فهرست مطالب

علوم اجتماعی - سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رسول ربانی، بدری برندگی، مرضیه مهربانی صفحات 1-22

  پدیده شایعه، فرآیندی است که از طریق آن، اخباری انتشار می یابد، بی آن که از کانال های رایج، عبور کرده باشد. شایعه می تواند از یک اطلاع نادرست منشا گیرد و یا آن که منبع آن، اطلاعی درست ولی اغراق آمیز و اشتباه باشد. شایعه به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی شناخته می شود که روان شناسان اجتماعی، مطالعات گسترده ای پیرامون بررسی شایعه و ابعاد آن انجام داده اند و درصدد شناخت راه هایی برای از بین بردن آن هستند. مساله مورد بررسی در این مقاله، اشاعه خبر و گسترش شایعه و مطالعه آن در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان است که با توجه به پنج بعد اخبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی سنجیده شده است و عوامل موثر بر آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به جامعه آماری که کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند (N = 15405)، نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری سهمیه ای انتخاب گردید (n = 242). محدوده زمانی گردآوری داده ها، نیمسال اول سال تحصیلی 91- 90 می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند. همچنین مدل نظری تحقیق با استفاده از نرم افزار Lisrel ترسیم گردید.با توجه به نتایج، 5/9 درصد از پاسخگویان، نقش زیادی در اشاعه خبر و گسترش شایعه داشتند. 2/30 درصد از پاسخگویان، نقشی کم و 3/60 درصد از پاسخگویان نقش متوسطی در اشاعه خبر و گسترش شایعه داشتند. آماره کندال برابر با 626/0 حاکی از آن است که بین اهمیت خبر و اشاعه و گسترش آن رابطه مثبت وجود دارد، به عبارت دیگر، با بیشتر شدن اهمیت خبر، میزان اشاعه آن هم افزایش می یابد. اما بین ابهام خبر و اشاعه ی آن در جامعه آماری مورد مطالعه با آماره کندال 051/0، رابطه ای معنادار وجود نداشت. همچنین از میان متغیرهای تاثیر گذار فرعی تحقیق، رابطه اشاعه خبر و گسترش شایعه با نوع آنها، مقطع تحصیلی و درآمد خانوار تایید شد. در سنجش میزان اشاعه خبر و گسترش شایعه، داده های گردآوری شده نشان دادند که آماره T برابر با 023/6- و لذا تمایل افراد به اشاعه خبر و گسترش شایعه با میانگین 2379/2- متمایل به پایین است.

