فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/18
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سیدعلی جلالی* صفحه 1
  التهاب پاوچ یک عکس العمل التهابی است که در پاوچ ایلئال پس از آناستوموز آنال ایجاد می شود که این درمان، عمل جراحی انتخابی برای بیماران مبتلا به کولیت زخمی مقاوم به درمان طبی و یا در بیماران دچار کولیت همراه با دیسپلازی یا پولیپوز فامیلیال و یا سرطان بکار می رود. پس از این عمل جراحی اختیار دفع محفوظ مانده و بیمار بطور متوسط سه و یا چهار بار تخلیه در روز خواهد داشت. التهاب پاوچ در حدود 50% بیماران اتفاق می افتد، به نظر می رسد که علت آن افزایش بی اندازه رشد باکتریال باشد، درمان استفاده از آنتی بیوتیک بوده و نیز پروبیوتیک ها ممکن است کمک کننده باشند. اغلب موارد با درمان مذکور بخوبی کنترل می شود ولی 5 تا 10 درصد آنها به درمان طبی جواب نمی دهند که در این بیماران، اعمال جراحی متداول ایلئوستومی اختیاردار و یا ایلتوستومی معمولی است. فشار جسمی و بار عاطفی که به بیمار تحمیل می شود بایستی شناخته شده و توجه نمود که بیمار احتیاج به کمک فکری و اطلاعات پزشکی در مورد بیماریش داشته و به پشتیبانی روحی روانی هم نیاز دارد.
  کلیدواژگان: التهاب پاوچ، آناستوموز، درمان
 • محمدرضا شریف*، سعید نوری، بردیا جمالی، امیرحسین خورشیدی صفحه 9
  زمینه و هدف
  کنترل خونریزی پارانشیمی خصوصا بافت کبد علیرغم پیشرفت علم جراحی، کماکان یکی از چالش های روبروی جراحان برای حفظ جان بیماران می باشد. یک رقابت پژوهشی بر سر معرفی روش موثرتر بین پژوهشگران این زمینه وجود دارد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر هموستاتیک کلرید روی و کلرید آلومینیوم در کنترل خونریزی بافت پارانشیمی کبدی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مدل حیوانی 60 موش نر ویستار مورد استفاده قرار گرفت. بر روی کبد هر موش برشی به طول 2 سانتی متر و عمق 0/5 سانتی متر داده شد و زمان برقراری هموستاز با استفاده از غلظت های مختلف کلرید روی و همچنین کلرید آلومینیوم (15%، 25% و 50%) اندازه گیری شد. در نهایت داده های به دست آمده وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در تمامی غلظت های به کار رفته برای کلرید روی و کلرید آلومینیوم هموستاز به طور کامل برقرار شد. زمان برقراری هموستاز ناشی از گروه های غلظتی کلرید روی از گروه کلرید آلومینیوم به صورت معنادار کمتر بود.
  نتیجه گیری
  کلرید روی نسبت به کلرید آلومینیوم ماده هموستاتیک موثرتری در کنترل خونریزی ناشی از کبد در مدل حیوانی می باشد.
  کلیدواژگان: هموستاز، کلرید روی، کلرید آلومینیوم، کبد
 • نور احمد لطیفی، محمد جواد فاطمی*، فرزاد پرویزیان، بابک نیکومرام، میترا نیازی، توران باقری صفحه 18
  زمینه و هدف
  بازسازی پوست با بافت همنوع خود در جراحی پلاستیک و ترمیمی اهمیت ویژه ای دارد و فلپ پوستی با الگوی راندوم یکی از شایعترین اعمال جراحی در جراحی پلاستیک و ترمیمی می باشد. نکروز شدن پوست از عوارض غیرقابل اجتناب بعد از جراحی فلپ است که عوامل متعددی از قبیل ایسکمی، جریان خون ناکافی و تجمع وریدی در ایجاد نکروز نقش دارند. داروهای زیادی برای جلوگیری از این عارضه توصیه شده اند. هدف ما در این مطالعه بررسی تاثیر داروی آنژی پارس را بر افزایش خونرسانی فلپ در مدل حیوانی موش می باشد.
  مواد و روش ها
  بیست موش صحرایی (رت) نر از نژاد Sprague-Dawley با وزن تقریبی 300-350 گرم انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در تمام موش ها پس از بیهوشی یک فلپ به ابعاد 2×7 در خلف ایجاد شد. کرم آنژی پارس به طور موضعی به میزان 0/5 سی سی روزانه در محل فلپ ایجاد شده استفاده شد. پس از ده روز تحت اندازه گیری و محاسبات قرار گرفت. از میانگین و انحراف معیار برای توصیف داده ها و از آزمون تی تست مستقل جهت مقایسه گروه ها استفاده شد.
  یافته ها
  در طی مطالعه یک مورد از گروه کنترل را از دست دادیم. هیچ موردی از عفونت یا هماتوم مشاهده نشد. در پایان محاسبات میزان نکروز فلپ در گروه آنژیوپارس 6/43 ±28/86درصد و میزان نکروز فلپ در گروه کنترل 10/52±25/03 درصد بود. تفاوت دو گروه با P-value کمتر از 05/0 معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه می توان گفت کرم آنژیوپارس در افزایش میزان خونرسانی فلپ راندوم در موش تاثیرگذار نبوده است.
