فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 5 (آذر و دی 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/22
 • تعداد عناوین: 21
|
 • زهرا اکبری، ابراهیم آورند، مهرداد شریعتی، صمد اکبرزاده، منصور سمعیلی دهج، غلامرضا بیات، خلیل پورخلیلی* صفحات 798-814
  مقدمه
  بررسی های پیشین نشان می دهند که استفاده از دوزهای فارماکولوژیک استروئیدهای آنابولیک سبب اثرات سوء قلبی- عروقی مانند هیپرتروفی بطنی، افزایش استعداد ابتلا به آسیب ایسکمی- جریان مجدد، کاهش اثرات محافظتی ورزش بر قلب و مرگ های ناگهانی قلبی می گردد. هدف از مطالعه کنونی بررسی اثرات هشت هفته درمان با داروی ناندرولون (10 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن در هفته) بر پدیده پیش شرطی سازی ایسکمیک در قلب ایزوله موش های صحرایی ساکن (غیر ورزشکار) بوده است.
  مواد و روش ها
  سه گروه حیوان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. 1- گروه کنترل ایسکمی جریان مجددIR) 2-) گروهی که قبل از آسیب ایسکمی و جریان مجدد تحت پروتکل پیش شرطی سازی ایسکمیک قرار گرفتند (IR-IPC) و 3- گروه دریافت کننده ناندرولون که تحت پروتکل پیش شرطی سازی ایسکمیک و اسیب ایسکمی و جریان مجدد قرار گرفتند (Nan-IPC-IR). بعد از دو ماه درمان با ناندرولون یا حلال مربوطه، در پایان هشت هفته، قلب موش ها ایزوله و سپس در دستگاه لانگندورف تحت اثر 30 دقیقه ایسکمی و به دنبال آن 120 دقیقه جریان مجدد قرار گرفت. پیش شرطی سازی به وسیله سه دوره 3 دقیقه ای ایسکمی/ جریان مجدد با باز و بسته نمودن متناوب شریان کرونر نزولی قدامی چپ (LAD) قبل از ایسکمی اصلی انجام گرفت. ضربان قلب، فشار ایجاد شده داخل بطن چپ، حاصل ضربان فشار، حداکثر و حداقل تغییر فشار در واحد زمان (dp/dt) و جریان کرونری در طی آزمایش اندازه گیری شد. در پایان 120 دقیق جریان مجدد، اندازه سکته به روش رنگ آمیزی با تری فنیل تترازولیوم کلراید (TTC) سنجیده شد.
  یافته ها
  هشت هفته درمان با ناندرولون سبب کاهش وزن بدن و افزایش نسبت وزن قلب به وزن بدن گردید. ناندرولون سبب افزایش پارامترهای عملکردی قلب در دوره پایه ای قبل ایسکمی در حیوانات ساکن دیده شد. ناندرولون این پارامترها را طی دوره جریان مجدد نیز به طور معنی داری افزایش داد (0/05>P) پیش شرطی سازی سبب کاهش اندازه سکته در حیوانات ساکن گردید. این اثر به دنبال تیمار با ناندرولون مختل نگردید.
  نتیجه گیری
  بررسی کنونی نشان داد که استفاده مزمن از دوزهای بالای ناندرولون سبب مختل شدن اثرات مفید پدیده پیش شرطی سازی ایسکمیک در قلب نمی گردد.
  کلیدواژگان: ناندرولون، پیش شرطی سازی ایسکمیک، آسیب ایسکمی، جریان مجدد
 • علیرضا ژاپونی نژاد، معصومه صوفیان، احسان الله غزنوی راد* صفحات 815-823
  زمینه
  یکی از مشکلات ایجاد شده توسط آسینتوباکتر بومانی بروز مقاومت چند دارویی می باشد. پمپ های تراوشی ایجاد کننده مقاومت چند دارویی نقش اساسی را در ایجاد مقاومت در این باکتری ایفا می کنند. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی ژن های کد کننده پمپ تراوشی AdeABC در ایزوله های بالینی آسینتوباکتر بومانی و ارزیابی نقش آن در ایجاد مقاومت نسبت به ایمیپنم بوده است.
  مواد و روش ها
  56 ایزوله اسینتوباکتر بومانی از نمونه های بالینی مختلف بیمارستان ولی عصر اراک جمع آوری شد و توسط آزمایش های بیوشیمیایی استاندارد تعیین هویت شدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت بازدارنده ایمیپنم در حضور و عدم حضور مهار کننده پمپ تراوشی CCCP در ایزوله ها با استفاده از نوارهای E-test مطابق با دستورالعمل های CLSI تعیین گردید. ژن های پمپ تراوشی AdeABC با استفاده از روش PCR در ایزوله ها شناسایی شدند.
  یافته ها
  تمامی 56 ایزوله آسینتوباکتر بومانی نسبت به آنتی بیوتیک های سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سفوکسیتین، سفپیم، پیپراسیلین/ تازوباکتام، ازترونام و سیپروفلوکساسین مقاوم بودند، همچنین تمامی ایزوله ها با توجه به نتایج MIC نسبت به ایمیپنم مقاوم بودند. حداقل غلظت بازدارنده ایمیپنم در حضور مهار کننده پمپ تراوشی در ایزوله ها کاهشی نداشت. ژن های adeA و adeB در 100 درصد ایزوله ها و ژن adeC در 96/5 درصد ایزوله ها یافت شدند.
  نتیجه گیری
  پمپ تراوشی AdeABC در ایجاد مقاومت نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها نقش دارد و در ایجاد مقاومت نسبت به ایمیپنم در ایزوله های مورد بررسی نقشی ندارد و مکانیسم های دیگر همچون آنزیم های کارباپنمازی در ایجاد مقاومت نسبت به این آنتی بیوتیک نقش مهم تری را دارند.
  کلیدواژگان: آسینتوباکتر بومانی، پمپ تراوشی AdeABC، مقاومت به ایمیپنم
 • عباس ارج، کمال اصالت منش، سید علیرضا مروجی، شهرزاد کریمی، ایمان غفارپسند* صفحات 824-833
  زمینه
  هپاتیت مزمن عبارت است از رشته اختلالات کبدی با علل و شدت متغیر که در آنها التهاب و نکروز کبدی به مدت دست کم شش ماه ادامه می یابند. درمان انتخابی تمام انواع هپاتیت مزمن ویروسی، اینترفرون- آلفا می باشد. کاهش تراکم استخوان سبب بروز عوارضی از جمله شکستگی خود به خودی بدون تروما می شود. با توجه به عوارض کاهش تراکم استخوان و تناقضات موجود در این زمینه، در این بررسی دانسیته استخوانی بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن قبل و بعد از درمان با اینترفرون مقایسه شد.
  مواد و روش ها
  در این بررسی هم گروهی (کوهورت) 22 بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن نیازمند دریافت اینترفرون طی دوره ای شش ماهه از نظر سنجش تراکم استخوانی ارزیابی شدند. از کلیه افراد مورد مطالعه قبل از دریافت اینترفرون آزمایش سنجش تراکم استخوان (BMD) از مهره های کمری و نیز گردن فمور به عمل آمد. نتیجه آزمایش تراکم استخوان قبل از تجویز اینترفرون در فرم اطلاعاتی از قبل تنظیم شده ثبت گردید. شش ماه پس از درمان با اینترفرون آلفا دوباره از بیماران تراکم استخوان توسط همان دستگاه قبلی سنجیده شده و نتیجه آن در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. کلیه اطلاعات لازم مانند سن، جنس، بیماری زمینه ای و شرح حال مصرف دارو نیز از بیماران پرسیده شد و در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. میزان دریافت اینترفرون، 3 میلیون واحد یک روز در میان بود. پس از جمع آوری اطلاعات و استخراج آن ها، داده ها وارد نرم افزار SPSS ویرایش 14 شده و از آزمون کای اسکوئر و ویلکاکسون جهت مقایسه میانگین ها استفاده شد.
  یافته ها
  در میان بیماران مورد مطالعه 21 نفر (95/5 درصد) مذکر بوده اند. میانگین سنی بیماران 34.04±7.83 سال بوده است و نیمی از بیماران در گروه سنی 30 تا 35 سال قرار داشتند. بیماران مورد مطالعه از نظر هیچ کدام از شاخص های دانسیته استخوانی (T-score و Z-score) بعد از درمان با اینترفرون آلفا نسبت به قبل از آن تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشته اند (P-value>0.05). از نظر شاخص های دانسیته ی استخوانی بین گروه های سنی مختلف، قبل و بعد از درمان با اینترفرون آلفا اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (P-value>0.05).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، می توان گفت که اینترفرون آلفا که در درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C مورد استفاده قرار می گیرد، در کل تاثیر بسزایی روی دانسیته استخوانی این بیماران ندارد. برای دیدن تاثیر دراز مدت اینترفرون روی دانسیته استخوانی، مطالعه دیگری با طول مدت بیشتر ضروری است؛ چه بسا با کاهش التهاب در بیماری، دانسیته استخوانی در دراز مدت بهبود یابد.
  کلیدواژگان: هپاتیت C، اینترفرون آلفا، دانسیته استخوانی، مزمن
 • مرسده جهان سیر، سید محمد فیروزآبادی*، مجید قشونی، علی مطیع نصرآبادی صفحات 834-846
  زمینه
  در سیستم های مبتنی بر نوروفیدبک افراد قادرند بنابر اصل شرطی سازی کنش گر، ریتم خاصی از سیگنال مغزی الکتروانسفالوگرام خود را به طور معنی داری تقویت یا مهار کنند. در بررسی های اخیر اثربهبود حافظه کاری طی آموزش های نوروفیدبک روی افراد سالم بررسی شده است. از معایب نوروفیدبک تعداد بالای جلسات آموزش و هزینه بالای آن است. در تحقیقات گذشته توان کل باند آلفا، برای تمام افراد در محدوده 8 تا 12 هرتز در نظر گرفته شده است. از بررسی های پیشین این نتیجه گرفته می شود که با استخراخ باند بالای آلفای شخصی و استفاده از آن در نوروفیدبک، می توان سرعت یادگیری را افزایش داد، در نتیجه تعداد جلسات آموزش کاهش یافته و هزینه کمتری صرف خواهد شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از بین 10 نفر شرکت کننده که همگی زن و با میانگین سنی 35 سال بودند، به طور تصادفی 5 نفر در گروه آزمون و 5 نفر در گروه کنترل تقسیم شدند. از هر دو گروه قبل از شروع آموزش نوروفیدبک و نیز بعد از اتمام جلسات آموزش نوروفیدبک آزمون حافظه کوتاه مدت تصویری گرفته شدسپس گروه آزمون به مدت 8 جلسه، هر جلسه شامل سه قسمتtrial) 5) دقیقه ای، به صورت 2 بار در هفته، تحت آموزش نوروفیدبک جهت تقویت توان باند بالای آلفای خود قرار گرفتند.
