فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 21، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد مهدی قیصری*، سید مهدی میرساجدی صفحات 3-18
  در این تحقیق با ارائه الگوریتمی بر مبنای روش سطوح هم تراز، پسروی عددی گرین های سه بعدی پیچیده در چهار حالت عایق بندی شده، چندنرخی، با نرخ سوزش غیریکنواخت و با سوزش جهت دار شبیه سازی شده است. بدین منظور الگوریتم کلاسیکی که قبلا توسط سایر نویسندگان برای تحلیل پسروی با روش سطوح هم تراز تدوین شده، در چهار گام تصحیح و تکمیل می شود؛ در گام اول با مدل سازی عایق های موتور با سه روش خطی، درجه دوم و ترکیبی، امکان تحلیل گرین های عایق بندی به الگوریتم کلاسیک افزوده می گردد. در گام دوم الگوریتم حل متناسب با گرین های چندنرخی طولی، ترکیبی و ترکیبی پیچیده تصحیح می شود. در گام سوم و چهارم نیز با شبیه سازی سوزش با نرخ های غیریکنواخت و جهت دار الگوریتم حل تکمیل می گردد. به منظور اعتبارسنجی کد عددی تدوین شده، یک گرین استوانه ای در چهار حالت مفروض در نظر گرفته شده و نتایج عددی پسروی هر حالت با نتایج حل تحلیلی مقایسه می شود. در ادامه پسروی چند گرین پیچیده که امکان حل آن ها با روابط تحلیلی یا الگوریتم های کلاسیک وجود ندارد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد، به کمک روش سطوح هم تراز و الگوریتم تصحیح شده می توان پسروی انواع گرین های پیچیده سه بعدی را با دقت بالایی توصیف کرد.
  کلیدواژگان: پسروی گرین، روش سطوح هم تراز، عایق بندی، گرین چندنرخی، سوزش جهت دار
 • هادی مهدوی تلارمی*، علیرضا محمدی، محمد مهدی حیدری صفحات 19-26
  نرخ پسروی سوخت، یکی از مهم ترین پارامترها در طراحی موتور هیبریدی می باشد، که به عوامل متعددی همچون شار جرمی اکسنده، طول سوخت و فشار محفظه وابسته می باشد، اما معمولا فقط بصورت تابعی از شار جرمی ارائه می شود. در این تحقیق، سعی شد که با انجام تستهای هدفمند، در موتور هیبریدی با سوخت HTPB و اکسنده O2N علاوه بر شار جرمی، اثر طول سوخت و فشار محفظه هم لحاظ گردد. به دلیل وابسته بودن نرخ پسروی به سه متغیر، برای کاهش تعداد آزمایش ها و بدون از دست دادن دقت، از روش طراحی آزمایش، تکنیک طرح عاملی 23 استفاده گردید و هشت آزمایش طراحی و انجام شد. برای تعیین نرخ پسروی در هر تست از روش متوسط گیری مکانی - زمانی استفاده گردید که بر اساس نتایج این آزمایش ها، رابطه r ̇=0.423〖 G〗_ox^(0.544) L^(-0.218) P^(0.122) حاصل شد. اگرچه عامل اصلی در تعیین نرخ پسروی سوخت، شار جرمی اکسنده است اما این رابطه نشان می دهد، اگر طول سوخت یک درصد افزایش یابد، نرخ پسروی 2/0 درصد کاهش و در صورتی که فشار یک درصد زیاد شود، نرخ پسروی هم 1/0 درصد افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: موتورهیبریدی، نرخ پسروی، طراحی آزمایش، آزمایش عاملی
 • حسین روهنده*، شهرام قنبری پاکدهی صفحات 27-36
  دی متیل آمینو اتیل آزید(DMAZ) جایگزین مناسبی برای مشتقات هیدرازینی در صنایع هوا فضا به شمار می آید DMAZ در فاز آلی با غلظت حداقل95%وزنی تشکیل می شود. عملیات خالص سازی روی DMAZ برای رسیدن به غلظت های بالاتر ضروری است. برای این هدف روش های متعددی پیشنهاد می گردد که یک روش امکانپذیر و عملی در این رابطه تقطیر است. حساسیت حرارتی DMAZ باعث می شود عملیات تقطیر در خلاء در الویت قرار گیرد. نتایج آزمایشات نیز فشار 4 کیلوپاسکال را شرایط مناسبی در انجام عملیات نشان داده است. در این مقاله رفتار محلول آب و DMAZ در فشار4 کیلوپاسکال بررسی و منحنی تعادلی این دو ماده در فشار مذکور به دست آمد که با داده های نرم افزاری نیز برای تعیین بهترین معادله حالت مورد استفاده در شبیه سازی مقایسه گردید. در نهایت نیز از داده های تعادلی مذکور برای محاسبه انرژی گیبس اضافی محلول استفاده گردید.
