فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 29 (بهار 1393)

فصلنامه اعتیاد پژوهی
پیاپی 29 (بهار 1393)

 • 160 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1393/03/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سلمان زارعی، زهرا اسدی، خدیجه زارعی صفحات 9-19
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامه مدیریت استرس بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.
  روش
  این پژوهش به روش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه شامل 30 معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون مرکز MMT شهرستان پاکدشت بود که به شیوه تصادفی ساده انتخاب و به تصادف به 2 گروه آزمایشی (15نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند.گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 2 ساعتی برنامه آموزشی مدیریت استرس را دریافت کردند و گروه کنترل درمان خاصی را دریافت نکردند. پرسشنامه کیفیت زندگی برای جمع آوری داده مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی گروه آزمایش به طور معنا داری بالاتر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی مدیریت استرس در افزایش سطح کیفیت زندگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون موثر است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مدیریت استرس، اعتیاد
 • مهدی سلطانی گردفرامرزی، علی اصغر اسماعیل زاده صفحات 21-35
  هدف
  هدف این پژوهش، پاسخ به این سوال بوده که فیلم های سینمایی پس از انقلاب مسائل مربوط به اعتیاد و معتادان را چگونه بازنمایی کرده است.
  روش
  برای پاسخ به این سوال 33 فیلم سینمایی ساخته شده بین سال های1360 تا 1390 که شخصیت های اصلی آنها را معتادان تشکیل داده اند، به روش تحلیل محتوایی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که در فیلم های مورد بررسی، معتادان غالبا مرد، مجرد، بیوه یا مطلقه و اکثریت آن ها تحصیلکرده و دارای مدارک دانشگاهی بودند. همچنین، مصرف هروئین بیش از سایر انواع مواد مخدر در فیلم ها نمود داشته، خانه شخصی معتاد و خانه دوستان مهم ترین مکان های مصرف بوده و دوستان مهم ترین تهیه کننده مواد مخدر و مهم ترین عامل شروع مصرف نمایش داده شده اند. از سوی دیگر، طلاق و فروش فرزند بیشترین فراوانی آسیب های مربوط به معتادان فیلم ها را شامل شده و خانواده و گروه دوستان به عنوان مهم ترین علل اعتیاد در فیلم ها برجسته شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که فیلم های سینمایی در بازنمایی های خود از مسئله اعتیاد و معتادان نوعی «اعتیادپژوهی عامه پسند» فراهم می کنند که با اعتیادپژوهی آکادمیک تاحدودی همپوشانی دارد.
  کلیدواژگان: بازنمایی، اعتیاد، فیلم سینمایی، اعتیادپژوهی عامه پسند
 • رقیه نوری پور لیاولی، علی زاده محمدی، مجید دسترس، مهرالله سرگلزایی صفحات 37-48
  هدف
  این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش های مهارت های زندگی بر بهبود عزت نفس و رضایت زناشویی در بین معتادان متاهل در حال ترک شهر قزوین انجام شد.
  روش
  در این مطالعه شبه آزمایشی دو گروه 12 نفری از مردان معتاد در حال ترک شهر قزوین که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، موردبررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (1965) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) استفاده شد. آموزش در 10 جلسه، به شکل کارگاه پرسش و پاسخ و ایفای نقش توسط اساتید مجرب انجام شد. در گروه گواه نیز در انتظار آموزش ماندند. پس از اتمام آموزش، از هردو گروه پس آزمون به عمل آمد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که آموزش موجب بهبود و ارتقاء عزت نفس و رضایت زناشویی معتادان در حال ترک می شود.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های زندگی تاثیر مثبتی بر ارتقاء عزت نفس و رضایت زناشویی افراد جامعه، به ویژه معتادان خواهد داشت؛ مهارت های زندگی فرد را توانمند می کند تا دانش، نگرش ها و ارزش هایش را به فعلیت برساند و او را قادر می سازد تا انگیزه و رفتار سالم داشته باشد که این اثر مهم تاثیر زیادی بر روابط وی با همسرش خواهد داشت.
  کلیدواژگان: عزت نفس، رضایت زناشویی، مهارت های زندگی
 • مریم اسماعیلی نسب، علیرضا اندامی خشک، هاله آزرمی، امیر مررخی صفحات 49-63
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی هیجانی در پیش بینی اعتیاد پذیری دانشجویان انجام شد.
