فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • سال سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • تاثیر آموزش مدیریت خشم و روش حل مسئله بر شیوه های تربیتی، کنترل خشم و اضطراب مربیان پیش-دبستانی
  محسن شکوهی یکتا، سعید اکبری زردخانه، ندا فراهینی صفحات 5-22

  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مساله بر شیوه های تربیتی، کنترل خشم و سلامت روان مربیان پیش دبستانی می باشد. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی است. نمونه گیری به صورت در دسترس و گروه نمونه شامل 42 نفر از مربیان زن پیش دبستانی شهر تهران بوده است. پس از اعلام آمادگی مربیان، یک جلسه توجیهی برگزار شد و سپس برنامه آموزشی در طی 21 جلسه 2 ساعتی به صورت هفتگی ارایه گردید. در طی هر کارگاه مجریان مجرب و آموزش دیده به آموزش معلمان و حل مشکلات احتمالی ایشان در انجام تمرین ها و در ارتباط با کودکان پرداختند. قبل از شروع و بعد از اتمام جلسات، معلمان پرسش نامه های مربوطه شامل مقیاس روش های تربیتی معلمان، مقیاس ارزیابی خشم معلم، سیاهه اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر را تکمیل کردند. نتایج مطالعه فوق نشان داد که میانگین خرده مقیاس های موقعیت های خشم انگیز و بیان خشم را کاهش و میانگین راهبردهای کنترل خشم مقیاس خشم معلمان را در مرحله پس آزمون افزایش داده است. به عبارت دیگر، بررسی نتایج آزمون نیز نشان داد بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون کلیه میانگین خرده مقیاس های خشم معلم، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین تحلیل داده ها حاکی از آن بود که معلمان با شرکت در کارگاه های آموزشی فوق، علاوه بر ارتقای سطح مدیریت خشم، وضعیت روان شناختی بهتری را کسب کرده و سلامت روان شناختی بالاتری را نشان دادند.

  کلیدواژگان: مدیریت خشم، حل مساله، مربیان پیش دبستانی، سلامت روانی
 • آزاده بختیاری احمد عابدی صفحات 23-36
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون بود. روش پژوهش تجربی با گروه آزمایش و کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش، 30 بیمار زن مبتلا به فشار خون که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در 2 گروه آزمایشی (15 نفر) وکنترل (15 نفر) قرار داده شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بود از پرسشنامه افسردگی بک و دستگاه فشار سنج جیوه ای. آزمودنی های گروه آزمایش 8 جلسه (60 دقیقه ای) تحت درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد: درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی؛ افسردگی و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیماران زن مبتلا به فشارخون را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی، افسردگی، فشارخون، گروه درمانی
 • مریم فرجاد، نورالله محمدی، چنگیز رحیمی، حبیب هادیان فرد صفحات 37-50

  این تحقیق با هدف مقایسه سازمان شخصیت (نوروتیک، مرزی و سایکوتیک) گروه های غیر بالینی با نشانه های اختلالات وسواس- اجباری، افسردگی، افسردگی - وسواس- اجباری و افراد بهنجار انجام شد. به این منظور، نمونه های این پژوهش متشکل از 60 نفر با نشانه های اختلال وسواس- اجباری، 60 نفر با نشانه های افسردگی، 60 نفر با نشانه های افسردگی- وسواس- اجباری و 60 نفر به هنجار، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این تحقیق به ابزارهایی مانند سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ، پرسشنامه افسردگی بک 2 و پرسشنامه وسواس- اجباری مادزلی پاسخ دادند. نهایتا داده ها با روش های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس یک راهه، کراسکال والیس، آزمون توکی و یومن ویتنی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که اگر چه هر 4 گروه در سطح نوروتیک سازمان شخصیت قرار گرفتند، اما نمرات افراد با نشانه های وسواس، افسردگی، افسردگی - وسواس، در ابعاد سازمان شخصیت به طور معناداری بیشتر از افراد بهنجار بود. این یافته ها، اطلاعات بیشتری را پیرامون اختلال وسواس و افسردگی فراهم نموده که می توانند در جهت تشخیص، تبیین نشانه ها، تشخیص افتراقی و برنامه ریزی طرح درمان، مفید واقع شوند.