  کلیدواژگان: DMAZ، منحنی تعادلی بخار، مایع، انرژی گیبس اضافی
 • ابوالقاسم زینلی*، مرتضی غفوری، حسین مومنیان صفحات 37-46
 • هادی صبوری، غلامحسین لیاقت*، مهندس حامد احمدی، مجتبی صدیقی صفحات 47-54
  در این مقاله، پاسخ پنل های ساخته شده از GLARE 2/1 در اثر اثر ضربه بالستیک مورد بررسی قرار گرفته است. چهار گروه از پنل های GLARE 3 با آرایش های (Al/0/90/Al)، (Al/02/902/Al)، (Al/04/904/Al) و (Al/08/908/Al) تولید گردیده که ضخامت لایه آلومینیمی در تمامی پنل ها ثابت می باشد. آزمون های بالستیک با استفاده از پرتاب گلوله سرتخت توسط دستگاه تفنگ گازی انجام شده است. مودهای مختلف تخریب و مکانیزم های جذب انرژی، با مشاهده پنل ها از نمای روبه رو، پشت و مقطع برش خورده آن ها تعیین گردیده است. برخی از این مودها و مکانیزم ها، عمومی بوده و بعضی دیگر، موضعی می باشند. سرعت حد بالستیک هریک از پنل ها به روش تجربی به دست آمده و ظرفیت جذب انرژی بالستیک آن ها تعیین گردیده است. پارامتر انرژی ویژه عبور، به عنوان معیاری برای مقایسه کارایی بالستیک پنل های مختلف، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج، نشان می دهند که از میان نمونه های مورد بررسی، پنل (Al/02/902/Al) از بیشترین میزان انرژی ویژه عبور برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: چند لایه الیافی، فلزی GLARE، ضربه پرسرعت، مکانیزم های جذب انرژی، مودهای تخریب، سرعت حد بالستیک، انرژی ویژه عبور
 • سنتز تترا (N- متیل) هگزامتیلن تترامین دی سیانامید به عنوان مایع یونی پرانرژی (علمی-پژوهشی)
  رضا فارغی علمداری، نرگس متقی نیا*، نگار ذکری، علی جمالی صفحات 55-60
  مایعات یونی پرانرژی در مقایسه با ترکیبات پرانرژی متداول، مثلTNT، HMX و RDX دارای فشار بخار پایین، پایداری گرمایی و شیمیایی بالا، گستره ی مایع بودن بالا و خواص فیزیکی و شیمیایی قابل تنظیم می باشند. دسته ی جدیدی از نمک های یونی که در ساختارشان تعدادزیادی از اتم های نیتروژن حضور دارند، دارای ویژگی های متمایزی مثل گرمای تشکیل و ویسکوزیته ی بالا، نسبت به نمک های یونی پرانرژی دیگر می باشند. هدف از این تحقیق ارائه ی روش سنتز مایعات یونی برپایه ی هگزامتیلن تترآمین است. سنتز این نمک ها از طریق آلکیله کردن نیتروژن ها با آلکیل هالید (متیل یدید) و به دنبال آن، تغییر آنیون نمک ایجاد شده با آنیون دی سیانامید می باشد. بازده سنتز این ترکیب بالای80%می باشد. به منظور شناسایی مواد سنتز شده، طیف FT-IRو 1HNMR تهیه گردید و نتایج طیف، آن ها را تایید نمود. نهایتا خواص حرارتی مایع یونی سنتزشده با استفاده از آنالیز حرارتی TGو DTAمورد بررسی قرار گرفت که موید پرانرژی بودن آن است.
