فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (زمستان 1392)
 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/12/26
 • تعداد عناوین: 13
|
 • آیت سعادت طلب، کورش فتحی واجارگاه، مسعود فراستخواه، اباصالت خراسانی صفحه 1
  این پژوهش فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی را با استفاده از طرح نظامدار نظریه داده بنیاد کاوش نموده است. برای این منظور از 21 نفر از سیاستگذاران در عرصه آموزش عالی، مدیران دانشگاهی، خبرگان حوزه آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی درزمینه تحقیق مصاحبه به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (عوامل فردی: نگرش مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی، توانمندی های مدیران دانشگاهی و مهارتهای مدیران دانشگاهی و عوامل سازمانی: فرهنگسازمانی، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی و منابع مالی و کالبدی)؛ مقوله کانونی (رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی)؛ راهبردهای بهبود رویکرد مدیران دانشگاهی (سطح خرد: «توجه به شایسته سالاری در مدیریت دانشگاهی، آگاه سازی مدیران دانشگاه نسبت به آموزش و بهسازی و تفویض اختیار» و سطح کلان: تسهیم تجارب مدیران دانشگاهی، استقلال دانشگاهی و بازنگری و پالایش قوانین و مقررات)، زمینه (مدیریت و سیاستگذاری کلان آموزش عالی و کنش گری اعضای هیئت علمی)؛ شرایط مداخله گر (عوامل محیطی: نقش دولت، عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادی) و پیامدها (پیامد فردی: «ر ضایتمندی و بالا رفتن انگیزش اعضای هیئت علمی» و پیامد سازمانی: بهبود کارایی و اثربخشی، بهبود پاسخگویی و اعتبار و شهرت سازمانی)، فرایند رویکرد مدیران دانشگاهی نسبت به آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس مینمایند.
  کلیدواژگان: آموزش و بهسازی اعضای هیئت علمی، رویکرد مدیران دانشگاهی، نظریه داده بنیاد
 • بیتا آجیل چی، یوسف کریمی صفحه 47
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان مدیران بر استرس شغلی کارمندان بود.
  بدین منظور تعداد 28 نفر از مدیران و 69 نفر از کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم انسانی 1389 به کلیه گویه های پرسشنامه مهارت مدیریت زمان و - واحد تهران شرق (قیام دشت) در سال 90 استرس شغلی پاسخ دادند. یافته ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که بین مهارت مدیریت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در P 0/ زمان مدیران با استرس شغلی کارمندان در سطح 05 خرده مقیاس مهارت مدیریت زمان بین هدفگذاری و تفویض اختیار مدیران با استرس شغلی در وجود دارد. بین مهارت مدیریت زمان مدیران با P 0/ کارمندان رابطه منفی معناداری در سطح 05 استرس سازمانی و استرس ماهیت شغلی در کارمندان (در خرده مقیاس های استرس شغلی) ارتباط منفی وجود دارد؛ اما ارتباط معنی داری بین مهارت مدیریت زمان مدیران با P 0/ معناداری در سطح 05 استرس فیزیکی وجود ندارد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مهارت مدیریت زمان در مدیران یک متغیر پیشبینی کننده جهت استرس شغلی در کارمندان است.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، کارمندان، مهارت مدیریت زمان، مدیران
 • محمد توکل کوثری صفحه 67
  سلامت اجتماعی مفهومی نسبتا جدید در مباحث، نظرات و مطالعات اجتماعی است. این مفهوم هم بعد نظری وهم کاربردی تجربی و میدانی دارد. یکی از حوزه هایی که هم در سطح جهانی وهم در سطح ایران محل طرح و بهکارگیری سلامت اجتماعی بوده و هست، حوزه آموزش و بالطبع قلمرو پژوهشهای آموزشی است. مطالعه دیگری نشان داده است که به طورکلی ادبیات ایرانی این قلمرو چه در بعد نظری و جه در بعد کاربردی ضعیف ولی رو به رشد است. مطالعه حاضر در پی ارزیابی وضعیت طرح این مفهوم به طور مقایسه ای در مجلات علمی پژوهشهای آموزشی داخل و خارج از کشور و به عنوان نمونه سه مجله مطرح در این قلمرو از ایران، مالزی و آمریکا بوده است. چنانکه در این مقاله خواهیم دید، پوشش سلامت اجتماعی در کل و نیز به لحاظ محورها و مولفه ها در مجله ایرانی کمتر از دوتای دیگر است.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، ایران، مالزی، امریکا
