فهرست مطالب

فصلنامه سیاست جهانی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباس مصلی نژاد صفحات 7-33
  پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایالات متحده درگیر رقابت بر سر نفوذ در حوزه خارجه نزدیک روسیه شده اند. از چشم انداز مسکو، گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق، هدف تحدید نفوذ منطقه ای روسیه را پیگیری می کند. روسیه بر این باور است که در پس سیاست گسترش به شرق ناتو و اتحادیه اروپا و هم چنین انقلاب های رنگین در حوزه قفقاز و آسیای میانه، تلاش های ایالات متحده برای گسترش نفوذ در حوزه ژئوپلیتیکی اش نهفته است. بر این اساس، اوکراین نیز به حوزه ای برای کشمکش روسیه و ایالات متحده بر سر نفوذ منطقه ای تبدیل شده است. کشمکشی که گسل های هویتی اوکراین زمینه های ورود قدرت های بزرگ غربی را به آن فراهم کرده است و معمای امنیتی و عدم قطعیت در روابط قدرت های بزرگ نیز به مثابه پیامدهای ساختار آنارشیک سیستم بین المللی بر پیچیدگی های آن افزوده است. بنابراین مسئله اوکراین از یک بحران ملی به بحرانی با ابعاد منطقه ای گسترش یافته است که نتایج آن بر معادلات منطقه ای قدرت تاثیر گذار خواهد بود و از آنجا که معادلات درونی اوکراین، پیامدهایی بیرونی برای روسیه و ایالات متحده و متحدین اروپاییش خواهد داشت، هر کدام از این بازیگران در جهت نیل به منافع خود وارد این بحران شده اند.
 • حسین سلیمی، روح الله حاج زرگرباشی صفحات 35-71
  سخنرانی روسای جمهور یا نمایندگان رسمی دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جزو مواضع رسمی سیاست خارجی آن دولت ها محسوب می شود. نوشتار حاضر، به دنبال تحلیل محتوای متن چهار سخنرانی روسای جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که می کوشد تا الگوی حاکم بر این سخنرانی ها را شناسایی کند. میزان تاکید هر کدام از این افراد، بر موضوعات خاصی که ذیل مقوله های اصلی قابل شناسایی هستند، نشان دهنده اهمیت یک الگوی خاص است. به عبارت دیگر، با نشان دادن تاثیر هر سخنرانی از مقوله های معرف، به وسیله شناسایی و شمارش شاخصه های این مقوله ها در متن هر سخنرانی، می توان الگوی آن سخنرانی را یافت. این شاخصه ها، در واقع شواهد موجود در متون مورد نظر هستند. لذا ضمن استخراج واژه ها و مفاهیمی که در این سخنرانی ها به عنوان شاخصه، قابل شناسایی هستند و دسته بندی آن ها ذیل مفاهیم و مقوله هایی کلی تر، با استفاده از قابلیت های دست کاری و سنجش داده های کمی، میزان تاثیر آن ها را بر این سخنرانی ها ارزیابی می کنیم. به دنبال شناسایی میزان این تاثیر و ترسیم نموداری آن (نمودار توزیع فراوانی)، با مقایسه نمودار هر یک از سخنرانی ها، علاوه بر معلوم شدن مقوله های موثرتر، الگوی این تاثیرات و الگوی اصلی سخنرانی نیز مشخص می شود. همچنین مقایسه توزیع فراوانی شاخصه های این مقوله ها و دست کاری داده های عددی (تقلیل داده ها)، می تواند امکان تحلیل های دیگری را برای پژوهشگر فراهم آورد. به عبارت دیگر، داده های ما از متن این سخنرانی ها گردآوری شده و در قالب اعداد اندازه گیری می شوند. تقلیل و تحلیل کمی این داده ها، ما را در پاسخ به سوالات مورد نظر کمک می کند. شناسایی و انتخاب این مقوله ها، با مطالعه متون سخنرانی روسای جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و شاخصه سازی محورهای اصلی و مشترک این سخنرانی ها انجام شده است.