  کلیدواژگان: سازمان شخصیت، اختلال افسردگی، اختلال وسواس، اجباری، نوروتیک، مرزی و سایکوتیک
 • هدی حفاری پرویز دباغی خدابخش احمدی صفحات 51-64
  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در جهان و اینکه بخشی از سالمندان ناتوان بوده و احتیاج به مراقبت دارند و ترجیح نگهداری آنها در منزل، توجه به مراقبین و کاهش فشار مراقبتی آنها ضروری به نظر می رسد. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت استرس بر کیفیت زندگی مراقبت کنندگان از سالمند ناتوان پرداخته شده است. این پژوهش به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با 10 جلسه مداخله به شیوه گروهی انجام شد. گروه مطالعه 33 زن بود که مراقبت از بستگان سالمند خود را برعهده داشتند و به صورت تصادفی در 2 گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. جهت بررسی کیفیت زندگی از آزمون کیفیت زندگی 36سوالی استفاده شد و نتایج حاصله با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش مدیریت استرس بصورت معنی داری باعث ارتقاء کیفیت زندگی به صورت کلی و در ابعاد (محدودیت های ناشی از مشکلات هیجانی، انرژی و نشاط، سلامت عاطفی، عملکرد اجتماعی، درد و سلامت عمومی) می شود و در زیر مقیاس های عملکرد جسمانی و محدودیت های ناشی از مشکلات جسمانی تاثیر معناداری مشاهده نشد. مطابق با یافته های پژوهشی و با توجه به ضرورت حفظ فرهنگ اسلامی و ایرانی در خصوص نگهداری سامندان ناتوان در منزل و مراقبت از سوی خانواده، پیشنهاد می شود برنامه های پیشگیرانه با بهره گیری از روش مدیریت استرس بطور ادواری روی این مراقبین اجرا شود
  کلیدواژگان: مراقب، سالمند ناتوان، کیفیت زندگی، مدیریت استرس
 • حسین صاحبدل مسعود اسدی زینب شکوری صفحات 65-80
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان پسرمعتاد انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متشکل بود از کلیه مادران دارای فرزند معتاد پسرمراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد آفرینش شهر کرج که فرزندان آنها تحت درمان با متادون بودند. نمونه شامل 40 نفر از مادران دارای فرزند معتاد بود (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل)که به روش نمونه گیری از جامعه در دسترس با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر آموزش مهارت های ارتباطی شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرارنگرفت. ابزار پژوهش«پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده محمدی و احمد آبادی، 1388» بود که فرزندان هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون،آن را تکمیل کردند. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت-های ارتباطی به مادران به طور معناداری رفتارهای پرخطر فرزندان آنهاکاهش داده بود(01/0 P)
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های ارتباطی، رفتارهای پرخطر، مادران دارای فرزند معتاد
 • الهام نیکبخت، محمد سعید عبدخدایی، حسین حسن آبادی صفحات 81-94

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش؛ شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 5 شهر مشهد بودکه در سال تحصیلی 89-90 حداقل در یکی از دروس خود نمره قبولی نگرفته و برای شرکت در کلا سهای جبرانی ثبت نام کرده بودند. از بین 150 دانش آموزی که داوطلبانه به پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سلومون وراث بلوم (1984) و انگیزش تحصیلی دانش آموزی عبدخدائی (1387) پاسخ داده بودند، 20 دانش آموز که بیشترین نمره را از پرسشنامه اهمال کاری وکمترین نمره را از پرسشنامه انگیزش تحصیلی کسب کرده بودند به عنوان حجم نمونه انتحاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.گروه آزمایش 8 جلسه روش واقعیت درمانی را دریافت کردند. داده ها با روش تحلیل کواریانس تحلیل شد و نتایج نشان داد که؛ مداخله با واقعیت درمانی به شیوه گروهی به طور معناداری موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی گردید اما، بر افزایش انگیزش تحصیلی تاثیر معناداری نداشته است.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، انگیزش تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی
 • زهرا حسین زاده، علی مشهدی، علی غنایی چمن اباد، عاطفه سلطانی فر، فاطمه محرری، زهره حسینی، هدی حسین زاده ملکی صفحات 95-114

