فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • شاداب فرامرزی، عباس یداللهی*، حسن حاج نجاری، عبدالعلی شجاعیان، سیما دامیار صفحات 1-10

  بررسی شاخص های مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی یک گام اساسی برای بهبود کیفیت و تجاری سازی آنها می باشد. در این پژوهش به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام سیب گوشت قرمز ایرانی، 17 صفت مورفولوژیک برای هشت ژنوتیپ گوشت قرمز (‘حاجی قرمز’، ‘گوشت قرمز’، ‘عروس گوشت قرمز’، ‘شاهرود-10’، پایه رویشی ‘B.9 ’، ‘قزوین-1’، ‘قزوین-2’ و ‘قزوین-3’) و 12 رقم تجاری ایرانی و خارجی (‘شفیعی’، ‘گلاب کهنز’، ‘سلطانی شبستر’، ‘رددلیشز’، ‘حیدرزاده’، ‘ گلاب صحنه’، ‘گالا’، ‘شفیع آبادی’، ‘جاناتان’، ‘ گلدن دلیشز’، ‘ گرانی اسمیت’ و ‘فوجی’) اندازه گیری شد. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ایداده ها، کل ژنوتیپ ها را در هفت گروه دسته بندی کرد و کلیه ارقام خارجی و داخلی در گروه های مجزا قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سیب های گوشت قرمز ایرانی دارای تفاوت قابل مشاهده ای در رنگ گوشت بودند. این تحقیق می تواند در معرفی ارقام گوشت قرمز سیب به بازار مصرف و یا برای استفاده در برنامه های اصلاحی بسیار مفید باشد.

  کلیدواژگان: ارقام بومی، آنتوسیانین، تنوع ژنتیکی، خواص فیزیکوشیمیایی، سیب گوشت قرمز، صفات مرفولوژیک
 • داود اکبری نودهی، حسن خادمی شور مستی، علی چراتی آرایی، فضل شیردل شهمیری، رضا رضایی سوخت آبندانی، نادیا فهیمی بورخیلی صفحات 11-21
  به منظور بررسی تاثیرات کم آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه، آزمایشی گلدانی در منطقه سوادکوه استان مازندران به مدت یک سال (سال 1390) اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه تیمار آبی (25، 50 و 75 درصد) ظرفیت مزرعه و فاکتور فرعی دو تیمار کودی (صفر و 5/2 درصد) نیترات آمونیوم به صورت محلول پاشی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تاثیر آبیاری بر همه خصوصیات کمی و کیفی گیاه و تیمار کود بر وزن خشک، سطح برگ، تعداد ساقه و وزن تر، درصد سیترونلال، درصد کاریوفیلن اکساید، درصد ژرانیال و درصد نرال معنا دار بود. تاثیر متقابل آب و کود فقط بر سطح برگ، تعداد ساقه، وزن خشک و وزن تر بوته و درصد ژرانیال معنا دار بود. بیشترین ارتفاع بوته، سطح برگ، تعداد ساقه، تعداد برگ، وزن و طول ریشه، وزن خشک و تر مربوط به تیمار 75 درصد ظرفیت زراعی بود. درصد سیترونلال، کاریوفیلن اکساید، ژرانیال و نرال در تیمار 75 درصد به ترتیب با میانگین های 14/6، 61/11، 09/20 و 38/17 درصد بیشترین مقدار را داشت. همچنین با مصرف کود نیتروژن، درصد سیترونلال و کاریوفیلن اکساید به ترتیب 33/5 و 15/9 درصد کاهش، و درصد ژرانیال و نرال به ترتیب با میانگین های 64/17 و 56/15 درصد افزایش یافت.
  کلیدواژگان: بادرنجبویه، خصوصیات کمی و کیفی، کم آبیاری، کود نیتروژن، مازندران
 • شکیبا شاهمرادی، مهدی زهراوی صفحات 23-41
  کاهش چشمگیر تنوع ژنتیکی در بسیاری از گونه های زراعی، توجه جهانی را به منشا اولیه ژن های جدید که اغلب در توده های بومی نهفته است و می تواند ژن های ارزشمندی برای تحمل به تنش های زنده و غیر زنده و صفات مطلوب اقتصادی باشد، جلب کرده است. در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی واکنش توده های بومی جو زراعی در برابر خشکی و بررسی صفات مرتبط با تحمل تنش و درک روابط بین آنها، 25 ژنوتیپ بومی اقلیم های خشک و نیمه خشک کشور از کلکسیون جو اهلی در بانک ژن گیاهی ملی ایران، به همراه سه رقم زراعی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دو وضعیت آبیاری نرمال و قطع آبیاری (تنش خشکی) در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر ارزیابی شدند. صفات ارزیابی شده شامل صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و آگرونومیک بود. شاخص های تحمل و حساسیت به تنش نیز برای ژنوتیپ ها محاسبه شد. با توجه به ضرایب همبستگی، شاخص STI بهترین شاخص برای گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در گیاه جو شناخته شد. براساس این شاخص، ژنوتیپ های شماره 25 (6711TN)، 26 (رقم نصرت)، 24 (2/6652TN) و 16 (6436TN)، به ترتیب پرمحصول ترین ژنوتیپ ها در وضعیت نرمال و تنش خشکی شناسایی شدند. رگرسیون گام به گام بین شاخص تحمل تنش و صفات تحت ارزیابی، اهمیت فراوان صفات سطح ویژه برگ پرچم، تعداد سنبلچه در سنبله، سطح برگ و تعداد روز تا گلدهی را در وضعیت تنش خشکی نشان داد. تنها صفتی که در وضعیت رطوبتی نرمال با شاخص تحمل به تنش ارتباط نزدیکی داشت، صفت وزن صددانه بود.
