فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی رجبی باقرآباد صفحه 11
  عناصر طبیعت، موجودات (گیاهان و حیوانات) و مناسبات زیستی[i] متعادل بین آنها تشکیل دهنده طبیعت است. خداوند متعال این سرمایه غنی را به بشر ارزانی داشته تا انسان ها و موجودات ضمن بهره مندی از آن، به عمران و آبادانی زمین همت گمارند و بستر زیست گاهی مناسب برای همه موجودات باقی بماند. از این رو حق استفاده از آن را باید از مصادیق مهم حقوق بشر دانست. قرآن کریم در آموزه های توصیفی و حتی دستوری خود بر مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی از هر گونه تجاوز، تعدی و فساد در آن تاکید ورزیده است و بر این اساس، تجاوز و تعدی به طبیعت را فساد در زمین دانسته که عذاب اخروی و مسوولیت دنیوی را در پی خواهد داشت.در این مقاله ضمن شناسایی عناصر کلیدی تشکیل دهنده طبیعت و محیط زندگی انسان در قرآن، آیات مربوط به هر دو گستره را با روش تفسیری مفسرین فقهی امامیه و اهل سنت با رهیافت هایی از کتاب «فقه القرآن راوندی»و «الجامع قرطبی»ارائه و با تاکید بر روابط عمیق بین انسان و مناسبات انسان ها با طبیعت، فرضیه مسوولیت اخلاقی، مدنی و کیفری متجاوز به حقوق طبیعت را در حقوق اسلام اثبات می نماییم.
  کلیدواژگان: تفسیر فقهی، احکام قرآن، قرآن و طبیعت، اخلاق و طبیعت، حقوق طبیعت
 • جمیل صادقی فر، معصومه فاضلی، فاطمه کرامت منش، زهرا تولیده، سیدمسعود موسوی* صفحه 31
  زمینه و هدف

  ایجاد انگیزش شغلی در اساتید دانشگاهی به شیوه ای موثر و متناسب با نظام آموزشی یکی از ضروریات پرورش دانش آموختگان و رشد و تعالی آنان تلقی می شود.تحقق این مفهوم بخصوص در نظام آموزش عالی که یکیازمهمترین حوزه هایتوسعهپایداربهشمار می رود دوچندان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام به انجام رسیده است.
  روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی بوده که بصورت مقطعی در سال 1391 در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام انجام گرفته است. تعداد 120 نفر بر اساس فرمول و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند.ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی (SL)فرای و همکاران و انگیزش شغلی نئو و باچبر می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ANOVA و tمستقل انجام گرفت.

  یافته ها

  از مجموع 120 پرسشنامه توزیع شده، 117 مورد تکمیل و بازگشت داده شد. (نرخ پاسخگویی: 50/97 درصد) بر اساس آزمون همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین شش حیطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی اساتید مورد مطالعه مشاهده شد. (05/0>P)بر اساس آزمونt مستقل، تنها بین حیطه ایمان به کار و جنسیت اساتید رابطه معناداری وجود داشت. (042/0P=) آزمون آنالیز واریانس بین سابقه خدمت اساتید و مولفه انگیزش شغلی و حیطه عضویت سازمانی رابطه معناداری را نشان داد. (05/0>P)

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، وجود رفتارهای مبتنی بر رهبری معنوی می تواند تاثیر مثبتی بر انگیزش شغلی اساتید داشته باشد.توصیه می شود با ایجاد زیرساخت های مناسب جهت ایجاد و نهادینه سازی مولفه های رهبری معنوی، انگیزش شغلی مدرسین دانشگاهی به عنوان یک گروه دانشی مورد تقویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رهبری معنوی، انگیزش شغلی، دانشگاه پیام نور، ایلام
 • سعید متولی زاده اردکانی، شعله زکیانی صفحه 49
  مقدمه
  مطالعات اخیر مربوط به سازمان و شناخت آن، توجه بسیاری از مدیران و محققین را به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی جلب کرده است. همچنین رعایت عدالت سازمانی به افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی و درک کارکنان از اخلاق حرفه ای کمک شایانی می کند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط و همبستگی رفتار شهروندی سازمانی با عدالت سازمانی به عنوان یکی از اصول اخلاق حرفه ای در کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد که بر روی 150 نفر از کارکنان شاغل در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشتمل بر دفاتر معاونت، اطلاع رسانی، پژوهش، اداره امور عمومی، اخلاق پزشکی و مالی صورت گرفته است. حجم نمونه 146 نفر و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی در 5 بعد وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت مدنی، جوانمردی و ادب و عدالت سازمانی با انواع رویه ای، توزیعی و مراوده ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 15انجام گرفت.