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری، آموزش والدینی و ترکیب این دو مداخله بر بازداری کودکان مبتلا به ADHD انجام شده است. با استفاده از نمونه گیری در دسترس و مقیاس SNAP-IV، CBCL و مصاحبه بالینی، 36 کودک 6 تا 12 سال مبتلا به ADHD انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مداخله گمارش شدند. داده ها با استفاده از تحلیل کو واریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت عملکرد کودکان گروه ترکیبی در مقایسه با دو گروه دیگر در آزمون بازداری شناختی معنادار نبود (05/0 P). اما عملکرد کودکان گروه درمان ترکیبی نسبت به دو گروه دیگر در آزمون بازداری رفتاری تفاوت معناداری داشت و حاکی از عملکرد بهتر این گروه بود (05/0 P)

  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی (ADHD)، آموزش والدینی، آموزش حافظه کاری، درمان ترکیبی، بازداری شناختی، بازداری رفتاری
 • ناصر یوسفی صفحات 115-142
  این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان انجام شد. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه کردستان بود که از این جامعه 36 دانشجو به شیوه تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش میزان مستعد بودن فرد به خودکشی از مقیاس اندیشه پردازی خودکشی بک(1979) و مصاحبه تشخیصی تکمیلی برمبنای SM- IV- R، استفاده شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه 12 نفری (گروه مذهب محور و درمان وجودی و گواه) قرارگرفتند. با استفاده از مقیاس اندیشه پردازی خودکشی بک دانشجویان، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روی آورد تاثیر مذهب محور و درمان وجودی در کاهش میل به خودکشی دانشجویان موثرند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، بین دو روی آورد میل به خودکشی دانشجویان در کاهش میل به خودکشی تفاوت معناداری و جود ندارد.
  کلیدواژگان: مذهب محور، درمان وجودی، میل به خودکشی
 • ابوالقاسم یعقوبی، حسین محققی، سروه محمدزاده، مهدی ربیعی، سمکو محمدزاده صفحات 143-156

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روانپریشی وشبه جسمی بستری در بیمارستان قدس بوده است. بدین منظور از روش پژوهش تحلیلی- توصیفی استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش را 150 نفر (سه گروه 50 نفره)که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و توسط روانپزشک تشخیص اختلال خلقی، روانپریشی یا شبه جسمی دریافت کرده بودند تشکیل می دادند.خانواده ها پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر را تکمیل نمودند. داده ها با روش مقایسه زوجی، تحلیل مانوا، پیش فرض های نرمال بودن توزیع ها و تساوی واریانس تحلیل شد. یافته ها حکایت از آن داشت سه گروه در همه ابعاد عملکرد خانواده، جز بعد نقش تفاوت معنا دار دارند وبیشترین تفاوت گروه ها مربوط به بعدکنترل رفتاری بود. نتایج مقایسه زوجی نشان داد بعد آمیختگی عاطفی بین گروه خلقی باگروه روانپریش و گروه روانپریش با گروه شبه جسمی تفاوت دارد اما بین گروه خلقی و شبه جسمی تفاوت معنادارنبود. افت کارکرد دربعدآمیختگی عاطفی در بیماران خلقی بیشتر از دیگرگروه ها بود. کنترل رفتار در بین گروه خلقی و روانپریشی تفاوت معناداری نداشت اما تفاوت در گروه خلقی و شبه جسمی و گروه روانپریش و گروه شبه جسمی معنادار بود(01/0p)

  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، اختلال خلقی، روانپریشی، شبه جسمی
 • شهربانو عالی، سید امیر امین یزدی، محمد سعید عبدخدایی، علی غنایی چمن آباد، فاطمه محرری صفحات 157-176