  کلیدواژگان: تحمل، جو، خشکی، ژرم پلاسم، شاخص
 • ایراندخت منصوری صفحات 43-54
  به منظور بررسی تغییرات عملکرد نعناع فلفلی در برخی شرایط زراعی، آزمایشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی سال زراعی1389-90 به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی، فاصله کاشت در سه سطح (10×50، 20×50، 30×50 سانتی متر) و فاکتور فرعی، محلول پاشی با کود ریزمغذی گرین مور در دو سطح (محلول پاشی با غلظت دو در هزار و عدم محلول پاشی) بود. برداشت در دو زمان صورت گرفت. نتایج نشان داد که اثر زمان برداشت بر ارتفاع گیاه، عملکرد اسانس، در صد اسانس و وزن خشک گیاه در سطح یک درصد معنا دار بود و نعناع فلفلی در برداشت اول، رشد بهتری داشت، به طوری که بیشترین عملکرد اسانس (1/19 لیتر در هکتار) و وزن خشک گیاه (3/1121 کیلوگرم در هکتار) در برداشت اول به دست آمد. محلول پاشی بر وزن تر گیاه (3/3321 کیلوگرم در هکتار)، وزن خشک گیاه (8/987 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (63/19 لیتر در هکتار) در سطح 5 در صد معنادار بود. حداکثر وزن خشک (5/1015کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (31/20 لیتر در هکتار) در فاصله کاشت 20 × 50 سانتی متر به دست آمد. برای دستیابی به حداکثر اسانس در نعناع فلفلی، فاصله کاشت 20 ×50 سانتی متر با استفاده از محلول پاشی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اسانس، عملکرد خشک، عناصر ریزمغذی، فاصله کاشت، نعناع فلفلی
 • داود افیونی، امیر هوشنگ جلالی، رضا خاکپور، لیلی صفایی، توحید نجفی میرک، غلام علی اکبری صفحات 55-68
  به منظور ارزیابی تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم با عادت های گلدهی زمستانه، بینابین و بهاره، پژوهشی دوساله (1386-88) با استفاده از آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان اجرا شد. سه تاریخ کاشت 20 مهر، و 10 و 30 آبان، عامل اصلی؛ و 15 ژنوتیپ گندم، عامل فرعی را تشکیل دادند. میانگین عملکرد دانه در تاریخ های کاشت اول تا سوم به ترتیب 8495، 9156 و 6749 کیلوگرم در هکتار بود. در هر سه تاریخ کاشت، بیشترین و کمترین میانگین عملکرد دانه به ترتیب به گروه های بهاره و زمستانه تعلق داشت و صرف نظر از تاریخ کاشت، گروه ژنوتیپ های زمستانه، بینابین و بهاره، به ترتیب میانگین عملکرد 7519، 8267 و 8614 کیلوگرم در هکتار داشتند. در تاریخ کاشت 10 آبان، پنج ژنوتیپ بهاره M-81-13، بهار، پیشتاز، کویر و مرودشت، و رقم بینابین الوند به ترتیب با عملکرد دانه 10433، 10146، 10040، 9843، 9822 و 9813 کیلوگرم در هکتار برتر از ژنوتیپ های دیگر بودند و برای کشت در مناطق معتدل استان می توان آنها را توصیه کرد. کاهش تعداد سنبله بارور و وزن هزاردانه، مهم ترین اجزای عملکرد در واکنش به تاخیر کاشت بودند. براساس نتایج به دست آمده، 10 آبان تاریخ کاشت بهینه در منطقه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، عادت رشد، عملکرد و اجزای آن، گندم، وزن هزاردانه
 • مریم حبیبی، مجید مجیدیان، محمد ربیعی صفحات 69-84
  به منظور بررسی اثر مصرف عناصر بر، روی و گوگرد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا رقم هایولا 401، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1390-91 انجام گرفت. بیشترین عملکرد دانه و روغن به ترتیب به مقدار 6/4157 و 2/1770 کیلوگرم در هکتار در تیمار ترکیب بر + روی + گوگرد، و بیشترین و کمترین مقدار روغن دانه در تیمارهای بر + روی + گوگرد (58/42 درصد) و شاهد (37/38 درصد) به دست آمد. تیمار بر + روی + گوگرد دارای بیشترین مقدار اسید اولئیک (8/234 میلی گرم بر گرم) و اسید لینولنیک (68/26 میلی گرم بر گرم) بود. بیشترین مقدار اسید لینولئیک (98/55 میلی گرم بر گرم) در تیمار بر + روی به دست آمد. تیمار شاهد و ترکیب گوگرد + روی، بیشترین مقدار اسید استئاریک و پالمیتیک به ترتیب به مقدار 5/6 و 53/15 میلی گرم بر گرم را داشتند. با توجه به نتایج، ترکیب اسیدهای چرب کلزا تحت تاثیر عناصر غذایی قرار می گیرد و ازآنجا که کیفیت روغن های خوراکی به مقدار اسیدهای چرب غیراشباع، به ویژه اسیدهای لینولئیک و لینولنیک بستگی دارد و این اسیدها جزو اسیدهای چرب ضروری برای بدن انسان هستند که باید از طریق رژیم غذایی تامین شوند، این پژوهش توانسته است ضمن افزایش عملکرد روغن، با افزایش این اسیدهای چرب کیفیت روغن را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: اسید اولئیک، اسید لینولئیک، روغن دانه، عملکرد دانه، عناصر کم مصرف
