فهرست مطالب

پژوهش در آموزش علوم پزشکی - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)

مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی
سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/05/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیوا علیزاده، آسیه نمازی، سبحانه کوچک زاده طالمی صفحات 1-9
  مقدمه
  عزت نفس یک عامل روانشناختی مهم و اثرگذار بر سلامت و کیفیت زندگی افراد به شمار می رود. از سوی دیگرکاربرد هیجان ها در تعلیم و تربیت و برنامه های یادگیری اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سه مولفه عزت نفس، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی با یکدیگر بر روی دانشجویان مامایی انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی کلیه دانشجویان مامایی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی رشت نیمسال دوم 92-1391 انجام شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ایی در سه قسمت: مشخصات فردی، پرسشنامه هوش هیجانی Shring و عزت نفس Smith Cooper بود. داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره عزت نفس و هوش هیجانی دانشجویان به ترتیب 45/4 ± 49/32 و 29/14 ± 53/50 بود. 8/92 درصد افراد دارای سطح عزت نفس بالا بودند. بین میانگین عزت نفس دانشجویان و هوش هیجانی با میانگین معدل آنان ارتباط آماری معنی دار وجود نداشت. همچنین بین میانگین نمره هوش هیجانی با سطح عزت نفس در دانشجویان نیز اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد (05/0< p).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه یافته ها بیانگر هوش هیجانی متوسط در دانشجویان بود. و از آنجایی که افراد با هوش هیجانی بالا می توانند موازنه منطقی میان عواطف و عقل به وجود آورند و همزمان دارای عزت نفس قوی باشند. لذا توصیه می گردد تا جزوات یا کارگاه های آموزشی در راستای ارتقاء هوش هیجانی دانشجویان در دانشگاه برگزار گردد.
  کلیدواژگان: دانشجو، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، هوش هیجانی
 • فاطمه حسینی دولت آبادی، عباس صادقی، سجاد سعادت، هانیه خدایاری صفحات 10-17
  مقدمه
  راهبردهای مقابله ای به تلاش های شناختی و رفتاری جهت پیشگیری، مدیریت و کاهش استرس اشاره دارند که افراد در موقعیت های استرس زا از آن ها استفاده می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خودشکوفایی با راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دانشگاه گیلان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی است که در سال تحصیلی 93-1392 در دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند. نمونه ای به حجم200 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودشکوفایی جونز و کراندال، خود کارآمدی عمومی شوارزر و جروسلم و فرم کوتاه شده مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و از طریق نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که راهبردهای مقابله ای مسئله محور با خودکارآمدی (42/0= r) و خودشکوفایی (35/0= r) در سطح معناداری 0 1 / 0 > P همبستگی مثبت و معنادار دارند. در مقابل راهبردهای مقابله ای هیجان محور با خودکارآمدی (21/0 - = r) و خودشکوفایی (28/0- = r) در سطح معناداری 0 1 / 0 > P همبستگی منفی و معنادار دارند. بین راهبردهای مقابله ای اجتنابی با خودکارآمدی (09/0 = r) و خودشکوفایی (07/0 = r) ارتباط معناداری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که متغیرهای خودکارآمدی ادراک شده و خودشکوفایی در پیش بینی راهبردهای مقابله ای در دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخودار است.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، خودشکوفایی، راهبردهای مقابله ای، دانشجویان
 • مهرناز احمدی، عباس علامی صفحات 18-27