  پژوهش حاضربا هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ی سنجش کارکرد تحولی خانواده بر مبنای رویکرد تحولی، تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط انجام شده است.نمونه این پژوهش را 148 نفر از مادران کودکان 4تا 6 سال مهدکودکهای شهر مشهد تشکیل دادند. در این تحقیق، ابتدا پرسشنامه ی سنجش کارکرد تحولی خانواده(DFFAQ) بر اساس مبانی نظری این رویکرد تهیه شد، سپس برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی، ملاکی، روایی سازه (تحلیل عاملی)و برای تعیین پایایی نیز از روش های آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. روایی ملاک این پرسشنامه باابزار سنجش کارکردخانواده ی مک مستر (FAD)محاسبه و ضریب75/0-به دست آمد. تحلیل عاملی مولفه های اصلی با دوران واریماکس انجام شد که با درنظر گرفتن یک مدل 7 عاملی 25/67 درصدازکل واریانس تبیین شد. در خصوص پایایی نیز،ضریب بازآزمایی پرسشنامه ی کارکرد تحولی خانواده93/0 و آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه، 92/0 است. همچنین آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های این پرسشنامه از53/0 تا 72/0 به دست آمد که بیانگرپایایی مطلوب این مقیاس به طور کلی است. بنابراین، در مجموع می توان گفت؛ پرسشنامه ی محقق ساخته کارکرد تحولی خانواده از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و از آن می توان در حیطه های پژوهشی و درمانی در شناسایی قوت ها و ضعف های خانواده در دستیابی به توانمندی های تحولی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، پرسشنامه، سنجش، کارکرد تحولی خانواده
|
 • Effects of Teaching Anger Management and Problem Solving on Educational Methods, Anger Control and Anxiety of Preschool Teachers
  Mohsen Shokoohi Yekta, Saeed Akbari Zardkhaneh, Neda Farahini Pages 5-22

  The aim of the present research was to investigate the effectiveness of the programs titled «Anger Management» and «Raising a Thinking child» on educational methods، anger control، and mental health of preschool teachers. This study is semi-experimental utilizing a single group with pre and post-tests design. Participants were selected through the available sampling procedures which consist of N=42 female preschool teachers in Tehran volunteering to participate in the project and taking part in our educational programs. The school authorities held a briefing session prior to initiating the program. The workshops were held once a week for two-hours for a total of 21 weeks. The teachers were given three questionnaires before and after each workshop including «Teacher Educational Methods»، «Teacher Anger Assessment»، and «Spilberger State- Trait Anxiety Inventory». The results revealed that participation in such workshops has increased the average sub-scales scores for anger-stimulating situations and anger expression. The same is true about the post-test scores of anger control strategies among the teachers. Also the data analysis showed that the teachers may promote their anger control and psychological health through participation in such workshops.

  Keywords: Raising a Thinking Child_Anger Management_Preschool Trainers_Mental health
 • Azadeh Bakhtiari, Ahmad Abedi Pages 23-36
  The aim of the current research was to investigate the effectiveness of group therapy based on metacognitive model of detached mindfulness on depression and blood pressure in female patients with hypertension. This research is an experimental research with control and experimental groups. The sample comprised، 30 female patients with hypertension were selected by simple random sampling procedure and then randomly assigned to control (15 patients) and experimental groups (15 patients).. Participants were assessed with Beck Depression Inventory and mercury blood pressure measuring equipment. Excremental groups received the group therapy based on metacognitive model of detached mindfulness in 8 sessions (60 min) while the control group was in waiting list control. Data was analyzed by analysis of Covariance. Findings indicate the group therapy based on metacognitive model of detached mindfulness decrease depression and blood pressure of female patients with hypertension.
  Keywords: metacognitive model of detached mindfulness, depression, blood pressure, group therapy
 • Maryam Farjad, Nurollah Mohamadi, Changiz Rahimi, Habib Hadianfard Pages 37-50