  کلیدواژگان: ابهام خبر، اشاعه خبر، افکار عمومی، اوقات فراغت، اهمیت خبر، شایعه
 • عبدالخالق پیرزهی حسین بهروان صفحات 23-56
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان بوده است. روش انجام پژوهش پیمایش و جامعه آماری کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی است. حجم نمونه 255 نفر، با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. یافته ها نشان داد که انگیزه تحصیلی دانشجویان بطور معنادار بالاتر از حد متوسط است که میانگین آن معادل 2/63 (در دامنه 100-0) می باشد. تحلیل رگرسیونی داده ها نشان داد که «موفقیت تحصیلی»، «ارزیابی مثبت از گروه های مرجع تحصیلی»، «کنش دانشجو- والدین» و «امید به آینده شغلی» اثر مستقیم و «پایگاه اجتماعی- اقتصادی» اثر معکوس بر انگیزه تحصیلی دارند. تحلیل مسیر نشان داد که دو متغیر «رضایت از امکانات آموزشی و پژوهشی» و «کنش متقابل استاد- دانشجو» به طور غیرمستقیم بر انگیزه تحصیلی تاثیر مثبت دارند. از طرف دیگر میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان در بعضی از دانشکده ها با هم متفاوت و انگیزه دانشجویان دختر و پسر نیز فرقی با هم نداشته است. محقق نتیجه گرفت که برای افزایش انگیزه تحصیلی تعامل دانشجو و والدین افزایش یابد و همچنین موفقیت های تحصیلی دانشجو در خانواده و دانشگاه مورد توجه و تحسین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انگیزه تحصیلی، کنش متقابل والدین و دانشجو، ارزیابی از گروه های مرجع تحصیلی، پایگاه اجتماعی، اقتصادی، امید به آینده شغلی
 • کاظم سام دلیری صفحات 57-92
  مقاله ی حاضر در تلاش است تا با بررسی سیر تاریخی و زمینه های فلسفی شکل گیری جامعه شناسی تاریخی خواننده را با حوزه ای کم تر شناخته شده از جامعه شناسی، که قابلیت های فراوانی برای مطالعه ی بسیاری از موضوعات تحقیقی دارد، آشنا کند. هم چنین، مقاله با بررسی زمینه ها و سیر تاریخی تولد و توسعه ی جامعه شناسی تاریخی به دلایل مهجور ماندن این شیوه ی کار آمد شناخت و چرایی تسلط راهبرد های کمی بر جامعه شناسی پاسخ می گوید. مقاله این ادعا را دارد که تسلط کمیت گرایی بر جامعه شناسی ناشی از متابعت این حوزه ی شناخت و این رشته ی تحصیلی از علوم طبیعی است. در مسیر اثبات ادعای خود نویسنده ضمن بحث پیرامون ویژگی های علوم طبیعی و علوم اجتماعی متاثر از آن، موج های جامعه شناسی تاریخی را هم معرفی می کند. در انتها مقاله به این می پردازد که تلفیق تاریخ و جامعه شناسی به عنوان دو رشته ی متفاوت و گاه متضاد چگونه ممکن شد.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی کمی، موج های جامعه شناسی، علوم طبیعی
 • مریم سروش مریم حسینی صفحات 93-125
  هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای نقش عوامل جامعه پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان است. این مطالعه به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسش نامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل نوجوانان و جوانان شهر شیراز می باشد. حجم نمونه، با استفاده از جدول لین، با سطح اطمینان 95% و پایایی سه درصد، 888 نفر برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت سیاسی در میان دختران و پسران و همچنین بین جوانان و نوجوانان تفاوت معناداری با یک دیگر ندارند. همچنین از بین عوامل جامعه پذیری، مشارکت سیاسی دوستان و والدین بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی جوانان داشته و مشارکت سیاسی دوستان و والدین، رسانه ها و فن آوری های جدید و جو باز کلاس بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی نوجوانان دارد. همچنین،در مورد دختران و پسران نوجوان، مولفه های جامعه پذیری که بیشترین قدرت تبیین کنندگی را برای مشارکت سیاسی شان دارند، متفاوت بوده، اما در مورد دختران و پسران جوان این تفاوت ملاحظه نگردید.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، نوجوانان، جوانان، جامعه پذیری. خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه ها
 • الهام سلیمانی، محمدرضا آهنچیان، احمدرضا اصغرپور ماسوله صفحات 127-147

  در سال های اخیر، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمانی داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر، هویت سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می تواند در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان نقش داشته باشد. در پژوهش حاضر تلاش شد وضعیت هویت سازمانی در دو دانشگاه و رابطه آن ها با رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش با روش همبستگی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش را کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه خیام در سال تحصیلی 90-89 در بر می گرفت که تعداد آنها به ترتیب برابر با 75 و 50 نفر بود. این افراد به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1982) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (2000) استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه هویت سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و نظر استادان و پژوهشگران رشته های مدیریت و جامعه شناسی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نیز به روش آلفای کرانباخ و روایی سازه تایید شد. یافته ها نشان داد که که بین رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نمره این دو متغیر در دانشگاه ها در سطح بالایی قرار داشت؛ میانگین نمره دانشگاه علوم اسلامی رضوی در هر دو متغیر هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بالاتر از دانشگاه غیردولتی خیام بود؛ همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که 40 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی از طریق هویت سازمانی کارکنان دو دانشگاه قابل تبیین است.

