فهرست مطالب

رستنیها - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار و تابستان 1393)

نشریه رستنیها
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار و تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/08/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد امینی راد*، سلیم موسی اف، وقار کریم اف صفحه 1
  در این تحقیق، نمونه های جمع آوری شده متعلق به جنس Carex و بخش Ammoglochin از استان آذربایجان غربی مورد مطالعه قرار گرفتند که دو گونه Carex iraqensis و C. disticha برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند. خصوصیات مورفولوژیکی و تصاویر این دو گونه به همراه کلید شناسایی گونه های بخش Ammoglochin ارایه می شود. همچنین، در مورد روابط تاکسونومیکی و پراکنش آن ها نیز بحث می شود.
  کلیدواژگان: آذربایجان غربی، تاکسونومی، کلید شناسایی، گزارش جدید، مورفولوژی
 • یونس عصری*، مینا ربیعی، اسمعیل جارچی صفحه 6
  در این تحقیق، پوشش گیاهی شوره زارهای اشتهارد کرج به روش براون– بلانکه مورد مطالعه قرار گرفت. شصت و پنج رولوه برداشت شده از زیستگاه های شور مختلف با استفاده از نرم افزار Anaphyto به دو روش تجزیه و تحلیل ارتباط های عاملی (AFC) و طبقه بندی سلسله مراتب بالارونده (CAH) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و طی آن 11 جامعه گیاهی تشخیص داده شد که عبارتند از: Aeluropodetum littoralis، Artemisietum sieberi، Atriplicetum verruciferae، Halimocnemietum rarifoliae، Halocnemetum strobilacei، Lepidietum pumili، Lycietum ruthenici، Phragmitetum stenophyllae،Climacopteretum crassae، Salicornietum iranicae، Tamaricetum kotschyi. علاوه بر این، بعضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک زیستگاه های جامعه های گیاهی نیز تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه مولفه های اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین خصوصیات خاکی موثر بر پراکنش جامعه های گیاهی، هدایت الکتریکی، واکنش خاک، سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفات، آهک، گچ و بافت خاک می باشند.
  کلیدواژگان: آنافیتو، تجزیه مولفه های اصلی، جامعه شناسی گیاهی، مناطق خشک و نیمه خشک
 • فرزانه عادل*، مهرداد عباسی، سعید رضایی، جمشید بوجاری صفحه 23
  به منظور مطالعه زنگ های تیره Salicaceae در ناحیه البرز مرکزی، نمونه های متعددی از گونه های جنس Salix و Populus که به زنگ آلوده بودند از مکان های مختلف این ناحیه جمع آوری و بررسی شدند. شناسایی گیاهان جمع آوری شده نشان داد که گونه های Populus nigra، P. euphratica، Salix alba و S. excelsa میزبان های غالب از تیره Salicaceae برای گونه های زنگ در ناحیه مورد مطالعه محسوب می شوند. نمونه های بررسی شده به دو مرحله اوردینیومی (II) و تلیومی (III) آلوده بودند. براساس ویژگی های مورفولوژیک نمونه ها، تعداد پنج گونه زنگ از تک جنس Melampsora روی اعضای تیره Salicaceae شامل M. pruinosa روی P. euphratica، M. amygdalinae رویS. excelsa و گونه های M. dimorphodpora، M. repentis و M. abieti-caprearum روی S. alba شناسایی و تشریح گردیدند. براساس منابع در دسترس تمامی این گونه ها برای میکوبیوتای ایران جدید هستند.
  کلیدواژگان: البرز مرکزی، میکوبیوتا، Salix، Populus، Melampsora
 • خسرو چهری* صفحه 35
  جهت شناسایی گونه های مختلف کمپلکس فوزاریوم سولانی از خاک مزارع کشاورزی موجود در مناطق مختلف آب و هوایی استان های کرمانشاه، همدان و کردستان، 58 نمونه خاک جمع آوری شد. در این بررسی، 100 جدایه از گونه های مربوط به این کمپلکس به دست آمد. براساس مشخصات مورفولوژیکی چهار گونهFusarium falciforme، F. petroliphilum، F.keratoplasticumو F. pseudensiforme متعلق به کمپلکس فوزاریوم سولانی شناسایی شدکه نخستین بار از ایران گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: ایران، خاک، کردستان، کرمانشاه، میکوفلور، همدان
 • محمدرضا آصف*، پناه مرادف صفحه 43
  در این مقاله، پنج گونه از قارچ های آگاریک به اسامی Entoloma griseoluridum، E niphoides، Limacella ochraceolutea، Mycena clavicularis وM. acicula متعلق به تیره های Amanitaceae، Entolomataceae و Mycenaceae برای نخستین بار از ایران معرفی و توصیف می گردند. L. ochraceolutea نخستین گزارش از جنسLimacella از ایران می باشد. گزارش این گونه به دلیل قرار گرفتن در لیست گونه های ارزشمند و در معرض خطر انقراض از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. همچنین، گونه E. niphoidesنخستین گزارشاز معدود قارچ های آگاریک در ایران می باشد کهدارای یک ارتباط زیستی ویژه و منحصر بفرد با سیستم ریشه گیاهان تیره گل سرخ (Rosaceae)می باشد.