 • ریحانه پیشکام راد، علی ایزدی دربندی، مریم شهبازی، مهدی فاضل نجفآبادی، حمیدرضا نیکخواه، رها عابدینی، مرتضی براتی صفحات 85-98
  به منظور بررسی واکنش رقم های مختلف جو به خشکی، آزمایشی با دو نمونه وحشی و چهار رقم زراعی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در وضعیت گلخانه در مرحله رویشی گیاه اجرا شد. در این تحقیق، ارقام جو به عنوان عامل اول، و تیمار آبیاری در سه سطح آبیاری 70، 30 و 10 درصد ظرفیت نگهداری آب خاک به عنوان عامل دوم منظور شدند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تنش خشکی و ژنوتیپ بر خصوصیات مورفولوژی مانند تعداد پنجه، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، سطح برگ و برخی خصوصیات فیزیولوژیک شامل درصد ماده خشک، محتوای نسبی آب برگ، میزان سبزینگی برگ، پتانسیل اسمزی، تنظیم اسمزی، هدایت روزنه ای و دمای کانوپی معنا دار بود. بین محتوای نسبی آب برگ و دو صفت درصد ماده خشک و پتانسیل اسمزی، همبستگی مثبت و معنا داری مشاهده شد. در تجزیه علیت، پتانسیل اسمزی بیشترین اثر مستقیم را بر درصد ماده خشک گیاه داشت. از بین ارقام زراعی، رقم موروکو؛ و از بین جوهای اسپانتانئوم، نمونه 41-1/check S09 در مقایسه با دیگر ژنوتیپ ها نسبت به تنش های اعمال شده حساسیت بیشتری از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: پتانسیل آبی، جو اسپانتانئوم، خشکی، رشد، مورفولوژی
 • اسماعیل قربانپور، فرشید قادری فر، جاوید قرخلو صفحات 99-110
  به منظور ارزیابی اثر رقابتی گاوپنبه بر پنبه، آزمایشی در بهار سال زراعی1390، به صورت کرت های خردشده، در قالب بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. فاکتورها شامل فاصله بین ردیف کاشت پنبه، در سه سطح (20، 40 و 80 سانتی متر) به عنوان کرت اصلی، و تراکم علف هرز گاوپنبه، در پنج سطح (صفر(شاهد)، 1، 3، 5 و 12 بوته در متر مربع) به عنوان کرت فرعی بود. در این پژوهش، بیشترین ارتفاع بوته پنبه (4/129 سانتیمتر) در فاصله ردیف کاشت 80 سانتیمتر و در وضعیت بدون علف هرز به دست آمد. بیشترین وزن خشک (8/863 گرم در متر مربع) و حداکثر شاخص سطح برگ (04/9) پنبه نیز در فاصله ردیف کاشت 20 سانتی متر پنبه و در وضعیت بدون علف هرز مشاهده شد. براساس نتایج، عملکرد نهایی وش در فواصل ردیف کاشت مختلف پنبه و در وضعیت بدون علف هرز غیرمعنا دار بود. بیشترین عملکرد پنبه به مقدار73/4986 کیلوگرم در هکتار، در پنبه کشت شده با فاصله ردیف 40 سانتی متری و در وضعیت بدون علف هرز به دست آمد. به طور کلی، کاهش فاصله ردیف کاشت پنبه به واسطه افزایش تراکم بوته در واحد سطح، سبب افزایش توان رقابتی پنبه در رقابت بر سر منابع مشترک با علف هرز شد و در نتیجه، عملکرد پایدارتری در رقابت با تراکم های مختلف گاوپنبه به دنبال داشت.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، علف هرز، فاصله ردیف خیلی کم، وزن خشک
 • مینا آقابابادستجردی، مجید امینی دهقی، محمدرضا چایی چی، زینب بساق زاده صفحات 111-125
  به منظور بررسی تاثیر سیستم های مختلف کوددهی بر کیفیت علوفه و متابولیت های ثانویه علوفه دارو در کشت مخلوط افزایشی یونجه و رازیانه، آزمایشی در سال زراعی 1389-90 به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. کرت های اصلی دربرگیرنده سطوح مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره در چهار سطح شاهد (عدم کوددهی)، کود زیستی (نیتروکسین و فسفات بارور 2)، کود تلفیقی (کود زیستی+ 50 درصد کود شیمیایی)، کود شیمیایی (سوپرفسفات تریپل) و کرت های فرعی دربرگیرنده ترکیب های کشت خالص یونجه، کشت خالص رازیانه، کشت مخلوط یونجه + 50 درصد رازیانه و کشت مخلوط یونجه + 100 درصد رازیانه بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار پروتئین خام از ترکیب یونجه + 50 درصد رازیانه در تیمار شاهد و بیشترین ماده خشک قابل هضم از یونجه خالص با دریافت کود تلفیقی به دست آمد. کمترین درصد اسانس از ترکیب یونجه + 50 درصد رازیانه با دریافت کود تلفیقی به دست آمد.
