فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال سی و ششم شماره 3 (پیاپی 111، مرداد و شهریور 1393)
 • سال سی و ششم شماره 3 (پیاپی 111، مرداد و شهریور 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/16
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سحر بدیعی*، محمد حیدرزاده، عبدالله جنت دوست، فرزاد ایلخچوی صفحه 6
  زمینه و اهداف
  سندرم زجر تنفسی نوزادان علل مهم مرگ و میر نوزادان نارس بشمار می رود. اخیرا روش اندازه گیری اجسام تیغه ای در این بیماران مطرح شده است.در این مقاله ارزش این روش را با استفاده از امکانات بومی خود ارزیابی می کنیم.
  مواد و روش ها
  تعداد 82 نوزاد نارس در این مطالعه وارد شدند اطلاعات بالینی و تصویری مربوط به آنان ثبت گردید و بیماران دارای معیارهای بالینی سندرم زجر تنفسی مشخص شدند. محتویات معده تمام نوزادان از نظر اجسام تیغه ای با شمارش گر سلولی sysmex، Xs 800 شمارش شد. روش آماری: برای مقایسه ارتباط وزن و تعداد اجسام تیغه ای از روش Correlationو میزان حساسیت و اختصاصی از روش ROC Curveاستفاده شد. مقایسه میانگین ها از طریق Mann whitney U test در نرم افزار SPSS16 و مقادیر P کمتر از 0/05 با ارزش فرض گردید.
  یافته ها
  وزن میانگین تولد نوزادان 515 ± 1745گرم بود. 33 نوزاد معیارهای سندرم زجر تنفسی را داشتند و 49 نوزاد نداشتند. در بیماران با سندرم زجر تنفسی تعداد اجسام تیغه ای عبارت بود از 135 ± 160 هزار در میکرولیتر و در بیماران بدون سندرم دیسترس تنفسی 143±151 بود که این تفاوت از نظر آماری قابل توجه نبود (P= 0.09). حساسیت و اختصاصی بودن در سطح 80000 از جسم تیغه ای عبارت بود از 69% و 45% که بین دو گروه با و بدون سندرم زجر تنفسی تفاوت نداشت.
  نتیجه گیری
  با استناد به علایم بالینی و تصویربرداری و شرایط تکنیکی منطقه ما، روش فوق روش قابل استنادی برای پیش گویی سندرم زجر تنفسی نیست.
  کلیدواژگان: جسم تیغه ای، سندرم زجر تنفسی، نوزادان
 • جواد بهروزی، عادله دیوسالار*، علی اکبر صبوری، محمد نبیونی صفحه 10
  زمینه و اهداف
  دیابت شیرین یک بیماری متابولیک است. ویژگی مشترک در بیماری دیابت، افزایش غیر طبیعی قند خون می باشد که باعث می شود پروتئین ها در معرض غلظت افزایش یافته گلوکز قرار بگیرند. نتیجه آن اضافه شدن غیرآنزیمی قندها به پروتئین ها می باشد که منجر به تغییر ساختار و عملکرد آنها، موسوم به گلایکه شدن می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر زهر زنبور عسل در جلوگیری از گلایکه شدن پروتئین هموگلوبین انسانی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، هموگلوبین انسانی در شرایط حضور و عدم حضور گلوکز و غلظتهای متفاوتی از زهر زنبور عسل در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 5 هفته انکوبه شد. سپس میزان آمین های آزاد موجود در ساختار هموگلوبین، درصد صفحات بتا، میزان جذب در ناحیه باند سورت و میزان تخریب گروه هم قبل و پس از انکوباسیون به کمک روش های مختلف طیف سنجی مرئی- ماوراء بنفش و فلوریمتری بررسی شد. داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  گلایکه شدن باعث تخریب گروه هم موجود در هموگلوبین و افزایش محتوای صفحات بتا در هموگلوبین گلایکه شده نسبت به هموگلوبین کنترل می شود. همچنین گلایکه شدن منجر به کاهش در میزان جذب باند سورت هموگلوبین می شود. زهر زنبورعسل در یک روند وابسته به غلظت، باعث مهار گلایکه شدن و کاهش میزان تغییرات در ساختمان هموگلوبین انسانی طی انکوباسیون با گلوکز می شود.
  نتیجه گیری
  زهر زنبور دارای خاصیت ضد گلایکه شدن چشمگیری می باشد و می تواند به عنوان داروی طبیعی برای جلوگیری از عوارض دیابت شیرین مطرح باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، گلایکه شدن، زهر زنبور، هموگلوبین
 • اصغر توفیقی، زهرا صمدیان*، علیرضا مهدی زاده، محمدرضا ذوالفقاری صفحه 18
  زمینه و اهداف
  رزیستین هورمون جدید مترشحه از آدیپوسیت ها است که می تواند در ارتباط با چاقی و مقاومت به انسولین باشد. اثر تمرینات ورزشی بر سطوح و رابطه ی رزیستین با شاخص های متابولیکی نامشخص است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی پاسخ سطوح سرمی رزیستین به یک دوره تمرین هوازی و رابطه آن با شاخص های متابولیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش نیمه تجربی حاضر در سال 1391 در دانشگاه ارومیه انجام شد.40 زن مبتلا به دیابت نوع2(سن 59/70±5/28، نمایه توده بدنی 31/80±3/87) به صورت در دسترس و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (20نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرین هوازی را 12 هفته، سه جلسه در هفته به مدت 50-20 دقیقه با شدت70-50 % حداکثر ضربان قلب انجام دادند. گروه کنترل طی این 12 هفته بدون تمرین بودند. جهت بررسی متغیرهای بیوشیمیایی در دو مرحله پیش و پس آزمون، خونگیری انجام شد. تحلیل آماری نتایج با نرم افزار SPSS نسخه21 انجام گرفت.
  یافته ها
  تمرین هوازی موجب کاهش وزن، درصد چربی بدن، نمایه توده بدنی، پروفایل لیپیدی، گلوکز ناشتا و HbA1c شد در حالیکه رزیستین افزایش یافت (P≤0/05)، سطوح انسولین و مقاومت به انسولین تغییر نکرد (P≤0/05)، همچنین رزیستین تنها با کلسترول در پس آزمون رابطه معکوس معناداری داشت (P≤0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش سطوح رزیستین و عدم تغییر معنادار مقاومت انسولینی، بعید است رزیستین رابط بین چاقی و مقاومت انسولینی در بیماران دیابت نوع2 باشد.