  کلیدواژگان: فلپ پوستی راندوم، نکروز، آنژی پارس
 • محمدعلی حسینیان*، علیرضا امیربیگی صفحه 27
  زمینه و هدف
  در صورت بسته شدن یکی از شریان های عمده اندام فوقانی امکان ایجاد ایسکمی بصورت پارستزی و درد هنگام بالا گرفتن اندام و یا اسپاسم در انگشتان و مچ هنگام استفاده از ادوات موسیقی ایجاد می شود. ایسکمی ایجاد شده حتی پیش کسانی که کلاترال های خوبی دارند، ایجاد می شود. لذا باز کردن مجدد شریان بسته شده نزد بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
  مواد و روش ها
  پانزده بیمار که بعلت تروما دچار ضایعه شریانی در یکی از عروق اصلی مثل براکیال، رادیال و یا اولنار شده بودند و جهت باز کردن شریان مسدود شده اقدام به جراحی شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. ده مورد ترمیم سر به سر شریان و در نزد چهار بیمار ترمیم با گرافت وریدی و در یک مورد ترمیم با گرافت مصنوعی انجام شد. تمام بیماران با نخ پرولن 10/0 و 8/0 ترمیم شدند و بیماران برای مدت یک سال تحت پیگیری قرار گرفتند. تمام شریان های عمل شده کالر داپلر شدند.
  یافته ها
  14 شریان از 15 شریانی که تحت عمل جراحی ترمیم شریان بسته شده اندام فوقانی قرار گرفته بودند در بررسی انجام شده در خلال 5 ماه باز بودند (%93)، بعد از 12 ماه 13 شریان از 15 شریان (%86/6) که تحت عمل جراحی شریان های بسته شده اندام فوقانی قرار گرفته بودند، مورد بررسی مجدد قرار گر فته که باز بودن آنها ثابت شد. 2 شریان از 15 شریان عمل شده بعد از یک سال بسته شده بودند (%13/4).
  نتیجه گیری
  بسته شدن یکی از شریان های اصلی اندام فوقانی در نزد بعضی از بیماران بخصوص کسانی که از ادوات موسیقی استفاده می کنند و یا در بعضی از کارگران که در هنگام کار کردن دچار اسپاسم انگشتان و مچ دست می شوند، رخ می دهد و لذا باز کردن مجدد شریان های بسته شده نزد آنها از واجبات می باشد.
  کلیدواژگان: اندام فوقانی، شریان، جراحی
 • مهدیه امیربیکی تفتی*، عبدالحسین داوود آبادی، محمد کاظم امیربیگی صفحه 34
  زمینه و هدف
  تروما شایع ترین علت مرگ در سنین یک تا 44 سالگی و سومین علت مرگ بدون توجه به سن می باشد. ترومای شکم یکی از شایع ترین موارد تروما است. لاپاراتومی می تواند روش درمانی بکار برده شده در ترومای شکم باشد. هدف مطالعه بررسی فراوانی علل لاپاراتومی در ترومای نافذ و غیرنافذ شکمی می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت توصیفی گذشته نگر بر روی بیمارانی که به دنبال ترومای شکمی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 91-1388 تحت لاپاراتومی اورژانسی قرار گرفته بودند، انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه از پرونده های موجود در مرکز تروما استخراج و با استفاده از نرم افزار آماری16.0 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آزمون آماری نظیر آزمون فیشر و کای اسکوار جهت آنالیز داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  از 166 بیمار ترومایی که لاپاراتومی شدند، 120 بیمار (72/3%) ترومای غیرنافذ و 46 بیمار (27/7%) دچار ترومای نافذ بودند. اغلب بیماران در دهه دوم و سوم زندگی بودند و 130 بیمار (80%) مرد بودند. تصادف اتومبیل و چاقوخوردگی شایعترین علت تروما غیرنافذ و نافذ بود. طحال شایع ترین ارگان آسیب دیده می باشد. در ترومای نافذ و غیرنافذ به ترتیب 25 مورد (54/3%) و 13 مورد (10/8%) لاپاراتومی منفی وجود داشت. میزان مورتالیتی 7/2% بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که ترومای غیرنافذ شایع تر از ترومای نافذ است و تصادف اتومبیل و چاقوخوردگی شایع ترین علت ترومای شکمی می باشد. مورتالیتی در ترومای غیرنافذ بیشتر از نافذ بود. این ضرورت توجه بیشتر مسولین را به جلوگیری و کاهش حوادث تصادف اتومبیل و مشکلات فرهنگی اجتماعی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ترومای شکم، ترومای نافذ، ترومای غیر نافذ، لاپاراتومی
 • منوچهر قربان پور، امیر درخشان فر*، امین نیایش، نازیلا فرنوش، مهدی اسکندرلو صفحه 42
  زمینه و هدف
