فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی فرهادی، یزدان موحدی، کلثوم کریمی نژاد*، معصومه موحدی صفحات 6-14
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی بیماران کرونر قلبی با پیگیری دو ماهه بود.
  زمینه
  از مسائل مهمی که بیماران قلبی با آن روبرو هستند مشکلات روحی و روانی همچون افسردگی و اضطراب می باشد که تقریبا 65 درصد بیماران آن را تجربه می کنند و به همین سبب موجب تاخیر در بازگشت به کار، کاهش کیفیت زندگی و افزایش خطر مرگ می شود.
  روش کار
  این پژوهش، از نوع کارآزمائی بالینی، به صورت دو گروهی و سه مرحله ای بود که بر روی 40 مرد مبتلا به بیماری کرونر قلب که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند انجام شد. شرکت کنندگان داوطلب، ابتدا به پرسشنامه افسردگی پاسخ دادند و افرادی که نمره آنها یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین بود به عنوان نمونه انخاب شدند و مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند. در این پژوهش، میانگین نمره افسردگی مبتلایان، قبل، بعد و دو ماه بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون مقایسه شدند. در این پژوهش از پروتکل”کابات زین“استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها”پرسشنامه افسردگی بک“بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها، افسردگی مبتلایان، بعد و دو ماه بعد از مداخله کاهش قابل توجهی در مقایسه با قبل از مداخله داشته است و بین دو گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی، به کارگیری این روش برای بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، افسردگی، بیماری عروق کرونر، شناخت درمانی
 • سید مسلم مهدوی شهری*، احمدعلی اسدی نوقابی، میترا ذوالفقاری، حمید حقانی صفحات 16-24
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه پرستاران درباره ملاقات در بخش های مراقبت ویژه قلبی بود.
  زمینه
  حمایت های اجتماعی شامل حمایت های عاطفی و مادی است که توسط (ملاقات) خانواده و دوستان فراهم می شود و بر بهبود بیماران بستری در بخش های ویژه قلبی موثر می باشد. ملاقات در بخش های ویژه همیشه موضوعی چالش برانگیز بین کارکنان درمانی، بیماران و ملاقات کنندگان بوده است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 140 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه قلب مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از فرم ثبت اطلاعات دموگرافیک و”پرسشنامه دیدگاه و نگرش در مورد ملاقات در بخش های ویژه“BAVIQ)) جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSSنسخه 19 به روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پرستاران عقیده داشتند ملاقات باعث اختلال در انجام مراقبت های پرستاری می شود (65 درصد) و باعث می شود پرستاران وقت بیشتری را صرف دادن اطلاعات به خانواده ها نمایند (82/8 درصد)، اما درباره تاثیر ملاقات بر بیمار و خانواده اش دیدگاه متفاوتی داشتند. بیشتر پرستاران با اجرای سیاست ملاقات آزاد مخالف بودند (85 درصد).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که پرستاران بخش های مراقبت ویژه قلب نسبت به ملاقات دیدگاه مخالفی دارند و این، مانعی اساسی در تغییر برنامه ملاقات در جهت مرتفع ساختن نیازهای عاطفی روانی بیماران و خانواده های شان می باشد.
  کلیدواژگان: دیدگاه درباره ملاقات، بخش مراقبت های ویژه قلب، پرستار
 • معصومه ایمانی پور*، حمید پیروی صفحات 26-34
  هدف
  مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت توانمندی بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در زمینه مهارت های مربوط به فرایند احیاء قلبی ریوی انجام شد.
