فهرست مطالب

تحقیقات حشره شناسی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1392)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • خدیجه ایزک مهری، موسی صابر، محمد باقر حسن پور اقدم، علی مهرور صفحه 305
  سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) یکی از آفات مهم محصولات انباری است که با تغذیه از دانه های حبوبات، آنها را غیر قابل مصرف می کند. جهت یافتن حشره کش های سازگار با محیط زیست، اسانس دو گونه گیاه شامل؛. Artemisia dracunculus L وEucalyptus camaldulensis Dehnh.،از نظر اثر تنفسی روی حشرات بالغ این آفت بررسی شد. اسانس های ذکر شده، جهت تعیین LC50 و بررسی تفاوت آن در 3 سطح دما و رطوبت و مقایسه کشندگی آن ها در طول زمان با غلظت های متفاوت و تعیین سرعت مرگ و میر (LT50)، مورد آزمایش قرار گرفتند. میزان LC50 برای اسانس اکالییپتوس و ترخون بعد از گذشت 24 ساعت، به ترتیب 26 و 5/24 میکرولیتر اسانس بر لیتر هوا بود. در آزمایشی که برای بررسی اثر رطوبت و دما بر کشندگی این اسانس ها انجام گرفت مشخص شد که تاثیر هر 3 دما (20، 26، 32 درجه سلسیوس) بر آن معنی دار بود. مقادیر LT50 برای اسانس اکالیپتوس و ترخون به ترتیب 3/6 و 9/8 ساعت به دست آمد. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما و رطوبت میزان اثر اسانس ها نیز افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده، این اسانس ها در کنترل این آفت موثر بوده و می توانند در راستای برنامه های IPM مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سمیت تنفسی، اسانس گیاهی، اکالیپتوس، ترخون
 • شبنم پریچهره، محمد باقر فرشینه عدل، مجید فلاح زاده صفحه 317
  زنبور عسل کوچک (.Apis florea F) یکی از دو گونه اصلی زنبورهای عسل رایج در ایران می باشد که در برخی ازاستان های جنوبی، جنوب شرقی و غربی ایران یافت می شود. در این پژوهش علاوه بر بررسی خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک، اثر شرایط جغرافیایی و اقلیمی در تغییرات مرفولوژیکی آن ها نیز تعیین گردید. بدین منظور در سال 1389 از استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان 600 زنبور کارگر از 30 کلنی جمع آوری گردید. سپس 17 خصوصیت ظاهری، اندازه گیری و در مجموع 10200 داده جمع آوری شد. برای تعیین مختصات جغرافیایی و متغیرهای اقلیمی، از میانگین 10 متغیر در ایستگاه های هواشناسی مناطق مورد نظر استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با روش تجزیه تابع تشخیص انجام شد. نتایج نشان داد که خصوصیات عرض پنجه اول پای عقبی دارای کم ترین میزان تنوع بوده و طول نیم حلقه های پشتی شکمی سوم و چهارم، طول پای عقبی و نیز طول خرطوم با بیش ترین میزان تنوع به عنوان متمایز کننده ترین خصوصیات مرفولوژیکی در زنبور عسل کوچک ایرانی می باشد. تعداد قلاب های بال سمت راست تنوع بیشتری از تعداد قلاب های بال سمت چپ داشت لذا پیشنهاد می گردد در اندازه گیری ها فقط از شمارش قلاب های سمت راست استفاده گردد. بنابر نتایج آزمون دانکن، زنبورهای منطقه کهکیلویه و بویراحمد با اندازه طول بند سوم و چهارم پشتی شکمی، طول و عرض بال جلو و طول پای عقبی زنبورهای درشت تری نسبت به زنبورهای سایر مناطق هستند و زنبورهای منطقه هرمزگان و بوشهر زنبورهای کوچک تری نسبت به بقیه زنبورها می باشند. نتایج میان هم بستگی صفات ظاهری با یکدیگر و با شرایط جغرافیایی و اقلیمی نشان داد صفت طول بند سوم و چهارم پشتی شکمی با طول و عرض بال جلو و طول پای عقبی هم بستگی مثبت معنی دار و صفت طول خرطوم با طول بال جلو و ایندکس کوبیتال هم بستگی منفی معنی داری دارد. هم چنین خصوصیات طول بند سوم و چهارم پشتی شکمی، طول و عرض بال جلو و طول پای زنبور عسل کوچک با عرض جغرافیایی، ارتفاع و میزان بارندگی سالیانه هم بستگی مثبت معنی داری دارند. نتایج نشان دهنده این است که مناطق مرتفع تر و پرباران تر دارای زنبورهای بزرگ تری هستند، هم چنین نتایج به دست آمده موید این مطلب بود که در مناطق مرتفع تر و پرباران تر بال زنبورهای عسل تعداد قلاب کم تری دارند.
