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و از نظر تحمل ابهام و پنج عامل بزرگ شخصیت مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون نشان داد که بین عامل روان نژندی و تحمل ابهام رابطه ی منفی معنادار و بین برون گرایی و دلپذیر بودن با تحمل ابهام، رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که عامل روان نژندی، به تنهایی 29 درصد، دو عامل روان نژندی و دلپذیر بودن، 33 درصد و سه عامل روان نژندی، دلپذیر بودن و برون گرایی، 34 درصد از واریانس نمره های تحمل ابهام را تبیین می کنند. یافته ها به طور کلی بیانگر آن است که روان نژندی بالا باعث کاهش تحمل ابهام و برونگرایی و دلپذیربودن، باعث افزایش تحمل ابهام در دانشجویان می شود. بنابراین به نظر می رسد چون افراد روان نژند، از نظر هیجانی ناپایدار، نگران و مضطرب اند و سریعا نسبت به فشار، واکنش نشان می دهند، نمی توانند تحمل ابهام بالایی داشته باشند. این ویژگی موجب توانایی روان نژندی در پیش بینی تحمل ابهام می شود.
  کلیدواژگان: تحمل ابهام، پنج عامل بزرگ شخصیت، روان نژندی
 • زیبا طاهریان، اصغر آقایی، محسن گلپرور، صادق ولیان بروجنی صفحات 27-36
  پژوهشگران و روان درمانگران، بر اهمیت خودافشاگری به عنوان یکی از فنون مشاوره و تاثیر چشمگیر آن بر رابطه ی مشاور و مراجع، تاکید می کنند. هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر خودافشاگری مشاور بر تصمیم گیری و رضایت مراجع در مشاوره ی ژنتیک تالاسمی قبل از ازدواج بود. بدین منظور طی یک پژوهش از نوع پژوهش های آنالوگ (شبیه سازی شده) 131 نفر زوج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی ژنتیک پزشکی اصفهان، به صورت نمونه ی دردسترس انتخاب و سناریویی از یک جلسه ی مشاوره ی ژنتیک برای زوجین ناقل تالاسمی را در یکی از سه حالت بدون، خودافشاگری خودافشاگری حرفه ای و خودافشاگری شخصی مشاور تکمیل کردند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون کای اسکویر نشان دهنده ی طیف متنوعی از ایده ها از قبیل تمایل مراجعین برای تصمیم گیری، درخواست اطلاعات بیشتر در مورد آزمایشات و گزینه های ممکن، ابراز افکار و احساسات و یا تردید در تصمیم گیری بود و نشان داد که خودافشاگری شخصی مشاور بر تصمیم گیری مراجعین تاثیر گذاشته است و نیز مشاوره جویان حالت خودافشاگری شخصی را نسبت به خودافشاگری حرفه ای رضایت بخش تر توصیف کردند. به نظر می رسد خودافشاگری مشاور ژنتیک یک فن بالقوه سودمند است که کاربرد بجا، ظریف، محتاطانه و هدفمند آن می تواند به نتایج مثبتی مانند رضایت مراجع منجر شود.
  کلیدواژگان: خودافشاگری، مشاوره ی ژنتیک، رضایت مراجع
 • مرتضی فرازی، لعیا غلامی تهرانی، آناهیتا خدابخشی کولایی، هاشم شمشادی، مهدی رهگذر صفحات 37-46
  لکنت، یکی از بیماری های بحث برانگیز و یک اختلال گفتاری چند وجهی روانی حرکتی است که در جریان طبیعی گفتار فرد روی می دهد. اثربخشی روش های درمان لکنت در دوران بزرگسالی بر مبنای ثبات لکنت، نگرش منفی فرد، انگیزه و اشتیاق آن متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تلفیقی شناختی گفتاری در درمان افراد لکنتی بزرگسال فارسی زبان بود. بدین منظور طی یک پژوهش نیمه تجربی، 38 نفر بزرگسال مبتلا به لکنت در دامنه ی سنی30-18سال به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. مداخلات درمانی آزمودنی های گروه کنترل از سوی شش نفر آسیب شناس گفتار و زبان با تجربه، به تعداد 16 جلسه ی انفرادی در طول 4 ماه انجام گرفت. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله، از نظرشدت لکنت ویژگی های آشکار لکنت، نیمرخ شناختی لکنت و ویژگی های درونی لکنت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین روانی گفتار، روانی خواندن شفاهی و نیمرخ شناختی در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. با استناد به یافته های تحقیق، نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات مشابه همسو و منطبق بود و نیز روش تلفیقی شناختی گفتاری در درمان لکنت بزرگسال اثر بخش تر بوده و استفاده ازآن به همه گفتار درمانگران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: لکنت، AWS، روش تلفیقی، بازسازی شناختی، گفتاری
 • محمدرضا نجد، محمدرضا مصاحبی، حمید آتش پور صفحات 47-56
  بهزیستی روانی، شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتا پایدار در توالی زندگی منتهی می شود. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پسر از طریق مولفه های خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر رگرسیون، 300 دانش آموزان پسر به شیوه ی نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از مدارس شهر اصفهان انتخاب و از نظر خودکارآمدی سرسختی روان شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روان شناختی مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون گام به گام یافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی، سرسختی روان شناختی وحمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان شناختی، رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیرهای پیش بین، قادرند تغییرات بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پسر را پیش بینی کنند. براساس این داده ها، افرادی که خودکارآمدی، سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده بالایی دارند از بهزیستی روانی بالایی برخوردارند.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، خود کارآمدی، سرسختی روان شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده
 • فاطمه بهروزیان، مصطفی نوکنی، حمیدرضا مهاجرانی صفحات 57-66