  روش
  روش تحقیق همبستگی از روش های توصیفی بود. نمونه شامل 180 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی(82 مرد و 88 زن) بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اعتیادپذیری، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه تحمل پریشانی به کار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد دشواری در تنظیم هیجان و مولفه های آن 5/37 درصد از اعتیاد پذیری را پیش بینی کردند و در میان مولفه ها، شفافیت نقش قوی-تری داشت. همچنین رابطه معناداری در مورد تحمل پریشانی با اعتیادپذیری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، می توان بیان کرد در حوزه پیشگیری از وابستگی به مواد، آموزش دانشجویان در زمینه بهبود تنظیم هیجانات می تواند کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: اعتیادپذیری، تحمل پریشانی، دشواری در تنظیم هیجان
 • محمدعلی محمدی فر، ملیکا کافی انارکی، محمود نجفی صفحات 65-76
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش فراشناخت و هیجان منفی در پیش بینی رفتار سوء مصرف مواد بود.
  روش
  در یک طرح توصیفی از نوع همبستگی 200 نفر شرکت کننده به روش نمونه گیری در دسترس از کلینیک های ترک اعتیاد شهرستان شاهرود انتخاب شدند. از میان 200 نفر شرکت کننده در تحقیق 128 نفر معتاد و 72 نفر غیر معتاد بودند. در میان نمونه انتخابی پرسشنامه های فراشناخت، اضطراب، افسردگی و استرس اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر دو متغیر قادرند تغییرات متغیر وابسته ی رفتار سوء مصرف مواد را پیش بینی کنند. در مورد متغیر فراشناخت دو زیر مقیاس کنترل ناپذیری و خطر افکار و اطمینان شناختی، در مورد متغیر هیجان منفی دو زیر مقیاس افسردگی و اضطراب قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته رفتار سوء مصرف مواد بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده آن است که با مداخله در متغیرها می توان احتمال ابتلا را کاهش داد، و از برگشت و عود افراد تحت درمان جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: فراشناخت، هیجانات منفی، رفتار سوء مصرف مواد
 • محمد خالدیان، حمید کمرزرین، عسگر جلالیان صفحات 77-88
  هدف
  پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری بر کاهش افسردگی افراد معتاد به مواد مخدر شهرستان قروه انجام شد.
  روش
  جامعه مورد مطالعه شامل افراد معتاد مراجعه کننده به یکی از مراکز متادون درمانی ترک اعتیاد شهرستان قروه (نیکو سلامت) در سال 1392 بود. تعداد 60 نفر از افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و تعداد 24 نفر از آن ها که در پرسشنامه افسردگی بالاترین نمرات را داشتند انتخاب شده و به تصادف به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درمان گروهی شناختی-رفتاری به تعداد 12 جلسه یک و نیم ساعته در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل تحت هیچگونه درمانی قرار نگرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی 21 سوالی افسردگی بک استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حکایت از نمرات پایین تر گروه آزمایش در نمرات افسردگی داشت.
  نتیجه گیری
  درمان گروهی شناختی-رفتاری در کاهش افسردگی افراد معتاد موثر است.
  کلیدواژگان: درمان گروهی شناخت، ی، رفت، اری، افس، ردگی، اعتیاد
 • معصومه صیدی، اعظم غفوری، محمدرضا جلالی صفحات 89-105
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای سه گروه از زنان تن فروش (روسپی)، معتاد و عادی انجام شده است.
  روش
  به روش نمونه گیری در دسترس 42 زن تن فروش، 45 زن معتاد، و 43 زن عادی انتخاب شدند. در این بررسی از پرسش نامه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر و پرسش نامه شخصیتی نئو (فرم کوتاه 60 سوالی) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته-های پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین سه گروه نمونه در ویژگی های شخصیتی تجربه گرایی و موافقت وجود دارد. به عبارت دیگر تجربه گرایی و موافقت در گروه زنان تن فروش کمتر از دو گروه دیگر عادی و معتاد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج دارای تلویحات کاربردی است.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سبک های مقابله ای، زنان تن فروش (روسپی)، اعتیاد
 • سمیره دهقانی فیروزآبادی، حامد قاسمی، رویا منتظرهدش، مریم فاتحی زاده، سلاله ذوالفقاری، علی اکبر ابراهیمی صفحات 107-118
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر پیشگیری از عود زنان وابسته به مواد مخدر بود.