  کلیدواژگان: زنبور عسل کوچک، خصوصیات مرفولوژیکی، تجزیه تابع تشخیص، شرایط جغرافیایی و اقلیمی، ایران
 • امید پناهی، جعفر حسین زاده، سیدعلی صفوی، حسین فرازمند صفحه 334
  خطرات زیست محیطی و بهداشتی آفت کش های شیمیایی، موجب توجه به روش های جایگزین در کنترل آفات، مانند به کارگیری اسانس های گیاهی، آفت کش های بیولوژیک در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم گردیده است. بدین منظور اثر اسانس سه گونه گیاه دارویی، نعناع Mentha spicata L. (Spearmint)، زیره سبز Cuminum cyminum L. (Umbelliferae) و لیموترش Citrus aurantifolia (Christm) Swingle بر رشد میسلیومی، جوانه زنی و میزان تولید کنیدیوم قارچ های بیمارگر حشرات Lecanicillium longisporum، Beauveria bassiana وMetarhizium anisopliae جهت استفاده هم زمان از اسانس ها و قارچ ها برای کنترل آفات، مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به انجام رسید و اثر هر کدام از اسانس ها در پنج غلظت که هر غلظت شامل سه تکرار بود، به همراه تیمار شاهد در دمای 1±27 درجه سلسیوس روی محیط کشت SDA بررسی شد. نتایج نشان داد در غلظت 20 میکرولیتر قارچ های. longisporum L و B. bassiana با میانگین 06/41 درصد مهار رشد و M. anisopliae با میانگین 44/20 درصد مهار رشد به ترتیب حساس ترین و مقاوم ترین گونه در برابر اسانس های گیاهی مورد آزمایش بودند. هم چنین مشخص شد که اسانس C. cyminum با 06/41 درصد مهار رشد میسلیومی قارچ های مورد مطالعه، بیش ترین اثر و C. aurantifolia با 44/20 درصد مهار رشد، کم ترین تاثیر را داشته اند. در غلظت 20 میکرولیتر، اسانس گیاهان C. cyminum و C. aurantifolia باعث بیش ترین و کم ترین درصد مهار جوانه زنی کنیدیوم قارچ های مورد مطالعه شده اند. نتایج نشان داده است که با افزایش درصد مهار رشد میسلیومی قارچ ها، میزان تولید کنیدیوم در هر تشتک پتری به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، قارچ های بیمارگر حشرات، کنترل غیرشیمیایی، سازگاری
 • آزاده دارابی، مصطفی حقانی، ارسلان جمشیدنیا، عباسعلی زمانی، ناصر فرار صفحه 345
  واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر Stethorus gilvifrons Mulsant روی تراکم های مختلف کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari McGregor، روی سه رقم تجاری نیشکر شامل CP 48-103، CP 57-614 و CP 69- 1062 تحت شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی کفشدوزک S. gilvifrons از نوع سوم تعیین شد. بررسی های انجام شده نشان داد قدرت جستجوی کفشدوزک S. gilvifrons روی ارقام تجاری CP 48-103، CP 57-614 وCP 69-1062، به ترتیب از 012/0 تا 60/0، از 014/0 تا 70/0 و از 014/0 تا 70/0 در ساعت تغییر نموده و زمان دست یابی روی ارقام ذکر شده به ترتیب 366/0، 307/0 و 350/0 ساعت برآورد شد.