  متاآمفتامین، یک ماده ی محرک و اعتیاد آور است که مغز و سیستم عصبی را به شدت تحریک می کند و از نظر شیمیایی، اثر بیشتری از آمفتامین دارد. درمان زیستی واحدی برای سومصرف این ماده وجود ندارد و تمرکزهای درمانی بر مداخلات روان شناختی متمرکز است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر درمان گروهی شناختی رفتاری بر پیشگیری از لغزش افراد وابسته به متاآمفتامین بود. بدین منظور طی یک طرح نیمه آزمایشی و پیش آزمون - پس آزمون و گمارش تصادفی، 30 نفر از افراد مبتلا به سومصرف متاآمفتامین که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان سم زدایی شده بودند، به شیوه ی دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. گروه ها با آزمایش های منظم ادرار مورد آزمون قرار گرفتند سپس درمان گروهی شناختی رفتاری در دوازده جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج آزمون های خی دو نشان داد بین میزان عود درمان جویان در گروه گواه و آزمایش، تفاوت معناداری وجود داشته است. به نظر می رسد درمان گروهی شناختی- رفتاری به بیماران کمک می کند تا با حقیقت مصرف مواد مواجه شوند، از نتایج منفی مصرف آگاهی یابند و انگیزه ای قوی برای ادامه ی ترک داشته باشند.
  کلیدواژگان: متاآمفتامین، عود، درمان شناختی، رفتاری
 • سلیمان جعفری فرد، مجتبی طغیانی، هادی معتمدی صفحات 67-76
  هراس اجتماعی، به عنوان ترس غیر منطقی و شدید از این که رفتار فرد در موقعیت اجتماعی مورد تمسخر یا انتقاد دیگران قرار گیرد، تاثیر چشمگیری بر زندگی اجتماعی فرد دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی بود. بدین منظور، طی یک کارآزمایی بالینی، 20 نفر از بیماران مبتلا به هراس اجتماعی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. آزمودنی ها در ابتدا و انتها و 4 هفته بعد از پایان پژوهش، از نظر میزان اضطراب مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش، طی 8 جلسه تحت آموزش درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفت. تحلیل کوواریانس نمرات آزمودنی ها در هراس اجتماعی و اضطراب نشان داد که بین علایم اضطرابی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بعد از درمان و 4 هفته بعد، اختلاف معنی داری وجود دارد. اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر حضور ذهن، در کاهش علایم اضطرابی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی و پایداری نتایج به دست آمده در پیگیری، حاکی از این است که روش مذکور یک روش موثر و قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری مبتنی بر حضور ذهن، هراس اجتماعی، علایم اضطرابی
 • قدسی احقر صفحات 77-89
  هوش معنوی، هوشی است که با آن به مسایل معنایی و ارزشی می پردازیم و آنها را حل می کنیم؛ هوشی که با آن اعمال و زندگی را در شرایط گسترده تر، غنی تر و معنادارتر قرار می دهیم و با کمک آن رشته ای از رفتار یا یک مسیر زندگی را معنادارتر از دیگری برآورد می کنیم. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش هوش معنوی گروهی بر تغییر نگرش دانش آموزان دوره ی دبیرستان نسبت به مواد مخدر بود. بدین منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری، 60 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و از نظر نگرش به استفاده از مواد مخدر، تمایل به مصرف مواد و خطرات استفاده از مواد مخدر مورد آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایشی، طی 12 جلسه ی گروهی 90 دقیقه ای تحت آموزش هوش معنوی قرار گرفت. گروه ها در پایان آموزش و یک ماه بعد مجددا از نظر نگرش به استفاده از مواد مخدر، تمایل به مصرف مواد و خطرات استفاده از مواد مخدر مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش هوش معنوی، در تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به اثرات استفاده از مواد مخدر تمایل به مصرف مواد و خطرات استفاده از مواد مخدر موثر بوده و این تاثیر در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است. به نظر می رسد که هوش معنوی نوعی توانایی یکپارچه کننده است که موجب زیر سوال بردن انعطاف پذیرانه ی دانسته های افراد و بهیته سازی آنها می شود.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، نگرش نسبت به مواد مخدر
|
 • Pages 7-16
  Resilience is one of the main structures of personality for understanding motivation، emotion، behavior and capacity to withstand stress and disaster. Resiliency is defined as a power or an ability to return to early life and beginning of a new condition by reducing stressful pressures or distortion of it and replacing it with joy. The aim of this study was to determine the relationship between defensive styles of early maladaptive schemas with resilience. So، in a descriptive study، 250 high school students in Tehran were selected by multistage cluster sampling and were tested in terms of defensive style، early maladaptive schemas، and resilience. The results of multiple regression analyzes indicated that there is a positive correlation between the resilience with mature defense mechanisms and a negative correlation with early maladaptive schemas cuts، rejection، autonomy، impaired performance، other directed and impaired limitations. Also، it was found that mature and immature defense styles are predictors of resilience and immature defense style predict reduced resilience and early maladaptive schemas of resiliency. It seems that mature defense-style along with maladaptive autonomy schemas، impaired performance، over hyper vigilance and inhibition can also predict the improvement or increase of the resiliency.