  زمینه
  فرایند احیاء قلبی ریوی یکی از اقدامات رایج در بخش های مراقبت ویژه است و پرستار در آن نقش مهمی دارد. با عنایت به هدف غایی تربیت دانشجوی پرستاری مراقبت ویژه که ارائه خدمات با بهترین کیفیت در بخش های مراقبت ویژه است؛ ضروری است سطح توانمندی و مهارت های دانشجویان در این زمینه مورد ارزشیابی قرار گیرد تا با مشخص شدن نقاط ضعف، در جهت ارتقاء این مهارت ها برنامه ریزی آموزشی صورت گیرد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در پایان دوره آموزشی به روش آزمون آسکی مورد ارزشیابی قرار گرفت. آزمون، شامل پنج مهارت بالینی مهم در فرایند احیاء، شامل مدیریت راه هوایی، تفسیر گازهای خون شریانی، اقدامات پایه حیات، تفسیر نوار قلب و کنترل سطح هوشیاری بود.
  یافته ها
  شرکت کنندگان، 17 دانشجوی ارشد پرستاری ویژه ترم چهارم بودند. بر اساس نتایج، عملکرد اکثریت دانشجویان در زمینه مهارت های احیاء قلبی ریوی در سطح متوسط قرار داشت (64/7 درصد). بهترین عملکرد با 52/9 درصد قبولی مربوط به کنترل سطح هوشیاری بود. اقدامات پایه حیات (41/2 درصد)، مدیریت راه هوایی (35/3 درصد) و تفسیر نوار قلب (11/8 درصد) به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند. پایین ترین عملکرد با صفر درصد قبولی مربوط به تفسیر گازهای خون شریانی بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد عملکرد دانشجویان در زمینه فرایند احیاء قلبی ریوی به طور کلی در حد متوسط است و سطح مهارت های شناختی مربوط به این فرایند پایین تر از مهارت های عملی مرتبط با آن است. لذا، استفاده از راهبردهای آموزشی مبتنی بر حل مساله و تفکر فعال به منظور بهبود سطح توانمندی های شناختی دانشجویان و راهبرد تمرین و تکرار برای ارتقاء کلی سطح توانمندی ها تا حد مطلوب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: احیاء قلبی ریوی، مراقبت های ویژه، آزمون آسکی
 • نسرین مهرنژاد، مژده نویدحمیدی*، محسن رضایی همامی، طاهره گنجی، مریم اردشیری، پوران فتحی صفحات 36-42
  هدف
  هدف این مطالعه، تعیین تاثیر حضور همراه بر بالین بر شاخص های فیزیولوژیک و میزان کورتیزول سرم بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بود.
  زمینه
  اعضای خانواده در فرایند بهبود بیماری بسیار مهم هستند. بیماران در بخش های مراقبت ویژه به تنهایی بستری می شوند و از حضور افراد خانواده جلوگیری می شود. یکی از علل ممنوع بودن ملاقات در بخش های ویژه، این باور است که اعضای خانواده باعث ایجاد استرس و اضطراب در بیمار می شوند.
  روش کار
  این پژوهش، یک مطالعه مداخله ای از نوع قبل و بعد می باشد که در سه بیمارستان دانشگاهی شهر تهران انجام شد. تعداد 36 نمونه خون از 18 بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه که ممنوعیت ملاقات داشتند مورد بررسی قرار گرفت. قبل از حضور خانواده، نمونه خون جهت اندازه گیری میزان کورتیزول تهیه شد. فشار خون و ضربان قلب توسط مانیتور و یک بار نیز جهت حصول اطمینان از صحت آن به روش دستی اندازه گیری و ثبت گردید. سپس، یکی از افراد نزدیک خانواده به مدت یک ساعت بر بالین بیمار حضور یافت. در پایان ملاقات دوباره نمونه خون گرفته شد و فشار خون و ضربان قلبی اندازه گیری و ثبت شد. میزان کورتیزول پلاسما در آزمایشگاه و با استفاده از روش آزمایشگاهی الکتروکمی لومینسنس اندازه گیری شد. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  قبل و بعد از ملاقات برنامه ریزی شده، رن (0/93=p)، فشار خون د (0/98=p)، اد ن (0/60=p) و کورتیزول سرم (0/70=p) از ظ آری وت داری نداشت.
