فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین ملک افضلی* صفحات 1-11
  این مقاله 40 سال تجربه ایران را در توسعه مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه در آذربایجان غربی، نقش بهورزان در توسعه مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه و فرآیند توسعه این مراقبت ها را در جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد. به علاوه عواملی را که موجب رشد کمی وکیفی آن شده است برمی شمارد و به چالش های پیش روی آن می پردازد و در آخر به برنامه پزشک خانواده که استراتژی مناسب برای دسترسی و استفاده همگان از مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه است اشاره می کند.
  کلیدواژگان: تجربه ایران، آذربایجان غربی، مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه، بهورزان
 • قباد مرادی، مینو محرز، محمد مهدی گویا، معصومه دژمان، سید احمد سید علی نقی، سحر خوش روش، حسین ملک افضلی* صفحات 13-24
  زمینه و هدف
  هدف مطالعه ی حاضر، بررسی دیدگاه سیاست گذاران و افراد کلیدی در خصوص سیاست های مبارزه با ایدز در کشور بود.
  روش کار
  در این مطالعه ی کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه فردی و اخذ دیدگاه سیاست گذاران و افراد کلیدی در زمینه ی ایدز صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل چارچوبی استفاده شد.
  نتایج
  نتایج این مطالعه در سه دسته کلی شامل نقاط قوت و ضعف در سیاست گذاری و سیاست های موجود در ایران، نقاط قوت و ضعف اجرای سیاست ها و عملکرد سازمان ها، و پیشنهادات در خصوص بهبود طراحی و اجرا و اعمال سیاست های جدید مبارزه با ایدز جمع بندی و ارائه شد. این مطالعه نشان داد در سیاست گذاری ها، اجرای سیاست های موجود، عملکرد سازمان ها و طراحی سیاست های جدید در زمینه ی مبارزه با بیماری ایدز، علاوه بر نقاط قوت، نقاط ضعف چشمگیری نیز وجود دارد.
  نتیجه گیری
  جهت دستیابی به اهداف توسعه ی هزاره (MDGS) در زمینه ی مبارزه با ایدز در کشور ایران لازم است سیاست ها و اقدامات مطلوب تری در دستور کار دولت و سیاست گذاران حوزه ی سلامت کشور و دست اندرکاران مبارزه با ایدز قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایدز، سیاست، سیاستگذاری، مطالعه کیفی، ایران
 • زهرا ملایری خواه لنگرودی، آفرین رحیمی موقر*، شهناز دلبرپور احمدی، معصومه امین اسماعیلی صفحات 25-37
  زمینه و هدف
  شیوع اچ.آی.وی (HIV)، در زنان تن فروش در کشور به مرز اپیدمی نزدیک می شود، ولی هنوز میزان استفاده منظم از کاندوم در این گروه پائین است. این مطالعه کیفی با هدف بررسی موانع استفاده از کاندوم در زنان تن فروش انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه با انجام مصاحبه های فردی عمیق با 40 زن تن فروش از چهار گروه مختلف از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی و مصرف مواد و 12 شریک جنسی مرد آنها در سال 1389 در شهر تهران انجام شد.
  نتایج
  اکثریت قریب به اتفاق زنان تن فروش در دوره زمانی شش ماه قبل از مصاحبه، استفاده ی مداوم از کاندوم نداشتند. دلایل عمده ی عدم استفاده از کاندوم در شرکت کنندگان، عدم آگاهی از بعضی از راه های انتقال و روند بیماری ایدز، شک داشتن به نقش کاندوم در پیشگیری از ابتلا به بیماری های مقاربتی و ایدز، ترس از ابراز خشونت یا طرد شدن توسط مشتریان مرد و عدم تمایل شرکای جنسی به استفاده از کاندوم به دلیل کاهش لذت جنسی و اطمینان از سالم بودن برخی از شرکای جنسی بیان شد.
