فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسدالله مالکی گمچی، علی خادمی* صفحات 67-76
  مقدمه
  از مهم ترین رویکردها درزمینه ی سوءمصرف مواد، تئوری حساسیت به تقویت گری با فرضیه های سیستم فعال ساز و بازداری رفتاری است که پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تفاوت سیستم های مغزی – رفتاری در افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار بر مبنای آن شکل گرفته است.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان و مردان معتاد 20 تا 50 ساله ساکن شهر ارومیه در آبان ماه سال 1392 در کمپ های ترک اعتیاد می باشند. 120 آزمودنی معتاد (80 نفر مرد،40 نفر زن) و 120 آزمودنی بهنجار (80 نفر مرد، 40 نفر زن) که از نظر سن، جنس و تحصیلات با گروه معتاد همتا شده بودند با روش نمونه گیری نسبتی تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه کارور و وایت (1994) بوده و داده ها با استفاده از آزمون t مستقل مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد تفاوت معنی داری در سیستم های مغزی- رفتاری افراد معتاد و غیر معتاد وجود دارد به طوری که سطح سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) در افراد معتاد بالاتر از افراد غیر معتاد و سطح سیستم بازداری رفتاری (BIS) در افراد غیر معتاد بالاتر از افراد معتاد است. همچنین یافته ها بیانگر آن بود که سیستم فعال ساز رفتاری در مردان فعال تر از زنان و سیستم بازداری رفتاری در زنان فعال تر از مردان بوده است. ولی در سیستم فعال ساز رفتاری در مردان و زنان معتاد تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.
  نتیجه گیری
  یافته ها با تئوری حساسیت به تقویت گری (1993) مبنی بر این که مصرف مواد از فعالیت بیشتر سیستم فعال ساز رفتاری ناشی می شود همسو بوده است.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی، رفتاری، سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، اعتیاد
 • مهدی زین الدینی*، علی رضا سعیدی نیا، وحید صادقی صفحات 77-84
  مقدمه
  ویبریو کلرا (عامل بیماری وبا) یک پاتوژن مهم در بروز بیماری اسهال در بخش های گسترده ای از آسیا و آفریقا است. این باکتری یک پاتوژن روده ای است که می تواند سبب بروز بیماری همه گیر گردد. درنتیجه تشخیص سریع، حساس و اختصاصی ویبریو کلرا، مورد توجه اکثر آزمایشگاه های تشخیصی است. هدف از این پژوهش، طراحی و توسعه یک روش سنجش سریع ژنوم باکتری ویبریو کلرا بر اساس واکنش زنجیره ای پلیمراز شش گانه (Hexaplex PCR) است.
  مواد و روش ها
  پرایمر جهت شناسایی شش ژن بیماری زا و تنظیمی از باکتری ویبریو کلرا انجام شد. ژن های مذکور شامل ژن های کلرا توکسین زیر واحدهای A و (ctxA، ctxB) B، توکسین zot، انتروتوکسین کلرا (ace)، توکسین تنظیمی (tcp) و پروتئین غشاء خارجی (ompW) است. ژنوم نمونه استاندارد، با استفاده از پرایمرهای مذکور در واکنش زنجیره ای پلیمراز شش گانه، مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین حساسیت و اختصاصیت سنجش مذکور نیز ارزیابی شد.
  یافته ها
  انجام PCR شش تایی، حضور ژن های بیماری زا و تنظیمی باکتری ویبریو کلرا را در نمونه استاندارد نشان داد. همچنین نتایج بیانگر اختصاصیت مناسب روش بوده و حساسیت آن تا حدود cfu 100 از باکتری محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز شش گانه می توان برای طراحی کیت تشخیصی عامل بیماری وبا استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ویبریو کلرا، PCR، شناسایی، حساسیت، اختصاصیت
 • ساحل بختیاری، فرامرز امیری، انوشیروان کاظم نژاد، هومن بخشنده، ژاله محمدعلیها*، غلامرضا ترمه چی، فرزاد شیرازیان صفحات 85-94
  مقدمه
  یکی از مسائل چالش برانگیز در بیماران با اختلال سطح هوشیاری در بخش های ویژه، تعیین پیامدهای آنان است.GCS یکی از بهترین و شناخته شده ترین مقیاس ها در ارزیابی و پیش بینی پیامد این بیماران است، بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه دو مقیاس GCS و FOUR SCORE در تعیین پیامدهای نورولوژیکی بیماران دچار اختلال سطح هوشیاری انجام شده است
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی، آینده نگر بوده که 65 بیمار با اختلال سطح هوشیاری بستری در بخش های ویژه دو بیمارستان از اول تیر 1392 به مدت یک سال را در طی سه دوره (هفته اول، هفته دوم، ماه اول) را با دو مقیاس FOUR و GCS مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را با پیامدهای نورولوژیکی (بهبودی، مرگ، نقایص نورولوژیکی) و APACHE4 (Acute physiology and chronic health evaluation) به دست آمده در 24 ساعت اولیه مقایسه شد.
