فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 71، بهار 1393)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 71، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کلثوم نامی، عباس بازرگان، ابوالقاسم نادری صفحات 1-18
  استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در فرایند تدریس- یادگیری می تواند به ارتقای کیفیت تدریس و نیز دستاوردهای یادگیری بینجامد. استفاده از فناوری اطلاعات در کلاس درس حالتهای مختلفی را شامل می شود که می توان آنها را بر روی یک طیف قرار داد. به طوری که یک سوی آن به کار بردن پاورپوینت و در سوی دیگر، استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی آمیخته قرار داشته باشد. در این صورت تمام حالتهای یادشده ممکن است به بهبود کیفیت تدریس و نیز ارتقای یادگیری نینجامد. از این رو، سوالی که مطرح می شود این است که آیا در یک موقعیت معین استفاده از فناوری اطلاعات همراه با ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری بوده است؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان استفاده اعضای هیئت علمی از فناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنان در دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به شیوه همبستگی و حجم نمونه شامل 30 نفر از اعضای هیئت علمی دو دانشکده دانشگاه تهران بود. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات و پرسشنامه کیفیت تدریس گردآوری، تنظیم و سپس، با روش همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند. قابلیت اعتماد پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اول 87/0 و برای پرسشنامه دوم 90/0 به دست آمد و طبق نظر متخصصان هر دو پرسشنامه از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردار بودند. نتایج نشان داد که اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دانشکده علوم اجتماعی از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند تدریس- یادگیری در سطح مطلوب و از نظر کیفیت تدریس در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند و بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی از فناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد شد برای استفاده به روز اعضای هیئت علمی از فناوری اطلاعات آموزشهایی در این زمینه به طور مستمر صورت گیرد تا آنها بتوانند با آخرین یافته ها در این زمینه آشنا شوند. همچنین، کارگاه های آموزشی روش تدریس برگزار شود و از اعضای هیئت علمی موفق در تدریس برای ارائه تجربه های موفق خود دعوت به عمل آید.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، کیفیت تدریس، اعضای هیئت علمی، دانشگاه تهران
 • احمد سعیدی صفحات 19-39
  سوال مهم برای برنامه ریزان مالی آموزش عالی در سطح کلان این است که الگوی حال حاضر تخصیص منابع به دانشکده ها چگونه است و چه عواملی بر این الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی تاثیر می گذارند. برای پاسخگویی به این سوال لازم است الگوی تخصیص منابع مالی داخل دانشگاه شناخته شود. هدف این پژوهش شناسایی عواملی بود که بیشترین سهم را در میزان تخصیص منابع مالی به دانشکده ها از سوی دانشگاه- تخصیص درون دانشگاهی- دارند؛ به عبارتی، هدف پاسخ به این سوال است که دانشگاه ها در سالهای کمبود منابع مالی چه عواملی را در تخصیص منابع مالی به دانشکده ها دخالت می دهند؟ در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی با داده های طولی- مقطعی استفاده شد. جامعه آماری شامل همه دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمونه آماری شامل 15 دانشکده و 4 پژوهشکده برای دوره زمانی چهار ساله (76 نمونه) بود. ابزار پژوهش فرم جمع آوری اطلاعات مالی- آموزشی بود که اطلاعات آن از پایگاه اطلاعاتی دانشگاه نمونه جمع آوری شد. به دلیل کمبود مشاهدات مقطعی، در تحلیل داده ها از روش رگرسیونی داده های تابلویی (یا پانل) با اثرهای ثابت استفاده شد. در این روش ها داده های سری زمانی با داده های مقطعی تلفیق می شوند. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر تعداد اعضای هیئت علمی بزرگ ترین ضریب مثبت را در تابع تخصیص منابع مالی به دانشکده ها دارد. متغیر تعداد دانشجویان معنادار نشد و نشان داد که درون دانشگاه تخصیص منابع مالی به صورت سرانه انجام نمی-گیرد.
