فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فاطمه اربابی کلاتی، طاهره نصرت زهی*، محسن کیانپور، صدیق کهرازهی صفحه 3
  زمینه
  بررسی عوامل موثر یادگیری به روش های مختلف انجام می شود. یکی از این روش ها که امروزه کاربرد زیادی در دانشگاه های بزرگ دنیا دارد جویا شدن از نظر دانشجویان به عنوان تنها افرادی است که تاثیر کامل یاددهی را در دوره درسی تجربه می کنند.
  هدف
  هدف از این بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی زاهدان در مورد عوامل موثر بر یادگیری دروس نظری است.
  روش ها
  86 نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال تحصیلی 91-1390 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. دیدگاه آنان در مورد عوامل موثر بر یادگیری دروس نظری شامل فیزیک کلاس، امکانات آموزشی، نحوه ی آموزش، امکانات رفاهی، ارتباطات بین فردی و عوامل فردی با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و ارزیابی شد. اطلاعات داده شده به صورت آمار توصیفی ارائه شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 58 نفر (4/ 67 درصد) دانشجوی پیوسته و 28 نفر (6/ 32 درصد) دانشجوی ناپیوسته حضور داشتند. بر اساس دیدگاه دانشجویان، ارتباطات بین فردی، عوامل فردی و امکانات آموزشی به ترتیب بیشترین عوامل موثر بر یادگیری را در دروس نظری دارند. هم چنین متغیرهای جنس، سنوات تحصیلی و وضعیت تحصیلی تفاوت معنی داری در دیدگاه دانشجویان ایجاد نمی کردند.
  نتیجه گیری
  از نظر دانشجویان، ارتباطات بین فردی شامل حضور یک فرد مشاور، رابطه ی مطلوب مسئولین و حسن رفتار متقابل استاد و دانشجو در راستای ارتقای سطح یادگیری، نقش بسیار موثری دارد.
  کلیدواژگان: یادگیری، آموزش، دانشجویان
 • رامین سرچمی*، سعید آصف زاده، نادر قلی قورچیان، مهدی رهگذر صفحه 9
  زمینه
  هدف از مدیریت آموزشی، تسهیل و حمایت از آموزش و یادگیری است. پاسخ مناسب به تهدیدها و فرصت های عصر حاضر، مستلزم آن است که مدیران آموزشی از صلاحیت کافی در رابطه با امور مربوطه برخوردار باشند.
  هدف
  این مطالعه کیفی به منظور تعیین دیدگاه صاحبنظران آموزشی منتخب از دانشگاه های علوم پزشکی در مورد صلاحیت های حرفه ای لازم برای مدیران آموزش عالی بخش پزشکی در سال های 1389- 1388 انجام شد.
  روش ها
  در این پژوهش، از روش مصاحبه عمیق با 10 نفر و بحث گروهی متمرکز با 18 نفر از صاحب نظران استفاده شده است.
  یافته ها
  بر اساس جمع بندی نظرات مطرح شده، 110 مولفه ی صلاحیت مدیریتی در قالب 20 مقوله به شرح زیر دسته بندی گردیدند: مدیریت دانش و اطلاعات، رهبری، منابع مالی و بودجه، نوآوری و کارآفرینی، منابع انسانی، مدیریت کیفیت، برنامه ریزی آموزشی، روابط بین الملل، خدمات و امور دانشجویی، آموزش در عرصه های بهداشتی، امور اجتماعی و روابط عمومی، آموزش مجازی، تسلط بر قوانین و آیین نامه ها، تغییر و بحران، امور فرهنگی، منابع فیزیکی، ویژگی های فردی، آموزش در عرصه های بالینی، اخلاق پزشکی، و امور سیاسی.
  نتیجه گیری
  مدیریت دانشگاهی مستلزم احراز صلاحیت هایی است که هدایت مطلوب امور علمی و اجرایی را تضمین نماید. بنابراین، توجه به معیارهای صلاحیت حرفه ای برای انتخاب و ارزشیابی مدیران آموزشی، ضرورتی انکارناپذیر است.
  کلیدواژگان: وظایف مدیران آموزشی، رهبری، دانشگاه، آموزش، عضو هیات علمی
 • زهرا تقربی*، اسماعیل فخاریان، فخر السادات میرحسینی، سید اصغر رسولی نژاد، حسین اکبری، حسین عاملی صفحه 17
  زمینه
  عدم کسب حداقل نمره قبولی در دروس و ترم های تحصیلی و افزایش طول مدت تحصیل از دغدغه های مهم در سیستم های آموزشی است.
  هدف
  با توجه به لزوم آسیب شناسی دقیق افت تحصیلی، مطالعه ای با هدف تعیین وضعیت و عوامل مرتبط با تکرار درس، مشروطی و تاخیر در فراغت از تحصیل در دانش آموختگان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی در طی 13 سال کلیه ی دانش آموختگان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان (1455 نفر) به صورت سرشماری انتخاب و داده ها به وسیله پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیگ، وضعیت تکرار درس، مشروطی و طول مدت تحصیل جمع آوری گردید. فراوانی تکرار درس، مشروطی و تاخیر در فارغ التحصیلی محاسبه و برای تجزیه و تحلیل عوامل خطر احتمالی از مجذور کای، تست دقیق فیشر، رگرسیون لجستیک و نسبت شانس خام و تطبیق یافته استفاده شد.