  یافته ها
  از 65 بیمار موردمطالعه 47/7 درصد مرد و 52/3 درصد آن ها زن می باشند که محدوده سنی آن ها 20±64 است. 18/5 درصد آن ها بهبودی کامل داشتند 40 درصد آن ها دچار نقایص نورولوژیکی، 41/5 درصد آن ها فوت کردند. نتایج آزمون های آماری نشان داد که هر دو مقیاس در پیش بینی موارد مرگ و یا نقایص نورولوژیکی موثر بوده است، هرچند که FOUR مرگ ومیر را بهتر از GCS ارزیابی می کرد. اما نتایج حاصل از اولین ارزیابی، معیار پاسخ حرکتی مرتبط با GCS و رفلکس ساقه مغزی در FOUR بهتر از سایر اجزا پیامدهای نورولوژیکی را پیش بینی می کرد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که این دو مقیاس پیامدهای نورولوژیکی را تقریبا به طور یکسان پیش بینی می کند، اما FOUR در تعیین مرگ ومیر و نقایص نورولوژیکی ارزش پیش بینی کننده بیشتری داشت. پیشنهاد می گردد که تحقیقات بیشتری در این زمینه در بیماران مختلف انجام شود.
  کلیدواژگان: اختلال سطح هوشیاری، GCS، FOUR score
 • لیلی امیرسرداری*، مجتبی رحیمی، احمد اسمعلی صفحات 95-100
  مقدمه
  خودکارآمدی به باور و تصورات فرد از توانایی های خویش و احساس شایستگی از قابلیت های خویش برای حضور در عرصه های مختلف زندگی (شغلی، تحصیلی، روابط بین فردی و غیره) و غلبه بر مشکلات احتمالی اشاره دارد. بر اساس تحقیقات پیشین خودکارآمدی یکی از عامل های تاثیرگذار بر اضطراب میباشد، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین خودکارآمدی و اضطراب صفت و اضطراب حالت صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  جامعه موردپژوهش کلیه کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی بود که از این تعداد نمونه ای به حجم 300 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید که پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (1982) و اضطراب صفت و حالت اسپیلبرگر (1983) توسط آزمودنی ها تکمیل گردید.
  یافته ها
  نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی هم با اضطراب صفت (0/68- = r، 0/0001 P<) و هم اضطراب حالت (0/76- = r، 0/001 P<) رابطه معکوس و معنی دار دارد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر آشکار ساخت که بین خودکارآمدی و اضطراب صفت/حالت رابطه دوطرفه معکوس وجود دارد، به طوری که افرادی که دارای خودکارآمدی بالایی هستند اضطراب صفت و حالت کمتری دارند و کسانی که دارای اضطراب صفت و حالت بالایی هستند دارای خودکارآمدی پایینی هست.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، اضطراب صفت، حالت و کارکنان
 • شهرام نظریان*، غلامرضا اولاد، محمدعلی عارف پور، جعفر سلیمیان، محمد جواد باقری پور، محمد ابراهیم مینایی، احسان رضایی صفحات 101-106
  مقدمه
  کزاز نوعی بیماری دستگاه اعصاب است که با افزایش صلابت و گرفتگی های عضلات مشخص می شود. عامل این بیماری کشنده، توکسین کلستریدیوم تتانی می باشد. تتانواسپاسمین شامل سه زنجیره L، HN و HC می باشد. زنجیره HC بخش اتصال دهنده و ایمونوژنیک آن است و به عنوان کاندید واکسن مطرح می باشد. هدف از این مطالعه استفاده از ژن صناعی زنجیره HC تتانواسپاسمین و بررسی ایمنی زایی پروتئین نوترکیب حاصل از آن و نهایتا تهیه سرم و آنتی بادی پلی کلونال علیه آن می باشد.