  درمان جراحی هنوز هم مفید و ارجح برای بیماران مبتلا به هموروئید درجه سوم و یا درجه چهارم بزرگ می-باشد. هموروئیدکتومی با لیزر از جمله روش های جدیدی است که اخیرا مطرح شده است. هدف از این مطالعه مقایسه پیامدهای درمانی دو روش لیزرتراپی و هموروئیدکتومی بسته (فرگوسن) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 56 بیمار مبتلا به هموروئید اینترنال درجه 3 که به بیمارستان مراجعه کردند، بصورت تصادفی در دو گروه 28 نفره قرار گرفتند. گروه اول بیماران به روش هموروئیدکتومی از طریق لیزر گروه دوم بیمارانی روش هموروئیدکتومی بسته (فرگوسن) درمان شدند. بیماران 24 ساعت، یک هفته و یک ماه بعد از عمل جراحی از نظر مواردی چون مقیاس بصری درد و عوارضی مانند خونریزی، احتباس ادراری، تنگی مقعد، بی اختیاری گاز و مدفوع و عفونت مورد مقایسه قرار گرفتند همچنین طول مدت جراحی و هزینه درمان نیز در دو گروه مقایسه شدند. اطلاعات پرسشنامه ها و فرم ها پس از استخراج توسط نرم افزار SPSS آنالیز و با استفاده از آمار توصیفی و در موارد مورد نیاز برای بررسی معنی داری ارتباطات از آزمون های آماری تی تست،کای اسکور و در صورت لزوم از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ها کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میان دو گروه مطالعه از نظر سن و جنس تفاوت معنی داری وجود نداشت. مقیاس بصری درد در گروه هموروئیدکتومی با لیزر در 24 ساعت اول (1/42±1/57) و طی یک هفته اول (0/49±0/39) به طور معنی داری کمتر از گروه هموروئیدکتومی بسته (به ترتیب 1/91±2/57 و 0/58±0/75) به دست آمد. در مقایسه عوارض میان دو گروه به جز در مورد خونریزی بعد از عمل که گروه لیزرتراپی بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل بوده است (0/036=P) در سایر موارد تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نگردید. طول مدت عمل در دوگروه تفاوتی نداشت، با این حال هزینه جراحی در گروه هموروئیدکتومی با لیزر به طور قابل توجهی بالاتر بود (0/001 >P).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه علیرغم هزینه بالاتر روش هموروئیدکتومی با لیزر، با توجه به عوارض و میزان درد کمتری که بیماران در این روش تجربه نمودند، به عنوان روش ارجح در هموروئیدکتومی نسبت به روش همورئیدکتومی بسته پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: هموروئید، لی، زرتراپی، هموروئیدکتومی بستi
 • جلال الدین خوشنویس، فاطمه حسینی زادگان شیرازی*، تر علی تاجیک صفحه 53
  زمینه و هدف
  روش انتخابی برای ترمیم فتق های اینگوینال از موضوعات مورد بحث در طب جراحی می باشد و در این میان شناخت کارآیی و عوارض هر یک از روش ها به ویژه در مقایسه با هم می تواند کمک کننده باشد. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی نتایج و عوارض روش های باسینی و مک وی هر دو با تعبیه مش در مبتلایان به فتق اینگوینال پرداختیم.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 200 بیمار کاندید جراحی فتق اینگوینال مورد بررسی قرار گرفتند و با متد Block Randomization به صورت تصادفی در یکی دو گروه تحت جراحی با روش مک وی با مش یا باسینی با مش قرار گرفتند که اعمال جراحی به صورت استاندارد انجام می شد و تنها تغییر تعبیه یک مش پرولین با ابعاد 11 در 6 سانتیمتر بود. بیماران پس از جراحی از نظر عوارضی مانند سروما و هماتوم و... و نیز درد زودرس و دیررس بعد از عمل و همچنین مدت زمان بازگشت به کار به مدت 12 ماه پیگیری شدند. از آزمون های فیشر و کای اسکوار برای مقایسه نسبت ها و از آزمون Repeated-Measure Anova برای مقایسه اندازه های مکرر که دارای ماهیت کمی بودند، استفاده گردید و سطح معناداری 0/05 محسوب شد.
  یافته ها
  فراوانی عوارض در روش باسینی در مورد اکثر موارد تفاوت معنا داری با روش مک وی نداشت (P > 0.05). فراوانی عود در گروه باسینی با مش 2 مورد معادل 9/2 درصد بود و در گروه مک وی 1 نفر معادل 1% عود وجود داشت که اختلاف آماری معناداری را بین دو گروه نشان نمی داد (P=0.569). میانگین تعداد روزهایی که بیماران پیش از بازگشت به کار استراحت کرده بودند، در گروه باسینی 8/13 روز و در گروه مک وی 14/1 روز بود که تفاوت آماری معناداری را بین دو گروه مذکور نشان نمی-داد (P=0.826). میانگین شدت درد در فاز اولیه پس از عمل در گروه باسینی 4/4 و در گروه مک وی 2/4 بود که اختلاف آماری معناداری را بین دو گروه نشان نمی داد (P=0.892). در پیگیری طولانی مدت یک ساله درد به صورت کلی در 24 نفر معادل 34/3درصد در گروه باسینی و 10 نفر معادل 10 درصد در گروه مک وی وجود داشت که اختلاف آماری معناداری را بین دو گروه نشان می داد (P=0.001) و میانگین شدت درد پس از یک سال در گروه باسینی2/1 و در گروه مک وی 9/1 بود که اختلاف آماری معناداری را بین دو گروه نشان نمی داد (P=0.874).
