فهرست مطالب

علمی شیلات ایران - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1383)

مجله علمی شیلات ایران
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1383)

 • 246 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/03/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • غلامرضا اسکندری، سیمین دهقان، منصور نیک پی صفحه 1
  این بررسی در مدت یکسال از فروردین ماه تا اسفند ماه 1378 در دریاچه سد دز در شمال استان خوزستان انجام گردید. 607 عدد ماهی که 267 عدد نر، 64 عدد ماه و 276 عدد نابالغ بودند، توسط تورگوشگیر ثابت و قلاب صید گردید. دامنه طولی ماهیان ماده بین 156 تا 1350 میلی متر و دامنه وزنی بین 31. 7 تا 26500 گرم و در نرها دامنه طولی بین 183 تا 1065 میلی متر و دامنه وزنی نمونه های نر بین 48 تا 12208 گرم اندازه گیری شد. دامنه طولی و وزنی ماهیان ماده بیشتر از نرها بوده و فراوانی افراد نر بیش از ماده ها بدست آمد. از نتایج بدست آمده استنباط می شود که این گونه در فصل بهار با بالا آمدن آب دریاچه در یک دوره کوتاه و یکبار در سال با رها کردن یکدفعه ای تخمها، در مناطق بالا دست و کم عمق دریاچه و رودخانه بر روی سنگریزه ها تخم ریزی می کند. تخم ریزی در دمای 24 درجه سانتی گراد صورت می گیرد. هماوری آن متوسط و نسبت جنسی نر به ماده در کل 1:4. 17 بدست آمد. افراد نر زودتر از افراد ماده به بلوغ جنسی می رسند. در جمعیت این ماهی گروه های مختلف طولی دیده می شود و بنظر می آید که گونه ای با عمر متوسط باشد.
  کلیدواژگان: تولید مثل، ماهی عنزه، سد دز، خوزستان، ایران، Brabus esocinus
 • جمیله پازوکی، عباسعلی آقایی مقدم صفحه 25
  به مدت 21 روز از تاریخ 10/3/1380 لغایت 31/3/1380 تعداد 33 عدد لاک پشت برکه ای در اندازه های متفاوت از استخرهای پرورش بچه ماهیان خاوریاری گرگان (سد وشمگیر) در استان گلستان جهت بررسی آلودگی انگلی صید گردید که 3 جنس از انگل های نماتد از معده و روده لاک پشتان جداسازی گردید که شامل: Anisakis up. ،Hysterothylacium sp. وCamallanus بوده است. Hysterothylacium با 10 مورد آلودگی بیشترین و Camallanus sp. با 4 مورد آلودگی، کمترین شیوع را داشته است. Camallanus sp. فقط در روده و Anisakis فقط در معده وHysterothylacium هم در معده و هم در روده مشاهده گردید. آنیزاکیس در دیواره معده زخمی ایجاد کرده و در آن مستقر می گردد که این موضوع در انگل های دیگر مشاهده نگردید. فراوانی و شدت آلودگی به آنیزاکیسن، کامالانوس و هیستروتیلاسیوم بترتیب 21. 2 درصد، 3. 7 درصد، 36. 3 درصد و 4. 4، 15. 1 و 26 بوده است.
  کلیدواژگان: انگل های نماتد، لاک پشت برکه ای، ماهیان خاویاری، استان گلستان، ایران، Emys orbicularis
 • اسمعیل پقه، عبدالمحمد عابدیان، جاسم غفله مرمضی صفحه 37
  این پروژه در ایستگاه تحقیقات شیلاتی بندر امام خمینی (ره) در تابستان 1381، به منظور تعیین شوری مطلوب برای پرورش میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) با پنج سطح شوری شامل 10، 20، 30، 40، 50 قسمت در هزار و چهار تکرار به صورت کاملا تصادفی انجام پذیرفت. بچه میگوهای سفید هندی 35 روزه (PL35) با میانگین وزن (0. 024 ± 0. 26 گرم) به مدت 60 روز در مخازن 300 لیتری که با 200 لیتر آب پر شده بودند، با تراکم 20 عدد در هر مخزن پرورش یافتند و شاخصهای رشد و بازماندگی بچه میگوها در شوری های مختلف طی دوره پرورش بررسی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که شوری روی شاخصهای رشد و بازماندگی بچه میگوهای سفید هندی دارای اثر معنی دار بود (P<0. 05) و بیشترین میانگین افزایش وزن بدن، بالاترین میانگین وزن نهایی بدن بچه میگوها، بیشترین میانگین افزایش طول کاراپاس و حداکثر اندازه طول کاراپاس، همچنین کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR) در شوری 20 قسمت در هزار بدست آمد. بالاترین میزان میانگین تولید، بالاترین میزان میانگین مصرف غذا، بالاترین میانگین ضریب رشد ویژه (SGR) و بالاترین میانگین بازماندگی در شوری 30 قسمت در هزار بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه شوری مطلوب برای پرورش میگوی سفید هندی در محدوده 20 تا 30 قسمت در هزار معرفی گردید.
  کلیدواژگان: میگوی سفید هندی، شوری، رشد، بازماندگی، Penaeus indicus
 • محسن صفایی، احسان کامرانی، محمد مومنی صفحه 49
  با بررسی های بعمل آمده که بصورت ماهانه و درسالهای 1378 تا 1381 توسط شناور تحقیقاتی تجلی و چهار فروند شناور محلی و به روش مساحت جاروب شده (Swept area) در آبهای منطقه بندرعباس تا سیریک صورت گرفته، مشخص گردید که زمان بهینه آغاز فصل صید در استان هرمزگان در ساله 1378، 1379، 1380 و 1381 بترتیب 17/7/78، 12/7/79، 10/7/80 و 6/7/81 بوده و میزان زی توده (Biomass) برای میگوی موزی Penaeus merguiensis درسالهای مذکور بترتیب 731، 1350. 36، 636. 17 و 1708. 45 تن با تغییرات ±10 درصد برآورد گردید.