  یافته ها
  در تفکیک رنگ تصاویر و نیز زمان عکس العمل، گروه آزمون بهبود معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. برای گروه آزمون شاخص زمان عکس العمل تشخیص تصاویر جدید و قدیم و تفکیک رنگ ها، قبل و بعد از آموزش 8 جلسه ای با فیدبک توان باند بالای آلفای شخصی، کاهش یافت در گروه کنترل این شاخص تفاوت معناداری نداشت (0/05>P).
  نتیجه گیری
  افزایش توان نسبی باند بالای آلفای شخصی، در اثر آموزش نوروفیدبکی توان باند بالای آلفای شخصی ثبت شده در ناحیه Oz (تک قطبی) در طی 8 جلسه، نشان می دهد که این روش نوروفیدبکی باعث افزایش حافظه بانوان کارمند شده است و باعث بهبود درصد تفکیک رنگ تصاویر و نیز کاهش زمان عکس العمل شده است.
  کلیدواژگان: باند آلفا، تقویت حافظه، زمان عکس العمل، نوروفیدبک
 • افشار جعفری*، علی ضرغامی خامنه، ابراهیم اختری شجاعی صفحات 847-859
  زمینه
  با توجه به نتایج متناقض مرتبط با اثرات مقادیر کافئین بر پاسخ التهابی ناشی از ورزش، پژوهش کنونی به منظور تعیین تاثیر مصرف مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ التهابی حاد مردان والیبالیست متعاقب انجام یک جلسه تمرین مقاومتی وامانده ساز انجام شد.
  مواد و روش ها
  30 مرد والیبالیست نخبه (سن 25-20 سال و چربی بدن 15-10 درصد) در قالب طرحی نیمه تجربی و دوسویه کور به طور تصادفی در سه گروه همگن مکمل (کافئین: 6 و 9 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) و شبه دارو (دکستروز: 6 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) جایگزین شدند. همه ی آزمودنی ها پس از مکمل دهی در یک جلسه تمرین وامانده ساز مقاومتی باوزنه (با 80 درصد یک تکرار بیشینه) شرکت نمودند. تغییرات شاخص های التهابی (عامل نکروز توموری آلفا و پروتئین واکنشگر-C سرمی) طی سه مرحله (حالت پایه، 45 دقیقه بعد از مصرف مکمل و 24 ساعت پس از برنامه ی تمرینی) اندازه گیری شد. داده های نرمال با آزمون تحلیل واریانس مکرر در سطح معنی داری پنج درصد بررسی شد.
  یافته ها
  عامل نکروز توموری آلفا و پروتئین واکنشگر-C سرمی 45 دقیقه پس از مصرف مقادیر مختلف کافئین (6 و 9 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) و 24 ساعت بعد از یک جلسه تمرین مقاومتی به طور معنی دار افزایش یافت (P<0.05). با این حال، پاسخ 24 ساعته ی عامل نکروز توموری آلفا و پروتئین واکنشگر-C سرمی گروه های دریافت کننده ی کافئین متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی به طور معنی دار کمتر از گروه شبه دارو بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که مصرف حاد مقادیر 6 و 9 میلی گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طور مشابه می تواند موجب کاهش پاسخ التهابی مردان والیبالیست متعاقب انجام یک جلسه تمرین مقاومتی شود.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، کافئین، عامل نکروز توموری آلفا، پروتئین واکنش گر، C
 • علی اصغر فرازی*، معصومه صوفیان، مرضیه قاضی سعیدی صفحات 860-866
  زمینه
  یکی از ویژگی های تب مالت تنوع در تظاهرات آزمایشگاهی بیماران مبتلا می باشد. هدف این مطالعه بررسی این تنوع و تعیین ارتباط بروز آنها با تیتر آزمایش رایت بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و مقطعی بر روی 189 بیمار مبتلا به تب مالت در شهر اراک در سال 1390 انجام گردید. معیارهای تشخیص بیماری حد اقل تیتر آگلوتیناسیون رایت 1/80 و 2-مرکاپتواتانل 1/40 و علائم بالینی سازگار با بروسلوز بود. داده ها بر اساس پرونده بیماران استخراج و سپس با کمک نرم افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از تعداد 189 بیمار مورد بررسی 67/8 درصد مذکر بودند و میانگین سنی در مردان 37.8±23.3 و در زنان 15/3±36/9 بود. میزان سدیمانتاسیون (ESR) ساعت اول در 44/5 درصد بین 40-21 بود. میزان پروتئین واکنشی (CRP) در 45 درصد بیماران در حد +2 و بالاتر بود. لکوپنی در 9 درصد، آنمی 19 درصد، ترومبوسیتوپنی 7/4 درصد دیده شد. در 27/8 درصد شمارش سلولی ارجحیت با لنفوسیت بود و در 7/5 درصد بیماران آئوزینوفیلی بیش از 5 درصد داشتند. در 4/8 درصد آنمی همراه با لکوپنی و 1/6 درصد پان سیتوپنی وجود داشت. در این بررسی ارتباطی بین میزان تیتر رایت با جنس، میزان سدیمانتاسیون بروز لکوپنی، ترومبوسیتوپنی و آنمی وجود نداشت (P>0.05). ولی بین تیتر رایت با CRP کیفی+ 2 و بالاتر (P=0.0001) و سن بیشتر از 45 سال (P= 0.017) ارتباط معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  عوارض هماتولوژیک به صورت آنمی، لکوپنی و ترومبوسیتوپنی در بیماری تب مالت بروز می کند ولی ارتباطی بین بروز این تظاهرات با تیتر رایت در بیماران وجود ندارد.
  کلیدواژگان: تب مالت، ویژگی های آزمایشگاهی، ارتباط، آزمایش رایت، آزمایش 2ME
 • فاطمه دهقان، محمدرضا ذوالفقاری، محمد ارجمندزادگان*، سمیه گراوند، غلامرضا احمری، سالومه کلانتری، علیرضا کسروی صفحات 867-878
  زمینه
  تشخیص آلودگی میکروبی آب شرب به روش کشت علاوه بر هزینه بری، زمان بر بوده و بر حسب میزان آلودگی چند روز به طول می انجامد. این درحالی است که شهروندان در این زمان از آب مورد بررسی استفاده می نمایند. روش های ملکولی دارای حساسیت و سرعت عمل بالایی و زمان عملیاتی کمتری هستند. در این تحقیق روش Multiplex PCR جهت ارزیابی سریع میکروبی آب از نظر کلی فرم، Ecoli و تشخیص احتمالی باکتری های VBNC در آزمایشگاه باکتریولوژی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان در فاز عملیاتی اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  تشخیص سریع کلی فرم با کمک آمپلی فیکاسیون ژن های lacZ و uidA در واکنش Multiplex PCR طراحی و اجرا گردید. 80 نمونه آب شرب شهر اراک شامل 41 نمونه چاه، 36 نمونه شبکه و 3 نمونه مخزن در این بررسی جمع آوری شده و با استفاده از آمپلی فیکاسیون ژن های lacZ و uidA مورد آزمایش Multiplex PCR قرار گرفتند. همچنین آزمایش MPN به عنوان روشی استاندارد و جهت مقایسه یافته ها، روی تمامی نمونه ها انجام شد. روش های Multiplex PCR و MPNروی باکتری استاندارد، باکتری های خالص شده از نمونه های MPN مثبت و نیز CRM(Certificated Reference Material، (سویه مرجع) انجام گردیدند.
  یافته ها
  در نمونه های چاه، شبکه و مخزن، اکثر نمونه ها در هر دو روش نتایج مشابه را نشان دادند. نتیجه PCR روی باکتری استاندارد، کشت های خالص شده نمونه های MPN مثبت و CRM نیز تایید کننده روش PCR بود. پنج نمونه دارای PCR مثبت و نتیجه MPN منفی گزارش شدند. زمان کل عملیات PCR با تغییر فاکتورها به حدود یکصد و پنج دقیقه کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  روش Multiplex PCR، امکان شناسایی همزمان باکتری های کلی فرم کل و اشرشیاکلی را در آب آشامیدنی فراهم نمود.
  کلیدواژگان: آب شرب، آلودگی باکتریایی، روشPCR، روش MPN
 • بهروز علیزاده بهبهانی*، فریده طباطبایی یزدی، فخری شهیدی، محبت محبی صفحات 879-888
  زمینه
  گیاه حرا با نام علمی Vierh (Forssk) Avicennia marina متعلق به خانواده آکانتاسه، به صورت گسترده در طب سنتی جهت درمان رماتیسم و زخم ها مورد استفاده قرار می گرفته است. با توجه به وجود ترکیبات زیستی فعال موجود در گیاه حرا، به نظر می رسد این گیاه دارای اثرات ضدباکتریایی قابل ملاحظه ای باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر ضدمیکروبی غلظت های مختلف عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس PTCC 1435، استرپتوکوکوس پایوژنز PTCC 1447 و پسودوموناس آئروژینوزا PTCC 1310 در شرایط آزمایشگاهی بوده است.
  مواد و روش ها
  اثر ضدمیکروبی عصاره به دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و انتشار در آگار (دیسک) مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از برنامه آنالیز واریانس (ANOVA) انجام شد.
  یافته ها
  در روش انتشار در آگار همه غلظت های عصاره اتانولی بر استرپتوکوکوس پایوژنز و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس اثر بازدارندگی داشت. در روش پخش عصاره در سطح محیط کشت عصاره آبی اثر ضدمیکروبی بر پسودوموناس آئروژینوزا نشان نداد. MIC عصاره آبی و اتانولی برای پسودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 32 و 16 میلی گرم بر میلی لیتر و MBC عصاره آبی و اتانولی نیز در خصوص پسودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 64 و 32 میلی گرم بر میلی لیتر بود.