  This study was aimed to compare the personality organization (neurotic، borderline، and psychotic) in nunclinical peoples with obsessive-compulsive، depressive symptoms، obsessive-compulsive and depressive symptoms and normal group. For this purpose، The sample of this study comprise 60 clients with obsessive-compulsive، 60 clients with depressive symptoms، 60 clients with obsessive-compulsive and depressive symptoms and 60 subjects in normal group، were selected by availble sampling. Participants in this study responded to Kernberg’s Inventory of Personality Organization، Moudsley Obsessive Compulsive Inventory، and Beck Depression Inventory. Eventually The datas were analyzed by Statistical methods such as mean، Standard deviation، Multivariate analysis of variance، One-way analysis of variance، Kruskal-Wallis، Tukey test and Mann–Whitney U. Results showed that although the 4 groups were in neurotic personality organization (NPO) but peoples with obsessive-compulsive، depressive symptoms، obsessive-compulsive and depressive symptoms’s scores in the dimensions of personality organization significantly were more than normal group. The results of present study، provides more information about OCD and depression that can be useful in diagnosis، explain the symptoms، differential diagnosis and treatment planning.

  Keywords: personality organization, obsessive, compulsive disorder, depression disorder, neurotic, borderline, psychotic
 • Hoda Hafari, Parviz Dabaghi, Khodabakhsh Ahmadi Pages 51-64
  Due to increase of elderly people in the world and the fact that most of them are disabled، require special consideration and prefer to be cared after at home، paying attention to the caregivers and reducing their stress seems necessary. This study is aimed to assess the effect of stress management on improving of the quality of life of family caregivers. This research is a quasi-experimental study with pretest and posttest. The participants were 33 family caregivers that have been selected and randomly divided into two groups as experimental and control. The experimental group participated 10 sessions of 3 hour stress management classes weekly. SF36 questionnaire was used to assess the quality of life. The collected data were evaluated by covariance (ANOVA) and were analyzed by SPSS software. Results of the study showed experimental group scores significant increase in comparison with control group (P < 0. 05) in all sub-scales (body pain، general health perceptions، emotional role functioning، social role functioning، mental health) except physical functioning & physical role functioning). Subsequently the results indicated that stress management is considered as an important part of the treatment.
  Keywords: Caregiver, quality of life, stress management
 • Hossien Sahebdel, Masoud Asadi, Zynab Shakouri Pages 65-80
  The purpose of present research was to investigate the effectiveness of communication skills training for mother on reducing high- risk behaviors in their addict sons. The method used in this study is semi-experimental whit pre-test and post-test and control group. The statistical society consists of all the mothers with addictive sons whom their children were treating whit methadone in addiction renunciation clinic of Afarinesh. The sample consist of 40 people) 20 in experiment group and 20 in control group) that were selected through random sampling procedure. The experiment group had been participated in 8 sessions of relationship skills training while the control group had not received any interventions. Assessment instrument was»high risk questionnaire (HRQ) Zademohamadi and Ahmadabadi، 2009. The analysis of data covariance analysis was employed. The result of study indicates that relationship skills training significantly (p)
  Keywords: Relationship skills training, high, risk behaviors, Mothers whit addictive sons
 • Elham Nikbakht, Mohammad Saeed Abdekhodae, Hosein Hasanabadi Pages 81-94

  The goal of this paper was to examine effectiveness of reality therapy group counseling on academic motivation and academic procrastination of high school students. This study was a quasi-experimental research with pretest/posttest design with control group. The study population consisted of female high school students of Mashhad district 5 that failed in at least one of their courses in 89-90 academic years and had participated in remedial classes. The research sample consisted of 20 students that had scored very high or very low on the academic procrastination and academic motivation questionnaire and voluntarily chosen to participate in the research. The experiment group received 8 sessions of reality therapy group counseling. The measures used in this study include Academic Motivation Questionnaire - Student (Abdekhodaie 1387) and Procrastination Assessment Scale Student (Solomon & Rothblum، 1984). The data analyzed by using the analysis of covariance method (ANCOVA). Results of study reveald that reality therapy group counseling program significantly decreased academic procrastination but had no effect on academic motivation.