  کلیدواژگان: رازیانه، کشت مخلوط، کیفیت علوفه، متابولیت های ثانویه، یونجه
 • حسین افشاری، راحله زاهدی، طاهره پروانه، مسعود زاده باقری صفحه 127
 • علی خسروی، رئوف سید شریفی *، علی اکبر ایمانی صفحات 139-155

  به منظور بررسی زمان مصرف کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر عملکرد، کارایی مصرف کود، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان، آزمایشی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول شامل زمان مصرف کود نیتروژنه در سه سطح (در مرحله چهار تا شش برگی، مرحله غنچه دهی و مرحله گل دهی)، (در مرحله چهار تا شش برگی، مرحله غنچه دهی)، (در مرحله چهار تا شش برگی، مرحله غنچه دهی و مرحله گل دهی) به ترتیب به صورتN1، N2و N3و عامل دوم شامل تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد در چهار سطح (عدم تلقیح، تلقیح بذر با باکتری های ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، سودوموناس پوتیدا سویه 9 و سودوموناس پوتیدا سویه 41) بودند. نتایج نشان داد که حداکثر وزن تک بذر، طول دوره موثر پر شدن دانه، عملکرد دانه و زیستی، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، ارتفاع بوته، قطر طبق و قطر ساقه در سطح دوم از زمان مصرف نیتروژن و تلقیح بذر با ازتوباکتر به دست آمد. بیشترین کارایی مصرف نیتروژن در کاربرد نیتروژن به صورت N2 و تلقیح بذر با ازتوباکتر و کم ترین آن در کاربرد به صورتN1 و عدم تلقیح بذر با باکتری مشاهده شد. به نظر میرسد به منظور افزایش عملکرد، کارایی مصرف کود، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه می توان تلقیح بذر با ازتوباکتر در مصرف کود به صورت N2 را پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، تلقیح بذر، عملکرد، محرک رشد، نیتروژن
 • عزیزاله خندان میرکوهی، رزانه کاظمی، مصباح بابالار، روح انگیز نادری صفحات 157-168
  به منظور تعیین اثر کاربرد محدود نیتروژن در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی (Pelargonium hortorum cv Bulles Eye) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 92-1391 اجرا شد. گیاهان در بستر کشت بر پایه پیت (به نسبت 80 درصد حجمی پیت + 20 درصد حجمی خاک زراعی با بافت لوم شنی) کشت شدند. تیمارها در قالب چهار سطح نیتروژن در محلول غذایی شامل 1، 5/1، 2 و 5/2 میلی مولار نیتروژن اعمال گردید. نسبت نیتروژن آمونیومی به نیتراتی یک به چهار در همه محلول های غذایی حفظ شد. در پایان آزمایش صفات ارتفاع، تعداد و طول شاخه جانبی، تعداد گل آذین، تعداد گل در گل آذین، طول دمگل (ساقه گل آذین در این مورد)، سرعت گلدهی، وزن تر و خشک شاخه و ریشه، تعداد برگ و سطح برگ، محتوای کلروفیل و آنتوسیانین های برگ، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج واکاوی داده ها نشان داد که کاهش سطح نیتروژن تا 5/1 میلی مولار کیفیت گیاهان را به صورت منفی تحت تاثیر قرار نداد درحالی که کاهش شدید نیتروژن تا یک میلی مولار، منجر به کاهش معنی دار در وزن تر و خشک شاخه و ریشه، تعداد گل آذین، محتوای کلروفیل برگ، تعداد برگ، طول شاخه جانبی و همچنین افزایش طول دمگل شد و درنهایت منجر به تولید گیاهانی با کیفیت بازارپسند، نشد. بنابراین کاهش سطح نیتروژن تا 5/1 میلی مولار ضمن کاهش مصرف نیتروژن، برای دستیابی به گیاهان با کیفیت مطلوب قابل توصیه و کاربردی می باشد.
  کلیدواژگان: پیت، کلروفیل، گلدهی، محدودیت تغذیه، محلول غذایی
 • اسمعیل خالقی، کاظم ارزانی، نورالله معلمی، محسن برزگر صفحات 169-184
  تاثیر کائولین بر میوه و روغن زیتون رقم زرد در یکی از باغ های تجاری شهرستان فسا در استان فارس بررسی شد. غلظت های صفر، سه و شش درصد کائولین با دفعات متفاوت در پاشش شامل یک بار پاشش (60 روز بعد از تمام گل)، دو بار پاشش (60 و 90 روز بعد از تمام گل) و سه بار پاشش (60 و 90 و 120 روز بعد از تمام گل) بر روی درختان بالغ زیتون رقم زرد محلول پاشی شد. نتایج نشان داد که کائولین و دفعات پاشش تاثیر معنا داری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه نداشت، درحالی که کائولین و دفعات پاشش بر ترکیب اسید چرب تاثیرگذار بود. کمترین مقدار اسید لینولئیک (49/14 درصد) و اسید لینولنیک (02/1 درصد) مربوط به تیمار سه بار پاشش بود. مقادیر اسیدهای چرب اولئیک، نسبت تک غیر اشباع به چند غیر اشباع و نسبت اولئیک به لینولئیک در روغن های استخراج شده از درختان اسپری شده با غلظت های سه و شش درصد کائولین نسبت به درختان اسپری نشده بیشتر بود. همچنین تیمار کائولین شش درصد همراه با سه بار پاشش، دارای بیشترین مقدار نسبت اسید اولئیک به اسید لینولئیک، اسیدهای چرب تک غیراشباع به چنداشباع بود، درحالی که کمترین مقدار اسید لینولنیک، اسید پالمیتیک و اسید لینولئیک را دارا بود. در این پژوهش کائولین سبب بهبود وضعیت ترکیب اسیدهای چرب روغن شد.