  مواد و روش ها
  از میزبانE. coli Bl21 DE3، دارای وکتور pET28a حامل ژن نوترکیب زنجیره HC تتانوتوکسین، جهت بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب مورد مطالعه استفاده شد. ایمنی زایی آن در حیوان آزمایشگاهی صورت گرفت. ضمن بررسی تیتر آنتی بادی، آنتی بادی پلی کلونال علیه تتانوتوکسین از سرم تخلیص گردید.
  یافته ها
  پس از بهینه سازی بیان و تخلیص، پروتئین نوترکیب بیانی حاصل با وسترن بلاتینگ تایید گردید. ایمنی زایی در مدل موش نشان از تیتر بالای آنتی بادی علیه پروتئین نوترکیب داشت. تخلیص آنتی بادی پلی کلونال از سرم حیوانات ایمن به ستون G انجام گردید.
  نتیجه گیری
  تولید پروتئین نوترکیب بخش HC و بررسی ایمنی زایی آن، نشان دهنده تیتر بالایی از آنتی بادی پلی کلونال در سرم حیوان علیه تتانوتوکسین می باشد.
  کلیدواژگان: کزاز، تتانواسپاسمین، زنجیره HC، واکسن نوترکیب
 • احمد عامریون، روح الله زابلی، محمد شکری*، علی عقیقی، علی اکبر صادقی صفحات 107-114
  مقدمه
  یکی از گلوگاه های عمده هزینهبری نظام سلامت؛ تجهیزات پزشکی بوده و بیش از 30% هزینه های هر تخت بیمارستان در سال سهم تجهیزات است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مقاله بررسی وضعیت مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری مسئولین است.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع مشاهده ای- مقطعی است. محیط پژوهش بیمارستان های ناجا، با تعداد نمونه 190 نفر که به روش سرشماری انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خودساخته، مصاحبه، مشاهده اسناد و مدارک استفاده شد و روایی و پایایی آنها توسط آزمون های اعتبار محتوا و باز آزمایی تایید گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل و همبستگی پیرسون) و توسط نرم افزارهای Excel و SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته ها در زمینه ی ابعاد مدیریت نگهداشت نشان می دهد که بین میانگین امتیازات داده شده به ابعاد مدیریت در بیمارستان ها اختلاف معنی داری وجود دارد و بیمارستان 1 (ایران) بالاترین میانگین امتیاز و بیمارستان 7 (ولی عصر) کمترین میانگین امتیاز را دارا بود؛ و میانگین امتیاز بقیه بیمارستان ها در بین این دو بیمارستان قرار داشت. همچنین بعد هدایت و هماهنگی با میانگین 3/28 بالاترین امتیاز و برنامه ریزی با میانگین 2/84 کمترین امتیاز را دارا است. میانگین امتیازات داده شده در مردها بیشتر از زن ها بود. وضعیت تاهل، تحصیلات، نوع مدرک تحصیلی و نوع استخدام تاثیری بر امتیازدهی نداشت. بین سن و سنوات خدمتی با امتیازدهی به ابعاد مدیریت همبستگی وجود نداشت. در آخر اینکه 68/6 درصد موافق چارت سازمانی فعلی مدیریت نگهداشت و 4/31 درصد مخالف چارت فعلی بودند.
  نتیجه گیری
  بیمارستان های ناجا در ابعاد مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در وضعیت مناسبی قرار دارند، بااین وجود بایستی در جهت ارتقاء این وضعیت تلاش بیشتری صورت گیرد و ضمن توجه مستمر به امر آموزش، در راستای بهبود ابعاد مدیریت نگهداشت و همچنین چارت سازمانی آن گام برداشته شود.