  کلیدواژگان: هویت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، مشارکت، کارکنان دانشگاه
 • ابوالفضل شاه آبادی آمنه جامه بزرگی صفحات 149-170
  در این مطالعه تاثیر مهاجرت نخبگان بر وضعیت نوآوری کشورهای اسلامی (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) طی دوره زمانی 2000 -2009 با روش پانل دیتا و تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج اقتصاد سنجی این مطالعه نشان داد؛ مهاجرت نخبگان تاثیر منفی و معناداری بر نوآوری دارد و شاخص های حمایت از حقوق مالکیت فکری و نرخ ثبت نام در دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. شاخص های انباشت تحقیق و توسعه و تعداد کاربران اینترنت نیز تاثیر بی-معنایی بر نوآوری دارد. همچنین باید خاطرنشان ساخت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه رتبه اول را اخذ کرده است و از لحاظ نوآوری و عوامل تعیین-کننده آن شکاف قابل توجهی نسبت به ایالات متحده آمریکا دارا می باشد.
  کلیدواژگان: نوآوری، مهاجرت نخبگان، کشورهای اسلامی، ایالات متحده آمریکا
 • مهدی شهابی پیام احمدی روزبهانی صفحات 171-196
  شاخه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با یک دیگر ارتباط دارند و نمی توان قایل به نوعی مرز بندی بین آن ها بود. از این منظر، جامعه شناسی حقوق نمود بارز تعامل دو شاخه مهم علوم انسانی و اجتماعی یعنی حقوق و جامعه شناسی است. با این حال، امروزه می توان از این دانش به عنوان دانشی مستقل یاد کرد که حصول شناخت در آن مبتنی بر عقلانیت تجربی است. این دانش در عین حال که فاقد رویکرد معرفت شناختی، هستی شناختی و یا چارچوب نظری نیست، مانند فلسفه حقوق وامدار گزاره های بدیهی و پیش فرض های متافیزیکی نیست و محتوا یا نوع تحلیلهای آن، به نسبت هر نظام حقوقی متفاوت می شود. در خصوص روش شناسی جامعه شناسی حقوق باید گفت از طرفی در حقوق روش استدلال هنجاری بر روش های دیگر غلبه دارد، در حالی که چیستی جامعه شناسی حقوق نمی تواند سازگاری چندانی با روش هنجاری و قیاس منطقی محض داشته باشد و مبتنی بر داده های متغیر تجربی است. با این حال، موضوع مطالعه جامعه شناسی حقوق نمی تواند محدود به حقوق برآمده از بطن ساختار اجتماعی یا مبتنی بر اراده اجتماعی باشد و جامعه شناسی حقوق می تواند موضوع مطالعه خود را حقوق دولتی نیز بداند؛ اگر چه در مطالعه این موضوع بر دو اصل تاثیر و تاثر حقوق و جامعه در ارتباط با یک دیگر تاکید دارد و با روش تجربی به مصادیق عینی این دو اصل می پردازد. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و برای استنتاج از روش استقرای توصیفی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: حقوق، حقوق، جامعه شناسی حقوق، نظام حقوقی، علم تجربی، نسبیت فرهنگی
 • محمد عباس زاده، فرانک اقدسی علمداری، کمال کوهی، موسی سعادتی صفحات 197-223