  روش
  این پژوهش به روش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه اجرا شد. جامعه آماری، شامل تمامی زنان معتاد مراجعه کننده برای ترک اعتیاد به مرکز بازتوانی کمپ اعتیاد آینده روشن شهر اصفهان در تابستان 1391 بود. نمونه پژوهش30 نفر از زنان معتاد بودند که از میان معتادان ساکن در کمپ انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه آگاهی از بازگشت مجدد به مصرف مواد بود.گروه آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه ای جلسات مصاحبه انگیزشی شرکت کردند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که جلسات مشاوره به سبک مصاحبه انگیزشی اثرگذار بود.
  نتیجه گیری
  می توان گفت مصاحبه انگیزشی در کاهش عود مصرف مواد مخدر مفید و موثر است.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، پیش بینی عود، زنان وابسته به مواد مخدر
 • ساناز خدادوست، محمد اورکی، مهدی دهستانی، شهره بیات صفحات 119-130
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و درمان شناختی-رفتاری مارلات بر میزان بهبودی و پیشگیری از عود بیماران وابسته به کراک(هروئین فشرده) درمقایسه با بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.
  روش
  در یک طرح آزمایشی، 45 بیمار مرد، باتشخیص وابستگی به کراک(هروئین فشرده) برپایه ی معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری نسخه چهارم تجدید نظر شده، پس از سم زدایی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب وبه دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایشی 1 تحت 16 جلسه ی 5/1 ساعتی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر قرار گرفت. گروه آزمایشی 2 نیز تحت مداخله شناختی-رفتاری مارلات 12 جلسه 2 ساعتی، قرار گرفت. گروه کنترل نیز تحت درمان نگهدارنده، قرار داشتند و هیچ نوع روان-درمانی دریافت نکردند. آزمودنی ها به کمک بررسی پرونده، تست ادرار و مصاحبه ساختاریافته، پیش از آغازدرمان، پس از پایان جلسات آموزشی و در پایان مرحله پیگیری 3 ماهه، ارزیابی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد به کارگیری روش های روان درمانی به بهبودی و کاهش عود در بیماران تحت درمان نگهدارنده به متادون نقش موثری دارند.
  نتیجه گیری
  مشکلات روانی و تعارضات موجود چه در دوره قبل از اعتیاد و چه به هنگام اعتیاد می توانند باعث گرایش مجدد افراد به مصرف مواد مخدرشوند، بنابراین به کارگیری رواندرمانی می تواند در پیشگیری ازعود نقش موثری داشته باشد.
  کلیدواژگان: گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، مداخله شناختی، رفتاری مارلات، میزان بهبودی، پیشگیری از عود، کراک(هروئین فشرده)
 • محمد جواد بگیان کوله مرز، محمد نریمانی، ساناز سلطانی، علیرضا مهرابی صفحات 131-147
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه نارسایی هیجانی و کنترل عواطف در سوء مصرف کنندگان مواد و افراد سالم بود.
  روش
  این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را تمامی مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهرستان نورآباد (دلفان) تشکیل می-دادند. آزمودنی های پژوهش شامل50 نفر از معتادین تحت درمان و 50 نفر از افراد سالم بودند که به روش همتا سازی (بر اساس سن، تحصیلات، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و تعداد فرزندان) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین مراکز درمانی انتخاب شدند. در این تحقیق از مقیاس نارسایی هیجانی و کنترل عواطف استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه از افراد معتاد و غیر معتاد در نارسایی هیجانی و کنترل عواطف تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، دشواری در شناسایی احساسات، افسردگی، اضطراب و خشم مهم ترین پیش بینی کننده های شدت اعتیاد بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که دشواری در بیان هیجانات و ناتوانی در کنترل عواطف منفی (خشم، افسردگی و اضطراب) از جمله عوامل خطر پذیر برای سوء مصرف مواد هستند.
  کلیدواژگان: نارسایی هیجانی، کنترل عواطف، اعتیاد
|
 • S. Zarei *, Z. Asadi, Kh Zarei Pages 9-19
  Objective
  The aim of present study was to investigate the effectiveness of stress management program on quality of life among methadone maintenance treatment members.
  Method
  In this pre-test, post-test experimental study, 30 individual who referred to Saba MMT center in Pakdasht were randomly divided into experimental group (n=15 participants) and control group (n=15 participants). The experimental group was undergone ten 90 minutes sessions of stress management program and the control group didn’t receive any treatment program. Quality of life questionnaire (SF-36) was administered.
  Result
  The results showed that the mean sf-36 score in the experimental group had significant higher increased in comparison of control group.
  Conclusion
  It can be concluded stress management program is effective on increasing of quality of life among methadone maintenance treatment members.