  یافته ها
  فراوانی مشروطی 5/ 4% بود؛ بیشترین فراوانی مشروطی مربوط به ترم دوم و پس از آن اولین ترم تحصیلی بود. مشکل تکرار درس و تاخیر در فارغ-التحصیلی به ترتیب در 4/ 24% و 3 /13% واحدها وجود داشت. معدل دیپلم پایین، تحصیل در دوره روزانه، تاهل، انتقال از سایر دانشگاه ها، بومی نبودن، رشته تحصیلی و نوع سهمیه پذیرش به عنوان مهم ترین عوامل مرتبط با افت تحصیلی معرفی شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش ویژگی های فردی، پیشینه تحصیلی و معیارهای پذیرش در بروز افت تحصیلی، تغییر در شیوه های گزینش دانشجو، شناسایی و حمایت از دانشجویان در معرض خطر، ضروری است.
  کلیدواژگان: افت تحصیلی، تکرار درس، مشروطی، تاخیر در فراغت از تحصیل
 • فاطمه حسین خانی*، مریم جوادی، مینا مرتضوی صفحه 30
  زمینه
  امروزه رضایت مندی مفهومی است که در بسیاری از سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته است. انجام امور ثبت نام حضوری دانشجویان، از جمله آماده سازی مدارک مورد نیاز، فرآیند بررسی مدارک در روز ثبت نام و...، هم از نظر دانشجویان و هم از نظر کارکنان آموزشی، به عنوان فرایندهای وقت گیر تلقی می شوند. از این رو تسهیل در انجام این امور نه تنها می تواند باعث رضایت مندی دانشجویان بشود بلکه باعث سرعت بخشی در انجام امور آموزشی نیز می گردد.
  هدف
  هدف از این مقاله تعیین میزان رضایت مندی دانشجویان جدیدالورود از روند ثبت نام اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین در سال تحصیلی 93-92 می باشد.
  روش ها
  این مطالعه در سال 1392، به روش اپیدمیولوژیک توصیفی و با استفاده از تکمیل پرسش نامه انجام شد. پرسش نامه ها بین 500 نفر از دانشجویان جدیدالورود توزیع گردید و در نهایت تعداد 366 (2/ 73٪) پرسش نامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS13 انجام شد.
  یافته ها
  طبق نتایج حاصل از پژوهش 275 نفر (1/ 75%) از دانشجویان زن و 91 نفر (9/ 24%) از دانشجویان مرد بودند. میزان رضایت دانشجویان از ثبت نام اینترنتی تعداد 65 نفر(8/ 17%) خیلی زیاد، 116 نفر (5/ 35%) زیاد، 130 نفر (5/ 35%) متوسط، 13 نفر (5/ 3%) کم و 42 نفر (5/ 11%) خیلی کم بوده است. یافته ها نشان داد که هر چه میزان رضایت دانشجویان از ثبت نام اینترنتی در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی بالاتر می رود، کارکرد بهینه ایشان در جهت رشد و توسعه ی همه جانبه در فرایندهای دانشگاه و نهایت جامعه موثرتر می شود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، دانشجویان از ثبت نام اینترنتی رضایت دارند. ولی به منظور بهبود این فرایند پیشنهاداتی ارائه دادند از جمله: نحوه-ی اطلاع رسانی، درج توضیحات و راهنما به بهترین شیوه ممکن انجام شود و هم چنین از یک راهنمای تصویری استفاده شود. توضیحاتی در خصوص نقص مدرک برای دانشجویان پذیرفته شده ارسال می شود که کاملا واضح، ساده، دقیق، قابل مفهوم و مفید باشد و با به کار بردن این پیشنهادات تسهیل و سرعت در انجام امور ثبت نام اینترنتی فراهم می شود.
  کلیدواژگان: ثبت نام، اینترنت، رضایت مندی، دانشجویان جدیدالورود
 • مهناز مردانی*، صادق رضا پور، فرزاد ابراهیم زاده، پروانه احمدی، پویان رضاپور صفحه 38
  زمینه
  یکی از متداول ترین روش هایی که در بیشتر کشورها و از جمله ایران جهت تعیین وضعیت آموزشی یک استاد استفاده می شود، ارزشیابی اساتید است. ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی می تواند تا حدود زیادی موجب شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف آموزشی گردد و از طریق بازخورد مناسب به اساتید، منجر به ارتقاء کیفیت آموزش اساتید و به تبع آن بهبود عملکرد آموزشی دانشجویان گردد. عده ای متعقدند که کیفیت تدریس اساتید در طی مقطع علوم پایه یکی از دلایل عمده عملکرد مناسب دانشجویان در امتحانات ترمی و حتی امتحانات جامع علوم پایه می باشد.