  نتیجه گیری
  در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود که هر دو روش مک وی و باسینی در صورت استفاده از مش در طی ترمیم می توانند کارآیی خوبی داشته و عوارض و عود و درد پس از عمل در آنها مشابه و در حد قابل قبول می باشد.
  کلیدواژگان: فتق اینگوینال، باسینی، مک وی، مش
 • مرتضی خوانین زاده*، مهدی عالم رجبی صفحه 60
  زمینه و هدف
  عوارض حین تعبیه کاتتر ورید مرکزی باعث موربیدیته و البته گاهی هم مرگ و میر در بیماران می شود. کاتترگذاری به روش سنتی براساس راهنمایی نشانه های سطحی انجام می گیرد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کاملا منسوخ شده است و این در حالی است که به کمک سونوگرافی بر بالین بیمار می توان کاتترگذاری را با کم کردن عوارض انجام داد.
  مواد و روش ها
  طی این مطالعه مورد شاهدی 213 بیمار تحت تعبیه کاتتر ورید مرکزی قرار گرفتند که 105 بیمار با سونوگرافی و 108 مورد بدون سونوگرافی تعبیه شد. تمامی کاتترها تحت بی حسی موضعی و توسط یک جراح تعبیه شد و تاثیر سونوگرافی در کاهش عوارض، موفقیت آمیز بودن تعبیه کاتتر و آسیب عناصر اطراف ورید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های کمی از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و برای بررسی همگنی واریانس در گروه ها از آزمون لوین استفاده شد. برای آزمون اختلاف جنسیت، پونکسیون شریانی، شدت درد، صدمه عصبی، موفقیت تعبیه کاتتر و رضایت مندی بیمار در دو گروه از آزمون کای دو و یا آزمون فیشر استفاده شد.
  یافته ها
  213 بیمار وارد مطالعه شدند که از این بیماران 129 مرد و 84 زن بودند. در گروه با سونوگرافی موفقیت تعبیه کاتتر در 105 بیمار (100%) و در گروه بدون سونوگرافی در 96 بیمار (88/9%) مشاهده شد، تعداد دفعات بیشتر از یک بار برای پونکسیون ورید در گروهی که بدون سونوگرافی تحت تعبیه کاتتر ورید مرکزی قرار گرفتند (38 بیمار) به صورت معنی داری بالاتر از گروه با سونوگرافی (12 بیمار) بود (0/001 >P-value). از نظرمیزان پونکسیون شریانی، درگروه بدون سونوگرافی 20 مورد (18/5%) و در گروه با سونوگرافی 2 مورد (1/9%) مشاهده شد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار است. در 9 مورد پونکسیون ورید در گروه بدون سونوگرافی علیرغم 3 بار وارد کردن سوزن مقدور نشد که با کمک سونو این عمل در اولین تلاش ممکن شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از سونوگرافی در تعبیه کاتتر ورید مرکزی علاوه بر کاهش تعداد دفعات وارد کردن سوزن شانس موفقیت آن را نیز افزایش داده و صدمه به عناصر نزدیک ورید را کم می کند. لذا آشنایی جهت استفاده از سونوگرافی حین تعبیه کاتتر وریدی مرکزی (حتی به صورت خودآموزی) ضروری است.
  کلیدواژگان: کاتتر ورید مرکزی، سونوگرافی، عوارض
 • حمیدرضا حقیقت خواه، جلال الدین خوشنویس، محمدرضا صبحیه*، بلال دلشاد، فاطمه وکیلیان صفحه 70
  آنوریسم شریانی کبدی دومین آنوریسم شایع احشایی است و بیشتر در مردان دیده می شود. اکثر موارد بدون علامت است و به صورت تصادفی کشف می شود، اما در بین آنوریسم های شریان های احشایی پاره شده، شیوع بالائی را دارد. شایعترین علل آنوریسم شریان کبدی، تروما و فرایند آترواسکلروز است. این مقاله گزارش یک مورد پارگی آنوریسم شریان کبدی در آقای 51 ساله ای است که بدون سابقه بیماری قبلی یا تروما با درد شکم مراجعه نموده و با تشخیص پارگی آنوریسم شریان کبدی تحت لاپاراتومی اورژانس قرار گرفته است. نهایتا خونریزی بیمار کنترل شده و بعد از دو روز با حال عمومی خوب مرخص گردیده است.