  نتیجه گیری
  دیدار بیمار با افراد خانواده تغییری در میزان کورتیزول سرم و شاخص های فیزیولوژیکی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ایجاد نمی کند و بر خلاف بعضی باورهای معمول که حضور افراد خانواده منجر به تغیییرات همودینامیکی در بیمار و تداخل در روند درمان می شود، می توان در صورت درخواست بیمار به همراهان اجازه حضور بر بالین بیمار را داد.
  کلیدواژگان: ملاقات در بخش مراقبت ویژه، خانواده، کورتیزول، شاخص های فیزیولوژیکی
 • زهرا سادات موسوی ثانی، سید امیرحسین پیشگویی*، آرمین زارعیان، سید داود تدریسی صفحات 44-50
  هدف
  هدف این مطالعه اصلاح و اعتباریابی مقیاس تعیین سطح هوشیاری FOUR بود.
  زمینه
  در بخش مراقبت های ویژه، بیماران بدحالی بستری می شوند که عمدتا دچار نقص در سطح هوشیاری هستند و جهت مراقبت، تشخیص و درمان آنها نیازمند ابزاری معتبر هستیم که در هر زمان بتواند سطح هوشیاری بیماران را بررسی نماید. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان مقیاس کمای گلاسگو به صورت گسترده به منظور تعیین سطح هوشیاری بیماران مورد استفاده می باشد که دارای ایراداتی نیز بوده است. اخیرا ابزاری به نام مقیاس FOUR جهت جایگزینی مقیاس گلاسکو کما پیشنهاد شده است، این ابزار چند سالی است که مورد استفاده قرار می گیرد و هنوز در حال گذراندن مراحل تکمیلی خود می باشد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع تحقیق روش شناسی می باشد. پس از ترجمه مقیاس FOURتوسط خبرگان و انجام اصلاحات توسط گروه تحقیق، اعتبار صوری با نظرخواهی از استفاده کنندگان ابزار و اعتبار محتوا با نظرخواهی از صاحب نظران تعیین گردید. جهت ارزیابی روایی سازه از همبستگی همگرا استفاده شد، بدین ترتیب که 15 بیمار دارای لوله تراشه و بدون اتصال به ونتیلاتور، توسط پژوهشگر باابزار آپاچی دو امتیازدهی شدند و سپس همان بیماران بلافاصله توسط 40 پرستار آموزش دیده با ابزار FOURاصلی و اصلاح شده بررسی شدند. در مجموع، 104 بار مشاهده توسط ارزیابان انجام شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی بین FOURاصلی با آپاچی دو، 0/02+ و ضریب همبستگی بین FOURاصلاح شده با آپاچی دو 0/04- به دست آمد. ضریب بتا بین FOURاصلی و آپاچی دو، 0/03و ضریب بتا بین FOURاصلاح شده با آپاچی دو 0/3 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که در بخش تنفسی مقیاس FOURآیتمی برای بیماران دارای لوله تراشه که به ونتیلاتور متصل نبودند وجود ندارد، جایگزینی این آیتم در مقیاس FOURاصلاح شده می تواند موجب روایی بیشتر ابزار در هنگام بررسی بیمار گردد.
  کلیدواژگان: مقیاس FOUR، تعیین سطح هوشیاری، مقیاس کمای گلاسگو، آپاچی دو، اعتباریابی
 • عاطفه الله بخشیان، هادی حسنخانی، عیسی محمدی*، وحید زمانزاده، صمد غفاری صفحات 52-63
  هدف
  این مطالعه با هدف تبیین درک و تجربه بیماران ایرانی از زندگی بعد از آنژیوپلاستی انجام شد.
  زمینه
  با توجه به شیوع بالای بیماری عروق کرونر و افزایش روز افزون شمار مبتلایان به این بیماری در ایران، و همچنین، فراگیر شدن پروسیجرهای درمانی، همچون آنژیوپلاستی جهت درمان آن و چالش های متعددی که ابعاد مختلف زندگی بیماران را در دوران بعد از درمان تحت تاثیر قرار می دهد، درک عمیق از تجارب این بیماران، نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی آنها دارد.