  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون (Pearson correlation) مشخص نمود که بین میزان صید بر واحد تلاش (CPUE) ماهانه میگوی موزی و شاخص های هواشناسی در سالهای مورد بررسی ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین با توجه به P value محاسبه شده (P<0. 05) ، نشان می دهد که بین میزان CPUE و میانگین دما و رطوبت ارتباط معنی داری بدست آمد، در حالی که بین میزان CPUE میگو و میزان بارندگی و تبخیر هیچ گونه ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: Penaeus merguiensis، میگوی موزی، زی توده، شاخص های هواشناسی، هرمزگان، ایران
 • کیوان عباسی، امین کیوان، محمدرضا احمدی صفحه 61
  این بررسی در قالب پروژه مطالعه تکثیر طبیعی ماهیان رودکوچ اقتصادی دریای خزر در سفیدرود از آذرماه 1378 تا دی ماه 1379 انجام شد و نتایج نشان داد که این ماهیان (149 عدد) دارای میانگین طول کل 31. 6 ± 171. 2 میلی متر، وزن 19. 7 ± 62. 9 گرم و سن 3. 49±0. 9 سال می باشند. میانگین تعداد فلسهای روی خط جانبی 1. 8 ± 50. 83 عدد، شعاعهای منشعب باله پشتی 0. 2 ± 7. 96 عدد و در باله مخرجی 1. 0 ± 17. 58 عدد تعیین شد. میانگین طول سر 1. 9 ± 24. 47 میلی متر، قطر چشم 0. 4 ± 6. 10 میلی متر، بیشترین ارتفاع بدن 1. 4 ± 26. 17 میلی متر، ارتفاع و طول باله پشتی بترتیب 1. 5 ± 20. 22 و 0. 8 ± 10. 96 میلی متر، ارتفاع و طول باله مخرجی بترتیب 0. 8 ± 12. 66 و 1. 5 ± 18. 17 میلی متر، طول باله های سینه ای 1. 2 ± 18. 17 و باله شکمی 1. 1 ± 14. 97 میلی متر، فاصله باله های سینه ای - شکمی 1. 7 ± 24. 18 و شکمی - مخرجی 1. 5 ± 20. 00 میلی متر و طول پیش پشتی 1. 7 ± 52. 21 درصد طول استاندارد بدن بدست آمد. مولدین و بچه ماهیان در 2 عامل مریستیک و 15 عامل مورفومتریک و مولدین نر و ماده در 16 ویژگی مورفومتریک (بویژه ارتفاع بدن، طول باله های پشتی، سینه ای، شکمی و مخرجی) تفاوت داشتند. همچنین از نظر ظاهری، نرهای بالغ دارای دانه های مرواریدی روی سر و بدن بوده و رنگ بدن آنها تیره تر و باله های شکمی و مخرجی نارنجی تر می باشند.
  کلیدواژگان: ماهی سیاه کولی، سفید رود، دریای خزر، ایران، Vimba vimba persa
 • شهرام عبدالملکی صفحه 77
  مقدار 150261 کیلوگرم از انواع ماهیان طی فصل صید سال 1378-1377 توسط تعاونی صیادی سد مهاباد در این دریاچه صید شدند که از این مقدار ماهی فیتوفاگ با میزان صید 101123. 5 کیلوگرم (معادل 67. 3 درصد) در ترکیب صدی حضور داشته است.
  فعالیت صیادی این شرکت از ابتدا تا انتهای فصل صید 68 بار پره کشی و برای دام گوشگیر با چشمه 7 تا 15 سانتی متر، 2530. 7 واحد تلاش صیادی (هر واحد معادل 100 متر دام در 24 ساعت) بوده است. میانگین طول و وزن ماهی فیتوفاگ بترتیب برابر 12. 07± 51. 15 سانتی متر و 2272. 1±2429 گرم (X± SD) بوده است.
  رابطه نمایی طول - وزن این ماهیW=0. 013L 3. 04 است (درصد R2=97. 64،R=0. 99 و n=714) پارامترهای رشد (L? ، k، t?) برای ماهی فیتوفاگ براساس داده های طول و سن بصورت t? =-1. 141 و در سال K=0. 128 و سانتی متر L? =150 برآورد شده است.