  Keywords: Resilience, defensive styles, early maladaptive schemas
 • Pages 17-26
  Ambiguity of tolerance, is accepting uncertainty as part of life and intolerance of ambiguity are beliefs about worry, negative problem orientation and avoidance coping style. The present study aimed to investigate the contribution of the five factors of personality in the prediction of ambiguity tolerance. To this end, in a descriptive study based on regression analysis, 248 patients (136 females and 112 males) were selected in multi-stage cluster sampling among students of Islamic Azad University of Kish International branch; they were tested in terms of ambiguity tolerance and the five major factors of personality. Regression analysis indicated a significant negative correlation between the neurosis factor and ambiguity tolerance and a significant positive relationship between extroversion and agreeableness with tolerance of ambiguity. The Stepwise regression analysis indicated that the neurosis factor can alone explain 29 percent, the two factors of the neurosis and agreeableness 33%, and three factors neurosis, agreeableness and extrovert, 34 percent of the variance score of the tolerance of ambiguity. Results generally indicate that high neurosis can lead to reduced ambiguity tolerance and extraversion and agreeableness leads to increase in student's tolerance for ambiguity. So it looks like because neurotic people are emotionally unstable, worried, and anxious and immediately react to pressure cannot have a high tolerance for ambiguity. This characteristic results in the ability of neurosis to predict ambiguity tolerance.
  Keywords: ambiguity of tolerance, five major factors of personality, neurosis
 • Pages 27-36
  Researchers and therapists, focus on the importance of self-disclosure as one of the Consultant techniques and its dramatic impact on the relationship between the counselor and client. The aim of this study was to determine the impact of consultant self-disclosure on decision-making and client Satisfaction in Thalassemia genetic counseling before marriage. So, during a study of analog (simulated) 131 couples referred to the Counseling Center of Medical Genetics in Isfahan and they were selected through available sampling. They completed a scenario of one session of genetic counseling for Thalassemia conveyer couples in one of three states without self-disclosure, professional self-disclosure and personal advisors self-disclosure of the consoler. Results were analyzed using multivariate analysis of variance and chi square were indicators of wide range of ideas such as the clients willingness for decision making, a request about more information for testing and possible options, expressing ideas and feelings or uncertainty in decision making and indicated that the consultants personal self-disclosure has affected the decision making of a client. Personal self- advice-seekers have described personal self-disclosure more satisfying compared to professional self-disclosure. It seems self- disclosure of genetic counselor is a potentially useful technique. In which a Proper, elegant, discreet and objective use of it can lead to positive outcomes such as the client’s satisfaction.
  Keywords: self disclosure, genetic counseling, client Satisfaction
 • Pages 37-46
  Stuttering is one of the most controversial illnesses and a multifaceted psychomotor speech disorder which happens in the normal flow of speech. Effectiveness of stuttering therapy in adulthood varies based on the basis of stability, a negative attitude, motivation and enthusiasm. The aim of this study was to determine the efficacy of syncretistic method of cognitive- speech in adult stutterers who speak Persian language. So, during a quasi-experimental study, 38 adults with stuttering in the age range of 18-38 were selected through available samples and were randomly assigned to experimental and control groups. Treatment intervention for subjective groups was conducted through six experienced speech- and language pathologist, which lasted 16 individual sessions during 4 months. Subjects were tested before and after the intervention in terms of intensity of stuttering, obvious stuttering characteristics, cognitive profile Stuttering and internal Stuttering properties. The results indicated that there is a significant difference between the fluency of speech, oral reading fluency and cognitive profiles in the two groups. According to research findings, the results of this study were consistent and in line with the results of other studies and the integrated method of the cognitive-speech were more effective in the treatment of adult stuttering. Using this method is recommended to all speech therapists.