 • سید رحیم ابوالحسنی صفحات 69-90
  سرمایه اجتماعی مفهومی کلاسیک است که حسب اهمیت به ادبیات سیاسی و اجتماعی مدرن پا نهاده و به دلیل نقش محوری و عمیق مکنون در خود، بسیاری از محققین را به خود مشغول داشته است. سرمایه اجتماعی با یک حلقه واسطه ای با کلیت نظام اجتماعی در پیوندی وثیق قرار دارد. این حلقه واسطه ای چیزی جز کارکردهای مترتب بر سرمایه اجتماعی نیست. در واقع سرمایه اجتماعی بر تمامی خرده نظامهای اجتماعی تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرد. با این وجود، تاثیرات این مقوله بر خرده نظامهای مذکور حائز اهمیت تحقیقی بالاتری است. در این مقاله تلاش شده است تا مهمترین کارکردهای سیاسی سرمایه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و سرانجام نیز، در راستای آسیب شناسی موضوع، کژکارکردی های محتمل بر این مفهوم نظری مورد واکاوی قرار گیرد.
 • فرهاد قاسمی صفحات 89-131
  سیستم بین الملل در گذار از فرآیند تحول تاریخی و فازهای آن، پیچیدگی فزآینده و الگوهای متعدد نظم را تجربه کرده است. شبکه های واقعی دارای ساختار پیچیده ای هستندکه نتیجه تعامل میان بازیگران عقلانی است. دانشمندان حوزه تحلیل سیاست خارجی توجه کمی به درک انتخاب های بازیگران در نظم های شبکه ای داشته اند. بنابراین نویسنده مقاله با توجه کردن به این نوع از نظم سیستمی این پرسش را مورد بررسی قرار داده است که نقش شبکه ها در سیاست خارجی واقدامات راهبردی آن چیست؟در این میان به صورت آشکار مهمترین پرسش در مورد نقش شبکه ها در سیاست خارجی، مربوط به نظم سیستمی به عنوان نقطه هدف آن می باشد. نویسنده مقاله براین استدلال است که شبکه، جدال بزرگ آینده در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی است. در سیستم پیچیده و هوشمند سیبری، شبکه ها خود را به عنوان سازه اصلی فیزیکی به عنوان چارچوب سیاست خارجی مطرح کرده و از طریق سازوکارو دینامیک های داخلی بر مدل طراحی سیاست خارجی اثرگذار ند.
 • زهره پوستینچی، مژگان پازن صفحات 131-159
  الگوی مدیریت بحران در سال های پس از جنگ سرد با تغییرات بنیادین روبه رو شده است. نیروهای اجتماعی به گونه ای تدریجی وارد عرصه رقابت های راهبردی شده اند. معادله قدرت و امنیت بیش از گذشته از حوزه کنش بازیگران فرادست در سیاست جهانی خارج شده است. در این مقاله رقابت بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در بحران سوریه مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت های مدیریت بحران در عصر ظهور نیروهای هویتی نیازمند درک قابلیت نیروهایی است که ماهیت اجتماعی داشته اما در فرآیندهای سیاسی منطقه ای نیروی تاثیرگذار محسوب می شوند. در این مقاله، چگونگی کنترل بحران سوریه از طریق سازوکارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به مولفه های اجتماعی می تواند زمینه های کنترل نیروهایی را به وجود آورد که در بطن بحران سوریه نقش موثری را ایفاء می کنند.
 • محمد جواد هراتی، عبدالواحد عبادی صفحات 159-178
  تشابه رویکرد دولت های دوره انتقالی ایران در پی انقلاب اسلامی و مصر در پی تحولات2011، نسبت به ایالات متحده آمریکا و نوع تعامل با این کشور، از موضوعات قابل توجه برای پژوهش است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا دولت های دوره انتقالی ایران و مصر به صورت مشابهی برای نزدیکی به آمریکا و تعامل با این کشور تلاش کرده اند. دو متغیر داخلی و نظام بین الملل در شکل دهی به این موضوع، قابل بحث است که عبارت از تلاش ایالات متحده برای تاثیرگذاری بر تحولات مذکور و فقدان پایگاه اجتماعی در دولت های موقت در نتیجه احساس نیاز به حامی خارجی است. همچنین این موضوع که چرا پس از دوره انتقالی رویکرد دولت های ایران و مصر به آمریکا متفاوت می شود نیز از موضوعات دیگری است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تلاش شده تا به شیوه مطالعه تطبیقی و از رهگذر مقایسه میان دولت های انتقالی در ایران و مصر، پاسخ مناسبی به پرسش مقاله داده شود. یافته های تحقیق نیز نشان می دهد که هر دو متغیر خارجی و داخلی در تشابه رویکرد این دولت های انتقالی به آمریکا موثر بوده و تفاوت در منشا هر دو تحول موجب تفاوت در تحولات پس از دوره انتقالی در این دو کشور شده است.
