فهرست مطالب

شخصیت و تفاوت های فردی - سال سوم شماره 4 (تابستان 1393)

فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
سال سوم شماره 4 (تابستان 1393)

 • 144 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1393/08/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صادق نصری*، مجید ابراهیم دماوندی، اکرم عاشوری صفحه 1
  مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت و تعهد در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. با استفاده از شیوه ی نمونه گیری خوشه ایمرحله ای، 450 نفر (225 نفر دختر و225 نفر پسر) از دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 انتخاب شدند و پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) و ویژگی شخصیتی نئو (کاستا و مک کری، 1985) و سبک های هویت برزونسکی(1989) را تکمیل نمودند. یافته ها نشان داد که بین اهمال کاری تحصیلی با روان رنجوری، انعطاف پذیری، سبک هویت سردرگم/اجتنابی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین، بین اهمال کاری تحصیلی با وظیفه شناسی، موافق بودن، برون گرایی، تعهد، سبک هویت هنجاری و سبک هویت اطلاعاتی رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که وظیفه شناسی، روان رنجوری، انعطاف پذیری و تعهد توانستند به طور معناداری متغیر اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کنند. با توجه به این یافته ها، می توان گفت که با افزایش میزان روان رنجوری و انعطاف پذیری در دانش آموزان، میزان اهمال کاری تحصیلی نیز در آن ها افزایش می یابد و با افزایش میزان وظیفه شناسی و تعهد در دانش آموزان، میزان اهمال کاری تحصیلی در آن ها کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، تعهد، سبک های هویت، ویژگی های شخصیتی
 • علیرضا عظیم پور*، عبدالکاظم نیسی، منیجه شهنی ییلاق، نسرین ارشدی، کیومرث بشلیده صفحه 19
  هویت اخلاقی خود پنداره ای است که حول ارزش های اخلاقی شکل گرفته و مقیاس «اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی» (آکویینو و رید، 2002) آزمونی است که این سازه را با دو بعد درونی سازی و برونی سازی می سنجد. در این تحقیق ابتدا این مقیاس از حیث روایی ترجمه و روایی صوری مورد بحث و اصلاح واقع شد. از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای 180 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز به این آزمون و دو گویه ی اضافه و هم چنین به آزمون هایی برای سنجش دین داری (آرین، 1377)، همدلی (بار-آن، 1997) و مقبول نمایی اجتماعی (کران و مارلو، 1960) پاسخ گفتند. علاوه بر این، نمونه ای متشکل از 32 دانشجو بعد از 55 روز برای بازآزمایی انتخاب شدند. نتایج تحلیل عامل تاییدی موید مدل اندازه گیری این مقیاس بود. به علاوه رابطه ی معنی دار با گویه های اضافه موید روایی ملاکی و رابطه ی معنی دار با همدلی و دین داری موید روایی همگرای این مقیاس بود. پایایی این مقیاس از طریق همسانی درونی (درونی سازی: 0/776، نمادی سازی: 0/776) و بازآزمایی (درونی سازی: 0/505، نمادی سازی: 0/364) تایید شد. البته روایی واگرای این مقیاس به دلیل رابطه ی معنی دار با مقبول نمایی اجتماعی تایید نشد. در نتیجه، توصیه می شود که با توجه به رابطه ی این مقیاس با مقبول نمایی اجتماعی در کنار استفاده از این مقیاس، از مقیاسی برای سنجش مقبول نمایی جهت تفکیک های آماری استفاده شود.