 • لیلا احمدیان، مصطفی عسکریان صفحه 79
  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جو گروه های آموزشی باز و بسته با تعهدسازمانی اعضایهیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 120 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مرتبه علمی مربی، استادیار و استاد بوده است که نمونه ای با حجم 70 نفر با استفاده از جدول تاکمن و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد و برای «تعهدسازمانی» هالپین و کرافت و OCDQ «جوسازمانی» گردآوری داده ها از دو پرسشنامه توصیف مستقل t آلن ومی یر استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون OCQ تجزیهوتحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین جو گروه های آموزشی بازو بسته با تعهد مستمر رابطه معناداری وجود دارد، اما بین جو گروه های آموزشی باز با تعهدسازمانی و هنجاری و عاطفی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین جو گروه های آموزشی بسته با تعهد سازمانی و هنجاری و عاطفی رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: جوسازمانی، تعهدسازمانی تعهد مستمر، تعهد هنجاری، تعهد عاطفی
 • ابوالقاسم یعقوبی، بهروز قلایی صفحه 95
  هدف این تحقیق بررسی الگوی ساختاری پیشینه تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان از طریق روش تحلیل مسیر بود. به همین منظور، نمونه آماری به تعداد 370 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و به (پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) و اهداف عملکردی میدگلی و همکاران (1994 پاسخ دادند. همچنین، برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان، از معدل نمرات پایانی نیمسال های قبلی و نیمسال کنونی آنها استفاده شد. نتایج نشان دادند که مدل با داده های این پژوهش از برازش کاملی برخوردار است. پیشینه تحصیلی، هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم، از طریق واسطه گری متغیرهای خودکارآمدی و اهداف عملکردی بر پیشرفت تحصیلی بعدی تاثیر معنادار دارد.
  کلیدواژگان: پیشینه تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی، پیشرفت تحصیلی
 • علی شیخ الاسلامی، کاظم برزگر به فرویی، ترانه خداویردی صفحه 111
  هدف اصلی پژوهش حاضر پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم دهیفراشناختی و تفکر انتقادی بود. بدین منظور 294 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه خرده مقیاس پرسشنامه ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریج و دگروت، 1990) استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ورود تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، خودنظم دهی فراشناختی و تفکر انتقادی با نمره عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مذکور میتوانند درمجموع 16 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را تبیین نمایند و خودکارآمدی تحصیلی بهترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی میباشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، خودنظ مدهی فراشناختی، تفکر انتقادی، عملکرد تحصیلی
 • رضوان حسینقلی زاده، مجید حیدری چروده صفحه 123
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویتبندی آنها در اداره کل آموزش و پرورشخراسان رضوی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش میدانی استفاده شد. جامعه آماری ناظر بر کلیه گروه های ذینفع و گروه های ذیصلاح آموزش و پرورش استان، اسناد توسعهآموزش و پرورش نظیر سند ملی و استانی آموزش و پرورش و پژوهش های انجام شده در واحد کارشناسی تحقیقات میباشد. شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویت یابی آنها از طریق مصاحبه گروهی به شیوه بحثهای گروهی متمرکز، نظرخواهی از صاحبنظران تعلیم و تربیت و تحلیل محتوای اسناد توسعه آموزش و پرورش صورت گرفت. بنابر نتایج بهدستآمده، 394 نیاز پژوهشی شناسایی شدند. مهمترین نیازهای پژوهشی از طریق حصول توافق افراد شرکت کننده در جلسات گروه های بحث متمرکز، ارزشیابی پژوهش های انجام شده، بررسی و داوری اعضای کمیسیون پژوهشی آموزشوپرورش استان و نیز مطابقت با فهرست نیازهای شناساییشده، اولویت بندی شدند که درنهایت 185 اولویت پژوهشی استخراج شدند.