  Keywords: stuttering, AWS, Integrated method, syncretistic method, reconstruction of cognitive, speech
 • Pages 47-56
  Psychological well-being includes the receipt by a person to a degree of coordination between certain and outlined objectives with performance outcomes that can be obtained in the process of continuous assessment and it leads to inner satisfaction and relative stability in the sequence of life. The aim of this research was to predict psychological well-being among male students through the elements of self-efficacy and psychological hardiness and perceived social support. For this purpose, in a descriptive study, based on regression 300 male students were selected in the form of multi-stage cluster sampling from schools of Isfahan city. They were tested in terms of self-efficacy, hardiness, perceived social support and psychological well-being. Results of stepwise regression analysis indicated that there is a positive and significant relationship between self-efficacy, perceived social support and psychological hardiness and psychological wellbeing and predictor variables, can predict changes in psychological well-being among male students. Based on these data, individuals who have high self-efficacy, psychological hardiness and perceived social support have higher psychological well-being.
  Keywords: psychological wellbeing, Self, efficacy, psychological hardiness, Perceived Social Support
 • Pages 57-66
  Methamphetamine, is a stimulant and addictive substance that stimulates the brain and nervous system severely, chemically it has a greater effect than amphetamines. There is no single biological treatment for the substance abuse of this material. Therapeutic concentrations are focused on psychological interventions. The aim of this study was to investigate the effects of cognitive-behavioral group therapy in the prevention of slip-dependent individuals on Methamphetamine. For this purpose, in a quasi-experimental, pre-test - post-test and random assignment, 30 men with Methamphetamine substance abuse who were detoxified under supervision of Lorestan University of Medical Sciences were chosen from available samples. They were assigned to two groups of experiment and control randomly. Groups were tested with regular urine tests during the intervention. Then the experiment group underwent 12 sessions of cognitive-behavioral therapy. Results of chi-square tests indicated that a significant difference existed in the recurrence rate of students in the experimental and control groups. It seems that group cognitive-behavioral therapy helps the patients deal with the reality of drug use, get aware of the negative consequences of using it, and have a strong incentive to continue to leave.
  Keywords: Methamphetamine, relapse, cognitive behavior therapy
 • Pages 67-76
  Social phobia as a harsh, irrational fear which is considered as the action of a person getting ridiculed or criticized by others in social situations has a significant impact on persons’ social life. The aim of this study was to determine the effectiveness of Mindfulness-based cognitive-behavioral therapy based on presence of mind on anxiety symptoms of patients suffering from social phobia. For this purpose, in a clinical trial 40 patients who suffered from social phobia and referred to Imam Hussein hospital were selected from available samples and were randomly assigned to control and experimental groups. Subjects were evaluated in terms of anxiety at the beginning, end and 4 weeks after the completion of the study. The experimental group underwent 8 sessions of cognitive-behavioral therapy based on the presence of mind. Analysis variance of the subject scores in social phobia and anxiety after the intervention and in a 4 week follow up indicated that there is a significant difference between anxiety symptoms in experiment group compared to the control group. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy based on the presence of mind in the reduction of anxiety symptoms of patients suffering from social phobia along with the stability results in the follow up, indicated that the present method is an effective and recyclable one.
  Keywords: effectiveness of cognitive, behavioral therapy based on the presence of mind, Social phobia, anxiety
 • Pages 77-89
  Spiritual intelligence is the intelligence with which we discuss issues of meaning and value, and we solve them. Intelligence which acts and lives in a wider, richer and more meaningful state and with the help of that we can estimate a series of behavior or a path of life more meaningful than others. The aim of this study was to determine the effectiveness of spiritual intelligence training on change of attitude towards drugs in a group of high school students. For this purpose, in a quasi-experimental in pretest-posttest form, along with the control and follow-up groups, 60 students were selected using multi-stage sampling technique and were tested in terms of their attitudes towards drug use, a desire to use drugs and the dangers of drug use. The experiment group underwent 12 sessions of spiritual intelligence training, each session lasting 90 minutes. The groups were tested on attitude towards using drugs, a desire to use drugs and the dangers of drug use at the end of training and one month after completion of it. The result of covariance analysis indicated that spiritual intelligence training tends to be effective on the attitude of students towards the use of drugs, drug use and the dangers of drug use. This effect remained constant over time. It seems that spiritual intelligence is an integrative ability which flexibly questions one’s knowledge and leads towards improvement of it.
  Keywords: spiritual therapy, attitude towards drugs