  یافته ها
  آزمون آماری پیرسونهمبستگی معناداری را بین رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در میان کارکنان این معاونت نشان داد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که احترام به مبانی اخلاق حرفه ای با رعایت عدالت سازمانی، با رفتار مدنی سازمانی کارکنان، رابطه مثبت و معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  با افزایش درک و رعایت عدالت سازمانی به عنوان یکی از اصول اخلاق حرفه ای، رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ارتقا و افزایش می یابد. همچنین پیشنهاد می شود مدیران با رعایت عدالت سازمانی در جهت ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان خود در راستای احترام به مبانی اخلاق حرفه ای تلاش کنند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، اخلاق حرفه ای، سازمان
 • محمود عباسی، مجتبی حسومی، عفت محمدی صفحه 65
  مقدمه
  مقوله عدالت یکی از معیارهای مهم در توزیع منابع و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی می باشد. هدف این پژوهش تحلیل ارتباط بین توزیع نیروی انسانی بخش بهداشت با پیامدهای سلامتی در ایران (1387 –1379)می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر می باشد. برای محاسبه ضریب جینی هر کدام از متغیرها (پزشک، پرستار و تخت ثابت) و همچنین برای تعیین همبستگی هر کدام از متغیرها با شاخص سلامتی (مرگ و میر کودکان و مرگ و میر مادران) نرم افزار STATAمورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  ضریب جینی پرستاران در طی سال های مورد مطالعه کاهش پیدا کرده در حالی که در ضریب جینی تخت کاهش چندانی دیده نمی شود و این ضریب برای نیروی پزشکان دارای افزایش بوده است. هر کدام از ضرایب جینی جداگانه برای تعیین همبستگی با مرگ و میر کودکان و مادران مورد تحلیل قرار گرفتند. در این بین تنها بین ضریب جینی پرستاران با مرگ و میر کودکان ارتباط معناداری مشاهده شد (p=0.009) و بین ضریب جینی پزشکان و مرگ و میر کودکان ارتباط معناداری به صورت عکس وجود داشته است(p=0.03).
  نتیجه گیری
  دلیل قاطعی برای بهبود شاخص های بهداشتی مورد مطالعه در اثر افزایش عدالت در دسترسی به پزشک، پرستار و تخت بیمارستانی نمی تواند وجود داشته باشد و بهبود این شاخص ها می تواند در نتیجه عواملی چون پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش مهارت نیروی انسانی و همچنین افزایش آگاهی مردم در زمینه های بهداشتی باشد.