  ضرایب مرگ و میر کل (Z) ، طبیعی (M) ، و صیادی (F) بترتیب برابر 1. 68 در سال، 0. 22در سال و 1. 46 در سال محاسبه شده است. نسبت بهره برداری (E=Exploitation ratio) برابر 0. 82 می باشد. میزان زی توده این ماهی در دریاچه برابر 158. 5 تن محاسبه شد که براساس فرمول Gulland میزان MSY معادل 68 تن برآورد گردید که از میزان صید انجام شده این ماهی کمتر می باشد و کاهش در میزان تلاش صیادی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ماهی فیتوفاگ، Hypophthalmichthys molitrix، صید و صیادی، ارزیابی ذخایر، دریاچه سد مهاباد
 • حسن فضلی، داود غنی نژاد صفحه 97
  صید ماهیان استخوانی از جمله کفال ماهیان در ایران به روش پره ساحلی گردان در سه استان گلستان، مازندران و گیلان در دریای خزر انجام می شود. در این مطالعه صید و صید در واحد تلاش سالهای 73-1372 الی 81-1380 و همچنین شاخصهای مهم زیستی شامل: طول، وزن و سن دو گونه کفال طلایی و کفال پوزه باریک طی سالهای 80-1379 و 81-1380 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میزان صید طی دهه اخیر روند افزایشی داشت و در سال 81-80 به حداکثر مقدار خود رسید. میزان صید در واحد تلاش نیز از 114 کیلوگرم در هر بار پره کشی در سال 73-72 به 43 کیلوگرم سال 76-75 کاهش ولی طی سالهای 80-79 و 81-80 بترتیب به 66. 4 و 78. 4 کیلوگرم افزایش یافت. میانگین طول چنگالی کفال طلایی در سالهای 80-79 و 81-80 بترتیب 32. 7 و 32. 3 سانتیمتر، وزن 418. 3 و 419. 8 گرم و ضریب چاقی 0. 61 و 0. 93 بود. میانگین طول چنگالی کفال پوزه باریک نیز بترتیب 27. 5 و 25. 1 سانتیمتر، وزن 224. 7 و 179. 1گرم و ضریب چاقی 0. 91 و 0. 73 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مطابق افزایش تلاش صیادی، میزان صید و صید در واحد تلاش کفال طلایی افزایش یافته ولی شاخصهای زیستی تغییری نشان ندادند. بنابر این نتیجه گرفته می شود که ذخایر این ماهی در شرایط مطلوبی قرار دارد.
  کلیدواژگان: کفال ماهیان، صید، زیست شناسی، دریای خزر، ایران
 • ضیاء کردجزی، ابوالقاسم کمالی، رجب محمد نظری، فرهاد یغمایی صفحه 115
  در این تحقیق اثر زمان شروع غذادهی (تغذیه خارجی) از روز 9، 10، 11، 12 و 13 پس از تفریخ با غذای زنده (ناپلیوس آرتمیا) ، روی رشد و بقا لاروتاسمی ایرانی با تراکم 400 عدد لارو در هر0. 1 مترمربع، در درجه حرارتهای 0. 8 ± 17. 7 و 0. 4 ± 18. 1 درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرار گرفت.
  نتایج این بررسی نشان داد که زمان شروع غدادهی روی طول، وزن، نسبت به طول به وزن نرخ ردش ویژه اثر می گذارد، اما تاخیر یک روز در زمان شروع غذادهی تاثیری روی بقا لارو ندارد (P<0. 05). همچنین تاثیر دو روز در زمان شروع غذادهی تاثیری روی بقا لارو ندارد (P<0. 05). همچنین تاخیر دو روز در زمان شروع غذادهی تاثیری روی ضریب وضعیت (با شیب رگرسیونی محاسبه شده) لارو تاسماهی ایرانی ندارد. پس با توجه به نتایج این تحقیق، طول، وزن، نسبت طول به وزن و نرخ رشد ویژه بهتر از درصد بقا و ضریب وضعیت می توانند اثرات تاخیر در زمان غذادهی به لارو تاسماهی ایرانی را نشان دهند. در نتیجه بهتر است در درجه حرارتهای 17. 7±0. 8 و 18. 1±0. 4 درجه سانتی گراد به ترتیب از روز دوازدهم و دهم پس از تفریخ، اقدام به غذادهی لارو تاسماهی ایرانی نمود، بطوریکه تاخیر بیشتر در غذادهی اثر منفی روی رشد لارو دارد.
  کلیدواژگان: لارو، تغذیه خارجی، رشد، بقاء، تاسماهی ایرانی، Acipenser persicus
 • محمد کریمپور، علی اصغر خانی پور، سید امین الله تقوی صفحه 129
  شاه میگوی خزری با نام علمی Astacus Leptodactylus eichwaldi Bott, 1950 در منطقه بندر انزلی زیست می نماید. این بررسی در سال 1380 در 12 خط مطالعاتی در شرق موج شکن بندر انزلی (هر خط مطالعاتی چهار عمق 35، 45، 55 و 65 متر) با استفاده از تله های تاشو (Foldable Traps) به انجام رسید. حداکثر تراکم این آبزی در اعماق 40 تا 60 متر است. میانگین طول و وزن شاه میگوهای صید شده بترتیب 0. 2 ± 125. 6میلیمتر و 0. 3± 60. 6 گرم با دامنه نوسان طول 72 تا 169 میلیمتر و دامنه نوسان وزن 12. 5 تا 148 گرم بود. نسبت جنسی ماده به نر در طول سال 1:0. 86 محاسبه شده است. همآوری مطلق و کاری آن بترتیب 10. 62± 308. 98 و 10. 87 ± 255. 54 عدم تخم بدست آمد. همآوری بدست آمده از این تحقیق با بررسی های انجام یافته در سواحل ترکمنستان همخوانی دارد. با افزایش وزن بدن جنس ماده، از تعداد تخم در هر گرم از وزن بدن (همآوری) نسبی کاسته می شود. زمان تکثیر آن از اول بهمن ماه تا پایان تیرماه بوده و نخستین پوست اندازی نرها در تیر ماه و دومین آن که همراه با پوست اندازی ماده هاست در دهه سوم شهریور و اوایل مهر ماه رخ می دهد. گروه طولی 120 تا 129 گروه نما بوده و براساس آنالیز فراوانی طولی، 6 گروه سنی در صید دیده شد. میانگین صید به ازای واحد تلاش (CPUE) در سال مذکور 2. 54 عدد شاه میگو در هر تله در هر 24 ساعت بدست آمد. در حال حاضر هیچ برداشتی از این آبزی صورت نمی پذیرد، اما محاسبات صید به ازای واحد تلاش نشان می دهد که تراکم در خطوس مطالعاتی 1 تا 7 (از غرب موج شکن انزلی تا جفرود) به اندازه ایست که می توان پس از انجام ارزیابی، از شاه میگوی خزری بهره برداری کرد.