  کلیدواژگان: تخصیص منابع، داده های تابلویی، دانشگاه هایی دولتی
 • شهلا آقاپور، سید حمید موحد محمدی، امیر علم بیگی صفحات 41-56
  امروزه، تامین شغل مناسب و پایدار برای دانش آموختگان یکی از نگرانی های اصلی نظام آموزش عالی هر کشوری است. موضوع قابلیت اشتغال به عنوان راهکاری نوین در سیاستگذاری و هدایت فرایندهای مرتبط در این خصوص مطرح شده است. هدف این پژوهش رتبه بندی نقش مهارتهای کلیدی منتقل شده به واسطه محتوای برنامه درسی در شکل گیری قابلیت اشتغال میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران بود که به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1491 نفر) بودند که از میان آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با قسمتهای مختلف برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و به روش روایی صوری تایید شد. برای بررسی پایایی نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 81/0 نشان داد پایایی مناسبی برای ابزار وجود دارد. به منظور داده پردازی از تحلیل عاملی مرتبه دوم و به روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در شکل گیری قابلیت اشتغال هر سه بعد مورد مطالعه نقش معناداری دارد و اهمیت کسب مهارت توسعه کسب و کار بیشتر از دو مهارت توسعه فردی و مهارت آکادمیک است. لذا، توجه به محتوای برنامه درسی به گونه ای که سبب ایجاد مهارتهای توسعه کسب و کار بیشتر شود، از مهم ترین اولویتهای ایجاد کیفیت در آموزش عالی کشاورزی کشور می تواند باشد.
  کلیدواژگان: قابلیت اشتغال، دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران و مدل معادلات ساختاری
 • سعید فعلی، سلیمان رسولی آذر صفحات 57-77
  تقلب دانشجویان در آزمون یکی از مشکلات شایع در نظام آموزش عالی کشور است. بررسی ها نشان می دهند که وضعیت تقلب علمی در کشور بسیار تکان دهنده است، به طوری که از مرحله آسیب خارج شده و به مرحله بحران رسیده است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر تقلب دانشجویان در آزمونهای دانشگاهی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بود که حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده بودند (401=N). از این میان، تعداد 196 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت، 180 پرسشنامه جمع آوری شد (180=n). ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختارمند حاوی سوالهای بسته پاسخ بود که روایی و پایایی آن با پانل متخصصان و آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. از روش های آمار توصیفی و غیرپارامتری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که اجازه به سایر دانشجویان برای دیدن برگه آزمون بدون تقلب خودم (%70/86)، رونویسی از پاسخهای دانشجویان کناری با هماهنگی آنان (%80) و استفاده از زبان ایما و اشاره به خصوص انگشتان برای شماره ها (%70) بیشترین میزان تقلب پاسخگویان در آزمونهای دانشگاهی است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای جمعیت شناختی و روان شناختی پاسخگویان با میزان تقلب آنها در آزمونهای دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیرهای نگرش به تقلب در آزمون، انگیزه برای تقلب در آزمون، سن و سنوات تحصیلی توانایی تبیین 39 درصد از تغییرات میزان تقلب پاسخگویان در آزمونهای دانشگاهی را دارا بودند.