  روش کار
  این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان شامل20 بیمار تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر بودند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های بدون ساختار و با نمونه گیری هدفمند شروع شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل داده ها به طور مستمر و همزمان با جمع آوری داده ها انجام شد.
  یافته ها
  در طی فرایند تحلیل داده ها، 4 درون مایه”تولد دوباره، فرصت دوباره“،”تجدید نظر در نحوه زندگی“،”تصمیم به اصلاح شیوه زندگی“، و”استفاده از منابع حمایتی اجتماعی در دسترس“، بیانگر تجربه و ابعاد درک بیماران از زندگی بعد از آنژیوپلاستی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه درک ما را از تجارب این بیماران ارتقاء می دهد و این، به نوبه خود می تواند مراقبین سیستم سلامت را برای حمایت بیماران و برنامه ریزی برای ارتقاء مراقبت و مشاوره منحصر به فرد و مبتنی بر شناخت نیازهای واقعی بیماران راهنمایی کند.
  کلیدواژگان: آنژیوپلاستی عروق کرونر، تحلیل محتوای کیفی
 • ژاسمن شاه نظری* صفحات 64-70
  هدف
  هدف این مقاله، معرفی نکات ضروری در مراقبت های پرستاری برای بیماران در شرف مرگ است.
  زمینه
  مرگ قسمتی از فرایند زندگی انسان ها است. براساس آمار، بیشترین علل مرگ و میر در آمریکا بیماری های قلبی و سرطان است. تعریف مرگ، مراقبت های پرستاری برای بیماران مشرف به مرگ و اهمیت این مراقبت ها مورد توجه محققین قرار داشته است.
  روش کار
  این مقاله با بررسی متون مربوط به موضوع مرگ و بیماران مشرف به مرگ به معرفی مراقبت های پرستاری برای این دسته از بیماران و نکات اخلاقی مربوط می پردازد.
  یافته ها
  بیماران مشرف به مرگ مراحل متعددی از انکار تا پذیرش را طی می کنند و مراقبت پرستاری از بیماران مشرف به مرگ جزئی از وظایف مراقبتی پرستاران محسوب می شود که ابعاد جسمی و عاطفی آنها را در بر می گیرد.
  نتیجه گیری
  در هنگام مراقبت از بیماران در مراحل پایان زندگی باید از مراقبت های تسکین دهنده برای آنان استفاده شود، چون در این زمان انجام تدابیر درمانی دیگر موثر نمی باشد. این مراقبت ها از زمانی که تشخیص بیماری تهدید کننده زندگی داده می شود شروع می شوند و تا زمان بهبودی یا حتی مرگ و عزاداری نیز ادامه می یابند.
  کلیدواژگان: بیمار مشرف به مرگ، مراقبت های پرستاری، اخلاق
 • سید مسلم مهدوی شهری*، سیده فاطمه حقدوست اسکویی، نورالدین محمدی صفحات 72-80
  هدف
  این مطالعه به بررسی پایش محیط فیزیکی و اجتماعی بخش مراقبت های ویژه و چگونگی تاثیر آن بر وضعیت فیزیولوژیک و نیازهای بیمار و خانواده می پردازد.
  زمینه
  دانش و مهارت در ارائه مراقبت های پرستاری، عوامل اصلی تاثیر گذار بر بهبود بیماران در بخش های ویژه محسوب می شوند. از جمله مهارت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه، پایش های محیطی و ایجاد محیطی دلپذیر با حداقل استرس است. این پایش شامل کنترل نور، صدا، رنگ، منظره، موسیقی و حمایت های اجتماعی می باشد.