  کلیدواژگان: شاه میگوی خزری، صید به ازای واحد تلاش (CPUE)، دریای خزر، ایران
 • سعید کیوان شکوه، محمد پورکاظمی، حمیدرضا کلباسی صفحه 149
  هدف از انجام این تحقیق مقایسه ژنوم فیل ماهی نر و ماده با استفاده از روش RAPD و شناسایی نشانگرهای جنسی بود. به همین منظور پس از استخراج DNA به روش فنل - کلروفرم، دو خزانه از DNA ژنومی افراد نر (ترکیبی از DNA پنج عدد نر) و ماده (ترکیبی از DNA پنج عدد ماده) مهیا گردید. در این تحقیق از 310 پرایمر 10 نوکلئوتیدی مورد آزمایش، 303 پرایمر باند تولید نموده و 7 پرایمر دیگر هیچگونه باندی تولید نکردند که می تواند به دلیل نامناسب بودن شرایط واکنش PCR و یا عدم وجود محل پهلوگیری برای پرایمرهای مذکور در ژنوم فیل ماهی باشد. الگوی باندی کلیه پرایمرهای مورد بررسی به جز پرایمر شماره 295 (OPT-17) در جنس نر و ماده یکسان بود و هیچگونه تفاوتی مشاهده نگردید. این پرایمر باندی را در خزانه DNA ژنومی افراد نر تولید نمود که در الگوی باندی جنس ماده مشاهده نمی شد. به منظور اطمینان از اختصاصی بودن این باند در جنس نر، آزمایش PCR با استفاده از پرایمر مذکور و بررسی DNA غیر ترکیبی افراد مستقل انجام شد که نتایج نشان داد باند مذکور مربوط به تنوع فردی بوده و در هر دو جنس دیده می شود. در مجموع، بررسی 4146 باند شمارش شده بر روی ژل پلی آکریلامید نشان می دهد که هیچکدام از باندهای مذکور نشانگر جنسی فیل ماهی نمی باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمالا کروموزومهای جنسی در فیل ماهی وجود نداشته و در صورت موجود بودن، نقاط متمایز بسیار کمی بر روی آنها قرار دارد و یا اصولا این ماهیان دارای قابلیت ژنتیکی همزمان برای دو جنس هستند.
  کلیدواژگان: فیل ماهی، نشانگر جنسی، دریای خزر، ایران، RAPD، Huso huso
 • سهراب معینی، بیتا بسیمی صفحه 163
  افزایش تولید ماهیان گرم آبی در ایران مانند ماهی کپور، نیاز به تولید فرآورده های جدید برای مصارف انسانی را بوجود آورده است. در این تحقیق چهار فرمول برای تولید کتلت از گوشت ماهی کپور مورد بررسی قرار گرفت. از فرمول انتخاب شده که حاوی 52 درصد گوشت ماهی، 28 درصد سیب زمینی، 10 درصد تخم مرغ، 8 درصد آرد سوخاری و 2 درصد ادویه شامل مخلوطی از سیر، زنجیل، هل، نمک و فلفل بود کتلت ماهی تهیه گردید. سپس نمونه ها در 30- درجه سانتیگراد منجمد و بمدت 120 روز در سردخانه 18- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. در فاصله های زمانی معین بر روی نمونه ها آزمایش ازت های فرار، پراکسید، شمارش کلی باکتری ها و ارزش غذایی بعمل آمد. تغییرات ازت های فرار از 14 به 18. 9 میلی گرم در صد گرم و پراکسید از 4 به 4. 9 میلی اکی والان در کیلوگرم بود. شمارش کلی باکتری ها برای تمام نمونه ها منفی بود. زمان ماندگاری نمونه براساس اندیس پراکسید 90 روز تعیین گردید. ارزش غذایی کتلت تهیه شده 20 درصد پروتئین، 8 درصد چربی 10 درصد کربوهیدرات، 6 درصد خاکستر و 56 درصد رطوبت بدست آمد.
  کلیدواژگان: کتلت ماهی کپور، آزمایشهای کیفی، زمان ماندگاری
 • مهدی مقیم صفحه 171
  در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهی شیپ در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش، پارامترهای مختلف جمعیتی از قبیل طول، سن، وزن، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  ماهی شیپ در سواحل ایران کمتر از 2 درصد ترکیب صید را شامل می شود. ذخایر این ماهی در سه دهه اخیر کاهش یافته است. صید آن در سال بهره برداری 51-1350 حدود 67 تن با صید در واحد تلاش 0. 5 کیلوگرم قایق / روز گزارش شده که صید به حدود 15 تن و صید در واحد تلاش به 0. 09 کیلوگرم قایق / روز کاهش یافته است و احتمال انقراض نسل آن در دریای خزر بشدت قوت گرفته است. برای حفظ و حمایت از نسل آن می بایست صید تجارتی ماهی شیپ بجز به منظور تامین مولدین مورد نیاز تکثیر مصنوعی، ممنوع شود.