  کلیدواژگان: تقلب علمی، تقلب در آزمون، رونویسی، دانشگاه
 • عباس خدابنده اویلی، مهدی سبحانی نژاد، محسن فرمهینی فراهانی صفحات 79-100
  باورهای معرفت شناختی جهتگیری های اساسی افراد درباره موضوعات یادگیری را نشان می دهد و از این رو منشا بسیاری از تحولات پایدار در زندگی تحصیلی و اجتماعی دانشجویان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل ابعاد باورهای معرفت شناختی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود و نمونه ای بالغ بر 361 نفر از دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد به تفکیک دانشکده های پزشکی و غیر پزشکی بررسی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد باورهای معرفت شناختی شومر(1993) بود که برای تعیین روایی مطابق با نظر کارشناسان علوم تربیتی از روایی سازه بهره گرفته شد و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 79/0 به دست آمد. در تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها از مقایسه میانگینها،t تک متغیره و tدو گروه مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از نبود اعتقاد به سادگی و قطعیت در ساختار دانش و توانایی ذاتی و سریع در مفاهیم یادگیری دانشجویان است. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق در خصوص متغیرهای تعدیل کننده نیز نشان داد که دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان دوره کارشناسی باورهای معرفت شناختی ساده اندیشانه پایین تری دارند. اما بین باورهای معرفت شناختی زنان و مردان و همچنین، دانشجویان دانشکده های پزشکی و غیر پزشکی تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: باور معرفت شناختی، باورهای معرفت شناختی ساده اندیشانه، دانشجویان، دانشگاه شاهد
 • مهدی محمدی، رحمت الله مرزوقی، جعفر ترک زاده، ندا ناظم نژاد صفحات 101-122
  رویکردهای اعضای هیئت علمی به برنامه ریزی درسی مبنای به کارگیری روش های تدریس، راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی آنهاست. هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیئت علمی با روش ها و راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان بود. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی از نوع تبیینی و جامعه تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز شامل 661 نفر در سال 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای71 عضو هیئت علمی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس محقق ساخته مدل برنامه ریزی درسی و پرسشنامه بررسی عملکرد اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی و یادگیری بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مدل برنامه ریزی درسی نیمه متمرکز مدل مرجح اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز است، رابطه معناداری بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیئت علمی با روش ها و راهبردهای تدریس آنان وجود دارد، تعامل مدل برنامه ریزی درسی و سابقه تدریس اعضای هیئت علمی با روش ها، راهبردهای تدریس و فنون ارزشیابی آنان رابطه معنادار دارد و تعامل مدل برنامه ریزی درسی مرجح با مرتبه علمی اعضای هیئت علمی با روش ها و راهبردها و فنون ارزشیابی آنان رابطه معنادار ندارد.
  کلیدواژگان: مدل برنامه ریزی درسی، راهبردهای تدریس، روش های تدریس، فنون ارزشیابی
 • محمدرضا اردلان، اصغر اسکندری، مریم گیلانی، نفیسه عطایی صفحات 123-148
  محیط کنونی دانشگاه ها عرصه تولید دانش و اطلاعات جدید است. چنانچه این راهبرد بر پایه ویژگی های شخصیتی کارکنان صورت گیرد، پیشرفت و توسعه مضاعف خواهد شد. هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش سازمانی با مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال تحصیلی 91-1390 بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان غیر عضو هیئت علمی به تعداد 294 نفر بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 167 آزمودنی تعیین شد. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتیNEO-FFI، هوش سازمانی آلبرخت و مدیریت سرمایه فکری بونتیس، پیکه و همکاران استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و به ترتیب82/0، 97/0و 92/0 برآورد شد. داده-ها با استفاده از آزمون t تک متغیره، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که وضعیت ویژگی های شخصیتی کارکنان در سطح متوسط و وضعیت هوش سازمانی و مدیریت سرمایه فکری آنان بالاتر از سطح متوسط است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و هوش سازمانی با مدیریت سرمایه فکری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که از بین مولفه های ویژگی های شخصیتی، مولفه وظیفه شناسی و از بین ابعاد هوش سازمانی، مولفه کاربرد دانش بیشترین تاثیر را در پیش بینی مدیریت سرمایه فکری دارند.