 • عیسی مقدم صفحات 177-192
  تاسیس شعبه و شرکت فرعی از روش های شناخته شده ای است که شرکت های تجاری برای گسترش فعالیت های خود هم در عرصه داخلی و هم بین المللی استفاده می کنند. استفاده از این دو ابزار، بویژه در مواردی که شرکتهای خارجی قصد حضور در ایران را داشته باشند، ممکن است همراه با مخاطراتی باشد، ولی با توجه به تاثیر آنها در رشد اقتصادی ملی، به آنها باید به عنوان فرصت نگاه شود و نه تهدید. در این پژوهش، ابعاد حقوقی این دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که استفاده از آنها توسط فعالان اقتصادی منوط به آگاهی از ابعاد حقوقی آنها است. به علاوه، این نکته مورد تاکید قرار می گیرد که از بعد سیاسی به جهت تاثیری که این روش ها بر گسترش روابط بین کشورها می گذارد، نباید مورد غفلت قرار گیرند. به نظر می رسد علاوه بر بسترسازی حقوقی، بسترسازی سیاسی نیز برای گسترش استفاده از آنها لازم است.
 • فرامرز میرزازاده احمدبیگلو، علی حربی زاده صفحات 191-212
  تداوم بحران و ابهام در آینده خاورمیانه موضوعی است که ذهن هر محققی را به خود مشغول کرده است. این مقاله در صدد است تا شرایط موجود در خاورمیانه را از منظر چالش های هویتی مورد بررسی قرار دهد. گرچه عوامل داخلی و بین المللی زیادی در شکل گیری خیزش های اخیر مردم منطقه اثرگذار بوده اند اما ما به دنبال بررسی و تبیین عوامل اثرگذار در تداوم بحران و ابهام در آینده خاورمیانه هستیم. بنابراین با تعیین و تعریف سه هویت مشروعیت بخش، مقاومتی و برنامه دار، نقش کنشگران اصلی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که غرب به عنوان کنشگر هویت مشروعیت بخش، سلفی های جهادی به عنوان کنشگران هویت برنامه دار، علیه محور مقاومت به عنوان کنشگر هویت مقاومت ائتلاف کرده و این محور را به چالش کشیده اند. راه برون رفت از این چالش برای محور مقاومت نیز در خروج از سنگر مقاومت و تبدیل شدن به هویت برنامه دار است.
|
 • Pages 7-33
  Since collapse of former Soviet Union, Russia and the US have been competing over influence in external zone of Russia. From Russia’s point of view, expansion of NATO and the European Union eastwards aimed at curbing Russia’s regional influence. Russia believes that following the policy of the eastward expansion of NATO and the EU as well as colorful revolutions in the Caucasus and Central Asia, the US has been trying to enhance influence in its geopolitical zone. On this basis, Ukraine has been turned into a zone for skirmishes between Russia and the US over regional influence. As a result of the skirmishes, the identity layers of Ukraine prepared the ground for entry of the western big powers to it and the security pun and non-firmness in relations among the great powers served as consequences of the anarchical structure of the international system, adding to its complexity. So, the issue of Ukraine has turned from a national crisis into an issue having regional dimensions. The result it will be the regional equations of the influential powers and since internal equations of Ukraine will entail external consequences for Russia, the US and its European allies, each of the players have got involved in Ukraine crisis out of their own interests.
 • Pages 35-71
  Presidents speeches or states official representatives in the General Assembly of the United Nations, considered as official stance of the government's foreign policy. In this paper, I have tried to explore the dominant pattern of four speeches of Iran’s presidents at the General Assembly of the United Nations. The emphasis of each of these individuals on specific topics indicating the importance of a particular pattern. In other words, to demonstrate the impact of items that representing in each lecture and by identifying the characteristics of the categories enumerated in the text of the speech can be found that speech pattern, these indices are in fact evidence in the text. The words and concepts are extracted from each of the four texts and then grouped into more general categories and evaluated the efficacy of indexes’ concepts and terms on each president’s speech. Furthermore, classification and shown the indexes concepts and words and their effects in the form of tables and graphs. So that it could be implemented this data in other studies. Reductionist and quantitative analysis of these data will help us answer those questions.