  کلیدواژگان: مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی، دین داری، همدلی، مقبول نمایی اجتماعی
 • مظفر غفاری*، شهرام مهینی صفحه 39
  رضامندی از روابط و تمایزیافتگی بر عملکرد خانواده تاثیر دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط رضامندی از روابط و تمایزیافتگی با عملکرد خانواده دانشجویان متاهل بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده است و نمونه ی آماری شامل 225 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی سنجش عملکرد خانواده استین و همکاران (1983)، فرم کوتاه مقیاس رضامندی از روابط برنز (1993) و پرسشنامه ی خود متمایزسازی اسکورن و فریدلندر (1998) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیر عملکرد خانواده با متغیر رضامندی از روابط (0/687 =r) و مولفه ی موقعیت من تمایز یافتگی (0/682 =r) همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. رابطه ی عملکرد خانواده با مولفه ی واکنش هیجانی (0/485- =r)، مولفه ی آمیختگی با دیگران (0/388- =r) و مولفه ی جدایی هیجانی تمایز یافتگی (0/479- =r) منفی و معنی دار به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی چند متغیری به روش ورود نشان داد که متغیر رضامندی از روابط و خرده مقیاس های تمایزیافتگی در تبیین متغیر عملکرد خانواده دانشجویان متاهل (15%) سهم دارند. نتایج نشان داد بین رضامندی از روابط و خرده مقیاس های تمایزیافتگی با عملکرد خانواده در دانشجویان متاهل رابطه ی معنی دار وجود دارد. این تحقیق نشان داد برای افزایش عملکرد خانواده ی زوجین لازم است تمایزیافتگی و رضامندی از روابط آنان تقویت شود.
  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، رضامندی از روابط، تمایز یافتگی
 • سعید آریاپوران*، مرضیه امیری منش صفحه 59
  اختلالات شخصیت می تواند نقش عمده ای در عملکرد تحصیلی دانشجویان و متغیرهای مرتبط با آن داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علایم اختلالات شخصیت در پیش بینی تاب آوری دانشجویان دارای عملکرد تحصیلی پایین بود. از میان دانشجویان دانشگاه ملایر 498 دانشجو در نمونه گیری اولیه به صورت خوشه ایانتخاب شدند و از میان آن ها 82 دانشجو که دارای عملکرد تحصیلی پایین بودند به عنوان نمونه ی نهایی در نظر گرفته شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی بالینی چند محوری (میلون، 1987) و مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با روش ورود استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین علایم اختلالات شخصیت اسکیزوئید (0/232-=r)، پارانوئید (0/332-=r)، اسکیزوتایپال (0/227-=r) و نمایشی (0/225=r) با تاب آوری دانشجویان رابطه ی معنی داری وجود دارد. علایم اختلالات شخصیت تقریبا 18 درصد واریانس تاب آوری را تبیین نموده است. بر اساس یافته ها توجه به اختلالات شخصیت و درمآن های مرتبط با آن، می تواند نقش مهمی در بهبود سلامت و عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات شخصیت، تاب آوری، عملکرد تحصیلی
 • علیرضا حاجی یخچالی*، ذکرالله مروتی، فتانه فتحی صفحه 75
  هدف این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیت، باورهای هوشی و هدف های پیشرفت با خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم آباد بود. حجم نمونه در این پژوهش 290 نفر دانش آموز بود که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی نئو-فرم کوتاه (مک کری و کاستا، 1985)، مقیاس نظریه تلویحی هوش (عبدالفتاح و یتس، 2006)، مقیاس هدف های پیشرفت (میگلی و همکاران، 2000)، و مقیاس کارامدی تحصیلی (پاتریک و همکاران، 1997) بود. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که خرده مقیاس های ویژگی های شخصیت، هدف های پیشرفت و باورهای هوشی با خودکارامدی تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری دارند. هم چنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای پیش بین 42 درصد واریانس خودکارامدی تحصیلی را تبیین می کنند. به علاوه از میان متغیرهای پیش بین به ترتیب؛ وظیفه شناسی، هدف تبحرگرا، باور هوشی افزایشی، برونگرایی و هدف عملکردی پیش بین های مناسبی برای خودکارامدی تحصیلی هستند.
  کلیدواژگان: شخصیت، هدف های پیشرفت، باورهای هوشی، خودکارآمدی تحصیلی
 • فاطمه نادی نجف آبادی*، غلامحسین مکتبی، سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی صفحه 93
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه ی بین هوش های چندگانه و هوش هیجانی در دانش آموزان بود. نمونه ی پژوهش شامل 200 دانش آموز (100 دانش آموز دختر و 100 دانش آموز پسر) می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از مقیاس اندازه گیری رشد هوش های چندگانه ی شرر (1996) و هوش هیجانی شات (1998) استفاده شد. یافته ها نشان داد که هوش های موسیقیایی، زبانی و میان فردی با هوش هیجانی همبستگی مثبت معنی دار و بین هوش های ریاضی و درون فردی با هوش هیجانی همبستگی منفی معنی دار دارند. بین هوش های بدنی، فضایی و طبیعت گرایانه با هوش هیجانی همبستگی معنی داری به دست نیامد. هم چنین، نتیجه ی رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش های میان فردی، بدنی، درون فردی، زبانی و فضایی بهترین پیش بینی کننده ی هوش هیجانی دانش آموزان به شمار می روند. مقدار بالای توانایی هوش میان فردی و درون فردی در پیش بینی هوش هیجانی، نشان دهنده ی توانایی مدیریت احساسات خود و درک مهارت های اجتماعی در روابط با دیگران است. هم چنین، می توان با تقویت هوش میان فردی و درون فردی افراد دارای هوش هیجانی پایین، توانایی این افراد را در هوش هیجانی افزایش داد و از این راه به بهبود مهارت های اجتماعی ایشان کمک نمود.