  کلیدواژگان: مدیریت نگهداشت، تجهیزات پزشکی، بیمارستان
 • سید علی اکبر رفاهی، عباس عبادی، رضا یعقوبی، محمد پورابراهیمی* صفحات 115-122
  مقدمه
  امروزه معنویت در سازمان، قاعده نوپایی است که می تواند نیروی قدرتمند و ژرف را برای زندگی افراد به ارمغان آورد. این نیروی قدرتمند زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد. این مطالعه با هدف بررسی میزان هوش معنوی و ارتباط آن با ابعاد فرسودگی شغلی و متغیرهای جمعیت شناختی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- همبستگی بر روی 350 نفر از کارکنان ناجا استان سیستان و بلوچستان انجام شد. انتخاب افراد به روش نمونه گیری در دسترس انجام گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاش با سه حیطه اصلی (خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، احساس کفایت شخصی) استفاده شد. داده ها با نرم افزار 17 SPSS از جهت آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار هوش معنوی 14/42 ±129/30 بود. میان هوش معنوی تنها با دو بعد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (0/022 = P)؛ اما این ارتباط با بعد احساس کفایت شخصی دیده نشد. از بین ویژگی های جمعیت شناختی نیز تنها بین تاهل، سن و رضایت شغلی با هوش معنوی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (0/05 P<)؛ ولی بین سابقه خدمت، تحصیلات، رضایت از درآمدی با هوش معنوی رابطه معنی داری به دست نیامد (0/05 P>).
  نتیجه گیری
  برخورداری از هوش معنوی بالا می تواند بهبود فرسودگی شغلی را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین توجه بیشتر مدیران و مسئولان مربوطه به آموزش و بهبود این مقوله در کارکنان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، فرسودگی شغلی، ویژگی های جمعیت شناختی، نیروی انتظامی
 • بابک وجودی*، قاسم عبدل پور، عباس بخشی پور رودسری، نسترن عطارد صفحات 123-134
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سبک های هویت، سبک های فرزندپروری و راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان دوره متوسطه بود.
  مواد و روش ها
  روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری، کلیه دانش آموزان پسر شهر تبریز بود که تعداد 160 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های سبک های هویت، اقتدار والدین، شیوه های مقابله ای و آمادگی به اعتیاد پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (به روش همزمان) استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که آمادگی به اعتیاد با سبک هویت سردرگم- اجتنابی (0/48 = r، 0/01 P<)، فرزندپروری سهل گیرانه (0/36 = r، 0/01 P<) و راهبرد هیجان مدار (0/29 = r، 0/05 P<) رابطه مثبت معنی دار و با سبک هویت اطلاعاتی (0/29- = r، 0/05 P<)، تعهد (0/28- = r، 0/05 P<) و راهبرد مسئله مدار (0/33- = r، 0/01 P<) رابطه منفی معنی دار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سبک های هویت، سبک های فرزندپروری و راهبردهای مقابله ای می توانند به صورت ترکیبی 36 درصد از واریانس آمادگی به اعتیاد را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که سبک های هویت، سبک های فرزندپروری و راهبردهای مقابله ای نقش مهمی در پیش بینی آمادگی به اعتیاد دارند؛ بنابراین می توان انتظار داشت که با آموزش این مهارت ها به نوجوانان و والدین آن ها از این معضل خانمان سوز جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: سبک های هویت، سبک های فرزندپروری، راهبردهای مقابله ای، آمادگی به اعتیاد
|
 • Pages 67-76
  Background
  One of the most important approaches is the Sensitivity theory to Strengthening with hypothesis of behavioral inhibition and activation systems in addiction and abuse of drugs upon which this research is based on. The purpose of this research is to study the differences between brain-behavioral systems in drug-dependent and normal individuals.
  Materials And Methods
  This is a casual-comparative study. The population of this study consists of all Urmia resident men and women aging from 20 to 50 year who were settled in addiction relief camps in October 2013. 120 testing addicted (80 men and 40 women) and 120 testing normal individuals (80 men and 40 women) whose age، gender and educations were similar to the addicted group were chosen by randomly sampling method. Measuring instrument of this research has been Carver White’s questionnaire (1994) and the data was analyzed and compared by using dual-sample independent T testing method.
  Results
  The findings demonstrated that level of behavioral activation system in the addiction is higher than in normal individuals group and the level of behavioral inhibition system in normal individuals is higher than in the addiction. Also، the findings expressed that the behavioral activation system in men is more active than women and behavioral inhibition system in women is more active than men but was not observed significant difference in behavioral activation system between addicted men and women.
  Conclusion
  The findings have been parallel with Gray Reinforcement Sensitivity Theory (1993) on the fact that consuming the drugs is caused by further activity of behavioural activation system.
  Keywords: brain, behavioral systems, behavioral activation system, inhibition behavioral system, addiction
 • Pages 77-84
  Background
  Vibrio cholerae is an important agent of diarrheal disease in many parts of Asia and Africa. It is an enteric pathogen which can produce a global pandemic of the disease. Rapid، sensitive and specific measurement of V. cholerae is an interest for many clinical laboratories. The aim of this study was to design and develop a hexaplex PCR assay for rapid detection of V. cholerae.