  هدف
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نمرات ارزشیابی اساتید مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر نمرات آزمون جامع علوم پایه پزشکی انجام گرفت.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود که جمعیت مورد مطالعه را کلیه اعضای هیات علمی علوم پایه و کلیه دانشجویان مقطع علوم پایه رشته پزشکی که آزمون علوم پایه را داده بودند تشکیل می داد. نمرات علوم پایه دانشجویان گردآوری و فراوانی مطلق و نسبی محاسبه گردیده و نمره استاندارد هر درس نیز محاسبه گردید که برای محاسبه این نمره نیز میانگین نمره هر درس دانشگاه منهای میانگین نمره همان درس در کشور و سپس تقسیم بر انحراف از معیار آن درس در کشور گردید. برای مشخص شدن جایگاه و رتبه دانشگاه در هر درس در کل کشور، رتبه دانشگاه نسبت به صد محاسبه شد، که برای این کار رتبه دانشگاه در هر درس تقسیم بر تعداد دانشگاه های شرکت کننده همان درس ضرب در 100 گردید و تحت عنوان رتبه دانشگاه در هر درس نسبت به صد منظور گردید. برای ارتباط سنجی بین نمرات علوم پایه در هر درس و نمرات ارزشیابی اساتید در کل و در حیطه های عملکردی مختلف (میانگین نمرات ارزشیابی اساتید هر گروه) با توجه به غیر نرمال بودن منحنی مربوطه از تست اسپیرمن استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این پژوهش معدل نمره هر درس در طی 5 سال مطالعه متغیر بوده و از روند کاهنده و یا افزاینده خاصی برخوردار نبود. رتبه بندی کیفی نمرات 5 سال نیز بر اساس خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف نیز همین روند را نشان داد. هم چنین پس از انجام تست های آماری اسپیرمن، بین نمرات علوم پایه دانشجویان با نمرات ارزشیابی کلی و به تفکیک هر حیطه اساتید علوم پایه دانشگاه ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت وضعیت نمرات علوم پایه دانشجویان علوم پزشکی وابسته به فاکتورهای دیگری غیر از نمرات ارزشیابی اساتید می باشد.
  کلیدواژگان: نمرات علوم پایه، نمرات ارزشیابی اساتید، پزشکی
 • محمد زکریا کیایی*، لطف الله موصلی، رفعت محبی فر، رامتین شیشه چی، زهرا قاسمی صفحه 45
  زمینه
  در مراقبت های بهداشتی و درمانی، نیروی انسانی نسبت به سایر عوامل نقش کلیدی دارد. کمیت و کیفیت نیروی انسانی از عوامل تاثیرگذار عمده بر سرعت ارائه ی خدمات، هزینه، دقت و به عبارتی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می آید.
  هدف
  این مطالعه به منظور تعیین توزیع نیروی انسانی در بخش های مختلف بیمارستان های شهر قزوین و مقایسه با استانداردها انجام گرفت.
  روش ها
  این پژوهش از نوع کاربردی و به صورت توصیفی- مقطعی بوده که در سال 1388 انجام یافته است. جامعه پژوهش کلیه بیمارستان های شهر قزوین و پرسنل شاغل در آن ها می باشند. نمونه پژوهش همان جامعه پژوهش بوده و کل بیمارستان های شهر قزوین انتخاب گردیده اند. اطلاعات مربوط به اهداف طرح با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آمار توصیفی، تحلیل شده اند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد از بین 2852 نفر نیروی شاغل در بیمارستان های مورد بررسی 3/53 درصد در بیمارستان (الف)، حدود 8 درصد در بیمارستان (ث)، 17 درصد در بیمارستان (ب)، حدود 12 درصد در بیمارستان (پ) و 10 درصد در بیمارستان (ت) مشغول به فعالیت هستند. نتایج نشان داد بیمارستان (پ) با داشتن 269 نفر (80%) نیروی انسانی زن دارای بیشترین میزان در بین دیگر بیمارستان ها می باشد. بیمارستان (ب) با 249 (52%) نفر پرسنل مرد دارای بیشترین میزان در بین دیگر بیمارستان ها می باشد. بیمارستان (الف) با 128 نفر نیروی دارای تحصیلات زیر دیپلم و بیمارستان (ث) با داشتن 53 نفر به ترتیب بیشترین و کم ترین تعداد نیروی انسانی دارای تحصیلات زیر دیپلم را دارا می باشند. مقایسه تعداد نیروی انسانی کادر پزشکی در بیمارستان های مورد مطالعه نشان می دهد که بیمارستان (ث) دارای بیشترین تعداد و بیمارستان (الف) دارای کم ترین تعداد می باشد. در مقایسه با استاندارد وزارت بهداشت، مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بیشتر کادرهای خود با کمبود نیرو مواجه می باشند ولی بیمارستان (ث) در برخی از واحدها با مازاد نیرو مواجه است.