  کلیدواژگان: نیازسنجی پژوهشی، اولویتیابی، آموزشوپرورش، استان خراسان رضوی
 • ابوالفضل بختیاری، الهه سلیمی، رضا نجف بیگی صفحه 155
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگی های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران میباشد. روش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران میباشد و نمونه آماری آن بر اساس جدول مورگان و گریج 135 نفر از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به صورت خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شد که تعداد 170 پرسشنامه توزیع و 130 پرسشنامه جمع آوری گردید و نرخ بازگشت پرسشنامه ها حدود 76 % به دست آمد؛ نتایج پژوهش نشانگر آن است که: ویژگی های شخصیتی به طور معناداری با اثربخشی مدیران رابطه دارد و روابط انسانی، شوق تغییر و واقعبینی به ترتیب بیش از سایر ویژگی های شخصیتی با اثربخشی مدیران مرتبط است. ویژگی های رهبری بهطور معناداری با اثربخشی مدیران رابطه دارد و برنام هریزی آموزشی، تمرکز بر یادگیری و بهرهگیری از مشارکت والدین، دانش آموزان و کارگزاران آموزشی بیش از سایر ویژگی های رهبری با اثربخشی مدیران در ارتباط است. بین دیدگاه های کارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش و مدیران مدارس متوسطه در مورد ویژگی های شخصیتی و رهبری با اثربخشی مدیران تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران مدارس بیش از صاحبنظران معتقدند این ویژگی ها با اثربخشی مدیران رابطه دارند.
  کلیدواژگان: اثربخشی، مدیریت آموزشی، ویژگیهای شخصیتی، ویژگیهای رهبری، مدارس متوسطه
 • اسماعیل علی سلیمی، زهرا محمدیان صفحه 179
  فناوری هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری ما اهمیت فزایندهای پیداکرده و زبان آموزان بیش از پیش از فناوری استفاده میکنند. با این حال در برنامه های تربیت مدرسی زبان، آموزش با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات اغلب نادیده گرفته می شود و وقتی سخن از استفاده از فناوری روز دنیا به میان میآید بیشتر مدرسان نسبت به دانش آموزان خود مهارت و دانش کمتری در این زمینه دارند. نقش فناوری، «یادگیری زبان با کمک رایانه» مقاله پیش روی با ارائه توضیحاتی روشن راجع به مفهوم در آموزش زبان، بررسی نگرشها به فناوری، پیاده سازی فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلاس درس و مهارتها و تجهیزات برای شروع درصدد ایجاد پلی بر این شکاف برآمده است.
  کلیدواژگان: آموزش زبان، فنآوری اطلاعات، سیستم کال، نگرشها، رایانه
 • زهرا رحیمی، گلپر مهرابی صفحه 203
  پژوهش حاضر به نقش فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس از دیدگاه معلمان دوره متوسطه 1388 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کل معلمان - شهرستان ماسال در سال تحصیلی 1390 دوره متوسطه شهرستان ماسال است که 188 نفر میباشند که به هر 188 نفر پرسشنامه ارائه شد از این تعداد 164 نفر به پرسشنامه جواب دادند و 24 نفر به دلیلهای مختلف حاضر به پاسخگویی نشدند این پژوهش پیمایشی- توصیفی است؛ در اجرای آن از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته که دارای 21 سوال بسته پاسخ است و برای اندازه گیری نگرش معلمان با استفاده از مقیاس لیکرت درجه بندی شده است. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده. از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس به منظور استخراج و طبقه بندی داده ها در قالب جدول های توزیع فراوانی از نرم افزار اکسل استفاده شده. آمار استنباطی نظیر آزمون تی تک متغیری برای تحلیل استنباطی داده ها با نرم افزار اس. پی اس.اس به کاررفته. در تحلیل و پاسخ به سوال پژوهشی که: آیا از دیدگاه معلمان، فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس تاثیر دارد؟ نتایج تحلیل آزمونتی تک متغیری نشان داد که تی محاسبه شده برای همه سوالهای پژوهش بزرگتر است از تی جدول است؛ بنابراین میتوان گفت فناوری اطلاعات در بهبود فرآیند تدریس معلمان نقش دارد.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیند تدریس، یاددهی، یادگیری و فناوری اطلاعات