  مقدمه
  سبک های یادگیری روش هایی هستند که فراگیر در فرآیند یادگیری از آن بهره می گیرد تا اطلاعات و تجربیات تازه را در ذهن خود سازمان دهی کند. این مطالعه با هدف مقایسه سبک های یادگیری بهورزان با استفاده از دو پرسشنامه وارک و کلب و بررسی ارتباط آن ها با پیشرفت تحصیلی در سال 1392 انجام گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، 169 نفر از بهورزان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به روش سرشماری انتخاب شده و با پاسخ به پرسش نامه های استاندارد وارک و کلب مورد بررسی قرار گرفتند. معدل کل دروس و آخرین معدل قبل از شروع دوره بهورزی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار تحلیلی شامل آزمون 2 χ، همبستگی Pearson و ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس پرسشنامه استاندارد شده کلب و وارک به ترتیب، اکثریت بهورزان در هر دو جنس دارای سبک واگرا و سبک خواندنی- نوشتنی بودند. بین جنسیت، سن، سابقه کاری و پیشرفت تحصیلی بهورزان با نوع سبک های یادگیری وارک و کلب بهورزان رابطه معنی دار آماری وجود نداشت. بین نوع سبک های یادگیری منتج از دو پرسشنامه رابطه معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  ارزیابی سبک یادگیری به روش کلب و وارک نتایج یکسانی بدست نمی دهد و احتمالا استفاده از دو شیوه، نتایج دقیق تری در مورد ویژگی های یادگیری فراگیران فراهم می آورد. اکثریت بهورزان در هر دو جنس دارای سبک های یادگیری واگرا و خواندنی- نوشتنی بوده و از سبک دیداری در دوره نیمه حضوری کمتر استفاده می نمودند.
  کلیدواژگان: یادگیری، وارک، کلب، کارکنان بهداشتی، پیشرفت تحصیلی
 • فیروز نصیرزاده، آبتین حیدرزاده، ماندانا شیرازی، ربیع الله فرمانبر، آرزو منفرد صفحات 28-38
  مقدمه
  آموزش و یادگیری، همواره به عنوان یک فرایند دو جانبه مطرح بوده است و سبک های یادگیری، که عادات پردازش اطلاعات دریافتی افراد می باشد، یکی از عوامل موثر در یادگیری است. توجه اساتید و برنامه ریزان در سطوح مختلف آموزش به سبک های یادگیری، موجب تسهیل فرایندهای آموزش و یادگیری خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین سبک های یادگیری دانشجویان علوم پزشکی گیلان در رشته های مختلف تحصیلی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی - مقطعی، بر روی 407 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشته های مختلف تحصیلی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سیاهه سبک یادگیری کلب استفاده شد، که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف تائید شده بود. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار Stata و بهرمندی از آمار توصیفی و آمار تحلیلی (آزمون مجذور کای و آنالیز واریانس یکطرفه)، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین سنی دانشجویان 62/3 ± 71/22 سال بود. سبک یادگیری اکثر دانشجویان همگرا (4/50 درصد)، و بعد از آن به ترتیب جذب کننده (9/19 درصد)، انطباق یابنده (4/19 درصد) و واگرا (3/10 درصد) بود. سبک یادگیری همگرا در دانشجویان پزشکی بطور معنی داری بیشتر از سایر رشته ها بود، همچنین بین سبک های یادگیری دانشجویان با مقطع تحصیلی آنان ارتباط معنی داری وجود نداشت (06/ 0 < P).
  نتیجه گیری
  از آنجایی که سبک یادگیری دانشجویان با توجه به شرایط و دوره های مختلف تحصیلی می تواند متغیر باشد، لذا توجه بیشتر به این مسئله و ایجاد تغییر در روش های آموزش و تدریس این دانشجویان براساس سبک یادگیری آنان می تواند در بهبود هر چه بیشتر یادگیری فراگیران موثر باشد.
  کلیدواژگان: سبک یادگیری، دانشجویان، آموزش
 • علیرضا رضا قلعه ای، مریم شهودی صفحات 39-48
  مقدمه