  نتیجه گیری
  توزیع مناسب منابع انسانی می تواند بهره وری بیمارستان را افزایش داده و به افزایش کیفیت مراقبت که ماموریت اصلی نظام سلامت است کمک کند. متولیان نظام سلامت کشور با استقرار رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی می توانند به هدف تامین، حفظ و توزیع مناسب نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت و بالاخص بیمارستان ها نائل گردند.
  کلیدواژگان: نیروی انسانی، بیمارستان، استاندارد
 • سعید آصف زاده، محمدحسین شیرعلی، زهره داناصفهانی*، شیوا اسماعیلی صفحه 53
  زمینه
  در حال حاضر آموزش جهت توانمندسازی کارکنان در سازمان های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است.
  هدف
  به منظور جلوگیری از افت کیفیت نیروی انسانی شاغل در سازمان ها، دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در سطح بسیار گسترده و با صرف هزینه های نسبتا زیادی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندسازی کارکنان خود نموده است. در این پژوهش کوشش گردیده است تا اثر بخشی این دوره های آموزشی بر عملکرد پرسنل ستادی از دیدگاه کارکنان و مدیران مورد مطالعه قرار گیرد.
  روش ها
  در این تحقیق برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را در چهار گروه آموزش های فناوری اطلاعات، فرهنگی، اداری- مالی و پژوهشی مورد بررسی قرار دادند جامعه ی آماری شامل دو گروه کارکنان و مدیران می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که نمونه ها به روش خوشه ایتصادفی انتخاب گردیدند.
  یافته ها
  به عقیده اکثر کارکنان دوره های آموزشی فناوری اطلاعات تاثیر زیادی بر عملکرد کارکنان به خصوص در بهبود کیفیت کارکنان، افزایش مهارت های شغلی و تخصصی و افزایش اعتماد به نفس آن ها شده است. به نظر مدیران برگزاری، این دوره های آموزشی تاثیر زیادی بر عملکرد کارکنان به ویژه بهبود کیفیت خدمات کارکنان، افزایش تبادل اطلاعات و همکاری در حل مسائل سازمانی و همسو شدن کارکنان با تغییرات تکنولوژیکی شده اما اثربخشی دوره های آموزشی مذکور را بر افزایش قابلیت تصمیم گیری و افزایش رضایت شغلی در حد متوسط ارزیابی نموده اند. اکثریت کارکنان و مدیران معتقدند که اثربخشی دوره های آموزشی فرهنگی بر عملکرد کارکنان در حد متوسط بوده است. به اعتقاد بیشتر کارکنان دوره های آموزشی اداری- مالی تاثیر زیادی بر بهبود کیفیت کارکنان، افزایش مهارت های شغلی و تخصصی، افزایش اعتماد به نفس، افزایش قابلیت تصمیم گیری، افزایش رضایت شغلی و انگیزه کارکنان، قابلیت اجرایی در شغل آنان، افزایش رعایت مقررات سازمانی، افزایش درک مدیریت کارکنان داشته است اما اثربخشی این دوره ها بر افزایش توانایی آنان در ارائه ی روش های جدید برای انجام کار، افزایش تبادل اطلاعات و همکاری در، کاهش نواقص کار و دوباره کاری ها، تقلیل هزینه های عمومی و کاهش نیاز به سیستم های کنترلی و وقت گیر را در حد متوسط ارزیابی کرده اند. مدیران هم معتقد بودند که دوره های آموزشی اداری و مالی تاثیر زیادی برعملکرد کارکنان به خصوص بهبود کیفیت خدمات کارکنان، افزایش مهارت های شغلی و تخصصی، افزایش رعایت مقررات سازمانی و افزایش درک مدیریت توسط کارکنان داشته است. بیشتر کارکنان معتقدند که شرکت در دوره های آموزشی پژوهشی توانسته است تاثیر زیادی بر بهبود کیفیت خدمات، افزایش مهارت های شغلی و تخصصی و شکوفا شدن استعدادهای نهفته آنان داشته است ولی مدیران اثربخشی دوره های آموزشی پژوهشی را بر عملکرد کارکنان در حد متوسط می دانند. در این بررسی بین جنسیت و سطح تحصیلات کارکنان و ارزیابی اثربخشی هر یک از دوره های آموزشی رابطه ی معناداری وجود نداشت(sig>0.05) ولی بین سابقه کار و سن کارکنان با اثربخشی دوره های آموزشی فناوری اطلاعات (sig=0.02) رابطه ی معنا دار وجود دارد و این رابطه مستقیم است.