  کلیدواژگان: توزیع، شاخص های بهداشتی، ضریب جینی، نهاده های بهداشتی
 • نازنین ابوالحسنی صفحه 81
  مقدمه
  در کشورهای توسعه یافته هزینه بالای خدمات پزشکی و درمانی، زمان طولانی انتظار بیماران و همچنین زمانی که بیماران می بایست صرف گرفتن تائیدیه بیمه خود نمایند، موجب پیدایش این انگیزه گردید تا علیرغم وجود برخی مشکلات، خدمات مذکور را در کشورهای دیگر دریافت نمایند. از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه نیز عواملی همچون جهانی شدن و آزادسازی تجارت در حوزه خدمات سلامت، بسترساز رشد سریع گردشگری پزشکی گردید. موقعیت خاص جغرافیایی ایران، تاریخچه علوم پزشکی و فراهمی تیم های پزشکی و پیراپزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کم هزینه و با کیفیت بالا، موجب افزایش اهمیت گردشگری پزشکی در عرصه های اقتصادی و پزشکی ایران شده است. علیرغم رشد روزافزون گردشگری پزشکی، این صنعت با چالش هایی نیز روبه روست که از مهم ترین آن ها می توان به جنبه های قانونی و حقوقی اشاره کرد. نظر به اینکه پژوهش های اندکی در این رابطه صورت گرفته است، هدف از این مطالعه بررسی جنبه های قانونی و حقوقی مرتبط با گردشگری پزشکی می باشد.
  روش اجرا:پژوهش حاضر یک مطالعه مروری در خصوص مسائل قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات در خصوص مسائل قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی، پایگاه های اطلاعاتی،Scopus، SID، Pubmed GoogleScholaبا استفاده از کلید واژگان «گردشگری پزشکی»، «گردشگری سلامت» و «جنبه های قانونی و حقوقی»مورد بررسی قرار گرفت و حدود47 مطلب مرتبط یافت شد، پس از مطالعه عنوان و چکیده مقالات یافت شد؛تعداد 23 مطلب که در ارتباط با موضوع پژوهش بود مورد مطالعه قرار گرفت. سپسنتایجیافت شده مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به یافته های مطالعه، صنعت گردشگری پزشکی رو به رشد می باشد، اما چالش هایی در زمینه جنبه های حقوقی و قانونی گردشگری پزشکی شامل حیطه های دسترسی به خدمات، خطاهای پزشکی، بیمه های سلامت، اعطای مجوز و تائیدیه های قانونی مراکز، عملیات پزشکی و تکنولوژی های پزشکی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  چالش های حقوقی و قانونی گردشگری پزشکی بایستی از سوی سیاست گذاران و نهادهای متولی در این صنعت مورد توجه قرار گیرد، چرا که با توجه به جهانی بودن این چالش ها، تلاش در رفع آنها، ضرورتی است که با تبدیل تهدید به فرصت، باعث تسهیل فرایند جذب بیمار خارجی می گردد.
  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، جنبه های قانونی و حقوقی
 • احمد کلاته ساداتی، محمدتقی ایمان، کامران باقری لنکرانی صفحه 101
  تعامل و گفتگوی پزشک بیمار در مشاوره درمانگاهی، در برگیرنده صداهای متفاوتی است که ضرورتا همه آن ها به مسائل تشخیصی و درمانی مربوط نمی شود. صداهای غیرمرتبط با تشخیص و درمان در مشاوره ها، دست کم دو کارکرد مهم دارد که عبارتند از: کمک به تداوم گفتگو و تاثیرگذاری غیرمستقیم در تشخیص و درمان. یکی از صداهای غیرمرتبط که از سوی پزشک مورد استفاده قرار می گیرد، صدای همنوع است که ارجاع دارد به وجه همدلانه تعامل پزشک با بیمار. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی مبتنی بر تحلیل گفتگو، مفاهیم و گزاره های صدای همنوع مورد استفاده پزشکان را در 33 مشاوره درمانگاهی در بیمارستان شهید فقیهی شیراز استخراج کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دامنه استفاده از لغات و گزاره های مرتبط با صدای همنوع 610 مورد بوده که 30/3% از کل گفتگوها (پزشک و بیمار) و 50/5% از لغات و گزاره های پزشک را تشکیل می دهد. دامنه استفاده از لغات و گزاره های صدای همنوع به ترتیب در استفاده از واژه های تسهیل گر 298 مورد؛ کمک به داستان گویی بیمار 104 مورد؛ استراتژی همدلانه 20 مورد؛ توجه خاص به داستان بیمار 121 مورد؛ و در مورد سوالات نامربوط به سلامت بیمار 6 مورد می باشد. در رابطه با بستر خاص تحقیق (جامعه ایران) نیز استفاده از مفاهیم خاص 40 مورد و استفاده از مفاهیم ارزشی 21 مورد بوده است. به طور کلی می توان گفت که اگر چه پزشکان به طور فعال از مفاهیم و گزاره های صدای همنوع در مشاوره ها استفاده کرده اند، اما شکل کلی گفتگوها مبتنی بر رابطه نابرابر بین پزشک و بیمار است. از آنجایی که رابطه نابرابر مانعی در مقابل تعامل است و ارتباط با بیمار نیازمند دانش و مهارت لازم می باشد، پیشنهاد می شود نظام آموزش پزشکی در ایران روی آموزش مهارت های ارتباطی برنامه ریزی کند.