  در سال های اخیر، الگوهای مصرف گرایی، بدن را هم چون سایر حوزه های زندگی آدمی تحت سلطه قرار داده و روز به روز افراد طبقات مختلف به بدن و ظاهر بیرونی آن توجه فزاینده ای نشان می دهند؛ به طوری که همگان (مخصوصا زنان) در پی آنند که بدن، چهره و فیزیک خود را مطابق با الگوهای زیبایی تبلیغ شده بیارایند و احیانا تغییر دهند، لذا، امروزه توجه به بدن و تاثیر آن در روابط اجتماعی، توجه جامعه شناسان را به خود جلب نموده است.به همین خاطر، مقاله حاضر نیز با هدف شناسایی برخی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بدن با روش پیمایشی نگاشته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیرهای سرمایه اجتماعی در ابعاد چهارگانه(به جز بعد حمایت دوستان)، سرمایه فرهنگی و سلامت روانی با متغیر مدیریت بدن، معنی دار بوده است؛ همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر انجام یافته نشان داد که 41 % تغییرات مرتبط با متغیر مدیریت بدن توسط سرمایه فرهنگی و 13 % تغییرات نیز بوسیله متغیر سرمایه اجتماعی تبیین شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت بدن، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سلامت روانی، زنان متاهل
 • فاطمه مدیری تقی آزاد ارمکی صفحات 225-242
  از آنجا که در اکثر کشورهای جهان مردان از سطح رفاه مالی و پرستیژشغلی بالاتری برخوردارند، منطقا پیش بینی می شود که از سطح بالاتر رفاه ذهنی نیز برخوردار باشند و مشاهده نتایج خلاف آن تعجب آور است اما بررسی ارزشهای جهانی و همچنین برخی مطالعات دیگر نشان می دهد تفاوت های جنسیتی در رفاه ذهنی در بسیاری از کشورها به نفع زنان است. هدف این مقاله بررسی تفاوت های جنسیتی در رفاه ذهنی و عوامل موثر بر آن در ایرانیان می باشد که به شیوه پیمایش ملی، با ابزار پرسشنامه و نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: 1- در ایرانیان رفاه ذهنی در زنان بیش از مردان است 2- از میان متغیرهای زمینه ای میان جنسیت، درآمد، اشتغال، وضعیت تاهل، وضعیت سکونت و پایگاه اقتصادی اجتماعی و رفاه ذهنی ارتباط معنادار در هر دو جنس برقرار است و همچنین میان تحصیلات و رفاه ذهنی در زنان ایرانی رابطه قابل قبول معناداروجود دارد لیکن این رابطه در مورد مردان برقرار نیست 3- احساس سلامتی و احساس آزادی در زندگی فردی در هر دو جنس با رفاه ذهنی ارتباط معنا دار دارد و این عوامل موثر تلفیقی از تئوری اینگلهارت واسترلین را تایید می کند اما علیرغم تئوری اینگلهارت میان نگرش های جنسیتی برابرطلبانه و رفاه ذهنی ارتباط معناداری برقرار نیست.
  کلیدواژگان: خوشبختی، رضایت از زندگی، ارزش های جهانی، رفاه ذهنی، کیفیت زندگی، توسعه انسانی، جنسیت
 • حسین میرزایی محمد عباس زاده صفحات 243-275
  امروزه هویت ملی و هویت قومی و نوع ارتباط و تعامل آن دو از مهمترین مسایل مورد توجه در کشورهای با تنوع قومی- فرهنگی است.در بررسی موضوع عوامل گوناگونی مورد توجه اند. گروهی معتقدند فرایند جهانی شدن باعث برجسته شدن وفاداری های قومی، هویت های فرو ملی و در نتیجه تضعیف هویت و انسجام ملی گردیده است.در مقابل برخی بر این باورند که افراد دارای هویت های ترکیبی هستند بدون آنکه تعارضی بین عناصر هویتی آنان باشد.این پژوهش با هدف«بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی دانشجویان آذری، بلوچ و عرب دانشگاه های دولتی کشور در سال 1387 و ارتباط«احساس محرومیت نسبی»، «جامعه پذیری قومی» و «تسلط به زبان مادری»با هویت های دوگانه(ملی و قومی)» انجام شده و نمونه پژوهش 639 نفر بوده است. نتایج نشان داد بین دو متغیر هویت ملی و هویت قومی رابطه مثبت، هم افزا و متوسطی وجود دارد، بین متغیراحساس محرومیت و هویت ملی رابطه منفی نسبتا بالا و با متغیر هویت قومی رابطه مثبت و در حد ضعیفی بوده است.در خصوص دو متغیر جامعه پذیری قومی و تسلط به زبان مادری نیز رابطه با هویت ملی معنی دار نشده اما با هویت قومی رابطه معنادار و مثبت بوده است.تحلیل های رگرسیون چند متغیره نشان داد متغیر احساس محرومیت مهم ترین و تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقیم و منفی بر هویت ملی است و متغیر جامعه پذیری قومی تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقیم و مثبت بر هویت قومی است.
  کلیدواژگان: هویت ملی، هویت قومی، احساس محرومیت نسبی، جامعه پذیری قومی، زبان مادری
|
 • Rasoul Rabbani, Badri Borandegi, Marzieh Mehrbani Pages 1-22

  Rumors are part of our everyday life. Sometimes they contain confidential information about public figures; in other cases they have hot news concerning important social or economic issues. Rumors can shape the public opinion of a society or a market by affecting and coordinating the individual beliefs of its members. Rumor is a kind of social phenomenon that a similar remark spreads on a large scale in a short time through chains of communication. The purpose of this research is to find out the level of tendency toward diffusion on news and rumors and to study the impact of variables like importance and ambiguity. In this survey study a sample of 242 students at University of Isfahan have been interviewed. The results indicate that a significant and direct relationship exists between importance، type of new and tendency toward diffusion of news and rumors. However، a significant relationship does not exist between ambiguity and tendency toward diffusion of news and rumors.