  روش کار
  داده های این مطالعه مروری از طریق جستجوی منابع الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی و نیز جستجوی دستی منابع کتابخانه ای به دست آمده است. جستجوی مقالات و پژوهش ها با به کار بردن واژه های کلیدی در اینترنت و سایت های مرتبط و استفاده از مجلات علمی پژوهشی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بهبود محیطی که در آن مراقبت های ویژه ارائه می شود نه تنها بر فرایند بهبودی بیماران، بلکه بر افزایش رضایت کارکنان و خانواده بیماران موثر است. پایش های محیطی با کاهش عوامل تنش زای بخش های مراقبت ویژه در برطرف کردن عوارض بستری در این بخش ها برای بیماران و کاهش فشار و استرس پرسنل کاملا موثر و لازم می باشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از یافته های تحقیقات، بخش مهمی از بهبود کیفیت مراقبت بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و خانواده آنها را موجب می شود. بخش های مراقبت ویژه پتانسیل تبدیل شدن به بهترین مکان برای بهبود بیماران را دارند، منوط به اینکه در طراحی آنها عناصر کاهنده استرس همچون کاهش صداها، حفظ خلوت و محیط خصوصی، نور با طیف کامل و تلفیق رنگ ها و تکمیل مراقبت ها با حضور خانواده بیمار و دیگر معیار های ضروری در ایجاد محیطی التیام بخش لحاظ شود.
  کلیدواژگان: پایش محیطی، بخش مراقبت های ویژه، طراحی محیط بخش مراقبت ویژه
|
 • Ali Farhadi, Yazdan Movahedi, Kolsoum Kariminajad *, Masume Movahedi Pages 6-14
  Aim
  This study examines the effect of mindfulness-based cognitive therapy on depression in male patients with coronary artery disease.
  Background
  After heart events such as acute myocardial infarction، the patient experiences psychological distress. Approximately 65 percent of anxiety symptoms predict poor quality of life; reduce return to work and increase risk of mortality.
  Method
  This is an experimental study with two groups and three stages. Forty male patients with coronary artery disease were randomly allocated to either control or trial group after they had been detected as having a «Beck depression inventory» score of one standard deviation higher than the mean score. The mean score of depression was also evaluated in both groups، immediately and two months after the intervention experimental group. The data were analyzed by SPSS Version 19 and covariance analysis.
  Findings
  The results showed a statistically significant difference between groups in terms of depression score، immediately and two months after intervention in experimental group (P<0. 0001). Conclusion. Based on the effect of mindfulness-based cognitive therapy on reducing depression in patients with coronary artery disease، it is suggested to implement this method for these patients.
  Keywords: Mindfulness, Depression, Coronary artery disease, Cognitive therapy
 • Seyysed Moslem Mahdavi Shahri *, Ahmad Ali Asadi Noghabi, Mitra Zolfaghari, Hamid Haghani Pages 16-24
  Aim
  The aim of this study was to evaluate nurses'' views about visiting in coronary care unit (CCU).
  Background
  Social support includes emotional and instrumental support provided by family and friends who visit the patient. Visiting is shown to be influential on patients'' recovery. On the other hand، visiting time has been an issue of the medical staff، patients and visitors.
  Method
  In this descriptive cross-sectional study، 140 nurses working in CCU participated in the study. Data were collected by the use of demographic questionnaire and «The Beliefs and Attitudes Toward Visitation in ICU Questionnaire» (BAVIQ). The data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS Version 19.
  Findings
  Most nurses believed that visiting interferes with direct nursing care (65%)، and causes nurses to spend more time in providing information to the patients’ families (82. 8%). Most nurses (85%) did not desire to liberalize the visiting policy of their unit.
  Conclusion
  The results of the study showed that CCU nurses have rather negative viewpoints toward visiting and open visiting policy that is in conflict with emotional needs of patients and their families.
  Keywords: Viewpoint, Visiting, Coronary care Unit, Nurses, Visitors
 • Masoomeh Imanipour *, Hamid Peyrovi Pages 26-34
  Aim
  The purpose of this study was to evaluate nursing students’ skills in cardiopulmonary resuscitation (CPR) in their critical care master course.