  کلیدواژگان: اسید اولئیک، اسید پالمیتیک، اسیدهای چرب تک غیراشباع، اسیدهای چرب چند غیراشباع، اسید لینولنیک، اسید لینولئیک
 • ماجده ملکیان، خدایار همتی، عظیم قاسم نژاد، محمد برزعلی صفحات 185-196
  بابونه آلمانی با نام علمی Matricaria chamomilla از مهم ترین و پر مصرف ترین گیاهان دارویی اسانس دار در صنایع مختلف محسوب می شود. در این تحقیق اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، در غلظت های 0، 2-10، 4-10 و 6-10 مولار بر برخی صفات گل، اسانس و اجزای اسانس سه اکوتیپ بابونه آلمانی (ایتالیا، تهران و زابل) بررسی شد. بنابر نتایج به دست آمده، حداکثر درصد اسانس (50/1 درصد) در اکوتیپ زابل تحت تاثیر غلظت 4-10 مولار اسید سالیسیلیک و حداکثر عملکرد اسانس (085/0گرم در گلدان)، در اکوتیپ ایتالیا در غلظت 2-10 مولار اسید سالیسیلیک حاصل شد. در بین ترکیبات شناسایی شده اسانس بابونه آلمانی، کامازولن، -E-βفارنسن و آلفا بیسابولول اکسید A تحت تاثیر تیمار ها قرار گرفت. حداکثر درصد کامازولن (789/3 درصد) در تاثیر متقابل اکوتیپ ایتالیا و غلظت 2-10 مولار اسید سالیسیلیک و بیشترین درصد فارنسن (264/2 درصد) نیز در اکوتیپ ایتالیا و در تیمار 2-10 مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. کاربرد اسید سالیسیلیک در غلظت های 4-10 و 6-10 مولار سبب افزایش آلفا بیسابولول اکسید A به مقدار به ترتیب 907/70 و482/73 درصد بدون تفاوت معنا دار در مقایسه با تیمار شاهد شد، اما این ترکیب اسانس تحت تاثیر اکوتیپ قرار نگرفت. به طور کلی برخلاف اجزای عملکرد اسانس تنها مقدار اسانس و ترکیبات تشکیل دهنده آن تحت تاثیر تیمار اسید سالیسیلیک قرار گرفت و واکنش اکوتیپ ها در صفات بررسی شده متفاوت بود.
  کلیدواژگان: آلفا بیسابولول اکسید A، اسانس، اسید سالیسیلیک، اکوتیپ، کامازولن
 • فائزه زعفریان، میلاد باقری شیروان صفحات 197-214
  به منظور بررسی عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در وضعیت کشت مخلوط، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در نه تیمار و سه تکرار در سال 1390 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت های جایگزینی 75، 50 و 25 درصد سویا با ریحان و گاوزبان اروپایی و کشت خالص هر یک از گیاهان بود. نتایج آزمایش نشان داد که اولین غلاف سویا در نسبت 25:75 سویا:گاوزبان اروپایی و کشت خالص در ارتفاع بالاتری قرار داشت. تعداد گره در ساقه سویا در تیمارهای مخلوط بیشتر از کشت خالص بود. تعداد غلاف در بوته به غیر از نسبت 75:25 سویا:گاوزبان اروپایی و تعداد دانه در بوته نیز به غیر از نسبت های 75:25 و 50:50 سویا:گاوزبان اروپایی در دیگر تیمارهای مخلوط بیشتر از کشت خالص بود. عملکرد دانه و بیولوژیک سویا در نسبت 25:75 سویا:ریحان بر کشت خالص سویا برتری داشت. عملکرد دانه در بوته و وزن خشک بوته در همه تیمارهای مخلوط بیشتر از کشت خالص بود. عملکرد اندام رویشی ریحان در هر دو چین، و نیز عملکرد بذر گاوزبان اروپایی با افزایش حضور سویا در مخلوط با کاهش مواجه شد. نسبت معادل سطح-زمان نشان داد که تیمار های 25:75 سویا:ریحان و گاوزبان اروپایی و نسبت 50:50 سویا:گاوزبان اروپایی در مقایسه با کشت خالص به ترتیب 9، 11 و 14 درصد برتری داشت.
  کلیدواژگان: چین رویشی ریحان، عملکرد بذر گاوزبان اروپایی، گیاه دارویی، نسبت معادل سطح، زمان، نسبت های جایگزینی
|
 • Shadab Faramarzi, Abbas Yadollahi, Hassan Hajnajari, Abdolali Shojaeean, Sima Damyar Pages 1-10

  Study of morphological traits of red fleshed apples is a critical step to improve the quality and commercializing of them. In order to study genetic diversity of Iranian red fleshed apples، a total of 17 morphological characteristics were assessed for eight genotypes of red- fleshed (‘Haji Qermez’، ‘Gousht Qermez’، ‘Shahroud-10’، ‘Arous Gousht Qermz’، ‘B. 9’، ‘Qazvin 1، 2، 3’) and 12 Iranian and foreign commercial cultivars (‘Shafei’، ‘Golab Kohanz’، ‘Jonathan’، ‘Golden Delicious’، ‘Granny Smith’، ‘Soltani Shabestar’، ‘Fuji’، ‘Red Delicious’، ‘Heydar Zadeh’، ‘Golab Sahneh’، ‘Gala’، and ‘Shafi Abadi’). Dendrogram resulting cluster analysis of the data classified all genotypes into 7 groups. All Iranian and foreign cultivars were located in distinct groups. The results showed that Iranian red fleshed apples were different in their flesh color. This research can be very useful for introducing theses cultivars to market or using in breeding programs.