  کلیدواژگان: درد شکم، آنوریسم، شریان کبدی
 • نیک دخت رشیدیان، مسعود بقایی وجی*، سعید حسینی صفحه 76
  تومور کارسینوئید در ناحیه برونکوپولمونری بیماری نسبتا نادری است و مانند سایر بیماری های نادر درمان مناسب آن هنوز مورد تردید است. در این مقاله یک بیمار با تومور کارسینوئید آتیپیک ریه با درگیری قلب گزارش می شود که از طریق توراکوتومی لترال و تحت بای پس قلبی ریوی، تومور ریه همراه با قسمت درگیر دهلیز چپ به صورت کامل برداشته شد.
  کلیدواژگان: کارسینوئید، ریه، قلب
 • حمیدرضا علیزاده اطاقور*، سعید کشمیری، سید عباس میرمالک، مصطفی حسینی، عدنان تیز مغز، پژوا سلیمان زاده، مهتاب مصدق صفحه 81
  ایران رتبه ششم از لحاظ بروز بلایای طبیعی در دنیا را دارا است. در فروردین 1392 زلزله ای با شدت بیشتر از 6 ریشتر منطقه دشتی شهرستان بوشهر را تکان داد و منجر به کشته و مجروح شدن شمار زیادی از مردم شد. تاکنون گزارش مستندی از اطلاعات دموگرافیک و بالینی زلزله ها در ایران منتشر نشده است. گردآوری این اطلاعات حاصل از این گزارش، جهت برنامه ریزی مناسب مدیریت عملیاتی بحران ناشی از حوادث طبیعی ضروری است. این تحقیق یک مطالعه توصیفی گذشته نگر در سال 1392 می-باشد. بدین منظور صورت جلسات مدیریت بیمارستان و اطلاعات بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات پرسشنامه ها شامل مشخصات دموگرافیک، معاینات بدو ورود، سیر وضعیت بیماران، یافته های پاراکلینیک و اقدامات درمانی استخراج و جمع آوری گردید. با استفاده از آمارهای روزانه و صورت جلسات به استخراج نقاط ضعف و قوت و تحلیل اقدامات مدیریتی پرداخته شد. پیشنهاد تشکیل تیم عملیاتی بین سازمان های مسئول و حمایتی با تعیین حدود شرح وظایف، تعیین رابط پاسخگوی مسئولین ارائه خدمات در مراکز درمانی، سازماندهی کمک های مردمی، برنامه ریزی جهت پیشگیری ثالث و بازتوانی بیماران و برگزاری مانور عملیاتی می شود.
  کلیدواژگان: ضعف، قوت، عملکرد، مدیریت بحران، زلزله
 • سعید نوری، مصطفی قانعی* صفحه 88
  تمام علم پزشکی وابسته به گزارش واضح کارآزمایی های بالینی می باشد. کارآزمایی هایی که از روش اجرای مناسبی برخوردار نیستند، ممکن است نتایج مخدوشی را به همراه داشته باشند و خصوصا موجب گزارش اغراق آمیز از اثرات درمانی شوند.گزارش دهی هر چه بهتر کارآزمایی های بالینی ضروری می باشد. خوشبختانه بیانیه کانسورت در این امر بسیار کمک کننده می-باشد. چک لیست کانسورت حاوی یک لیست از اطلاعاتی است که باید در گزارش مطالعات کارآزمایی تصادفی ذکر شوند. این چک لیست تحت عنوان شش قسمت کلی مورد بحث قرار می گیردکه عبارتند از: عنوان و خلاصه، مقدمه، روش اجرا، نتایج، بحث و سایر اطلاعات. با توجه به استقبال گسترده مجلات معتبر از بیانیه کانسورت ضروری است که نویسندگان، داوران و خوانندگان مجلات داخلی نیز به منظور کاربرد صحیح و درک مشترک از چگونگی گزارش استاندارد کارآزمایی های بالینی، بیش ازپیش با مفاد این بیانیه آشنایی کاملی پیدا نمایند. در این مقاله تلاش شده است قسمت های مختلف بیانیه کانسورت مورد بحث قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: کانسورت، کارآزمایی های بالینی تصادفی، گزارش
 • نامه به سردبیر
 • محمدمهدی حفیظی* صفحه 104
 • پژوهش در جراحی
 • سیدعباس میرمالک* صفحه 106
  هنر و طبابت جراحی دانشگاهی از طریق تعریف و فراگیری اصول اساسی و مهارت های مرتبط و به کارگیری آنها تحت نظارت یک مشاور مجرب، آموخته می شود. این امر مستلزم توصیف و تشریح کفایت فردی و مهارت های حرفه ای لازم جهت تلفیق طبابت جراحی و تحقیقات و کسب آنها طی یک برنامه آموزشی با ساختار مناسب می باشد. این مقاله به بحث پیرامون این کفایت ها و مهارت ها و جنبه منحصر به فرد آموزشی که باید توسط جراح دانشگاهی با همکاری مدیر برنامه وی فرا گرفته شود، می پردازد. جراح دانشگاهی باید موارد زیر را از خود نشان دهد.
|
 • Jalali. S. A.* Page 1
  Pouchitis is an inflammatory reaction occurring after ideal pouch anal anastomosis, which is a treatment of choice for patients who have medically refractory ulcerative colitis with dysplasia or cancer, and for patients with familial adenomatous polyposis. This operation allows continence, with typically 3 to 4 bowel movements per day. Pouchitis is an inflammatory reaction occurs in about 50% of patients. It is thought to be related to bacterial overgrowth and is treated with antibiotics, and probiotics may be protective. Most cases of pouchitis are readily controlled, but about 5 to 10% may prove refractory to all medical therapy. Alternative surgical procedures include a continent ileostomy or more often traditional ileostomy. The physical and emotional burdens imposed on the patient should be recognized, and care should be taken to see that the patient receives all necessary instructions and psychological support.