  کلیدواژگان: تعامل، پزشک، بیمار، اخلاق، صدای همنوع
 • محمود عباسی، نجمه رزمخواه، بهاره حیدری صفحه 131
  در چارچوب حقوق بین الملل بشر، «حق بر غذای کافی»، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی تراریخته، عواقب و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات برای سلامت مصرف کنندگان، همراه با کنترل گسترده شرکت های خصوصیبر روند تحقیقات علمی در خصوص بررسی عوارض احتمالی شان، موجب بروز نگرانی های جدی در میان فعالان عرصه حقوق بشر شده است. شرکت های مزبور با استناد به پاراگراف سوم ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر نوع مداخله و نظارت بخش دولتی در روند تحقیقات خود را خلاف اصول بنیادین حقوق بشر دانسته و از فاش نمودن نتایج علمی حاصل از تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه های تحت کنترل خودنیز امتناع می کنند و همواره مدعی اند که غذاهای تراریخته با غذاهای معمولی هیچ تفاوتی ندارند. موضوعی که نه تنها موجب نقض «حق بر غذای کافی» می شود، بلکه در تضاد با برخی اصول «اخلاق زیستی» از جمله «اصل زیانبار نبودن» است. بدین ترتیب، پرسش اصلی آن است که در مواجه با تقابل ایجاد شده میان «حق بر غذای کافی» و التزام به اصول«اخلاق زیستی» از یک سو و «حق انجام آزادانه تحقیقات علمی و فعالیت های خلاقه» از سوی دیگر چه باید کرد؟ آنچه مسلم است رویه موجود توان پاسخگویی به مشکلات ایجاد شده در خصوص تامین «حق بر غذای کافی» و اصول «اخلاق زیستی» را ندارد. بنابراین دولت ها وشرکت های خصوصی فعال در زیست فناوری تراریخت با توجه به لزوم پایبندی شان به اصول بنیادین حقوق بشر و «اخلاق زیستی»، مکلف به اصلاح شیوه موجود و برقراری تعادل میان منافع متفاوت هستند.