  کلیدواژگان: نیشکر، واکنش تابعی، Stethorus gilvifrons، Oligonychus sacchari
 • زریر سعیدی صفحه 358
  مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام شامل مامایی، سفید، ربیع، شکوفه، آذر، نان پاریل، شاهرود 6، شاهرود 7، شاهرود 13، شاهرود 21 و شاهرود 12 (فرانیس) نسبت به کنه تارتن دولکه ای مورد بررسی قرار گرفت. جهت یکنواختی اثر پایه، تمامی ارقام و ژنوتیپ ها روی پایه ‘GF677’ پیوند زده شدند و مقاومت آنها نسبت به کنه تارتن دولکه ای در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بررسی گردید. جهت مطالعه آزمایشگاهی قطعاتی با اندازه مساوی (cm 2/1 × 5/2) از برگ های هر رقم تهیه و روی پنبه مرطوب درون پتری دیش قرار داده شد و هر کدام با پنج عدد کنه ماده بالغ بارور (5-3 روزه) آلوده شدند. نمونه ها درون انکوباتور و در دمای C° 1± 25، رطوبت نسبی %5±55 و دوره نوری 14:10 (تاریکی:روشنایی) نگهداری و پس از 72 ساعت میزان تخم ریزی و مرگ و میر کنه ها شمارش گردید. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین و کمترین میزان تخم ریزی، به ترتیب روی ارقام ‘مامایی’ و ‘شاهرود 21’ و بیشترین تلفات روی ژنوتیپ ‘شاهرود 13’ دیده شد. مطالعه فاکتورهای زیستی کنه تارتن دولکه ای در شرایط آزمایشگاهی روی ارقام مختلف بادام نشان داد که ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام روی درصد زنده مانی، طول دوره پورگی، طول عمر بالغین و تعداد تخم گذاشته شده توسط هر ماده تاثیر متفاوتی دارند. بالاترین درصد زنده مانی مراحل نابالغ روی رقم ‘آذر’ (88%) و کمترین آن روی ارقام ‘شکوفه’ (47%) و ‘شاهرود 21’ (50%) مشاهده شد. طولانی ترین دوره پورگی (27/5 روز) روی ‘شاهرود 21’ دیده شد. کوتاه ترین طول عمر بالغین روی ژنوتیپ ‘شاهرود 21’ (15/5 روز) و رقم ‘شکوفه’ (2/5 روز) و طولانی ترین طول عمر روی رقم ‘مامایی’ (45/10 روز) مشاهده شد. بیشترین میزان تخم ریزی به ازای هرماده مربوط به رقم ‘مامایی’ (6/57 تخم /ماده) و کمترین مربوط به رقم ‘شکوفه’ (1/15 تخم/ماده) و ژنوتیپ ‘شاهرود 21’ (31 تخم/ماده) بود. بررسی گلخانه ای نیز نشان داد که بیشترین تراکم جمعیت آفت روی رقم ‘نان پاریل’ و ژنوتیپ ‘شاهرود 6’ و کمترین آن روی رقم ‘شکوفه’ و ژنوتیپ ‘شاهرود 21’ بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم ‘شکوفه’ و ژنوتیپ های ‘شاهرود 21’ و ‘شاهرود 13’ نسبت به کنه تارتن دولکه ای مقاومترین درحالی که ارقام ‘مامایی’ و ‘نان پاریل’ حساس ترین ارقام به کنه تارتن دولکه ای بودند.