  نتیجه گیری
  آگاه سازی زنان آسیب پذیر از طریق آموزش در خصوص HIV، روش های پیشگیری از این بیماری و توانمندسازی زنان در خصوص مهارت چانه زنی برای استفاده از کاندوم، به عنوان بخشی از برنامه های کاهش آسیب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: زنان روسپی، اج.آی.وی، ایدز، کاندوم، مطالعه کیفی، رفتار پرخطر
 • امین دوستی ایرانی، بتول اخوت، زهرا چراغی، مژگان طلایی، الهام احمدنژاد، محمد مهدی گویا، محمد سروش، حسین معصومی اصل، کورش هلاکویی نایینی* صفحات 39-51
  زمینه و هدف
  بیماری های منتقل شونده از راه آب و غذا از عوامل مهم ابتلا به اسهال و مرگ در سراسر جهان محسوب می شوند. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تداوم موارد اسهالی پس از فاز انفجاری اپیدمی گسترده بیماری اسهالی در استان یزد بود.
  روش کار
  این مطالعه مورد شاهدی بر اساس موارد جدید رخداد بیماری اسهال از 04/06/1392 تا 12/06/92 طراحی شد. در کل، 69 فرد مبتلا به اسهال و 138نفر شاهد وارد مطالعه شدند. روش رگرسیون لجستیک شرطی در سطح اطمینان 95 ٪ برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
  نتایج
  میزان بروز این بیماری بطور کلی 13/79 به ازای هر هزار نفر جمعیت بود. حضور یک فرد مبتلا به گاستروآنتریت در خانواده (3/63= نسبت برتری mouseover=«function onmouseover() {msoCommentShow(''_anchor_1''،''_com_1'')}» onmouseout=«function onmouseout() {msoCommentHide(''_com_1'')}» href=«#_msocom_1»>[H1] با 95 ٪ فاصله اطمینان 1/43 تا 9/20) مهمترین عامل تداوم ابتلا به گاستروآنتریت بود. عواملی همچون تحصیلات پایین (75/1=نسبت برتری با 95٪ فاصله اطمینان 0/43 تا 7/11)، سابقه مسافرت (1/55=نسبت برتری با 95٪ فاصله اطمینان 0/64 تا 3/73)، سابقه تماس با فرد بیمار (1/93=نسبت برتری با 95٪ فاصله اطمینان 0/72 تا 5/14) و مصرف غذای بیرون از منزل (1/37=نسبت برتری با 95٪ فاصله اطمینان 0/64 تا 2/92) نیز نسبت برتری ابتلا به بیماری را افزایش می دادند ولی اثر آنها از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مهمترین عامل موثر بر تداوم ابتلا به بیماری سابقه تماس با فرد مبتلا به بیماری در خانواده بود که نشان دهنده انتقال فرد به فرد، عدم رعایت بهداشت فردی توسط بیماران و اطرافیان آنها در خانواده و در نتیجه انتقال بیماری می باشد. بنابراین نقش آموزش و اطلاع رسانی مسئولین بهداشتی در خصوص راه های انتقال و پیشگیری از بیماری های اسهالی در کنترل طغیان های ناشی از راه آب و غذا می تواند بسیار موثر باشد.
  [H1] توصیه می شود به جای اصطلاح «نسبت شانس» از عبارت «نسبت برتری» استفاده شود.
  در تمام متن به جای نسبت شانس از نسبت برتری استفاده شد.
  کلیدواژگان: مطالعه مورد شاهدی، گاستروآنتریت، طغیان، یزد، ایران
 • حمید سپهر دوست*، سمانه ابراهیم نسب صفحات 53-65
  زمینه و هدف
  عوامل اقتصادی از جمله بیمه عمر در بخش مالی، تاثیر به سزایی بر کیفیت سلامت جامعه و شاخص «امید زندگی» دارند. بیمه عمر به صورت غیرمستقیم، از طریق رشد اقتصادی و به صورت مستقیم، از طریق ایجاد اطمینان و آرامش روانی در فرد متقاضی بیمه عمر باعث ارتقای شاخص سلامت می شود.
  روش کار
  در این مطالعه، با استفاده از داده های مرتبط وتجزیه تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) برای سیزده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی سال های 2011-1998، اثر تقاضای بیمه عمر به عنوان متغیر مستقل بر شاخص امید به زندگی به عنوان شاخص مهم سلامت و متغیر وابسته پژوهش بررسی شد. همچنین از متغیرهای اقتصادی توسعه مالی، درآمد سرانه، تورم و میزان بیکاری نیز به عنوان متغیرهای کنترل و تاثیرگذار بر شاخص سلامت استفاده شده است.