  کلیدواژگان: مواد غذایی تراریخته، حق بر غذای کافی، اخلاق زیستی، حق انجام آزادانه تحقیقات علمی و فعالیت های نوآرانه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • محمدباقر علیزاده اقدم، کمال کوهی، رحیم یوسفی اقدم صفحه 165
  گسترش نظام سلامت در ایران با تغییر ارزشی و مصرف گرایی همزمان است، این دو پدیده به صورت دو وجهی همدیگر را تقویت می کنند، از یک سو نظام بهداشت و سلامتی شیوه های زندگی «سالم» را تعیین و برای تحقق آن خدمات و کالا ارائه می دهد، از سوی دیگر مصرف گرایی نیز با کالایی سازی محصولات و تولیدات پزشکی به گسترش گفتمان پزشکی و سلامت در جامعه کمک می کند. روش مورد استفاده در تحقیق، تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی ارزش ها، حساب های ملی ایران بانک مرکزی و حساب های ملی سلامت مرکز آمار می باشد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که اساسا در دهه های اخیر میزان نارضایتی افراد از وضعیت سلامتی خود افزایش یافته است در عین حال مصرف و هزینه های خانوار در ابعاد مختلف؛ بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی، پوشاک و کفش، امور فرهنگی و سرگرمی و خدمات و کالاهای متفرقه نیز افزایش یافته است. تحلیل دقیق خود نهاد سلامت و هزینه های آن در چند سال اخیر نشان دهنده ی آن است که هزینه های بخش بهداشت و سلامت در تمامی حوزه ها افزایش یافته است. تحلیل نظری این موضوع، نشانه ی مصرف گرایی در حوزه ی پزشکی و سلامت می باشد، به عبارت دیگر نظام سلامت و بهداشت در این دیدگاه از رویکرد زیستی و پزشکی خارج شده و در خدمت پاسخگویی به ارزش های اجتماعی در حال ظهور است: ارزش های فرهنگ مصرفی
  کلیدواژگان: نظام سلامت، مصرف گرایی، جامعه شناسی سلامت، تحلیل ثانویه
|
 • Mostafa Rajabi Bagherabad Page 11
  Nature is organized of Elementsof Nature, Creatures - Plants and Animals- and balancingbiologicalrelationships. God has granted this rich investor to human in order to all people and creatures exploit from it and try to constructing and developing the Earth and it stays as a reasonable habitat for all creatures. So right to using Nature is an important example of human rights.Descriptive and normative teachingsof Quran emphasison theprotection of nature and natural resources and ecological balance of any aggression, violence and corruption. Accordingly any abuses and corruption to nature is called sin and will lead to punishment in Hereafter and responsibility in the world. In this article, the important elements are introduced as the Quran comments with Jurisprudential interpretations interpretive method in Shias and Sunnis, emphasis on Ravandi & Qortabi exegesis. Inthisinterpretation, also emphasis on Human & Nature's relations, according to Islamic laws, Ethical& Civil liability and Criminal responsibilitywill be proved.
  Keywords: Jurisprudential exegesis, Jurisprudence verses, Quran, Nature, Moral, Nature Nature's rights
 • Jamil Sadehifar, Masoumeh Fazeli, Fatemeh Keramatmanesh, Seyyed Masoud Mousavi Page 31
  Background And Objective

  Developing of job motivationin teachers with efficient manner and commensurate with the educational system is consideredone of the requirement for growth and excellence in students. The realization of this concept, especially in the higher education system, which is considered one of the most important areas of sustainable development is twice This study has been done with aims to determine the relationship between spiritual leadership and job motivation among Ilam Payame Noor teachers.

  Materials And Method

  This is acorrelation study that conducted among teachers of IlamPayame Noor University in 2012. Numbers of 120 teachers were selected Based on stratify random sampling. Data collected by standard spiritual leadership questionnaire (SL)"Fray et al" and jobmotivation "Neobachir". Data analysis was performed using Pearson correlation, ANOVA and t-test.

  Results

  The Pearson correlation test were showed a significant relationship between job motivation and spiritual dimensions of leadership (p<0.05). Independent t-test reveals significant relationship between gender and faith to work (P=0.042). Between the work experience with job motivation and organizational membership revealed a significant relationship in ANOVA (p<0.05).

  Conclusion

  According to theresults, developing of spiritual leadership behaviors can have a positive effect on job motivation of teachers. Recommended infrastructure component for creation and institutionalization of spiritual leadership, motivation and academic teachers work as a team is to strengthen knowledge.