  Keywords: Pouchitis, Anastomosis, Treatment
 • Sharif M. R.*, Nouri S., Jamali B., Khorshidi A. M Page 9
  Introduction &
  Objective
  The control of parenchymal hemorrhage especially in liver parenchyma, is still one of the challenges surgeons face saving the patients’ lives, despite progresses in surgical science. Furthermore there is a competition between the researchers in this field to introduce a more effective method. This study aimed at comparing the hemostatic effect of zinc chloride and aluminum chloride on controlling the bleeding from liver parenchymal tissue.
  Materials and Methods
  In this animal model study, 60 male Wistar rats were used. A length of two cm and a depth of half a cm incision was made on each mouse’s liver and the hemostasis time was measured, using zinc chloride and aluminum chloride of different concentrations (15%, 25%, and 50%). Finally, the collected data were entered into SPSS software and analyzed using the one-way Anova test.
  Results
  In all groups we had complete hemostasis. The hemostasis time of zinc chloride concentration groups was significantly less than that of the aluminum chloride group.
  Conclusions
  Zinc chloride is more effective than aluminum chloride, as a hemostatic agent, in controlling liver hemorrhage, in our animal model study.
  Keywords: Hemostasis, Zinc Chloride, Aluminum Chloride, Liver
 • Latifi. N. A., Fatemi M. J.*, Parvizian F., Nikoomaram B., Niazi M., Bagheri T Page 18
  Introduction &
  Objective
  Regeneration of skin tissue is important in the plastic and reconstructive surgery and random skin flap pattern is one of the most common procedures in plastic and reconstructive surgery. Necrosis of the skin flap is an inevitable complication after the surgery. Several factors such as ischemia, insufficient blood flow and venous concentration are causes in necrosis creation. Pharmacological agents and modifications of procedures have been proposed to avoid this complication. In this study, the effects of Angipars cream on skin random flap survival were examined in rats.
  Materials and Methods
  Twenty male Sprague – Dawley rats were selected and randomly assigned to two equal groups. Surgery was done under general anesthesia and a rectangular 2×7 cm flap was generated on the back of each rat and it was sutured once again. Angipars cream was used on flap pedicel in control group and Vaseline was used in the other group for ten days. The mean and standard deviation was used to assess the test data and independent t-test was used to compare the groups.
  Results
  During the study, one rat of the control group died. There were no cases of infection or hematoma. The necrosis rate of the angipars group was 28.86 ± 6.43 percent and in the control group was 25.3 ± 10.52 percent. There was no significant difference in necrosis rate between the two groups.
  Conclusions
  Angipars cream has no effect on increasing perfusion of random flap. Furthermore, also increased angiogenesis was not observed in this study.
  Keywords: Random Skin Flap, Necrosis, Angipars
 • Hosseinian M. A.*, Amir Baygi A. R Page 27
  Introduction &
  Objective
  Occlusion of one artery in the upper extremity in some cases results in severe hand ischemia, such as resting pain or gangrene and may lead to mild hand ischemia, such as hand claudication or fatigue. After radial artery harvest, revascularization of the artery can be useful, despite compensatory dilatation of ulnar artery.
  Materials and Methods
  Fifteen patients who had one artery occluded in their upper extremity underwent operations and were revascularised with end to end anastomosis or vein graft or prosthetic graft, and the arteries were repaired with 8.0- 10.0 prolen and evaluated for one year.
  Results
  14 patients, out of 15, whose upper extremity was perfused by repaired artery 93%) were open until 5 months; after 12 months, 13 repaired arteries were patent (86.6%) and 2 arteries were occluded (13.4%).
  Conclusions
  Occlusion one of the main arteries in the upper extremity can be a problem for both patient and surgeon. In some patients, especially in musicians and labor, this can produce spasm of the finger and wrist. In these cases, recanalization of artery is mandatory.
  Keywords: Upper Extremity, Artery, Surgery
 • Amirbeiky Tafty M.*, Davoud Abadi A., Amirbeigy M. K Page 34
  Introduction &
  Objective
  Trauma is the most common cause of death in persons aged 1-44 years and the third most common cause of death regardless of age. Abdominal trauma is one of the most prevalent cases of trauma. Laparatomy is a therapeutic method which is applied for abdominal trauma. The aim of this study is to evaluate the incidence and cause of penetrating and blunt abdominal traumas.