  مفهوم حاکمیت بالینی به منزله ایجاد رویکردی نوین در استقرار سیستم بهبود کیفیت در نظام مدیریت سلامت مطرح شده است که شناخت عوامل تاثیرگذار بر آن به منظور اجرای اثربخش آن، ضروری است. در همین راستا، هوش فرهنگی که به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط با آن معرفی شده به توانایی برخورد با مردم فرهنگ های مختلف اشاره می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط بین هوش فرهنگی و حاکمیت بالینی در بین پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی 137 نفراز پرستاران دو بیمارستان دولتی شهر با استناد به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش دو پرسشنامه استاندارد حاکمیت بالینی (Mikamali et al، 2013) و هوش فرهنگی (Lugo، 2007) بودند که روایی و پایایی آنها بررسی و تایید گردید. در نهایت داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار آماری LISREL تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از این بود که رابطه معنی داری بین هوش فرهنگی و حاکمیت بالینی پرستاران با ضریب استاندارد (66/0)، مقدار t (92/5) و با سطح معنی داری (01/0) وجود دارد. همچنین بین متغیرهای دموگرافیک از قبیل جنسیت، سن، سابقه کار و وضعیت تاهل با هوش فرهنگی و حاکمیت بالینی رابطه معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه هوش فرهنگی به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر حاکمیت بالینی محسوب می گردد؛ بنابراین، انتظار می رود نظام مدیریت سلامت با توجه به هوش فرهنگی، گام هایی استوار برای استقرار و اثربخشی حاکمیت بالینی بردارد. چراکه، یافته های پژوهش بیانگر آن بود که پرستاران دارای هوش فرهنگی بالا در اثربخشی هر چه بیشتر فرایند حاکمیت بالینی نقش ارزنده ای را ایفا خواهند نمود.
  کلیدواژگان: فرهنگ، حاکمیت بالینی، پرستاران
 • معصومه جعفری اصل، مینو میترا چهرزاد، سیده زهرا شفیع پور، عاطفه قنبری صفحات 49-57
  مقدمه
  ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی، از جمله گام های اساسی ارتقا کیفیت محسوب شده و به کارگیری نظرات دانشجویان به عنوان مشتریان فرآیند آموزش می تواند به ارتقاء کیفیت آموزش کمک کند. مدل سروکوال مدل سنجش کیفیت از دیدگاه گیرندگان خدمات است که با مقایسه انتظارات و ادراکات دانشجویان از خدمات ارائه شده به تعیین شکاف خدمات و سنجش کیفیت خدمات می پردازد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت خدمات آموزش ی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی رشت بر اساس مدل سروکوال انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی، 336 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی رشت به روش سرشماری نمونه گیری شدند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه سنجش کیفیت آموزش براساس مدل تحلیل شکاف SERVQUAL بود. این ابزار به مقا یسه ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت آموزش در 5 بعد (قابلیت اطمینان خدمات، پاسخ گویی، اعتماد و تضمین، همدلی و بعد فیزیکی و ملموس) می پردازد. روایی آن به طریق روایی محتوی و پایایی ان از طریق آلفای کرونباخ 95/0و آزمون مجدد (57/0) تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، بین ادراکات و انتظارات دانشجویان ازکیفیت خدمات آموزشی در هر پنج بعد خدمات، شکاف منفی وجود دارد. بطوری که بیشترین میزان شکاف مربوط به بعد پاسخگویی (95/5 ± 53/2-) و کمترین میزان شکاف مربوط به بعد اعتماد و تضمین (62/5 ± 29/0-) بود.
  نتیجه گیری
  انتظارات دانشجویان در مورد کیفیت آموزش فراتر از ادراکات آن ها بود و کیفیت آموزش های ارائه شده از دیدگاه دانشجویان براساس مدل سروکوال نامناسب عنوان شد. در راستای بهبود کیفیت آموزش، کلیه ابعاد به ویژه بعد پاسخگویی به دانشجویان باید در الویت برنامه ریزی ها قرارگیرد.
  کلیدواژگان: سنجش آموزش، آموزش، دانشجویان پرستاری
 • حسین کریمی مونقی، حمیده یزدی مقدم * صفحات 58-70
  مقدمه

