فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 88، زمستان 1383)
 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 88، زمستان 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/11/06
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بررسی تاثیر کاربرد آمالگام و Ariston pHc بر دمینرالیزاسیون نسج دندان (Invitro)
  صفحات 269-276
  هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر کاربرد ماده Ariston pHc و آمالگام بر دمینرالیزاسیون نسج دندان بود.28 دندان پرمولر اول بالا که به دلیل درمان ارتودنسی از دهان خارج شده بودند، به دو گروه تقسیم شدند. گروه 1 (شاهد): 14 دندان که هیچ درمانی بر روی آنها انجام نشد. گروه 2: 14 دندان که در یک سوم میانی سطح باکال و پالاتال هر یک از آنها حفراتی به عمق 2 میلی متر و قطر 2 میلی متر ایجاد شد. در هر دندان، یکی از حفرات با آمالگام (سینالوکس، ایران) و دیگری با Ariston pHc (ویوادنت، لیختن اشتاین) ترمیم شد. همه نمونه های گروه دوم در محلول های دمینرالیزاسیون (به مدت 6 ساعت) و رمینرالیزاسیون (به مدت 18 ساعت) قرار گرفتند و این کار به مدت دو هفته انجام شد. سپس دندان ها مانت شدند و در جهت باکولینگوالی در وسط ترمیم ها برش داده شدند. آزمایش ریز سختی در تمام نمونه ها با دستگاه سنجش ریزسختی (ساخت کارخانه بوهلر آلمان) انجام شد.نتایج تحقیق با آزمون آماری Kruskal-Wallis مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین عدد سختی دندان در مجاورت ماده Ariston pHc به طور معنی داری بیشتر از عدد سختی دندان در مجاورت ترمیم آمالگام بود (p<0.05). Ariston pHc، در کاهش دمینرالیزاسیون نسج دندان بسیار موثرتر از آمالگام بود.
 • بررسی مقایسه ای لیگاتور لوله های رحمی به دو روش لاپاراسکوپی کلیپس فیلشی و مینی لاپاراتومی پامروی
  صفحات 277-283
  امروزه عقیم سازی شایع ترین روش تنظیم خانواده درسراسر دنیا می باشد که شیوه های متفاوتی جهت این امر اختصاص یافته است و در این مطالعه دو روش عقیم سازی با هم مقایسه گردیده اند.196 زن داوطلب لیگاتور لوله های رحمی به طور تصادفی دو دو گروه لیگاتور: 1- به روش لاپاراسکوپی– کلیپس فیلشی (96 نفر) -2 مینی لاپاراتومی– روش پامروی (100 نفر) قرار گرفتند. سپس این دو گروه به لحاظ مدت عمل، عوارض جراحی، عوارض بعد از عمل (میزان درد، عفونت زخم)و در دراز مدت (4-1 سال بعد) از نظر میزان تغییر در شاخص های قاعدگی، درد لگنی و میزان شکست، مورد مقایسه قرار گرفتند.مدت زمان عمل در روش کلیپس کوتاه تر بود. میزان درد در این روش کمتر بود (P=0.0072). میزان شکست در روش کلیپس 1.72% و در روش پامروی صفر بود (P<0.05). سایر عوارض تفاوت معنی داری نداشت.روش عقیم سازی باکلیپس فیلشی، روشی ساده و بی خطر می باشد و می تواند بالاپاراسکوپی یا لاپاراتومی انجام شود و نیاز به مهارت زیادی ندارد. از نظر زیبایی و کوتاهی طول مدت عمل نیز بهتر است.