  Materials and Methods
  This retrospective descriptive study was done on all patients who had undergone emergency laparatomy in at Shahid Beheshti hospital at Kashan for abdominal trauma during, the years 2009-2012.The data were collected through a questionnaire that was completed at the trauma center. The statistical analysis was performed using the SPSS 16.0. The statistical analysis was conducted using Fisher's exact test and chi-square.
  Results
  Out of 166 trauma patients who had undergone laparotomy, 120 cases (72.3%) had blunt trauma and 46 (27.7%) had penetrating trauma. The largest number of patients were in the 2nd and third decade of their life, and 130 patients (80%) were male. Car accidents and stab wound were the common cause of blunt and penetrating abdominal traumas, respectively. Spleen was the common damage organs. There were 25(54.3%) and 8 (10.8%) cases of negative laparotomy in the penetrating and blunt traumas respectively. The mortality rate was 7.2%.
  Conclusions
  This study showed that blunt abdominal trauma is more common than penetrating abdominal trauma. Car accidents and stab wound are the most common causes of abdominal trauma. The mortality rate is higher in blunt trauma than penetrating trauma. Therefore, attempts of governmental organizations are needed to prevent and decrease car accidents and socio-cultural problems.
  Keywords: Abdominal Trauma, Penetrating Trauma, Blunt Trauma, Laparotomy
 • Ghorbanpoor M., Derakhshanfar A.*, Niayesh A., Farnoosh N., Eskandarlou M Page 42
  Introduction &
  Objective
  Surgical therapy is still useful and preferred for patients with large third-degree or fourth-degree hemorrhoids. One of the novel methods in the surgical treatment of hemorrhoid is laser therapy. The aim of this study is to evaluate the outcome of closed hemorrhoidectomy versus laser therapy.
  Materials and Methods
  In this study, 56 patients with internal hemorrhoids of grade III, who were admitted to the hospital, were divided randomly into two groups, each one containing 28 patients. The first group were treated by using laser hemorrhoidectomy and the other group underwent the Ferguson closed hemorrhoidectomy. Visual pain score and complications such as bleeding, urine retention, anal stricture, gas and fecal incontinence and infection were compared in the two groups. The data in questionnaire and forms were analyzed with SPSS software and descriptive statistics and if needed statistical tests of T-test and chi- square test was done, and if needed accurate Fisher test was used. A P-value of less than 0.05 was considered as statistical significance level.
  Results
  There was no significant difference between age and sex in the two groups. Visual pain score in laser hemorrhoidectomy in the first 24 hours (1.42 ± 1.57) and during the first week (0.49 ± 0.39) was significantly less than the case of closed hemorrhoidectomy group (respectively 1.91 ± 2.57 and 0.58 ± 0.75). Except in the cases of bleeding, which was considered to be significantly lower in laser therapy than control group, the difference between the two groups was not significant as far as other complications is concerned. The two groups did not differ in duration of surgery. However, the cost of laser hemorrhoidectomy group was significantly higher (P< 0.001).
  Conclusions
  Despite higher costs, laser treated hemorrhoidectomy patients experienced less pain than the standard hemorrhoidectomy patients. So, we suggested laser therapy as the preferable method in treating hemorrhids.
  Keywords: Hemorrhoid, Laser Therapy, Closed Hemorrhoidectomy
 • Khoshnevis. J., Hosseini Zadeghan Shirazi F.*, Tajik A Page 53
  Introduction &
  Objective
  The best method for inguinal hernia repair is matter of debate. The knowledge of efficacy and complications of each method would help to make better decisions. Accordingly, in this study the outcomes and complications of Bassini and McVay methods, both involving mesh were compared in the repair of inguinal hernia.
  Materials and Methods
  In this randomized clinical trial, 200 patients, who were candidates for the repair of inguinal hernia, were selected and by using block randomization method were assigned to undergo either McVay method with prolene mesh (6 in 11 cm) or Bassini method with prolene mesh. The patients were followed up to 12 months for complications, recurrence, and early and late postoperative pain.
  Results
  The frequency of complications was alike between the two groups (P > 0.05). In Bassini and McVay groups 2.9% and one percent had recurrence, respectively, without significant difference (P > 0.05). The mean duration for returning to job was 13.8 and 14.1 days in Bassini and Mcvay groups, respectively, without significant differences (P > 0.05). The mean pain severity was 4.4 and 4.2 days in Bassini and McVay methods, respectively, without significant difference (P > 0.05). In the one-year follow-up, the pain was seen in 34.2% and 10% in Bassini and McVay methods, respectively (P= 0.001) which was a significant differences, but the severity of pain was similar (P > 0.05) with its mean 2.1 and 1.9 in Bassini and McVay methods, respectively.
  Conclusions
  Totally, according to the obtained results, it may be concluded that both McVay and Bassini methods, with mesh, had good efficacy and the recurrence, pain and complications were alike between the two groups and were at the acceptable level.
  Keywords: Inguinal Hernia, Bassini, McVay, Mesh
 • Khavanin Zadeh M.*, Alamrajabi M Page 60
  Introduction &
  Objective
  Central venous catheter insertion may cause morbidities and sometimes mortalities. Traditional catheter insertion is done on the basis of superficial guides, a technique which is abolished in developed countries, while CVC insertion can be carried out under the sonographic guide at patient’s bedside with least complications.In this survey, we used sonographic guide as the procedure and gathered accurate information about the needed number of venous punctures, and investigated the injuries and complications in the neighborhood of vein during catheter insertion.