  الگومداری، جوهره فرآیند تدریس و یک نوع روش تدریس موثر در آموزش پزشکی به ویژه در پرستاری است. الگومداری و منتورینگ در «یاددهی» و «یادگیری» نقش کلیدی دارد. لذا بکارگیری شیوه های جدید آموزش جهت دستیابی به حداکثر دانش و کارآیی در رشته های علوم پزشکی امری ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف مروری بر الگومداری و منتورینگ (مربی گری) در پرستاری و به وی‍ژه کاربرد آن در آموزش پرستاری انجام شده است.

  روش ها

  اطلاعات این مطالعه مروری با استفاده از مرور و خلاصه سازی مقالات و کتب مرتبط و از طریق جستجوی هدفمند کتابخانه ای و منابع الکترونیکی در پایگاه های، ScienceDirect، PubMed Google Scholar SID، IranMedex، Magiran با کلیدواژه های الگومداری، الگومحوری، منتور، منتورینگ و آموزش پرستاری به فارسی و انگلیسی، جداگانه و ترکیبی انجام شد. مقالات از سال 1990 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفتند. که در ابتدا تعداد مقالات حدود 80 بود که بعد از بررسی مقالات حدود 50 مقاله مرتبط با پژوهش حاضر، مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در این مطالعه مروری، زوایا، ویژگی ها، تفاوت و ابعاد مختلف دو برنامه آموزشی منتورینگ و الگومداری بیان گردید و اهمیت آن از جنبه های آموزش، بالین، دانش با تاکید بر حرفه پرستاری از دید مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات مختلف الگومداری را از راه های موفقیت در یادگیری مشکل مدار معرفی می کنند. الگومداری علاوه بر تاثیر در آموزش نظری، در بالین هم به کار گرفته می شود. الگومدار در آموزش از ارتقای حرفه ای دانشجویان حمایت کرده و یک استراتژی مورد قبول برای انتقال نگرش ها و رفتارهای حرفه ای از مربی پرستاری به دانشجویان است. در مقابل منتورینگ یک فرایند فعال تر و در موقعیت های آموزش بالینی، بسیاری از اعضای هیات علمی مسئولیتی فعال، به عنوان منتور را بر عهده دارند.

  نتیجه گیری

  در پرستاری منتورینگ فرایندی است که شکاف بین آموزش و دنیای واقعی کار را پر می کند. الگومداری نیز یک استراتژی یادگیری سنجیده و قابل تامل است. هر دوی این برنامه ها نقش با ارزشی را در پرستاری ایفا می کنند و باعث ایجاد رضایت شغلی می گردند. لذا آگاهی از این رویکردهای آموزشی و عواملی که بر آن اثر می گذارد، برای طراحان آموزشی و مدرسان اهمیت زیادی دارد.

  کلیدواژگان: الگومدار، ایفای نقش، منتورینگ، آموزش پرستاری
 • نرگس علیزاده، شیوا باقری مسنن، عباس در جانی*، حسین عبدی صفحات 71-76
  مقدمه

  از آنجایی که هدف آموزش بالینی فراهم آوردن فرصت هایی است تا دانشجویان بتوانند اطلاعات نظری را با واقعیات عملی پیوند بزنند، ارتقای کیفیت آن، می تواند موجب تربیت دانشجویان با کفایت در حیطه های مختلف بالینی گردد. این پژوهش برای بررسی دیدگاه کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی از بخش پوست بیمارستان رازی رشت انجام شد.

  روش ها

  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که در آن 198 نفراز کارآموزان و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال های 1391-1389 شر کت داشتند. پس از توضیح اهداف مطالعه به کلیه دانشجویان پزشکی بخش پوست، در پایان دوره پرسشنامه ای که بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت در مورد کیفیت آموزشی بخش تنظیم گردیده بود توزیع شد. این پرسشنامه مشتمل بر اثربخشی کلاس های نظری با توجه به سرفصل های آموزشی و کیفیت پاسخ گویی اساتید و دستیاران به نیازهای آموزشی و تناسب امتحان پایان دوره با محتوای آموزشی و نیز امکانات بخش بود. روایی آن به طریق روایی محتوی و پایایی ان از طریق آلفای کرونباخ 85/0 تایید گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های t–test و آنالیز واریانس و از طریق نرم افزارآماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  از مجموع 198 پرسشنامه 189 مورد شامل40 کارورز و 149 کارآموز قابل ارزیابی بودند. به طور کلی میانگین تمامی پاسخ ها به سوالات بالاتر از 3 بر اساس مقیاس لیکرت ارزیابی شدند. میانگین پاسخ به سوالات مربوط به کیفیت آموزش 31/3 و میانگین سنجش شرایط آموزشی 47/3 بود. میانگین پاسخ دانشجویان به مدت زمان حضور در بخش بین دوگروه کارآموز و کارورز اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (001/0 p =).