  کلیدواژگان: آگاریکالز، اکتومیکوریز، تنوع زیستی
 • سعیده جمع اشکذری، خلیل بردی فتوحی فر*، محسن فرزانه صفحه 50
  به منظور شناسایی برخی قارچ های اندوفیت در درختان سرخدار، نمونه های گیاهی کاملا سالم مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، 10 گونه قارچی شامل Absidia spinosa، Aureobasidium pullulans، Lecanicillium lecanii، Nemania serpens، Pseudodictyosporiumelegans، Leucostoma persoonii، Epicoccum nigrum، Stachybotrys chartarum، Gibberella tricincta و Gibberella baccata به عنوان قارچ های اندوفیت از درختان سرخدار در ایران شناسایی شدند. آرایه های P. elegans و N. serpens برای فلور قارچ های ایران جدید بوده و برای نخستین بار معرفی می گردند. همچنین، تمامی گونه های شناسایی شده در این تحقیق، به جز گونه G. baccata، برای نخستین بار به عنوان قارچ های اندوفیت از درختان سرخدار در دنیا گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: البرز، پرگنه، تاکسونومی، کنیدی، گلستان
 • گزارش های کوتاه
 • فهیمه سلیم پور*، حمزه کولیوند، علی مازوجی، فریبا شریف نیا صفحه 65

  جنس Tortula Hedw. حدود 144 گونه در دنیا دارد که تا کنون 18 گونه آن در ایران شناسایی شده است. در این تحقیق، گونه جدید. (Schultz) Mont T. vahliana برای نخستین بار از ایران گزارش می شود.

 • اسماعیل هاشم لو*، عبدالحسین جمالی زواره، یوبرت قوستا صفحه 68
  به منظور شناسایی قارچ های اندوفیت درختان میوه هسته دار استان آذربایجان غربی، بافت های سالم این گیاهان در نقاط مختلف استان جمع آوری شد. برای جدا سازی قارچ های اندوفیت، ابتدا بافت های گیاهی زیر آب شیر بطور کامل شستشو داده شدند. ضدعفونی سطحی بافت ها از طریق قرار دادن آن ها ابتدا در محلول اتانول 75 درصد به مدت 1 دقیقه و سپس در محلول هیپوکلریت سدیم 3 درصد (ماده موثره) به مدت پنج دقیقه انجام شد. پس از شستشوی بافت های گیاهی با آب مقطر سترون و خشک کردن بعدی آن ها، قطعاتی به طول 1 سانتی متر تهیه شده و روی محیط های PCA و PDA کشت شدند ((Schulz et al. 1993. قارچ های رشد کرده از حاشیه بافت ها جدا شده و به تشتک های حاوی محیط کشت جدید منتقل شدند. خالص سازی جدایه های به دست آمده با استفاده از دو روش نوک ریسه و تک هاگ کردن انجام شد. براساس مشخصات ریخت شناختی، تعدادی از جدایه ها Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.) Ces. & De Not (Guarro & von Arx 1987، Hanlin 1999) شناسایی شد.
 • سپیده ساجدی*، محمد امینی راد صفحه 71
  در بررسی گیاه ارسالی از باغ مرکبات ساری، نمونه ای براساس (1972) Markgraf تحت نام (Araujia sericifera Brot. (Apocynaceae شناسایی گردید. این گونه و جنسAraujia گزارشی جدیدبرای ایران و محدوده فلورا ایرانیکا (Rechinger (1974 و (Rechinger (1970 می باشد.