  Background
  CPR is a common procedure in intensive care settings and the nurses have an important role in this regard. To consider the aim of training critical care nursing students، and increasing quality of care in intensive care settings، the evaluation of students’ skills in CPR is essential to determine defects and plan for improvement.
  Method
  In this descriptive study، nursing students’ performance was evaluated at the end of educational period of their critical care course using objective structured clinical examination (OSCE). The OSCE included five core skills in CPR: airway management، arterial blood gas (ABG) interpretation، basic life support، electrocardiography (ECG) interpretation and assessment of the level of consciousness.
  Findings
  The study population consisted of 17 nursing students in the 4th semester of their critical care master course. The results showed the majority of students (64. 7%) had moderate performance to do CPR skills. The best performance was related to assessment of the level of consciousness (52. 9%). Basic life support (41. 2%)، airway management (35. 3%) and ECG interpretation (11. 8%) ranked as the next best skills، respectively. The worse performance was related to ABG interpretation with 0% pass score.
  Conclusion
  According to the findings، the performance of the nursing students in CPR is moderate، globally and cognitive skills are lower than psychomotor skills. Problem-based educational strategies and encouragement of active thinking are suggested for improving cognitive skills and more practice to improve all competencies up to desirable level.
  Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation, Critical, Intensive Care, OSCE
 • Nasrin Mehrnejad, Mojdeh Navidhamidi *, Mohsen Rezayee Hemami, Tahereh Ganji, Maryam Ardeshiri, Pooran Fathi Pages 36-42
  Aim
  The aim of this study was to examine the effect of family presence at the bedside on serum cortisol levels and physiological indexes increasing in stressful situations.
  Background
  Family has a significant role inrecoveryof patients. Stress andanxiety are perceived reasons for limiting visitation in critical care units.
  Method
  This was an interventional study performed in intensive care units of three teaching hospitals in Tehran، Iran. Thirty and six blood samples of 18 patients were taken for measuring serum cortisol level and physiological indexes during their admission in the critical care settings with restricted visitation. The samples were taken، before family presence and then، one hour after visitation. Simultaneously، blood pressure and heart rate were recorded. The blood samples were immediately centrifuged and plasma stored at 200C until laboratory measuring. Total serum cortisol level was measured using electrochemiluminescence method. Data were analyzed using SPSS version 21.
  Findings
  Therewasnostatistically significant difference inserumcortisol levels (P=0. 70)، systolic blood pressure (P=0. 93)، diastolic blood pressure (P=0. 98)، and heart rates (P=0. 60)، before and after visitation.
  Conclusion
  Family visitation doesn''t cause stress. Unlike some common belief about relationship between family presence and stress in patients، it can be concluded that family visitation can be permitted، if patient desires.
  Keywords: Intensive care unit, visitation, family, cortisol, physiological indexes
 • Zahrasadat Mosavisani, Seyd Amirhossein Pishgooie *, Armin Zareiyan, Seyd Davood Tadrisi Pages 44-50
  Aim
  The aim of this study was to modify and validate FOUR coma scale.
  Background
  Critically ill patients admitted to the intensive care unit (ICU) have fluctuating levels of consciousness. It is necessary to have a valid scale to provide an appropriate care of these patients. Presently، the Glasgow coma scale (GCS) is widely used but it has some problems. Recently، the FOUR coma scale proposed to determine the level of consciousness and it is gradually gaining wide acceptance.
  Method
  This study is a methodological research. After translation and modification of FOUR com scale، the final version used for determining validity. For evaluating convergent construct validity، the original and modified FOUR scale compared with the APACHE II in 15 intensive care unit patients and using 40 critical care nurses by 104 pair-wise ratings.
  Findings
  Correlation of original and modified FOUR Coma scales with APACHE II was 0. 02 and -0. 04، respectively. Regression of original and modified FOUR scales with APACHE II was 0. 03 and 0. 3، respectively.