  Keywords: spiritual leadership, job motivation, Payame Noor University, Ilam
 • Saeid Motevallizadeh Ardakani, Sholeh Zakiani Page 49
  Introduction
  In recent studies related to organization, the concept of organizational citizenship behavior has attracted the attention of many researchers and managers. Observing of Organizational justice is also an important variable that helps to increase the effectiveness of organization. This study aimed to determine correlation between Organizational Citizenship Behavior and Organizational justice of staff at Deputy of Research and Technology of Ministry of Health & eduvation.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive-correlational study that has taken place among 150 staffs in Iranian Deputy of Research and Technology of Ministry of Health & eduvation.Data gathering instrument was a valid and reliable questionnaire that was consists of two parts: demographic information, "Organizational Citizenship Behavior"questionnaire, in five dimensions: conscience, altruism, virtue-orienting, magnanimity and courtesy and "Organizational Justice" questionnaire. Collected data were analyzed by using SPSS.
  Findings
  Pearson test showed significant correlation (P<0.05) between citizenship behavior and Organizational justice of employees of Deputy of Research and Technology of Ministry of Health & eduvation.
  Conclusion
  According to the results and importance of Organizational Justice in increasing organizational citizenship behavior of Deputy Staff, the most critical institution, it is suggested that managers try to improve organizations citizenship behavior by observing ofOrganizational justice in their organization staff.
  Keywords: Organizational citizenship behavior, Organizational justice, Organization, Staff, Iran
 • Mahmoud Abbasi, Mojtaba Hasoumi, Efat Mohammadi, Heshmatollah Asadi Page 65
  Introduction
  Theconcept of justice is one of the important criteria in the distribution of resources and access to health services. The aim of this study was to analyze the relationship between the distribution of health inputs and health outcomes in the health sector in Iran (2000 – 2008)
  Methods
  Thisdescriptive-analytical study is retrospective. STATA software was used to calculate the Gini coefficient for each of the variables (general practitioners and specialists, nurses and beds). We also used STATA software to determine the correlation between each of the variables and health status (mortality and maternal mortality).
  Results
  Gini coefficient for Nurses has declined over the studied years, while it has not declined for hospital beds, and it has even increased for physicians. Each Gini coefficient was separately analyzed to determine the correlation of them with child and maternal mortality. There was only a significant relationship between Gini coefficient of nurses and children mortality (P = 0.009) and there was an adverse significant relationship between the Gini coefficient of physicians and children mortality (P = 0.03).
  Conclusion
  There cannot be a firm reason for the improvements in health indicators as a result of the improvements of equity in accessto physicians, nurses and hospital beds; so the improvements of these indicators can be a result of improvements in science and technology, human force skills and also increases of public awareness in health fields.
  Keywords: Distribution, Health index, Gini coefficient, Health inputs
 • Nazanin Abualhasani Page 81
  Introduction
  Rise in healthcare costs and long waiting lists for patients in developed countries coupled with the availability of high quality medical services at a low cost in developing countries caused the medical tourism industry to emerge. Globalization and free trade in healthcare act as a catalyst to grow this industry. On the other hand, this industry faces challenges such as those related to legal issues. Considering the growth of this industry in Iran and lack of studies on relevant legal issues, this study aims to investigate legal issues related to the medical tourism in Iran.
  Methods
  This review conducted to investigate legal issues related to medical tourism in Iran. The data of this review study were gathered from journals accessible in databases including Scopus, SID, Pub med and Google Scholar. The search terms were “Medical tourism” and “legal issues”, and “health tourism”. The initial database search retrieved 47relevant articles. The titles and abstracts of these articles were scanned for relevant information and 23articles were identified as relevant to the study objectives. Then the results were analyzed.
  Results
  The findings showed that there are challenges related to the medical tourism along with the increasing growth of this industry. These challenges include areas of access to care, medical errors, health insurance, entities and procedures for licensing and regulating medical centers, practices and technologies.
  Conclusion
  Challenges related to legal issues deserve policy makers’ and officials’ attention in order to resolve these international challenges and facilitate the process of attracting foreign patients.