 • Pages 69-90
  Social capital is a classic concept which has been attracted attention of most researchers as its importance in modern political and social literature as well as central and deep role conceal in Its. Social capital has an intense affinity with totality of social system by means of a mediator variation. This mediator variation is function carried out by social capital. Indeed, social capital affects all the social sub-systems and influenced by them. However effects of this category on mentioned sub-systems have of higher search significance. In this article, it is attempted to be evaluate the most important political functions of social capital and finally this theoretic concept is investigated with regard to pathology the subject of likely dysfunctions on social capital.
 • Pages 89-131
  International system in transition of historical development process and its phases has experienced increasing complexity and different patterns of order. in this way network order is prominent pattern. Several real-world networks exhibit a complex structure and are formed by strategic interactions among rational actors. Scholars engaged in foreign policy analysis have a few little attentions to understand actors’ choices in network orders. Therefore this article by pay attention to this type of systemic order surveys this question that what’s role of networks in foreign policy and its strategic actions. Among this explicitly the most important question is about role of super networks in foreign policy related to systemic order as its target. This article argues that network would become the next great debate in analysis of foreign policy. In cybernetic complex and smart system, super-networks impose themselves as main physical construction as framework of foreign policy and by internal mechanism and dynamics effect on model of designing of it.
 • Pages 131-159
  Patterns of crisis management in the years after the Cold War have faced radical change. Social forces are gradually entering the field of strategic competition. Power and security equation, logged from scope of uppers actors in world politics.in this papers have been examined the regional and extra regional great powers rivalry in the Syrian crisis. indications of an identity crisis management in the era of the rise of identically forces requires an understanding of the nature of the social forces that have social but are influential forces in local political processes. In this paper, explored the global mechanism of Syrian crisis management in the light of identical gaps. According to this study the social components within the Syria has play a significant role. Thus, for successful crisis management in Syria we should considered the identical roots of this crisis.
 • Pages 159-178
  The similarity of Egypt and Iran's transitional government foreign policy toward U.S, is a significant subject for study. The present article try to answer to this question that, why the transitional governments in both country after revolution, had similarity approach toward U.S. Two internal and external variables are considered to form some hypothesis to answer this question. The lack of social status in the transitional governments and the need for foreign support might be an important reason for this approach. Another question is that why the approach in Iran and Egypt is different after the end of transitional governments. The present study attempts to study the case through the comparative study of transitional governments in Egypt and Iran and give appropriate response to the above question. The findings also suggest that both external and internal variables of the transition states U.S. Similarity of approach has been effective and the difference in origin as the difference between the two is in the process of transition.
 • Pages 177-192
  Establishing a secondary branch and subsidiary is one of the known methods that are used by the business firms to develop their domestic and international activities. Using these two tools- especially in some cases that the foreign companies intend to participate in Iran- may lead to some risks, but with respect to their impacts on the national economic growth, they should considered as an opportunity more than a threat. In this study, the legal aspects of the two issues are investigated, because using them by the entrepreneurs depends on knowing their legal aspects. Moreover, it is confirmed that the political dimension should not be neglected due to the impact of these methods on the international relations development. In addition to providing the legal grounds, it appears that providing the political grounds is needed to develop their application. The research methodology is an analytical and descriptive one according to the library resources.
 • Pages 191-212
  The continuity of crisis and obscurity in future of Middle East is an issue that has occupied every scholar mind. This article has to mind to survey the existent condition in Middle East on the perspective of identity challenges. Although much internal and international factors have been impressive in formation of regional people uprising, but survey and explain on impressive factors in continuity of crisis and obscurity in future of Middle East. Thus, by determination and definition of triple legitimizing, resistance and project identity, we analyze the role of their main actors, and have conclude that west as actor of legitimizing identity and jihadi salafism as actor of project identity are alliance against resistance axis as actor of resistance identity and are challenging it. The way of to go out from this challenge for resistance identity is calculated exist from resistance trench and become project identity.