 • کارکرد و عوارض فیستول های شریانی وریدی در بیماران همودیالیز مزمن
  صفحات 284-289
  با ابداع همودیالیز از سال 1942 میلادی، بیماران نارسایی مزمن کلیه سرنوشت جدیدی پیدا کردند و با معرفی تکنیک فیستول شریانی وریدی دسترسی عروقی بسیار مناسبی برای این کار بدست آمد. از آن پس نوع عملکرد و عوارض این فیستول ها مورد توجه قرار گرفت.در این مطالعه تمام بیمارانی که در بیمارستان های امام خمینی و دکتر شریعتی تهران تحت همودیالیز مزمن از طریق فیستول شریانی وریدی قرار داشتند از نظر عملکرد و عوارض فیستول ها مورد بررسی قرار گرفتند.در 108 بیمار بررسی شده، متوسط زمان کارکرد فیستول ها سه سال بود. این زمان با افزایش فاصله عمل جراحی تا شروع دیالیز از طریق فیستول به طور معنی داری بیشتر (P<0.04) و در صورت وجود سابقه شالدون گذاری و دیابت، کمتر (P<0.05) بود. متوسط جریان خون فیستول ها 245 میلی لیتر در ثانیه بدست آمد. عوارض شایع شامل آنوریسمال شدن فیستول و محل پانکچر ورید بود که با دیابت و مدت استفاده از فیستول مرتبط بود. از بین سایر عوارض، احساس گزگز و سردی انگشتان و ادم، بیشترین شیوع را داشتند. علیرغم تصور قبلی، عوارض فیستول های پروگزیمال دست نسبت به دیستال تفاوت آشکاری نداشتند.نتیجه به دست آمده از مطالعه این است که فیستول گذاری در بیماران نارسایی مزمن کلیه باید هر چه سریع تر و ترجیحا قبل از نیاز به شالدون گذاری و دیالیز صورت گیرد. همچنین استفاده از عروق پروگزیمال بدون نگرانی درباره عوارض زیادتر، امکان پذیر است. نکته آخر به دیابت به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده در میزان شکست و عوارض فیستول ها باید نگریست.
 • اختلال تبادل گازهای خون شریانی در بیماران آسمی درمان شده
  صفحات 290-296
  منظور بررسی و مطالعه گازهای خون شریانی (ABG) در بیماران آسمی درمان شده، این تحقیق در بیماران آسمی 74-18 سال مراجعه کننده شهر کاشان در پاییز و زمستان 1377 انجام شد.تحقیق به روش توصیفی در 122 بیمار مراجعه کننده (60 نفر مرد و 62 نفر زن)، با تشخیص آسم یک هفته بعد از درمان با داروهای ضد آسم انجام گرفت. درمان در تمامی بیماران یکسان بود. از کلیه بیماران، خون گیری شریانی از شریان رادیال در حالت نشسته و اسپیرومتری نیز انجام گرفت. مقادیر فشار سهمی اکسیژن خون شریانی (PaO2) و فشار سهمی گازکربنیک خون شریانی (PaCO2) در نمونه ها مشخص و فاصله اطمینان در نمونه ها برآورد گردید.میزان PaO2 در مردان و زنان آسمی درمان شده به ترتیب 77.2±10.3 و 77.9±10.3mmHg و معادله خطی آن به صورت زیر بود: (سال) سن × PaO2=86.106-0.1933میزان PaCO2 در مردان و زنان آسمی درمان شده به ترتیب 37.7±1.96 mmHg و 37±2.61mmHg بود.در بیماران آسمی درمان شده بعد از گذشت 7 روز از درمان، هیپوکسمی عارضه شایعی بوده و این امر لزوم نظارت بیشتر بیماران را بعد از بروز حمله حاد یادآوری می کند.
  کلیدواژگان: آسم، گازهای خون شریانی، PaO2، PaCO2
 • مقایسه میزان پاسخ به درمان سرپایی و بستری در بیمارستان در زنان مبتلا به پیلونفریت حاملگی
  صفحات 297-302
  برای مقایسه درمان «سرپایی» و «بستری در بیمارستان» در زنان مبتلا به پیلونفریت حاد حاملگی یک مطالعه کارآزمایی بالینی روی 50 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امام رضا انجام شده است. بیمارانی که علایم و نشانه های بالینی (تب، لرز و درد ناحیه کلیه ها) و آزمایشگاهی (کشت ادرار بیشتر از 100000 باکتری در هر سی سی) داشتند به عنوان پیلونفریت حاد حاملگی در نظر گرفته شدند.پش از گرفتن رضایت و دادن آگاهی، بیماران به طور اتفاقی به دو گروه تقسیم شدند. گروه 1 (بیماران سرپایی = 25 نفر) در بدو ورود 1 گرم سفتریاکسون عضلانی دریافت کردند و سپس درمان با سفالکسین خوراکی 500 میلی گرم هر 6 ساعت تا 10 روز ادامه یافت. گروه دو (بیماران بستری=25 نفر) 500 میلی گرم کفلین هر 6 ساعت به طور وریدی دریافت کردند و 24 ساعت پس از قطع تب و سایر علایم بالینی از بیمارستان ترخیص و ادامه درمان تا کامل شدن، 10 روز با سفالکسین خوراکی 500 میلی گرم هر 6 ساعت ادامه یافت.از نظر سن بیمار، تعداد حاملگی، طول مدت جواب به درمان و عوارض بیماری بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. در بیماران سرپایی 22.2% و در گروه بستری 8% عدم جواب به درمان مشاهده شد که ناچار به تغییر در درمان ضد میکروبی شدیم. این مطالعه بیانگر آن است که درمان «سرپایی» به اندازه درمان بستری در پیلونفریت حاد حاملگی مفید می باشد و به عنوان یک درمان استاندارد در پیشگیری از بروز عوارض بیماری موثر است.