  Materials And Methods
  Six pairs of primers were designed for specific amplification of the virulence and regulatory genes for Vibrio cholerae O1: cholera toxin enzymatic subunit A (ctxA) and B (ctxB)، zonula occludens toxin (zot)، accessory cholerae enterotoxin (ace)، toxin- coregulated pilus (tcp) and outer membrane protein (ompW). Hexaplex PCR carried out using six primers and standard gene. Moreover، sensitivity and specificity of this method were determined.
  Results
  Hexaplex PCR showed the presence of the virulence and regulatory genes for Vibrio cholerae O1 in the standard sample. In addition، specificity was qualified and sensitivity determined 100 cfu/ml in this method.
  Conclusion
  Hexaplex PCR Assay could be used to design a kit for cholerae detection.
  Keywords: vibrio cholerae, PCR, detection, specificity, sensitivity
 • Pages 85-94
  Background
  One of the challenging problem in routine critical care practice is management of patients with impairment of consciousness to determine the prognostic factors that could predict final outcome in these patient with Loss Of Consciousness (LOC). GCS (Glasgow Coma Scale) is the best known and widely accepted as a scale for evaluation and as a predictor of prognosis in these patients. So، we were going to compare GCS and FOUR for this subject.
  Materials And Methods
  65 adults patients since 22 June 2013 to 22 June 2014، who hospitalized in critical care units of two hospitals of Tehran city with GCS ≤ 9 were selected. We prospectively، evaluated the patients. GCS & FOUR scores were obtained on admission، week two، and follow up the patients after one month. In addition APACHE4 was performed on admission day. Finally، outcomes were evaluated for all patients. At the end GCS & FOUR and component of them in prediction of prognosis were compared and both of them in evaluation and prediction of outcome were compared with APACHE4.
  Results
  Of the 65 patients (M: F=%47. 7: %52. 3 age 64±20 year)، have been analyzed، %18. 5 (12) patients discharged with goodness، %40 (26) patients with neurological deficit and %41. 5 (27) had expired. During and after one month result showed four is better than GCS in the first evaluation for predicting death and dependent life. GCS & four is the same in the first & serial evaluation. in the first evaluation motor response by GCS and brain stem reflex by FOUR is better than the other components for this aim and the next evaluation these components performed as well as the total scores.
  Conclusion
  Both of two scales are good predictor. But، According to current research FOUR score can be better than GCS in predict of mortality and neurological deficit rate.
  Keywords: FOUR score, GCS, coma
 • Pages 95-100
  Background
  Self-efficacy points out to one’s beliefs and perceptions from own abilities and sense of competence in own abilities in various areas of life (job، school، interpersonal relationships etc.) and overcome probable problems. Based on previous studies، self-efficacy is one of a factors affect anxiety. Current study conducted with the aim of study a relationship between self-efficacy، mood and trait anxiety.
  Materials And Methods
  The study population included all police officers of Urmia city in West Azarbaijan Province that 300 cases were selected by cluster sampling method، and Sherer General Self-efficacy questionnaire and Spielbereger mood-trait anxiety questionnaire (1983) were completed with individuals.
  Results
  The results showed that self-efficacy has significant and negative relationship with both variables of trait anxiety (P<0. 0001، r= -0. 68) and mood anxiety (P>0. 001، r=-0. 76).
  Conclusion
  The current study revealed that there is a negative relationship between self-efficacy and mood-trait anxiety، so that individuals with high self-efficacy has low anxiety and vice versa.
  Keywords: self, efficacy, mood, trait anxiety, staffs
 • Pages 101-106
  Background
  Tetanus is a kind of neurological disease characterized by rigidity and spasm of muscles. The causative agent of this fatal disease is known as Tetanus Toxin، Clostridium tetani. The Tetanospasmin consists three chains: HN، HC and L. The HC chain is binding domain and immunogenic part of toxin، so it is proposed as a vaccine candidate. In this study، the recombinant HC protein obtained from synthetic HC gene was investigated for its immunogenicity. Additionally، antiserum and polyclonal antibody were prepared against this agent.