  کلیدواژگان: ماهی شیپ، ذخایر، دریای خزر، ایران، Acipenser nudiventris
 • حسن نصرالله زده ساروی، سید عباس حسینی صفحه 191
  کلروفیل a که رنگدانه اصلی فرآیند فتوسنتزی در فیتوپلانکتونهای دریایی است که با اندازه گیری آن نه تها می توان بیوماس آنها را تخمین زد بلکه یک شاخص واقعی قابل روئیت برای حالتهای تروفیک یک اکوسیستم آبی بشمار می رود. تعداد کل نمونه های اندازه گیری شده برای عمق شفافیت و کلروفیل a طی چهار فصل در سال 1375، در 81 ایستگاه مطالعاتی بترتیب برابر با 81 و 1601 بوده است. مطالعه یکساله حوضه جنوبی دریای خزر در ایستگاه های تحقیقاتی نشان داد که میانگین میزان کلروفیل a و در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با 1. 072، 0. 550، 1. 848، 0. 966 میلی گرم بر متر مکعب و عمق شفافیت برابر با 6. 42، 8. 86، 5. 62، 5. 22 متر متغیر بوده است. آنالیز آماری نشان داده است که رابطه این دو عامل ضریب همبستگی معنی داری (r=0. 65, P<0. 01) را برای حوضه جنوبی دریای خزر پیش بینی می کند. با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده در مقایسه با دیگر دریاچه ها (دریاچه فلوریدا و واشینگتن) ، همبستگی کمتری را بین این دو عامل نشان داده است و ضروری بنظر می رسد که با مطالعات مستمر در این حوضه بتوان ضریب همبستگی بالاتر و معادله کاربردی بهتری بدست آورده تا با اندازه گیری ساده عامل عمق شفافیت، تخمین دقیقتری از میزان کلروفیل a و بطور غیرمستقیم وضعیت تروفیک و بیوماس جلبک ها محاسبه گردد.
  کلیدواژگان: کلروفیل a، عمق شفافیت، دریای خزر، ایران
 • شعبانعلی نظامی بلوچی، حسین خارا، پریسا پاوند صفحه 201
  مطالعه رژیم غذایی ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis L. 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان طی چهار فصل سال 1380 انجام گرفت. پس از صید ماهی بوسیله آلات صید مختلف از فبیل دام گوشگیر، پره و تور دستی، ماهیان زیست سنجی و مورد مطالعه عادتهای غذایی قرار گرفتند. براساس بررسی های صورت گرفته از 143 عدد ماهی، این ماهیان در محدوده سنی 1 تا 6 سال، طول کل 9. 5 تا 33. 5 سانتی متر (میانگین طول کل 4. 64 ± 19. 93 سانتی متر) ، وزن 10. 5 تا 350 گرم (میانگین وزن 114. 45±77. 55 گرم) قرار داشتند. با توجه به اطلاعات بدست آمده میانگین شاخص طول روده به طول بدن برابر 0. 58±0. 09، متوسط شدت تغذیه 129. 5±257. 9، میانگین چاقی 534. 1 ± 1320. 7 و درصد خالی بودن دستگاه گوارش 7. 69 درصد بود. ماهی سوف حاجی طرخان از هجده نوع ماده غذایی تغذیه کرده بود که بترتیب در صد فراوانی عبارت از: ساس آبی، ادناتا، گاماروس، مواد گیاهی، شیرونومیده، لای ماهی، همیپترا، ماهی سوف حاجی طرخان، حلزون، سوزن ماهی، ماهی گامبوزیا، ماهی نه خاره، دیپترا، برانشیوپودا، تری کوپترا، توبیفکس، قورباغه و میگو می باشند. در ضمن با مقایسه مواد غذایی شناسایی شده در معده و روده این ماهی، لای ماهی، گامبوزیا، سوف حاجی طرخان، نه خاره، برانشیوپودا، قورباغه و میگو به دلیل اینکه تنها در معده وجود داشتند بعنوان غذاهای زود هضم و سایرین جز غذاهای دیر هضم بودند. با در نظر گرفتن ترکیب مواد غذایی خورده شده و درصد فراوانی آنها در سوف حاجی طرخان تالاب امیر کلایه می توان بیان نمود که این ماهی بترتیب یک ماهی گوشتخوار، گیاهخوار و هم نوع خوار می باشد همچنین عادت غذایی آن بر حسب سن، فصل و جنس تغییراتی دارد.
  کلیدواژگان: سوف حاجی طرخان، رژیم غذایی، تالاب امیر کلایه، لاهیجان، ایران
 • یافته های علمی کوتاه
 • بهروز تمجیدی، نیاز محمد کر صفحه 221
  گرگرینها (Gregarines) تک یاخته هایی می باشند که در لوله گوارشی و بافتهای بی مهرگان گوناگون مانند حلزونها، صدفها، کرمهای دریایی و میگوها دیده می شوند (Johnson, 1989).
  این تک یاخته ها در لوله گوارشی میگوها اغلب به شکل تروفوزوئیت و بعضا بصورت گاتوسیست دیده می شوند (Couch, 1983; Lightner, 1985; Overstreet, 1973).
  کلیدواژگان: گرگین، تک یاخته های گوارشی، آبادان، ایران، Penaeus indicus
|
 • Gh. Eskandari, S. Dehghan, M. Nikpeay Page 1
  This study was carried out from April 1999 to March 2000 in Dez dam reservoir located at North Khouzestanprovince. From the total number of 607 specimen of collected fish, 267 and 64 were males and females respectively, and276 specimen were immature. Samples were caught by hooks and gill nets. Length range of females was 156-1350 mm and their weight range was 31.7-26500 g. Males ranged 183-1065mm in length and 48-12208g in weight. The males showed more ranges in length and weight comparing to females. The spawning period is very short and occuring in spring after flooding of the river and increase in the reservoir water level. This species is a total spawner and eggs are release in upstream regions and reservoir shallow waters on bottoms gravels. Spawning occurs in 24°C. Fecundity was intermediate. Sex ratio was 4.2:1.0 (male/female). Males show a faster maturation. According to the ratio of gut length to the body length, it seems to be an omnivorous species, but all samples were found to have fish in their stomachs (100%). Feeding intensity was higher in males. Annual growth is slow and asymptomatic length is more than 2m. Relative growth in weight is not in accordance with growth in length for various length groups, and relative growth in weight is increased with increasing of fish length. Growth of this species is positive allometric type. Various length groups were observed in examined specimens. It I seems that it has a longer reproductive life comparing to its pre-maturation life. Relative fatness is higher in females.