 • بررسی مقایسه ای کاربرد درن در پیشگیری از دیسترس تنفسی ناشی از هماتوم محل عمل در اعمال جراحی تیروئیدکتومی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران طی سال های 1379 تا 1381
  صفحات 303-307
  هماتوم محل عمل تیروئیدکتومی عارضه ای نادر اما بالقوه خطرناک است که می تواند راه هوایی را مسدود نماید و موجب دیسترس تنفسی شود. استفاده از درن برای پیشگیری از تشکیل هماتوم مورد تردید قرار گرفته است.در یک کارآزمایی بالینی شاهد دار شده تصادفی در قالب دو گروه دارای درن و بدون درن، بیمارانی که تحت عمل تیروئیدکتومی قرار گرفته بودند از نظر عوارض پس از عمل به ویژه هماتوم و دیسترس تنفسی ناشی از آن و نیز مدت بستری مورد مقایسه قرار گرفتند.48 بیمار در گروه بدون درن (51.1% مذکر) و 52 بیمار در گروه دارای درن (52% مذکر) قرار گرفتند که به ترتیب میانگین سنی 37 و 41.5 داشتند. در 2 مورد از بیماران گروه دارای درن هماتوم و دیسترس تنفسی مشاهده شد (P>0.05). در گروه بدون درن هیچ گونه هماتوم و دیسترس تنفسی مشاهده نشد.مدت بستری در گروه بدون درن 2.9 روز (با انحراف معیار 1.3 روز) و در گروه دارای درن 4.1 روز (با انحراف معیار 1.5 روز) بود (P>0.05).عدم تعبیه درن پس از تیروئیدکتومی موجب کاهش چشمگیری در بروز هماتوم نمی شود و مراقبت دقیق از بیمار پس از عمل جراحی تیروئیدکتومی می تواند جایگزین قابل قبولی برای درن باشد.
 • تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا 3 بر چربی ها، انسولین و CRP پلاسما
  صفحات 308-315
  مصرف اسیدهای چرب امگا- 3 در مقابله با فرآیند آترواسکلروز موثر می باشد. این مطالعه به منظور بررسی چگونگی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده از اسیدهای چرب امگا- 3 بر وضعیت چربی های خون، انسولین و (C-reactive protein (CRP سرم و مقایسه آن با اثر تخم مرغ های معمولی صورت گرفت.42 نفر از دانشجویان داوطلب سالم به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به مدت 6 هفته روزانه دو عدد تخم مرغ غنی شده از اسیدهای چرب امگا- 3 و گروه دوم به مدت 6 هفته روزانه دو عدد تخم مرغ معمولی مصرف می کردند. اندازه گیری های آنتروپومتریک و نمونه گیری خون وریدی به منظور سنجش شاخص های متابولیک و همچنین رکورد غذایی سه روزه قبل و پس از 6 هفته از مصرف تخم مرغ ها برای کلیه داوطلبان صورت گرفت.در گروه اول میزان دریافت اسیدهای چرب امگا- 3 افزایش معنی دار و فشار خون سیستولیک کاهش معنی دار نشان داد. غلظت کلسترول تام و LDL در گروه اول تغییر معنی دار نداشت حال آن که در گروه دوم افزایش معنی دار داشت. غلظت تری گلیسرید در گروه اول کاهش معنی دار پیدا کرد ولی در گروه دوم تغییر نکرد. HDL در گروه اول افزایش معنی دار داشت ولی در گروه دوم تغییر نکرد. انسولین و CPR در گروه اول کاهش معنی دار داشت ولی در گروه دوم تغییری نداشت.مصرف تخم مرغ های غنی شده از اسیدهای چرب امگا- 3 باعث بهبود لیپید پروفایل سرم و کاهش غلظت انسولین و CRP می شود. با توجه به عدم افزایش معنی داری کلسترول تام و LDL سرم با مصرف این تخم مرغ ها، می توان آنها را به عنوان یک منبع غنی و مفید غذایی در نظر گرفت.