  کلیدواژگان: بادام، مقاومت، کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae
 • فرشید شخصی زارع، مرضیه قاسم زاده، آزیتا ثابت قدم، نادیا بقایی صفحه 371
  این پژوهش در سال های 89-1388 به منظور بررسی اثرات تلفیقی دزهای مختلف اشعه گاما و مقادیر مختلف خاک دیاتومه بر درصد تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum Herbst در شرایط آزمایشگاهی (دمای ‍C°‍27، رطوبت %5±60 و تاریکی) انجام گردید. در انجام این آزمایش 20 عدد حشره کامل هم سن سازی شده شپشه قرمز آرد پس از پرورش، همراه با 50 گرم بذر نیم کوب ذرت به عنوان بستر تغذیه آن، در معرض دزهای 100، 500 و 1000 گری اشعه گاما و مقادیر 5/0، 1 و 5/1 گرم بر کیلوگرم خاک دیاتومه قرار گرفتند و درصد تلفات آنها پس از گذشت زمان های 1، 2، 7، 14، 21، 28، 35 و 42 روز ثبت و با شاهد مقایسه گردید.
  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد بین مقادیر مختلف خاک دیاتومه و دزهای اشعه گاما و اثرات تلفیقی آنها در اکثر روزهای پس از تیمار تفاوت معنی داری (در سطح %5) وجود داشت. بررسی و مقایسه میانگین مقادیر مختلف خاک دیاتومه حاکی از آن بود بیش ترین درصد تلفات حشرات کامل مربوط به غلظت 5/1 گرم بر کیلوگرم خاک دیاتومه در روز 35 و بیش ترین درصد تلفات تیمار اشعه مربوط به دز 1000 گری اشعه گاما در همین روز به ثبت رسید. در بررسی میانگین اثرات تلفیقی خاک دیاتومه و اشعه گاما بیش ترین درصد تلفات حشرات کامل در روزهای 28 و 35 در ارتباط با دزهای 1و 5/1 گرم بر کیلوگرم خاک دیاتومه همراه با سطوح 500 و 1000 گری اشعه گاما به ثبت رسید. لذا تلفیق غلظت یک گرم بر کیلوگرم خاک دیاتومه همراه با دز 500 گری اشعه گاما به عنوان بهترین تیمار در این آزمایش معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: خاک دیاتومه، اشعه گاما، شپشه قرمز آرد، شرایط آزمایشگاهی، Tribolium castaneum
 • الهه محمدی، عباسعلی زمانی، شیلا گلدسته، فرزاد جلیلیان صفحه 381
  شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr.(Lep.، Lymantriidae) مهم ترین آفت درختان بلوط در استان کرمانشاه است. لاروهای این آفت از پارانشیم رویی برگ تغذیه می نمایند. نوسانات جمعیت لاروی این حشره از اسفند 1386 تا اسفند 1387 ضمن نمونه برداری های هفتگی مورد بررسی قرار گرفت. حشرات کامل طی 37 روز به تدریج در طبیعت ظاهر شدند. اوج پرواز حشرات کامل روز دوم خرداد ماه بود. تخم گذاری از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شد، حشرات ماده تخم ها را به صورت دسته های 60 تا 140 عددی روی پارانشیم برگ قرار دادند. آخرین دسته های تخم در هفته اول تیرماه مشاهده شد. بیش ترین تعداد لاروها در هفته اول فروردین و کم ترین تعداد در هفته آخر اردیبهشت مشاهده شد و در طول تابستان و زمستان لارو فعالی روی برگ ها مشاهده نشد. بیش ترین طول دوره لاروی مربوط به لاروهای سن سوم بود که از اواخر تیرماه تا اواخر اسفند (حدود هشت ماه) طول کشید. شفیره ها در خاک برگ پای درختان دیده شدند. بررسی زیست شناسی آفت نشان داد که در منطقه میاندار شهرستان گیلان غرب دارای یک نسل در سال بوده و زمستان گذرانی آن به صورت لارو سن سوم است.