  کلیدواژگان: مایعات یونی پرانرژی، هگزامتیلن تترامین، نیتروسیانامید، دی سیانامید، آزید
 • بررسی دلایل عملکردآنی فیوز نارنجک دستی جهت ایجاد مکانیزم ایمن (علمی-پژوهشی)
  سید قربان حسینی*، منوچهر فتح الهی، هادی احمدوند، محمد انصاری صفحات 61-67
  نارنجک ها، بمب های دستی کوچکی هستند که حاوی مقدار معینی ماده منفجره یا ترکیب شیمیایی بوده و بر علیه نفرات و یا تجهیزات دشمن به کار می روند. نارنجک ها از سه قسمت اصلی بدنه، خرج اصلی و ماسوره تشکیل شده اند. زمان تاخیر لازم توسط مواد پیروتکنیکی تاخیری تامین می شود زمان تاخیر مناسب در نارنجک های دستی جنگی بین سه تا پنج ثانیه می باشد و زمان تاخیر کمتر از یک ثانیه منجر به عملکرد آنی شده و برای سربازان بسیار خطرناک می باشد. در این تحقیق اثر برخی عوامل تجربی بر عملکرد آنی فیوز نارنجک دستی بررسی و مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: نارنجک دستی، المنت تاخیری، عملکرد آنی
|
 • j
  Pages 3-18
  In this research and according to level set method, 3D complex grains burn-back analysis is numerically simulated. The complicated grains that we have considered in this research, are included four types of difficulties that are insulated regions, different burning rates, non-uniform burning rates and oriented burning rates. To this end, the classical algorithm that is developed by authors, will be improved for simulation of above mentioned grains. In the first step, and for simulation of insulated grains, linear, quadratic, and combined insulators are considered. In the next step, the simulation of grains with different burning rates in desired directions, are added to the main program. Finally, by considering non uniform burning rate in axial and/or radial directions, improvement of the code is completed. Comparison of results in cylindrical grains according to present and analytical methods, indicate that the present algorithm is capable for simulation of complicated grains. Also, some complex grains that we can not simulate them analytically or based on the classical level set method, are considered and evaluated.
  Keywords: Grain burn, back, level set method, insulate, multi, rate grain, oriented burning
 • Hossein Rouhandeh *, Shahram Ghanbari Lakdehi Pages 27-36
  Dimethyl amino ethyl azide (DMAZ) is a good replacement for hydrazine derivatives in aerospace industries. DMAZ is in organic phase with a concentration of at least 95%. It is necessary to purify DMAZ to high concentrations. Several routs have been suggested for this purpose، in which distillation is a practical and applied method. Thermal sensitivity of DMAZ leads to conducting the process in sub-atmospheric pressures. The previous tests showed 4kPa is an optimum pressure for the process. In this paper equilibrium data for DMAZ and water at 4kPa were obtained. Results were compared with proper software to determine the best equation of state. Finally، excess molar Gibbs energy of solution was derived on the basis of equilibrium data.
  Keywords: DMAZ, Vapor, liquid eqilibria, excess molar Gibbs energy
 • Dr. Hadi Sabouri, Dr. Gholamhossein Liaghat *, Mr. Hamed Ahmadi, Dr. Mojtaba Sadighi Pages 47-54
  An experimental study of the high velocity impact on 2/1 GLARE panels has been carried out. Four GLARE 3 panels with (Al/0/90/Al)، (Al/02/902/Al)، (Al/04/904/Al) and (Al/08/908/Al) configurations were fabricated. All panels had same aluminum thickness. Ballistic tests were conducted using flat ended steel projectiles. The failure modes and energy absorption mechanisms were characterized by observation the front and rear sides and also sectioning the panels. Some global and local failure modes due to high velocity impact were identified. The ballistic limit velocity and energy absorption capacity of each panel set was determined experimentally. Specific perforation energy was applied for comparison the ballistic efficiencies of each target. It was found that the (Al/02/902/Al) sequence has the superior specific perforation energy.
  Keywords: GLARE, High velocity impact, Energy absorption mechanisms, Failure modes, Ballistic limit velocity, Specific perforation energy