 • معصومه سیدی، محمد نجفی، فرحناز کیان ارثی، نسترن سید اسماعیلی قمی صفحه 219
  هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم - اجتنابی) بر اساس مولفه های شخصیت است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان بودند که در سال 89 مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 220 نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس - تحصیلی 90 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش سیاهه سبک هویت برزونسکی و پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی بود. و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام SPSS داده ها با استفاده از نرم افزار تجزیهوتحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد که هم سبک هویت اطلاعاتی و هم هنجاری با روان رنجوی رابطه منفی معنادار و با برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق جویی و باوجدان بودن رابطه مثبت معنادار دارند، اما صرفا باوجدان بودن و گشودگی در برابر تجربه توانستند این دو سبک هویتی را به صورت معناداری پیشبینی کنند. همچنین بین سبک هویت سردرگم – اجتنابی با روان رنجوری رابطه مثبت معنادار وجود داشت و این ویژگی توانسته این سبک هویتی را بهصورت معناداری پیشبینی کند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر میتوان تا حدی به نوجوانان در دستیابی به هویتی موفق بر اساس مولفه های شخصیتی شان یاری رساند.
  کلیدواژگان: سبک های هویت، شخصیت، دانشجو
 • جبرائیل فرزانه صفحه 241
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشکلات نظام آموزش از راه دور در فرایند تعلیم و تربیتموسسات و مراکز آموزشعالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر باتوجه به موضوع آن توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی بود. برای وصول به هدف از بین جامعه آماری پژوهش حاضر که شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه های پیام نور استان اردبیل در سال تحصیلی 1387-88 بودند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای 400 دانشجو و 50 استاد از انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از اساتید حیات علمی و دانشجویان، از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان در همه سوالات پژوهشی (تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و مشکلات برونسازمانی)، مشکلات را بیشتر از حد متوسط خودارزیابی نموده اند و اعضای هیئت علمی نیز در این زمینه ها بهغیراز مسائل برونسازمانی مشکلات را بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند. برای توسعه و تکمیل سیستم آموزش از راه دور زمینه های لازم ارائهشده در زیر را باید تامین نمود: 1- برای توسعه سیستم آموزش از راه دور باید برنامه های دولتی کامل ایجاد گردد. 2- برای فعالیت سیستم آموزش از راه دور باید کادر متخصص به وجود آید. 3- در سیستم آموزش از راه دور لازم است قانونی و نظارتی، اطلاعات تحلیلی و خدمات بازاریابی توسعه یابد. 4- در سیستم آموزش از راه دور اطلاعات و زیرساخت های ارتباطی باید تکمیل گردد. 5- برای توسعه سیستم آموزش از راه دور روش های تدریس، روش های علمی و سایر روش ها باید تکمیل گردد. 6- باید مکانیزم های کنترل فردی در سیستم آموزش از راه دور ایجاد گردد.