  نتیجه گیری
  پسودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را به عصاره های آبی و اتانولی نشان داد. عصاره اتانولی برگ گیاه حرا در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر ضدمیکروبی قابل ملاحظه ای بر پسودوموناس آئروژینوزا به عنوان باکتری گرم منفی و استرپتوکوکوس پایوژنز و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به عنوان باکتری های گرم مثبت نشان داد.
  کلیدواژگان: گیاه حرا، عصاره آبی، عصاره اتانولی، اثر ضدمیکروبی
 • علی زارعی، سعید چنگیزی آشتیانی*، سهیلا طاهری صفحات 889-899
  زمینه
  افزایش چربی می تواند سبب ایجاد بیماری های گوناگونی مانند آترواسکلروز، دیابت و همچنین ایجاد کبد چرب شود و به دنبال آن آنزیم های کبدی افزایش می یابد. از آنجائیکه گیاه خرفه دارای ویژگی های هیپوگلیسمیک و هیپولیپیدمیک می باشد بنابراین در پژوهش کنونی اثر عصاره گیاه خرفه بر میزان غلظت آنزیم های کبدی شامل آسپارتات آمینوترانسفراز (SGOT یا AST)، آلانین آمینوترانسفراز (SGPT یا ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) در موش های صحرایی مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 60 سر رت نژاد ویستار نر در 6 گروه ده تایی انتخاب شدند، گروه کنترل بکر با رژیم غذایی عادی،گروه کنترل مثبت با رژیم غذای چرب و سایر گروه ها به طور مشابه به گروه های تجربی دریافت کننده رژیم غذای چرب به اضافه عصاره الکلی گیاه خرفه با دوز حداکثر 800، دوز متوسط 400، و دوز حداقل 200 (میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن) بصورت تزریق داخل صفاقی (ip) و آتورواستاتین به میزان (10 میلی گرم بر کیلوگرم) و تحت تیمار با غذای چرب تقسیم بندی شدند. بعد از پایان این دوره (21 روزه)، خون گیری و اندازه گیری نمونه ها، اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های آماریT و Tukey و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS ویرایش 11/5 و با در نظر گرفتن 0/05>P، مورد تجزیه تحلیل آماری قرارگرفت.
  یافته ها
  مقایسه نتایج آزمون های آماری نشان می دهد که میزان آنزیم های ALT و ALP درگروه کنترل مثبت که تنها غذای چرب را دریافت می کند افزایش می یابد، در حالی که در گروه های تجربی دریافت کننده عصاره گیاه خرفه و همچنین در گروه دریافت کننده آتورواستاتین میزان آنها کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ویژگی های آنتی اکسیدانی هیپوگلیسمیک و هیپولیپیدمیک عصاره و همچنین اثر آن بر کاهش آنزیم های کبدی، عصاره این گیاه می تواند پیشنهادی برای بهبود عملکرد کبد باشد.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، گیاه خرفه، موش صحرایی
 • مریم متوسل*، محمدعلی اخوت، کامران زمردیان، شهره فرشاد صفحات 900-906
  زمینه
  یکی از شایع ترین باکتری های عامل عفونت های بیمارستانی، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) است. امروزه کاربرد عصاره های گیاهی مانند آویشن شیرازی از خانواده لامیاسیه در مقابله با باکتری ها در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین می باشد.
  مواد و روش ها
  232 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جهت جداسازی سویه های MRSA جمع آوری شد با روش اگزاسیلین غربالگری انجام گرفت؛ در نهایت 75 سویه به عنوان MRSA شناسایی شدند. سپس با روش ماسراسیون (Maceration)، از برگ های خشک گیاه، عصاره تهیه گردید. فعالیت ضدمیکروبی عصاره با روش میکرو براث دایلوشن بررسی گردید و غلظت اولیه عصاره 200 میکروگرم بر میلی لیتر در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  حداقل غلظت عصاره که از رشد سویه های MRSA ممانعت به عمل می آورد (MIC) از 2 تا 16 میکروگرم بر میلی لیتر متفاوت بود. عصاره قادر بود که از رشد استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس و استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین، در غلظت های 16-8 میکروگرم بر میلی لیتر ممانعت به عمل آورد. همچنین عصاره توانست 62/6 درصد از باکتری های MRSA مورد آزمایش را در غلظت 512 میکروگرم بر میلی لیتر یا بیشتر بکشد (MBC).
  نتیجه گیری
  عصاره آویشن شیرازی قادر به ممانعت از رشد باکتری های یادشده می باشد، همچنین اثر باکتریسیدال عصاره آویشن شیرازی کمتر از اثر مهاری آن بر باکتری های MRSA می باشد.
  کلیدواژگان: عصاره آویشن شیرازی، اثر ضدمیکروبی، استافیلوکوکوس اورئوس، سویه های MRSA
 • جلال مردانه، محمدمهدی سلطان دلال*، مهرناز طاهری پور صفحات 907-915
  زمینه
  باکتری انتروباکتر کلوآکه باسیلی گرم منفی، متحرک و عضوی از خانواده انتروباکتریاسه است. این ارگانیسم، پاتوژنی فرصت طلب و مهم محسوب می شود و در گیاهان و انسان ها به ویژه افراد دارای نقص سیستم ایمنی و نوزادان نارس و در تمام گروه های سنی ایجاد بیماری می نماید. هدف از این مطالعه جداسازی سویه های انتروباکتر کلوآکه از شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری در NICU و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی این ایزوله ها بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی تعداد 125 نمونه پودر شیر خشک که جهت تغذیه نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان ها استفاده می شود، مورد بررسی قرار گرفته اند. جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم بر اساس استاندارد (FDA (FDA Method انجام شد. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده با روش استاندارد دیسک دیفیوژن بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان استاندارهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI 2011) صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد از 125 نمونه پودر شیر خشک مورد بررسی 2 نمونه (1/6 درصد) از نظر آلودگی به انتروباکتر کلوآکه مثبت بودند. سویه های ایزوله شده به بیشتر آنتی بیوتیک های مورد استفاده در بالین حساس بودند، اما همه به آنتی بیوتیک آموکسی سیلین مقاوم بودند.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که نمونه های شیر خشک (PIF) غیر استریل می باشند و آلودگی به انتروباکتریاسه می تواند طی مراحل مختلف فرآوری آن رخ دهد، ضروری است که نمونه های شیر خشک نوزادان بر اساس اصول کارخانه و در شرایط آسپتیک تهیه شوند. آلودگی غذاهای نوزادان را تنها می توان با نظارت بر نقاط کنترل اصلی و به کار بردن عملکردهای مناسب طی فرآوری کاهش داد یا جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)، شیرهای خشک، انتروباکتر کلوآکه، حساسیت آنتی بیوتیکی
 • ساره سعادت، کاوس صلح جو*، محمد جواد نوروزنژاد فرد، اکبر کاظمی، ریحانه روحی، جلال مردانه صفحات 916-926
  زمینه
  مصرف نادرست آنتی بیوتیک ها طی چند دهه گذشته منجر به بروز سویه هایی از استافیلوکوکوس اورئوس شده است که به متی سیلین و ونکومایسین مقاوم می باشند. از آنجایی که ناقلین این باکتری در بینی، یکی از منابع مهم انتقال عفونت در بیمارستان ها می باشند، هدف از این بررسی، تعیین فراوانی ناقلین و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از کارکنان بیمارستان های شیراز بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1391، 591 نمونه از ناحیه قدامی بینی کارکنان درمانی و خدماتی بیمارستان های شیراز توسط سواب استریل گرفته شد. پس از تعیین هویت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با آزمایش های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها به روش انتشار دیسک برای 13 نوع آنتی بیوتیک بررسی شد. (MIC)Minimum inhibitory concentration سویه های مقاوم به متی سیلین در روش دیسک دیفیوژن نسبت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین، تیکوپلانین، لینزولید و سینرید با روش (E-test (Itly، Liofilechem تعیین شد.
  یافته ها
  14/6 درصد افراد در این مطالعه، ناقل استافیلوکوکوس اورئوس در بینی بودند. به گونه ای که 74 درصد از آن ها کارکنان درمانی و 26 درصد کارکنان خدماتی بودند و بین ناقل بودن و متغیرهایی مثل شغل، بخش، جنسیت و سن کارکنان ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). در بین ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی به آنتی بیوتیک های ونکومایسین، تیکوپلانین، لینزولید و کوینوپریستین- دالفوپریستین (95/3 درصد) و کمترین حساسیت به آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین و آمپی سیلین (3/5 درصد) مشاهده شد. تنها دو سویه با روش E-test مقاومت کامل به ونکومایسین نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه 14/6 درصد از کارکنان در این بررسی ناقل استافیلوکوکوس اورئوس بودند و مقاومت سویه های جدا شده به بیشتر آنتی بیوتیک های رایج در درمان عفونت های استافیلوکوکوس اورئوس وجود داشت، شناسایی و درمان این کارکنان درمانی و خدماتی می تواند از افزایش عفونت های بیمارستانی ناشی از سویه های مقاوم جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، کارکنان بیمارستان، مقاومت آنتی بیوتیکی، ناقل
 • جابر مظفری زاده*، زهرا سجادی صفحات 927-937
  زمینه
  امروزه یکی از مشکلات جوامع بشری آلودگی آب های زیرزمینی به نیترات است. نیترات به دلیل قابلیت انحلال زیاد در آب، جذب کم و نیز پایداری ترکیب آن در آب، به عنوان بهترین شاخص برای نشان دادن آلودگی شیمیایی آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. دشت برازجان در شمال استان بوشهر یکی از دشت های حاصلخیز می باشد که آلودگی نیترات آب زیرزمینی در بخش های وسیع از این دشت رخ داده است. هدف از این بررسی تعیین منشا آلودگی های موجود و مناطق دارای بیشترین پتانسیل آلودگی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این بررسی کیفیت شیمیایی آب چاه های منطقه، به ویژه از نظر آلودگی یون های نیترات، سولفات، کلر و سدیم، تغییرات مکانی و زمانی و منشا آن ها در آب های زیرزمینی دشت برازجان، مطالعه شده است. نمونه های آب زیرزمینی از 12 چاه، در ماه های فروردین و مرداد سال 1391 جمع آوری گردیده و جهت تعیین پارامترهای هیدروشیمی و آلودگی مورد سنجش قرار گرفته است. در طول نمونه برداری سعی شد از روش های استاندارد نمونه برداری EPA 2006 استفاده شود.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصله، آلودگی شدید نیتراته (تا بیش از 160 میلی گرم در لیتر) آب های زیرزمینی بخصوص در بخش جنوبی دشت به وسیله فعالیت های کشاورزی و همچنین چاه های جذبی و ورود آب آلوده از مرغداری ها رخ داده است. همچنین نتایج نشان داد که غلظت یون های –Cl در 66 درصد نمونه ها، +Na در 59 درصد، SO42-100 درصد و NO3- در 42 درصد از نمونه های آب زیرزمینی بیشتر از مقادیر استاندارد می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله بایستی در استفاده از کودهای شیمیایی مدیریت مناسب اعمال گردد و از ورود فاضلاب های خانگی، کشاورزی و صنعتی بدون تصفیه به منابع آب منطقه ممانعت به عمل آید.