  کلیدواژگان: رزیستین، تمرین هوازی، زنان، دیابت ملیتوس نوع2
 • پریسا حاج علی اوغلی، مجید ملکی، محمد امین رضازاده ساعتلو*، مهرداد زمانی صفحه 26
  زمینه و اهداف
  وزیکویورترال ریفلاکس به عنوان جریان رو به عقب ادرار از مثانه به حالب ها و لگنچه های کلیوی تلقی شده و به عنوان یک ریسک فاکتور اصلی برای ایجاد UTIشناخته می شود که در صورت عدم درمان مناسب باعث ایجاد انواع عوارض به خصوص در سیستم کلیوی بیمار می شود. Sacral Ratio به عنوان یک شاخص جهت ارزیابی استخوان ساکروم در کودکان دچار ناهنجاری های سیستم آنورکتال پیشنهاد می شود. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص استخوان ساکروم و وزیکویورترال ریفلاکس می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد-شاهدی بر روی گرافی 268 کودک انجام گرفت که از این تعداد 109 کودک با شکایت غیر ادراری و 159 کودک با تشخیص عفونت ادراری مراجعه نمودند و از بین آن ها 38 مورد ریفلاکس ادراری تشخیص داده شد و پس از اطمینان از عدم وجود آنومالی های لگنی و وجود مثانه نوروژنیک، یبوست مزمن، سنگ کلیوی و سابقه تروما لگنی شاخص استخوان ساکروم در گرافی تمامی کودکان اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین شاخص استخوان ساکروم در کودکانی که با شکایت غیر ادراری مراجعه کرده بودند 0.131 ± 0.79، در کودکان فاقد ریفلاکس و دچار عفونت ادراری 0.131 ± 0.79 و در کودکان دارای عفونت ادراری و دارای ریفلاکس 0.158 ± 0.70 اندازه گیری شد. بین میانگین اندازه گیری شده در گروه اول و سوم (0/008=P) و گروه دوم و سوم (0/008=P) ارتباط معنی دار بود. درصد غیرطبیعی بودن این شاخص در گروه کودکان دارای ریفلاکس بصورت معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر بود.
  نتیجه گیری
  ارتباط معنی داری بین پایین بودن شاخص استخوان ساکروم و وجود ریفلاکس ادراری وجود دارد.
  کلیدواژگان: هموفیلی، کیفیت زندگی، پرسش نامه، اقدامات
 • رویا دولت خواه، علی فخاری*، محمد زکریای پزشکی، نسرین توسلی، رضا شبانلویی، مهری گلچین صفحه 32
  زمینه و اهداف
  بیماری هموفیلی با توجه به ماهیت پیچیده و آثار منفی بر جسم و روح بیمار می تواند کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. با بهبود امکانات درمانی و دسترسی به درمان های جایگزین طول عمر بیماران افزایش یافته است ولی مشکلات روانی – اجتماعی آنان جنبه دیگری به خود گرفته است. لذا این مطالعه با هدف بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی وابسته به سلامت در بیماران بزرگسال مبتلا به هموفیلی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک بررسی مقطعی توصیفی تحلیلی بود، که در آن، تعداد 100 بیمار بزرگسال مبتلا به هموفیلی در مرکز شهید قاضی تبریز، توسط پرسش نامه A36 Hemophilia-QoL (که یک ابزار اختصاصی بیماران هموفیلی می باشد) مورد مطالعه قرار گرفتند. تمامی ارزیابی های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 13.0 انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 32.16 ±11.68 سال بود و 83 بیمار مبتلا به هموفیلی A و 17 نفر مبتلا به هموفیلی B بودند. میزان نمره QOL کل در این بیماران 71.88±26.89 بود که سطح کیفیت زندگی آنها در محدوده متوسط تا ضعیف قرار داشت. ارتباط آماری معنی داری بین شدت بیماری و سطح کیفیت زندگی به دست آمد، به طوری که بیماران مبتلا به هموفیلی شدید نمره کمتری داشتند (rho=0.351، P=0.001)وضعیت کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی ساکن روستا بسیار بدتر از بیماران ساکن شهر بود (013/0 P=)، و بیماران مجرد وضعیت کیفیت زندگی بهتری در مقایسه با بیماران متاهل داشتند (155/0 P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن کیفیت زندگی در بزرگسالان مبتلا به هموفیلی انجام اقدامات لازم جهت ارتقاء کیفیت زندگی در تمام ابعاد آن در این بیماران امری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: هموفیلی، کیفیت زندگی، پرسش نامه، اقدامات
 • عظیم رضامند، سعید اصلان آبادی، لاله علیزاده، محمد امین رضازاده ساعتلو* صفحه 38
  زمینه و اهداف
  طحال بزرگترین ارگان لنفوئید در بدن است و نقش آن فیلترینگ جریان خون، تقویت سیستم ایمنی بدن، ذخیره سازی و عملکرد خونسازی می باشد. تروما، آنومالی های مادرزادی و پاتولوژیک از اندیکاسیون های اسپلنکتومی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اندیکاسیون های 10 ساله اسپلنکتومی در بیمارستان کودکان تبریز می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی گذشته نگر بر روی کودکانی که در بیمارستان کودکان تبریز تحت اسپلنکتومی قرار گرفته بودند، اندیکاسیون های اسپلنکتومی را در این کودکان مورد بررسی قرار دادیم.
  یافته ها
  از کودکان مورد مطالعه، 34 نفر پسر و 35 نفر از کودکان مورد مطالعه دختر بودند. میانگین سن کودکان پسر 77/42 ± 20/99 ماه و میانگین سن کودکان دختر 24/35± 42/125 ماه بود (007/0=P). بتا تالاسمی ماژور با 23مورد شایعترین اندیکاسیون اسپلنکتومی در کودکان مورد مطالعه بود. سایز طحال در 22 نفر از کودکان مورد مطالعه نرمال و در 47 نفر از کودکان مورد مطالعه سایز طحال بزرگ بود. افت پلاکت در 2 نفر، ترومبوز ورید پورت در 3 نفر، سپسیس، مننژیت راجعه، و CVA و ترومبوز حاد ورید فمورال مشترک هرکدام در یک مورد از کودکان مورد مطالعه عوارض بعد از عمل در کودکان تحت اسپلنکتومی بود. تنها 7 نفر از کودکان مورد مطالعه بعد از عمل فوت کرده بودند که 2 مورد از علل مرگ نارسایی قلبی در زمینه بیماری زمینه ای تالاسمی بوده است. در مطالعه ما تروما در 3 نفر(34/4٪) از کودکان مورد مطالعه اندیکاسیون اسپلنکتومی بود که یک نفر از این کودکان فوت کرده بودند.
  نتیجه گیری
  بتا تالاسمی ماژور، اسفروسیتوز ارثی و ITP از شایعترین علل اسپلنکتومی در کودکان مورد مطالعه بودند و در مطالعه ما 5 نفر از کودکان با تالاسمی فوت کرده بودند که 2 مورد به علت نارسایی قلبی در زمینه تالاسمی، 2 مورد در اثر ترمبوز ورید پورت و یک مورد در اثر CVA فوت کرده بودند. میزان مورتالیته و عوارض بعد از عمل در این کودکان مبتلا به اسفروسیتوز ارثی 0٪ بود. میزان عوارض بعد از عمل18/23٪، ریسک عفونت و سپسیس 07/3٪ و میزان مورتالیته در مطالعه ما 1/10 ٪ بود.