  Keywords: Quality of Life, Stress Management, Addiction
 • M. Soltani Gerd Faramarzi *, Aa Esmaeil Zadeh Pages 21-35
  Objectives
  The aim of research was answer to this question that movie after revolution how was represented matters of addicts and addiction?
  Method
  For answering to question 33 movies made between 1360 till 1390 which main characters were addicts, studied by content analysis.
  Results
  The results showed that in studied movies, addicts were men, bachelor, or divorced and majority of them were educated. Also, Heroin consumption was more that other narcotics in movies. Addicts’ personal home and his/her friends’ home were important places for consumption; and friends were important narcotics preparators; and they most important factor in initiate of consumption. On the other hand, divorce and child selling had the most frequency in movie. Family and friend groups were the most important factors in addiction and its etiology.
  Conclusion
  The results showed that movies represented one kind of popular addiction study that overlapped with academic addiction study.
  Keywords: Representation, Movie, Addiction, Popular Addiction Study
 • R. Nooripour *, A. Zademohammadi, M. Dastras, M. Sargolzai Pages 37-48
  Objective
  This study has been done to determine the impact of life skills training on enhancement of self-esteem and marital satisfaction among addicts in treatment period.
  Method
  The research design was semi experimental pretest-posttest with witness group. For each group 12men addicts in treatment period in Qazvin city were selected by available sampling. Rosenberg self-esteem and Enrich marital satisfaction questionnaires were administered among selected samples. Training workshop was conducted on role playing, questioning and answering which was taught by psychology professors in experimental group.
  Results
  Results showed life skills training improved self-esteem and marital satisfaction of addicts in treatment period.
  Conclusion
  Life skills training have a positive impact on self-esteem and marital satisfaction of individuals especially on addicts in treatment period, also life skills training in the field of smoking prevention enhances individuals’ skills (such as self-esteem, marital satisfaction, etc…). Life skills training empower person to actualize his knowledge, attitudes and values, and enable him to have motivation for healthy behavior which this will have significant impact on his relationship with his wife.
  Keywords: Self, Esteem, Marital Satisfaction, Life Skills
 • M. Esmaeilinasab *, A. Andami Khoshk, H. Azarmi, A. Samar Rakhi Pages 49-63
  Objective
  This study aimed to determine the predicting role of difficulties in emotion regulation and distress tolerance in addiction potential in university students.
  Method
  The sample included 180 students of Allameh Tabatabaei University (82 males and 88 females) who were selected randomly. For this correlational study, the Addiction Potential Scale, Difficulties in Emotion Regulation Scale, and Distress Tolerance Scale (Simons & Gaher, 2005) were administered among selected sample.
  Results
  The results showed that difficulties in emotion regulation could predict 37.5 percent of addiction potential and between its subscales, lack of emotional clarity, had the most important role. Also, distress tolerance was not significantly related to addiction potential.
  Conclusion
  By considering of results, it can be said students’ training in improving of emotion regulation is useful in preventing of addiction.
  Keywords: Addiction Potential, Distress Tolerance, Difficulties in Emotion Regulation
 • M.A. Mohammadyfar *, M. Kafi Anaraki, M. Najafi Pages 65-76
  Objective
  The aim of present research was determination of the role of metacognition and negative emotions on prediction of abuse behaviors.
  Method
  In correlational research design which is categorized as descriptive research design, 200 participants selected by available sampling in abandonment clinics in Shahrod city. Out of 200 participants, 128 were addicted and 72 were non addicted persons. Metacognition, anxiety, depression, and stress questionnaires were administered among selected samples.
  Results
  The results of regression analysis showed both variables could be significant predictors in prediction of abuse behaviors. Of metacognition subscales, negative believes about not controlling and risk, and cognitive confidence; also of negative emotion subscales depression and anxiety were significant predictors.
  Conclusion
  By consideration of results it could be said by intervention of significant variables the probability of suffering of substance abuse and its relapse could be down.
  Keywords: Metacognition, Negative Emotions, Abuse Behaviors
 • M. Khaledian *, H. Kamar Zarin, A. Jalalian Pages 77-88
  Objective
  The aim of present research was the study of the effectiveness of group cognitive behavior therapy on reduction of addicts’ depression of Ghorveh city.
  Method
  population was included of addicts who were referred to MMT clinics in Ghorveh city in 1392. By random sampling out of 60 referred addicts 24 addicts who were scored highest score on depression selected and divided to two groups randomly. Experimental group was under group C.B.T. for 12 sessions and control group was not under treatment. Beck’s depression scale administered among both groups.