  کلیدواژگان: هوش های چندگانه، هوش درون فردی، هوش میان فردی، هوش هیجانی
 • علی مولایی*، کامران یزدانبخش، جهانگیر کرمی صفحه 107
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و منبع کنترل با سازگاری شغلی کارکنان شرکت گاز کرمانشاه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت گاز شهر کرمانشاه بود که در سال 1392 مشغول خدمت بودند. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 211 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه (مک کری و کاستا، 1985)، پرسشنامه منبع کنترل (راتر، 1966)، پرسشنامه سازگاری شغلی (بل، 1961) پاسخ دادند. نتایج همبستگی نشان داد بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی، برونگرایی، دلپذیری، وظیفه شناسی و منبع کنترل با سازگاری شغلی رابطه معناداری وجود دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ویژگی شخصیتی روان نژندی و منبع کنترل توان پیش بینی سازگاری شغلی را دارند. بنابراین پیشنهاد می شود سازمآن ها برای سازگاری شغلی مطلوب در آینده، هنگام استخدامی ویژگی شحصیتی و منبع کنترل داوطلبان را مد نظر قرار دهند. با این وجود نقش شخصیت در سازگاری شغلی پژوهش های بیش تری را می طلبد.
  کلیدواژگان: پنج عامل بزرگ شخصیت، منبع کنترل، سازگاری شغلی، شرکت گاز
 • مریم مهبودی*، شهلا زارع، حسن حق شناس صفحه 123
  تخمین شناختی تلاش برای ارائه پاسخ های مناسب به سوالاتی است که پاسخ از قبل آموخته شده ای ندارد اما برای یک تخمین منطقی، آزمودنی باید مجموعه دانش خود را بازبینی کرده، تغییرات مناسبی بر روی آن ها انجام دهد و در مورد منطقی بودن آن قضاوت نماید تا پاسخ مناسبی ارائه کند. آسیب به لوب پیشانی باعث ارائه پاسخ های عجیب به این سوالات می شود. این پژوهش با هدف تهیه فرم فارسی آزمون تخمین شناختی و مقایسه آن در گروهی از زنان و مردان بهنجار طراحی شد. 268 نفر با دامنه سنی 50-11 سال به شیوه نمونه گیری در دسترس، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. یک آزمون تخمین شناختی با 30 آیتم تهیه شد و 12 آیتم برای تحلیل آماری نهایی انتخاب شدند. اگرچه نتایج آزمون تی گروه های مستقل نشان داد که زنان در مقایسه با مردان، خطاهای بیش تری در تخمین شناختی دارند، استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد این تفاوت تحت تاثیر اطلاعات عمومی است. رابطه منفی معناداری بین سن و خطای تخمین شناختی (r=-0.17) مشاهده شد. بین تحصیلات با خطای تخمین شناختی ارتباط معناداری به دست نیامد. این پژوهش نشان داد تفاوت های زنان و مردان در تخمین شناختی بیش تر تحت تاثیر اطلاعات عمومی قرار دارد و اثر جنسیت معنی دار نیست.