  Keywords: anthocyanin, apple, genetic variation, morphological traits, red flesh apple
 • Davood Akbari Nodehi, Hassan Khademi Shormasty, Ali Cherati Araei, Fazl Shirdel Shahmiri, Reza Rezaei Sokht Abandani, Nadia Fahimi Borkhali Pages 11-21
  To investigate the effects of deficit irrigation and different levels of nitrogen fertilizer on some quantitative and qualitative properties of Melissa، a pot experiment was conducted for one year (2011) in Mazandaran province. Experiment was carried out as a factorial based on randomized complete block design with three replications. Irrigation treatments (25، 52 and 75 percent field capacity، FC) and nitrogen fertilizer (0 and 2. 5 percent ammonium nitrate) were allocated to main and sub plots، respectively. The results showed that the effect of different levels of deficit irrigation were significant on quantitative and qualitative properties of Melissa. Fertilizer treatments were significant on dry weight، leaf area، shoot number and fresh weight، percent citronellal، caryophyllene oxide percent، geranial and neral percent. Interaction of treatments was significant only on leaf number، dry weight of shoot، fresh weight of plant and geranial percent. Results showed that maximum plant height، leaf area، number of stems، number of leaves and dry and fresh weight was obtained in 75 percent FC treatment. Percent of citronellal، caryophyllene oxide، geranial and neral with 6. 14 percent، 11. 61 percent، 20. 09 percent and 17. 38 percent، respectively، had a maximum amounts in 75 percent FC treatment. Also، application of nitrogen fertilizer caused 5. 33 and 9. 15 percent reduction of citronellal and caryophyllene oxide respectively and increased geranial and neral percent by 17. 64 and 15. 56، respectively.
  Keywords: deficit irrigation, lemon balm, Mazandaran, nitrogen fertilizer, qualitative, quality characteristics
 • Shakiba Shahmoradi, Mehdi Zahravi Pages 23-41
  To evaluate the effects of water deficit stress in barley germplasm collection of National Gene Bank of Iran، 25 genotypes collected from arid and semi arid provinces of Iran and 3 sample cultivars were studied in two environments including: non-stressed and water deficit stress. Agronomical، phenological and morphological traits were measured. Stress indices were calculated to determine tolerant genotypes. Based on correlation coeficiences، STI were better indicator of drought stress tolerance than the other indices. Based on STI، morphotypes number 16، 24، 25 and 26 shown better stress tolerance potential than the other morphotypes. Stepwise regression between stress tolerance index (STI) and quantitave traits indicates the important role of leaf area and specific leaf area of flag leaf under drought stress condition، in acclimation to drought conditions. It is also concluded that the 100 grain weight is the only trait under normal condition witch shows a close relation with stress tolerance index.
  Keywords: barley, drought stress, germplasm, index, tolerance
 • Irandokht Mansoori Pages 43-54
  In order to evaluate row spacing and microelements spraying on yield and some morphological traits of peppermint، a split plot experiment was conducted based on randomized complete block design with four replications in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during 2010-20. Three levels of row spacing (50 × 10، 50 × 20 and 50 × 30 cm) and two levels of microelements (no spraying and spraying) were evaluated on peppermint at two harvesting time. The results showed that the first harvesting had significant effect on plant height، oil yield and dry matter. Maximum oil yield (19. 1 lit. ha1) and dry matter (1121. 3 kg. ha-1) was obtained in the first harvesting time. Microelements had significant effect on wet matter (3321. 3 kg. ha-1)، dry matter (987. 7 kg. ha-1) and oil yield (19. 63 lit. ha-1). Maximum dry matter (1015. 5 kg. ha-1) and oil yield (20. 31 lit. ha-1) was obtained in (50 × 20 cm) row spacing with spraying. 50 × 20 cm row spacing with spraying recommended، because of maximum oil yield in peppermint.
  Keywords: dry matter, essential oil yield, microelements, peppermint, row spacing
 • Davood Afiuni, Amir Houshang Jalali, Reza Khakpour, Leili Safaei, Tohid Najafi, Mirak, Gholamali Akbari Pages 55-68
  In order to assess the impact of different sowing dates on yield and yield components of wheat genotypes with different growth habits، a two years study (2007-2009) using a split plot in randomized complete block design with three replications was conducted in Kabootarabad Agricultural Research Station of Isfahan. Three sowing dates of 12 Oct.، 1 Nov.، and 21 Nov. were main plots and 15 genotypes of wheat were subplots. The average grain yield in three planting dates was 8495، 9156 and 6749 kg ha-1، respectively. At all planting dates، the maximum and minimum grain yield belonged to spring and winter types and the grain yield of winter، facultative and spring groups were 7519، 8267 and 8614 kg ha-1، respectively. At 1 Nov. five spring genotypes M-81-13، Bahar، Pishtaz، Kavir and Marvdasht and facultative cultivar Alvand produced the highest grain yield by an average of 10433، 10146، 10040، 9843، 9822 and 9813 kg/ha and therefore can be recommended for planting in temperate regions of the province. Spikes per m2 and grain weight were the most important yield components that were reduced in response to late planting. Based on the results، 1 Nov. can be recommended as the best planting date for the region.
  Keywords: grain yield, components, growth habit, sowing date, wheat, 1000 Kernel weight
 • Maryam Habibi, Majid Majidian, Mohammad Rabiei Pages 69-84
  In order to investigate the effects of boron، zinc and sulfur on yield and fatty acid composition of rapeseed (Hyola 401 cultivar)، an experiment was conducted in Rasht province in 2011. A field experiment with completely randomized block design was performed with eight treatments in three replications. Maximum grain yield (4157. 6 kg ha-1) and grain oil (1770. 2 kg ha-1) was obtained from S+B+Zn treatments. The highest and lowest grain oil was obtained from S+B+Zn (42. 58) and control (38. 37)، respectively. The maximum oleic acid (234. 8 mg g-1) and linolenic acid (26. 68 mg g-1) and linoleic acid (55. 98 mg g-1) were obtained from B+Zn+S treatments. Maximum stearic and palmitic acid were obtained from control and S+Zn treatments which was 6. 5 and 15. 53 mg g-1، respectively. Regarding to the results، fatty acids composition of rapeseed are influenced by nutrient and since quality of edible oils depends on unsaturated fatty acids، especially linoleic and linolenic acids and these acids are essential fatty acids for the human body that must be supplied through diet. Therefor this research showed that we are not only able to increase oil yield with can also increase oil quality with increasing fatty acid composition.