 • صعود بیشتر قطعه ST ضمن دریافت ترومبولیتیک، نمایانگر برقراری مجدد جریان خون (Reperfusion)، در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد
  صفحات 316-322
  تعداد یک صد بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد (76% مرد، میانگین سنی 54.59±11.84) از مهرماه 1379 تا شهریور ماه 1381 که کاندیدای دریافت ترومبولیتیک بودند، از نظر تغییرات قطعه ST در ساعت اول دریافت ترومبولیتیک وریدی (استرپتوکیناز) مورد بررسی قرار گرفتند. 60% بیماران مبتلا به انفارکتوس آنتروسپتال و آنترولترال، 37% مبتلا به انفارکتوس اینفریور و اینفروپوستریور و 3% نیز مبتلا به انفارکتوس آنتریور و اینفریور تواما بودند. در 46% بیماران در ساعت اول انفوزیون استرپتوکیناز، افزایش صعود قطعه ST روی داد، 46% بیماران دچار افت قطعه ST شدند و در 8% بیماران قطعه ST بدون تغییر ماند.از کلیه بیماران طی 72-48 ساعت اکوکاردیوگرافی به عمل آمد که در گروه با افزایش صعود قطعه ST، اجکشن فراکشن بطن چپ بهتر از گروه فاقد این تغییر (نزول قطعه ST یا عدم تغییر آن) بود (48.58±6.72 در مقابل 41.75±8.91 و P<0.0001).در بیماران آنژیوگرافی شده (36% کل بیماران)، 21.4% بیماران با صعود بیشتر قطعه ST، تنگی بیشتر یا مساوی 75% داشتند در مقابل 78.9% بیماران با عدم صعود بیشتر قطعه ST (P=0.04).بیمارانی که دچار صعود بیشتر قطعه ST نبودند، 6% مبتلا به شوک کاردیوژنیک گردیدند، در مقابل 0% بیماران با صعود بیشتر قطعه ST (P=0.03). همچنین میزان مورتالیته به ترتیب فوق 4% در مقابل 0% بود (P=NS).نتیجه یافته های فوق نشان می دهد که صعود بیشتر قطعه ST در ساعت اول دریافت ترومبولیتیک (استرپتوکیناز) نمایانگر غیر مستقیم برقراری مجدد جریان خون میوکارد بوده، که فونکسیون بطنی بهتر و اجکشن فراکشن بهتر بطن چپ را در این گروه از بیماران موجب شده است.
 • بررسی علل حاملگی ناخواسته در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان کوثر ارومیه، نیمه دوم سال 1378
  صفحات 323-329
  حاملگی ناخواسته یکی از معضلات بهداشتی مهم کشورهای جهان می باشد. در کشور ما نیز علی رغم تلاش های فراوان مسوولین دستگاه های ذیربط و پوشش وسیع تنظیم خانواده، حاملگی ناخواسته و عواقب آن مانند سقط های عفونی یکی از مشکلات شایع می باشند. در مطالعه اخیر علل حاملگی های ناخواسته در بیمارستان کوثر ارومیه مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است.شیوه مطالعه توصیفی– تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز در 330 مورد حاملگی ناخواسته از 1830 زن حامله مراجعه کننده به بیمارستان کوثر ارومیه در 6 ماه آخر سال 1378، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده است. جهت تفسیر آماری از Chi squre، Student test.Duncn استفاده شده است.از 330 نمونه مورد مطالعه؛ بی سواد و کم سواد 83.6%، خانه دار 96.36%، سن بیش از 30 سال 59.69% و تعداد فرزندان 3 و بیشتر از 79.09% بودند. روش پیشگیری قرص 40%، روش Whithdrawal 25.5%، IUD 10%، روش های تزریقی 6.4%، مینی پیل 4.5%، کاندوم 3.6% شیردهی 2.7%، ریتمیک 0.9%، توبکتومی 0.6% و عدم استفاده از روشی خاص 5.8% بود. ارتباط معنی داری بین افزایش سن و دفعات حاملگی ناخواسته (p<0.0001، r=0.44) و همچنین یک همبستگی منفی معنی دار بین میزان تحصیلات و دفعات حاملگی (p<0.0001، r=0.39) مشاهده گردید. علل ناکامی عبارتند از استفاده نامرتب از قرص، مینی پیل و کاندوم (هر کدام بیش از 90%)، عدم آشنایی با روش مقابله به هنگام فراموشی مصرف قرص (77%)، خارج سازی IUD، قطع تزریق در روش DMPA، استفاده غلط از روش شیردهی. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهند که افراد تحت مطالعه علیرغم دسترسی مناسب به روش های مطمئن پیشگیری، عموما به علت کمی اطلاعات، استفاده نامرتب و برداشت های غلط از عوارض، از روش های غیرمطمئن که در آنها احتمال شکست به علت سهل انگاری فردی یا فراموشی وجود دارد، استفاده می کردند. مد نظر قرار دادن مشکلات ذکر شده توسط مراکز تنظیم خانواده می تواند شیوع حاملگی ناخواسته را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: حاملگی ناخواسته، پیشگیری از بارداری، حاملگی