  کلیدواژگان: اسپلنومگالی، اسپلنکتومی، اندیکاسیون، عوارض، مورتالیته، کودکان
 • فلور زرگری*، امیر قربانی حق جو، حسین بابایی، صفر فرج نیا، نسیم حیاتی رودباری صفحه 44
  زمینه و اهداف
  استرس اکسیداتیو یک نقش مهم در پاتوژنز بیماری هایی مثل بیماری قلبی عروقی، سرطان، دیابت و پیری دارد. این مطالعه به بررسی تایثر عصاره هیدرو الکلی بولاغ اوتی (NO) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و آسیب DNA ناشی از تجویز آرسنات در بافت کبد و کلیه رت می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 48 موش صحرایی نر بالغ انتخاب و به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل موش صحرایی های سالم، گروه دوم، موش صحرایی های دریافت کننده آرسنیک به فرم سدیم آرسنیت (SA) در غلظت 5/5 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن از طریق تزریق داخل صفاقی گروه سوم و چهارم موش صحرایی های دریافت کننده عصاره هیدرو الکلی گیاه بولاغ اوتی در دوزهای 200 و 500 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن و گروه پنجم و ششم موش صحرایی هایی که عصاره بولاغ اوتی را به ترتیب در دوز های 200و 500 میلی گرم به ازای کیلو گرم وزن بدن از طریق گاواژ به همراه (SA(5/5 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت نمودند بعد از دوره تیمار (28 روز) موش صحرایی ها بیهوش شدند، خونگیری انجام و سرم جدا گردید. فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، غلظت مالون دی آلدئید (MDA)، غلظت 8-OHdG و آنزیم های کبدی در سرم بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که مصرف عصاره بولاغ اوتی باعث افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش فعالیت آنزیم های کبدی و همچنین کاهش غلظت MDA و 8-OHdG در عصاره کبد گردید. مصرف عصاره (NO) فقط باعث افزایش معنی دار در فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز کلیه گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر حاکی از تاثیر عصاره بولاغ اوتی در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از SA و آسیب اکسیداتیو DNA در کبد و همچنین افزایش گلوتاتیون پراکسیداز در کلیه است.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، Nasturtium Officinale R.Br، آنزیم های آنتی اکسیدان، آسیب اکسیداتیو DNA
 • ابوالحسن شاکری باویل، رضا جواد رشید، محمدحسین عبد کریمی، سیده سهیلا طالبی نوشیروانی، محمد امین رضازاده ساعتلو* صفحه 52
  زمینه و اهداف
  بیماری عروق کرونری یکی از علل شایع مرگ و میر است. آنژیوگرافی برخلاف تهاجمی بودن به عنوان روش مرسوم تشخیصی مرسوم جهت ارزیابی بیماری عروق کرونری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی آناتومی عروق کرونری و ریسک فاکتورهای آناتومیک تنگی همودینامیک به وسیله سی تی آنژیوگرافی slice-64 مولتی دکتور است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، اطلاعات سی تی آنژیوگرافی 200 بیمار مشکوک به بیماری عروق کرونری جهت تعیین آناتومی عروق کرونری و محل تنگی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، طول LMCA) Left Main Coronary Artery) و طول دیاگونال اول از (Left Anterior Descending (LAD)) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در 91٪ بیماران شریان کرونری (Right coronary Artery (RCA رگ اصلی خون رسانی کرونری و در 8٪ بیماران شریان کرونری چپ LCA) Left Coronary Artery) رگ اصلی خون رسانی کرونری قلب بود و به علاوه خون رسانی در 1٪ بیماران بصورت co-dominancy مشاهده شد. محل شایع تنگی در 31 نفر (15٪) در LAD و در 15 نفر (5/7٪) در RCA مشاهده شد و همچنین پلاک آترواسکلروتیک در 6 نفر (3٪) در LCx و در 4 نفر (2٪) در LMCA و در 5 نفر (5/2٪) در RI دیده شد.
  نتیجه گیری
  رابطه ای معنی دار بین طول LM و طول دیاگونال اول و تعداد شاخه های LAD و شیوع استنوز در LAD وجود نداشت.
  کلیدواژگان: مولتی دکتور سی تی آنژیوگرافی slice، 64، آناتومی عروق کرونری، تنگی بارز
 • علی صدیقی، حسین اصلانی، روح الله سهرابی، ناضره عمیدفر*، آرش الهی صفحه 58
  زمینه و اهداف
  شکستگی گردن فمور کودکان، بیماری نادری است که کمتر از 1 درصد از تمام شکستگی های کودکان را شامل می شود و با عوارض زیادی همراه است. در این مطالعه، 37 بیمار مبتلا به شکستگی گردن فمور را به صورت طولانی مدت پیگیری کرده و عوارض ایجاد شده را مورد آنالیز قرار دادیم.
  مواد و روش ها
  تعداد 37 بیمار (24 مرد و 13 زن) با شکستگی گردن فمور وارد مطالعه شدند. بیماران مبتلا به صورت کانسرواتیو و یا با فیکساسیون داخلی به روش بسته و یا باز تحت درمان قرار گرفتند. ارزیابی نتایج بالینی و رادیولوژیک با استفاده از طبقه بندی راتلیف انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران با متوسط پیگیری 3/14 (محدوده 5-1) سال، 11.1±3.4 (محدوده 16-3) سال بود. شایع ترین مکانیسم آسیب حوادث رانندگی بود. بر اساس معیارهای بالینی و رادیولوژیکی راتلیف، نتایج رضایتبخش در 27 (73 درصد) بیمار حاصل شد. با در نظر گرفتن طبقه بندی Delbet، 2 مورد شکستگی نوع 1 (5/4 درصد)، 18 مورد نوع 2 (48/6 درصد)، 11 مورد نوع 3 (29/7 درصد) و 6 مورد نوع 4 (16/3 درصد) وجود داشت. شایع ترین عارضه نکروز آراسکولار بود که در 8 بیمار مشاهده شد. سایر عوارض شامل 4 مورد کوکسا وارا، جوش نخوردن در 3 بیمار، 1 مورد عفونت، تغییرات آرتریتی و بسته شدن زودرس صفحه رشد هر کدام 2 مورد بود.
  نتیجه گیری
  اگر چه شکستگی گردن فمور کودکان بسیار نادر است، بروز بالای عوارض می تواند منجر به موربیدیتی های طولانی مدت شود.