  کلیدواژگان: پروانه برگ خوار گزنده بلوط، زیست شناسی، استان کرمانشاه
 • علیه یحیی پور، معصومه شایان مهر صفحه 392
  خانواده ایزوتومیده (Isotomidae) دومین خانواده بزرگ از لحاظ تنوع گونه ای در راسته پادمان (Collembola) می باشد. این شش پایان بدن کشیده و بدون فلس دارند و بر خلاف خانواده انتموبریده (Entomobyridae) طول همه بند های شکمی یک اندازه می باشند. اکثرگونه های این خانواده در اکوسیستم های خشکی، و در خاک یا بقایای گیاهی زندگی می کنند ولی عده ای از گونه ها را می توان از روی آب در اکوسیستم های آبی پیدا کرد. در بررسی فونستیک این خانواده در طی سال های 1388-1389، نمونه هایی از خاک و خاک برگ مناطق مختلف شهر ساری جمع آوری شدند. پادمان توسط قیف برلیز جمع آوری گردید و اسلاید میکروسکوپی با استفاده از محلول هویر تهیه شد. در مجموع هشت گونه از هفت جنس از این خانواده جمع آوری و شناسایی شد، که از بین سه گونه برای ایران جدید می باشد که در لسیت زیر با * مشخص شده اند. عبارتند از:Isotomurus cf. italicus*، Isotomurus sp.* (aff. palustris-unifasciatus)، Cryptopygus* cf. ponticus (Stach، 1947).، Folsomides parvulus (Stach، 1922)، Folsomia candida (Willem، 1902)، Proisotoma minima*(Absolon، 1901) Isotomiella minor (Schaffer، 1896)، Isotoma viridis (Bourlet، 1839
  کلیدواژگان: پادمان، Collembola، Arthropleona، Isotomidae، ساری، ایران
 • مقاله کوتاه
 • رضا نامداری، رضا وفایی شوشتری، جهانشیر شاکرمی صفحه 410
  کنه های آبزی به عنوان فون غالب جانوران در منابع آب شیرین، شاخصی بیولوژیکی برای تعیین کیفیت آب و هم چنین به عنوان یک عامل مهم بیوکنترل جهت حشرات آفت آبزی هستند. طی سال های 1388-1387 مطالعه ای جهت شناسایی فون کنه های آبزی شهرستان خرم آباد صورت گرفت. در این تحقیق 12 گونه متعلق به شش جنس و پنج خانواده جمع آوری و شناسایی شد که بیشترین نمونه های جمع آوری شده (30%) مربوط به گونه Hygrobates calliger Piersig،1896 بود.
  گونه های جمع آوری شده به شرح زیر هستند:1) Family Hygrobatidae Koch،18241-1) Hygrobates fluviatilis (Strom،1768)1-2) Hygrobates longiporus Thor، 18981-3) Hygrobates calliger Piersig،18961-4) Hygrobates bucharicus Sokolow،19281-5) Hygrobates sp.
  1-6) Atractides acutirostris Motas & Angelier،19271-7) Atractides mirkopesici Pesic،2004Family Sperchontidae Thor،19002)2-1) Sperchon sp.
  3) Family Lebertiidae Thor،19003-1) Lebertia sp4) Family Torrenticolidae Piersig،19024-1) Torrenticola brevirostris (Halbert،1911)4-2) Montractides aberratus (Lundblad،1941)5) Family Mideopsidae Koenike،19105-1) Mideopsis roztoczensis Biesiadka &Kowalik،1987
  کلیدواژگان: کنه های آبزی، فون، شهرستان خرم آباد، پراکنش
|
 • Khadijeh Izakmehri, Moosa Saber, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Ali Page 305
  The cowpea weevil, Callosobruchus maculatus F. (Col.; Bruchidae) is one of the most important stored product of the pests that damages the seeds. In order to find biorational insecticides, fumigant effects of the essential oil of two plant, Artemisia dracunculus L. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. were assessed on adults of C. maculatus. Acute toxicity bioassay was carried out for calculating LC50. The LC50 value was compared in 3 different temperatures and relative humidities and finally the LT50 was tested. The LC50 values were 26 and 24.5 μl/lit air in 24 h for E. camaldulensis and A. dracunculus, respectively. The temperatures (20, 26, 32 ) affected the toxicity of the essential oils significantly but humidity did not. LT50 values for E. camaldulensis and A. dracunculus were 6.3 and 8.9 hours, respectively. The results showed that the effects of the essential oils were increased by increasing temperature. Our results showed that the applied essential oils were effective against the pest and could be used in IPM programs.
