فهرست مطالب

مدیریت شهری - پیاپی 14 (تابستان 1382)
  • پیاپی 14 (تابستان 1382)
  • موضوع ویژه: برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک شهری
  • 116 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1382/06/20
  • تعداد عناوین: 14
|