  نتیجه گیری

  در مجموع از دیدگاه کارآموزان و کارورزان کیفیت آموزشی بخش پوست بیمارستان رازی مطلوب (بالاتر از 3) و مدت زمان دوره آموزشی کارورزان در سال های 1391- 1389 کوتاه ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: نیازهای آموزشی، وضعیت آموزشی، دانشجویان پزشکی، بخش پوست
|
 • Sh Alizadeh, A. Namazi, S. Kochakzadeh Talami Pages 1-9
  Introduction
  Self-esteem is considered as a major psychological and effective in health and quality of life. On the other hand، the use of emotion in education and social learning programs is inevitable. This study was conducted to investigate the relationship between the three components of self-esteem، emotional intelligence and academic achievement together on midwifery students.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on all midwifery students who are studying at Islamic Azad University of Rasht in the second semester of academic year 2012-2013. The information was gathered through questionnaire which has three parts: personal information، Shring emotional intelligence Questionnaire and Cooper smith Self-Esteem Inventory. The data was analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics.
  Result
  In this study، the mean score of self-esteem and emotional intelligence among students was 32. 49±4. 45 and 50. 53 ± 14. 29، respectively. 92. 8% of the subjects had high levels of self-esteem. There was not significant relationship between self-esteem level، score of emotional intelligence and score of academic achievement. Also، there was not significant relationship between self-esteem level and score of emotional intelligence among midwifery students.
  Conclusion
  Considering the findings maenad moderate emotional intelligence in students. And since people with high emotional intelligence can reasonably balance between emotion and intellect to create a strong self-esteem at the same time so it is recommended to lectures or workshops will be held to promote emotional intelligence in college students
  Keywords: Student, Educational achievement, self, esteem, emotional intelligence
 • F. Hosseini Dowlatabadi, A. Sadeghi, S. Saadat, H. Khodayari Pages 10-17
  Introduction
  Coping strategies consider as cognitive and behavioral attempts، people use in stressful situation to prevent، manage، and reduce stress. The aim of this study was to examine the relationship between self- efficacy، self- actualization and coping strategies among students at University of Guilan.
  Methods
  This is a descriptive-analytic and correlational research. To do this study، 200 students were selected from Humanities Faculty University of Guilan through a cluster random sampling method in the 2013-2014. To collect data، Jones and Crandall Self-Actualization Questionnaires، Schwartz and Jerusalem Self-efficacy Questionnaire and short form of Coping Inventory for Stressful Situations، that have acceptable reliability and validity were used. Data were analyzed by Pearson correlation test and regression through SPSS software.
  Results
  Research findings suggested that there were significant positive relationship (P<0. 01) between self- efficacy (r= 0. 42)، self- actualization (r= 0. 35) and problem-oriented coping strategy. There were significant negative relationship (P<0. 01) between self- efficacy (r= -0. 21)، self- actualization (r= -0. 28) and emotion-oriented coping strategy. Also no significant relationship between avoidance- oriented coping strategy and self- efficacy (r= 0. 09)، self- actualization (r= 0. 07) were found.
  Conclusion
  The results of present study support the importance of self-efficacy beliefs and self- actualization in problem-focused coping strategies among students.
  Keywords: self, efficacy, self, actualization, coping strategies, students
 • M. Ahmadi, A. Allami Pages 18-27
  Introduction
  Learning styles are approaches in learning process that they were used to organize information and new experiences in learners’ mind. This study compared the learning styles of health workers using two different questionnaires and assess their relationship with academic achievement in 2013.
  Methods
  In this cross - sectional study، 169 health workers that were selected by census method and answered to standard questionnaires Vark and Kolb were paticipated. Overall GPA and final GPA courses before starting specific courses (Behvarzi) were considered as indicators of academic achievement. For analysing data، descriptive and analytic statistics including 𝒳 2 test، pearson correlation and ANOVA were used. p < 0. 05 was considered as statistically significant.
  Results
  According to Kolb and Vark questionnaire respectively، the majority of health workers of both sexes use divergent and read – write style. Between gender، age، work experience and achievement were no significant relationship with Vark and Kolb''s learning styles. No significant relationships between two learning styles methods were found.
  Conclusion
  Assessing Vark and Kolb''s learning styles don’t have the same results، maybe using two styles provide more preicse reults on learning characteristics of learners. Majority of health workers (both sexes) use diverging and reading - writing learning styles and visual learning style were used less frequently.
  Keywords: Learning, Vark, Kolb, Health Personnel, educational achievenment
 • F. Nasirzadeh, A. Heidarzadeh, M. Shirazi, R. Farmanbar, A. Monfared Pages 28-38
  Introduction