  کلیدواژگان: تخمین شناختی، لوب پیشانی، اطلاعات عمومی، تغییرات شناختی
|
 • S. Nasri*, M.E. Damavandi, A. Ashoori Page 1
  The present study aimed to investigate the role of personality characteristics, identity style and commitment in prediction of the academic procrastination among the high school students. Research method was descriptive and Correlational. Using multistage cluster-random sampling, 450 high school students (225 males, 225 females) were selected from the city of Tehran. All the participants were asked to complete the following questionnaires: Solomon and Ruth Bloom's Academic Procrastination Inventory (1984), NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) and ISI Identity style Inventory (ISI; Berzonsky,1989). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient, stepwise regression analysis. Results showed a significantly positive relationship between academic procrastination with Neuroticism, Openness, and Diffuse/avoidant Style. Also, there is negatively significant relationship between academic procrastination with Conscientiousness, Agreeableness, Extraversion, Commitment, Normative Style, and Information Style (p<0.01). The results of stepwise regression showed that the variables Conscientiousness, Neuroticism, Openness and commitment could predict academic procrastination variable significantly(F4,445 =59/96, p<0,000). Given these findings, it can be said that rising Neuroticism, Openness among the high school students will lead into increasing the amount of academic procrastination, and also rising conscientiousness and commitment among high school students will lead into abating the amount of academic procrastination.
  Keywords: academic procrastination, commitment, Identity styles, personality characteristics
 • A.R. Azimpour*, A.K. Naisi, M. Shahni Yaelagh, N. Arshadi, K. Beshlideh Page 19
  Moral identity is a self- concept about moral values and “The Self-importance of Moral Identity” (Aquino, Reed, 2002) is a scale to measure this construct in its two dimensions, namely; internalization and symbolization. In this research, as the first step, translation validity and face validity of the measure were discussed and modified. As the second step, using cluster sampling, 180 undergraduate students from “Ahvaz university of Shahid Chamran” were selected and asked to complete the measure, two additional item and measures for empathy, religiosity and social desirability. Moreover a sample of 32 students were selected for test re test. Results of confirmatory factor analysis confirm the measurement model. Also significant relationship to additional items confirms criterion validity, and significant relationship to empathy and religiosity confirm convergent validity. Reliability of this measure, also investigated and confirmed by internal consistency (internalization: 0.776, symbolization: 0.776) and test re test (internalization: 0.505, symbolization: 0.364). Albeit because of significant relationship to social desirability, divergent validity of this measure didn’t confirmed. So, consideration the relationship between the measure and social desirability, there be suggested that, beside using the measure, a measure of social desirability will be used in order to statistical control.
  Keywords: the self, importance of moral identity scale, empathy, religiosity, social desirability
 • M. Ghaffari*, Sh. Mahini Page 39
  Relationship satisfaction and differentiation could impact on family performance. The aim of this research is to study the relationship of relationship satisfaction and differentiation with family performance of married student. Using cluster sampling, 225 married student of Payame Noor University were selected and asked to complete Family assessment device (1983), Burns relationship satisfaction scale (1993) and differentiation inventory Skowron (1998). The data was analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results showed that there are positive relationship between family performance of married students with their relationship satisfaction (R=0/687) and subscale I-position (R=0/682) of differentiation (p<0.05). There is negative relationship between family performance of married students with their emotional reactivity (R=-0/485), emotional reactivity (R=-0/485), Fusion with others(R=-0/388) and Emotional cutoff (R=-0/479). The results of multi-variable correlation coefficient with input method indicated relationship satisfaction and differentiation as the best predictors of family performance in the married students (15%). The results showed that there are significant relationship between relationship satisfaction and f differentiation with family performance of married students. So it is necessary to increase family performance in couples in which strengthens their relationship satisfaction and differentiation.
  Keywords: Family performance, Relationship satisfaction, Differentiation
 • S. Ariapooran*, M. Amirimanesh Page 59
  Personality disorders can play an important role in academic performance and variables that related to it. The purpose of the current study was to investigate the role of personality disorders symptoms in predicting the resilience of students with low academic performance. 498 students were primarily selected by cluster sampling From among students of the Malayer University. Among of them, 82 students with low academic performance were considered as final Sample. Data were gathered using the Millon Clinical Multiaxial Inventory and resilience scale. Pierson correlation and multivariate regression were used for analyzing the data. Results indicated that there is meaningful correlation between schizoid (r= -0.232), paranoid (r= -0.332), schizotypal (r= -0.227) and histrionic (r= 0.225) with resilience and personality disorders signs. Personality disorders signs have explained 18% the variance in resilience. Based on results, attention to personality disorders and their treatment can play an important role in improving the health and academic performance of students.