  کلیدواژگان: دشت برازجان، آلودگی، آب زیرزمینی، غلظت نیترات
 • فرشید دیدگر، حسین سرمدیان*، رضا قاسمی خواه صفحات 938-947
  زمینه
  بیماری های عفونی از مهم ترین علل مرگ ومیر در دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستند، آنچه در سال های اخیر جامعه پزشکی را به شدت نگران کرده پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی است. باسیل های گرم منفی با مقاومت چنددارویی، از پاتوژن های مهم در بیمارستان ها هستند و سبب مرگ ومیر بالا می شوند. هدف اصلی این پژوهش تعیین الگوی مقاومت میکروبی باسیل های گرم منفی شایع در بیماران بستری در بیمارستان ولی عصر (عج) اراک بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی در سال های 1391-1389 در بیمارستان ولی عصر (عج) اراک انجام شد. در این مطالعه1120 نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. باکتری ها از نمونه های مختلف شامل خون، ادرار، زخم، ترشحات تنفسی، مایع مغزی –نخاعی با روش استاندارد جدا، سپس با استفاده از روش دیسک دیفیوژن از نظر مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی شدند.
  یافته ها
  در این بررسی 737 مورد کشت مثبت از نمونه ها به دست آمد. به طور کلی 332 مورد باسیل گرم منفی از نمونه ها جدا گردید. بیشترین باکتری های گرم منفی از ادرار، زخم، خون، ترشحات تنفسی و کاتتر جدا شدند. شایع ترین پاتوژن ها به ترتیب شامل اشرشیا کولی، کلبسیلا پنومونیه، انتروباکتر، پسودومونا آئروژینوزا، آسینتو باکتر، سیترو باکتر و پروتئوس بودند. مقاومت بالا نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم و کارباپنم ها در گونه های آسینتوباکتر دیده شد.بتالاکتامازهای وسیع الطیف ESBL در 51/4 درصد باکتری های گرم منفی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مقاومت آنتی بیوتیکی به ویژه مقاومت چند دارویی در بین میکروارگانیسم های این مرکز شایع است. مقاومت در کشور ما، مشابه سایر کشورها در حال افزایش است و توصیه به جلوگیری از مصرف غیرضروری آنتی بیوتیک ها می شود.
  کلیدواژگان: عفونت باکتریایی، باسیل های گرم منفی، داروهای ضدمیکروبی، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • محمد امین کهن مو* صفحات 948-958
  زمینه
  بابونه دارای خاصیت دارویی و بهداشتی به ویژه اثرات ضد التهابی و ضد اسپاسم است. ترکیبات ثانویه آن مانند سسکویی ترپن ها و فلاونوییدها در اثر تنوع وراثتی و محیطی تغییر می کند. استان بوشهر دارای رویشگاه های گوناگون بابونه است که اطلاعات کمی راجع به آن ها وجود داشت. بنابراین در این مطالعه گونه های مختلف بابونه و ترکیبات ثانویه آن ها مورد شناسایی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه میدانی از رویشگاه های بابونه در استان بوشهر نمونه برداری و پس از شناسایی گونه ها مبادرت به تهیه عصاره و اسانس آن ها مطابق دارونامه گیاهی ایران و ایالات متحده گردید. اسانس به روش تقطیر با آب (Water distillation liquid) استخراج و با دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MASS) تجزیه گردید. همچنین عصاره متانولی (Methanolic Extract) بابونه به روش بالن رفلاکس (Flask reflux condenser stirrer) برای سنجش ترکیب فلاونوییدی آن توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC)، استخراج گردید.
  یافته ها
  پس از غربال گری گونه های موسوم به بابونه؛ دو گونه از جنس آنتمیس به نام های Anthemis pseudocotula، Anthemis austro-iranica و دو گونه از جنس ماتریکاریا به اسامی Matricaria recotita و Matricaria aurea شناسایی گردید. برخلاف گونه های آنتمیس، گونه های ماتریکاریا دارای اسانس و ترکیبات ثانویه مفید بودند. از جمله اینکهیافته های تجزیه شیمیایی نشان داد که گونه های ماتریکاریا به طور میانگین 0/6 درصد اسانس و حاوی آپیژنین 7-گلوکوزید (Apigenin 7-glucoside) (0/62 درصد)، کامازولن (Chamazulen) (5/5 درصد) و ترکیبات دیگری نظیر مشتقات بیزابولول، بیزابولن و فارنزن می باشند.
  نتیجه گیری
  در استان بوشهر دو گونه وحشی بابونه به نام های Matricaria recotita و Matricaria aurea یافت شد. این گونه ها دارای مقدار قابل ملاحظه ای اسانس و ترکیبات ثانویه مانند کامازولن، آلفا بیزابولول و آپیژنین بوده که امکان کشت و تولید تجارتی آن ها وجود دارد.
  کلیدواژگان: بابونه، اسانس، کامازولن، گاز کروماتوگرافی، استان بوشهر
 • لیلا مرادی، مهدی دولتخواهی، حسین دارابی، ایرج نبی پور* صفحات 959-973
  زمینه
  اتنوفارماکولوژی ابزاری است نیرومند که با ایجاد فرصت برای همکاری میان رشته ای و چند رشته ای و نیز کسب اطلاعات بسیار با ارزش در مورد گیاهان دارویی به کاربرد شده در فرهنگ های گوناگون، زمینه را جهت کشف داروهای جدید فراهم می سازد. هدف از این پژوهش شناخت گیاهان دارویی بوده است که در منطقه بندر گناوه بوشهر در شمال خلیج فارس، کاربرد سنتی دارند.
  مواد و روش ها
  کاربردهای گیاهان دارویی از 30 نفر آگاه بومی منطقه بندر گناوه به صورت مصاحبه ی حضوری گردآوری شده و شاخص های فراوانی نسبی (Relative Frequency of Citation) و شاخص اهمیت فرهنگی (Cultural Importance Index) برای هر گیاه دارویی منطقه بندر گناوه نیز محاسبه گردید.
  یافته ها
  به طور کلی 93 گونه گیاه دارویی در منطقه بندر گناوه استان بوشهر مربوط به 55 خانواده شناسایی گردید. گیاهان اسفرزه (Plantago psyllium)، هلپه (Teucrium polium)، اسپند (Peganum harmala)، خاک شیر (Descuraninia sophia)، کاسنی (Cichorium intybus)، سربرنجاسف (Achillea eriophora DC)، بابونه (Matricarria charmomilla) و هندوانه ابوجهل (Citrolus colocynthis) بالاترین شاخص اهمیت فرهنگی را در منطقه داشتند. گیاهان اسفرزه (Plantago psyllium)، خاک شیر (Descuraninia sophia) و آویشن (Zataria multiflora) نیز بالاترین شاخص فراوانی نسبی را از خود نشان دادند. شایع ترین کاربرد دارویی گیاهان به ترتیب برای بیماری های گوارشی، زنان و زایمان، بیماری های تنفسی، عفونی، مزاج گرم و بیماری های متابولیک به دست آمد. افزون به کاربرد این گیاهان در درمان بیماری ها که در طب قدیم ایران نیز وجود داشته است، مردم بندر گناوه به صورت ویژه از گیاه بنگو (اسفرزه) برای درمان آبسه و دمل های چرکی، سینه درد و بیماری های پوستی، هلپه برای قندخون و شستشو و ضدعفونی کردن زخم، اسپند برای عفونت های رحمی و کرامپ های شکمی، خاک شیر برای درمان امراض قلبی و گرمازدگی، کاسنی برای گرمازدگی و تصفیه کبد، سربرنجاسف برای درمان رفلاکس، قندخون و ترمیم زخم، بابونه برای تشنج، دردهای قاعدگی، هندوانه ابوجهل برای همورویید، قند خون و روماتیسم و آویشن جهت آرام بخشی، درمان دردهای شکمی و بیماری های تنفسی استفاده می کنند.
  نتیجه گیری
  تنوع گسترده ای از گیاهان دارویی در منطقه بندر گناوه وجود دارد که هر چند همان کاربردهای درمانی که در طب سنتی ایران رایج است از آن ها انجام می شود ولی مردم گناوه شماری از گیاهان را برای درمان بیماری هایی به کار می برند که ویژه این منطقه است و پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی می تواند آغازگر راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.
  کلیدواژگان: اتنوفارماکولوژی، طب سنتی، گیاهان دارویی، استان بوشهر
 • ایرج نبی پور*، مجید اسدی صفحات 974-992
  زمینه
  پزشکی سیستمی یک تغییر پارادایمی در پزشکی است که از دست مایه های تفکر بیولوژی سیستمی تغذیه کرده و با رهیافتی سیستمی به سلامت و بیماری نظر می کند. رهیافت سیستمی که در قالب پزشکی سیستمی تجلی یافته است تلاش می نماید تا با کاربرد فناوری های نوپدید و تصویر برداری های ملکولی از پیچیدگی های نهفته در بیماری ها پرده بردارد و از این رو ابزارهای ریاضیاتی و محاسبه گرایانه برای ظهور این انقلاب در پزشکی، حیاتی می باشند.
  مواد و روش ها
  برای یافت هم خوانی نقشه ی جامع علمی کشور در گستره ی سلامت با اهداف پزشکی سیستمی، اهداف نقشه ی علمی بنیاد ملی سلامت آمریکا به عنوان پایه با زیرساخت ها و فناوری های کلیدی پیش بینی شده در نقشه ی علمی کشور در گستره ی سلامت مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  هر چند در نقشه ی علمی کشور به فناوری اطلاعات، شبکه سازی، رهیافت میان رشته ای و نوآوری پرداخته شده است و به سلامت از منظری هولستیک و جامع نگر نگریسته گردیده ولی توجه ای بنیادین به فناوری های نوپدید و برتر به عنوان راهبردی مرزشکن در پژوهش های زیست پزشکی صورت نگرفته است و به پروژه ی ژنوم انسانی، بیولوژی سیستم ها و بیولوژی محاسباتی و بیوانفورماتیک توجه ای نشان داده نشده است.