  Keywords: ambiguity, diffusion, importance, leisure time, rumor
 • Abdolkhalegh Pirzahi, Hossein Behravan Pages 23-56
  This survey study set out to investigate the sociological factors influencing the academic motivation of students. The statistical population comprised all students of Ferdowsi University of Mashhad. A sample size of 255 students was selected using the optimum stratified sampling method. The data were collected by means of questionnaires. The results showed that students'' academic motivation was above average significantly with a mean of 63. 2 (in a 0-100 range). The regression analysis of academic motivation revealed that «academic success»، «the positive assessment of educational reference groups»، «student-parents’ interaction» and «prospect of future career» had a positive effect and «socioeconomic status» had a negative effect on academic motivation. The path analysis revealed that two variables، i. e. satisfaction with educational and research facilities and professor-students interaction، indirectly improved the prediction of academic motivation. However، the academic motivation of students varied across faculties while gender of students did not show any difference with regard to academic motivation. The researchers concluded that the increased student-parent interaction as well as the appreciation of student’s success in the family and university will improve students’ academic motivation.
  Keywords: academic motivation, student, parents interaction, assessment of educational reference group, socioeconomic status, prospect of future career
 • Kazem Sam Daliri Pages 57-92
  This article tries to familiarize the reader with those minor areas of sociology that have many capabilities for reading research issues by studying the historical movement and philosophical fields of shaping historical sociology. The article also explains the reasons of obsoleteness of this effective method of recognizing and defining the domination of quantitative strategies over sociology by studying fields and the advent of historical movement and the development of historical sociology. The article further investigates characteristics of natural and social sciences affecting the discipline and introduces the waves of historical sociology
  Keywords: historical sociology, quantitative methods, qualitative methods, types of historical sociology
 • Maryam Soroush, Maryam Hosseini Pages 93-125
  The purpose of this study is to compare socialization factors affecting youth political participation in Shiraz. This study was done using a survey method. The data was collected using a questionnaire، completed by 888 young people living in Shiraz. The results show that age and sex do not bring about a significant difference in the level of political participation. Parents and friends’ participation had the strongest relationship with young adult activities. These variables with media and ICT use as well as the open atmosphere in the school environment turned out to have a significant relationship with adolescents’ political participation. The weight of different socialization factors was also different for female and male adolescents، but it was not the case for young adults.
  Keywords: political participation, adolescents, young adults, socialization, family, school, friends, media
 • Elham Soleimani, Mohammad Reza Ahanchian, Ahmad Reza Asgharpour Pages 127-147

  Organizational identity has been found to have a positive influence on organizational citizenship behaviors. The purpose of this study was to investigate the employees’ organizational identity at Razavi University of Islamic Sciences (RUIS) and Khayyam University (KU) of Mashhad and its relationship with their organizational citizenship behaviors. The method was of survey type. The statistical population consisted of all official، semi-official، and contract employees at the two universities under investigation in 2011- 2012 educational years. The sample consisted of 75 employees from RUIS and 50 ones from KU. The respondents were selected by applying a census sampling method. The data was collected by using an organizational citizenship behavior questionnaire developed by Podsakof et al. (2000) and the organizational identity questionnaire by Cheny (1982). The reliability was measured by Cronbach alpha and the validity of questionnaires was evaluated using the opinions of experts and authorities in the field of management. The data was analyzed by t test and Pearson correlation and ANOVA. The results showed that there existed a significant relationship between organizational identity and organizational citizenship behaviors of the participants.