  کلیدواژگان: شکستگی گردن فمور اطفال، نکروز آواسکولر، هیپ، عوارض شکستگی
 • فهیمه کاظمی*، خسرو ابراهیم، صالح زاهدی اصل صفحه 62
  زمینه و اهداف
  اپلین، آدیپوکاینی است که اخیرا«شناسایی شده است و نقش مهمی در تنظیم هومئوستاز انرژی و بهبود مقاومت به انسولین دارد. با این وجود، تاثیر تمرین ورزشی بر میزان اپلین در وضعیت دیابت به طور واضح مشخص نشده است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی اپلین و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی دیابتی نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 20 سر موش نر دیابتی به طور تصادفی به 2 گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. القای دیابت با تجویز نیکوتین آمید و استروپتوتوزوسین به صورت درون صفاقی صورت گرفت. 4 هفته پس از پیشرفت دیابت، گروه تمرین 6 هفته روی نوارگردان دویدند. پس از تمرین، غلظت پلاسمایی گلوکز، انسولین و اپلین اندازه گیری و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) محاسبه شد. از آزمون آماری t مستقل و آزمون همبستگی پیرسون برای آنالیز داده ها استفاده و سطح معنی داری P<0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق، کاهش معنی دار غلظت پلاسمایی گلوکز و انسولین و HOMA-IR را در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل و افزایش معنی دار غلظت پلاسمایی اپلین را در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل نشان داد. همچنین، بین غلظت پلاسمایی اپلین و HOMA-IR پس از 6 هفته تمرین هوازی رابطه منفی معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد 6 هفته تمرین هوازی می تواند با تغییر غلظت پلاسمایی اپلین، گلوکز و انسولین و HOMA-IR در درمان دیابت نوع 2 در موش های صحرایی موثر باشد.
  کلیدواژگان: آدیپوکاین، اپلین، دیابت نوع 2، تمرین هوازی
 • صمد مصدقی*، امرالله بیات، سینا زرین تن صفحه 68
  زمینه و اهداف
  درد پس از عمل از عوارض شایع به دنبال اعمال هموروئیدکتومی بوده و باعث عدم رضایت بیماران از عمل و نیاز به تزریق مکرر مخدرها و سایر داروهای ضد درد می شود. در این مطالعه طی یک کارآزمایی بالینی بر آن شدیم تا به مقایسه تاثیر استفاده از تزریق بوپیواکائین پری آنال در کاهش درد پس از عمل در اعمال هموروئیدکتومی بپردازیم.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی و در 80 بیمار انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. تمام بیماران تحت بی حسی نخاعی عمل شدند. در پایان عمل در بیماران گروه مورد در محل ساعت های 3 و 7 و 11 مقدار 2 میلی لیتر بوپیواکائین 5/0% به طور زیر مخاطی و داخل عضله تزریق شد. بیماران در 24 ساعت اول پس از عمل مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گروه مورد تنها 25 بیمار (62/5%) نیاز به تزریق مسکن پیدا کردند. در گروه شاهد تمام بیماران نیاز به تزریق مسکن داشتند (p<0.05). احتباس ادراری در 11 بیمار (27/5%) گروه شاهد و در دو بیمار (5/0%) گروه مورد مشاهده شد (p<0.05).
  نتیجه گیری
  استفاده از تزریق پری آنال بوپیواکائین در کاهش درد پس از اعمال هموروئیدکتومی و افزایش رضایتمندی بیماران موثر است. همچنین احتباس ادراری کمتر اتفاق می افتد. با توجه به اهمیت درد پس از هموروئیدکتومی، استفاده از بوپیواکائین موضعی جهت بی دردی و رضایتمندی بیماران توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: بوپیواکائین، بی حسی موضعی، هموروئیدکتومی، درد پس از عمل
 • احمد نعمت الهی*، حامد قاضی صفحه 76
  زمینه و اهداف
  یافتن ماده ای موثر به عنوان اسکولکس کش در جراحی های کیست هیداتید همیشه مد نظر پژوهشگران بوده است. این مطالعه از نوع مداخله ای بوده و جهت مقایسه بین میزان اسکولکس کشی عوامل فیزیکی (دما و اسمولاریتی)، عوامل شیمیایی (آلبندازول و دکستروز) و عصاره آبی دانه اسپند(Peganum harmala L.) بصورت In vitro انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  پروتواسکولکس های کیست هیداتید بصورت استریل از کبد و ریه گوسفندان کشتارگاهی آلوده جمع آوری گردید. در آزمایشگاه میزان زنده بودن پروتواسکولکس ها با ائوزین 1% مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد اثر اسکولکس کشی NaCl 10 درصد، NaCl 20 درصد، دکستروز 50%، آلبندازول 2%، دمای 20-، 40 و60 درجه سانتیگراد و عصاره آبی دانه اسپند (با غلظتهای 25، 50، 75 و100 درصد) بعد از 5، 10، 15 و 60 دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله با استفاده از آزمون آماری دانکن و توکی آنالیز شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان اسکوکس کشی Nacl 20 درصد بعد از 60 دقیقه نسبت به روش های دیگر وجود دارد (P<0.01). اما این ماده تنها قادر به کشتن 48/5 درصد پروتواسکولکس های کیست هیداتید شد.
  نتیجه گیری
  در این بررسی اثرات اسکولکس کشی Nacl20 درصد بیش از سایر عوامل فیزیکی و شیمیایی و گیاهی معرفی می گردد اما با توجه به احتیاج به اثربخشی آن در زمان طولانی، کاربرد این ماده را به عنوان ماده اسکولکس کش ایده آل در حین اعمال جراحی محدود می سازد.
  کلیدواژگان: اسکولکس کش، آلبندازول، عصاره آبی دانه اسپند، In vitro
 • میترا نیافر، نوشین میلانچیان، ناصر آقا محمدزاده، امیر بهرامی، کاووس شهسواری نیا*، مرتضی قوجازاده، ساناز کریمی اول صفحه 84
  زمینه و اهداف
  با توجه به نیاز مبرم به درمان های جدید و شواهدی از اثرات سودمند بروموکریپتین در کنترل قند و لیپیدهای خون، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی بروموکریپتین در کنترل قند خون در بیماران دیابت نوع 2 با کنترل نامطلوب، طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی قبل و بعد می باشد. ابتدا 74 بیمار بر اساس معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند ولی در نهایت 43 نفر بررسی شدند. در مطالعه حاضر، برای بیماران دیابتی نوع 2 با کنترل نامطلوب، بروموکریپتین خوراکی با دوز mg 1/25 هنگام خواب آغاز و به تدریج تا mg 2/5 دو بار در روز رسید. فاکتورهای مورد بررسی شامل مشخصات دموگرافیک، قد، وزن، قند ناشتای خون، قند خون دو ساعت پس از صرف غذا، درصد هموگلوبین A1C، پروفایل لیپیدی و کراتینین در مدت 6 ماه (روز 45، ماه سوم و ششم) مورد پیگیری قرار گرفت. از آزمونRepeated-measured ANOVA و آزمون t جفت شده برای بررسی تغییرات زمانی متغیرهای مورد مطالعه استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه های مورد بررسی برابر 55.0±7.2 سال بود (70/3% زن). میانگین قند خون ناشتای بیماران مورد مطالعه از mg/dl 184/3 در ابتدای مطالعه به mg/dl 155/5، 148/9 و 159/5 در 45 در روز اول، ماه سوم و ماه ششم رسید (0/0001>P) و میانگین قند خون دو ساعته نیز پس از صرف غذا از mg/dl 276/6 بهmg/dl 0/217، 205/1 و 201/0 کاهش یافت (0/0001>P). در ماه سوم، کاهشی 0/8 درصدی در سطح هموگلوبین A1C مشاهده شد که این مقدار در ماه ششم به 0/9% رسید (0/0001>P).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که بروموکریپتین به عنوان یک درمان همزمان با دیگر داروها اثربخشی مناسبی در کنترل دیابت نوع 2 دارد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، کنترل قند خون، بروموکریپتین