  نتیجه گیری
  جهت پذیرش ابرروند پزشکی سیستمی نیاز است که به تغییر پارادایمی فناوری های نوین در حوزه ی علم و فناوری های وابسته به علوم زیست پزشکی در سطح نقشه ی علمی کشور حساس بوده و زیر ساخت های لازم برای مطالعات میان رشته ای را در قالب برنامه های پژوهشی یکپارچه در مقیاس بزرگ در پژوهش های زیست پزشکی منظور نمود و نگاه به پزشکی را از واکنشی (توجه به بیماری) به منظر کنش گرا (توجه به تندرستی) تغییر داد.
  کلیدواژگان: پزشکی سیستمی، نقشه علمی، فناوری های نوپدید، ایران
 • راحله کفایی، سینا دوبرادران* صفحات 993-1006
  هورمون های استروئیدی از جمله ترکیبات مختل کننده غدد درون ریز (EDC) هستند، که با ایجاد اثرات منفی بر سلامت انسان، حیوانات و تعادل اکوسیستم، به دغدغه بزرگ جوامع امروزی تبدیل شده اند. در سال های اخیر مطالعات زیادی بر روی توزیع هورمون ها در محیط، به ویژه محیط های آبی و روش های حذف آن ها صورت گرفته است. ورود هورمون ها به محیط، بیشتر با پساب و لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و فعالیت دامداری ها صورت می گیرد. مقادیر اندازه گیری شده در ورودی تصفیه خانه های فاضلاب، لاگون دامداری ها، آب های سطحی و زیرزمینی، غلظت متفاوت هورمون ها را در محدوده نانو گرم بر لیتر نشان می دهد. اما آنچه دارای اهمیت است که در غلظت های جزیی و به میزان نانو گرم بر لیتر نیز اثرات زیست محیطی خود را بر جای می گذارند. تحت تاثیر تجزیه، جذب و انتقال زیستی، مقداری از هورمون ها تجزیه و از فعالیت هورمونی آن ها کاسته می شود. فرایندهای تصفیه فاضلاب شامل تصفیه مقدماتی، اولیه، ثانویه و پیشرفته، مهم ترین راه های جلوگیری از ورود ترکیبات هورمونی به محیط زیست می باشند. لجن فاضلاب نیز توسط فناوری های در دسترس بایستی پیش از ورود به محیط، از وجود هورمون ها پاکسازی گردد. فرایندهای تصفیه فاضلاب در فاز آبی و لجن، تحت تاثیر شرایط عملیاتی مختلف، درصدهای حذف متفاوتی از هورمون ها را نشان می دهند. در این مقاله سعی شده است مشکلات و جنبه های مختلف زیست محیطی هورمون ها مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هورمون، محیط زیست، تصفیه فاضلاب، انتقال بیولوژیکی
 • ایرج نبی پور* صفحات 1007-1030
  زمینه
  ابر روندها تغییرات بنیادین عمده در سطح جوامع، فناوری ها، عرصه ی اقتصاد و شرایط سیاسی هستند که به گونه ای فضای کسب و کار و جامعه را تغییر می دهند که اثرات آن ها نه سال ها بلکه چندین دهه پابرجا می ماند و این اثرات منحصر به جغرافیایی خاص نمی باشند. از این رو، در تدوین هر برنامه ی مبتنی بر آینده بایستی به ابرروندهای حوزه های STEEP-V (ابرروندهای اجتماعی، فناوری، محیط زیست، اقتصاد، سیاست و ارزش ها) نگریسته شود.
  روش کار
  ابرروندهای حاکم بر فضای سلامت در هزاره ی جدید بر اساس مطالعات آینده ی پژوهی گردآوری گردیده و سپس به شیوه ی تحلیل روند (Trend analysis)، پویش ماکرو به میکرو انجام گردیده و به حوزه های نوآوری در فناوری سلامت و فرصت های پیش روی گستره ی سلامت که می بایست بر پایه ی این ابرروندها در سیاست های کلان سلامت جمهوری اسلامی ایران انعکاس یابد، مورد کنکاش قرار گرفت.
  نتایج
  ده ابرروند حاکم بر گستره ی سلامت در هزاره ی جدید شناسایی گردید. بر اساس تحلیل روند این ده ابرروند، در سیاست های تدوین شده ی کلان سلامت جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های فراوانی برای خلق نوآوری در فناوری های جدید حوزه ی سلامت و فرصت های فراوانی در سیاست های بیمه ای، تغییر چرخش از حجم به ارزش ارائه ی خدمات سلامت و پتانسیل شکل گیری پزشکی مشارکتی مشاهده می شود.
  نتیجه گیری
  هر چند که بسیاری از سیاست های کلان سلامت جمهوری اسلامی ایران هم راستای ابرروندهای گستره ی سلامت می باشند و پتانسیل شگرفی برای تحول نظام سلامت در این سیاست ها نهفته است ولی توجه به گسترش سلامت همراه، توریسم پزشکی، پزشکی جامعه نگر، پزشکی سیستمی و فردگرایانه، تبدیل داده های بزرگ به دانش و نگاه ویژه به سالمندان می بایست در این سیاست ها مورد تاکید قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ابرروند، سلامت، سیاست گذاری، ایران
 • مریم اصغرنیا، رویا فرجی، زیبا ظهیری*، فروزان میلانی، سیده فاطمه دلیل حیرتی صفحات 1031-1037
  تشخیص و درمان حاملگی بینابینی به خاطر پیامدهای بالقوه شدید در صورت پارگی و خونریزی داخل شکمی همواره بحث انگیز و مورد چالش است. تشخیص زودرس و درمان حاملگی بینابینی برای کاهش مرگ ومیر مادر و حفظ باروری واضح و مبرهن است. در این مطالعه بیماری 37 ساله، با 6 هفته آمنوره با شکایت لکه بینی و درد زیر شکم مراجعه نمود. در سونوگرافی واژینال رحم بدون ساک حاملگی بوده و یک توده هتروژن در آدنکس راست با رینگ هایپرواسکولار گزارش شد. β–HCG اولیه بیمار 200 میلی واحد بر میلی لیتر بود. با توجه به ثابت ماندن سطح β–HCG در اندازه گیری های مکرر و با تشخیص احتمالی حاملگی خارج رحمی بیمار بستری تحت لاپاراسکوپی قرار گرفت و حاملگی خارج رحمی کورنه آراست برداشته شد. به نظر لاپاراسکوپی وسیله ای مفید و ایمن برای تشخیص و درمان حاملگی بینابینی پاره نشده است.
  کلیدواژگان: حاملگی خارج رحمی بینابینی، لاپاراسکوپی، برداشت لاپاراسکوپیک لوله، تشخیص
 • مریم اصغرنیا، زیبا ظهیری*، فریبا میربلوک، فاطمه حسین زاده، سیده فاطمه دلیل حیرتی صفحات 1038-1044
  زمینه
  وجود تخمدان، لوله رحمی یا رحم درون کانال اینگوینال در زنان در سنین باروری وضعیتی نادر است. هدف از مطالعه معرفی یک مورد ناهنجاری رحمی نادر است.
  معرفی بیمار: خانمی 31 ساله با 5 سال نازایی اولیه مراجعه نموده است. در بررسی های انجام شده، بیمار دارای رحم تک شاخ بدون شاخ فرعی بوده که لوله رحمی چپ در داخل کانال اینگوینال بوده است و توسط لاپاراسکوپی تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  پزشکی که در زمینه نازایی کار می کند ممکن است با چنین یافته های غیرطبیعی برخورد نماید و بایستی به آن توجه گردد.
  کلیدواژگان: کانال اینگوینال، لوله فالوپ، رحم تک شاخ
|
 • Zahra Akbari, Ebrahim Avarand, Mehrdad Shariati, Samad Akbarzadeh, Mansour Esmaili Dehaj, Gholamreza Bayat, Khalil Pourkhalili * Pages 798-814
  Background
  Previous studies have shown that use of supraphysiologocal doses of anabolic adrogenic steroids (AAS) associated with detrimental cardiovascular effects including ventricular hypertrophy, increased susceptibility to ischaemia/reperfusion injury, impairment of exercise-induced cardioprotection and sudden cardiac death. The aim of the present study was to evaluate the impact of 8 weeks treatment of AAS nandrolone decanoate (10 mg/kg/week), on ischemic preconditioning (IPC) phenomena in isolated hearts of sedentary rats.
  Materials And Methods
  Three groups of animals were studied in the present study. Control ischemia/reperfusion injury group (IR), 2- Ischemic preconditioned group before main test ischemia and reperfusion (IPC+IR), and 3- Nandrolone treated ischemic preconditioned group before main test ischemia and reperfusion (Nan+IPC+IR). After two months of nandrolone and/or its solvent, the isolated Langendorff perfused rat hearts were subjected to 30 min of ischemia followed by 120 min reperfusion. The IPC was induced by three cycles of 3-min occlusion and 3-min reperfusion of the left anterior descending coronary artery (LAD) before main test ischemia. Heart rate, left ventricular developed pressure (LVDP), rate pressure product (RPP), Max dp/dt, Min dp/dt and coronary flow were recorded during experiment. Infarction size was measured after 120 min reperfusion by TTC staining.
  Results
  Eight weeks’ nandrolone treatment decreased body weight and increased cardiac to body weight ratio in treated rats. Nandrolone increased pre-ischemic base line cardiac function parameters in the rat hearts. Cardiac function recovery parameters in different time points during reperfusion were also greater in nandrolone treated rats compared to their respective controls. IPC decreased infarct size in the rats (P<0.05). Nandrolone could not significantly change the infarct size lowering effect of IPC in the rat heart.
  Conclusion
  The present study revealed that chronic supraphysiological doses of AAS nandrolone, could not impair cardioprotective effects of ischemic preconditioning in isolated rats heart.