  نتایج
  یافته های تحقیق بیانگر اثر مثبت و معنادار تقاضای بیمه عمر بر «امید زندگی» از نظر آماری در کشورهای مورد مطالعه و طی سال های مورد بررسی است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار و متغیرهای تورم و میزان بیکاری اثر منفی و معنادار از نظر آماری بر شاخص سلامت دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که بهبود شرایط اقتصادی شامل کاهش بیکاری، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه و توسعه بازار مالی باعث افزایش «امید زندگی» به عنوان شاخص مهم سلامت می شود، بنابراین لازم است که نگاه برنامه ریزان اقتصادی جامعه به گونه ای باشد که اجرای برنامه های سلامت، بهداشت و رفاه عمومی کشور در تطابق با سایر سیاست گذاری های بخش اقتصاد به خصوص بخش بیمه عمر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیمه عمر، سلامت، شاخص امید به زندگی، کشورهای OIC، داده های تابلویی
 • حسن افتخار اردبیلی، فرهاد لشکربلوکی*، سید ابوالقاسم جزایری، محمد آریایی، منصوره مینایی صفحات 67-76
  زمینه و هدف
  روند سالمندی جمعیت بویژه در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. هدف این مطالعه تعیین وضعیت تغذیه سالمندان شهر گرگان و برخی عوامل مرتبط با آن بود.
  روش کار
  مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی حاضر به روش خوشه ای2 مرحله ای با مراجعه به درب منازل سالمندان شهری انجام شد. با پرسشنامه ارزیابی مختصر تغذیه و تن سنجی اطلاعات 541 سالمند جمع آوری و آزمون های کای دو، تی مستقل و آنوا برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  نتایج
  شیوع سوء تغذیه 8/4 ٪ و خطر ابتلا به سوء تغذیه 44/7 ٪ بود. 51/9٪ سالمندان به علت وجود بیماری یا شرایط ویژه از رژیم غذایی پیروی می کردند. فراوانی سوء تغذیه و خطر ابتلا به آن در زنان بیش از مردان بود و این تفاوت در دو جنس از نظر آماری معنی دار بود (0/0001= p). نمایه توده بدنی، اندازه های میانه دور بازو و دور ماهیچه پا در مبتلایان به سوء تغذیه، کمتر از سالمندان با وضعیت تغذیه خوب گزارش شد، این تفاوت از نظر آماری معنی داری بود.
  نتیجه گیری
  سالمندان مواجه با مشکلات اقتصادی-اجتماعی، روحی، دندانی، زندگی بدون خانواده و نیز زنان بیش از سایرین در خطر ابتلا به سوء تغذیه قرار دارند. اجرای برنامه های حمایتی و آموزش تغذیه در این گروه اهمیت بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: سالمند، ارزیابی مختصر تغذیه ای، سوء تغذیه، نمایه توده بدنی، میانه دور بازو، دور ساق پا
 • عفت سادات مرقاتی خویی، ندا شمس علی زاده، علیرضا بیات، فاطمه زارعی، شهناز ریماز* صفحات 77-88
  زمینه و هدف
  رفتار تهدید کننده سلامت فرد در بستر اجتماعی تحت تآثیر فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد. بنابراین رفتارهای پر خطر بهداشتی جوامع گوناگون می تواند از دسته بندی متفاوتی برخوردار باشند. هدف این مطالعه شناسایی و اولویت بندی رفتارهای پرخطر بهداشتی بین دانش اموزان دبیرستانی در یکی از مناطق تهران بود.
  روش کار
  در این مطالعه کیفی از نوع ارزیابی سریع 130 نفر در جلسات گروهی متمرکز (17 جلسه) شرکت کردند. گروه های هدف عبارت بودند از: دانش آموزان دختر و پسر(9 جلسه)، والدین (5 جلسه)، معلمان(3 جلسه). چهار مدیر مدرسه در سه مرحله مصاحبه عمیق فردی شرکت کردند. در جلسات گروهی موضوعات کلی که مورد تاکید محققین بوده عبارتند از: 1) درک و توصیف مشارکت کنندگان درباره رفتارهای سالم و غیر سالم، 2) اولویت بندی رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان دختر و پسر؛ 3) درک و باورهای مشارکت کنندگان در مورد رفتارهای مخاطره آمیز و تاثیر بستر اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری آن رفتارها در نوجوانان و جوانان. داده ها به روش آنالیز محتوا تجزیه و تحلیل و معانی اصلی و درون مایه ها استخراج شد. برای صحت و استحکام داده ها معیارهای اعتباربخشی، تایید پذیری و انتقال پذیری ارزیابی گردید.