  Materials and Methods
  During this case - control study, 213 patients underwent the CVC insertion, of which 105 patients underwent sonographic guide and the remaining 108 patients did not go through it. All the procedures were done under local anesthesia and by a single surgeon. The effects of sonographic intervention on reducing the complications, success of catheter insertion and injuries to the neighboring tissues were analyzed. The data regarding the complications, the success of the procedure and injury to the adjacent structures were analyzed. Kolmogorov-Smirnov and Levin’s tests were used for checking normality and homogeneity, respectively. Chi-square and Fisher’s exact tests were used as appropriated.
  Results
  129 males and 84 females, totally 213 patients, were enrolled in this clinical survey. In the sonographic group the rate of successful CVC insertion was 100 % (105 cases), and in the other one it was 88.95(90 cases). The number with more than one venous puncture was significantly higher in the non sonographic group compared to the sonographic one, 35.2 % (38 cases) vs 11.4 % (12 cases). Arterial puncture happened in 20 cases in non sonographic group (18.5%), and in 2 cases in the other one (1.9 %) with a meaningful statistical difference. In 9 cases of non sonographic group venous puncture was not achieved despite 3 times trial, they had it with the first sonographic procedure.
  Conclusions
  Sonographic guidance in CVC insertion increases the rate of achievement, and of the same time reduce the number of punctures and injuries to the adjacent elements near the vein. So acquaintance with this procedure for CVC insertion (even as self-education) seems essential.
  Keywords: Central Venous Catheter (CVC), Sonography, Complications
 • Khoshnevis J., Haghyghatkhah H., Sobhiyeh M. R.*, Delshad B., Vakilian F Page 70
  Hepatic artery aneurysm is the second most common visceral aneurysm and has been seen mainly in men. Most cases are asymptomatic and are discovered accidentally, but the incidence of this kind of aneurysm is high among ruptured visceral artery aneurysm. The most common causes of hepatic artery aneurysm is trauma, and atherosclerosis. This paper is a case report about the ruptured hepatic artery aneurysm in a 51 years old man without history of previous disease or trauma, who referred with abdominal pain. When he was diagnosed, ruptured hepatic artery aneurysm, he underwent an emergency laparatomy. Ultimately, his bleeding was controlled after two days, and the patient was discharged in good condition.
  Keywords: Abdominal Pain, Aneurysm, Hepatic Artery
 • Rashidian N. D. *, Baghai Wadji M., Hossaini S Page 76
  Bronchopulmonary carcinoid tumor is a relatively rare disease and like other rare conditions its optimal treatment is still in doubt. In this article we present a case of an atypical lung carcinoid tumor which had invaded the heart. The patient was treated with an en-bloc resection of the tumor and the resection of the affected portions of the left atrium through a left lateral thoracotomy along with cardiopulmonary bypass and cardiac arrest.
  Keywords: Carcinoid, Lung, Heart
 • Alizadeh Otaghvar H. R., Keshmiri S., Mirmalek S. A., Hosseini, Tizmaghz A., Solaymanzadeh P., Mosadegh M Page 81
  Iran is ranked sixth in the world in terms of natural disasters. The April 9, 2013 an earthquake with intensity greater than 6, on the Richter scale, shook the Dashti area of Bushehr, killing and injuring numerous people. No documented Report of clinical and demographic characteristics of this earthquake has been published yet in Iran. The information gathered from this report, is essential for proper planning for this operational management of the crisis caused by natural disasters.This is a retrospective study of the disaster in 2013. For this purpose, the Proceedings of hospital directory and patient data were evaluated and a questionnaire containing demographic information, initial examination, patient history, examination and treatment findings were extracted and collected. Using daily data and the Proceedings to extract and analyze the strengths and weaknesses of management of that disaster.Suggestions for the formation of operational teams and organizations responsible for supporting the victims through providing medical care, public assistance organizational, planning for tertiary prevention and rehabilitation of patients and maneuvering is made.
  Keywords: Weakness, Strength, Performance, Disaster Management, Earthquake
 • Nouri. S.*, Ghanei M Page 88
  The whole of medicine depends on the transparent reporting of clinical trials. Trials with inadequate methods are associated with bias, especially exaggerated treatment effects. Better reporting of clinical trials is essential. Fortunately, consort statement is a very helpful instrument in this field. Consort check List contains a list of information items that must be included in randomized trial reporting. This check list is discussed under six sections, including: title and abstract, introduction, methods, results, discussion, and other information. Considering to the widely utilization of the consort statement by valid journals, it is essential that authors, reviewers and readers of internal journals get familiar with the provisions of this declaration, and understand how to correctly use this standardized reporting checklist for the clinical trials. The purpose of this paper is to introduce the consort statement and have some discussion about it.
  Keywords: Consort, Randomized Controlled Trials, Report