 • سیما زنگنه* صفحه 75
  با بررسی اجساد جمع آوری شده از حشرات مبتلا به قارچ های بیماری زا در اردیبهشت 1390، قارچی جدید برای فلور قارچی ایران تشخیص داده شد.
 • فاطمه نشاطی تنها، دوستمراد ظفری*، محمدرضا آصف صفحه 77
  در بررسی فلور قارچ های ماکروسکوپی غیر آگاریک استان همدان نمونه هایی از قارچ های متعلق به تیره Morchellaceae، جمع آوری و براساس مشخصات ریخت شناسی و با بهره گیری از نوشته ها و منابع معتبر(Dennis 1981، Häffner 1991) تحت جنس Sw. Verpa شناسایی شد.
|
 • Mohammad Amini Rad*, Salim Musaev, Vuqar Karimov Page 1
  Specimens belonging to the genus Carex sect. Ammoglochin from W Azarbaijan province (W Iran) were studied and Carex iraqensis and C. disticha are reported for the first time from Iran. These species are characterised and illustrated and a determination key for species of sect. Ammoglochin is presented. Taxonomic relationships and distributions are discussed in the Persian text which is also summerised here: Carex iraqensis Kukkonen & Hooper (Figs 1 & 3) Specimens examined: Iran, W Azarbaijan province, Piranshahr, Silveh, Zivkeh, Chighidarreh mountain, 2433 m, 04.07.2012, Amini Rad & Torabi (IRAN 57470); Piranshahr, Mashkan, 2260 m, 03.07., Amini Rad & Torabi (IRAN 57468). Carex disticha Huds. (Figs 2 & 3) Specimen examined: Iran, W Azarbaijan province, Khoy, 3 km after Habash to Ghotour, 1940 m, 01.07.2012, Amini\ Rad & Torabi (IRAN 57469).
  Keywords: Identification key, morphology, new records, taxonomy, W Azarbaijan, W Iran
 • Younes Asri*, Mina Rabie, Esmaeil Jarchi Page 6
  The vegetation of Eshtehard salt marshes in Karaj was studied, using the Braun-Blanquet method. Sixty five relevés recorded in different salt habitats were analyzed by Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) and Classification Ascendant Hierarchique (CAH) methods, using the Anaphyto software. In general, 11 plant associations determined in the area: Aeluropodetum littoralis, Artemisietum sieberi, Atriplicetum verruciferae, Halimocnemietum rarifoliae, Halocnemetum strobilacei, Lepidietum pumili, Lycietum ruthenici, Phragmitetum stenophyllae, Salsoletum crassae, Salicornietum europaeae and Tamaricetum kotschyi. In addition, some of physical and chemical soil characteristics of plant association’s habitats were also measured. Principal Component Analysis (PCA) was used to analyze the soil data. The results showed that, the most important soil characteristics affected on plant association’s distribution were EC, pH, Na, Ca, Mg, Cl, SO4, HCO3 and texture of soil.
  Keywords: Anaphyto, arid, semi, arid area, PCA, phytosociology
 • Farzaneh Adel*, Mehrdad Abbasi, Saeed Rezaei, Jamshid Boujari Page 23
  During the study on rust mycobiota of Central Alborz, several rust infected specimens belonging to Salicaceae family including Populus and Salix species were investigated. Populus nigra, P. euphratica, Saix alba and S. excelsa were infected by various Melampsora species. Uredinial (II) and telial (III) stages of rust were present on infected plants. According to morphological characters, five following species were identified: M. pruinosa on P. euphratica, M. amygdalinae on S. excelsa and M. dimorphopora, M. repentis and M. abieti-caprearum on S. alba. All identified rust species were documented by descriptions and LM and SEM photomicrographs. According to available literature all above mentioned rust species are new to the Iranian rust mycobiota.
  Keywords: Central Alborz, Melampsora, mycobiota, Populus, Salix
 • Khosrow Chehri* Page 35
  One hundred isolates of Fusarium solani species complex were isolated and identified from 58 agricultural soil samples collected from different geographical regions in Kermanshah, Hamadan and Kurdistan provinces of Iran. Based on morphological characteristics, Fusarium falciforme, F. petroliphilum, F. keratoplasticum and F. pseudensiforme, are reported for the first time from Iran.