  Keywords: RealityTherapy, Academic Motivation, Academic Procrastination
 • Zahra Hoseinzadeh, Ali Mashhadi, Ali Ghanaei Cham Abad, Atefeh Soltanifar, Fatemeh Moharerri, Zohre Hoseini, Hoda Hoseinzadeh Pages 95-114

  The aim of the current study was to examine effectiveness of combination of parent training program، working memory training on inhibition in children with Attention Deficit Hyper activity Disorder. Sample include 36 children with ADHD aged between 6 to 12 years were selected by convenience sampling method. The children that diagnosis with SNAP–IV، CBCL and clinical interview، were randomly assigned to the three interventions. To analyze of data MANCOVA were used. Result of study revealed that performance of the children of the combined group was not significantly difference compared with the other two groups in cognitive inhibition (P0. 05). Furthermore significant difference was observed between the combined treatment group and the other two groups in behavioral inhibition (P)

  Keywords: Attention Deficit Hyper Activity Disorder, Parent Training Program, Working Memory Training, Combined Treatment, Cognitive Inhibition, Behavioral Inhibition
 • Naser Yoosefi Pages 115-142
  This study was aimed to compare of the effectiveness religious therapy and existential therapy in improvement of Suicide tendency among counseling centered clients of Kurdistan University. Thirty six students out of all referring to counseling Center in the Kurdistan University of Sanandaj were selected by resorting to random sampling method. Students were completed Beck Scale for Suicide ideation (1979) & diagnosed based on DSM- IV- R interview. Participants were randomly assigned into three groups (12 people in each Group). Therefore، three groups were organized as religious therapy and existential therapy and control groups. The Beck Scale for Suicide Ideation scale was employed both before and after interventions. The results showed that therapy based on religious therapy and existential therapy in affecting on reduction and improvement of Suicide tendency of students، Also therapy based on religious therapy was similar to existential therapy in improvement of Suicide tendency.
  Keywords: therapy based on religious therapy, existential therapy, Suicide tendency, students
 • Abolghasem Yaghobi, Hossien Mohagheghi, Serwa Mohammadzadeh, Mehdi Rabiei, Semko Mohammadzadeh Pages 143-156

  The main purpose of this research analytic-descriptive is to compare family function of patients with mood، psychotic or somatoform disorder patients at Qods hospital. The sample were selected through the available sampling procedure that consist of (N=150 in 3groups each group 50 person) and diagnosed by psychiatrist as mood، psychotic or somatoform disorder patients. Patients and their family were completed the MC Master family devise. Data were analysed by paired comparison، MANOVA، assumption of normality of distributions. Results of this study showed all groups have significant differences in all dimensions of family function except roles and most differences in groups were because of behavioural control dimension. Paired comparison results indicate that emotional involvement dimension was differ between mood with psychotic and psychotic with somatoform groups but hasn’t significant difference between mood and somatoform group. Emotional involvement decreased more in mood group. Behavioural control dimension hadn’t a significant difference between mood and psychotic group but difference between mood with somatoform and psychotic with somatoform group was significant. Results about global family function of patients were dysfunctional.

  Keywords: family function, mood disorder, psychotic disorder, somatoform disorder
 • Shahrbanoo Aali, Seyed Amir Aminyazdi, Mohammad Saeed Abdekhodaei, Ali. Ghanaei Chamanabad, Fatemeh Moharrari Pages 157-176

  The article describes the development and validation of a new questionnaire to assess family function development based on developmental individual-difference relationship approach (DIR). The content and criterion validity and Cronbach''s alpha and test-retest and factor analysis methods were being used to evaluate the questionnaire validity and reliability. Criterion validity through McMaster Family Assessment Device (FA) was also obtained (- 0. 75). Principal component analysis was implemented with Varimax rotation analysis. With considering a seven-factor model، 67. 25% of the total variance was explained by seven factors. The results of reliability revealed that retest coefficient of developmental functioning family questionnaire is 93%، and the overall Cronbach alpha for this questionnaire is 92%. Moreover، Cronbach''s alpha for the subscales of the questionnaire was ranged from 0. 53 to 0. 72، signifying an acceptable reliability in overall. Consequently، it would be claimed that the developmental functioning family questionnaire، which was developed by researcher، has satisfactory reliability and validity، and can be used in to identify the strengths and weaknesses of family performance.

  Keywords: Development, Validation, Questionnaire, Assessment, Developmental Functional Family