  نتیجه گیری
  استفاده از رویکرد مشارکتی در تدوین برنامه های آموزشی با تکیه بر شناسنامه آموزشی افراد و نیازسنجی آموزشی از کارکنان و مدیران و تعامل بیشتر واحدهای آموزش با مدیران و کارکنان باعث اثربخشی بیشتر دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان خواهد شد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، عملکرد، آموزش، کارکنان
 • رفعت محبی فر*، عاطفه صادقی، عارفه کاویان پور، رامتین شیشه چی صفحه 65
  زمینه
  عملکرد سازمان پیچیده ای با بخش های متعدد مثل بیمارستان نیاز به دسترسی به اطلاعات دارد. موثرترین شیوه ی جمع آوری، ذخیره سازی، تبادل و ارائه ی مقادیر زیاد اطلاعات به نحوی که نیاز عملی مصرف کنندگان را مرتفع نماید، استفاده از کامپیوتر است. سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی (HIS) موجب برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، عملیاتی و کنترل بیمارستان در عملیات روزمره و هم چنین تسریع و تسهیل در برنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری های مدیریت گردیده است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) مرکز آموزشی و درمانی شهید رجائی قزوین طبق استاندارد ایزو 10/ 9241 انجام گرفته است.
  روش ها
  پژوهش حاضر به صورت توصیفی- مقطعی در سال 1391 به منظور ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی قزوین انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه، 56 نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی این مرکز بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه استاندارد ایزو 10/ 9241 استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق روش های آماری استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t- تست و آزمون ویلکاکسون و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.
  یافته ها
  از جامعه مورد پژوهش 8/ 70 درصد با معیار مناسب بودن برای انجام وظایف، 43/ 82 درصد با معیار خود توصیف کنندگی، 96/ 67 درصد با معیار قابل کنترل بودن، 23/ 79 درصد با معیار سازگاری با انتظارات کاربر، 12/ 72 درصد با معیار تحمل خطا، 581/ 57 درصد با معیار مناسب بودن برای خصوصی سازی، 52/ 75 درصد با معیار مناسب بودن برای آموزش نسبتا موافق بودند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه کاربران در مورد معیارهای قابل کنترل بودن و مناسب بودن برای انجام وظایف در حد بالایی بود و سازگاری سیستم اطلاعات بیمارستانی با انتظارات کاربران، مناسب بودن برای آموزش، خود توصی کنندگی و تحمل خطا نسبتا بالا بود و مناسب بودن برای خصوصی سازی نسبت به سایر معیارها در حد پایین تری قرار داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با توجه به محدودیت های سیستم های فعلی اطلاعات بیمارستانی در ایران، می توان اظهار داشت که معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در حد نسبتا مطلوب پیاده شده است و برای رسیدن به حالت کاملا مطلوب، باید با برگزاری کارگاه های آموزشی برای کاربران سیستم، استفاده از نظرات کاربران در طراحی سیستم، به توسعه سیستم فعلی در جهت استاندارد های جهانی مبادرت ورزید.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، استاندارد، استاندارد ایزو 10، 9241، دانشگاه
 • صلاح الدین اسدی* صفحه 72
  زمینه
  سلامت، محور و سنگ بنای توسعه پایدار است. دستیابی به عدالت در سلامت، حیاتی ترین نیاز هر جامعه است. در این راستا یکی از اصلاحات اخیر در نظام سلامت کشور اجرای طرح بیمه روستایی با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
  هدف
  هدف از این مطالعه ارزیابی و تبیین برنامه پزشک خانواده بر اساس مدل (SWOT) در کشور ایران می باشد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مروری با استفاده از منابع فارسی (SID، Google) و انگلیسی (Pub Med، Science Direct) و مجلات معتبر داخلی در این زمینه انجام شده است.
  یافته ها
  برنامه پزشک خانواده از ابتدای سال 1384 علی رغم ناهموار بودن مسیر و داشتن فراز و فرودهای بسیار، با تلاش دست اندرکاران وزارتخانه های مجری برنامه تاکنون ادامه داشته است. ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع تاکید دارد. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته بیان گر آن است که اگر سطح بندی خدمات با نظام ارجاع سازماندهی گردد، می توان80 تا 90 درصد از نیازهای سلامت را در سطح اول خدمات تامین نمود. مهم ترین نقطه قوت این طرح در اختیار داشتن زیر ساخت آماده به خدمت دولتی و تعهدات سازمانی و مهم-ترین نقطه ضعف، شکاف اطلاعاتی میان ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات می باشد. مهم ترین فرصت تاکید مقام معظم رهبری و تعهد و عزم ملی بر انجام آن در دولت و مجلس و در نهایت مهم ترین تهدید عدم همکاری بین بخشی مناسب می باشد.
  نتیجه گیری
  جمهوری اسلامی ایران از یک سو با برخورداری از ارزش های اسلامی و پشتوانه فرهنگی غنی و از سوی دیگر با اعتماد به تجارب ارزشمند بین-المللی، گام های مهمی در جهت عملی ساختن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع برداشته است. از جمله این گام ها: موفقیت آمیز بودن اجرای طرح به صورت پایلوتی در بعضی استان ها، افزایش اشتغال برای پزشکان و گروه های پیراپزشکی، عدالت، رضایت اجتماعی و... می باشد.