  کلیدواژگان: ویژگیهای شخصیتی، هوش سازمانی، مدیریت سرمایه فکری، دانشگاه بوعلی سینا
 • محمدرضا تمنایی فر، اعظم منصوری نیک صفحات 149-166
  تلاشهای نظری و پژوهشی صاحبنظران متعدد موجب گسترش فزاینده ای در تحلیل و تبیین عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی شده است. از آنجا که عملکرد تحصیلی دانشجویان به عنوان معیار مهم کیفیت نظام آموزش عالی در نظر گرفته می شود، مطالعه عوامل مرتبط با آن اهمیت ویژه ای می یابد. پژوهش حاضر با هدف ارتباط ویژگی های شخصیتی، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان بود و 250 دانشجوی زن و مرد به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)، مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (MOS – SSS) و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران(SWLS) استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پنج رگه روان رنجورخویی، برونگرایی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری و باوجدان بودن به ترتیب 88/0، 80/0، 79/0، 76/0 و 83/0 و برای مقیاسهای حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی به ترتیب 97/0 و 87/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو صفت روان رنجورخویی و با وجدان بودن با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، بین حمایت اجتماعی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود ندارد. در حالی که بین رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. در مجموع یافته ها موید آن است که عملکرد تحصیلی با ویژگی ها و صفات پایدار فردی دانشجویان و با رضایتمندی آنان از موقعیتهای زندگی رابطه دارد. بنابراین، توجه به عوامل فردی و محیطی موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی آنان می تواند حایز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، عملکرد تحصیلی
|
 • Kolsum Nami, Dr. Abbas Bazargan, Dr. Abolghasem Naderi Pages 1-18
  Appropriate uses of information technology in teaching-learning process can promote the quality of teaching and lead to learning achievements. However، there are various types of information technology used in classrooms which can be included on one spectrum. A side of which consists of power-point and the other side consists of mixed electronic learning systems. Despite this، all mentioned types might not end up in improvement of learning and teaching quality. Therefore، the question is that whether the use of information technology leads to promotion of quality of teaching and learning in a certain condition. The aim of the present study was to explore the relationship between the amount of information technology used by faculty members and their quality of teaching in Faculty of Psychology and Educational Sciences and Faculty of Social Sciences in University of Tehran. Co relational method as a type of descriptive-analytical research was used as research method. A total of 30 faculty members from University of Tehran’s Faculty of Psychology and Educational Sciences and Faculty of Social Sciences participated in this study. For selecting the study sample stratified sampling method with sufficient sample size was utilized. Required data was gathered through two questionnaires: i) The Use of Information Technology Scale، and ii) The Quality of Teaching Scale. Then، the data was analyzed using Spearman’s correlation method. The reliabilities of these scales through Cronbach’s alpha coefficient were. 87 for The Use of Information Technology Scale، and. 90 for The Quality of Teaching Scale. Also، adequate content validities of both scales have been reported by several studies. The results demonstrated that: i) the faculty members of Faculty of Psychology and Educational Sciences and the faculty members of Faculty of Social Sciences adequately applied information technology in teaching-learning process، and they could be rate in optimum level concerning to quality of teaching; ii) There is a significant positive relationship between the amount of information technology used by faculty members and their quality of teaching. On the basis of the results of the current study following suggestions were proposed: 1) facilitating educational conditions for faculty members about information and communications technology in order to inform them of modern and up-to-date technologies، 2) holding workshops about teaching methods، and 3) inviting successful faculty members in teaching to present their effective experiences.
  Keywords: IT, Quality of Teaching –learning, Faculty Members, Tehran University
 • Dr. Ahmad Saeedi Pages 19-39
  A major question for higher education financial planners at macro level is the current pattern of financial resource allocation within colleges and what factors effect on interuniversity financial resource allocation. To answer this question، it is necessary to identify the interuniversity resource allocation pattern. The purpose of present research is to survey and determine the factors that have most contribution on colleges financial resource allocation. In other words، the aim is to answer the question of، what factors do universities consider when they want to allocate financial resource to their colleges in financial scarcely years? In this paper، we utilized descriptive-correlation and regression analysis methods with longitudinal-cross data to analysis resource allocation function. The population was all public universities affiliated to the Ministry of Science، Research and Technology. The sample was 15 colleges and 4 research centers in 4 years’ time period (totally 76 cases). The research instrument was the Financial and Educational Data Form. Because of few colleges in sample، we used panel data approach for regression analysis with fixed effect. In these methods، time series data with cross-sectional data are combined. The result showed that “number of faculty per college” have greatest positive effect on amount of financial resource allocation per college. The “number of students in college” had no significant effect on resource allocation function، and showed that financial resource allocation within Iranian public universities is not “per student”.