  Keywords: organizational identity, organizational citizenship behavior, partnership
 • Abolfazl Shahabadi, Amene Jamebozorgi Pages 149-170
  In today''s economy of knowledge and globalization، innovation as the ability to apply new knowledge to improve the production process and create new goods and services has been recognized as an undeniable efficiency. A dynamic economy is in need of efficient human capital which includes elites، professionals and entrepreneurs to come up with innovative and competitive ideas. Brain drain in some developing countries is the cause of a growing gap between innovation and technology in the country of origin and that of destination. Therefore، in this study، the researchers have investigated the effect of brain drain on innovation of Islamic countries in the Middle East to the U. S. A during the period of 2000-2009. The results showed that the Islamic Republic of Iran among the Islamic countries has taken the first rank in terms of brain drain، also in terms of innovation products there seems to be a big gap between the two countries of origin and destination. It should be noted that Iran in comparison with other Islamic countries is potentially in a better condition in terms of indicators of innovation. Other Islamic countries are also significantly different from the United States in terms of innovation. On the other hand، countries such as Turkey and Kuwait experience less brain drain than other countries in the region are relatively in a better position in terms of innovation indicators.
  Keywords: Innovation, Brain Drain, Islamic countries, United States
 • Mahdi Shahabi, Payam Ahmadi Rouzbahani Pages 171-196
  It''s obvious that there is a serious and powerful bond between different branches of humanities and social sciences. Sociology of law is a good example in which law and sociology make an organized ensemble. Sociology of law has emerged as an independent science which is، or should be، based on empiric rationality. The discipline is neither based on metaphysics (contrary to the philosophy of law)، nor known as a globally unified science. The subject matter of sociology of law couldn''t be only to study the law rising from the society; it can study the state law as well. But it must be noted that in the latter situation، the interaction of law and society is emphasized and an empiric method is set for this reason.
  Keywords: Law, Sociology of law, Legal system, Empiric science, Cultural relativity
 • Mohammad Abbaszadeh, Faranak Aghdasi Alamadari, Kamal Kuhi, Musa Saadati Pages 197-223

  In recent years، patterns of consumerism have dominated body like other areas of human life in a way that people who belong to different classes of society pay much more attention to their appearance. So people (especially women) try to conform to advertised beauty patterns with respect to their body، face and physical appearance، or probably try to change such features. Therefore، paying much more attention to body and its effect on social relations has attracted sociologists’ attention. In this paper، we try to find the influential factors on body management through a survey study. The results show that there is a meaningful relationship between social capital aspects (except for friends’ support)، cultural capital، mental health and body management variables. Furthermore، the results of a path analysis show that 41% of changes in body management are explainable by cultural capital and 13% by social capital.

  Keywords: body management, social capital, cultural capital, economical capital, mental health, married women
 • Fatemeh Modiri, Taghi Azad Armaki Pages 225-242
  As in most countries men enjoy a higher level of financial prosperity and prestige of employment، it is reasonably expected that they should enjoy a higher level of subjective well-being as well، but the results of a number of studies as well as World Values Surveys surprisingly indicate the opposite—that gender privileges with respect to subjective well-being in many countries are higher in women. The purpose of this article is to examine gender differences in the Iranian population as far as subjective well-being is concerned applying a nation-wide survey by means of a questionnaire. The survey results show that: (1) the subjective well-being in women is higher than men; (2) factors affecting the subjective well-being of women and men in the ground variables are gender، income، employment، marital status، residence and socioeconomic status. Moreover، between education and women’s subjective well-being there exists a relationship، while such a relationship does not seem to exist if men are considered. The findings are in line with Inglehart and Easterline theories but contrary to inglehart theory، there isn’t any relationship between equal gender attitude and subjective well-being.
  Keywords: happiness, life satisfaction, universal values, subjective well, being, quality of life, human development, gender
 • Hossein Mirzaei, Mohammad Abbaszade Pages 243-275
  Nowadays، national and ethnic identities are important especially in countries with many minorities. Different factors influence these subjects. Some researchers believe ethnic identities have inevitably grown in the globalization process، but other researchers believe that perhaps we will witness national solidarity and national identity stronger than past، so that individuals will have a compound identity and there would not be any conflict between national and ethnic identities. The main goal of this research is the study of relationship between national and ethnic identities of Azari، Baluch and Arab students in the state university in 1387 and the relation between national and ethnic identities with ''relative deprivation «feeling، ethnic socialization and ethnical language variables. The sample size was 639 people. All in all، the results showed positive relationship between» national and ethnic identities”. Also relative deprivation feeling had a negative relationship with national identity and a positive relation with ethnic identity. Moreover، the results showed that there was no relation between ethnic socialization and ethnic language، on the one hand، and national identity، on the other hand، but there was a positive relationship between these two and ethnic identity. In addition multiple regressions showed that deprivation feeling was the main variable to explain national identity، while ethnic socialization was the main variable accounting for ethnic identity.
  Keywords: national identity, ethnic identity, relative deprivation feeling, ethnic socialization, ethnic language