  Education and learning has always been a two-sides process and learning styles as habits of processing persons’ received information، are effective factors in learning. Teachers and education planners attention at different levels to learning styles will lead to facilitate education and learning process. This study aimed to determine the relationship between learning styles of medical students in Guilan University of Medical Sciences at various levels of academic achievement.
  Methods
  This is a descriptive- cross sectional study. The study population consisted students of Guilan University of Medical Sciences in different fields. Random stratified sampling was conducted in 407 students، and demographic information questionnaire and the Kolb learning style inventory were used in order to collect information that their reliability and validity had already been approved. After collecting data، they were analyzed using Stata software and descriptive and analytic statistics (chi-square test and ANOVA).
  Results
  The study findings showed that the average age of students was 22. 71±3. 62 years. Learning style of most students is converged (50. 4%)، and then the assimilator (19. 9%)، accommodator (19. 4%) and divergent (10. 3%) respectivety. Converging learning style in medical students was significantly higher than in other disciplines. The relationship between students'' learning styles and their educational levels were nearly significant (P =0. 06).
  Conclusion
  Learning styles in students based on situation and educational levels will be variant، as a result attention and concern on it in teaching methods could be improved the learning of learners.
  Keywords: learning style, students, education
 • A.R. Ghalehei, M. Shohoudi Pages 39-48
  Introduction
  Clinical Governance appeared as a new approach in the establishment of a system of quality improvement in health care management that identifying the effective factors with them in order to effective implementation is essential. In this way cultural intelligence as a dependent variable refers to ability of meeting with people of other culture. In this regard the present study has been conducted with the aim of modeling relations between cultural intelligence and clinical governance among Nurses of public hospitals in Kermanshah.
  Methods
  This is a descriptive-correlative study. Population consisted of all Nurses working in two public hospitals in Kermanshah (386persons) and a sample of 137 persons were selected، using simple random sampling. For gathering data two questionnaires namely Clinical Governance (Mirkamali et al، 2013) and Cultural Intelligence (Lugo، 2007) that their validity and reliability were confirmed used. The structural equation modeling was used for analyzing data.
  Results
  The results showed that there is a significant relationship between cultural intelligence and clinical governance of nurses with standard coefficient (0. 66)، t (5. 92) and sig (0. 01). Also among demographic variables such as sexuality، age، background، the single or marriage with cultural intelligence and clinical Governance there is not seen any relation.
  Conclusion
  Considering the fact that cultural intelligence is one of the affective variables on clinical Governance، so it will be expected that health care management system with a focus on cultural intelligence would be take some strong steps for improving the establishment and effectiveness of clinical governance because، in base of research findings، nurses with high cultural intelligence have a worthwhile figure at effectiveness of clinical governance procedure.
  Keywords: Culture, Clinical Governance, Nurses
 • M. Jafari Asl, Mm Chehrzed, S.Z. Shafipour, A. Ghanbari Pages 49-57
  Introduction
  Evaluating educational services quality is essential for improving quality and use of students viewpoint as customers of training process can help to improve the quality of education. SERVQUAL is a model that measure the quality by comparing expectations and perceptions of students'' views of recipients of services to identify gaps in services and to measure service quality are explored. This study aimed to determine the quality of educational services from point of view points of nursing and midwifery students of Guilan University of medical science based on Servqual model.
  Methods
  In this cross sectional study، 336 Students from Rasht Nursing and Midwifery faculty was sampled on census method. The data collection tool was a questionnaire that evaluate the quality of education based on SERVQUAL gap analysis model. This tool compare students'' perceptions and expectations of the quality of education on five domain: reliability، responsibility، confidence، assurance، empathy and tangible physical. Validity and reliability of the tool was confirmed by content validity and Kronbach alph and test-retest respectively. To analyze the data، SPSS software، descriptive and inferential tests were used.
  Results
  The findings showed that between students'' perceptions and expectations about quality of educational services in every five dimensions of service reliability، accountability، and ensure trust، empathy and physical and tangible services، had gap، As highest level was responsibility domain (95. 5 ± 53. 2-) and the lowest was ensure and reliability (62. 5 ± 29. 0-).
  Conclusion
  Students'' expectations about the quality of education was higher than their perceptions and quality of education base on servqual model was unsuitable. To improve the quality of education in all aspects particularly in responsibility domain should be planned.
  Keywords: educational measurement, education, nursing students
 • H. Karimi Moonaghi, H. Yazdi Moghaddam Pages 58-70
  Introduction