  Keywords: Fumigant effect, Essential oil, Eucalyptus camaldulensis Dehnh., Artemisia dracunculus L
 • Shabnam Parichehreh*, Mohamad Bagher Farshineh Adl, Majid Fallahzadeh Page 317
  The dwarf honey bee, Apis florea F. is one of the two species of honey bees in Iran which is found in southern, southeastern and western provinces. In present study, some morphological characters of dwarf honey bee and effects of geographic and climatic conditions on morphological changes were studied. For this purpose, 600 worker bees were collected from 30 colonies in Sistan-Baluchestan, Hormozgan, Kerman, Fars, Bushehr, Khuzestan and Kohkiluyeh-Boyer Ahmad during year 2010. Then, 17 morphological characteristics were measured and 10200 data were obtained. To determine geographical and climatic variables, average values collected by meteorological stations were used. Analysis of variance of morphometric characters showed that characteristic of hind metatarsus width had the lowest diversity. However, length of half loop over the third and fourth dorsal abdominal segments, length of hind leg and tongue had the highest diversity as the most distinctive morphological characteristics throughout the Iranian dwarf honey bee. The number of right wing hooks were more than left wing hooks. So, it is suggested to count just the number of right hooks. The bees from Kohkiluyeh and Boyer Ahmad were significantly larger than the other bees in length of thethird and fourth dorsal abdominal segments as well as length and width of the front wings and hind leg, while, bees from Hormozgan and Bushehr were the smallest throughout the studied regions. There was a significant positive correlation between the width of the third and fourth dorsal abdominal segments, length and width of the front wing and length of hind leg. There was also a significant negative correlation between the length of tongue and length of fore wing and cubital index. Besides, there was a significant positive correlation within specification of the third and fourth dorsal abdominal segments, length and width of the front wings, and length of legs in dwarf bees with latitude, elevation and annual rainfall. Results indicated that bees from highlands are larger and also confirmed that wing of honey bees in elevated and high rainfall areas has less hook numbers.
  Keywords: Dwarf honey bee, Morphological characteristics, Discriminant analysis, Geographical, climatic conditions, Iran
 • Omid Panahi, Jafar Hosseinzadeh, Seyed Ali Safavi, Hossein Farazmand Page 334
  Due to healthy and environmental hazards of chemical pesticides, it is important to change the methods in durable and Organic agriculture by using bio pesticides and essential oils. The effects of essential oils of three aromatic plants, Mentha spicata, Cuminum cyminum and Citrus aurantifolia was studied on mycelial growth, germination and conidial production rate of three entomopathogenic fungi Lecanicillium longisporum, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. This study was done in a completely randomized design with five treatments (five concentrations of essential oils) and three replicates on SDA medium in 27±1°C. Results showed that L. longisporum and B. bassianawere the most susceptible with 41.06% colony growth prevention and M. anisopliae was the most resistant to the essential oils. Also the essential oil of C. cyminum with 41.06% had the most effect and C. aurantifolia with 20.44% had the least effect on mycelial growth. In concentration of 20 μl, the essential oils of C. cyminum and C. aurantifolia showed the most and the least preventive effect in conidial germination, respectively.