  Keywords: Resource Allocation, Panel Data, Public Universities
 • Sh. Aghapour, Dr. S. H. Movahhed Mohammadi, Dr. A. Alambeigi Pages 41-56
  Nowadays، supply of appropriate and sustainable job opportunities for graduates are one of the main concerns of higher educational systems in any country. The issue of employ ability has been proposed in this regard as a new mechanism in policy making and guiding related processes. The purpose of this study was to rank the key skills delivered thought curriculum content for employability formation among agriculture students. Statistical sample included 1491 agricultural students at University of Tehran that of whom 310 students were randomly selected. To measure the research constructs a questionnaire was employed. Its face validity confirmed by expert panel and its reliability estimated at 0. 81 by Cronbach''s alpha coefficient. For data processing، second order confirmatory factor analysis and Structural Equation Modeling method was employed. The empirical results indicated that employability is depended on three dimensions including business development skills، personal development skills and academic skills. A comparison among three dimensions showed that business development skills role was more important. As a result، paying attention to the curriculum content، in a way that will lead to further business development skills، is the most important priorities in developing agricultural higher education in Iran.
  Keywords: Employability, University of Tehran, Structural Equation Modeling (SEM)
 • Dr. Saied Fealy, Saeid Safar Pour, Dr. Solaiman Rasouliazar Pages 57-77
  Students’ cheating on exams is one of the common problems in higher education system in Iran. The investigations indicated that the condition of academic cheating in Iran has come to a crisis phase. The purpose of this study was to identify effective factors in Gorgan Islamic Azad University students’ cheating. The research method was descriptive-correlational survey. The target population included all bachelor’s students in Gorgan Islamic Azad University (N=401). By using simple sampling method and Krejcie & Morgan’s table، 196 people were selected and finally 180 filled questionnaires were collected. The research instrument was structural questionnaire with close-ended questions which its validity and reliability was confirmed by panel of experts and Cranach’ sapha test، respectively. Descriptive and nonparametric statistical methods were used to analyze information. The descriptive results showed that the main methods of respondents for cheating on exams were as follows: “permitting other students to see my paper” (86. 70%)، “coping fromother students’ exam sheet with their cooperation” (80%)، and “using sign language especially fingers for correct choices” (70%). The results of correlation coefficient showed that there was a statistically significant relationship between respondents’ demographic and psychological variables with their cheating behaviors. The results of the bivariate regression revealed that 39 percent of variability in students’ cheating behavior stems from attitude toward cheating on exams، motivation for cheating on exams، age، and years at the university.
  Keywords: Academic Cheating, Cheating on Exam, Coping, University
 • Abbas Khodabandehavili, Dr. Mahdi Sobhaninejad, Dr. Mohsen Farmahini Farahani Pages 79-100
  Epistemological beliefs represent fundamental orientations about learning. Therefore، it is considered as the most common cause of sustainable development in academic and social lives of students. The aim of present study was to identify and analyze the dimensions of students'' epistemological beliefs. The research method was descriptive -survey and a sample of over 361 undergraduate and postgraduate students of Shahed University in medical and non-medical colleges were investigated. The research instrument was Schumer''s Epistemological Beliefs Questionnaire (1993) in which its construct validity and reliability were determined according to educational expert''s view، and calculating Cronbach''s alpha coefficient (. 79)، respectively. In descriptive and inferential analysis of the data، means comparison، Univariate t and two independent groups t tests were used. The results indicated the lack of beliefs in students’ simplicity and certainty of the knowledge structure and inherent ability to quickly learn the concepts. The analysis of results on the moderator variables also has shown that postgraduate students have had lower naive epistemological beliefs than undergraduates. But in the epistemological beliefs of male and female، as well as medical and non-medical students، no significant differences were observed.