  Keywords: Nandrolone, ischemic preconditioning, ischemia, reperfusion injury
 • Ali Reza Japoninejad, Masoomeh Sofian, Ehsanolah Ghaznavi, Rad* Pages 815-823
  Backgrand: Multi-drug resistance due to Acinetobacter baumannii strains has become a significant challenge. Efflux pump plays a vital role in the development of resistance in this bacteria. The aim of this study was to evaluate the frequency of the AdeABC efflux pump genes and its role in resistance to imipenem in clinical isolates of A.baumannii.
  Materials And Methods
  A total of 56 isolates of A.baumannii were collected from different clinical specimens of Valiasr hospital in the Arak –Iran and all isolates were identified by standard biochemical tests. The Antimicrobial susceptibility patterns were determined by disk diffusion method and minimum inhibitory concentrations of imipenemin via E-test strips with and without CCCP efflux pump inhibitor were determined according to CLSI guidelines. The PCR test was used to detect the AdeABC efflux pump genes in isolates.
  Results
  All A.bumannii isolates were resistant to cefotaxim, ceftazidim, cefepim, cefoxitin, azteronam, piperacillin-tazobactam and ciprofloxacin, as well as all isolates were resistant to imipenem according to the results of the E-test method. Imipenem MIC with efflux pump inhibitor not reduced in all isolates and showed no differences in imipenem activity. The adeA, adeB and adeC genes were found in 100%, 100% and 96.5% of isolates, respectively.
  Conclusion
  AdeABC efflux system contributes to resistance to other antibiotics and resistance to imipenem has not been involved with this efflux system in A.baumanni isolates in current study and other mechanism such as carbapenemase enzymes play vital role to imipenem resistance in A.baumanni isolates.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, AdeABC efflux pump, resistance to imipenem
 • Abbas Arj, Kamal Esalatmanesh, Seyed Alireza Moravveji, Shahrzad Karimi, Eman Ghaffarpasand * Pages 824-833
  Background
  Chronic hepatitis is a variety of liver dysfunctions with different causes and severities in which inflammation and necrosis last for at least six months. Choice treatment for all chronic viral hepatitis is interferon Alpha (IFN-α). Decreasing bone mass density (BMD) may lead to some complications such as non-traumatic spontaneous fractures. Regarding the decreased bone mass complications and existed dilemma, we conducted the current study to compare the BMD in chronic hepatitis patients before and after the IFN-α treatment.
  Material And Methods
  In a cohort study a total of 22 patients with chronic C- hepatitis needed to be treated with IFN-α were evaluated. All the patients underwent bone mineral densitometry at lumbar spine and femoral neck before and six months after the IFN-α treatment. The BMD result was recorded in information sheet. After the treatment, patients were evaluated again by BMD. All the necessary information such as age, sex, co-morbidity and another medication history were asked and recorded. IFN-α dosage was three million IU three times a week. The gathered data were entered SPSS version 14 and analyzed through Chi-Square and Wilcoxon tests to compare the means.
  Results
  Among 22 patients 21 (95.5%) were male. Mean age was 34.04±7.83 years and half of the patients were in 30 to 35 years age group. The participants had not significant difference in bone mass density indices (Z-score and T-score) before and after treatment with IFN-α (P-value>0.05). The bone mass density indices had not significant difference between different age groups of hepatitis C patients before and after treatment with IFN-α (P-value>0.05).
  Conclusion
  In the current study IFN-α used in the treatment of patients with hepatitis C, had no significant effect on both femoral neck and lumbar spine BMD in them. To evaluate the long term effects of IFN-α it is suggested to do more studies with longer duration, however, the BMD may improve when the inflammation been alleviated long term.
  Keywords: hepatitis C, Interferon alpha (IFN, ?), Bone Mass Density (BMD), chronic
 • Mersedeh Jahanseir, Seyed Mohammad Firooz Abadi *, Majid Ghoshouni, Ali Motie Nasrabadi Pages 834-846
  Background
  In neurofeedback systems, people are able to reinforce or hinder their basic EEG rhythms according to operant conditioninin recent studies the effect of neurofeedback training on improvement of working memory has been shown on the healthy subjects. Disadvantage of neurofeedback is the high number of training sessions and high cost. In previous studies, alpha band power within (8-12 Hz) has been considered for all subjects. Previous research reached the conclusion that by using individual upper alpha in neurofeedback, learning rate will increase, so the training sessions and the cost of training will be reduced.
  Material And Methods
  In this study, all participants were female, 10 adults (10 women, mean age 33.8 years, SD=3.56 years). Randomly assigned to control and test group, five in test group and five in control group. Each subject performed the memory test four times, two times before the start of the first neurofeedback training and two times after the end of the last neurofeedback session. Eight training sessions were held, each session had three trials.
  Results
  Discriminate response to the color of the drawing, as well as reaction time hadsignificant effects for test group (p<0.05), but had no significant effects for control group (p>0.05). Before and after eight training sessions by individual upper alpha power neurofeedback, reaction time of discriminate response to the color of the drawing for test group decreased and had significant effects (p<0.05). However, There was no significant effects in the control group (p>0.05).
  Conclusion
  Increasing relative individual upper alpha power, caused by neurofeedback training during eight sessions, indicated that this method increases the memory of women employees, and improves the ability of discriminative response to the color (red & green) of the drawing as well as reducing reaction time.
  Keywords: alpha band, memory improvement, reaction time, neurofeedack
 • Afshar Jafari *, Ali Zarghami Khameneh, Ebrahim Akhtari Shojaei Pages 847-859
  Background
  Based upon the anecdotal results about caffeine dose effects on exercise-induced inflammatory response, the present study was conducted to identify the effect of different doses of caffeine on acute inflammatory response following one-session exhaustive resistance training in male volleyball players.
  Materials and Methods
  A total of 30 male elite volleyball players (aged 20-25 years and body fat 10-15%) in a quasi-experimental, randomized and double-blind design were allocated equally into three randomized homogeneous groups: supplement groups (Caffeine intake: 6 or 9 mg.kg-1) and placebo group (Dextrose intake: 6 mg.kg-1). After the supplementation, all subjects were participated in a one-session exhaustive resistance weight-training (with 80% of one repetition maximum). Changes in serum Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and C-reactive protein (CRP) were determined in three phases (Baseline, 45 min after the supplementation and 24 hours after the training protocol).The normal data were analyzed by repeated measure ANOVA at α≤0.05.
  Results
  The serum TNF-α and CRP significantly increased 45 min after Caffeine intake (6 or 9 mg.kg-1) and 24 hours after one-session resistance training (P<0.05). However, the 24-hour response of serum TNF-α and CRP following one-session resistance training in the caffeine groups were significantly less than in the placebo group (P<0.05).
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that the acute ingestion of 6 or 9 mg.kg-1 of caffeine could similarly result in reduced resistance exercise-induced inflammatory response in male volleyball players.
  Keywords: Caffeine, Resistance training, Tumor necrosis factor alpha, C, reactive protein
 • Ali Asghar Farazi *, Masoomeh Sofian, Marzeah Ghazisaeedi Pages 860-866
  Background
  One of the features of Malta fever is diversity of hematologic manifestations. The Aim of This study was to evaluate hematologic findings of brucellosis and its association with titer of wright agglutination test.
  Materials and Methods
  This study was a cross - sectional and analytical study that was conducted on 189 patients with brucellosis in the Arak in 2011. The diagnostic criteria of the disease were the Wright test and 2-Mercaptoethanol (2ME) agglutinin assay with titers greater than 1:160 and 1:80, respectively, and clinical symptoms compatible with brucellosis. Data were obtained from patient records and were analyzed with SPSS version 16.
  Results
  From 189 patients with Brucellosis who were enrolled in study 67.8% was male, Mean age in men was 37.8±23.3 years and in women 36.9±15.3 years. Erythrocyte sedimentation rate in 44.5% was between 21- 40 and in 2.1% was above 60. 45% of patients had qualitative CRP levels higher than +2. Leukopenia in 9%, anemia 19%, thrombocytopenia 7.4% was seen. In 27.8% the lymphocyte cell count was predominant. 7.5% of patients had eosinophilia of more than 5% and 4.8% with bicytopenia and 1.6% had pancytopenia. The association between titer of wright test and sex, ESR, leucopenia, thrombocytopenia and anemia was not observed, (P>0.05) but with CRP>1+ (P=0.0001) and age over 45 years (P= 0.017 association was significant.
  Conclusion
  Brucellosis should be considered as a differential diagnosis among patients whose blood picture reveals anemia, leukopenia, thrombocytopenia or pancytopenia. There is no relation between wright titer and hematologic manifestation. In comparison with similar studies in other countries, hematologic abnormality is lower in our patients.
  Keywords: Brucellosis, Laboratory features, Relationship, Wright test, 2ME test
 • Fatemeh Dehghan, Mohammad Reza Zolfaghari, Mohammad Arjomandzadegan *, Somayeh Geravand, Ghplamreza Ahmari, Salomeh Kalantari, Ali Reza Kasravi Pages 867-878
  Background
  Detection of bacterial contamination in drinking water by culture method is a time and cost consuming method and spends a few days depending on contamination degree. However, the people use the tap water during that time. Molecular methods are rapid and sensitive. In this study a rapid Multiplex PCR method was used for rapid analysis both coliform bacteria and E.coli, and probable detection of VBNC bacteria in drinking water, the experiments were performed in bacteriological lab of water and Wastewater Corporation in Markazi province.
  Material And Methods
  Amplification of a fragment from each of lacZ and uidA genes in a Multiplex PCR was used for detection of coliforms. Eight samples was taken from Arak drinking water system including 36 samples of wells, 41 samples of water distribution network and 3 samples from water storages were examined by amplification of lacZ and uidA genes in a Multiplex PCR. Equivalently, the MPN test was applied as a standard method for all samples for comparison of results. Standard bacteria, pure bacteria isolated from positive MPN and CRM were examined by PCR and MPN method.
  Results
  The result of most samples water network, water storages, and water well were same in both MPN and PCR method. The results of standard bacteria and pure cultures of bacteria isolated from positive MPN and CRM confirmed the PCR method. Five samples were positive in PCR but negative in MPN method. Duration time of PCR was decreased about 105 min by changing the PCR program and electrophoreses factors.
  Conclusion
  The Multiplex PCR can detect coliform bacteria and E.coli synchronous in drinking water.