  Keywords: Essential oils, Entomopathogenic fungi, Nonchemical control, compatibility
 • Azadeh Darabi, Mostafa Haghani, Arsalan Jamshidnia, Abbas Ali Zamani, Nasser Page 345
  Functional response of Stethorus gilvifrons Mulsant on different densities of adult female mite Oligonychus sacchari McGregor on tree commercial cultivars of sugar cane (CP 48-103 CP 57-614 and CP 69-1062) was studied under laboratory conditions. Results of logistic regression revealed a type III functional response for all cultivars. According to the results searching efficiency of S. gilvifrons on CP 48-103, CP 57-614 and CP 69-1062 varying from 0.012- 0.60, 0.014- 0.70 and 0.014- 0.70 per h and the handling time was 0.366, 0.307 and 0.350 h, respectively.
  Keywords: Sugr cane, Functional Response, Stethorus gilvifrons, Oligonychus sacchari
 • Zarir Saeidi Page 358
  Resistance of different almond cultivars/genotypes including: ‘Sefid‘, ’Mamaei’, ‘Rabie’,‘Shokofeh’, ‘Azar’, ‘Non pariel’, ‘Shahrood 6’, ‘Shahrood 7, ‘Shahrood 12‘, ’Shahrood 13’ and ‘Shahrood 21’ were studied to two-spotted spider mite (TSSM, (Tetranychus urticae Koch. All cultivars/genotypes were grafted on ‘Gf677’ rootstock in 4 replications. Study was done in the laboratory and greenhouse conditions. Leaf discs (2.5×1.2 cm) were prepared from leaves and placed on wet cotton in a plastic petri dish and infested with 5 adult female mites (3-5 days in age). Leaf discs were kept in an incubator at 25±1 C, RH= 55 ±5% and a photoperiod of 14:10 (L:D). After 72 h, mite oviposition and mortality were measured. Based on the results, the highest and lowest oviposition were observed on ‘Mamaei’ and‘ Shahrood 21’ cultivars. The highest mite mortality was observed on ‘Shahrood 13’. Biological characteristics study of TSSM on different cultivars in the laboratory showed that cultivars significantly affected survival, immature period, mature period and mite oviposition. The highest survival percentage was recorded on‘ Azar’ (88%) and the lowest on ‘Shokoofe’ (47%) and ‘Shahrood. (% ) ’ The longest (5.27 days) immature period was observed on‘ shahrood 21’. The shortest mature period was observed on‘ Shahrood 21’ (5.15 days) and ‘Shokoofe’ (5.2 days); whereas, the longest (10.45 days) was observed on ‘Mamaei’. The highest ovipositional rate (57.6 eggs/female) was observed on ‘Mamaei; ’whereas, the lowest was recorded on ‘Shokoofe’ (15.1eggs/female (and ‘Shahrood 21’ (31eggs/female). Greenhouse study showed that the highest density of mite population was supported on ‘Non pareil’ and ‘Shahrood 6’ cultivars while the lowest one was reared on ‘Shokofeh’ and ‘Shahrood 21’. Results indicated that ‘Shokofeh’, ‘Shahrood 21’ and ‘Shahrood 13’variety/genotypes were the most resistant, whereas‘, Mamaei ’and ‘Non pariel ’were the most susceptible varieties to two-spotted spider mite.
  Keywords: Almond, Resistance, Spider mites, Tetranychus urtica
 • Farshid Shakhsi Zare, Marziyeh Ghasemzadeh, Azita Sabetghdam, Nadia Baghaei Page 371
  The study were done during 2010-2011 to investigate the integrated effects of different doses of gamma radiation and diatomaceous earth (INSECTO®) on Red Flour Beetle Tribolium castaneum (Herbst) in laboratory conditions (27±1°C, 60±5% humidity, dark room). In this study, adults of red flour beetle were grown on mashed corn (50 gram) and then treated with different doses of Gamma ray (100, 500 and 1000 Gray) and three doses of diatomaceous earth (0.5, 1 and 1.5 g kg-1). Percentage of mortality were recorded after 1, 2, 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days and compared with control. Results showed significant differences among various doses of diatomaceous earth (DE) and Gamma ray and their interactions in most days after treatment. In comparing the means mortality in different doses of diatomaceous earth (DE) and various doses of Gamma ray, most mortality were recorded after 35 days in 1.5 gr/kg diatomaceous earth and 1000 Gray Gamma ray separately. In combination of Gamma ray and diatomaceous earth, most mortalities were recorded after 35 days for 1 and 1.5 g kg-1 (DE) combined with 500 and 1000 gray Gamma ray. It is concluded that 1 gkg-1 (DE) combined with 500 gray gamma ray is the best combination of the lreatmants.