  Keywords: Reproduction, BARBUS ESOCINUS, DEZ DAM, KHOUZESTAN PROVINCE, Iran
 • J. Pazoki, A. Aghaei moghadam Page 25
  During one months study on 33 digestive tracts of Emys orbicularis, caught from pond culture of sturgeon fingerling. All together, three different parasitic worms were identified. These worms belong to genera Anisakis, Camallanus and Hysterothylacium. Anisakis obtaind only from stomach tissue, Camallanus from intenstine and Hysterothylacium infected both mentioned organs. The prevalence and intensity of Anisakis, Camallanus and Hysterothylacium were 21.2%, 3.7%, 36.3%, 4.4, 15.1 and 26.0 respectively.
  Keywords: PARASITE, EMYS ORBICULARIS, STURGEON, Iran
 • E. Pagheh, A. Abedian, J. Ghafle maramazi Page 37
  This study was conducted the optimum salinity for culture of White Indian shrimp juvenile (Penaeus indicus) in Bandar Emam Khomeini fisheries research station in summer 2002. Five levels of salinity (10, 20, 30, 40 and 50 ppt) with four replicates were used in this trial. 35 specimen of White Indian shrimp juvenile (PL35) with mean weight of 0.26:t0.024g have been cultured for 60 dayes in 300 liter fiberglass tanks that each tank was filled with 200 liters water and stocked with 20 shrimp juveniles for estimating the growth and survival rates in different salinities. Results showed that salinity was significantly (P<0.05) affected on growth and survival of P. indicus juveniles. Highest increase in mean weight and the maximum final mean weight of juvenile, highest increase in carapace length and maximum C.L. and also the lowest FCR observed in 30 ppt salinity. According to the obtained results, it can be suggested that the optimal salinity for culture of White Indian shrimp is between 20 and 30ppm.
  Keywords: WHITE INDIAN SHRIMP, PENAEU~ INDICUS, Salinity, Growth, survival
 • M. Safaei, E. Kamrani, M. Momeni Page 49
  This study designed with objective on shrimp population structure biomass, management aspects and meterological factors that affect on them. This investigation was carried out monthy by swept area method from Bandar Abbas to Sirik area waters.
  The optimum time for opening fishing season in Hormuzgan province waters in years 1999,2000, 2001 and 2002 respectively were about 9/10/1999, 4/10/2000, 2/10/2001, 28/9/2002 and total biomass for years 1999 up to 2002 were 731, 1350, 636 and 1708 tonnes, respectively.
  The Pearson corrlation test between catch per unit of effort (CPUE) and meteorological parameters showed the significant corrlation for mean temperature and moisture (P < 0.05) and for rainfall and evaporation did not show any significant corrlation.
  Keywords: PENAEUS MERGUIENSI, METEOROGICAL PARAMETER, Persian Gulf, Oman Sea, Iran
 • K. Abbasi, A. Keyvan, M. Ahmadi Page 61
  During years 1999-2001. a series of sampling was carried out in Sefidrud river to study morphometric and meristic characteristics of Caspian Vimba. 149 specimen were collected and then necessary measurments were considered and following results were obtained:T.L= 171.2±31.6mm, W= 62.9±19.7g, age= 3.49±0.9 year, average number of scales on lateral line = 50.83±1.8, branched ray of dorsal and anal fins = 7.96±0.2 and 17.58±1.0 respectively.
  The mean morphometric measurments with respect to body standard length (%) were: head length 24.47±1.9, eye diameter 6.10±1.07, body maximum depth 26.17±1.4, dorsal fin heigth and length 20.22±1.5 and 10.96±0.8, anal fin heigth and length 12.66±0.8 and 18.17±1.5, pectoral fin length 18.17±1.2, ventral fin length 14.97±1.1, pecto-ventral fins distance 24.18±l.7 and ventral-anal distance 20.00±1.5 and pre-dorsal distance 52.21±1.7.
  Adults and juvenils showed difference in 2 meristic and 15 morphometric parameters. On the other hand, the adult males and females showed difference in 16 morphometric parameters (esp. body depth, lengths of dorsal, pectoral, pelvic and anal fins). Also, adult males have a series of fine epithelial turbecles on head and body and their color is darker with more reddish anal and ventral fins.
  Keywords: Vimba vimba persa, CHARACTERISTIC, Caspian Sea, SEFIDRUD RIVER, Iran
 • Sh. Abdolmaleki Page 77
  A total of 150261 kg of different species were caught in Mahabad reservoir of which 101123.5 kg (tantamount to 67.3 % )was silver carp in the fishing season of 1998-1999. From the beginning of the fishing season, fishing effort of only active fishing cooperative were 69 times beach seine haul and for gill net with stretched mesh size of 7 to 15 cm, 2530.7 fishing effort unit (each unit is equal to 100m gillnet for 24 hours).
  The mean fork length and weight of Silver carp were 51.15±12.07cm and 2429±2272.1g respectively.