 • امیر واحدی*، علی دسترنج، بهاره مهرآموز، مهری جعفری شبیری، الهه اولاد صاحب مدارک، منیژه سیاح ملی، پروین مصطفی قره باغی، پروین باستانی، مجید محله ای، مرتضی قوجازاده صفحه 92
  زمینه و اهداف
  کارسینوم آندومتر جزو شایعترین بدخیمی های ژنیکولوژیک در زنان می باشد. متاسفانه برنامه های بیماری یابی در کاهش شیوع کارسینوم آندومتر موفقیت مشابهی مثل برنامه های بیماریابی کارسینوم مهاجم سرویکس نداشته است. هدف از این مطالعه بررسی تستهای سرمی در تخمین پروگنوز کارسینوم برای طرح-ریزی پروتکل درمانی، قبل از انجام عمل جراحی نهایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی تعداد 24 بیمار مبتلا به کارسینوم آندومتر از نظر سطوح سرمی فاکتورهای CA125، CA19-9، P53 و استرادیول، قبل از عمل جراحی در مقایسه با یافته های پاتولوژیک بعد از عمل مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  سن بیماران مورد مطالعه بین 38 تا 61 سال با میانگین 54/7+6/7 سال بود. سطح سرمی CA125 در کارسینومهای آندومتریوئید، سروزی و Clear Cell به ترتیب 176، 270 و480 U/ml و سطح سرمی CA19-9به ترتیب 125، 157و380 U/ml و سطح سرمی P53 به ترتیب 5/92 و12ng/ml و سطح سرمی استرادیول به ترتیب 31/5، 47/5 و120 IU/ml بود. سطح سرمی مارکرهای CA125، CA19-9، P53 و استرادیول، در بیماران مبتلا به کارسینوم آندومتر، افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به سطوح نرمال این مارکرها نشان می دهد و همچنین در بیمارانی که پروگنوز ضعیف تری دارند یعنی کانسر با Grade III، نوع هیستولوژیک Clear Cell Ca. و تهاجم به خارج از آندومتر، نسبت به دیگر بیماران بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  مقادیر سرمی بالای این مارکرها می تواند قبل از انجام عمل جراحی، نشان دهنده پروگنوز ضعیف بیماری باشد. و نیازمند مداخلات جدی ترمی باشد.
  کلیدواژگان: کارسینوم آندومتر، CA125، CA19، 9، P53، استرادیول
 • زهرا یعقوبی، سکینه گلجاریان*، میرعلی اعتراف اسکویی، لیلا بیات، حسین شهبازی صفحه 98
  زمینه و اهداف
  در صافی پای انعطاف پذیر، قوس طولی داخلی پا هنگام تحمل وزن حذف شده و یا کاهش می یابد. با توجه به تعامل مفاصل در یک زنجیره حرکتی، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر صافی پای انعطاف پذیر روی اندام تحتانی بود.
  مواد و روش ها
  کف پای 487 نفر از دانش آموزان 12 – 6 ساله تبریزی با روش static foot print بررسی و از بین آنها 14 نفر دختر و 14 نفر پسر مبتلا به صافی پای انعطاف پذیر درجه 1 و 2، 21 نفر دختر سالم و 21 نفر پسر سالم انتخاب شدند. دامنه چرخش های داخلی و خارجی ران در دو وضعیت نشسته و دمر به صورت فعال و غیرفعال، قدرت عضلات چرخاننده داخلی و خارجی ران، فاصله اینتر کوندیلار و اینتر مالئولار، طول اندام تحتانی و Q angle در گروه های مورد آزمون اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان می دهد دامنه چرخش داخلی ران و میزان Q angle در دخترهای مبتلا به صافی پای انعطاف پذیر به طور معنی داری بیشتر از پسرها بود. همچنین در دخترها، قدرت عضلات چرخاننده داخلی و خارجی به صورت معنی داری از یک درجه کاهش برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد که صافی کف پا از همان سنین پائین باعث ازدیاد دامنه چرخش های مفصل ران شده اما چون علامت دار نشده اند، پیشنهاد می گردد این افراد تحت معاینات منظم قرار بگیرند تا در صورت علامت دار شدن، درمان شوند.
  کلیدواژگان: صافی پا، کودکان، مفصل ران، مفصل زانو
 • رسول استخری* صفحه 106
  کیست اپیدرمال بیضه یک ضایعه بسیار نادر و در حدود 1-2% تومورهای بیضه می باشد. بعضی از نویسندگان به این ضایعه لفظ تراتوم کیستیک منودرمال را اطلاق می کنند که این موضوع همچنان بحث بر انگیز می باشد. این ضایعه در بیشتر موارد به روش سونوگرافیک قابل تشخیص بوده که در این حالت می توان با حفظ بیضه ها اقدام به درمان نمود. ما در این مطالعه خصوصیات بالینی و مورفولوژیک یک عدد کیست اپیدرمال در بیضه سمت چپ در یک بیمار 22 ساله، با شکایت و یافته بالینی توده بیضه را که اخیرا اندازه آن افزایش یافته بود گزارش می نماییم. در این بیماران درصورت تشخیص قبل از عمل می توان با حفظ بیضه ها تومور را خارج نمود.
  کلیدواژگان: بیضه، کیست اپیدرمال، نئوپلاسم
|
 • Sahar Badie*, Mohammad Heydarzade, Abdollah Janatdoost, Farzad Ilkhchoyi Page 6
  Background And Objectives
  Respiratory Distress Syndrome (RDS) is an important cause of neonatal mortality and morbidity. Lamellar Bodies Cells (LBC) count has been introduced for RDS diagnosis. The aim of this study was to determine the validity of this method.
  Materials And Methods
  Eighty-two premature neonates entered to this crossectional study, all their clinical and imaging information was obtained. Patients with distress syndrome criteria were marked. Gastric aspiration were performed and LBC were counted by sysmex, Xs 800 cell counter in all cases.
  Results
  The mean weigh of neonates was 1745±515 grams. The frequents of patients with and without RDS criterias were 33(40/24%) and 82(59/75%), respectively. LBC count in RDS and non RDS group was not differed significantly. (160±135 vs 151 ± 143 per microliter, P= 0.9). The sensitivity and specificity of LBC for RDS in cut off point of 80000 per microliter was 69% and 45%, respectively (P> 0/05).
  Conclusion
  Based on clinical and imaging diagnostic tests for RDS, the LBC counting cannot be a reliable test for RDS prediction.
  Keywords: Respiratory Distress, Lamellar Body Cell, Neonate
 • Javad Behroozi, Adeleh Divsalar*, Ali Akbar Saboury, Mohammad Nabiuni Page 10
  Background And Objectives
  Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder witch the Hyperglycemia as its common feature leads to increased glucose concentration in proteins surroundings. The result of hyperglycemia is non-enzymatic addition of sugars to proteins which called glycation. This reaction leads to structural and functional alterations in proteins surroundings. The aim of this study was to investigate the effect of Bee venom on preventing of the human hemoglobin glycation.