  نتایج
  اعتیاد، رفتارهای پرخطر جنسی، و رفتارهای نابهنجار اجتماعی(پرخاشگری) ا ولویت رفتارهای مخاطره آمیز بین پسران دبیرستانی بودند. در گروه دختران رفتارهای پرخطر جنسی، ازدواج زودرس، عادات غذایی ناسالم، کم تحرکی و نگرانی از آینده (شغلی تحصیلی و ازدواج) به ترتیب اولویت شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  اگرچه اولویت رفتارهای مخاطره آمیز در بین پسران و دختران متفاوت است اما از این اولویتها رفتارهای پرخطر جنسی بین این دانش آموزان مشترک بود. رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان در مسیر جامعه پذیری آنها شکل می گیرند که قویا از فرهنگ بستر بومی آنها متاثر است. درک مشارکت کنندگان از شمای جنسیتی عامل مهمی در اولویت بندی رفتارهای پر خطر بهداشتی شناخته شد. برنامه های آموزشی جامع نگر در راستای ارتقاء سلامت نوجوانان و تغییر نگرش های اجتماعی در حمایت و مراقبت از نوجوانان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اولویت بندی رفتارهای پر خطر بهداشتی، دانش آموزان، مطالعه کیفی
 • محمد ملکوتیان*، علیرضا مصداقی نیا، شیما رضایی صفحات 89-101
  زمینه و هدف
  کلروفنلها در زمره آلاینده هایی سمی آلی اسیدی و دارای اولویت می باشند. یکی از بهترین روش های حذف کلروفنلها، استفاده از جاذبهای مختلف می باشد. در این تحقیق کارایی حذف اورتوکلروفنل به عنوان یکی از معمول ترین آلاینده های آلی محیط های آبی با روش جذب بر روی خاکستر فرار فعال شده بررسی گردید.
  روش کار
  در این تحقیق تجربی خاکستر فرار تهیه شده از نیروگاه زرند کرمان، توسط اسید سولفوریک فعال گردید. عوامل موثر در فرآیند فعال سازی جاذب شامل دما، زمان، مقدار و غلظت اسید و همچنین عوامل تاثیرگذار در فرآیند جذب برای شرایط بهینه تنظیم شد. آزمایش ها بر روی پساب واقعی کارخانه زغال شویی زرند نیز انجام گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
  نتایج
  فعال سازی جاذب در شرایط بهینه زمان 5 ساعت، غلظت اسید 1/8 مولار، دمای C 2 ± 29 و نسبت اسید به خاکستر فرار برابر با 7 انجام گرفت. بازده حذف اورتوکلروفنل در پساب کارخانه زغالشویی زرند در شرایط بهینه pH) 2، مقدار 1 گرم جاذب در زمان 3 ساعت) برابر 84/4% بود.
  نتیجه گیری
  علاوه بر بالا بودن بازده جذب اورتوکلروفنل چون فعال سازی جاذب نیاز به فن آوری پیچیده نداشته و هزینه بر نبوده می توان از جاذب مذکور برای حذف این آلاینده از پساب صنابع استفاده نمود.
  کلیدواژگان: فعال سازی شیمیایی جاذب، جذب، اورتوکلروفنل، خاکستر فرار
 • مهدی میرحیدری، صدیقه سادات طوافیان*، علی منتظری، حمیرا فلاحی صفحات 104-115
  زمینه و هدف
  شایع ترین راه انتقال HIV در جهان، تماس های جنسی محافظت نشده با افراد آلوده است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پرخطر جنسی در معتادان دارای سابقه اعتیاد استان قم آزمون شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر مطالعه نیمه تجربی شاهد دار، شامل 128 مرد شرکت کننده در گروه های خودیاری استان قم در سال 1391 می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تائید شد و قبل و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی تکمیل شد. داده ها با آزمون های آماری کای دو، کولموگرف-اسمیرنف، تی زوجی و ویلکاکسون با سطح معنی داری 0/05> p، جهت تجزیه و تحلیل داده ها در نظر گرفته شد.