  کلیدواژگان: طرح پزشک خانواده، مدل SWOT، ایران
|
 • F.Arbabikalati, T.Nosratzehi*, M.Kianpoor, S.Kahrazehi Page 3
  Background
  There are different methods for evaluation of effective factor on learning. One of these methods, which have been applied in large universities of the world, is asking view of students who have experience full parts of teaching process during the course.
  Objective
  The aim of this study is evaluation of viewpoint of Zahedan’s dental students about factors affecting theoretical learning.
  Methods
  86 students were enrolled from the dental school with census method in 201. Their viewpoints about factors affecting in learning were collected using questionnaires, containing questions about classrooms condition, educational facilities, training facilities, interpersonal communication and personal factors. The collected data was presented with descriptive statistics, and analysis of the related factors.
  Findings
  In this study, 58 (67.4%) of unbroken students and 28 (32.6%) discontinuous students participated. In studentsviewpoints, interpersonal communication, personal factors, and educational facilities are the most influential factors in learning process of theoretical lessons. Gender, years of education and educational status had no significant relationship with standpoints of students.
  Conclusion
  In students’ viewpoints, interpersonal communication, including the presence of a counselor, sympathetic relationship between the authorities, good interaction between lecturers and students is crucial for effective learning process.
  Keywords: Academic achievement, students, education
 • R.Sarchami*, S.Asefzadeh, N.Ghorchian, M.Rahgozar Page 9
  Background
  Educational administration is aimed to facilitate and protect the education and learning. Appropriate response to the threats and opportunities of the present era necessitates the educational administrators to be competent enough in this regard.
  Objective
  This qualitative study was conducted to find out the opinions of faculties about the needed competencies of medical education administrators in 2009-2010.
  Methods
  In-depth interviews with 10 faculty members and three focus group discussions with 6 faculties in each session held.
  Findings
  Proposed ideas were sorted into 20 categories and 110 competencies as knowledge and information management, leadership, budgeting and fiscal management, innovation and entrepreneurship, human resource management, quality management, educational planning, international relations, students services, educational administration in health fields, social and public relations, virtual education, knowledge about laws and regulations, change and crises management, cultural affairs, physical resources, personal traits, educational administration in clinical settings, medical ethics, and political issues.
  Conclusion
  University administration necessitates competencies to ensure proper conduct of the scientific and executive affairs. Therefore, adoption and evaluation of educational administrators must be in accordance to those competencies.
  Keywords: Educational Administration, Medical Education, University, Faculty Member
 • Z. Tagharrobi*, E. Fakharian, F. Mirhoseini, Sa. Rasoulinejad, H. Akbari, H. Ameli Page 17
  Background
  failure to earn minimum grade in each lesson and semester, and increasing of education duration is an important concern in educational systems.
  Objective
  Recognition of the causes of academic failure is necessary; so this study was performed to determine the status and related factors of course retaking, probation and graduation delay in alumni of Kashan health Faculty.
  Methods
  During thirteen years, all of health majors alumni in Kashan Health Faculty (n= 1455) were selected through census in this cross-sectional study. Data, including demographic data, educationduration, course retaking was gatheredby a questionnaire, and probation status. frequency of course retaking, probation and graduation delay were calculated; chi-square, fisher exact test, logistic regression, crude and adjusted odds ratio were used for analyzing the status of probable risk factors.
  Findings
  frequency of probation, delay in graduating and course retaking were %4.5, 13.3 and %24.4 respectively. Theutmost probation frequency was related to second and then first semester. Low averagescore high school grade, lack of private education, being married, transfer from other universities, not being native, thefield of study and admittance quotas were identified as the major related factors of educational drop-out.
  Conclusion
  Demographic variables, educational background and admittance criteria are the related factors of educational drop-out. Therefore, with regard to their role, it is necessary to revise the accepting strategies and to identify at risk students and support them.
  Keywords: educational drop, out, probation, course retaking, graduation delay
 • F.Hosseinkhani*, M. Javadi, M. Mortazavi Page 30
  Background
  Nowadays, satisfaction is a significant concept in the majority of organizations. Managing the traditional registration system of students is time consuming process for both students and administrative staff inside universities that include preparing and assessing the required documents on the day of registration. Therefore, facilitating the mentioned tasks not only may lead to increasing student's satisfaction but also may greatly improve the speed of educational tasks.
  Objective
  The aim of the current research is to determine satisfaction rate of the newlyarrived students regardingonline registration system at Qazvin University of Medical Sciences in the academic year 2013-2014.
  Methods
  The descriptive epidemiologic method was used for the present study with data collection method using a questionnaire in 2013. The questionnaires were distributed among 500 newly arrived students, and 366 questionnaires (73.2%) were collected. Data analysis was performed with SPSS software version 13.
  Findings
  In this study, 275 female (75.1%) and 91 male (24.9%) were participated. The satisfaction rate was very high in of 65 participants (17.8%), high in 116 participants (35.5%), moderate in 130 participants (35.5%), low in 13 participants (3.5%), and very low in 42 participants (11.5%). The results demonstrated that as the rate of student's satisfaction rises in various fields of study and academic levels, they may develop and improve further in the academic processes.