  Role modeling is the essence of teacing and an effective teaching method in medical education، particularly in nursing education. Role modeling and mentoring in teaching and learning are two very useful strategies in clinical education، have key role. Therefore، the introduction of new teaching methods and use them as discipline to achieve maximum efficiency in medical knowledge seems necessary. This study is an overview of the role modleling and mentoring in nursing and particularly its application in nursing education has been done.

  Methods

  Details of this study was to review and summarize the review of relevant literature and through targeted searches of library and electronic resources in the database ScienceDirect، PubMed،Google Scholar، SID، IranMedex، Magiran with keywords، role-modeling، Mentor، Mentoring and nursing education in Persian and English separately and in combination were obtained and related articles of the present study were examined. Papers from 1990 to 2014 were studied. Papers were initially about 80 to about 50 articles from the literature related to the present study were reviewed.

  Result

  In this review article Angles، Characteristics، differences and different dimensions of two educational programs Mentoring and role modeling was expressed and Important aspect of education، clinical، knowledge، with emphasis on nursing profession from the perspective of different studies was examined. Role modeling has impact in theoretical instruction also، it is used in the clinical setting. Role modeling in education cause promoting in professional job of students and an acceptable strategy for transforming attitudes and professional behaviors of nursing students. in contrast، Mentoring is an active process and many faculty members have active responsibility to serve as the Mentor in clinical education.

  Conclusion

  Mentoring in nursing is a process that fills the gap between education and the real world of work. Role modeling as an appropriate and reflective learning strategies. Both of these programs have a valuable role in nurse job satisfaction. Therefore، knowledge of educational approaches and factors that may affect it، is important for instructional designers and instructors.

  Keywords: role modeling, play role, mentoring, nursing education
 • N. Alizadeh, Sh Bagheri Mosannan, A. Darjani, H. Abdi Pages 71-76
  Introduction

  Since the purpose of clinical education is to provide opportunities for students to connect theoretical knowledge to practical realities; promotion of its quality can lead to train satisfactory students in different clinical fields. This study has been done in order to assessing the medical students viewpoints about the quality of education in department of dermatology in a hospital in northern of Iran.

  Methods

  This is a descriptive cross-sectional study conducting on 198 medical students in 2010-2012. First we defined purpose of the research to all of the medical students involving at the department of dermatology. Data had been gathered through Questionnaire in the form of five choices Likert about education quality in the department of Dermatology including fruitfulness of the theoretical classes، the responsiveness of professors and residents to educational requirements، the appropriateness of the final exam and educational conditions. The validity and reliability determined by content validity and alpha kronbach (0. 85) respectively. Finally data were analyzed using independent t-test، ANOVAand SPSS soft ware version 16.

  Results

  of 198، 189 questionnaires were appreciable included 40 interns and 149 externs. The mean of answers to each of questions were above 3. Generally، the mean of questions about the quality of education was 3. 31 and the mean assessment of educational conditions was 3. 47. The results showed that there was significant difference between interns and externs about time period in department) p=0. 001).

  Conclusion

  Totally، quality of education of dermatology department in Razi Hospital was favorable (above 3). The time period of interns’ presence was assessed short.

  Keywords: educational requirements, educational status, medical students, Department of Dermatology