  Keywords: Comparison, PCR method, Bacterial contamination, Drinking water, MPN method
 • Behrooz Alizadeh Behbahani *, Farideh Tabatabaei Yazdi, Fakhri Shahidi, Mohabat Mohebbi Pages 879-888
  Background
  Avicennia marina (Forssk.) Vierh. belongs to Acantaceae family. Due to biological active compounds and traditional use of it’s leaves to treat rheumatic disease and wounds, seems that this plant has significant anti-microbial effects. The aim of this study was to determine antimicrobial effect of the aqueous and ethanolic extracts of Avicennia marina (different concentrations) on Staphylococcus epidermidis PTCC 1435, Streptococcus pyogenes PTCC 1447 and Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310” in vitro”.
  Material and Methods
  In this study, antimicrobial effect of the extracts was evaluated by two methods, “Collins method” (spreading of the extract on medium surface) and “disk agar diffusion method”. The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) for both species determined using a dilution method. Statistical analysis was carried out by analysis of variance (ANOVA).
  Results
  The results showed that in "disk agar diffusion test ", ethanolic extract had inhibitory effect on Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes. The results showed that in, “Collins method” aqueous extract did not show any inhibitory effect on Pseudomonas aeruginosa. The result showed that MIC of Avicenna marina leaves of the aqueous and ethanolic extracts for Pseudomonas aeruginosa were 32 and 16 mg/ml, respectively. The MBC aqueous and ethanolic extracts of Avicenna marina leaves for Pseudomonas aeruginosa were, 64 and 32 mg/ml respectively.
  Conclusions
  Pseudomonas aeruginosa was resistant to most of the aqueous and ethanolic Avicenna marina extracts. The ethanolic extract of Avicenna marina leaves “in vitro” have a significant antimicrobial effect on gram-negative bacteria Pseudomonas aeruginosa and the gram-positive bacteria Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes.
  Keywords: Avicenna marina, Aqueous extract, Ethanolic extract, Antimicrobial effect
 • Ali Zarei, Saeed Changizi Ashtiyani *, Soheila Taheri Pages 889-899
  Background
  Hyperlipidemia can be cause a variety of diseases such as atherosclerosis, diabetes and fatty liver and subsequent liver enzyme increases. The Portulaca Oleracea plant has hypoglycemic and hypolipidemic properties. Therefore, in this study the effect of Portulca Oleracea herb extract on serum liver enzymes including aspartate aminotransferase (SGOT or AST), alanine aminotransferase (SGPT or ALT) and alkaline phosphatase (ALP) in rats were studied.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 60 Wistar rats were divided into 6 groups (n=10). Control group with normal diet, fat diet group and other groups, the experimental group received the same diet plus fat Portulaca oleracea extract maximum dose (800), the mean dose of (400), and a minimum dose of (200 mg / kg) or intraperitoneally injection (ip) and sort of Atorvastatin (10 mg kg). After the end of this period (21 days), blood sampling was performed and collected data were analyzed using the t and Tukey test, and SPSS software version 11.5.
  Results
  Comparison of statistical results indicated that alanine aminotransferase (ALT) and Alkaline phosphatase (ALP) increase in the control group that received only fatty foods, while the experimental groups received extract of Portulaca Oleracea, and groups receiving Atorvastatin had reduced levels of liver enzymes.
  Conclusion
  Regarding hypoglycemic and hypolipidemic antioxidant activity of the extract and its effect on reducing liver enzymes, plant extracts can be recommended to improve liver function.
  Keywords: Atorvastatin, ALT, AST, ALP, Portulaca Oleracea, Rat
 • Maryam Motevasel*, Mohammad Ali Okhovat, Kamran Zomorodian, Shohreh Farshad Pages 900-906
  Background
  One of the common nosocomial bacteria is methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Todays, herbal extracts like Zataria multiflora from Lamiaceae family are increasingly used. The aim of this study is the evaluation the antibacterial effect of Zataria Multiflora exteract on MRSA.
  Material And Methods
  232 strains of Staphylococcus aureus were examined for isolation of MRSA strains. As a result, 75 out of 232 strains were identified as MRSA by oxacillin screening method. Consequently, the antibacterial effect of Zataria multiflora on 75 strains of MRSA was evaluated. The extract of Z.multiflora was prepared from dried leaves, using maceration method. The antibacterial activity of the extract with initial concentration of 200 µg/ml was determined by micro broth dilution method.
  Results
  It is showed that the minimum inhibitory concentration (MIC) is varied from 2-16 µg/ml for MRSA strains. It inhibited the growth of S.epidermidis, S.saprophyticus and methicillin sensitive S.aureus (MSSA), with approximately 8-16 µg/ml. The minimum bactericidal concentration (MBC) of the extract that could destroy 62.6% MRSA strains and the other examined bacteria was 512 µg/ml and more.
  Conclusion
  It seems that Zataria multiflora extract could inhibit the growth of all of mentioned bacteria. The bactericidal effect of Zataria multiflora extract was less than its bacteriostatic effect.
  Keywords: Zataria multiflora extract, antibacterial effect, Staphylococcus aureus, MRSA
 • Jalal Mardaneh, Mohammad Mehdi Soltan Dallal*, Mehrnaz Taheri Poor Pages 907-915
  Background
  Enterobacter cloacae is a rod-shaped, gram-negative bacillus, from the family of Enterobacteriaceae. It is an opportunistic pathogen and causes disease in plants and humans (premature and immunocompromised persons of all age groups). The goal of this study was to isolate and determine antimicrobial susceptibility pattern of Enterobacter cloacae strains isolated from consumed powdered infant formula (PIF) milk in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) ward.
  Material And Methods
  In this cross-sectional study, a total of 125 consumed powdered infant formula milk in NICU ward were surveyed. Isolation and Identification of microorganisms was carried out according to FDA method. Antimicrobial susceptibility test was performed using the standard disc diffusion method based on CLSI (2011) recommendations.
  Results
  Enterobacter cloacae was isolated from 2 (1.6%) of 125 PIF milk samples. The results showed that isolated strains are sensitive to most antibiotics. All isolates were resistant to amoxicillin.
  Conclusion
  Since the infant formula (PIF) samples are unsterile products and contamination could occure during different steps, it is imperative to prepare the infant formula milk foods according to the manufacturer’s instruction and in an aseptic condition. Contamination of PIF only could be reduced or prevented by monitoring the critical control points and taking appropriate action during the processing.
  Keywords: Neonatal Intensive Care Unit (NICU), powdered infant formula milk, Enterobacter cloacae, antimicrobial susceptibility
 • Sareh Saadat, Kavoos Solhjoo *, Mohammad Javad Norouz, Nejadfard, Akbar Kazemi, Reihane Rouhi, Jalal Mardaneh Pages 916-926
  Background
  Improper use of antibiotics in the past decades has lead to appearance of strains which are resistant to methicillin and vancomycin. Hospital personnel are the major source of infection and transmission of this bacterium. The aim this study was to determine the antibiotic susceptibility of to S.aureus isolated from personnel of Shiraz hospitals.
  Material And Methods
  In this cross - sectional study in 1391,a total of 591 samples were collected from anterior nose of health care and health service workers of Shiraz hospitals. After identification of Staphylococcus aureus by biochemical and microbiological tests, antibiotic resistance patterns of isolates were investigated by disk diffusion method (CLSI) for 13 antibiotics. Minimum inhibitory concentration (MIC) values for vancomycin, ticoplanin, linezolid and Quinupristin-Dalfopristin were assayed by E-test method (Liofilechem, Itly).
  Results
  In this study14.6% of people were carriers of Staphylococcus aureus in their nose. 74% were health care workers and 26% were health service personnel. There was not statistically significant relation between being a nasal carrier with different jobs, wards or sex of personnel (p>0.05). The lowest resistance was seen for vancomycin, tiecoplanin, linezolid and Quinupristin-Dalfopristin (95.3%) and the high resistant antibiotic were amoxicillin and ampicillin (3.5%). In E-test method only two isolate was resistant to vancomycin. Only two strains were resistant to vancomycin in E-test method.
  Conclusion
  As 14.6% of personnel in this study were carriers of Staphylococcus aureus and the isolates were resistant to most common antibiotics, thus determination of antibiotic resistance patterns for these resistant strains from hospital personnel can prevent nosocomial infections.
  Keywords: Staphylococcus aureus, hospital personnel, antibiotic resistance, carrier
 • Jaber Mozafarizadeh *, Zahra Sajadi Pages 927-937
  Background
  Nitrate due to its high water solubility, poor absorption and having stable composition in the water, has been studied as the best index to indicate groundwater contamination. Borazjan, located in the north of Bushehr province, is one of fertile plains which nitrate contamination of groundwater has occurred in the most parts of it. Detecting the source of pollution and the most vulnerable areas were the aims of this study.
  Material And Methods
  In this study, hydrochemical quality, especially in terms of nitrate, sulfate, chloride sodium, spatial and temporal variations and the origin of them in the groundwater of Borazjan plain, are studied. Groundwater samples from 12 wells were collected in April and August 2012 and assessed to determine the parameters of hydrochemistry and pollution.
  Results
  Based on these results, severe nitrate contamination of groundwater, especially in the southern part of the plain, by agricultural activities, cesspool wells, domestic sewage and livestock and poultry wastewater the influence of the effluent from the aviculture, were occurred. Also, the quality of groundwater resources showed that concentration of Cl-, Na+, SO42-, and NO3- are more than standard limit and only in some areas of plain, concentration of ions such as NO3- and Na+ is less than the standard limit.
  Conclusion
  According to the results of this study, using chemical fertilizers in terms of time period and amount of consumption should be properly managed. Furthermore, domestic wastewater, livestock and poultry wastewater should be controlled and the monitoring system for measuring the exact quantity and quality of groundwater resources must be completed.
  Keywords: Borazjan plain, groundwater pollution, Nitrate concentration
 • Farshid Didgar, Hussain Sarmadian *, Reza Ghasemikhah Pages 938-947
  Background
  Infectious diseases are of the most important causes of mortality all around the world particular in developing countries. Recently, the most important thing that has worried medical society is antibiotic resistance. Multi-resistant gram_negative rods are important pathogens in hospitals, causing high rate of mortality.The main goal of this study was to investigate the antimicrobial resistance patterns among common gram-negative bacilli isolated from patients of Vali-Asr Hospital.
  Material And Methods
  This is a cross-sectional descriptive study conducted between the years 2010-2012 in Vali-Asr hospital in Arak. In this study 1120 specimen were examined. Bacterial strains were isolated by conventional methods from various clinical samples of patients including: blood, urine, wound, sputum, CSF, andetc.All isolates were examined for antimicrobial resistance using disc diffusion method.