  Conclusion
  Based on the results, majority of the students have good satisfaction from the online registration. Moreover, they have suggested some points for enhancement of the process including change in the information announcement method, improvement in presenting the required announcement, and instructions plus adding some pictorial guidelines and finally sending some clear and accurate notes for students with shortage in their documents. In fact, by applying the mentioned solutions the online registration process will be facilitated and accelerated.
  Keywords: Online registration, satisfaction, freshman students
 • M.Mardani*, S.Rezapour, F. Ebrahimzade, P.Ahmadi, P. Rezapour Page 38
  Background
  The teacher’s evaluation is a common method to determine the educational situation of faculty members of most universities. Teacher’s evaluation system can reveal the strengths and weaknesses of the teacher’s educational status and provides the possibility for improvement of the quality of the teaching, and the educational improvement of students. It is believed that the quality of teaching through the basic science courses is one of the important causes affecting exam scores, not only in the semester’s exams, but also in the comprehensive basic science exams of students.
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the correlation between basic sciences teacher’s assessments and student’s scores of comprehensive basic science exam.
  Methods
  This research was a descriptive- correlation study in which all the basic science’s teachers and medical students of Lorestan University of medical sciences that had passed their comprehensive basic science exam participated. The mean and SD of student’s scores for their comprehensive basic science exam and also the means score of teacher's assessments were determined. Then the standard score for each course was calculated. For this reason, university’s mean score of each course was subtracted from the country’s mean score of each course. Then, the result was divided by the standard deviation of each course. Also to determine the rank position of each course of university in the national scores, the university's rank divided by 100 was calculated. Then, the rank position of each course was divided by the number of the universities participating in the exam and multiplied by 100. The correlation between the teacher's score and student's scores in overall, and in each course was calculated with the spearman test.
  Findings
  The trend of mean score of each course through 5 years of the study was not constant. The qualitative scores analysis, i.e. very good, good, median, weak, very weak had also the same trend. Moreover, the Spearman test indicated that there is no correlation between medical students’s score of comprehensive basic science exam and the total score, and score of teachers of the individual courses.
  Conclusion
  According to the results of the present study, the situation of the medical student’s score of comprehensive basic science exam could be affected by some factors other than their teacher's evaluation scores.
  Keywords: Comprehensive basic science exam, Teacher's evaluation scores, Medicine
 • M.Z.Kiaei*, L.Mouseli, R.Mohebbifar, R.Shishechi, Z.Ghasemi Page 45
  Background
  In health care system, human resource has a key role in comparison to other factors. The quantity and quality of workforce is affecting the rapidity, cost, accuracy, and quality of health care services.
  Objective
  This study was aimed to determine the distribution of workforce in various sectors of Qazvin hospitals in comparison to standards.
  Methods
  This is an applied cross sectional study, which was performed in 2009. Researchcommunity was all of Qazvin hospitals and their staffs. The sample research was the exact research community and all of the hospitals were selected. Information about the project objectives have been analyzed using SPSS software and descriptive statistical tests.
  Findings
  The results show that among 2,852 employees in hospitals, 53.3% were working hospital (A), about 8% in hospital (C), 17% in hospital (B), about 12% in hospital (P), and 10% in hospital (T). The results indicated that the hospital (P) had the highest rates of female workforce among other hospitals, with 269 workers (80%). Hospital (B) had the highest rate of male workers among otherhospital, with 249 (52%) male workforce. Hospital (A), with 128 employees under diploma and hospital (C), with 53 have the highest and lowest manpower under high school diploma, respectively. With regard to the medical staff, hospital (C) had the highest number of staff, and hospital (A) had the lowest. Compared to the Ministry of Health and Medical Sciences’ standards, Qazvin teaching hospitals are faced with worker shortages in most fields. Only, hospital (C) has surplus of manpower.
  Conclusion
  A proper distribution of human resources can increase productivity of the work and enhance quality of hospital care, which it is primary mission of health care system. Administrative of the health care system can attain, provide, maintain and distribute appropriate staff allotment requirements within the health sector using strategic human resource management approach, especially in hospitals.
  Keywords: Human resources, Hospital, Standard
 • S. Asefzade, Mh. Shirali, Z. Dansfahani*, Sh. Esmaeeli Page 53
  Background
  At present, training for staff empowerment in various organizations has earned special importance, because of recent developments in science and technology.
  Objective
  In order to avoid decreased quality of the staff working in the organization, Qazvin University of medical sciences widely hold training courses to empower its employees with relatively high cost.
  Methods
  The present researcher considered educational programs of Qazvin Medical Science University in four groups in this research, as follow information technology courses, cultural courses, official and monetary courses and research courses. Then, based on descriptive methodology and considering Persian and English related articles, a questionnaire was designed with 40 questions and was distributed among the studied persons. The questionnaire was designed to evaluate 19 important variables which had been suggested in theoretical literature or ideas of the experts. By using cluster sampling method, staff employees sample groups were chosen from managers and personnel of 7vice-presidencies. SPSS Software and its common techniques were used for data analysis which executed in two levels of descriptive and inferential statistics.