  کلیدواژگان: آموزش از راه دور، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خودآموزی، برنامهریزی درسی، چالشها و راهکارها
|
 • Ayat Saadattalab, Koroush Fathi Vajargah, Maghsoud Ferasatkhah, Abasalt Khorasani Page 1
  This study explores the approach of the university administrators towards the training and development of faculty members via a systematic grounded theory. In order to extract the data, interviews were conducted with 21 policy makers in higher education, university administrators, and experts in faculty training and development. Three steps of data analyses through open, axial and selective coding indicated twelve general categories reflected in a paradigmatic model including: causal conditions (individual factors: attitude of the academic administrators towards training and development of the faculty, capabilities and expertise of university administrators and organizational factors: organizational culture, rules and regulations, organizational structure and financial and physical resources); main categories (the approach of academic administrators towards training and development of faculty); strategies to improve university management approach (Micro-level: "considering the merits in university management, raising awareness in training and development of university administrators and delegation of authority" and a macro level: sharing the experiences of the academic administrators, academic freedom, and reviewing and refine the rules), context (management and macro policy making in higher education and faculty activism), intervening conditions (environmental factors: the role of government, socio-cultural and economic factors) and the consequences (individual: "improving satisfaction and motivation among faculty members” and organizational: Improving efficiency and effectiveness, accountability and improved corporate reputation), the approach of the academic administrators towards the training and development of faculty and relations among its different aspects.
  Keywords: Faculty Training, Development, Academic Administrators Approach, Grounded Theory
 • Bita Ajilchi, Yossef Karimi Page 47
  Todays, stress plays on important role in industrial societies and existing complications in working environment, also it appears with physical and mental symptoms and dysfunction in performance. The purpose of this research is to study the relation of time management skill of managers on job stress of employers. 28 Sample among managers and 69 from employers of Azad Islamic university human science faculty of East- Tehran were selected in year 1389-90.Theyreplied to the questions of time management skill and job stress questionnaire.Findings with multi-variable regression show that there is a significant relation in p≤%5 in managers time management skill and employers job stress. In addition, in sub scale of time management skill there is a negative significant relation in p≤%5 between goal setting and authority delegation of managers with job stress of employers. Also there is a significant negative relation p≤%5 between time management skill of managers with organizational stress and nature stress in employers in sub scale of job stress.However not only significant relation between time management skill of managers with physical stress Conclusively, time management skill in managers is a predictable variable for job stress in employers.
  Keywords: job stress, employers, time management skill, managers
 • Mohammad Tavakol Kosari Page 67
  Social health is a relatively new concept in the discussions, comments, and social studies. After this theoretical concept is both experimental and field applications. One area on a global scale, both in Iran and is the site plan and implement community health, education, and therefore the domain of educational research. Another study has shown that in general Persian literature in the realm of the theoretical and practical result of the weak but growing. As we shall see in this paper, the coverage of social health in general and also in terms of axles and components in the Journal is less than the other two.
  Keywords: public health, Iran, Malaysia, America
 • Layla Ahmadian, Mostafa Askarian Page 79
  The present research titled as a study of the relationship between educational departments climate and organizational commitment. It aims to study the relationship between the climate of open and close educational departments and organizational commit men by student affairs professors of the faculty of psychology and social sciences in Islamic Azad university- Tehran central Branch has been studied. Statistic community of 120 candidates with block sample of 70 people under takman table and randomly plain sample selected while the research data collected through twodes criptive & climate questionnaire forms (OCDQ) complied by Halpin & Craft including organizational commitment (OCQ) by Mayor & Allen, meanwhile the theories tested by coefficient relationship of Pearson including independent tests and the conclusions made according to below list: There is no significant relationship between climate of open educational departments and organization commitment and Affective commitment and Normative commitment. There is no significant relationship between climate of open educational departments and organization commitment and Affective commitment and Normative commitment. There is no significant relationship between climate of close educational departments with organization commitment and Affective commitment and Normative commitment. There is a significant relationship between climate of open educational departments with continuance commitment. There is a significant relationship between climate of close educational departments with continuance commitment.
  Keywords: organization climate, organization commitment, continuance commitment, normal commitment, affective commitment
 • Abolghasem Yaghoobi, Behrooz Ghalayi Page 95
  The purpose of this study was to evaluate the structural model of educational background, self-efficacy, performance goals and university student's progress through the path analysis. That is why, a statistical sample of 370 Bu_Ali Sina University’s students have been selected by using multistep cluster sampling. They answered Sherrer and Madoex questionnaire of self-efficiency (1982) and Midgley performance objectives (1994). Also, their mean of end term scors during this semester and the previous semester have been considered in order to assess the rate of their academic achievement. The results showed that this model has a perfect fitness with the findings of this study. Educational background has, both directly and indirectly, significant effects on subsequent educational attainment through the mediating variables of self-efficiency and performance objectives.