  Materials And Methods
  In this experimental study, human hemoglobin was incubated in the presence and absence of glucose in different concentrations of Bee venom for five weeks in 37 C. The extent of free amino groups in hemoglobin structure, percent of β-sheets, soret band absorption and Heme degradation before and after incubation were examined using UV-visible spectroscopy and fluorometry methods.
  Results
  Glycation leads to heme degradation and increasing in β-sheet content of glycated hemoglobin compared to the control hemoglobin. Also, glycation decreases absorption of soret band in hemoglobin. Bee venom inhibits the glycation and decreases structural alterations in human hemoglobin in a dose dependent manner.
  Conclusions
  Bee venom has a significant antiglycation effect and it can be used as a natural drug for preventing DM complications.
  Keywords: Diabetes metabolic, Glycation, Bee venom, Hemoglobin
 • Asghar Tofighei, Zahra Samadian*, Alireza Mehdizadeh, Mohammadreza Zolfagharei Page 18
  Background And Objectives
  Resistin is a new hormone that is secreted from adipocytes which can be associated with obesity and insulin resistance. The effects of exercise trainings on resistin levels and its association with metabolic indices are unknown. The aim of the present study was to determine the response of serum resistin to aerobic exercise and its association with metabolic indices in women with type 2 diabetes Mellitus.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, 40 women with type 2 diabetes were randomly divided into two experimental (n=20) and control (n=20) groups. The experimental group received 12 weeks of aerobic exercise, 3 times a week for 20-50 minutes at 50-70% of maximum heart rate. The control group was sedentary during the same period. Blood samples were collected to examine the biochemical variables in pre-and post-tests.
  Results
  The mean of age and BMI was 59/70±5/28 years and 31/80±3/87 respectively. Aerobic exercise decreased weight, body fat percent, body mass index, lipid profile, fasting glucose and glycosylated hemoglobin while resistin was increased (P≤0/05). Insulin levels and insulin resistance did not change significantly (P≥0/05), also there was a significant inverse correlation between resist in and cholesterol in post-test (P≤0/05).
  Conclusion
  According to the increase in resistin levels and because of no significant change in insulin resistance, it is unlikely that resistin linked obesity to insulin resistance in type 2 diabetes Mellitus.
  Keywords: Resistin, Aerobic Exercise, Women, Type 2 Diabetes Mellitus
 • Parisa Hajiali Oglu, Majid Maleki, Mohammadamin Rezazadehsaatlou*, Mehrdad Zamani Page 26
  Background And Objectives
  The Vesicoureteral reflux is defined as a backward flow of urine from the bladder into the ureter and renal pelvis, and gastro-esophageal reflux is known as a risk factor for Vesicoureteral reflux. And also, without proper it can cause complications and renal scarring. Sacral Ratio is proposed as an indicator of SR assessment in children with anorectal malformations system. The aim of this study was to investigate the association between the sacral ratio and the Vesicoureteral reflux.
  Material And Methods
  This case-control study was conducted on 268 children; there were 109 children with non-urinary complaints and 159 children with urinary complaints. After ensuring the absence of neurogenic bladder and pelvic abnormalities, chronic constipation, kidney stones, trauma, the pelvic sacral ratio was measured on radiographs of all children.
  Results
  The mean sacral ratio in children with and without urinary complaints and in children with urinary complaints with Reflux was 0.131 ± 0.79 and 0.131 ± 0.77and 0.158 ± 0.70, respectively. There was a significant correlation between the measured mean of the first and third group (P=0.008) and second and third group (P=0.008). The abnormal percent of this index in children with reflux was significantly higher than other two groups.
  Conclusion
  There was significant correlation between lower sacral ratio and existence of Ureteral reflux.
  Keywords: Sacral Ratio, Vesicoureteral Reflux, Urinary Tract Infection
 • Roya Dolatkhah, Ali Fakhari*, Mohammad Zakaria Pezeshki, Nasrin Tavassoli, Reza Shabanlouei, Mehri Gholchin Page 32
  Background And Objectives
  The complex nature of hemophilia and negative effects on patient body with spiritual state can affect patient’s quality of life. The improved facilities of patient care and access to replace therapies have increased related survival rate, but their socio-mental problems made another concern. The aim of this study was to evaluate the health related quality of life in various dimensions in adult patients with hemophilia.
  Material And Methods
  In this study cross-sectional, descriptive and analytical study, a total of 100 Adults with Hemophilia were recruited using A36 Hemophilia-QoL questionnaire, which is a specific tools for hemophiliac patients.
  Results
  The Mean age of patients was 32.16 ±11.68 years, and eighty tree patients were type A hemophilia, and 17 cases were type B hemophilia. The total QoL score in these patients was 71.88±26.89, which considered in the range of Moderate to Poor. There was a significant correlation between severity of diseases and quality of life status, as severe hemophiliacs had less QoL score (rho=0.351, P=0.001). The QoL was very poor in hemophiliacs who lived in urban area in contrast to patients who lived in the city (P=0.013), and single patients have a better QoL than married patients (P=0.155).
  Conclusion
  Regarding the poor quality of life in adults with hemophilia, improving the quality of life in all its aspects seem to be essential in these patients.
  Keywords: Hemophilia, Quality of Life (QoL), Questionnaire, Measures
 • Azim Rezamand, Saeid Aslanabadi, Laleh Alizadeh, Mohammadamin Rezazadehsaatlou* Page 38
  Background And Objectives
  Spleen is known as the largest lymphoid organ in human body and is responded orthe blood filtration; strengthen the immune system activity, hematopoiesis. Trauma and congenital problems are the most common indications for splenectomy. The aim of this study was evaluation the ten-year indications of splenectomy in Tabriz Children's Hospital.
  Materials And Methods
  In this retrospective study that the hospital recors of all cases who underwent splenectomy in Tabriz Children's Hospital was studed and the indications of splenectomy in these children evaluated.
  Results
  Thirty four children were boys and 35 of studied children were girl. Mean age of boy children was 99.20 ± 42.77 months and the mean age of girl children was 125.42 ± 35.24 months (P=0.007). Major beta-talassemia (n=23) was the most common indication for splenectomy in studied children. Spleen size in 22 children was normal and in 47 children spleen size was great. Platelet drop in two cases, port vein thrombosis in 3 cases, heard failure in two cases, sepsis, recurrent meningitis, sepsis and CVA in one of the studied children were postoperative complication of study. Only seven cases of studied children were died after surgery that two cases of mortality causes was heart failure due to talassemia. In our study, trauma in 3 cases (4.34%) of the studied children was the splenectomy indications that one of these children had died.
  Conclusion
  Major beta-talassemia, hereditary spherocitosis and idiopathic thrombocytopenic purpura were the most common causes of spelenctomy in the studied children and in our study, 5 of children with talassemia were died that 2 causes was heart failure due to talassemia, 2 cases due to port vein thrombosis and one case due to CVA. Postoperative complication rate was 23.18% and risk of infection and sepsis in our study was 3.07% and also the mortality rate in our study was 10.1%.