 • بررسی چربی های خون و شیوع اختلالات آن در مردم تهران
  صفحات 330-337
  با توجه به نقش مهم چربی های پلاسما در بروز بیماری های عروق کرونر، اطلاع از چگونگی و شیوع اختلالات این عامل خطر مهم در جراحی مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد لذا در این مطالعه وضعیت لیپیدهای سرم و میزان شیوع اختلالات آن در مردم تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از کلیه افراد شرکت کننده در طرح «اندازه گیری فشارخون مردم تهران» که 10180 نفر و به صورت تصادفی انتخاب شده بودند دعوت به عمل آمد که جهت انجام آزمایش های خون و ادرار مراجعه نمایند. از این میان 2592 نفر (25.9%) شامل 1454 نفر زن (56.1%) و 1138 نفر مرد (42.9%) مراجعه نمودند که نتایج آزمایش های لیپید پروفایل آنها ارایه می شود:28.2 درصد افراد کلسترول تام مساوی یا بالاتر از 240 mg/dL و 31.2 درصد آنان کلسترول تام 200 تا 239 میلیگرم درصد میلی لیتر داشته اند. 1.8 درصد افراد (LDL-C) low density lipoprotein cholesterol مساوی یا بیشتر از 160 mg/dL و 35.9 درصد آنان LDL-C بین 130 تا 159 میلی گرم درصد میلی لیتر داشتند. سطح LDL-C در زنان به صورت معنی داری بیشتر از مردان بوده است (P=0.0001).حدود 10 درصد از افراد (HDL-C) high density lipoprotein cholesterol کمتر از 35mg/dL داشته اند. میزان HDL-C در مردان به صورت معنی داری کمتر از زنان بوده است (P=0.0001). میانگین کلسترول تام در زنان (216 mg/dL) و مردان (213mg/dl) اختلاف معنی دار نداشت لکن میانگین تری گلیسیرید در مردان (183.2 mg/dl) و زنان (155.6 mg/dl) دارای اختلاف آماری معنی دار بوده است (P=0.0001).در این مقاله به عمده مطالعات انجام شده سال های اخیر کشورمان اشاره شده که ضمن مشخص نمودن تشابهات و برخی تفاوت ها، موید بسیاری از یافته های آنها در زمینه شیوع بالای دیس لیپیدمی بوده است. آمار هیپرکلسترولمی در مطالعه ما مشابهت زیادی با یافته های برخی مطالعات در کشورهای چین و برزیل و سنگاپور دارد.به طور کلی حدود 36.6 درصد از افراد مورد مطالعه شهر تهران حداقل یکی از دو عامل خطر مهم اختلال لیپیدی یعنی کلسترول تام بالا و یا HDL-C پایین را نشان می دادند که حاکی از گستردگی بالای این انواع دیس لیپیدمی در جامعه شهری تهران می باشد و ضرورت مداخله در جهت اصلاح این مشکل را مطرح می نماید.
 • گزارش یک مورد تظاهرات چشمی در بیمار مبتلا به گرانولوماتوز مزمن
  صفحات 338-351
  بیماری گرانولوماتوز مزمن ناشی از نقص اولیه اکسیداز غشایی در سلول های فاگوسیتی است. این بیماران به آبسه های مکرر پوستی و احشایی با میکروارگانیسم های کاتالاز مثبت مبتلا می گردند. ضایعات گرانولوماتوز در دستگاه های گوارش و تنفس و ادراری از دیگر مشخصات این هاست.بیمار مورد مطالعه ما پسر بچه 12 ساله ای بود که با ضایعه گرانولومی مزمن بنفش رنگ در نوک بینی از چند سال قبل، قرمزی چشم ها و فوتوفوبی از مدت ها پیش که به ویژه در دو هفته اخیر تشدید یافته بود مراجعه نمود.در مشاوره چشم پزشکی کراتیت مزمن مطرح گردید و در نهایت با انجام آزمایش های ایمونولوژیک، باکتریولوژیک و نمونه پاتولوژی، تشخیص بیماری گرانولوماتوز مزمن مطرح شد. با درمان مناسب، علایم بیماری در بیمار بهبود یافت.