  Keywords: educational background, self, efficiency, performance goals, academic achievement
 • Ali Sheykholeslami, Kazem Barzegar Bafrooei, Taraneh Khodaverdi Page 111
  The main purpose of this study was to predict academic performance, based on self-efficacy, metacognetive self regulation and critical thinking. 294 students from high school were selected by random cluster sampling method. To measure the research variables, were used the three sub-scales of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich & DeGroot, 1990). Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation, and multiple regression analysis. Findings showed that a direct and significant relationship, between the scores of the self-efficacy, metacognitive self regulation and critical thinking with academic performance. Also, the results of regression analysis showed that these variables can explain 16 percent of the variance in academic performance variable. The self efficacy was the best predictor of academic performance.
  Keywords: Academic Self, efficacy, metacognetive self regulation, critical thinking, academic performance
 • Rezvan Hosseingholizadeh, Majid Heydari Charvadeh Page 123
  The purpose of this study is to identifying research needs and their priority in the office of Education, Razavi Khorasan. This regard, the survey research method used. All of the interested and relevant groups of province Education, the development documents of Education such as the national and provincial document and the existent research were s selected as population. The research needs and priorities were identified through Interviews, focus group discussions, and content analysis of documents. Based on results, research needs 394 were identified. The most important research needs were prioritized through Consensus of the participants in the focus group sessions, Evaluation of conducted research, examine and judge members of the provincial education and compliance with the identified needs, then, the 185 of them were extracted.
  Keywords: Research needs assessment, prioritization, education, Khorasan Razavi
 • Abolfazl Bakhtiari, Elaheh Salim, Reza Najafbeigi Page 155
  This study examines the features of effectiveness of state high schools principals in Tehran and provides appropriate strategies. In the theoretical foundation, concepts and definitions of educational administration, objectives and tasks of educational managers as well as the research background are reported and the factors which may cause the effectiveness of educational administrators have been examined. The study populations are male and female principals of state high schools in Tehran. Sample size was calculated based on Morgan and Grej table and 135 principal were selected from school districts in Tehran as multi-stage cluster. The 170 questionnaires distributed and 130 were collected. That the return rate was %76. Then the validity and reliability of questionnaire were tested by using SPSS and LISREL software. The research hypotheses were tested through descriptive and inferential statistics and the research results indicated that:Personality characteristics are significantly associated with the administrator’s effectiveness. Human relationships, enthusiasm for change and realism are respectively associated with the principal’s effectiveness more than any other personality characteristics. Leadership characteristics are significantly associated with the principal’s effectiveness. There are significant differences between the views of experts in education and the principals of high schools.School principals believe that employee empowerment, flexibility and goals internalizing and also stability of character, job commitment and work tirelessness have more impact on principal’s effectiveness than the other personality and leadership characteristics.
  Keywords: effectiveness, management training, personality characteristics, leadership characteristics, high school
 • Esmail Ali Salimi, Zahra Mohammadin Page 179
  The technology in our personal lives and in the lives of the growing importance of finding and language Students are using technology more than ever. Education using ICT are often overlooked. When it comes to talking about the world of technology than most teachers know their student's knowledge and skills. these are fields. Paper facing providing clear explanations about the meaning of "computerassisted language learning", the role of technology in language teaching, attitude to technology, the implementation of ICT in the classroom skills and equipment to start seeks to bridge the gap on that.