  Keywords: grain oil, grain yield, linolenic acid, microelement, oleic acid
 • Reyhaneh Pishkam Rad, Ali Izadi Darbandi, Maryam Shahbazi, Mehdi Fazel Najaf, Abadi, Hamid Reza Nikkhah, Raha Abedini, Morteza Barati Pages 85-98
  In order to study the reaction of barley genotypes to drought، an experiment was conducted in a factorial design based on CRD for two wild ecotypes and four crop genotypes of barley in greenhouse. In this study، the barley genotypes and wild ecotypes as the first factor and irrigation treatment with three levels include 70 percent of water holding capacity of soil، 30 and 10 percent as the second factor were considered as treatments. Analysis of growth and other morphological characteristics such as tillers، plant height and leaf number and leaf area per plant and some physiological characteristics including the relative water content، leaf chlorophyll content، osmotic potential، osmotic adjustment، stomatal conductance، canopy temperature in each three treatments were measured. Analysis of variance showed that the effect of drought on all traits and differences between genotypes were significant. Results of correlation revealed that there is a significant and direct relationship between relative water content with osmotic potential and percentage of dried material. Path analysis identified that osmotic potential had the most direct effect on died material. The 41-1 and Morocco genotypes showed greater sensitivity than other genotypes to the applied stress.
  Keywords: drought, growth, H. Spontaneum, morphology, water potential
 • Esmail Ghorbanpour, Farshid Ghaderifar, Javid Gherekhloo Pages 99-110
  To evaluate the competition effect of velvetleaf on cotton، an experiment was conducted in a completely randomized block design with split plot arrangement of treatments with three replications at Experimental Station of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2011 growing season. The treatments were three row spacing (20، 40 and 80cm) of cotton (as main plot) and five densities (0 (control)، 1، 3، 5 and 12 plant per m-2) of velvetleaf (as subplot). The highest cotton height (129. 4 cm) was obtained in 80 cm cotton row spacing and weed free condition. Also، maximum cotton dry matter (863. 8 g m-2) and leaf area index (9. 04) was achieved in the plot of 20cm cotton row spacing and weed free condition. Results indicated that row spacing had no significant effect on cotton yield under weed free condition. The highest yield (4986. 73 kg ha-1) was obtained in 40 cm cotton row spacing and weed free condition. However، results showed that in ultra narrow row، increasing the plant density lead to increase of the crop ability to resource using in compared with weed and have produced sustainable yield in competition with over weed density in compared with conventional row.
  Keywords: dry matter, leaf area index, plant height, ultra narrow row, weed
 • Mina Agha Baba Dastjerdi, Majid Amini Dahaghi, Mohammad Reza Chaichi, Zeynab Bosaghzadeh Pages 111-125
  To study the effect of different fertilization systems on forage quality and secondary metabolites of medicinal forage in additive intercropping of alfalfa and fennel an experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design with three replications at College of Agriculture، Shahed University in Tehran، 2011. The main plots were allocated to different levels biofertilizer and chemical fertilizer phosphorus in four levels viz. 1. Control (no fertilizer)، 2. Biofertilizer (Nitroxin، biophospherous fertilizer 2)، 3. Integrated fertilizer (bio fertilizers+ 50 percent chemical fertilizer)، 4. Chemical fertilizer (triple super phosphate). The subplots were allocated to different combinations of 1. Sole alfalfa، 2. Sole fennel، 3. 100 percent alfalfa+ 50 percent fennel، 4. 100 percent alfalfa+ 100 percent fennel. Results showed that the highest amount of crude protein was obtained in alfalfa+ 50 percent fennel at control treatment and the highest dry matter digestibility in sole alfalfa at integrated fertilizing system. The lowest percentage of essential oil was obtained in alfalfa+ 50 percent fennel at integrated fertilizing system.
  Keywords: alfalfa, fennel, forage quality, intercropping, secondary metabolites
 • Ali Khosravi, Raouf Seyed Sharifi, Aliakbar Imani Pages 139-155

  In order to study of nitrogen application time and seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria on yield، fertilizer use efficiency and grain filling rate of sunflower، a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications in research farm of Islamic Azad University، Ardabil branch in 2011. The first factor was time of nitrogen application in three levels، (1/3 at 4-6 leaf stage، 1/3 at budding stage، 1/3 at flowering stage)، (1/2 at 4-6 leaf stage، 1/2 at budding stage)، (1/4 at 4-6 leaf stage، 1/2 at budding stage، 1/4 at flowering stage) as N1، N2 and N3 respectively and the second factor was seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria in four levels containing (without inoculation as control، seed inoculation with Azotobacter chrocococum strain 5، Psedomunas putida strain 9، Psedomunas putida strain 41). The results showed that maximum of grain weight، grain filling period، grain and biological yield، 1000 grain weight، number of grain per head، plant height، head and stem diameter were obtained in nitrogen application as N2×seed inoculation with Azotobacter. Maximum of nitrogen use efficiency was recorded at nitrogen application as N2×seed inoculation with Azotobacter and minimum of it was obtained in nitrogen application as N × no seed inoculation. It seems that in order to increasing of grain yield، fertilizer use efficiency and grain filling rate، can be suggested that should be applied nitrogen application time as N2×seed inoculation with Azotobacter.