  Keywords: Diatomaceous earth, Gamma ray, Laboratory conditions, Tribolium castaneum
 • Elaheh Mohammadi, Abbas Ali Zamani, Shila Goldasteh, Farzad Jalilian Page 381
  Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) is the most important pest of oak trees inKermanshah province iran and its larvae feed on upper surface of oak leaves. The population fluctuations of larvae were investigated weekly in the region, from March 2008 until April 2009. The highest and lowest densities of larvae were observed in the late March and mid May, respectively. During summer and winter, no larvae were observed on oak leaves. The third larval stage which lasted eight months from the late July until mid March in diapauses form, was the longest life stage of the oak moth. The pupae were formed in the soil. The adults emerged gradually during 37 days in the nature. The peak of adult emergence was on 23 May. The egg hatch was started from 5 May. Female moths lay 60-140 eggs on the oak leaves. The latest eggs hatched in mid June. Investigation on biology of oak moth revealed that this pest had one generation in a year in Miandar region and overwintered as the third instar larvae.
  Keywords: Porthesia melania, oak, biology, Kermanshah province
 • Elliyeh Yahyapoor, Masoumeh Shayan Mehr Page 392
  Family of Isotomidae is the second largest family in the order of Collembola. These springtails are elongate and lack scales on the upper surface of the body. In contrary of Entomobyridae family, the abdominal segments are all of similar length. They live in soil, leaf litter in terrestrial ecosystem or in associated with freshwater in aquatic ecosystem. In a faunistic study of Isotomidae family, several soil and leaf litter samples were collected from different location of Sari regions during 2010-2011. The specimens were extracted by heat in Berlese funnel and mounted on microscopic slides using Hoyer’s medium. Totally, eight species of seven genuses from this family were identified as follows: Isotomiella minor, Folsomia candida, Isotoma viridis, Folsomides parvulus, Proisotoma minima*, Isotomurus cf. italicus*, Isotomurus sp.* (aff. palustris-unifasciatus), Cryptopygus* cf. ponticus. The marked species by * are considered as new records for Collembola fauna of Iran.
  Keywords: Collembola, Arthropleona, Isotomidae, Sari, Iran
 • R. Namdari, R. Vafaei, J. Shakarami Page 410
  Water mites as a dominant animal fauna of freshwater resources are a bioindicator factorof freshwater and also as an important biocontrol agent for aquatic insect pests. The research was carried out during 2008-2009 to study the aquatic mites fauna of Khorramabad district. In this research 12 mite species belonging to six genera and five mite families were collected and identified and Hygrobates calliger Piersig,1896 was the most predominant species with 30% of collected species.The identified mites are as fallowing:1) Family Hygrobatidae Koch, 18241-1) Hygrobates fluviatilis (Strom, 1768)1-2) Hygrobates longiporus Thor, 18981-3) Hygrobates calliger Piersig, 18961-4) Hygrobates bucharicus Sokolow, 19281-5) Hygrobates sp.1-6) Atractides acutirostris Motas & Angelier, 19271-7) Atractides mirkopesici Pesic, 2004Family Sperchontidae Thor, 1900 2)2-1) Sperchon sp.3) Family Lebertiidae Thor, 19003-1) Lebertia sp.4) Family Torrenticolidae Piersig, 19024-1) Torrenticola brevirostris (Halbert, 1911)4-2) Montractides aberratus (Lundblad, 1941)5) Family Mideopsidae Koenike, 19105-1) Mideopsis roztoczensis Biesiadka & Kowalik, 1987
  Keywords: Water mites, Fauna, Khorramabad, Distribution