  Conclusion
  The FOUR scale doesn''t have an item for those intubated patients who are not connected to ventilator. It seems that replacing new item in respiratory section of the scale could increase the validity of FOUR scale.
  Keywords: FOUR Scale, level of consciousness, Glasgow coma scale, APACHE II, Validity
 • Atefeh Allahbakhshian, Hadi Hasankhani, Eesa Mohammadi *, Vahid Zamanzadeh, Samad Ghafari Pages 52-63
  Aim
  The aim of this study is to clarify the perception and experience of life in Iranian patients after angioplasty.
  Background
  Regarding the high prevalence of coronary artery disease and increasing number of patients in Iran، and widespread use of medical procedures such as angioplasty for the treatment and due to multiple challenges during the post-treatment which affect different dimensions of lives of patients، an in-depth understanding of the experiences of patients plays a significant role in improving the quality of their lives.
  Method
  Qualitative approach with content analysis method was used to conduct the study. Purposeful sampling was used to recruit 20 patients who had experienced angioplasty. Data were collected through semi-structured interviews. The interviews were analyzed using qualitative content analysis method.
  Findings
  During the process of data analysis، four themes reflected the experience and dimensions of life in patients after angioplasty، which included “rebirth، another opportunity”، “revising lifestyle”، “deciding to modify lifestyle” and “the use of available social support resources”.
  Conclusion
  The results of this study will enhance our understanding of patients'' experiences and this، in turn، can guide health care system to support patient care and planning to promote care and unique counseling programs along with understanding of the real needs of the patients.
  Keywords: Coronary angioplasty, Qualitative content analysis
 • Jasmen Shahnazari * Pages 64-70
  Aim
  This paper introduces important points on nursing care of dying patients.
  Background
  Death is part of the human life process. Statistics show that the most common causes of death in America are cardiovascular diseases and cancer. Definition of death، nursing care for dying patients and its importance have been the focus of many studies.
  Method
  This paper reviews the subject death and dying patients، and introduces nursing care and ethical points to be considered for these patients.
  Findings
  Dying patients experience different stages from denial to acceptance، and caring these patients in physical and psychological aspects is the responsibility of nurses.
  Conclusion
  When caring dying patients، palliative care must be considered، because other interventions are no longer effective. This care begins from the time a life-threatening condition is diagnosed and continues to recovery or death and grieving.
  Keywords: Dying patient, Nursing care, Ethics
 • Seyyed Moslem Mahdavi-Shahri *, Seyyedeh Fatemeh Haghdoost Oskouie, Nooredin Mohammadi Pages 72-80
  Aim
  The aim of this study was to review the physical and social environment monitoring of the intensive care unit and examine how it affects the physiological status of the patient and family needs.
  Background
  Knowledge and skill in providing nursing care are the main factors affecting the recovery of patients in the intensive care unit (ICU). While a nurse or nursing unit can possess perfect critical care skills and knowledge، those are not the only factors that influence patient recovery. Including nursing skills in ICU is environmental monitoring and creating a pleasant environment with minimal stress. This monitoring includes control of light، sound، color، landscape، music and social support.
  Method
  This review was conducted by searching electronic databases and hand searching of library resources. Finding articles and research projects was conducted by using keywords on the internet and relevant sites.
  Findings
  Improvement of the environment in which care is provided not only helps in the healing process for patients، but also increases employee satisfaction and families affected. Environmental monitoring reduces stressful factors from ICU to rectify the effects of these wards for patients and also، reduces staff stress.
  Conclusion
  The use of research findings is an important part of improving the quality of care for patients in intensive care units and their families. The ICU setting has the potential to afford patients the best possible opportunity to heal if key stress-reducing elements are incorporated into its physical design. Such elements may reduce noise، offer privacy، add full-spectrum lighting، and assimilate color. As well as considering the physical design، a critical program that integrates the family and other healing measures is essential to the milieu of a healing environment.
  Keywords: Environmental monitoring, Critical care unit, Designing the intensive care unit