  Keywords: Medical Tourism, Legal Issues
 • Ahmad Kalateh Sadati, Mohammad Taghi Iman, Kamran Bagheri Lankarani Page 101
  Doctor- patient interaction in clinical counseling includes different voices that all of it isn’t in related to diagnostic and therapeutic problems, necessarily. This voices that are unrelated to diagnosis and treatment, leastwise have twoimportantfunctions that are:contributing to thecontinuingconversation betweenphsician and patient,andindirectimpactonthediagnosisand treatment. On of the voice that is unrelated to treatment and used with physician is Human Fellow Voice which refers to empathy's dimension of doctor to the patient. This research explored the concepts and propositions of Human Fellow Voice were used with physicians in 33 clinical counseling at Shahid Faghihi Hospital, Shiraz, with descriptive- analytical approach based on conversation analysis. Results of study shows that range usingofwords and propositions in related to Human Fellow Voice with physicians are 610 items which 3/30% of total conversations (physicians and patients) and 5/50% of the words and propositions that used with physicians. Range of words and propositions used are: using of facilitating the telling of patients’ stories 298 items; assisting the telling of patients’ stories 104 items; creating empathy with the patient 20 items; showing special attentiveness to patients’ stories 121 items; and asking questions unrelated to the patient’s health 6 items. Also, about the particular context of research (Iranian society) using of specific concepts was 40 items, and using of valuable concepts was 21 items. Although using of Human Fellow Voice by physicians is appropriate, but the overall shape of conversations is based on asymmetrical relation between physicians and patients. Because this asymmetrical relationship is a major obstacle in clinical counseling, the medical education system in Iran is necessary should focus more on semmetric interaction and communication.
  Keywords: interaction, physician, patient, ethics, Human Fellow Voice
 • Mahmoud Abbasi, Najmeh Razmkhah, Bahareh Heidari Page 131
  Inthe framework of international human rights, the «right to adequate food» is a fundamental right of everyone to access to food which is safe and Nutrient. Riskswhich associated with GM food products for consumers and full control of biotech companies on the research process of safety of these foods, has beenarisenconcerns of human right activists. These companies on the base of art 15 of (ICSESC) consider that, anytypeof intervention and supervision of the public sector in the process of their investigations as a violation of the international obligations of states. They avoid to disclose the results of scientific research conducted in laboratories under their control and always claim that GM foods are no different from conventional foods. The situation that not only violated the «right to adequate food» but also is contrary to the «principle of non malfeasance». But, the main question, which is our major concern, is about the conflict created between the «right to adequate food» and principles of «Bioethics» on the one hand and the «right to freedom of scientific research and creative activity» on the other hand. It is obvious that the recent procedures are not enough good for respond to the need to secure the «right to adequate food» and «Bioethics». So that governments and biotechnology companies are required to modify their existing practices and balance different interests to adhere the fundamental principles of human rights and principles of Bioethics.
  Keywords: Transgenic food, Right to food, Bioethics, Freedom for Scientific Research, Creative Activity, International Covenant on Economic, Social, Cultural right
 • Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam, Kamal Koohi, Rahim Yousefi Aghdam Page 165
  In Iran health system extension and value change and consumerism occur in the same time and mutually reinforce each other. On the one hand, health system defines the “healthy” ways of life and gives the goods and services for it, on the other hand consumerism with commodification of medical science product help the extension of health discourse. Research method is secondary analysis of National Values Survey, National Account of Iran and National Health Accounts. Data analysis shows, in last decade’s heath satisfaction rate goes down, simultaneously the consume and cost of household in health, eating and drinking, dressing and shoes, the culture and leisure, services goes high. Exact analysis of health institution and its costs, shows expenditure of health in all parts goes high. Theoretical analysis of these phenomena examines consumerism in health system. In other word, in this view health system goes beyond the biology and medical science approach and serves to the social values: consumer culture values.
  Keywords: health system, consumerism, sociology of health, secondary analysis