  Findings
  The research results showed that information technology classes had great effect on employees’ performance, but effectiveness of cultural courses on their performance as medium. Official and monetary courses had also great effect on improving employees quality, increasing occupational and professional skills, self-confidence, decision making ability, occupational satisfaction and motivation, and their management expertise; but its effect on increasing employees decision making ability and increasing their ability in presenting new ideas for their job, reducing job errors and increasing information exchange and cooperation was medium. Research courses had great effect on improving service qualities, increasing occupational and professional skills and discovering hidden talents, but its effect in other variables was medium. Research results showed that managers consider of information technology and official and monetary courses on their employee’s performance more effective, when compared to their personnel. While, employees considers research instruction courses more effective, when compared with their managers. From points of view both groups, cultural instruction courses didn’t have great effect on employees’ performance. In this research, it was determined that there is not meaningful relationship between employee’s gender and level of education in each teaching course; but there is meaningful relationship between years of occupation andemployees age with information technology courses.
  Conclusion
  Using participating approach in compiling educational programs and employees, and considering mangers ideas in policy making for educational programming has great effect on effectiveness of educational courses to increase employees’ performance.
  Keywords: Making capable, effectiveness, education, employees
 • R.Mohebbifar*, A.Sadeghei, A.Kavianpour, R.Shishechi Page 65
  B>
  Background
  Easy access to information is a requisite for proper functioning of a complicated organization such as hospital. The most effective way of collecting, storing, communicating and offering a lot of information in a way that satisfies users’ needs, is using a computer. Hospital Information comprehensive System (HIS) supplies informational and operational needs and provides the necessities for controlling hospitals in daily activities. It also yields speeding and facilitating of planning, budgeting and decision making in management.
  Objective
  The present study was aimed to evaluate Hospital Information Systems (HIS) of “Shahid Rajaie” educational and clinical center, Qazvin based on ISO Standard 9241/10.
  Methods
  The present descriptive- sectional research was performed in Qazvin in 1391 to examine Hospital Information Systems (HIS) of “Shahid Rajaie” educational and clinical center. The subjects were 56 users of HIS in that center. To gather information, the questionnaire of ISO Standard 9241/10 was used. After conduction of the study, data analysis was done based on inferential statistic methods such as Pearson correlation coefficient, t- test and Wilcox on signed- rank test, using SPSS software.
  Findings
  The results of data analysis showed that the subjects agreed with suitability criterion of the HIS for the task performance (%70/8 of subjects), self-descriptiveness criterion (%82/43 of the subjects), controllability criterion (%67/96 of the subjects), conformity with users’ expectations criterion (%79/23 of the subjects), error tolerant criterion (%72/12 of the subjects), suitability for individualization criterion(%57/81 of the subjects), and suitability for learning criterion (%75/52 of the subjects). The findings demonstrated that users’ view about the controllability criteria and task criteria was high. Their view about compatibility of HIS with the users’ expectations, suitability for learning, self-descriptiveness and error tolerant was fairly high, and about individualization criterion was low, comparing with the other criteria.
  Conclusion
  Regarding the findings of this study and the limitations of the present Hospital Information Systems (HIS) in Iran, we can state that HIS criteria has been carried out in a relatively desirable level. Reaching to the most ideal level, we should attempt to hold instructional workshops for system users and apply their ideas about system planning to develop the present system going with the global standards.
  Keywords: Hospital Information System, Standard, ISO Standard 9241, 10, University
 • S.Asadi* Page 72
  Background
  Health is the axis and the cornerstone sustainable development. The achievement of equity in health is the most vital need of every society. In this context, one of the recent reforms in the Iranian health care system is rural insurance program which comprises family physician's referral.
  Objective
  The aim of this study was to assess and explain the family physician program model (SWOT) in Iran.
  Methods
  This study reviewed the related literature using Persian literature resources (SID, Google) and English (Pub Med, Science Direct) and domestic journals in this field.
  Findings
  From the beginning of family physician program in 1384, it has continued with the efforts of ministry of health, despite ups and downs and having a very rugged path. Article 91 of Fourth National Economic Social and Cultural development has focused on establishment of health insurance services, and emphasized to the family physician and its related referral system. The results of studies indicate that the referral system can comprise 80% -90% of the health needs at the first level. The main strengths of this program are possession of the infrastructure and organizational commitment, at the same time it has an important weakness, information gap between users and providers of the services. The most important opportunity for the program is the supreme leader and national commitment and Parliament, and the main threat is inappropriate intersectional collaboration.
  Conclusion
  The Islamic Republic of Iran Islamic values and rich cultural background as well as confidence and valuable international experience are important steps that should be taken to implement the program, a family physician and referral system. These steps include the successful implementation of a pilot project in few provinces, employment for doctors and para- medical groups, social justice and satisfaction, etc.
  Keywords: Family physician program model, SWOT, Iran