  Exponential Length-Weight relationship for this species was calculated W=0.013 L 3.04 (R2 = 97.64, n=714) which in this equation W is the total weight of fish in g and L is lenght in cm.
  The Von-Bertalanfy(s) growth parameters (L¥ , K, to) based on length and age data were estimated as: L¥ = 150cm, K = 0.128 per year, to = - 1.141 years). The instantaneous rate of total (Z), Natural (M) and fishing (F) mortality coefficients were 1.68 year-1, 0.22 year-1 and 1.46 year-1 respectively. The exploitation ratio (E) was calculated as 0.82. The biomass of this species was calculated as 158.5 tonnes and according to Gulland(s) formula, the MSY was estimated as 68 tonnes which is less than the catch of this species and decreasing of the fishing effort is recommended.
  Keywords: Silver carp, Hypophthalmichthys molitrix, FISHERY, STOCK ASSESSMENT, MAHABAD RESERVOIR, Iran
 • H. Fazli, D. Ghaninezhad Page 97
  Mullet and other bony fishes are caught by beach seine in Iranian coastal zone in Golestan, Mazandaran and Guilan provinces. The catch and CPUE trend of mullets were compared during 1993 to 2001 and some biological characteristics such as: species composition, length, weight, K and age of Liza aurata and L. saliens were analyzed. In 1990s, the results showed that amount of catch has been increased and the maximum catch occured in 2001. CPUE decreased from 114 kg (in each seine) in 1993 to 43 kg in 1996 whereas 2001 increased to 66.4 and 78.4 kg in 2000 and 2001, respectively. The mean fork length, weight and K for L. aurata species were measured 32.7 and 32.3 cm, 418.3 and 419.8 g and 0.61 and 0.93 and for L. saliens species were 27.5 and 25.1 cm, 224.7 and 179.1 g and 0.91 and 0.71 for years 2000 and 2001, respectively. According to this data in spite of increasing in catch, CPUE of L. aurata has increased and there is no changes in respect of biological aspect. Therefore, it was concluded that this species is harvested of a sustainable level.
  Keywords: MULLET, LIZA AURA, A, LIZA SALIENS, Catch, biology, Caspian Sea, Iran
 • Z. Kordjazi, A. Kamali, R. Nazari, F. Yaghmaei Page 115
  Effect of the timing of first feeding (9, 10, 11, 12 and 13 days post hatch) with a live food (Anemia naupli) on Persian sturgeon was examined at 17.7±0.8 and 18.1±0.4°C. The results showed that the timing of first feeding affected on weight, length, length-weight ratio and specific growth rate, but one day delay in the timming of initial feeding doesn't affect on the survival and two days delay in the timming of initial feeding doesn't affect on the condition factor. Results of this research showed that some factors such as weight, length, length-weight ratio and specific growth rate, are more suitable than survival and condition factor for exhibiting of effects of delay in the starting time of initial feeding in Persian sturgeon fish larvae. Thus it is better that the initial feeding of Persian sturgeon at 17.7±0.8 and 18.1 ±0.4°C started on 12 and 9 days after hatching, respectively, as well as more delay in intiating exogenous feeding has negative effects on growth of larvae.
  Keywords: LARVAE, EXOGENOUS FEEDING, Growth, survival, ACPENVER PERSICUV
 • M. Karimpor, A. Khanipor, A. Taghavi Page 129
  Among crayfish species only Astacus leptoductylus eichwaldi Bott, 1950, is found in Bandar Anzali coastal area. The research survey carried out during 2001-2002, by designing twelve transects (transects coverd the depth of 35, 45, 55 and 65m). Foldable traps being used to catch crayfish. The maximum abundance of crayfish was caught at the depth of 40-60m. The average length and weight measured 125.6±0.2mm and 60.6±0.3g. The length and weight range were 72-169mm and 12.5-148g, respectively. Sex ratio during studying period favoured females with 1:0.86. The ovarian and pleopodal eggs calculated 308.98±10.62 and 255.54±10.87, respectively. The fecundity result obtained from A. leptoductylus eichwaldi population showed resemblance to its Turkmenistan counterpart.
  With the increae of weight in females the number of eggs in each gram of body weight (relative fecundity) is reduced. The breeding season in the studied area occured in 21th January to 22th July. First moulting in males happened in July and the second moulting which are simultaneous with females occured 11th-30th September. Length group 120-129mm were dominant in population and length frequency analysis showed six age groups among the crayfishes in studied area September. Length group 120-129 mm were dominant in population and length frequency analysis showed six age groups among the crayfishes in studied area.
  Average CPUE in the mentioned year was 2.54 individuals per trap per 24 hours. At present no harvest of crayfish taken-place, CPUE data showed that the density of crayfish between transects of 1-7 have been relatively considerable, and it is recommended that after carrying out stock assessment survey, the exploitation of caryfish resources can be programmed.
  Keywords: CASPIAN SEA CRAYFISH, ASTACLLS LEPTODUCTYLUS, TRANSECT, BIOLOGICAL ASPECT, CPUE
 • S. Keyvan shokoh, M. Pourkazemi, M. Kalbasi Page 149
  The goal of this study was to find a sex-specific DNA sequences in the male and female genomes of beluga (Huso huso), by random amplified polymorphic DNA (RAPD) assays performed on pooled DNA samples. Of the 310 different primers was tested, 7 primers produced no band. The most likely possibility is that PCR conditions have not been suitable for these 7 primers. It is also possible that these RAPD primers did not find suitable binding position to generate fragments. A single band was produced by primer 295 (OPT -17) which was specific to the male DNA. Further analysis of individual male and female beluga demonstrated that this primer yeilded a product that were in fact variable and reproducible, but were the result of variation in some individual males and females and not male-specific. Therefore, of the 4146 RAPDs scored, none were tightly linked to a sex-determining gene. The results support the idea that sex chromosomes are either not present or they weakly differentiated in the genome of beluga.