  Materials And Methods
  Recombinant His-tagged Hc protein was expressed in Escherichia coli Bl21 DE3 and purified with Ni-NTA column. Then، rHc protein was used for animal immunization. Along with survey of antibody titer، serum polyclonal antibody was purified by G column.
  Results
  After gene optimization، expression and purification، rHC protein was confirmed by western blot technique. Immunization of mice showed high titer of antibody against recombinant protein. Antibody purification from immunized animal serum was carried out as well.
  Conclusion
  The recombinant HC protein production and its immunogenicity investigation showed high titer of antibody against Tetanospasmin.
  Keywords: tetanus, Hc chain, recombinant protein, polyclonal antibody
 • Pages 107-114
  Background
  One of the major bottlenecks for costs of health care system is medical equipment، where، more than 30% of costs for hospital beds are dedicated to medical equipment. Considering the importance of the subject، the aim of this paper is to review the status of medical equipment maintenance management for decision making and policy making authorities.
  Materials And Methods
  This observational cross-sectional study with sample size of 190 participants who were selected by census method، exerted in the NAJA hospitals. Data gathering was done by questionnaire، interviews and documents. Validity and reliability of questionnaire were approved by content validity and retest. Data analysis was performed by descriptive and inferential statistics (ANOVA، t-test، Pearson correlation).
  Results
  Results showed that in the dimensions of maintenance management in hospitals، there is a significant difference between mean scores. Iran hospital has the highest rank out of 7 hospitals and Asr has the lowest mean score. In NAJA hospitals، dimensions of directing and coordinating had the highest (3. 28)، where planning had the lowest score (2. 84). Average scores given by men were higher than women. Marital status، education، type of degree and type of employment had no effect on scoring. There is no correlation between age and years of service with scoring. 68/6 percent of participants were agreed and 31. 4 percent opposed current chart of maintenance management.
  Conclusion
  NAJA hospitals are in good condition in aspects of medical equipment maintenance management; however، it is obligatory to make more efforts to improve the situation by continuous education and reconsidering current organization chart.
  Keywords: maintenance management, medical equipment, hospital
 • Pages 115-122
  Background
  Nowadays، spirituality is a new fundamental in organization which has a powerful and deep effect on staff''s lives. This powerful force will be achieved when employees’ work and spiritual life are linked. This study aimed to investigate the relationship between spiritual intelligence and dimensions of burnout and demographic variables.
  Materials And Methods
  This descriptive study – correlation has been done on the 350 personnel of police staff in Sistan-o-Baluchestan. They were selected by convenience sampling method. For gathering information، Spiritual Intelligence questionnaire and Mazlash job Burnout questionnaire with three main areas (emotional exhaustion، depersonalization، a feeling of personal accomplishment) were used. The Data were analyzed with SPSS17 software، descriptive and inferential statistics were also analyzed.
  Results
  The mean and standard deviation of spiritual intelligence was 42. 14 ± 30. 129. Spiritual intelligence only had significant correlation with two emotional exhaustion and depersonalization dimensions (P = 0. 022). Among the demographic characteristics only marital status، age، and job satisfaction had significant relationships with spiritual intelligence (P < 0. 05); but between work experience، education، income satisfaction and spiritual intelligence there was no significant relation (p > 0. 05).
  Conclusion
  Having high level of spiritual intelligence could improve job burnout so this fact suggests to managers to have an eye concern about education and improving spiritual intelligence in staff.
  Keywords: spiritual intelligence, burnout, demographic variables, police
 • Pages 123-134
  Background
  The purpose of present study was predicting drug preparation based on identity styles، parenting styles and coping strategies in high school students.
  Materials And Methods
  This research was descriptive- correlation (prediction) study. 160 students were selected by multistage cluster sampling from all male students In Tabriz who responded identity style inventory، parental authority، inventory practices coping، and addiction readiness inventory. For data analysis، Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis (simultaneous) were used.
  Results
  Data analysis showed that drug addiction preparation with a confused identity style-avoidance parenting landscape and emotion-focused strategies were positively related and with informational style، commitment and problem-oriented strategy had a significant negative relationship. Regression analysis showed that Identity styles، parenting styles and coping strategies could account for 36% of variance in drug preparation.
  Conclusion
  The results noted that identity style، parenting styles and coping strategies have an important role in predicting drug addiction preparation، so we could expect that by teaching these skills to adolescents and their parents the problem ruinous would be prevented.
  Keywords: identity styles, parenting styles, coping strategies, drug addiction preparation