  Keywords: nitrogen, PGPR, seed Inoculation, sunflower, yield
 • Azizollah Khandan, Mirkohi, Farzaneh Kazemi, Mesbah Babalar, Rouhangiz Naderi Pages 157-168
  To evaluate the effect of limited application of nitrogen (N) on the height control of geranium (Pelargonium hortorum) and improving its quality performance، an experiment was conducted based on a complete randomized block design with three replications in the greenhouse environment through the years 2011-2012. Geranium seedlings were cultivated in the pots filled with peat-based substrate (peat، 80 vol. percent + sandy loam field soil 20 vol. percent). For the limited application of N، four different nutrient solutions with the same macro and micro elements، except N levels of 2. 5، two، 1. 5 and one mM were applied. The rate of ammonium to nitrate nitrogen for all treatments was kept as 2 to 80 percent. The traits such as plant height، number and length of shoots، number of florescence and number of flowers in the florescence، pedicle length and leaf number، leaf area، chlorophyll، antocianins، fresh and dry weight of shoot and root were measured at the end of the experiment. Limitation of N application from 2. 5 mM to 1. 5 mM in the nutrient solution، although reduced the length of shoot، but did not affect negatively the quality of plants. Farther decreasing of N level to 1 mM، negatively influenced the all quality and quantity parameters of the plant and may not be introduced for production of geranium.
  Keywords: chlorophyll, flowering, limitation of nutrient, nutrition Solution, peat
 • Esmaeil Khaleghi, Kazem Arzani, Norollah Moallemi, Mohsen Barzegar Pages 169-184
  The effect of Kaolin on fruit and oil of olive cv. `Zard’ was evaluated in a commercial orchard in Fasa city، Fars Province. Mature olive trees cv. `Zard’ were sprayed with 0، 3 and 6% kaolin after 60 days، 60 and 90 days and 60، 90، 120 days after full bloom. Results showed that kaolin concentration and spraying time had not significant effects on physicochemical parameters but they had significant effects on free fatty acids composition. linoleic acid (14. 49 percent) and linolenic acid (1. 02%) were lowest in the third level of spraying time. Amount of oleic acid، monounsaturated fatty acids to polyunsaturated fatty acids، oleic acid to linoleic acid were higher in oil extracted from trees treated with 3 or 6% kaolin than the untreated trees. Also، oleic acid to linoleic acid (4. 65%)، monounsaturated fatty acids to polyunsaturated fatty acids (4. 2%) were the highest in 6% kaolin with thrice spraying treatment (6% kaolin × thrice spraying) while linolenic acid، palmitic acid، linoleic acid were the lowest in 6% kaolin × thrice spraying. Therefore this study showed fatty acids composition was improved by kaolin spraying.
  Keywords: linoleic acid, linolenic acid, monounsaturated fatty acids, oleic acid, palmitic acid, polyunsaturated fatty acids
 • Majedeh Malekian, Khodayar Hemmati, Azim Ghasemnezhad, Mohammad Barzali Pages 185-196
  German chamomile (Matricaria chamomilla) is one of the most important industrial medicinal plant. In this experiment the effects of foliar application of salicylic acid in different levels (0، 10-2، 10-4، 10-6) were investigated on the floral traits and essential oil content of three ecotypes (Italian،Tehran، Zabol) of German chamomile. The results showed that maximum percentage of essential oil (1. 5 weight percent) was obtained from Zabol ecotype as sprayed with 10-4 M of salicylic acid and Maximum oil yield (0. 085 gr per pot) was obtained from Italy ecotype in which treated with 10-2 M salicylic acid. Among the identified sesquiterpenes of essential oil، Chamazulene، E-β Farencene and α-Bisabolol oxide A were significantly varied based on the experimental treatments. The highest amount of Chamazulene (3. 789 percent) was recorded in Italian ecotype in which treated with 10-2 M salicylic acid، and the same ecotype produced highest amount of farencene (2. 264 percent) when treated with 10-2 M Salicylic acid. The application of salicylic acid in concentrations of 10-4 and 10-6 M increased the α-Bisabolol oxide A (respectively، 70. 907 and 73. 482 percent) Compare with control. Generally، contrary to essential oil yield component، only the essential oil yield and its constituent were affected by salicylic acid application and the responses of experimental ecotypes was varied.
  Keywords: α Bisabolol oxide A, Chamazulene, ecotype, essential oil, salicylic acid
 • Faezeh Zaefarian, Milad Bagheri Shirvan Pages 197-214
  In order to assess soybean، sweet basil and borage yield intercropping system، an experiment was conducted based on randomized complete blocks design with 9 treatments and three replicates in 2011. Treatments were consisted of replacement ratios of 75:25، 50:50، 25:75 soybean: sweet basil and borage and pure culture of each plant. The results showed that the first pod in 75:25 soybean: borage and sole cropping of soybean observed to be positioned at upper height than other treatments. The node number of stem was more in intercropping treatments than sole crop. In intercropping treatments، the pod number per plant except 25:75 soybean: borage and seed number per plant except 25:75 and 50:50 soybean: borage was higher than sole crop. Seed yield and biological yield was decreased by increasing sweet basil and borage proportions in intercrop except 75:25 soybean: sweet basil. The seed yield and dry weight of plant of intercropping was higher than pure culture of soybean. Yield of sweet basil in both growth period and also seed yield of borage was decreased through increasing soybean presence. Area time equivalent ratio indicated 9، 11 and 14 percent advantages of the 75:25 soybean and sweet basil and borage ratio and 50:50 soybean and borage compared to monoculture، respectively.
  Keywords: area, time equivalent ratio, medicinal plant, replacement proportions, sweet basil harvesting, seed yield of borage