  Keywords: Hamadan, Iran, Kermanshah, Kurdistan, mycoflora, soil
 • Mohammad Reza Asef*, Panah Muradov Page 43
  In this paper, five species of the agaric fungi viz., Entoloma griseoluridum, E. niphoides, Limacella ochraceolutea, Mycena clavicularis and M. acicula belonging to family Amanitaceae, Entolomataceae and Mycenaceae, are reported for the first time for Iranian mycobiota. Limacella ochraceolutea is the first species of fungi belonging to genus Limacella in Iran. Because L. ochraceolutea is a rare species and considered as near threatened, endangered or extinct, collecting such endangered species in Iran is a valuable finding. Entoloma niphoides is the first species of an agaric fungus in Iran with special association with root of woody plant of Rosaceae. More information on the studied specimens is as follows: Entoloma griseoluridum (Kühner) M.M. Moser (Fig. 1 A-C) Iran: E Azarbaijan province, Aynalou, on soil, 07.11.2009, Asef (IRAN 5300 F) Entoloma niphoides Romagn. ex Noordel. (Fig. 1 D, E) Iran: E Azarbaijan province, Arasbaran, Ilankesh, on soil, near Pyrus sp., 08.06.2010, Asef (IRAN 5987 F) Limacella ochraceolutea P.D. Orton (Fig. 2) Iran: E Azarbaijan province, Aynalou, on soil near Quercus sp., 07.10.2010, Asef (IRAN 12440 F) Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. (Figs 3) Iran: E Azarbaijan, Arasbaran, Khoineroud, on soil, 15.06.2010, Asef (IRAN 15004 F) Mycena clavicularis (Fr.) Gillet (Figs 4) Iran: E Azarbaijan province, Arasbaran, Kalale, on soil, 08.06.2010, Asef (IRAN 6557 F)
  Keywords: Agaricales, Biodiversity, Ectomycorrhizae
 • Saeedeh Jam Ashkezari, Khalil Berdi Fotouhifar*, Mohsen Farzaneh Page 50
  In order to identify some endophytic fungi in common yew trees, healthy plant samples were investigated. In this study, 10 fungal species including Absidia spinosa, Aureobasidium pullulans, Lecanicillium lecanii, Nemania serpens,Pseudodictyosporium elegans, Leucostoma persoonii, Epicoccum nigrum, Stachybotrys chartarum, Gibberella tricincta and Gibberella baccata were identified as endophytic fungi of native common yew trees in Iran. Two taxa including P. elegans and N. serpens are being reported as new for the Iranian mycobiota. Also, all identified species except G. baccata, are reported for the first time as endophytic fungi of common yew trees (Taxus baccata) in the world.
  Keywords: Alborz, colony, conidium, Golestan, taxonomy
 • Fahimeh Salimpour*, Hamzeh Kolivand, Ali Mazooji, Fariba Sharifnia Page 65

  The genus Tortula includes about 114 species in the world and 18 species were found in Iran. In the present paper, T. vahliana (Schultz) Mont. is reported for the first time from Iran.

 • Esmaeil Hashemloo*, Abdohossein Jamali Zavareh, Yobert Ghosta Page 68
  In order to identify the endophytic fungi of stone fruit trees in West Azarbaijan province (Iran), healthy tissues were collected from various regions. For isolation of endophytic fungi, plant tissues were primarily washed with tap water, then surface sterilized by rinsing in 75% ethanol for 1 minute, followed by 5 minutes in 3% sodium hypochlorite (active ingredient). Disinfested pieces were then washed with distilled water, damp dried and plated onto culture media PDA and PCA (Schulz et al. 1993). Fungi growing from the margins of plant tissues were transferred separately into new culture media and purified by hyphal tip or single spore methods. After isolation of endophytic fungi, some isolates were identified as Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.) Ces. & De Not.
 • Sepideh Sajedi*, Mohammad Amini Rad Page 71
  A sample collected from the citrus orchards of the Sari Township, Mazandaran province (N Iran), was determined as Araujia sericifera Brot. (Apocynaceae), according to Markgraf (1972). This species and the genus Araujia, is new to Iran and the region covered by Flora Iranica (Rechinger 1970, 1974).
 • Sima Zangeneh* Page 75
  Amongst the specimens collected in May 2010, a new entomopathogenic fungus was identified as Neozygites microlophii which is a new record for Iran flora.
 • Fatemeh Neshati Tanha, Doostmorad Zafari*, Mohammad Reza Asef Page 77
  Non-agaric macrofungi of Hamedan province (Iran), belonging to the genus Verpa Sw. (family Morchellaceae), were collected and identified based on morphological features (Dennis 1981 and Häffner 1991).