  Keywords: BELUGA, HUSO HUSO, Acipenseridae, RAPD, SEX MARKER, Caspian Sea, Iran
 • S. Moeini, B. Basimi Page 163
  The increase in production of warm water fishes in Iran, such as carp, produces a need for development of new methods of food production for human consumption. In this research four formula for production of fish cake from carp were investigated. Using the chosen formula which consisted of 52% debonded carp meat, 28% potato, 10% whole egg, 8% flour and 2% of a mixture of garlic, ginger, nutmeg, pepper powder and salt, the fish cake was made. Then during 120 days at 18°C, according to a time schedule, the samples were tested for changes in their total volatile base, peroxide value and total count of bacteria. The results indicate that changes in TVB was from 14.0 to 18.9 mg/100g, peroxide value changed from 4.0 to 4.9 meq/kg. The total count of bacteria for all of the samples was negative. The shelf life of carp cake as the result of peroxide value increase was estimated to be 90 days at 18°C in cold store. This carp cake contains 20% protein, 8% oil, 10% carbohydrate, 6% ash and 56% moisture.
  Keywords: CARP CAKE, PEROXIDE VALUE, TVB, ORGANOLEPTIC TEST, Shelf life
 • M. Moghim Page 171
  The changes of Ship stocks in the southern Caspian Sea was studied by measuring and considering different population parameters such as fish length, weight, age, sex ratio and caviar weight.
  Total catch of A. nudiventris in the Iranian waters in only 2 percent of total catch composition of sturgeon and its stock has been decrease during last 3 decades. In 1972 catch and CPUE of Ship had been 67 tonnes and 0.5 kg/boat/day and was decreased up to 15 tonnes and 0.09 kg/boat/day in 2002 and consequently it can be concluded that it's stock is critically endangered. Regarding to resources protection and rehabilitation of Ship stock, it is proposed to ban the fishing of this species (except for artificial propagation as broodstock).
  Keywords: SHIP, ACIPENSER NUDIVENTRIS, STOCK, POPULATION PARAMETERS, SOUTHERN CASPIAN SEA, Iran
 • H. Nasrolahzadeh saravi, A. Hosseini Page 191
  Chlorophyll-a is a main pigment for photosynthetic proccess in marine phytoplankton and by it either amount of biomass can be estimated or can be considered as an index for trophic level of aquatic ecosystem.
  In year 1996,81 secchi disc depth were measured and 1601 samples of chlorophyll-a were collected seasonaly from the southern Caspian Sea. The results showed that average chlorophyll-a in seasonals of spring, summer, autumn and winter were 1.072,0.550, 1.848,0.966 mg/m3 and depth of transparency were 6.42,8.86, 5.62 and 5.22m, respectively.
  The statistical analysis showed a significant correlation (P<0.01) between these two parameters in the southern Caspian Sea. More studies are needed to find out higher precise correlation.
  Keywords: Chlorophyll-a, TRANSPARENCY, SECCHI DEPTH, Caspian Sea, Iran
 • Sh. Nezami balochi, H. Khara, P. Pavand Page 201
  The diet survey of Perca fluviatilis of Arnirkelayeh lagoon was carried out during four seasons of 2001. After collecting the fish samples by different fishing gear such as gillnet, seine, castnet and dipnet, fishes were measured and diet was studied. Also according to this research from 143 specimen, fishes were in the age range of 1+- 6+, total length of 9.5-33.5 cm (T.L= 19.83±4.46 cm) and weight of 10.5 - 350 g (Mean weight of 114.45±77.55g).
  According to obtained results, the relative lenght gut was 0.58±0.09, index of fullness was 129.5±257.4, fullton's condition factor was 1320.7±534.1 and vacuity index was 7.69%.
  Perca jluviatilis was fed from 18 kinds of food with respect of frequency were: water bug, Odonata, Gammarus, plant materials, Chironomids, Tinca tinca, Hemiptera, Perca fluviatilis, Snail, Syngnathus abaster, Gambusia holbrooki, Pungitius platygaster, diptera, branchiopoda, trichoptera, tubifex, frog and shrimp.
  By consideration of composition eaten foods and their frequency percentage in Amirkelayeh lagoon Perca fluviatilis, it can be concluded that this fish is an omnivorous and cannibalism species. Also, feeding habit of Perca fluviatilis changes according to age, season and sex.
  Keywords: PERCA JLUVIATILIS, feeding, Diet, AMIRKELAYEH LAGOON
 • B. Tamjidi, N. Kor Page 221
  Gregarines are protozoa that occur within the digestive tract and tissues of various invertebrate animals such as shrimp.
  In this survey 15 marine broodstocks of Penaeus indicus from Jask area and 119 cultured shrimps from cultured farms were supplied and carried to laboratory.
  According to life cycle of gregarine, (Johnson, 1989) it is assumed that presence of protozoan gregarine among broodstock shrimps can be due to consumption of natural food and existance of intermediate hosts and as a result to be completion of life cycle of these protozoan in natural conditions. On the other hand absence of these parasites among cultured shrimp can be due to consumption of prepared (inert) food and lack of completion of alternate hosts and intermediate hosts and consequently lack of completion of life cycle of these parasites in the cultured condition.
  Keywords: GREGARINE, PENAEUY INDICUS, PROTOZOAN, shrimp