  Keywords: Splenomegaly, Splenectomy, Indications, Complications, Mortality, Children
 • Felor Zargari*, Amir Ghorbanihaghjo, Hossein Babaei, Safar Farajnia, Nasim Hayati Roodbari Page 44
  Background And Objectives
  Oxidative stress has been implicated in various pathological consequences including such as cardiovascular disease, cancer, diabetes and aging. The present study investigated the effects of hydroalcoholic extract of Nasturtium Officinale on antioxidant status and DNA damage in arsenic –induced oxidative damage in liver and kidney tissue.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 48 male rats were selected and randomly divided into 6 groups: Group 1: normal healthy rat, group II was treated with sodium arsenite (SA) {i.p. injection at dose of 5.5 mg/kg body weight}, group III and group IV was treated with hydroalcoholic extract of N.Officinale (via gavage) at a dose of 200 and 500 mg/kg body weight respectively, group V and group VI was treated with hydroalcoholic extract of N.Officinale (via gavage) at a dose of 200 and 500 mg/kg body weight respectively + SA. Blood samples were collected and then examined antioxidant enzymes: Catalase (CAT), Superoxiddismutase (SOD) and Glutathion Peroxidase (GPx) activities, MDA (Malondialdehyde) content, 8-OHdG concentration in liver and kidney.
  Results
  Results of current study indicates that N.Officinale consumption significantly increased the activities of antioxidant enzymes and decreased MDA content, 8-OHdG(8-hydroxydeoxyguanosine) Concentration in liver. The consumption of plant extract significantly increased the activity of GPx in kidney.
  Conclusions
  N.Officinale (Watercress) reduces the arsenic-induced oxidative damage in liver and it has the little protective effect in kidney.
  Keywords: Oxidative Stress, Nasturtium.Officinale R.Br, Antioxidant Enzymes, DNA Oxidative Damage
 • Abolhasan Shakeri Bavil, Reza Javadrashid, Mohamadhossein Abdekarimi, Seyede Saideh Talebi Noshirvani, Mohammadamin Rezazadehsaatlou* Page 52
  Background And Objectives
  Coronary Artery Diseases (CAD) are the major cause of morbidity and mortality in most societies. Despite the invasive nature of angiography, it was used as a diagnostic procedure evaluates coronary artery diseases. This study was aimed at evaluating the Pattern of coronary arteries and anatomic risk factors of significant stenosis by 64-slice multi-detector computed tomography (MDCT).
  Material And Methods
  In this prospective-analytic study, CT angiography data of 200 patients with suspected CAD reviewed in order to identify the coronary arteries anatomy and determine the site of stenosis. Also, Length of LM and the first Diagonal from the origin of LAD were measured.
  Results
  There were three types of dominancy of coronary artery: 91% with Right Coronary Artery (RCA), 8% with Left Coronary Artery (LCA), two patients with co-dominant system. Also stenosis was observed in 6 (3%), 5 (2.5%) and 4 (2%) of arteries in LCx, RI and LM, respectively. In 21 (67.7%) of LAD stenosis were near the first diagonal (D1) origin and in RCA were near the SAN origin.
  Conclusion
  There was no significant relationship between the length of LM and the first Diagonal and number of LAD branching and stenosis frequency in LAD.
  Keywords: 64, Slicemulti, Detector Computed Tomography (MDCT), Coronary Arteries Anatomy, Significant Stenosis
 • Ali Sedighi, Hossein Aslani, Rouhollah Sohrabi, Nazereh Amidfar*, Arash Elahi Page 58
  Background And Objectives
  Pediatric femoral neck fracture is a rare condition leads to <1% of all fractures in children which is associated with high rates of complications. At present study, we performed a long-term follow-up of 37 patients and analyzed the complications.
  Materials And Methods
  This descriptive study contained 37 children (24 boys and 13 girls) who sustained femoral neck fractures. The patients were treated conservatively management or by internal fixation through closed or open means. The clinical and radiological outcomes were analyzed using Ratliff criteria.
  Results
  The mean age of patients was 11.1±3.4 years that completed an average follow-up of 3.14 years. The most common etiological factor was traffic accident. A satisfactory outcome according to Ratliff’s radiological and clinical criteria was obtained in 27 (73%) hips. Based on Delbet’s classification system, there were 2 type I (5.4%), 18 type II (48.6%), 11 type III (29.7%), and 6 type IV (16.3%) fractures. Avascular necrosis (AVN) was the most common complication that was seen in 8 of our patients. Other complications included 4 cases of coxa vara, 3 nonunion cases, one case of infection, 2 cases each of arthritic changes and premature epiphyseal closure.
  Conclusion
  Despite of this fact that the fractures of pediatric femoral neck are very rare, incidence of complications is high which could lead to the long morbidities.
  Keywords: Pediatric Femoral Neck Fracture, Avascular Necrosis, Hip, Fracture Complication
 • Fahimeh Kazemi*, Khosro Ebrahim, Saleh Zahedi Asl Page 62
  Background And Objectives
  Apelin is a newly discovered adipokine which plays an important role in regulation of energy homoeostasis and improvement of insulin resistance. However, the effect of exercise training on apelin level in diabetic status is not khown, yet. The aim of this study was to determine the effect of aerobic training on plasma concentration of apelin and insulin resistance in type 2 diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this randomized experimental study, twenty diabetic male Wistar rats were divided into training and control group. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of nicotinamide and streptozotocin. Four weeks after the development of diabetes, the training group ran 6-week on treadmill. After the training, plasma concentration of glucose, insulin and apelin were measured and HOMA-IR was calculated.
  Results
  There was a statisticaly significant decrease in plasma concentration of glucose and insulin and HOMA-IR, and a significant increase in plasma concentration of apelin was observed in training group compared with control group. Furthermore, a significant negative relationship between plasma concentration of apelin and HOMA-IR after 6 weeks aerobic training was found.
  Conclusion
  It seems that 6-week aerobic training by changes in plasma concentration of apelin, glucose and insulin and HOMA-IR can be effective in treatment of type 2 diabetes in rats.
  Keywords: Adipokine, Apelin, Type 2 Diabetes, Aerobic Exercise
 • Samad Mosaddeghi*, Amrollah Bayat, Sina Zarrintan Page 68
  Background And Objectives
  Postoperative pain is a common complication after hemorrhoidectomy operation. It may cause the patient discomfort, necessitate the narcotics, and other analgesics in order to control patient’s pain. The aim of this study was to evaluate the efficacy of local perianal bubivacaine in controlling postoperative pain after hemorrhoidectomy operations.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 80 patients were randomly divided into two and control groups. In the case group, 2 ml of bupivacaine was injected into the subcutaneous and muscular layers 3, 7, and 11 hours after operation. The patients were assessed for 24-hours postoperatively.
  Results
  There were just twenty-five patients of case group (62.5%) who needed analgesics postoperatively, while the entire patients in control group received analgesics (p<0.05). Urinary retention occurred in 11 patients (27.5%) of control group and in two patients (5.0%) of case group postoperatively (p<0.05).