  نتایج
  قبل از مداخله، دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و میانگین نمرات سازه های الگوی باور بهداشتی یکسان بودند(0/05< p). نتایج مطالعه نشان داد بعد از مداخله میانگین نمرات سازه های الگو، در گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله بطور معنی داری افزایش یافت (0/001> p). ولی در گروه شاهد این اختلاف معنی دار نبود. میانگین نمرات قصد رفتاری استفاده از کاندوم در بعد از مداخله، تفاوت معنی دار ی را در گروه آزمون نسبت به قبل از آن داشت (0/001= p). در حالی که در گروه شاهد این تفاوت معنی دار نبود (0/02= p).
  نتیجه گیری
  مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند موجب افزایش شدت، حساسیت، منافع و خودکارآمدی درک شده و کاهش موانع درک شده افراد با سابقه مصرف مواد مخدر شده و نهایتا قصد رفتار استفاده از کاندوم را در آنان ایجاد نماید
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، اچ آی وی، اعتیاد، رفتارهای پرخطر جنسی
|
 • Hossein Malekafzali * Pages 1-11
  In this article 40 years of Iranian experience in primary health care in west Azarbaijan and behvarzs is presented. In this regard quantitative development of PHC during this period will be discussed, moreover challenges and opportunities of this program will be analysed. Finally family physician program should be considered as an appropriate tool to achieve universal coverago of PHC in iran.
  Keywords: Iranian experience, West Azarbaijan, Primary health care, Community health workers (Behvarzs)
 • Ghobad Moradi, Minoo Mohraz, Mohammad Mehdi Gouya, Masoumeh Dejman, Seyed Ahmad Seyed Alinaghi, Sahar Khosh Ravesh, Hossein Malekafzali * Pages 13-24
  Background And Aim
  The aim of the present study was to investigate the views of policy makers and key persons about national AIDS control politics.
  Materials And Methods
  This qualitative study used purposive sampling. To collect data, the perspectives of six experts about AIDS were inspected. Framework analysis was used to analyze the data.
  Results
  The results of this study showed that beside the strengths there are also significant weaknesses in making the policies, administering the existing policies, executing the programs in organizations, and planning new policies to control AIDS; hence these problems and weaknesses must be identified to achieve the main goals of AIDS control program.
  Conclusion
  AIDS is not only a health problem but a social, economical and cultural problem, which requires more attention from authorities and related organizations for developing and implementing policies in accordance with international guidelines. To achieve Millennium development goals (MDGs) in the context of AIDS it is essential for policy makers and key figures to consider more effective activities and measures in their agenda.
  Keywords: HIV, AIDS, Policy, Policy makers, Qualitative study, Iran
 • Zahra Malery Khah Langeroudi, Afarin Rahimi Movaghar *, Shahnaz Delbarpour Ahmadi, Masoumeh Esmaeili Pages 25-37
  Background And Aim
  In Iran, HIV prevalence in sex workers is reaching to an epidemic, but still consistent use of condoms is low. This qualitative study aimed to assess barriers to condom use in female sex workers (FSWs).
  Materials And Methods
  We conducted individual in-depth interviews with 40 FSWs and 12 partners in the year 2010 in Tehran. The FSWs were purposefully selected from four different groups based on the level of socioeconomic status and history of using substance. Findings were extracted and coded manually and the responses of the groups were categorized and compared.
  Results
  Almost all FSWs had not used condoms regularly in the past six months. The main barriers of condom use were: lack of awareness of the modes of transmission of HIV and prognosis of the disease, doubt on the role of condoms in preventing sexually transmitted diseases and HIV, fear of violence or rejection by male customers, reluctance of sexual partners to use condoms due to diminution of sexual pleasure, and believing in health of some customers.
  Conclusions
  Increasing awareness of the FSWs through education about HIV, ways to prevent the disease and empowering them on negotiating skills to use condoms as part of harm reduction programs are recommended.
  Keywords: Female sex workers, HIV, AIDS, Condom, High, risk behavior, Qualitative study
 • Amin Doosti Irani, Batool Okhovat, Zahra Cheraghi, Mozhgan Talaei, Elham Ahmadnezhad, Mohammad Mehdi Gooya, Mohammad Soroosh, Hossein Masoumi Asl, Kourosh Holakoie Naieni * Pages 39-51
  Background And Aim
  Water and food born diseases are one of the important causes of morbidity and mortality in through the world. The objective of this study was to investigate factors affecting the persistence of diarrheal cases after the explosive epidemic phase of diarrheal disease in Yazd province.