  Keywords: personality disorders, resilience, academic performance
 • A.R. Hajiyakhchali*, Z. Morovati, F. Fathi Page 75
  The present study investigated the simple and multiple relationships between Personality characteristics, Entity intelligence belief, Incremental intelligence belief and achievement goals with academic self-efficacy was in high school female students in Khorramabad. The participants of the study were 290 students who were selected randomly by multi-stage random method. The instruments used in this study were the Neo-Five Factor Inventory (NEO-FFI), Implicit Theory of Intelligence Scale (IT IS), Achievement Goal Orientation Scale, and Self-efficacy Academic Scale. For statistical analysis of the data, Pearson correlation and multiple regression analysis were used. The hierarchical multiple regression analysis showed that about 42% of the variance of academic self-efficacy was explained by predictor variables. Moreover, the stepwise regression analysis indicated that conscientiousness; mastery approach goal, incremental intelligence belief, extroversion and performance approach goal were respectively the most important predictors of self-efficacy academic.
  Keywords: Personality, Achievement Goal, intelligence beliefs, Self, efficacy Academic
 • F. Nadi Najafabadi*, Gh.H. Maktabi, S. E. Hashemi Sheikh Shabani Page 93
  The aim of this study was to determine the relationship between multiple intelligence and emotional intelligences of students. Research sample included 200 students (100 female and 100 male) who were chosen through multistage random sampling method. The instruments used in this study were Multiple Intelligences Development Assessment Scale (1996) and Schutte Self-Report Emotional Intelligence (1998). The correlation coefficient and stepwise regression was used to analyze the data. Results showed positive correlation between musical, linguistic and intrapersonal intelligences with emotional intelligence. The results also revealed negative correlation between mathematical and interpersonal intelligence with emotional intelligence, but no significant correlation between bodily, spatial and naturalistic intelligences with emotional intelligences. Also, stepwise regression results indicated that intrapersonal, bodily, interpersonal, verbal and spatial intelligences are the best predictors of student's emotional intelligence. The predictive power of interpersonal and intrapersonal intelligences for emotional intelligence, demonstrate the power of self-regulation and social skills in inter-individual relations. Also, by increasing the interpersonal and intrapersonal intelligences of individuals with low emotional intelligence could help them to improve their emotional intelligence.
  Keywords: multiple intelligences, intrapersonal intelligence, interpersonal intelligence, emotional intelligence
 • A.Molaei*, K. Yazdanbakhsh, J. Karami Page 107
  This study examined the relationship between personality characteristics (five factor model) and locus of control with vocational adjustment of gas company employees in Kermanshah. The population of this correlational study consisted of all employees in Kermanshah gas companies who were serving in 1392. The participants (211 employees) were asked to the big five personality inventory (NEO), emotional intelligence (Bradbry - Graves), and vocational adjustment (Bell). Correlation and regression analysis were conducted to analyze the data. The results showed that there are significant relationship between neurosis, extraversion, amiability, conscientiousness and locus of control whit vocational adjustment. The results also showed that neurosis personality and locus of control can predict vocational adjustment. Considering the results of this research we can suggest to organizations to give special attention to the employee's personality characteristics and locus of control.
  Keywords: personality characteristics, locus of control, vocational adjustment, gas company
 • M. Mahboodi*, Sh. Zaree, H. Haghshenas Page 123
  Cognitive estimation is an attempt to provide reasonable answers to questions for which there is no relevant knowledge. For a reasonable estimation, the subject must be able to retrieve all the knowledge, modify them appropriately, and judge the logicalness in order to provide a reasonable response. Frontal lobe injury causes to present unusual responses to these questions. The aim of this study is to provide Persian form of cognitive estimation test and compare it among a group of normal men and women. 268 individuals (140 women and 128 men) aged 11-50 years old were selected by convenience sampling method. A cognitive estimation test was developed that contained 30 items from which 12 items were selected for the final statistical analysis. Although the results of the independent T test showed that women have more errors in cognitive estimation compared with men, covariance analysis showed that this difference is affected by the general information. There was also a significant negative correlation between age and cognitive estimation error (r=-0.17, p<0.05). There wasn’t any relationship between education and cognitive estimation error. The present study provides a Persian version of cognitive estimation test and an instrument to diagnose frontal lobe injuries and a quick diagnosis of cognitive changes due to aging.
  Keywords: Cognitive estimation, Frontal lobe, General information, Cognitive changes