  Keywords: Epistemological Beliefs, Naive Epistemological Beliefs, Students, Shahed University
 • Dr. Mehdi Mohammadi, Dr. Rahmatallah Marzooghi, Dr. Jafar Torkzade, Neda Nazemnezhad Pages 101-122
  Approaches of faculty members toward curriculum planning area base for application of their teaching methods، teaching strategies and evaluation techniques. The general purpose of this study was to investigate the relationship between Shiraz University faculty members’ preference of curriculum development model and their performance in teaching strategies and methods، and evaluation techniques in teaching-learning process. A descriptive and explanatory research method was chosen for this study. The statistical population included 661 faculty members at Shiraz University in 2010-11 academic-years. By cluster sampling method، 171 faculty members were selected. The research instruments included a researcher made scale based on 3 models of curriculum and faculty members’ performance in teaching-learning process (Lester & Bishop، 2000). The data was analyzed by using Freedman test and multivariate analysis of variance. The results of research showed that semi- centralized model was the preferred curriculum model for faculty members at Shiraz University. The interaction between curriculum development model and teaching experiences had significant relationship with teaching methods، but it didn’t have significant relationship with assessment strategies and skills. The interaction of faculty members’ preference of curriculum development model had significant relationship with faculty’s academic rank، but it didn’t indicate significant relationship with teaching methods، teaching strategies and assessment techniques.
  Keywords: Curriculum Development Model, Faculty Members, Teaching Strategies, Teaching Methods, Assessment Techniques, Shiraz University
 • Dr. Mohammad Reza Ardalan, Asghar Eskandari, Mareiam Gilani, Nafise Ataei Pages 123-148
  The current environment of universities is a field to produce new knowledge and information. If this strategy is based on the personality traits of employees، progress and development will be doubled. The purpose of this study was to identify the relationship between personality traits، organizational intelligence، and intellectual capital management at the Bu-Ali Sina University of Hamedan in 1390-91academic year. The research method was descriptive- co relational. The statistical population consisted of all non-faculty staff (N= 294). A total of 167 people were selected by using Cochran formula. Data were collected by using three questionnaires: Personality Traits of NEO-FFI، Organizational Intelligence of Albercht، and Intellectual Capital Management of Bontis، Pike et al. To determine the validity of the questionnaire، content validity was used. Cronbach''s Alpha coefficient was used to assess reliability (. 82،. 97 and. 92 respectively). Data were analyzed through Independent t-test، Pearson correlation and multiple regression tests. Results suggest that the level of personality traits of employees are moderate. Meanwhile، their level of organizational intelligence and intellectual capital management are above average. Pearson correlation coefficient showed a significant positive relationship between personality traits، organizational intelligence، and intellectual capital management. The results of multiple regression analysis indicated that between components of personality traits، deontology factor، and components of organizational intelligence، knowledge application had the highest impact on the prediction of intellectual capital management.
  Keywords: Personality Traits, Organizational Intelligence, Intellectual Capital Management, Bu, Ali Sina University
 • Dr. Mohammad Reza Tamannaeifar, Azam Mansourinik Pages 149-166
  Research and theoretical attempts of several experts have led to extend explanation and an alyzation of factors related to academic performance. Whereas، academic performance is considered as an important criterion for quality of high education system، it is particularly important to study its related factors. The aim of the present study was to investigate the relationship among personality characteristics، social support and life satisfaction with academic performance. This study was a descriptive- correlative survey. The population of this research included students of Faculty of Humanities'' at University of Kashan and 250 subjects were selected by stratified sampling. Data were gathered using NEO - Five Factor Inventory (NEO-FFI)، Satisfaction With Life Scale (SWLS) and MOS-Social Support Scale (MOS - SSS). The reliability coefficient of NEO - Five Factor Inventory for five factors (neuroticism، extraversion، openness to experience، agreeableness and conscientiousness) are estimated 0. 88، 0. 80، 0. 79، 0. 76، 0. 83 respectively and the reliability coefficient of Satisfaction With Life Scale and MOS-Social Support Scale are estimated 0. 97، 0. 87 respectively. Data were analyzed by Pearson correlation test and step wide regression. Results indicated a significant relationship between neuroticism and conscientiousness with academic performance. Also، the results indicated a non significant relationship between social support and academic performance. Whereas، the results revealed a significant relationship between life satisfaction and academic performance. In general، findings demonstrate that academic performance has related to stable personal characteristics and traits of students and their satisfaction with life situations. Hence، it is important to notice individual and environmental factors influencing academic achievement of students and recognizing factors influencing their satisfaction.
  Keywords: Personality Characteristics, Social Support, Life Satisfaction, Academic Performance