  Materials And Methods
  We designed a match case control study that was performed on base of incidence cases of diarrhea since 24 Aug, 2013 to 03 Sept, 2013.Characteristics of cases and control were obtained by interviewers using a pre-determined questionnaire. Logistic regression was used at 0.05 significant level.
  Results
  Totally 69 incidences cases of diarrhea were compared with 138 controls. Incidence rate of diarrhea in Yazd province was 13.79 per thousand. The adjusted odds ratio estimate for presence a patient stricken with gastroenteritis in the household was 3.63 [95% CI: 1.43, 9.20]. The adjusted odds ratio for low education, history of the trip, history of contact with patient and eating outside the home were 1.75, 1.55, 1.93 and 1.37 respectively, that increase odds of disease but their effects was not statistically significant.
  Conclusion
  In this study the most important risk factor for diarrhea was history of contact with the person with the disease in the household. This result may indicate the lack of personal hygiene by patients and their relatives and thus transmission of disease to others peoples. Therefore the role of health education and informing about transmission and preventive ways is very important in prevention and control of outbreaks of diarrhea diseases.
  Keywords: Case control study, Gastroenteritis, Outbreak, Yazd, Iran
 • Hamid Sepehrdoost *, Samaneh Ebrahim Nasab Pages 53-65
  Background And Aim
  Economic factors, including life insurance in financial sector may have a significant effect on health sector and consequently on the life expectancy of the society. The life insurance effects on health index indirectly through economic growth and directly through bringing mental relaxation and social welfare for the person applying for life insurance. The main purpose of this study was to investigate how life insurance demand and other economic factors effect on life expectancy index of the society.
  Materials And Methods
  In this study, the relevant data with respect to life expectancy as dependant variable and economic factors including life insurance demand have been collected from Organization of Islamic Conference (OIC) countries for the years 2011 to 1998; using panel data analysis.
  Results
  The results of the study indicate a significant and statistically positive effect of life insurance demand on life expectancy index of the selected OIC countries. On the other hand, the variables such as financial development and per capita income also have significant positive effect, while the variables such as unemployment and inflation have significant negative effect on life expectancy index of health.
  Conclusion
  The results suggest that economic conditions improvement through lowering rate of unemployment, lowering rate of inflation, increase in per capita income and the financial market development could probably improve the condition of life expectancy in a society. Therefore, that is recommended for the planners to take into account the fundamental economic indicators specially life insurance consumption while planning for health and welfare betterment of the society.
  Keywords: life insurance, Health, Life expectancy, life insurance, OIC Countries, Panel data
 • Hassan Eftekhar Ardebili, Farhad Lashkar Boloki *, Abolghasem Jazayeri, Mohammad Ariaei, Mansoureh Minaei Pages 67-76
  Background an
  Aim
  Aging trend especially in developing country is increasing. This study aimed to assess the nutritional status of the elderly and its associated factors in Gorgan.
  Materials And Methods
  This is a cross sectional study that two-stage cluster sampling method was used for considering participant. The data were collected using Mini Nutritional Assessment and anthropometric questionnaire which was referred to the elderly inhabitant in urban area. 541 elder were interviewed and data were analyzed by chi square, independent T test and one way ANOVA tests.
  Results
  The prevalence of malnutrition was %4/8 and nearly %44/7 of the elderly were at the risk of malnutrition. %51/9 of the elderly were on a special diet due to a disease or specific condition. Malnutrition frequency and the risk of it were higher in woman than men and the difference between sexes was statistically significant. BMI, mid arm circumference and calf circumference measures in elderly with malnutrition were less than elderly with good nutrition, and the difference was statistically significant
  Conclusion
  The risk of malnutrition in elderly who exposed to socio-economic, mental and also dental difficulties, living alone and female old age was higher than others groups. The implementation of supportive and nutritional programs is more important in this group.