  Conclusion
  Injection of local perianal bupivacaine was effective in controlling postoperative pain and patients satisfaction. In addition, the occurrence of urinary retention was less common. Regarding the potential importance of post-hemorrhoidectomy pain, local bupivacaine is recommended for pain control and patient comfort after hemorrhoidectomy operations.
  Keywords: Bupivacaine, Local anesthesia, Hemorrhoidectomy, Postoperative pain
 • Ahmad Nematollahi*, Hamed Ghazi Page 76
  Background And Objectives
  Finding an effective scolicide in treatment of hydatic cyst is an important fact. The present study was done to compare the effect of scolicides such as physical agents (temperature and smolarity), chemical agents (Albendazole) and aquatic extract of Harmel (Peganum harmala) in vitro.
  Material And Methods
  In this study, protoscolices were collected aseptically from sheep livers and lungs affected with hydatid cyst in Tabriz slaughterhouse. In laboratory, viability of protoscolices was determined by 0.1% Eosin staining. Scolicidal effect of 20%Nacl, 10% Nacl, 50% Dextrose, 2% Albendazol, temperature(-20oC, 40oC, 60oC) and various dilutions of Harmel aquatic extract (25%, 50%, 75%, 100%) were evaluated after 5, 10, 15 and 60 min. The results were analyzed by Duncan and Tucky tests.
  Results
  Twenty percent of Nacl after 60 min has significantly scolicidal effect than other agents (P<0.05), but it eliminated only 48.5% of protoscolices.
  Conclusion
  The effect of 20% Nacl was better than physical, Chemical and plant agents, but long time for effecting limit using about it in surgery.
  Keywords: Scolicidal, Albendazole, Aquatic extract of Peganum harmala L, In Vitro
 • Mitra Niafar, Nooshin Milanchian, Naser Aga Mohammadzadeh, Amir Bahrami, Kavous Shasavari Nia*, Morteza Gojazadeh, Sanaz Karimi Aval Page 84
  Background And Objectives
  There are still needs for new therapy for treatment of Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM). Bromocriptine has several advantages including plasma glucose and lipid reduction. This study was designed to examine the effectiveness of Bromocriptine on glycemic control in poorly controlled T2DM patients.
  Material And Methods
  In the present clinical trial study, 43 T2DM patients were investigated. Bromocriptine was administrated with a dose of 1.25 mg/day orally at bedtime. The mentioned dose was gradually increased up to 2.5 mg twice aday. The demographic characteristics, height, weight, fasting blood glucose, 2-hour postprandial blood sugar, glycosylated hemoglobin (HbA1C), lipid profile and creatinine were measured. Patients were followed-up during 1.5, 3, and 6 months later.
  Results
  The mean age of study was 55.0±7.2 years. Mean of baseline fasting blood glucose of patients were decreased from 184.3 mg/dL to 155.5, 148.9 and 159.5 mg/dL in 1.5, 3 and 6 months after treatment, respectively (p<0.0001). Two-hour postprandial blood sugarreached to 217.0, 205.1 and 201.0 mg/dL in baseline times from 276.6 mg/dL (p<0.0001). After three months observation, there was 0.8% reduction in HbA1C whereas, it was 0.9% in month six (p<0.0001).
  Conclusion
  The concomitant treatment with bromocriptine and other antiglycemic drugs was effective in glycemic control of T2DM cases.
  Keywords: Bromocriptine, Type 2 Diabetes Mellitus, Glycemic Control
 • Amir Vahedi*, Ali Dastranj, Bahareh Mehramoz, Mehri Jafari Shobeiri, Elahe Ouladehsahebmadarek, Maniegheh Sayyah Melli, Parvin Mostafa Gharabaghi, Parvin Bastani, Majid Mahallei, Morteza Ghojazadeh Page 92
  Background And Objectives
  Endometrial carcinoma is one of the most common women gynecological malignancies. Unfortunately, screening programs in endometrial carcinoma is not successful such as cervical carcinoma. The aim of this research was to evaluate the tests in predictive of endometrial carcinoma prognosis for preoperation approach and treatment.
  Material And Methods
  In a cross-sectional study, 24 patients with endometrial carcinoma were investigated. Preoperative serum levels of P53, CA125, CA19-9, oestradiol in comparison with prognostic pathologic factors were evaluated, and the obtained results were analyzed.
  Results
  The mean age of study was 54/7+6/7 years. Serum levels of CA125 in endometrioid, serous, and clear cell carcinoma was 176, 270, and 480U/ml, Serum levels of CA19-9 was 157, 125, and 380 U/ml, Serum levels of P53 was 5/2, 9, and 12 ng/ml, Serum levels of oestradiol was 31/5, 47/5, and 120 Iu/ml. Serum levels of P53, CA125, Ca19-9, oestradiol in patients with endometrial carcinoma was higher than normal range. Also serum levels of these markers in patients with poor prognosis, like grade 3, clear cell carcinoma type, and extra uterine invasion is higher.
  Conclusion
  The high preoperative serum levels of P53, CA125, Ca19-9, oestradiol were associated with poor prognosis. Therefore, serious intervention could be helpful in this regard.
  Keywords: Endometrial Carcinoma, CA125, CA19, 9, P53, Oestradiol
 • Zahra Yaghoubi, Sakineh Goljaryan, Mir Ali Eteraf Oskouei, Leila Biat, Hossein Shahbazi Page 98
  Background And Objectives
  In flexible flat foot the medial longitudinal arch eliminates while weight bearing and it has adverse effects on lower extremity chain. The purpose of this study was to investigate the effects of flexible flat foot on lower extremities, especially in hip joint function.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross sectional study, 487 feet of 6-12 years old children evaluated by static foot print. 14 girls and 14 boys with grade 1 and 2 flexible flat foot were selected as case groups and 21 girls and 2 boys with no sign of flat foot were selected as control groups. The following outcomes were measured in 4 study groups: range of active and passive internal and external rotation in sitting and prone position, the strength of internal and external rotator muscles, inter condylar and inter malleollar distance, apparent and true lengths of the lower extremities and Q angle.
  Results
  In girls with flexible flat foot, the internal rotation of the hip was significantly increased compared with that in boy (P<0/05). Similarly, the strength of internal and external rotator muscles was decreased significantly with the amount of 1 degree in manual muscle testing grades (P<0/05).
  Conclusion
  It seems that the flexible flat foot is associated with an increase in internal and external rotation of the hip in early age. This may lead to some mechanical deficits in lower extremity with aging.
  Keywords: Flat Foot, Children, Hip Joint, Knee Joint
 • Rasool Estakhri* Page 106
  Testicular epidermal cyst is a very rare lesion in approximately 1-2% of testicular tumors. It،s also been referred to this lesion as Mono dermal cystic teratoma which is still controversial topic in this regards. In the most cases، the lesion was diagnosed by ultrasound epidermal cysts can be treated by keeping the testicles. In this study we report the clinical and morphological characteristics of left testicular epidermal cysts in a 22 years old patient، with a mass in the right testicle. With Preoperative diagnosis can be removed tumor while maintaining the testes.
  Keywords: Epidermal cyst, Testis, Neoplasms