  Results
  The results showed experimental group has scored lesser than control group.
  Conclusion
  Group C.B.T. is effective on addicts’ depression.
  Keywords: Group Cognitive Behavioral Therapy, Depression, Addiction
 • M. Seydi *, A. Ghafouri, M.R. Jalali Pages 89-105
  Objective
  This study aimed to compare personality traits and defense mechanism among prostitutes, addicted and normal.
  Method
  The research design was causal comparative research design. By available sampling 42 postulates, 45 addicted and 43 normal women selected. Andler and Parker’s Psychological stress resistance questionnaire and NEO personality questionnaire were administered among selected samples.
  Results
  The results showed significant difference between three groups on openness and agreeableness subscales. That is, female prostitutes had lower scores in comparison of two other groups.
  Conclusion
  The results have applied implications.
  Keywords: Personality Traits, Defense Mechanisms, Prostitutes (Sex Workers), Addictio
 • S. Dehghani Firozabadi *, H. Ghasemi, R. Montazer Hadash, M. Fatehizadeh, S. Zolfaghari, A.A. Ebrahimi Pages 107-118
  Objective
  The aim of present research was to study of the effectiveness of motivational council on preventing of relapse in women addicted to narcotic drugs.
  Method
  This research was carried on by semi experimental method with the pretest-posttest with witness group. Population included all addicted women referring to Ayandeh Roshan recovery addiction camp of Isfahan during summer 1391. Sample was 30 women who were selected of addicted women of recovery camp, and randomly divided to two groups. The aware of returning to use of narcotic drugs questionnaire administered among two groups two times as pretest and posttest. The motivational counsel training administered for 8 sessions in experimental group.
  Results
  The results showed that motivational counsel training was affected on experimental group.
  Conclusion
  It could be said that motivational council was useful and effective in reducing the relapse of using narcotic drugs.
  Keywords: Motivational Counsel, Prediction of Relapse, Women Addicted to Narcotic Drugs
 • S. Khodadust *, M. Oraki, M. Dehestani, Sh Bayat Pages 119-130
  Objective
  The aim of this study was the Study of effectiveness of Marlaat’s cognitive behavior intervention and group treatment based on change stages for recovery and relapse rates in male heroin crack addictions.
  Method
  In a experimental research design, 45 men addictions, who were diagnosed as the dependence of the heroin crack on the basis of DSM-IV-TR criteria, were chosen after successfully detoxified. They were divided two experimental groups (30 participants) and a control group (15 participants) that have been selected by random sampling. The first experimental group was undergone group treatment based on change stages underwent 16 sessions of 1.5 hours, totally 24 hours; and the second experimental groups who were undergone Marlaat’s cognitive behavior intervention has been held 15 sessions of 2 hours, totally 24 hours. The control group were just received MMT without any psychotherapy. All participants were assessed by structured interview, urine test, before treatment, after treatment and after 3 months follow up.
  Results
  Results showed that both psychotherapy treatments were affected on recovery and relapse rates.
  Conclusion
  It seems that psychological problems and conflicts before addiction and after addiction could be caused for individuals’ tendency to narcotics consumption. Therefore, applying of psychotherapy could be useful in relapse prevention.
  Keywords: Group Treatment Based on Change Stages, Marlaat's Cognitive Behavior Intervention, Improvement Rate, Relapse Prevention, Heroin Crack
 • M.J. Bagyan Kouleh Marz, M. Narimani, S. Soltani, A.R. Mehrabi Pages 131-147
  Objective
  The purpose of the present study was to compare Alexithymia and emotional control among substance abusers and healthy people.
  Method
  The research design was causal-comparative research design which is categorized as descriptive research method. The population included of all people who were referred to addiction treatment centers in Noor-Abad city (Delfan). The participants of the study comprised of 50 addicts under treatment and 50 healthy participants who were matched based on age, education level, social-economical status, and number of children; selected by available sampling method. The alexithymia (TAS-20) and emotions control scales administered among both groups.
  Results
  The results showed that there is a significant difference between addicts and non-addicts groups in terms of alexithymia and emotional control. In addition, difficulty in identifying of feelings, depression, anxiety and anger were the most important predictors of addiction severity.
  Conclusion
  These results show that any difficulty in expressing emotions and disability in controlling of negative emotions (anger, depression, and anxiety) are risk factors for substance abuse.
  Keywords: Alexithymia, Emotion Control, Addiction