  Keywords: language training, information technology, system call, attitudes, PC
 • Zahra Rahimi, Golpar Mehrabifar Page 203
  This research is the role of information technology in improvement of teaching process in viewpoint of teachers who teach in Masal high schools in 1388-1390 years. The information technology which is used in this research consist of computer softwars such as practical or educational, ones computer hardwars at school and accessible to internet network in order to to do educational activity. The role of information in improwment of teaching process in viewpoint of teachers means whether information technology influence improvement of teaching process of high school teachers? Statistic society in this research is all teachers who teache in Masal high school. The questionnairs were sent to 188 of them. 164 teachers answered the questionar. 24 of them did answer for different reason this research is survery-descriptive. The questionnar has 21 closed answer qestions and it is scales by Likrit scale for measuring teacherstendencis. It is uued context reliance for questionnare reliance and it is used &-Kranbakh method for stability. It is descriptive variance in order do extract and categorize datas which are represent indatas diffusion charts by excel software. Deductive statictic such as single variable T-test is used to detuctdatas by Spss software. We want to answer and deduct this question that, whether information technology influences improwment of teaching process in viewpoint of thchers.Results of detuct of single variable T-test indicate that calculated T for all question is more than the chart T wrth. So it can be detucted that information technology influences improwment of teachers teaching process.
  Keywords: education, training, information technology, information technology
 • Masoumeh Seyyedi, Mahmoud Najafi, Farahnaz Kianersi, Nastaran Seyyed Esmaili Ghomi Page 219
  One of the most important topics in psychology is identity. The aim of the present study is the prediction of the identity styles (informational, normative and diffuse-avoidant), based on the personality features. The study design was descriptive correlation. Participants in this study were all of the undergraduate and graduate students of Semnan University who had been studying in the year 89-90. 220 participants in this study were chosen through available sampling. The data collecting was done by using Berzonsky Identity Style Inventory and Five Factor Inventory. The data was analyzed by using spss software, the correlation coefficient test and Stepwise regression. Analysis of the results showed that informational style and normative style have a significant negative relationship with neuroticism and have a significant positive relationship with Extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness, but just conscientiousness and openness, could considerably predict these two styles of identity. Also, there was significant positive relationship between diffuse-avoidant identity style and neuroticism. Findings of this project can partly help adolescents in achieving successful identity based on their personality features.
  Keywords: Identity style, Personality, Student
 • Jabraiel Farzaneh Page 241
  The main objective of the present study was the study problems of Distance Learning System In process of education and higher education institution of lecturers and students. The present research According to Subject was Descriptive- survey of cross-sectional Type. To achieve the target among Statistics population that was Payam Noor University of Ardabil province includes students and faculty in the academic year 1387-88, using a multistage cluster sampling selected 400 students and 50 teachers. This study collect the required information from faculty members and students, were used two questionnaires. The results showed that Students in all research questions (Interactions based on information and communication technology, tutorial, lesson planning, assessment and external problems), Problems are more than adequate self-assessment And faculty in these fields Apart from external problems, the problems are more moderate. Develop and implement a system for distance education, required fields provided below will need to provide: 1- To develop a distance learning system should be established to complete the state program. 2- For an expert system for distance education should occur. 3- the distance education system is necessary statutory and regulatory information, analytical and marketing services development. 4- The system of distance education, information and communication infrastructure must be completed. 5- To develop a distance learning system, teaching methods, scientific methods and other procedures must be completed. 6- Individual control mechanisms should be established in remote education system.
  Keywords: distance learning, ICT, tutorials, lesson planning, Challenges, Solutions
 • Reza Morad Sahraiee, Adel Rafie Page 263
  The comprehensive scientific plan, 8 target the goals of science and technology are considered. One of the goals is to elevate the status of the Persian language in international languages. In this document, the national science and technology priorities based on importance and priority levels A, B, C is categorized. The main issue is that, firstly, the relationship between the two species famous English Language Academy, a kind of automated and literary genre, we explain. The guidelines establish and strengthen scientific species discovered and put in Farsi. Some pointed to the ability of such literary Persian language, words and phrases literary genre is considered the main source for word formation. This study has contributed some properties, scientific grade, automatic, and literary language on a continuum of designs and reviews. The continuum of species under investigation, the distinguishing character of the species studied in the literature so evenly. The major difference between the species and varieties of auto ¬ argued that despite the language barrier Auto scatted future, conscious and coherent nature is word making Academy. In other words, species, at least in the field of scientific language word making not form, but also in many cases marked with the tools they need to be made.
  Keywords: scientific forms, literary forms, Persian language