  Keywords: Elderly, Mini Nutritional Assessment, BMI, Malnutrition, Mid, arm circumference, Calf circumference
 • Effat Merghati, Khoei, Neda Shams Alizadeh, Alireza Bayat, Fatemeh Zarei, Shahnaz Rimaz* Pages 77-88
  Background And Aim
  Health-risk behaviors are socially constructed and influenced by the given culture. Therefore, the health-risk behaviors are prioritized differently in diverse cultures. In this study, we aimed to explore the priority of health risk behaviors among high school students in Tehran.
  Materials And Methods
  In this qualitative study using rapid assessment approach, we interviewed 130 individuals who voluntarily participated in the focus group discussions (FGDs, n=17). They were students (n=9 FGDs), the parents (n=5 FGDs), and the teachers (n=3 FGDs). Four of the principals were individually interviewed. Interviews focused on (1) perceptions about and description of healthy or unhealthy behaviors; (2); priority of health risk behaviors in adolescents (3) perceptions and beliefs about the formation of the risk behaviors among adolescents. All sessions were embarked on the public schools located in the area five in West Tehran. After obtaining a written consent form from the participants, primary investigators and three of the trained facilitators (male and female) conducted the sessions. We employed content analysis to extract the major themes and sub-themes. The rigor of the data was obtained.
  Results
  Addiction, risky sexual behavior, and social misconduct ion (aggression) were identified as the main concerns for the boys. Risky sexual behavior, early marriage, eating unhealthy habits, physical motionless, and fear of the future (job, education, marriage) were identified as the main health-risk behaviors for the girls.
  Conclusion
  According to our findings, health risk behaviors are classified differently for boys and girls. However, sexual risk behaviors are common findings for both groups. The adolescent's risky behaviors are formed throughout their socialization and seriously influenced by the given culture. Understanding of gender schema was identified as an important factor in the way participants do priority health-risk behaviors of young people. Comprehensive and holistic health education and promotion programs targeting adolescents as well as training programs for parents are suggested.
  Keywords: Priorities of health risk behavior, Adolescent, Qualitative research
 • Mohammad Malakoutian *, Alireza Mesdaghi Nia, Shima Rezaei Pages 89-101
  Background And Aim
  Chlorophenols are acidic Organic compounds and priority Pollutants. One of the best ways to removal chlorophenols was using different absorbents. In this study, removal efficiency of ortho- chlorophenol as one of the most common organic contaminants in aquatic environments was investigated with absorption method using activated Fly Ash.
  Materials And Methods
  In this experimental study, Fly ash of collected from Zarand Power plant was activated by sulfuric acid. Factors affecting in sorbent activation process including temperature, time, amount and concentration of the acid and also factors influencing in the adsorption process were adjusted for optimum conditions. Experiments was followed on real wastewater samples from coal washing plant of zarand. Data was analyzed by SPSS software.
  Results
  The sorbent activation was performed in optimized condition acid concentration 1.8 mM, time 5h, temperature 29±2˚C and acid/fly ash ratio 7. Removal efficiency of zarand coal washing plant Effluent at the optimal conditions (pH: 2, adsorbent doze: 1g, time: 3h) was 84.4%.
  Conclusion
  In addition to the high efficiency of ortho-chlorophenol absorption because of sorbent activation does not require complex and expensive technology, the adsorbents can be used to remove these contaminants from industry effluent.
  Keywords: Chemical activation adsorbent, Absorption, Ortho, chlorophenol, Fly ash
 • Mehdi Mir Heydari, Sedighe Sadat Tavafian *, Ali Montazeri, Homeyra Fallahi Pages 104-115
  Background And Aim
  Addiction behaviors have been established among high risk behaviors among different age groups in Iran. This study aimed to investigate the effects of a designed educational program on high risk behaviors of a sample of addicts in Qom, Iran.
  Materials And Methods
  Totally, 128 men with addiction history in self help groups referred to health centers in Qom were studied. The instruments used to collect data were a self administered demographic questionnaire and the designed scale high risk behavior based on Health Belief Model (HBM).
  Results
  The mean age of participants was 32.4 years. There were no significant difference between two groups at baseline in terms of all demographic data and all HBM constructs. The mean scores of HBM constructs, improved significantly in comparison with baseline. (p < 0.05).
  Conclusions
  This study indicated that designed educational program could improve all HBM constructs after intervention. Additionally, behavior intention might be changed after intervention significantly.
  Keywords: Health Belief Model, HIV, Addiction, sexual high risk behavior