  Results
  In this study 737 specimen were positive cultures. A total of 332 isolates of Gram-negative bacilli were identified. The most frequent gram negative bacteria were isolated from urine, wound, blood, respiratory secretion and catheter. The most frequent pathogens were E.coli followed by k.pneumonia, entrobacter, p.oaeruginosa, Acinetobacter spp, citrobacter and proteus. High rate of resistance to third generation of cephalospoins & carbapenems observed amang isolates of Acintobacter spp.Prodution of extended spectrum beralactamases (ESBLS) was found in 51.4% of all Gram negative bacteria.
  Conclusion
  Antibiotic resistance, particularly multi-drug resistance is frequent among microorganisms of ValiAsr Hospital. Resistance in our country, like other countries have been shown to be increased, so it is highly recommended to prohibit unnecessary prescription of antibiotics.
  Keywords: Bacterial infection, Gram, Negative bacilli, Antimicrobial drugs, Antimicrobial resistance
 • Mohammad Amin Kohanmoo * Pages 948-958
  Background
  Chamomile is medicinal and hygienic plants which have anti -inflammatory and anti-spasmodic characteristics. Its secondary metabolites (and etc.) were varied by biodiversity and environmental effect. There is little information about the wild chamomile in natural habitats of the Bushehr province. In this study, different chamomile species were selected for essential oil content and active substances.
  Material And Methods
  In this field study, several samples of chamomile from different natural habitats were collected and screened for extraction of essential oil and secondary metabolites. The essential oil and methanolic extract were prepared by water distillation liquid and flask reflux condenser stirrer, respectively; these were determined by the United States and Iran pharmacopeia methods. Essential oil and methanolic extract were analyzed by GC/Mass and HPLC devices, respectively.
  Results
  Four species, Anthemis pseudocotula, Anthemis austro-iranica, Matricaria recotita and Matricaria aurea were indicated based on screening methods. Matricaria species was observed to have essential oil and beneficiary secondary metabolites, but were not observed to be present in Anthemis species. Results of the chemical analysis showed that, Matricaria species contained Essential oil (0.6 %), Apigenin 7-Glycoside (0.62%), Chamazulen (5.5%) and other substances such as derivatives of Bisabolole, Bisaboleneand Farenzene.
  Conclusion
  Two species of wild chamomiles, Matricaria recotita and Matricaria aurea, were found in Bushehr province containing significant amount of essential oil and secondary metabolites such as Chamazulen, -αBisabolole and Apigenin. Thus these species can be cultivated for commercial proposes.
  Keywords: Chamomile, Essential oil, Chamazulen, GC, Bushehr province
 • Leila Moradi, Mehdi Dolatkhahi, Hosein Darabi, Iraj Nabipour* Pages 959-973
  Background
  Ethnopharmacology has been seen as a multidisciplinatary approach for novel drug discovery by providing valuable data about medicinal plants in different cultures. The aim of this ethnopharmacological study was to identify medicinal plants of the Genaveh port in the North of Persian Gulf.
  Material And Methods
  The medical uses of medicinal plants were gathered from 30 local informants by face to face interview. The relative frequency of citation (FRC) and cultural importance (CI) indices were calculated.
  Results
  A total of 93 medicinal plants belonging to 55 families were identified. Plantago psyllium, Teucrium polium, Peganum harmala, Descuraninia sophia, Cichorium intybus, Achillea erophora DC, Matricarria charmomilla and Citrolus colocynthis had the highest cultural importance indices. Plantago psyllium, Descuraninia sophia and Zataria multiflora had the highest FRC indices. The highest medical uses were for gastrointestinal diseases, gynocological diseases, respiratory disorders, infectious diseases, nature of cool and metabolic disorders, respectively. In addition to the use of these plants to treat diseases as in Iran’s traditional medicine, people in the Genaveh port particularly use Plantago psyllium for drainage of infective boils and abscesses, cough, skin diseases, Teucrium polium for diabetes mellitus, wound washing and sterilizing, Peganum harmala for uterus infections and abdominal cramps, Descuraninia sophia for heart diseases and heatstroke, Cichorium intybus for heatstroke and liver diseases, Achillea eriophora DC for reflex, diabetes mellitus and wound healing, Matricarria charmomilla for seizure and dysmenorrhea, Citrolus colocynthis for hemorrhoid, diabetes mellitus and rheumatism and Zataria multiflora for sedation, abdominal pain and respiratory diseases.
  Conclusion
  There is a vast variety of medicinal plants in Genaveh port. Although most of therapeutic applications of these plants in the Genaveh port are the same as Iran’s traditional medicine, but the people of this region use some of these plants for some diseases which are unique for this area. Thus, investigation about these plants should be initiated to discover novel drugs for clinical applications.
  Keywords: Ethnopharmacology, traditional medicine, medicinal plants, Bushehr province
 • Iraj Nabipour *, Majid Assadi Pages 974-992
  Background
  Systems medicine denotes a paradigm shift in medicine that arising from fundamental thoughts in systems biology. Systems medicine looks at health and disease using systems approaches. Systems or holistic approaches to studying the complexities of disease, emerging measurement and visualization molecular technologies to exploring of patient data space, and new computational and mathematical tools are fundamentals for this revolution in medicine.
  Methods
  In order to explore the scientific/technological key objectives for systems medicine in “Iran’s Scientific Map in the Health Sector”, the details of goals, policies and requisites of Iran’s Health Roadmap were compared with horizontal and vertical policies of “National Institutes of Health (NIH) Roadmap for Medical Research in U.S.A”.
  Results
  A great attention has been paid on information technology, networking, interdisciplinary approach, innovation and high- risk research in Iran’s Health Roadmap. However, areas of research such as biological pathways (including metabolomics) and networks; structural biology; molecular libraries and imaging; bioinformatics and computational biology; and human genome have not been adequately addressed.
  Conclusion
  In order to react to waves of systems medicine, as a megatrend in health, Iran’s Scientific Map in the Health Sector should be synthesized to paradigm shift of emerging technologies in biomedicine. A framework for a broad interdisciplinary approach in biomedical research should be addressed to change medicine from reactive to proactive.
  Keywords: Systems medicine, Health roadmap, Emerging technologies, Iran
 • Rahele Kafaei, Sina Dobaradaran * Pages 993-1006
  Steroid hormones of the Endocrine disrupting compounds (EDC) are steroid hormones, which cause negative effects on human health, animals and ecosystems balance, have become a major concern in modern societies. In recent years numerous studies have performed on hormone distribution in the environment, especially in aquatic environments and the ways that they have been removed. Hormones entrance into the environment primarily is through wastewater, municipal wastewater treatment sludge, hospital wastewater and livestock activity. Measured values in the wastewater treatment influent, livestock lagoons, surface water and groundwater, showed different concentrations of hormones in the range of ng/L. But it is important to know even in trace concentration of ng/L, hormones can have adverse effects on environment. By biodegradation, biosorption and biotransformation, hormones will be degraded and their activities will be decreased. Wastewater treatment processes includes preliminary, primary, secondary and advanced treatment, that are the most important ways to prevent the entrance of hormonal compounds to the environment. Sludge should be cleaned by available technology before entering the environment. Wastewater processes in both liquid and sludge phase, under various operating conditions, show different range of hormones removal. In this paper authors try to discuss about the problem and different environmental aspects of hormones.
  Keywords: hormone, environment, wastewater treatment, biological transformation
 • Iraj Nabipour * Pages 1007-1030
  Background
  Megatrends are long-lasting global developments in society, technology, economy and political conditions that their effects are not restricted to a particular geographic area. In future studies, megatrends in social, technology, environment, politics, and values (STEEP-V) should be considered.
  Material And Methods
  The megatrends shaping healthcare in the new millennium were selected from the future studies. Trend analysis (macro to micro approach) was used to emerge key fields of action or areas of innovation in healthcare and related technologies that might be reflected in the health policies of I.R.Iran.
  Results
  Ten megatrends shaping healthcare in the new millennium were identified. High capacities for innovation in emerging health technologies, policies for health insurance, paradigm shift from volume to value in healthcare delivery, and infrastructure for participatory medicine were found in the health policies of I.R.Iran.
  Conclusions
  The majority of the health policies of I.R.Iran are in line of healthcare megatrends and these policies provide a great potential for healthcare reform. However, more emphasis should be paid on mobile health (m-Health), medical tourism, community-based medicine, systems medicine, personalized medicine, transformation of big data to knowledge and geriatric health in the health policies of I.R.Iran.
  Keywords: Megatrend, Health, Policy making, IRAN
 • Maryam Asgharnia, Roya Faraji, Ziba Zahiri *, Forozan Milani, Seyedeh Fatemeh Dalil Heirati Pages 1031-1037
  Diagnose and treatment of interstitial pregnancy remains challenging because this rare entity can be life threatening due to rupture and intra abdominal hemorrhage. Early diagnosis and treatment is paramount to reduce maternal mortality and maintain fertility. In this study a 37 years woman with 6weeks of amenorrhea, who presented with spoting and lower abdominal pain was admitted. Transvaginal ultrasonography scan showed a heterogenous mass in right adenex with hypervascular ring, the uterus was empty. The initial beta hCG level was 200 MIU/ml. Serial beta hCG levels platued in the follow up period. Diagnosis was suspected for ectopic pregnancy, a laparoscopy followed revealed the presence of right corneal pregnancy that corneal resection was performed. Laparoscopy appears to be safe and an effective treatment for unruptured interstitial pregnancy.
  Keywords: Interstitial pregnancy, Laparoscopic, Laparoscopic cornual resection, Diagnosis
 • Maryam Asgharnia, Ziba Zahiri *, Fariba Mirblouk, Fatemeh Hosseinzadeh, Seyedeh Fatemeh Dalil Heirati Pages 1038-1044
  Introduction
  Presence of the ovary, fallopian tube and uterus within an inguinal canal is a rare condition in women of reproductive age.Case report: In this report we present a 31-year-old female with 5 years primary infertility who was admitted for infertility evaluation. We described a patient with unicornuate uterus without rudimentary horn and the left fallopian tube within the left inguinal canal diagnosed through laparoscopy.
  Conclusion
  The surgeon who works on infertility may encounter such unexpected intraoperative findings, and must call attention to these findings.
  Keywords: Inguinal canal, fallopian tube, unicorn uterus